Internrevisorernas utbildningsprogram Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar"

Transkript

1 Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

2 VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att kunna svara upp mot styrelsers och företagsledningars allt högre förväntningar. Målet med vårt utbildningsprogram är att främst för föreningens medlemmar tillhandahålla ett utbud av kurser som stöder den enskilde internrevisorn i arbetet och med en kvalitet som gör att professionen kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs. Här får du en sammanställning över internrevisorernas kurser, seminarier och certifieringar under Programmet uppdateras löpande, nya aktiviteter tillkommer och andra ändras eller tas bort. Därför ska du alltid gå in i kalendariet på för aktuell information. En del inbjudningar och annan information skickas ut med e-post, meddela därför alltid Internrevisorerna när du byter adress. Anmälan Anmälan görs på i det anmälningsformulär som är kopplat till respektive kurs. Får du problem med din anmälan kontakta Internrevisorernas kansli på telefonnummer Förhinder Det förekommer att anmälda till våra olika aktiviteter inte kommer. Samtidigt har vi ofta medlemmar som står på väntelista för att de inte har kunnat beredas plats. Därför ber vi dig att omgående lämna återbud om du får förhinder. Välkommen att utvecklas tillsammans med dina kollegor i våra utbildningar! Klas Schöldström Generalsekreterare 1

3 UTBILDNINGSPROGRAM 2009 MÅNAD KURS Februari Den interna kontrollen utifrån COSO Mars April Maj September Oktober November 2 Start CIA-engelska 5-6 Intervjuteknik 16 Chef-seminarium del 1 (För dig som är ny i din befattning) IPPF 23 Chef-seminarium del Grundkurs i internrevision 31 COSO/ERM, 1/2- dagskurs 20 Chef-seminarium del Writing Internal Audit Reports Risk Based Internal Audit 27 Chef-seminarium del Översiktskurs i IT-revision (Tidigare Applikationsgranskningskurs) 14 Chef-seminarium del 1 (För dig som är erfaren IR-chef) 21 Chef-seminarium del Den interna kontrollen utifrån COSO 28 Chef-seminarium del Verksamhetsinriktad revision (Tidigare Opperationell revision) 5 Chef-seminarium del Grundkurs i internrevision Quality Assessment (QA) Presentationsteknik för internrevisorer IR-dagarna Vi reserverar oss för ändringar i kurs-, seminarie- och konferensprogrammet. För att alltid hitta aktuell information om utbud vänligen titta på vår hemsida 2

