KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008"

Transkript

1 KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008

2 VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att kunna svara upp mot styrelsers och företagsledningars allt högre förväntningar. Målet med vårt kompetensutvecklingsprogram är att främst för föreningens medlemmar tillhandahålla ett utbud av kurser som stöder den enskilde internrevisorn i arbetet och med en kvalitet som gör att professionen kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs. Här får du en sammanställning över internrevisorernas kurser, seminarier, nätverksträffar och certifieringar under Programmet uppdateras löpande, nya aktiviteter tillkommer och andra ändras eller tas bort. Därför ska du alltid gå in i kalendariet på för aktuell information. En del inbjudningar och annan information skickas ut med e-post, meddela därför alltid Internrevisorerna när du byter adress. Anmälan Anmälan görs på eller direkt till Internrevisorernas kansli på telefonnummer Förhinder Det förekommer att anmälda till våra olika aktiviteter inte kommer. Samtidigt har vi ofta medlemmar som står på väntelista för att de inte har kunnat beredas plats. Därför ber vi dig att omgående lämna återbud om du får förhinder. Välkommen att utvecklas tillsammans med dina kollegor i våra utbildningar! Klas Schöldström Generalsekreterare VAD ÄR INTERNREVISORERNA? Internrevisorerna är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer som grundades redan 1951 och därmed är en av de äldsta medlemmarna i den globala organisationen the Institute of Internal Auditors, IIA. Vi har vårt kansli på Strandvägen 7A i Stockholm. Föreningen har ca 600 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen The IIA. IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA har för närvarande mer än medlemmar från hela världen. IIA är världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer och certifierar yrkesverksamma internrevisorer bland annat genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor). Antalet CIA i Sverige i dag uppgår till 130 stycken och efterfrågan på certifierade internrevisorer ökar både inom offentliga sektorn och det privata näringslivet. Internrevisorernas motto är framsteg genom samverkan. Den övergripande målsättningen är enligt föreningens verksamhetsidé, att Internrevisorerna ska vara den ledande branschorganisationen till stöd för alla svenska internrevisorer genom att utveckla internrevisionen i så väl teori som praktik. 2

3 Föreningen är ideell och har som mål att: verka för en kompetent och ändamålsenlig internrevision i Sverige utveckla internrevision i såväl teori som praktik verka för en ökad användning av internrevision i näringsliv och förvaltning vara en samlingspunkt för alla internrevisorer Vår verksamhet består, utöver marknadsföringen av internrevisionsprofessionen, i huvudsak av kurser, konferenser, seminarier, certifiering och att stödja erfarenhetsutbyten mellan våra medlemmar. Föreningens arbete utförs av ideella krafter i ett tiotal kommittéer och arbetsgrupper, understödda av ett litet kansli. Styrelsen utformar strategi och verksamhetsplaner samt följer upp arbetet i kommittéer och arbetsgrupper. Vi bidrar till den internationella utvecklingen Internrevisorerna var med om att stifta The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) 1982, och vi har för närvarande en person i ECIIA:s styrelse. ECIIA är en organisation bestående av mer än trettio nationella IIA-föreningar i Europa och Medelhavsområdet vars målsättning är att stödja personer som arbetar med intern kontroll inom EU och ECIIA:s medlemsstater, samt att arbeta för att The Institute of Internal Auditing (IIA) Standards and Code of Ethics används inom offentlig och privat sektor. Flera av våra medlemmar har under lång tid varit engagerade inom IIA:s globala kommittéorganisation, såsom Academic Relations Committee, International Relations Committee och IIA Research Foundation Board of Trustees. Är du intresserad av att delta i det internationella arbetet kan du kontakta Klas Schöldström eller någon i styrelsen. VAD ÄR INTERNREVISION? Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås. Internrevision hjälper en organisation att nå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en oberoende, objektiv, säkrings- och konsultaktivitet, utformad för att tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Detta är definitionen av vad internrevision är enligt riktlinjer utarbetade av The Institute of Internal Auditors (IIA). Det är också den definition som flertalet svenska internrevisorer arbetar efter. Vi har översatt IIA:s Standards and Code of Ethics till svenska (Riktlinjer och Yrkesetisk Kod) och delar dem med över internrevisorer i hela världen. Det är en styrkefaktor! Internrevision omfattar alla olika aspekter av en organisation, verksamhet likväl som finansiella aktiviteter. Bredd och omväxling ger internrevisorer ett brett perspektiv på organisationen. Utvärdera kommande teknologier. Analysera möjligheter. Undersöka globala frågeställningar. Värdera risker, styrning, etik, kvalitet, ekonomi och effektivitet. Säkerställa att organisationens styrprocesser klarar att hantera hinder och risker. Kommunicera information och omdömen med klarhet och noggrannhet. Allt detta ska en duktig internrevisor kunna hantera i sitt dagliga arbete. En internrevision med adekvat och professionellt kompetent bemanning ger mervärde för en effektiv styrning av organisationen. 3