4 Våra lärare Inga Astorsdotter Internrevisor SLU Inga är certifierad internrevisor, CIA, och har arbetat med internrevision i sju år. Hon har bland annat god erfarenhet av granskningar inom IT-området. Inga har tidigare arbetat på Uppsala universitet och undervisat i intern styrning och kontroll och internrevision i Turkiet, inom ramen för ett sk Twinningprojekt. Gill Bolton Director, GEB Business Solutions Gill Bolton is director of GEB Business Solutions, a consultancy offering corporate governance, risk management and internal audit services through consultancy assignments, coaching and training. Prior to this Gill worked with Ernst & Young in their risk group and for KPMG within their Internal Audit Service Group which she helped to establish. Mikael Boo Internrevisor Domstolsverket Mikael är civilekonom, CIA och CISA. Han har, innan han började med internrevision på Domstolsverket, arbetat sammanlagt 17 år med revision på Jordbruksverket, Riksrevisionen och Arbetsmarknadsverket. Mikael har undervisningserfarenhet från Riksrevisionen och Jordbruksverket. Märta Eklund Internrevisor Swedbank Märta Eklund, civilekonom, CIA och CISA. Märta har arbetat med internrevision sedan 1979 med inriktning på finansiell revision, processrevision, IT-revision och compliance. Märta är internrevisor på Swedbank. Bernt Gyllenswärd Internrevisionskonsult, Öhrlings PricewaterCoopers Bernt är civilekonom och har arbetat 17 år som externrevisor, varav tolv som auktoriserad, samt 17 år som koncernrevisionschef på SEB. Tidigare aktiv inom FAR/IREV:s utbildningsverksamhet. Bernt återkom till Internrevisorernas styrelse 2006 där han under en tidigare period varit ordförande. Lars Gyllenswärd, CISA IT- revisor Försäkringskassan Lars arbetar för närvarande som IT-revisor på Försäkringskassan. Lars har även lång erfarenhet som IT-revisor hos KPMG, internrevisionen i Post-koncernen och Landstingsrevisorerna inom Stockholms läns landsting. Lars är medlem i Internrevisorernas IT-kommitté sedan Sven Lindén Senior Manager KPMG Sven har mer än 30 års erfarenhet av internrevision med ansvar för många olika internrevisionsuppdrag. På senare år har han även biträtt revisionschefer vid företag och myndigheter. Sven har erfarenhet från den finansiella sektorn liksom från industriföretag och statliga myndigheter. Han har även genomfört utbildningar inom riskanalys, revisionsmetodik, självbedömning mm. Hans Löfgren Ansvarig för internrevisionstjänster på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Hans har arbetat med internrevision sedan 1974 och har även under mer än tio år haft ledande befattningar i privata och statliga företag. Hans har erfarenhet från medverkan och styrelsearbete i Internrevisorerna, arbetar med internationellt erfarenhetsutbyte och har utvecklat flera kurser. Richard Minogue Management Consultant, CIA, CPA Richard är CPA (Certified Publice Accountant) och CIA. Richard har arbetat med internrevision och ekonomistyrning i drygt trettio år bland annat som internrevisionschef på LM Ericsson. Helena Sundén Senior Consultant, Hibis Scandinavia AB Helena är jurist med en bred erfarenhet av utredningsarbete och olika typer av intervjusituationer. Helena ansvarar för juridiska frågor inom Hibis och håller ofta utbildningar både för ledning och personal inom privata företag och offentliga organisationer. Eva-Lotta Rosenqvist Revisionschef Nordea Eva-Lotta Rosenqvist, CIA och CISA, arbetar idag som revisionschef för Nordea-koncernen. Hon har tidigare varit verksam inom Folksam, KPMG och Riksrevisionsverket. Hon har också varit verksam som lärare på IRF:s kurser och suttit i föreningens styrelse samt varit ordförande för IT-kommittén. Barry Siegel Språkkonsult, Management Språkinstitut AB Barry har läst journalistik och pedagogik, och har mer än 16 års erfarenhet som utbildningaskonsult i affärsengelska i Sverige. Han är medlem i Sveriges Facköversättarförening och en speciell kommitté på Riksrevisionen (Översättningsrådet) för standardisering av språket i revisionsrapporter. Gunilla Werner Carlsson Revisionschef If skadeförsäkrings AB Gunilla är civilekonom och CIA. Under många år arbetade hon vid KPMG Bohlins AB som auktoriserad revisor och som chef för Internal Audit Services. Hon har också tidigare varit revisionschef vid Riksrevisionsverket och vid Sveriges Riksbank. Idag arbetar Gunilla som revisionschef i If- och Sampokoncernen. Torbjörn Wikland Chief Risk Officer i Regeringskansliet Torbjörn är civilekonom och har arbetat med extern och intern revision, statlig ekonomistyrning, affärssystem och stora IT-projekt inom Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan och nu med att införa risk management i regeringskansliet. Torbjörn har utvecklat kurserna om COSO och ERM. Han har tidigare varit lärare på andra kurser samt varit ordförande för Internrevisorerna. 3

5 Våra kurser Grundkurs i internrevision Målet med kursen är: att utveckla en förståelse för internrevisorns roller och ansvar, att introducera och utveckla de nödvändiga kunskaperna för att bli en framgångsrik internrevisor, att ge en möjlighet att träna beteenden och kommunikation. Här ingår kunskaper som till exempel vad internrevision är, internrevisionsstandarder, hur man utvärderar den interna kontrollen, dokumentation och arbetspappersmetodik, hur man får fram och rapporterar revisionsresultat. Kursen tar även upp information kring internrevisorernas egen yrkesorganisation samt den bransch man är verksam inom. Denna kurs vänder sig till dig som är nybörjare inom internrevision eller till dig som behöver fräscha upp dina kunskaper i internrevision och vad en internrevisor behöver känna till. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomförd kurs, CISA 24 poäng för genomförd kurs. Verksamhetsinriktad revision Målet med kursen är att ge kursdeltagarna en förståelse för COSO-modellen och hur man kan använda COSO-modellen praktiskt för att dokumentera och utvärdera den interna kontrollen i en organisation. COSO är det internationellt mest erkända ramverket för beskrivning av den interna kontrollens olika komponenter. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap inom internrevision samt har arbetat ett par år och till dig som inom en organisation har ansvar för att bygga upp och implementera en struktur för intern kontroll. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. Den interna kontrollen utifrån COSO Kursen innehåller avsnitt om: ledningens ansvar och uppgifter, COSO, COSO ERM och Svensk kod för bolagsstyrning, operationella risker, fraud (ung. uppsåtliga fel för egen eller annans vinning), revisionens genomförande (planering till rapportering), processteori. Kursen är förhållandevis praktiskt inriktad och vänder sig främst till dig som har några års erfarenhet av intern- eller externrevision. Kursens generella övergripande innehåll tillåter emellertid även andra som har användning av mer kunskap om den revisionelle professionens arbetssätt att gå den. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. Intervjuteknik Målet med kursen är: olika typer av intervjuer och intervjusituationer, planering, genomförande och analys av intervjuer, etik och policyfrågor i samband med intervjuer för internrevision. Kursen innefattar inventering av olika typer av intervjuer och intervjusituationer, planering av intervjuer samt exempel på genomförande och intervjuteknik. Deltagarna kommer att få träning i genomförande av intervjuer, reflektion och slutsatser från genomförda intervjuer, efterarbete och analys av intervjumaterial. Kursen avslutas med en diskussion kring etik och policyfrågor i samband med intervjuer för internrevision. Kursen vänder sig till alla inom internrevision. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. 4

6 Quality Assessment (QA) Detta är en kurs i kvalitetssäkring av internrevisionsaktiviteten. Värdet för kursdeltagarna ligger främst i att få underlag att utveckla sitt eget interna kvalitetssäkringsprogram och att få intern kompetens att hantera en kommande extern QA. Kursen är på 3 dagar inklusive examination för Internal Assessor/Validator Accreditation. "Körkortet" är en bonus som kan vara värdefullt för eget bruk men också ger möjligheter att arbeta som extern validator på IRF:s uppdrag. Nu har du det perfekta tillfället att bland annat: sätta dig in i de nya QA-standarderna och de obligatoriska kraven på extern kvalitetssäkring, ta en titt på de senaste verktygen som används för att genomföra en effektiv kvalitetssäkring, skaffa praktiska erfarenheter av tillämpningen av kvalitetssäkring genom interaktiva övningar, utveckla ert interna kvalitetssäkringsprogram och förbereda inför en framtida extern QA. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner, fallstudier och övningar. Kursen avslutas med examinationen för Internal Assessor/Validator Accreditation. Dessutom en systematisk genomgång av Standards och Practise Advisories. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som intern revisionschef eller som har en längre tids erfarenhet av att ha arbetat med internrevision. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomförd kurs, CISA 24 poäng för genomförd kurs. IPPF Kursen syftar till att systematiskt gå igenom regelverken och diskutera deras tillämpning i vårt dagliga arbete. Internrevisorer. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 4 poäng för genomförd kurs, CISA 4 poäng för genomförd kurs. Översiktskurs i IT-revision (Tidigare Applikationsgranskning) Enligt IIA finns ett behov av att öka kunskap om hur IT-revision kan integreras i det revisionella arbetet bland internrevisorer som saknar eller har begränsad kunskap avseende granskning av IT-stöd/-applikationer. Integrerad revision av IT-stöd bedöms väsentligt för kvaliteten i framtida internrevisionsgranskningar. Föreningen Internrevisorerna kan med denna kurs erbjuda en möjlighet att ta ett steg på vägen till ökade kunskaper i ämnet.under två intensiva dagar går vi igenom grunderna i integrerad revision av IT-stöd och sätter in revisionen i sitt sammanhang i den interna revisionen. Kursen syftar till att ge dig kunskap om: IT-revision i allmänhet och integrerad granskning av ITstöd/-applikationer i synnerhet, skillnaden mellan generella kontroller och specifika kontroller i IT-stöd/-applikationer, risker och hot med IT-stöd/-applikationer, praktiskt angreppssätt för en granskning - planering och riskanalys - granskningens genomförande - indata, bearbetning, utdata vanliga kontroller i ett IT-stöd/-applikation I kursen arbetar vi i gruppövningar med praktikfall. : Kursen riktar sig till alla internrevisorer med begränsad erfarenhet av IT-granskningar men som för att förbättra integrerade revisioner tillsammans med IT-revisorer vill förstå vad det innebär att granska IT-stöd/-applikationer eller på övergripande nivå själv vill börja granska IT-stöd/-applikationer. Dokumentation och undervisningsmaterial: Kursen genomförs med föreläsningar och kursmaterial på svenska. Visst kompletterande undervisningsmaterial kan vara på engelska. Material för grupparbeten är i huvudsak på svenska. Därutöver använder vi Internrevisorernas svenska handledning i granskning av applikationssystem som kompletterande kursdokumentation. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs 5