4 VÅRA LÄRARE Barry Siegel, Språkkonsult, Management Språkinstitut AB Barry har läst journalistik och pedagogik, och har över 16 års erfarenhet som utbildningskonsult i affärsengelska i Sverige. Han är medlem i Sveriges Facköversättarförening och i en speciell kommitté på Riksrevisionen (Översättningsrådet) för standardisering av språket i revisionsrapporter. Bernt Gyllenswärd, Internrevisionskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) Bernt är civilekonom och har arbetat sjutton år som externrevisor, varav tolv som auktoriserad, samt sjutton år som koncernrevisionschef på SEB. Tidigare aktiv inom FAR/IREV:s utbildningsverksamhet. Bernt återkom till Internrevisorernas styrelse 2006 efter att i en tidigare period varit ordförande. Chris Becker, Business Communication Consultant Chris Becker har tolv års erfarenhet i Sverige som språkkonsult i ämnen som affärspresentation, affärsengelska och interkulturell kommunikation. Dessutom har han över trettio års erfarenhet i USA som marinofficer inom Pentagon, men också från privata näringslivet med industrisystem. Chris har en MBA från George Washington University i USA. Gill Bolton, Director, GEB Business Solutions Gill Bolton is Director of GEB Business Solutions, a consultancy offering corporate governance, risk management and internal audit services through consultancy assignments, coaching and training. Prior to this Gill worked with Ernst & Young in their Risk Group and for KPMG within their Internal Audit Services Group which she helped to establish. Gunilla Werner Carlsson, Revisionschef If Skadeförsäkrings AB Gunilla är civilekonom och CIA. Under många år arbetade hon vid KPMG Bohlins AB som auktoriserad revisor och som chef för Internal Audit Services. Hon har också tidigare varit revisionschef vid Riksrevisionsverket och vid Sveriges Riksbank. Hans Löfgren, Ansvarig för internrevisionstjänster på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) Hans har arbetat med internrevision sedan 1974 och har även under mer än tio år haft ledande befattningar i privata och statliga företag. Hans har erfarenhet från medverkan och styrelsearbete i Internrevisorerna, arbetar med internationellt erfarenhetsutbyte och har utvecklat flera kurser. Helena Sundén, Senior Consultant, Hibis Scandinavia AB Helena är jurist med erfarenhet från arbete för olika försäkringsbolag samt med finansiell rådgivning mot företag och personer i Sverige. Helena ansvarar för juridiska frågor inom Hibis och håller utbildningar både för ledning och personal inom privata företag och offentliga organisationer. Lars Gyllenswärd, IT-revisor Försäkringskassan Lars har lång erfarenhet som IT-revisor hos KPMG, internrevisionen i Postkoncernen och Landstingsrevisorerna inom Stockholms läns landsting. Lars är medlem i IRF:s IT-kommitté sedan 1993 och CISA-certifierad (Certified Information System Auditor). Mikael Boo, Internrevisor Domstolsverket Mikael är civilekonom, CIA och CISA. Han har, innan han började med internrevision på Domstolsverket, arbetat sammanlagt 17 år med revision på Jordbruksverket, Riksrevisionen och Arbetsmarknadsverket. Mikael har undervisningserfarenhet från Riksrevisionen och Jordbruksverket. Märta Eklund, Internrevisor Swedbank Märta är civilekonom och CIA- och CISA-certifierad. Hon har arbetat med internrevision sedan 1979 med inriktning på bland annat IT-revision och Compliance. Peter Strandh, Partner Ernst & Young Peter är civilekonom, auktoriserad revisor och Certified Internal Auditor (CIA). Peter har en bred erfarenhet av såväl intern- som externrevision samt rådgivningstjänster relaterat till intern kontroll och styrning och är delägare i Ernst & Young, där han sitter i styrelsen för den svenska verksamheten. Han är redaktör för Internrevisorernas tidning InternreVision. Richard Minogue, vd Hibis Scandinavia AB Richard är CPA (Certified Publice Accountant) och CIA. Richard har arbetat med internrevision och ekonomistyrning i drygt trettio år bland annat som internrevisionschef på LM Ericsson. Torbjörn Wikland, Chief Risk Officer i Regeringskansliet Torbjörn är civilekonom och har arbetat med extern och intern revision, statlig ekonomistyrning, affärssystem och stora IT-projekt inom Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan, och nu med att införa risk management i regeringskansliet. Torbjörn har utvecklat kurserna om COSO och ERM, tidigare varit lärare på andra kurser samt varit ordförande för Internrevisorerna. 4