7 Våra kurser på engelska Seminarieserie för IR-chefer Fyra eftermiddagar erbjuds du att delta i en seminarieserie. Seminarierna kommer att genomföras i diskussionsform och det förväntas att du förberett dig innan start. I mån av efterfrågan ges seminarieserien i två omgångar, under våren för IR-chefer som är nya i sin befattning och under hösten för erfarna IR-chefer. (Med erfarna tänker vi oss minst två års erfarenhet i befattningen.) Seminarierna kommer att behandla bland annat strukturen kring internrevision i form av revisionsutskott och annan förankring i organisationen, effektiv rapportering och uppföljning till olika intressenter. Genomgång av Code of Ethics, Attribute och Performance Standards med avseende på de krav som ställs på dig som leder en Internrevisionsfunktion. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomförd serie, CISA 24 poäng för genomförd kurs COSO ERM - Företagsövergripande riskhantering COSO skapade 1992 en standard för intern styrning och kontroll som blivit en de facto världsstandard för både företag och offentlig förvaltning publicerade COSO en ny standard COSO ERM företagsövergripande riskhantering. Den bygger på 1992 års standard men tar in nya perspektiv: - strategiska överväganden, - kombinerar risk och affärsmöjligheter, - utvecklar riskbegreppen m.m. När denna standards sprider sig måste internrevisorer och controllers hänga med. Följ med på en halvdagsresa med COSO ERM. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 4 poäng för genomförd kurs, CISA 4 poäng för genomförd kurs. Presentationsteknik för internrevisorer Vi arbetar för att under sen höst 2009 kunna erbjuda utbildning i presentationsteknik. Titta på vår hemsida Writing effective Audit Reports Kursen är praktiskt inriktad med konkreta tips och verktyg för hur du kan utveckla ditt sätt att skriva rapporter på engelska på ett effektivt sätt. Kursen vänder sig till dig som idag skriver revisionsrapporter på engelska men behöver utveckla ditt sätt att formulera dig på ett kortfattat och tydligt sätt. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 8 poäng för genomförd kurs, CISA 8 poäng för genomförd kurs. Risk Based Internal Audit In this intensive three day seminar you will learn how to use a risk based approach to redefine and refocus your audit activities. You will cover in detail the emergence of risk management, its link with corporate governance and how to audit risk management processes. This course is provided in cooperation with MIS Training Institute and Internrevisorerna. Who should attend Audit Managers and staff who will be involved in carrying out RBIA audit assignements. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 22 poäng för genomförd kurs, CISA 22 poäng för genomförd kurs. CIA Engelska Kursen är en kurs i engelska framtagen för deltagare som vill ta CIA-certfieringen. Innehållet inriktar sig på den engelska språkanvändningen i CIA-provet, ordalydelser, vad begreppen och sammanhangen betyder. Kursen är på 10 halvdagar. Kursen ges av Management Språkutbildning som även tillhandahåller språktest. För mer information se Kursen vänder sig till dig som vill pröva att ta CIA-prov del 1. 6

8 Våra seminarier Övrigt Föreningen erbjuder seminarier kring aktuella frågor. Seminarierna är vanligen två till tre timmar och rymmer både både information från seminarieledare och plats för diskussioner. Seminarierna fastställs löpande under året och information finns på föreningens hemsida. QA-seminarium för accrediterade Nyhetsseminarie om QA. Om du har behov av att fräscha upp dina kunskaper kring QA, kanske gick du kursen för något år sedan, då är det här ett seminare för dig. Information om tid och plats kommer att läggas ut på hemsidan CIA test Certified Internal Auditor (CIA) är den enda globalt accepterade certifieringen för internrevisorer. Det är en internationellt erkänd examen som är den vanliga internrevisorns certifiering. Den innehåller fyra olika delprov. Internrevisorerna ger (i mån av tillräcklig efterfrågan) en kurs i hur man bäst förbereder sig för proven. Viss utbildningsnivå krävs för att bli certifierad. Man ska ha en Bachelors degree, d v s 120 (gamla) poäng från universitetet, och man ska ha arbetat med internrevision i minst två år innan man kan få ut sin certifiering. Man kan påbörja proven om grundutbildningskravet är uppfyllt. Viss andel av de två åren kan bytas ut mot annan revisionserfarenhet (om man till exempel redan är auktoriserad revisor får man tillgodoräkna sig en andel, men inte hela perioden). Mer information om CIA finns på På vår hemsida, finns mer information om hur du anmäler dig till provet, anmälningsblanketter både för de som skrivit förut och de som skriver för första gången samt vart du ska skicka blanketten. Böcker till CIA-certifiering går att beställa på Från och med 2008 genomförs själva provet med hjälp av CBT - Computer Based Testing - där kandidaten svarar direkt på datorskärmen och får svar omedelbart efter avslutat prov om denne klarat provet eller inte. Testen kan avläggas på certifierade testcenter över hela världen. Det finns för närvarande två center i Sverige: ett i Stockholm och ett i Göteborgstrakten. Mer information finns på vår hemsida www. internrevisorerna.se och på IIAs hemsida: För specialexamina, CCSA, CFSA och CGAP, sker examina precis som beskrivits ovan, men med den skillnaden att det bara är en tentamen per specialexamen. Kravet på Bachelor eller motsvarande finns inte heller. Internrevisionsdagarna 2009 Här har du en möjlighet att träffa kollegor inom samma bransch, lyssna och lära på intressanta föredrag och samtidigt ha roligt tillsammans med hundratals trevliga internrevisorer från hela landet! Läs mer på vår hemsida 7