5 KURSPROGRAM 2008 MÅNAD KURS Januari ERM-seminarium, 1dag CIA-engelska med Management Språkinstitut, kursavnitt 1, 2 dagar Februari CIA-engelska med Management Språkinstitut, kursavsnitt 2, 2 dagar CIA-engelska med Management Språkinstitut, kursavsnitt 3, 2 dagar Den interna kontrollen utifrån COSO, 2 dagar CIA-test CBT Mars Intervjuteknik, 2 dagar CIA-test CBT April Risk Based Internal Audit (på engelska), 3 dagar Writing effective audit reports, 1 dag Grundkurs i internrevision, 3 dagar Maj Applikationsgranskning, 2 dagar CIA-test CBT Juni CIA-test CBT Augusti CIA-test CBT September Operationell revision, 2 dagar CIA-test CBT Seminarieserie för internrevisionschefer Oktober Grundkurs i internrevision, 3 dagar Quality Assessment (QA), 3 dagar November CIA-test CBT Övriga aktiviteter: Internrevisionsdagarna, 2 dagar December Den interna kontrollen utifrån COSO, 2 dagar CIA-test CBT Vi reserverar oss för ändringar i kurs-, konferens- och seminarieprogrammet. För exakt program och datum, vänligen se vår hemsida 5

6 GRUNDKURS I INTERNREVISION Målet med kursen är: att utveckla en förståelse för internrevisorns roller och ansvar, att introducera och utveckla de nödvändiga kunskaperna för att bli en framgångsrik internrevisor, att ge en möjlighet att träna beteenden och kommunikation. Här ingår kunskaper som till exempel vad internrevision är, internrevisionsstandarder, hur man utvärderar den interna kontrollen, dokumentation och arbetspappersmetodik, hur man får fram och rapporterar revisionsresultat. Kursen tar även upp information kring internrevisorernas egen yrkesorganisation samt den bransch man är verksam inom. Denna kurs vänder sig till dig som är nybörjare inom internrevision eller till dig som behöver fräscha upp dina kunskaper i internrevision och vad en internrevisor behöver känna till. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomförd kurs, CISA 24 poäng för genomförd kurs. OPERATIONELL REVISION Kursen innehåller avsnitt om: ledningens ansvar och uppgifter, COSO, COSO ERM och Svensk kod för bolagsstyrning, operationella risker, fraud (ung. uppsåtliga fel för egen eller annans vinning) revisionens genomförande (planering till rapportering), processteori. Kursen är förhållandevis praktiskt inriktad och vänder sig främst till dig som har några års erfarenhet av intern- eller externrevision. Kursens generella övergripande innehåll tillåter emellertid även andra som har användning av mer kunskap om den revisionella professionens arbetssätt att gå den. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. CIA engelska för CIA del 1 Kursen är en kurs i engelska framtagen för deltagare som vill ta CIA-certfieringen. Innehållet inriktar sig på den engelska språkanvändningen i CIA-provet, ordalydelser, vad begreppen och sammanhangen betyder. Kursen är på 6 dagar, uppdelade i tre omgångar med vardera 2 dagar per gång. Kursen ges av Management Språkutbildning som även tillhandahåller språktest. Vid intresse av test vänligen kontakta dem direkt (ingår ej i kursavgiften). För mer information om testen se Kursen vänder sig till dig som vill pröva att ta CIA-prov del 1. 6

7 WRITING EFFECTIVE AUDIT REPORTS Kursen är praktiskt inriktad med konkreta tips och verktyg för hur du kan utveckla ditt sätt att skriva rapporter på engelska på ett effektivt sätt. Kursen vänder sig till dig som idag skriver revisionsrapporter på engelska men behöver utveckla ditt sätt att formulera dig på ett kortfattat och tydligt sätt. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 8 poäng för genomförd kurs, CISA 8 poäng för genomförd kurs. DEN INTERNA KONTROLLEN UTIFRÅN COSO Målet med kursen är att ge kursdeltagarna en förståelse för COSO-modellen och hur man kan använda COSO-modellen praktiskt för att dokumentera och utvärdera den interna kontrollen i en organisation. COSO är det internationellt mest erkända ramverket för beskrivning av den interna kontrollens olika komponenter. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap inom internrevision samt har arbetat ett par år och till dig som inom en organisation har ansvar för att bygga upp och implementera en struktur för intern kontroll. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. ERM ENTERPRISE RISK MANAGEMENT Målet med kursen är att ge kursdeltagarna en god förståelse för Enterprise Risk Management (ERM). Vi kommer att gå igenom de väsentliga delarna inom ERM och hur COSO beskriver ERM. Vi kommer även att gå igenom internrevisionens roll i organisationer som tillämpar Enterprise Risk Management. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att få en ökad förståelse för vad ERM kan tillföra en organisation. För internrevisorn tydliggörs internrevisionens roll kring ERM. Kursen är också ett utmärkt tillfälle till ytterligare förkovran för dig som ska vara med och ta risk managementarbetet vidare till en mer systematiserad struktur. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 8 poäng för genomförd kurs, CISA 8 poäng för genomförd kurs. 7

8 RISK BASED INTERNAL AUDIT (in English) Content In this intensive three day seminar you will learn how to use a risk based approach to redefine and refocus your audit activities. You will cover in detail the emergence of risk management, its link with corporate governance and how to audit risk management processes. This course is provided in cooperation with MIS Training Institute and Internrevisorerna. Who should attend Audit Managers and staff who will be involved in carrying out RBIA audit assignements. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 22 poäng för genomförd kurs, CISA 22 poäng för genomförd kurs. KURS FÖR INTERNREVISORER med liten eller ingen erfarenhet av IT-granskningar - applikationsgranskning Enligt IIA finns ett behov av att öka kunskap om IT-revision bland internrevisorer som saknar eller har begränsad kunskap. Detta bedöms vara väsentligt för kvaliteten i framtida internrevisionsgranskningar. Internrevisorerna kan med denna kurs i applikationsgranskning erbjuda en möjlighet att ta ett steg på vägen till ökade kunskaper i ämnet. Kursen är en förkortad version av IIAs (Institute of Internal Auditors) kurs Auditing Automated Applications: The Basics. Under två intensiva dagar går vi igenom grunderna i granskning av applikationer och sätter in applikationsgranskning i sitt sammanhang i den interna revisionen. Kursen syftar till att ge dig kunskap om: IT-revision i allmänhet och applikationsgranskning i synnerhet, skillnaden mellan generella kontroller och specifika applikationskontroller, risker och hot i applikationer, praktiskt angreppssätt för en applikationsgranskning, planering och riskanalys, granskningens genomförande indata, bearbetning, utdata, vanliga kontroller i en applikation. I kursen arbetar vi i gruppövningar med praktikfall. Kursen riktar sig till alla internrevisorer med liten eller ingen erfarenhet av IT-granskningar, men som för att förbättra samverkan med IT-revisorer vill förstå vad det innebär att granska applikationssystem eller på övergripande nivå själv börja granska applikationssystem. Kursen genomförs med föreläsningar och kursmaterial på svenska. Visst kompletterande undervisningsmaterial kan vara på engelska. Material för grupparbeten är i huvudsak på svenska. Därutöver använder vi Internrevisorernas svenska handledning i granskning av applikationssystem som kompletterande kursdokumentation. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. 8

9 INTERVJUTEKNIK Målet med kursen är: olika typer av intervjuer och intervjusituationer, planering, genomförande och analys av intervjuer, etik och policyfrågor i samband med intervjuer för internrevision. Kursen innefattar inventering av olika typer av intervjuer och intervjusituationer, planering av intervjuer samt exempel på genomförande och intervjuteknik. Deltagarna kommer att få träning i genomförande av intervjuer, reflektion och slutsatser från genomförda intervjuer, efterarbete och analys av intervjumaterial. Kursen avslutas med en diskussion kring etik och policyfrågor i samband med intervjuer för internrevision. Kursen vänder sig till alla inom internrevision. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 16 poäng för genomförd kurs, CISA 16 poäng för genomförd kurs. QUALITY ASSESSMENT (QA) - verktyg för kvalitetssäkring enligt IIA:s standards Detta är en kurs i kvalitetssäkring av internrevisionsaktiviteten. Värdet för kursdeltagarna ligger främst i att få underlag att utveckla sitt eget interna kvalitetssäkringsprogram och att få intern kompetens att hantera en kommande extern QA. Kursen är på 3 dagar inklusive examination för Internal Assessor/Validator Accreditation. Körkortet är en bonus som kan vara värdefullt för eget bruk men också ger möjligheter att arbeta som extern validator på IRF:s uppdrag. Nu har du det perfekta tillfället att bland annat: sätta dig in i de nya QA-standarderna och de obligatoriska kraven på extern kvalitetssäkring. ta en titt på de senaste verktygen som används för att genomföra en effektiv kvalitetssäkring. skaffa praktiska erfarenheter av tillämpningen av kvalitetssäkring genom interaktiva övningar. utveckla ert interna kvalitetssäkringsprogram och förbereda inför en framtida extern QA. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner, fallstudier och övningar. Kursen avslutas med examinationen för Internal Assessor/Validator Accreditation. Dessutom en systematisk genomgång av standards och Practice Advisories. Kursen vänder främst till dig som arbetar som internrevisionschef eller som har en längre tids erfarenhet av att ha arbetat med internrevision. Kursen ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomförd kurs, CISA 24 poäng för genomförd kurs. 9

10 CIA FÖRBEREDELSE Kursens mål är att finna en modell för att bygga upp en individuell studieplan och få en systematik i studierna inför CIA-proven, för att skriva CIA-proven med godkänt resultat. Vi går igenom olika tekniker som kan användas för att svara på provfrågorna, gör självtester, övningsprov i grupp och diskuterar hur proven är upplagda. Som en del av kursen får deltagarna också möjlighet att tillsammans med sina kurskamrater starta studiegrupper för att underlätta studierna inför CIA provet. Allt för att du som studerar ska få ta del av tips och erfarenheter inför de kommande CIA proven. Kursen vänder sig till dig som tänker bli certifierad internrevisor, CIA. SEMINARIESERIE FÖR INTERNREVISIONSCHEFER Beskrivning Seminarieserien kommer att ges första gången hösten Målet med serien är att ge kursdeltagarna en genomgång av best practice när det gäller att driva en internrevisionsavdelning. Områden som behandlas är bland annat strukturen kring internrevision i form av revisionsutskott och annan förankring i organisationen, effektiv rapportering och uppföljning till olika intressenter, vissa IIA standards som kräver särskild uppmärksamhet och kompetensutveckling inom internrevisionen. Seminarieserien vänder sig till internrevisionschefer. Vi samlar här personer som är ansvariga för internrevisionen i ett företag eller en organisation. Det kan vara chefer med personalansvar och ensamrevisorer med eller utan inhyrda resurser. Seminariet ger CIA/CCSA/CFSA 24 poäng för genomfört serie, CISA 24 poäng för genomförd kurs. För andra aktuella seminarier, se vår hemsida NÄTVERKSTRÄFFAR Nätverksträffar och tematräffar Båda dessa aktiviteter är riktade till våra medlemmar och syftar till att erbjuda en möjlighet att träffas under opretentiösa former och att diskutera angelägna frågor inom internrevisionsprofessionen. Skillnaden är att nätverksträffarna samlar medlemmarna kring frågor som primärt berör en viss bransch, medan tematräffarna fokuserar på områden som är av gemensamt intresse för alla medlemmar. Tematräffar En av de grundläggande fördelarna med att tillhöra en förening är att medlemskapet ska ge en möjlighet att träffas och utbyta tankar och idéer. Tematräffarna tillkom för ca fem år sedan för att erbjuda medlemmarna detta. På varje Tematräff samlas ett 15-tal deltagare under tre 10

11 sena eftermidagstimmar, inklusive paus med en lättare förtäring. Ämnena varierar, men ska vara av allmänt intresse för oss internrevisorer. Vi har haft ambitionen att hålla dessa träffar på en central plats i Stockholm för att de ska vara lätt tillgängliga även för de medlemmar som har lite längre resväg. Vi arbetar också för att hitta en lösning så att medlemmar på andra orter kan delta via videokonferens eller liknande. Tre träffar under våren och två under hösten planeras för Datum och ämne bestäms ca två veckor före respektive tematräff och en inbjudan skickas via e-post till samtliga medlemmar. Vi har begränsat deltagandet till max 15 personer i varje tematräff för att möjliggöra att alla har en chans att vara aktiva i diskussionerna. Om intresset är stort genomförs ytterligare tematräffar i samma ämne. Samtliga medlemmar. ÖVRIGA AKTIVITETER Internrevisionsdagarna 2008 Här har du en möjlighet att träffa kollegor inom samma bransch, lyssna och lära på intressanta föredrag och samtidigt ha roligt tillsammans med hundratals trevliga internrevisorer från hela landet! Läs mer på vår hemsida E-learning IIA erbjuder olika typer av utbildningar via internet med 24-timmars access, CIA TEST Certified Internal Auditor (CIA) är den enda globalt accepterade certifieringen för internrevisorer. Det är en internationellt erkänd examen som är den vanliga internrevisorns certifiering. Den innehåller fyra olika delprov. Internrevisorerna ger en kurs i hur man bäst förbereder sig för proven. Viss utbildningsnivå krävs för att bli certifierad. Man ska ha en Bachelor s degree, d v s 120 poäng på universitetet, och man ska ha arbetat med internrevision i minst två år. Viss andel av de två åren kan bytas ut mot annan revisionserfarenhet (om man till exempel redan är auktoriserad revisor får man tillgodoräkna sig en andel, men inte hela perioden). Mer information om CIA finns på På vår hemsida, finns mer information om hur du anmäler dig till provet, anmälningsblanketter både för dem som skrivit förut och de som skriver för första gången samt vart du ska skicka blanketten. Böcker till CIA-certifiering går att beställa på Från och med 2008 genomförs certfieringsprovet med hjälp av CBT - Computer Based Testing - där kandidaten svarar direkt på datorskärmen och får svar omedelbart efter avslutat prov om denne klarat provet eller inte. Testperioderna omfattar fler och längre perioder: februarimars, maj-juni, augusti-september, november-december. Mer information finns på vår hemsida och på IIAs hemsida: 11

12 UNIVERSITETSUTBILDNING I INTERNREVISION Internrevisorerna har startat ett projekt tillsammans med Linköpings Universitet att erbjuda kurser på akademisk nivå inom internrevision. Dessa kurser ska dels rikta sig till de studenter som deltar i ett utbildningsprogram på Linköpings Universitet, dels erbjudas till våra yrkesverksamma medlemmar. Syftet med att erbjuda kurser till våra medlemmar är framför allt att ge våra mer erfarna internrevisorer en möjlighet till en hög nivå på kompetensutveckling när de gått de kurser som föreningen eller arbetsgivaren har tillhandahållit. Syftet är även att ge en möjlighet för de av våra medlemmar som inte slutfört sin akademiska examen att ta ytterligare akademiska poäng inom sitt yrkesområde. Kurserna som vänder sig till yrkesverksamma internrevisorer kommer ha liknande innehåll som de som erbjuds till studenterna, men kurserna kommer inte att hållas i Linköping utan i Stockholm. Vi planerar att genomföra föreläsningarna i den första kursen koncentrerat under 2-3 helger under vintern/våren Därtill kommer deltagarna även att arbeta enskilt eller i mindre grupper med uppgifter som ska redovisas på ett seminarium i slutet av kursen. Omfattningen på kursen motsvarar ungefär 5 poäng enligt det gamla akademiska systemet, dvs 6-7,5 poäng i det nya Bolognasystemet. Vi förväntar oss även att dessa kurser ska ge CPE-poäng, men det är ännu oklart hur många. För dem som vill fördjupa sig ytterligare i ämnesområdet erbjuder Linköpings Universitet redan nu en möjlighet att delta i deras licentiatutbildning inom RAC-programmet. För ytterligare information om detta program, se Internrevisorernas hemsida under utbildning. INFORMATION Vi reserverar oss för ändringar i broschyren. För exakt pris, datum och plats, vänligen se vår hemsida. Är du inte redan medlem gå in på vår hemsida och ansök under Bli medlem medlemmar har rabatt på våra aktiviteter! Anmälan till alla aktiviteter sker till om inte annat anges. Alla priser för aktiviteter är exklusive moms. Transporter till och från aktiviteterna ingår inte i priset. Eventuell dokumentation delas ut i samband med aktivitetens start och ingår i priset. Kursintyg på genomförd kurs delas ut sista dagen eller skickas till deltagaren efter kursens slut. Fakturering av kursen sker en månad innan kursstart. Vid heldags aktivitet ingår kaffe, frukt och lunch. Vid 2 3 dagars kurs ingår kaffe, frukt, frukost, middag och logi, om inte annat anges. Enkelrum är reserverade på kursgården vid ankomst. Avbokningsregler Princip för avbokning av kurser är följande: Fram till sista anmälningsdatum kostar det inget att avanmäla sig. Efter sista anmälningsdag fram till två veckor före kursstart debiteras kostnadstäckning för de kostnader som hör till deltagaren såsom kost och logi. Från två veckor före kursstart debiterar vi full kursavgift. Princip för avbokning av andra typer av aktiviteter Det förekommer att anmälda deltagare till våra olika aktiviteter inte kommer. Samtidigt har vi ofta medlemmar som står på väntelista för att de inte har kunnat beredas plats. Därför ber vi dig att omgående lämna återbud om du får förhinder. KONTAKTA OSS! Vid kontakt med oss på kansliet vänligen använd följande kontaktinformation: Post Internrevisorernas Förening Strandvägen 7 A 4tr Stockholm E-post Telefon Fax

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 Innehåll 1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 3. Intern styrning och kontroll 14-15 april 2010... 5 4. Action Centred Internal

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 för

Verksamhetsplan 2007 för The Institute of Internal Auditors - Sweden, Internrevisorerna Internrevisorernas Service Aktiebolag, ISAB 2007 för Internrevisorerna Internrevisorerna 28 februari 2007 Antal sidor: 7 2007.doc Innehåll

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Internrevision - Hur internrevisionen har utvecklats inom olika företag i Sverige

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu!

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu! theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:1 Internrevisionsdagarna 2010: Konstnären Mikael Renberg på scen. Nu är det dags för för anmälan till Internrevisionsdagarna 2011. Internrevisionsdagarna

Läs mer

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2016 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management)

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) The Police Executive Programme i Cambridge Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) 1 Kriminologiska Institutionen Har en forskningsinriktning som

Läs mer

AVANCERAD ISK I MYNDIGHET

AVANCERAD ISK I MYNDIGHET AVANCERAD ISK I MYNDIGHET inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 mars 2014 VÅRA TALARE Ulla-Karin Kinell Britta Steneberg Kvalitetssamordnare Pensionsmyndigheten Lena Majlard Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra.

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2012:2 Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. IIA Swedens årsmöte 2012: Jubileumsår med framgångar, nyval, nytt

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Torsdag 8 oktober 2015

Torsdag 8 oktober 2015 Torsdag 8 oktober 2015 08.00 09.00 Registrering och frukostmingel 09.00 09.10 Introduktion 09.10 10.00 Styrelsens ansvar för risker i företaget Catharina Lagerstam, styrelseproffs 10.10 11.00 Parallella

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Välkommen till höstens kurser 2007

Välkommen till höstens kurser 2007 Välkommen till höstens kurser 2007 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkringsområdet? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken Varför har Handelsbanken valt att certifiera sin personal? Vi tittade på kraven listade i IPPF:en, de internationella

Läs mer