9 Universitetsutbildning i internrevision Internrevisorerna har startat ett projekt tillsammans med Linköpings Universitet att erbjuda kurser på akademisk nivå inom internrevision. Dessa kurser ska dels rikta sig till de studenter som deltar i ett utbildningsprogram på Linköpings Universitet, dels erbjudas till våra yrkesverksamma medlemmar. Syftet med att erbjuda kurser till våra medlemmar är framför allt att ge våra mer erfarna internrevisorer en möjlighet till en hög nivå på kompetensutveckling när de gått de kurser som föreningen eller arbetsgivaren har tillhandahållit. Syftet är även att ge en möjlighet för de av våra medlemmar som inte slutfört sin akademiska examen att ta ytterligare akademiska poäng inom sitt yrkesområde. Kurserna som vänder sig till yrkesverksamma internrevisorer kommer ha liknande innehåll som de som erbjuds till studenterna, men kurserna kommer inte att hållas i Linköping utan i Stockholm. Vi planerar att genomföra föreläsningarna i den första kursen koncentrerat under 2-3 helger under vintern/ våren Därtill kommer deltagarna även att arbeta enskilt eller i mindre grupper med uppgifter som ska redovisas på ett seminarium i slutet av kursen. Omfattningen på kursen motsvarar ungefär 5 poäng enligt det gamla akademiska systemet, dvs 6-7,5 poäng i det nya Bolognasystemet. Vi förväntar oss även att dessa kurser ska ge CPE-poäng, men det är ännu oklart hur många. För dem som vill fördjupa sig ytterligare i ämnesområdet erbjuder Linköpings Universitet redan nu en möjlighet att delta i deras licentiatutbildning inom RAC-programmet. För ytterligare information om detta program, se Internrevisorernas hemsida under utbildning. Våra grannar Som medlem hos Internrevisorerna har du också möjlighet att delta i kurser hos andra IIA organisationer. Våra grannländer erbjuder kurser. Du hittar informationen på deras respektive hemsidor. Norge erbjuder kurser på: Danmark erbjuder kurser på: Finland erbujder kurser på: 8

10 Vad är Internrevision? Internrevision hjälper en organisation att nå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en oberoende, objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Internrevisionen granskar * att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, * att lagar och regelverk följs, * att tillgångar skyddas, * att resurser används effektivt, * att fastställda syften och mål uppnås. Bredd och omväxling ger internrevisorer ett brett perspektiv på organisationen. Utvärdera kommande teknologier. Analysera möjligheter. Undersöka globala frågeställningar. Värdera risker, styrning, etik, kvalitet, ekonomi och effektivitet. Säkerställa att organisationens styrprocesser klarar att hantera hinder och risker. Kommunicera information och omdömen med klarhet och noggrannhet. Allt detta ska en duktig internrevisor kunna hantera i sitt dagliga arbete. En internrevision med adekvat och professionellt kompetent bemanning ger mervärde för en effektiv styrning av organisationen. Detta är definitionen av vad internrevision är enligt riktlinjer utarbetade av The Institute of Internal Auditors (IIA). Det är också den definition som flertalet svenska internrevisorer arbetar efter. Vi har översatt IIA:s Standards and Code of Ethics till svenska (Riktlinjer och Yrkesetisk Kod) och delar dem med över internrevisorer i hela världen. Det är en styrkefaktor! Internrevision omfattar alla olika aspekter av en organisation, verksamhet likväl som finansiella aktiviteter. 9

11 Vad är Internrevisorerna? Internrevisorerna är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer som grundades redan 1951 och därmed är en av de äldsta medlemmarna i den globala organisationen the Institute of Internal Auditors, IIA. Vi har vårt kansli på Strandvägen 7A i Stockholm. Föreningen har ca 650 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen The IIA. IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA har för närvarande mer än medlemmar från hela världen. IIA är världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer och certifierar yrkesverksamma internrevisorer bland annat genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor). Antalet CIA i Sverige i dag uppgår till ca 130 stycken och efterfrågan på certifierade internrevisorer ökar både inom offentliga sektorn och det privata näringslivet. Internrevisorernas motto är framsteg genom samverkan. Den övergripande målsättningen är enligt föreningens verksamhetsidé, att Internrevisorerna ska vara den ledande branschorganisationen till stöd för alla svenska internrevisorer genom att utveckla internrevisionen i så väl teori som praktik. Föreningen är ideell och har som mål att: verka för en kompetent och ändamålsenlig internrevision i Sverige, utveckla internrevision i såväl teori som praktik, verka för en ökad användning av intern revision i näringsliv och förvaltning, vara en samlingspunkt för alla internrevisorer. Vår verksamhet består, utöver marknadsföringen av internrevisionsprofessionen, i huvudsak av kurser, konferenser, seminarier, certifiering och att stödja erfarenhetsutbyten mellan våra medlemmar. Föreningens arbete utförs av ideella krafter i ett tiotal kommittéer och arbetsgrupper, understödda av ett litet kansli. Styrelsen utformar strategi och verksamhetsplaner samt följer upp arbetet i kommittéer och arbetsgrupper. Vi bidrar till den internationella utvecklingen Internrevisorerna var med om att stifta The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) 1982, och vi har för närvarande en person i ECIIA:s styrelse. ECIIA är en organisation bestående av mer än trettio nationella IIA-föreningar i Europa och Medelhavsområdet, vars målsättning är att stödja personer som arbetar med intern kontroll inom EU och ECIIA:s medlemsstater, samt att arbeta för att The Institute of Internal Auditing (IIA) Standards and Code of Ethics används inom offentlig och privat sektor. Flera av våra medlemmar har under lång tid varit engagerade inom IIA:s globala kommittéorganisation, såsom Academic Relations Committee, International Relations Committee och IIA Research Foundation Board of Trustees. Är du intresserad av att delta i det internationella arbetet kan du kontakta Klas Schöldström eller någon i styrelsen. Saknar du något i utbildningskatalogen? Är det något du saknar i utbildningskatalogen? Någon kurs du tycker skulle passa, något seminarie som borde finnas eller något annat som skulle tillföra dig och dina kollegor kompetens? Maila till: 10

12 Information Vi reserverar oss för ändringar i broschyren. För exakt pris, datum och plats, vänligen se vår hemsida. Är du inte redan medlem gå in på vår hemsida och ansök under Bli medlem medlemmar har rabatt på våra aktiviteter! Anmälan till alla aktiviteter sker på vår hemsida om inte annat anges. Alla priser för aktiviteter är exklusive moms. Transporter till och från aktiviteterna ingår inte i priset. Eventuell dokumentation delas ut i samband med aktivitetens start och ingår i priset. Kursintyg på genomförd kurs delas ut sista dagen eller skickas till deltagaren efter kursens slut. Fakturering av kursen sker en månad innan kursstart. Vid heldagsaktivitet ingår kaffe, frukt och lunch. Vid 2 3 dagars kurs ingår kaffe, frukt, lunch, frukost, middag och logi om inte annat anges. Vid internat eller kurs som kräver övernattning är enkelrum är reserverade vid ankomst. Avbokningsregler Princip för avbokning av kurser är följande: Fram till sista anmälningsdatum kostar det inget att avanmäla sig. Efter sista anmälningsdag fram till två veckor före kursstart debiteras kostnadstäckning för de kostnader som hör till deltagaren såsom kost och logi. Från två veckor före kursstart debiterar vi full kursavgift. Avbokningsregler för seminarier Avbokning ska ske senast dagen före seminariestart. Om så ej sker debiteras seminariekostnaden dock lägst 500 kr Princip för avbokning av andra typer av aktiviteter Det förekommer att anmälda deltagare till våra olika aktiviteter inte kommer. Samtidigt har vi ofta medlemmar som står på väntelista för att de inte har kunnat beredas plats. Därför ber vi dig att omgående lämna återbud om du får förhinder. KONTAKTA OSS! Vid kontakt med oss på kansliet vänligen använd följande kontaktinformation: Internrevisorernas Förening Strandvägen 7 A 4tr Stockholm E-post Telefon Fax

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Internrevision Nummer 3 2006 En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Foto: Grundsund, Yvonne Alnebjer intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 3,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION #4/07 Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM 2007 KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna.

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 Förra årets konferens blev en succé med rekordnöjda deltagare tack vare utbytet mellan professionerna inom GRC. Vi erbjuder därför

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Företagsekonomiska Institutionen Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2004 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer