PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006"

Transkript

1 PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006

2 KONTAKTUPPGIFTER Tavastgatan 28, ÅBO Tfn: (02) Telefax: (02) E-post: Internet: direktnummer / mobil Ordförande: Agrolog Mikael Söderholm, Kimito Direktör: Agronom Jörgen Grandell (02) / Kanslisekreterare: Diplomkorrespondent Carita Roiha (02) Husdjur: Agronom Maj-Hild Holmström (02) / Mjölkgårdsrådgivning: Agrolog Rikard Westerlund (02 ) / Ekonomi, bokföring och ADB: Agrolog Mats Norrholm (02) / Växtodling, miljö och kvalitet: Agrolog Peter Fritzén (02) / Växtodling, maskiner och EU-stöd: Agrolog Anders Abrahamsson (02) / Trädgård: Hortonom Sven Engblom (02) / Landskaps-, miljövårdsrådgivning, grönområdesplanering samt MALO-klassificering: Hortonom Riitta-Liisa Pettersson (02) /

3 ALLMÄN ÖVERSIKT Dagens lantbruk är inne i en kraftig strukturomvandling och samtidigt är lantbrukaren tvungen att leva i en osäker omgivning bl.a. på grund av ständigt förändrade villkor för lantbruksstödet. Mot den bakgrunden är det positivt att notera att generationsskiftenas antal i Åboland redan en längre tid har legat omkring tio på årsnivå. Så även under år Det vittnar om att det finns en framtidstro på näringen i vår region. Synar man de genomförda generationsskiftena närmare kan man konstatera att majoriteten av dem som övertar lantbruken har antingen ett lönearbete eller någon annan inkomstkälla vid sidan av lantbruket. Många av de nya lantbrukarna blir således mångsysslare vilket kan ses som typiskt för en stor del av vår region. Den nya utformningen av lantbrukets miljöstöd var under året föremål för många diskussioner och osäkerheten kring den slutliga strukturen höll i sig ända till årets slut, och fortsatte dess värre ända in i maj Prisbildningen inom spannmålssektorn visade efter en lång paus en svängande trend. Under skördeåret noterades för de flesta spannmålsslagen högre priser än under föregående skördeår. En bidragande faktor till de bättre priserna var att skörden av spannmål både kvantitativt och kvalitativt var sämre än normalt i största delen av Europa. Bioenergin fortsatte att intressera lantbrukarna. Som ett led i att kunna svara på den växande efterfrågan på rådgivning inom sektorn startade den svenskspråkiga lantbruks- och hushållningssällskapen ett rådgivningsprojekt kring bioenergi. Projektet administreras av Svenska lantbrukssällskapens förbund och riktar sig till hela Svenskfinland. Vintern var tidvis kall och snöfattig vilket ledde till att tjälen gick djupt ner i marken. Stora övervintringsskador konstaterades på höstvetet som i vår region till största delen fick sås om med någon annan gröda på våren. På grund av den djupa tjälen kom nypotatisodlarna igång senare än vanligt. Nypotatisen sattes under den första och andra veckan i april. Vårbruket förlöpte i stort sett enligt normal tidtabell den ojämna upptorkningen vållade dock i viss mån huvudbry vid bestämmande av lämplig tidpunkt för sådd. Sockerbetsarealen minskade i vår region som en följd av den genomförda sockerreformen. Trots den torra sommaren med ojämnt fördelade regnmängder blev spannmålsskörden i vår region trots allt hyfsad och kvaliteten i regel god. Höstsådden kunde genomföras i goda förhållanden och arealerna blev i det närmaste normala. Inom trädgårdssektorn fick de yrkesmässiga äppelodlarna en god skörd. Skörden av jordgubbar blev senare än normalt. Hotet om minskade statsanslag för rådgivningsverksamheten tog sig under hösten konkret uttryck i att anslaget för rådgivning i statsbudgeten för år 2007 minskade med i medeltal cirka 13 %. Denna nedbantning inger oro med tanke på framtida resultatutveckling. Resultatmässigt kunde Finska Hushållningssällskapet för år 2006 uppvisa ett positivt bokslut om 3922 euro. Resultatet var drygt 1000 euro sämre än året innan och det var främst den egentliga verksamheten som visade en försämrad resultatutveckling. Trots att den egentliga verksamhetens resultat var sämre än året innan utnyttjade våra kunder tjänsteutbudet i stort sätt i samma mån som tidigare. Glädjande är att våra stamkunder använder våra tjänster årligen vilket bör tolkas som en god kundtillfredsställelse.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SÄLLSKAPETS ALLMÄNNA VERKSAMHET 1.1. SÄLLSKAPETS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR Sällskapet är en registrerad förening, vars medlemmar främst består av lantbrukare i Åboland och på Åland. Sällskapet strävar till att i samarbete med lantmannagillena genom rådgivning och service arbeta för landsbygdsnäringarnas bästa. Med sin kännedom om förhållandena i distriktet, stöder sällskapet också statsmaktens strävanden att här förbättra lantbrukets och dess stödnäringars allmänna förutsättningar med beaktande av produktionsmålsättningarna. Enligt landsbygdsorganisationernas avtal med jord- och skogsbruksministeriet är rådgivningens främsta resultatområden följande: A. Lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet på verksamhet och produkter. B. Förbättrad miljö på landsbygden. C. Ny företagsverksamhet och växelverkan mellan land och stad ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDE Sällskapets verksamhetsområde omfattar det tvåspråkiga Åboland MEDLEMSKÅR Vid årets utgång räknade sällskapet 1078 personliga medlemmar STYRELSE, UTSKOTT OCH REVISORER STYRELSE För år 2006: Ordf. agrolog Mikael Söderholm, Kimito (2002,2002). För åren jordbrukaren Anders Ekholm, Dragsfjärd (1996), agrolog Susanne Rehnström, Korpo (1996) och jordbrukaren Torolf Karlsson, Nagu (2004). För åren viceordf. agrolog Dan Lindroth, Kimito (1994, 1996), jordbrukaren Edgar Sjövall, Houtskär (1996), jordbrukaren Tom Norrby, Pargas (1999) och jordbrukaren Gunnar Ölander, Västanfjärd (1989). Årtalet anger från vilket år ledamoten tillhört sällskapets styrelse, respektive innehaft posten som ordförande eller viceordförande. Som personalens representant har agrolog Mats Norrholm med agrolog Peter Fritzén som suppleant deltagit i styrelsens möten.

5 UTSKOTT Sällskapets husdjursutskott hade följande sammansättning: Ordf. Bo-Åke Blomberg (Nagu), Erik Eriksson (Kimito), Magdalena Johansson (Pargas), Peter Jägerskiöld (Kimito), Bengt Renfors (Västanfjärd) och Johan Hermansson (Pargas). Som utskottets sekreterare fungerade sällskapets husdjurskonsulent Maj-Hild Holmström. Utskottet har inte sammanträtt under år REVISORER Ordinarie:EM Katja Kerke, CGR, Pargas och agrolog Mikael Holmberg, Nagu. Suppleanter: En representant för revisionsbyrå KPMG i Åbo och merkonom Kristina Karlsson, Pargas PERSONAL OCH KANSLI Direktör: Agronom, AFK Jörgen Grandell, 2001 Jordbruksrådgivare: Agrolog Peter Fritzén, 2001 Agrolog Anders Abrahamsson, 1999 Trädgårdsrådgivare: Hortonom Sven Engblom, 1980 Ekonomi- och bokföringsrådgivare: Agrolog Mats Norrholm, 1997 Husdjursrådgivare: Agronom Maj-Hild Holmström, 1984 Landskaps- och grönområdesplanering samt miljö: Hortonom Riitta-Liisa Pettersson, 1994 Mjölkgårdsrådgivare: (deltid) Agrolog Rikard Westerlund, 1991 Kanslisekreterare: Dipl.korr. Carita Roiha, 1984 Årtalen anger anställningsåren. Sällskapets dotterbolag Ab Åbo Hushållning Oy har för fastighetsskötseln anlitat Veikko Hyytiäinen genom hans fastighetsskötarbolag. För rådgivning i ekologisk odling har kunderna på FHS:s verksamhetsområde kunnat anlita rådgivare från övriga rådgivningsorganisationer SÄLLSKAPETS PLENA Sällskapet höll sitt årsplenum på Villa Lande i Kimito. Mötet hölls i samarbete med ÅSP. Närvarande var 67 personer. Ordförande Mikael Söderholm öppnade plenum kl och hälsade alla välkomna. I sitt öppningsanförande berörde ordförande orsakerna till att Finska Hushållningssällskapet inte ingår som ägare i Villa Lande. Huvudorsakerna är dels att de verksamhetsmässiga förutsättningarna saknas, dels behövs Sällskapets balans i form av avkastande placeringar för att understöda den egentliga verksamheten. Sällskapets rådgivare gör i huvudsak gårdsbesök och arbetet utförs hos kunderna. Sålunda skulle ett kontor i Kimito väcka

6 felaktiga förväntningar som servicepunkt emedan det sannolikt skulle stå tomt under den största delen av tiden. Sällskapets egentliga verksamhet behöver det ekonomiska bidrag som placeringsverksamheten, via avkastande placeringar, stöder FHS:s ekonomi och resultat. En placering i en kontorslokal skulle enligt styrelsens tolkning inte ha uppfyllt kriterierna för en avkastande placering. Mikael Söderholm konstaterade att byggandet av det nya Landsbygdscentret har väckt delade meningar i kommunen på grund av satsningens ekonomiska omfattning i relation till den redan befintliga fastighetsmassan i form av kontorslokaliteter i kommunen. Ordförande påpekade att utnyttjandet av lokala resurser och service kunde ha varit större under byggnadsskedet. I sitt anförande berörde ordförande frågan om bioenergi och vikten av att lantbruket kan förvalta den resurs man har så att slutresultatet inte blir det att lantbrukaren får finna sig i rollen av producent av billig råvara för energiproduktion och någon annan far iväg med vinsten. Ytterligare framförde Mikael Söderholm ett tack till Sällskapets personal för ett gott arbete som resulterade i ett förbättrat resultat med positivt förtecken för år Under mötesförhandlingarna godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2005 fastställdes. Ytterligare beviljades de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskaperna för år På årsplenum invaldes fyra nya medlemmar och en person föreslogs för inval på höstplenum. Efter de stadgeenliga mötesförhandlingarna utdelades mjölkkvalitetspriset till Birgitta och Bo- Åke Blomberg från Nagu. Ytterligare uppmärksammades Dan och Leena Lindroth från Gundby gård i Kimito med Lantbruksekonomiska Forskningsanstaltens plakett för 25 år som lönsamhetsbokföringsgård. Nio nyblivna jordbrukare premierades med en värdesedel om 100 euro för användning av FHS:s tjänster. Efter lunchen höll Holger Falck från SLC en lantbrukspolitisk översikt. Han konstaterade att situationen för lantbruket blir allt mera komplicerad och villkoren för stöden allt krångligare. Det blir en stor utmaning att på det politiska planet övertyga beslutsfattarna att det nationella stödet till lantbruket är nödvändigt för att täcka minskade EU-stöd. Som avslutning på dagen höll Rune Nyström från Mildola Oy ett anförande om erfarenheter av användning av biodiesel. Han gick också in på produktionstekniken och de ekonomiska aspekterna. Under dagens lopp hade mötesdeltagarna en möjlighet att bekanta sig med det nya huset Villa Lande. Sällskapets sommarplenum hölls på Västankvarn försöksgård i Ingå. Närvarande var 14 personer. Plenum öppnades av Finska Hushållningssällskapets ordförande Mikael Söderholm. Han hälsade alla hjärtligt välkomna och konstaterade att skördeutsikterna trots torkan ser rätt hyfsade ut. Spannmålen brådmognar och det verkar som om all spannmål kommer att mogna ungefär samtidigt. Det torra vädret och en mindre skörd kan leda till ett högre pris på spannmål. Sockerbetorna är i stort behov av regn annars hotar skörden bli anspråkslös. Rådgivningen i ärenden gällande bioenergi har inom den svenska rådgivningssektorn diskuterats på ett seminarium. Målsättningen är att åstadkomma en gemensam satsning i Svenskfinland. Bioenergin kunde enligt ordförande vara ett sätt att åstadkomma en alternativ användning för åkerns grödor och öka avsättningsmöjligheterna. En bättre avsättning kunde i förlängningen leda till ett bättre produktpris för bonden. Till slut berörde Mikael Söderholm hotet om ett minskat statligt stöd till rådgivningen. I budgetförslaget som föreligger är nedskärningen i statsanslaget ungefär 25 % vilket direkt kommer att avspegla sig i FHS:s resultat. På sommarplenum föreslogs en medlemskandidat för inval på höstplenum. Efter stadgeenliga mötesförhandlingar och lunch bekantade sig mötesdeltagarna med försöksverksamheten på Västankvarn. Torsten Lindqvist och Patrik Erlund fungerade som

7 våra guider i spannmålslaboratoriet och på försöksfälten. Ytterligare fick deltagarna en presentation av Västankvarn gårds händelserika historia. Sitt Höstplenum höll Sällskapet på Dragsfjärds Pensionat i Kulla i Dragsfjärd. Mötet hölls i samråd med ÅSP. Närvarande var 46 personer. Ordförande Mikael Söderholm öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna. Mikael Söderholm konstaterade att sommaren var speciell. Trots den torra sommaren blev skörden ändå hyfsad. Efterfrågan på spannmål har varit god och priserna har stigit, viket kan ses som en positiv utveckling. I takt med att efterfrågan på grödor för framställning av bioenergi stiger kommer sannolikt priserna på spannmål att snarare stiga än att sjunka. Diskussionen om bioenergi har tagit fart på allvar och närheten till riksdagsvalet kommer sannolikt att sätta ytterligare fart på diskussionen. Hittills har det dock varit mera ord och mindre handling kring bioenergin. Altias beslut om att börja tillverka etanol för inblandning i bensin är ett steg i rätt riktning. Ordförande efterlyste också åtgärder för att underlätta utnyttjande av bioenergi i liten skala, exempelvis genom att lätta på bränsleaccisen. En kort reflektion över växtperioden i Estland gav vid handen att skördarna där blev dåliga, sämre än i Finland, som en följd av torkan. Ordförande gjorde på basen av sin resa till Frankrike en reflektion om skyltning för olika inkvarterings- och försäljningstjänster. Skyltningen i Mellaneuropa är betydligt påtagligare och mera professionellt skött än i vårt land. Vi borde kanske ta lärdom av detta i marknadsföringssyfte. Slutligen tog Mikael Söderholm upp frågan om hur ajour vår lagstiftning är i olika inlösningssituationer som berör markägare och lantbruket. Han syftade främst på dragning av el-linjer, byggande av vägar och inlösning för gruvdrift. Under mötesförhandlingarna godkändes verksamhetsplanen och budgeten för år Mikael Söderholm omvaldes enhälligt till styrelseordförande för FHS. De styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå omvaldes, förutom Gunnar Ölander som hade undanbett sig omval. I hans ställe invaldes Mats Nurmio till styrelsemedlem. Två nya medlemmar invaldes och fyra personer föreslogs för inval på årsplenum på våren. Efter FHS: höstplenum höll ÅSP sitt höstmöte varefter verksamhetsledare Tage Ginström från SLC höll en lantbrukspolitisk översikt. Som avslutning på dagen höll statssekreterare Stefan Wallin ett anförande under rubriken Behovet av samförstånd om lantbruket STYRELSENS SAMMANTRÄDEN Styrelsen höll under året fyra protokollförda möten med sammanlagt 49 st. ärenden. De viktigaste ärendena är listade nedan, mötesdatum är angivet inom parentes. Val av Dan Lindroth till styrelsens viceordförande (17.2) Konstaterande av personalrepresentant i styrelsen (17.2) De avtalsenliga lönejusteringarna, förhandsinformation (17.2) Preliminär presentation av bokslutet 2005 (17.2) Diskussion om rådgivning kring bioenergi (17.2) Godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse att föreläggas revisorerna (10.3) Beslut om årsplenum i Kimito (10.3) Beslut om de avtalsenliga lönejusteringarna (10.3) Beslut om köp av aktier i Svenska Småbruk och Egnahem (10.3) Val av delegater till SLF:s årsmöte i Österbotten (21.9) Presentation av mellanbokslutet januari -juli 2006 (21.9) Placeringsärenden, strategidiskussion och godkännande av vidtagna åtgärder (21.9) Beslut om att delta i SLF:s projekt kring bioenergi och rådgivning (21.9) Budgetramarna för år 2007 (21.9) Information om fastighetssituationen (21.9) Beslut om beviljande av förtjänsttecken, Erkko Teerimaa (21.9)

8 Programmet för höstplenum i Dragsfjärd (2.11) Godkännande av verksamhetsplanen för 2007 (2.11) Godkännande av budget för 2007 (2.11) Beredning av övriga plenumärenden (2.11) Information om vidtagna åtgärder i placeringsverksamheten (2.11) Beslut om en donation av materialet i FHS:s arkiv vid Åbo Akademis bibliotek (2.11) BEVILJANDE AV HÖGRE UTMÄRKELSETECKEN Finska Hushållningssällskapet har under året beviljat följande högre utmärkelsetecken: Silvermedalj av första klass: Erkko Teerimaa, Lokalax 1.3. INFORMATIONS- OCH RÅDGIVNINGSVERKSAMHET Sällskapet sände under året ut två brev till sina medlemmar och samarbetspartners med information huvudsakligen om rådgivningsverksamheten. Under växtperioden har Sällskapet gett aktuell lantbruksinformation på nätet via den egna hemsidan. Lägesrapporter gällande grödorna har också getts regelbundet under odlingssäsongen. Flere besöksgrupper har under året mottagits och informerats om FHS och Åboländskt jordbruk. Sällskapets rådgivare har deltagit som föreläsare på lantmannagillenas och jordbrukarklubbarnas möten. På senare tid har man ofta koncentrerat sig på förändringarna i stödsystemet, framför allt det nya systemet för miljöstöd, och förändringarnas inverkan på odlingsplaneringen. Under vintern genomfördes sju växtskyddskurser varav två var kvällskurser. På våren ordnades ytterligare en extra kurs för odlare som inte haft möjligheter att delta i vinterns kurser. En kryssning med information och utbildning för trädgårdsodlare ordnades i januari i samråd med Farma. I april hölls en kurs kring beskärning av unga träd, kursen var riktad till regionens äppelodlare. FHS:s personal har medverkat som sakkunniga i utbildning som ordnats av TE-centralen. Utbildningen har handlat om stödansökning och det nya miljöstödet. Sällskapets personal har fungerat som föreläsare vid olika skolor och institut samt fungerat som sakkunniga inom ramen för olika projekt och utbildningsprogram även utanför det egentliga verksamhetsområdet. Ytterligare har en del av personalen producerat texter till olika facktidskrifter. Den individuella rådgivningen upptar den största delen av personalens tid. På grund av höstens väder kunde markkartering göras i goda förhållanden under en längre tid. Odlingsplaneringen bromsades i någon mån upp av osäkerheten kring det nya miljöstödet. Skördekontrollverksamheten och lönsamhetsbokföringen sysselsatte en del av personalen under vintern och våren. Under året har ett tiotal gårdar kontaktat FHS med anledning av rådgivning kring generationsväxling. Finska Hushållningssällskapet har ansökt om tillstånd för fem av sina rådgivare att verka inom ramen för systemet för jordbruksrådgivning. Ifrågavarande system är en rådgivningsmodul kring stödsystemets tvärvillkor. För att kunna agera inom ramen för systemet skall rådgivaren klara av en tent vilket de fem rådgivarna från FHS har gjort. Rådgivningen kring bioenergi har varit aktuell under året. FHS har aktivt verkat för att i samråd med SLF och de övriga svenskspråkiga rådgivningsorganisationerna starta ett projekt för att stärka resurserna inom denna sektor. En rådgivare har i slutet av året anställts för att sköta rådgivning om bioenergi i hela Svenskfinland. Finska Hushållningssällskapet har under året också avgivit ett utlåtande om det planerade nya systemet för miljöstöd. En del av Sällskapets personal har varit engagerad i egenskap av arrangörer på Trädgårdens Vår i Åbo och på maskinmässan Kone-Agria i Jyväskylä.

9 En del av de åtgärder som utförs i samband med rådgivningsverksamheten hör till de åtgärder som mäts på basen av resultatavtalet mellan staten och rådgivningsorganisationen. FHS uppnådde de uppställda målen på de flesta punkterna. En stor del av regionens lantbrukare utnyttjar också FHS:s tjänster. Många av våra kunder utnyttjar också våra tjänster regelbundet PERSONALENS UTBILDNING Personalens fortbildning har huvudsakligen knutits till det kursprogram för rådgivare som utarbetats av ProAgria Maaseutukeskusten Liitto och SLF. Tyngdpunkten har legat på utbildning i frågor gällande EU-anpassning, miljö, ekonomi, utnyttjande av datateknik samt tillämpningen av de olika servicekoncepten utgående från rådgivningens gemensamma produktutveckling och hjälpmedel för rådgivare inom ramen för ProAgria. Under det gångna året har det nya miljöstödet fått en framträdande roll i utbildningen. På hösten deltog FHS:s personal i rådgivardagarna som ordnades av SLF SÄLLSKAPETS EKONOMI Sällskapets ekonomi framgår ur bifogade resultat- och balansräkningar. Sällskapet uppvisar ett överskott om 3.922,79 euro. Under året tilldelades sällskapet följande statsanslag: Förskott på statsbidrag för landsbygdsnäringsrådgivningen: Jordbruk Yrkesmässig trädgårdsrådgivning ,00 euro ,00 euro Vidare erhöll Sällskapet bidrag av statsmakten som ersättning för särskilda uppdrag enligt följande: Räntabilitetsbokföring Övriga särskilda statsbidrad 7.836,60 euro 5.190,00 euro I redogörelsen för användningen av statsanslagen har de allmänna kostnaderna fördelats på de olika rådgivningssektorerna i proportion till utförda årsverken.

10 Finska hushållningssällskapet r.f. RESULTATRÄKNING Ordinarie verksamhet Intäkter totalt , ,55 Korrekturposter 0,00 0,00 Intäkter , ,55 Kostnader Personalkostnader , ,41 Avskrivningar 0, ,80 Övriga kostnader , ,72 Kostnader totalt , ,93 Ordinarie verksamhetens underskott , ,38 Projekt Intäkter 0,00 0,00 Kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Tillförda medel Intäkter , ,49 Kostnader -913,41-639, , ,41 Underskott , ,97 Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter , ,00 Kostnader , , , ,81 Räkenskapsperiodens resultat 3 922, ,84 Förvaltade fonder Intäkter , ,73 Kostnader -815,81-770,95 Överföring till fondkapital , ,78 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 3 922, ,84

11 Finska Hushållningssällskapet r.f. BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0,00 0,00 Materiella tillgångar Markområden , ,79 Maskiner och inventarier 0,00 0,00 Placeringar Aktier och andelar , ,38 Övriga placeringar , ,33 Lånefordringar , ,31 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,81 Förvaltade fonder , ,69 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 9 553, ,55 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,83 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar , ,50 Resultatregleringar , ,26 Rörliga aktiva totalt , ,14 Kassa och bank , ,47 AKTIVA TOTALT , ,11

12 PASSIVA EGET KAPITAL Fastighetsfonden , ,95 Enskilda fonden , ,76 Räkenskapsperiodens underskott 3 922, ,84 EGET KAPITAL TOTALT , ,55 Förvaltade fonder , ,69 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott 2 112, ,37 Leverantörsskulder 5 076, ,74 Övriga kortfristiga skulder , ,61 Resultatregleringar , ,15 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,87 PASSIVA TOTALT , ,11

13 2. LANTBRUKETS PLANERING OCH DEN DRIFTSEKONOMISKA RÅDGIVNINGEN 2.1. LANTBRUKETS PRODUKTIONSPLANERING År 2006 infördes gårdsstödssystemet i Finland i enlighet med överenskommelsen i reformen av EU:s gemensamma lantbrukspolitik. Den största förändringen för jordbrukarna var fastställandet av s.k. stödrätter de jordbruksskiften man hade i sin besittning En viss osäkerhet rådde beträffande stödrätterna för arrendemark och hanteringen av dessa vid arrendetidens utgång, men detta löstes sist och slutligen med övergångsbestämmelser. Ett stort planeringsmässigt frågetecken var utbetalningstiden för gårdsstödet, och det var länge osäkert om stödet skulle hinna utbetalas under år Slutresultatet blev trots allt gott: praktiskt taget alla jordbrukare fick sitt gårdsstöd i december. Produktpriserna för spannmål och oljeväxter var fortsättningsvis låga under år 2006, trots en uppgång på ca 10 % jämfört med år En kännbar höjning av produktpriserna skulle absolut vara nödvändig för att minska stödberoendet och sporra jordbrukarna till att satsa på produktionen. Investeringsstödssystemet fortsatte utan större förändringar under år 2006, som var det sista året i programperioden Investeringsstöden för utvidgning inom svinproduktionen var på grund av marknadsläget försatta i ansökningsstopp under hela året. Investeringsstöden för täckdikning, som belades med ansökningsförbud i oktober 2005, kunde igen sökas fr.o.m. den efter att jord- och skogsbruksministeriet utfärdat en förordning om kvalitetskrav för stödberättigad åkerdränering. De flesta större investeringarna i Åboland har gällt köp av tillskottsmark, där marknaden var ganska livlig under året. Den stigande prisnivån på åkermark, i kombination med låga produktpriser, medförde dock i många fall svårigheter att påvisa lönsamhet i investeringarna. Det största problemet beträffande investeringsstöden var trots allt de otillräckliga anslagen. Detta medförde att jordbrukarna fick vänta oskäligt länge på sina beslut, och en stor del av de som lämnade in ansökan under år 2006 fick vänta över årsskiftet. Ekonomirådgivare Mats Norrholm har bistått jordbrukarna med kalkyler och rådgivning i anslutning till investeringar och generationsväxlingar DRIFTSPLANLÄGGNING OCH DATARÅDGIVNING Under året uppgjordes 21 st. likviditets- och lönsamhetskalkyler (LIKWI), och 9 st. av dessa gällde generationsväxlingar. ADB-verksamheten har under år 2006 inriktats på rådgivning till jordbrukare vid anskaffning och användning av gårdsdator med tillhörande program. Marknadsföringen och förmedlingen av rådgivningens program för skattebokföring (WAKKA) och för odlingsplanering (WISU) har fortsatt under året, samtidigt som programmen har vidareutvecklats enligt användarnas önskemål. FHS:s webbsidor, har regelbundet uppdaterats med aktuell information om verksamheten LANTBRUKETS SKATTERÅDGIVNING Ekonomirådgivare Mats Norrholm har skött rådgivningen i skattefrågor. En del av lönsamhetsbokföringsgårdarna har även fått deklarationshjälp. Huvuddelen av skatterådgivningen och deklarationsservicen i Åboland har dock utförts av skattetjänstbyråerna i Pargas och Kimito.

14 Den svenskspråkiga lantbruksrådgivningen har sedan mars 2005 erbjudit bokförings- och bokslutstjänster åt jordbrukare i hela Svenskfinland inom ramen för det gemensamma bolaget Bokföringssällskapet Ab. Ekonomirådgivare Mats Norrholm är kontaktperson för Bokföringssällskapet i Åboland LÖNSAMHETSBOKFÖRINGEN År 2006 medverkade 16 st. gårdar i Åboland i den nationella lönsamhetsbokföringen. Alla resultat inlämnas som färdigt databehandlade till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT). Ekonomirådgivare Mats Norrholm ansvarar för lönsamhetsbokföringen LANTBRUKETS STÖDNÄRINGAR FHS försöker aktivt medverka till att utveckla nya stödnäringar till lantbruket, bl.a. som samarbetspart i olika projekt. Beträffande stödnäringarna samarbetar vi med företagsrådgivarna vid Region Åboland. 3. VÄXTODLINGENS FRÄMJANDE 3.1. GRUNDFÖRBÄTTRING OCH GÖDSLING Markkartering och gödslingsplanering utgör basen för ekonomisk växtodling, där man beaktar både växternas biologiska behov och de stramare miljöbegränsningar som miljöstödet förutsätter. Växtens biologiska behov och den ekonomiska lönsamheten bör även i fortsättningen vara utgångspunkten för all planering. Enligt miljöstödets krav skall alla gårdar ha en markkartering som är högst fem år gammal. Till miljöstödets krav hör även att varje odlare som är med i systemet, skall göra en odlingsplan för den inkommande odlingssäsongen. Detta betyder en hel del arbete för våra växtodlingsrådgivare i form av planering och skiftesvis uppföljning av odlingen (s.k. skifteskort). Jordbruksmarken i Åboland är för tillfället nästan till 100 % markkarterad. Trots att markkarteringen är obligatorisk har detta tvång medfört en bättre möjlighet att planera odlingen noggrannare och mera ekonomiskt SKÖRDEKONTROLL OCH VÄDERLEKSSERVICE Skördekontrollen har fortsatt inom FHS:s område enligt tidigare principer. Sammanlagt 20 gårdar deltar i verksamheten. Skördekontrollgårdarna omfattar idag dryga 2200 ha och medelarealen har hela tiden stigit och är idag bland medlemmarna uppe i 111 ha. Skördekontrollens huvudsakliga uppgift är att på gårdsnivå beräkna det ekonomiska resultatet för alla växter som odlas på gården. Odlaren får på detta sätt en bra uppfattning om hur växterna har klarat sig på gården och var de största bristerna finns. När man samtidigt kan jämföra sitt resultat med andra gårdar som är med i Åbolands Skördekontrollförening och med andra föreningar i hela Finland, får man en rätt klar bild av växtodlingens ekonomi. Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 13 april på Sucros kontor i Salo. Förutom stadgeenliga ärenden behandlades och analyserades även 2005 års växtodlingsresultat. Under växtperioden har medlemmarna fått förstahandsinformation om växtskyddsbehov per textmeddelande och telefon samt i samband med gårdsbesök. Som ett tillägg ordnade föreningen ett inofficiellt höstmöte i Brusaby där medlemmarna hade möjlighet att diskutera

15 växtodlingsårets händelser och erfarenheter, samt ta del av färska försöksresultat från Västankvarns försöksfält som växtodlingsrådgivare Patrik Erlund framförde. Ordförande för föreningen var Dan Lindroth och som sekreterare och rådgivare fungerade Peter Fritzén. En del av skördekontrollgårdarna är också med i en verksamhet som går under namnet ProOdling, vilket innebär att dessa gårdar får en intensiv rådgivning av en så kallad egenrådgivare. Det här betyder att den egna rådgivaren aktivt håller kontakt med odlaren och ger råd samt tips under den pågående växtperioden och vid behov besöker odlaren. Vidare betyder detta också att odlaren har möjlighet att alltid i första hand kontakta sin egna rådgivare i alla ärenden som berör driften. Vid behov kan utomstående expertis anlitas. Vädertjänsten per telefon hade redan tidigare upphört och istället för den tjänsten har sällskapet marknadsfört SMHI:s vädertjänst där odlaren kan få en möjligast pålitlig väderprognos, sprutväderprognos, skördekalkylering m.m VÄXTODLINGSÅRET 2006 Hösten 2005 var ganska tjänlig för höstsådd och det medförde att en hel del mera höstsäd såddes än normalt i vår region. Höstbroddarna såg ännu rätt så hyfsade på senhösten, men det nya året började med en mycket kall period, temperaturen sjönk tidvis under 20 grader och den skyddande snön kom först därefter. Våren började med tidig snösmältning varefter vi igen hade en kall och blåsig period vilket medförde att största delen av höstvete broddarna fick köldskador varefter de nästan helt torkade ut. Detta medförde att största delen av de sådda höstvetearealerna skulle sås om på våren. I de flesta fall blev det fråga om oljeväxter eller korn. Växtperioden 2006 började kring månadsskiftet april-maj. De första vårsådderna gjordes i början på maj och grödorna utvecklades gynnsamt och bestånden blev rätt så frodiga pga. rätt så kylig start. Det fortsatta vädret var närmast gynnsamt för semesterfirare, torrt och varmt vilket medförde att skördarna blev en aning skrala mängdmässigt men med hög kvalitet. Sockerbetorna gav en någorlunda medelmåttig skörd men med relativt låg sockerhalt p.g.a. den torra sommaren som medförde att betorna började växa först i slutet på augusti. Sockerbetsskörden inleddes i slutet på september under rätt så goda förhållanden. Vädret i augusti och september var sedan igen tjänligt för höstsådder och man sådde ivrigt både höstvete och råg. Hösten blev lång och varm varför höstbroddarna såg verkligt fina och delvis litet för frodiga ut inför vintern så man hoppades på en bra övervintring MILJÖRÅDGIVNINGEN Växtskyddskurser inom ramen för miljöstödet planerades och utarbetades med nytt aktuellt material för perioden då de flesta jordbrukare som förbundit sig vid miljöstödets krav och använder växtskyddsmedel bör förnya sitt certifikat eller intyg över utförd växtskyddskurs. Under året närmast på vårvintern 2006 har sällskapet anordnat växtskyddskurser på flera orter och deltagarantalet har varit tillfredställande. En del specialmiljöstödsplaner, närmast angående skyddszoner, har gjorts i samband med övrig växtodlingsplanering. Miljöråd ges och beaktas vid all övrig rådgivning och planering som en naturlig del av det dagliga arbetet.

16 4. TRÄDGÅRDSODLING 4.1. ÅRETS ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Konkurrensen för trädgårdsodlare blir allt hårdare och en orsak till detta är några av de nya EU-länderna. Bl.a. Polen har bidragit till att det väller in bär, frukt och grönsaker i stora mängder när vår egen produktion är i topp. Detta gäller inte enbart färska produkter utan även lagringsprodukter och industriprodukter. Konkurrensen är inte hård enbart med utländska produkter utan även mellan inhemska produkter. Centralaffärerna och industrin vill inte betala tillräckligt för trädgårdsprodukter för att produktionen skall vara lönsam. Detta leder till att äldre odlare slutar och nya kommer till FRILANDSODLINGEN Våren började med en värmebölja i april som varade en vecka. På grund av de goda förhållandena startade många sin odling genom att så eller t.o.m. plantera ut grönsaker som sedan när det efter den varma perioden blev kallt dog ut eller växte dåligt. Våren fortsatte ganska kall ända till midsommar. Detta resulterade i sen skörd för tidig potatis, grönsaker och jordgubbar. Tidig potatis blev skördefärdig ca två veckor senare än vi är vana vid. Sedan blev vädret varmt och verkligen varmt, för vi hade en åtta veckors värmebölja som började efter midsommar och sträckte sig enda till slutet av augusti. Detta medförde problem för bärväxter och vissa grönsaker. Jordgubbarna mognade så snabbt att man inte hann plocka dem och kålväxter och sallat fick kantbränna. För odlare som inte hade bevattningsmöjligheter blev odlingsåret besvärligt. Det positiva i odlingsväg var det att priserna var tämligen höga på grund av låg produktion VÄXTHUSODLINGEN Växthusproduktionen drog nytta av det varma vädret. När frilandsproduktionen blev sämre än normalt blev åtgången på växthusprodukter bättre med högre priser. När även väderleken i Europa var dålig kunde den inhemska produkten säljas till ett högre pris än normalt. Exempelvis sallat i växthus hade ett 20 % högre pris än året innan. Man kan allmänt säga att året 2006 gav ett gott resultat trots de svåra sommarförhållandena FÖRSÖKS- OCH RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN Trädgårdsförsöksverksamheten genomfördes på samma sätt som tidigare d.v.s. som fältförsök hos odlare. Sortförsök gjordes med purjo, sallat och frilandsgurka. Gödselförsöken fortsatte för frilandsgurka. Som nytt försök testades de nya plastmaterialen som skall vara självförintande. Dessa är gjorda av majsstärkelse och bryts ner av markens mikrober. Materialen visade sig vara användbara och konkurrensdugliga. Observationsverksamheten för insekter fortsatte på kålväxter och morot. Närmast gjorde man uppföljning på kålflugans, morotsflugans, bladloppans och kålmalens flykt. Odlarringverksamheten fortsatte för grönsaker på två håll d.v.s. i Letala och i Salo. Äppelprojektet fortsatte som tidigare med 22 odlare med i ringen. Största delen av odlingarna finns i västra skärgården men antalet odlare på Kimitoön ökar.

17 5. LANDSKAPS- OCH MILJÖVÅRDSRÅDGIVNING GRÖNOMRÅDESPLANERING OCH MALO-KLASSIFICERING 5.1. RÅDGIVNING OCH PLANERING Rådgivningen i anslutning till miljöspecialstödet har sysselsatt Finska Hushållningssällskapets rådgivare Riitta-Liisa Pettersson. Rådgivningen kring miljöspecialstöd har beaktats och ingått som en del av det dagliga arbetet. Drygt tio planbeskrivningar för ansökning av miljöspecialstöd har uppgjorts för kundernas räkning på olika håll i Egentliga Finland. Största delen av arbetet har utförts åt kunder i Åboland. Femåriga planbeskrivningar för skötsel och vård av vårdbiotoper gjordes för en areal omfattande ca 265 hektar belägen på åtta olika gårdar. Tioåriga planbeskrivningar angående främjande och vård av naturens mångfald gjordes för en areal omfattande ca 9 hektar belägen på 2 gårdar. Planbeskrivningar för skötsel av skyddszoner gjordes för en areal omfattande ca 3 hektar. Arbetsinsatsen för rådgivning kring miljöspecialstöd motsvarade ca 0,3 årsverken. Efterfrågan på grönområdesplanering var under året rätt god. Sammanlagt gjordes ett femton planer för grönområden. De flesta av planerna gällde gårdscentrum på lantbruk. Arbetsinsatsen för rådgivning och planering av grönområden motsvarade ca 0,2 årsverken MALO-KLASSIFICERING Utveckling av landsbygdsturismen upplevs av Finska Hushållningssällskapet som ett viktigt arbetsfält. Malo-klassificeringen är ett klassificeringssystem för inkvarteringsutrymmen för stugor, inkvarteringen med morgonmål och landsbygdssemester. Sällskapets rådgivare har klassificeringskompetens och har utnyttjats av regionens företagare i turistbranschen. Det år 1994 skapade klassificeringssystemet är i behov av en uppdatering. Riitta-Liisa Pettersson har ingått i en arbetsgrupp på ProAgria Maaseutukeskusten Liitto. Arbetsgruppens uppgift är att vidareutveckla MALO-klassificeringen och göra systemet databaserat. Arbetsinsatsen för rådgivning kring MALO-klassificering motsvarade ca 0,05 årsverken PROJEKTVERKSAMHET M.M. Samarbetet med Lounais-Suomen metsäkeskus har fortsatt i projektform. Finska Hushållningssällskapets rådgivare R-L Pettersson sålde tjänster till projektet Valtatie 8 Maisemasavotta som var ett större projekt kring landskapsvård och kulturlandskapet längs riksväg 8 (Reso Sastmola). Projektet var treårigt och startade år 2003 och avslutades våren Arbetet skedde också i samråd med ProAgria Satakunnan Maaseutukeskus. Miljövårdsrådgivarna sammanställde tillsammans en riktgivande miljöförbättringsplan för landskapet längs riksväg 8. Målgrupp för rådgivningen kring landskapsvård, utbildning m.m. var invånarna på landsbygden, särskilt jordbrukarna. Arbetsinsatsen inom projekten motsvarar ca 0,2 årsverken. Finska Hushållningssällskapets rådgivare R-L Pettersson har också samarbetat med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, kring programmet Eco Learn, där man på sikt strävar till att utveckla olika programpaketen för lägerskolor med målsättningen att öka miljömedvetenhet och kännedom om lantbruket.

18 Utställningen Trädgårdens Vår 2006 sysselsatte i form av förberedelser och under utställningens gång. Riitta-Liisa Pettersson fungerade som utställningssekreterare och förman för den frivilliga arbetskraften. Arbetsinsatsen motsvarade ca 6 % av ett årsverke. Riitta-Liisa Pettersson är också medlem i några lednings- och arbetsgrupper i anknytning till projekt och rådgivningsverksamheten inom branschen. 6. HUSDJURSSKÖTSELN 6.1. HUSDJURSSKÖTSELNS ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Volymen inom husdjursproduktionen har i vår region stabiliserat sig på en relativt låg nivå. Efterfrågan på betande djur för skötseln av landskapet har ökat som en följd av att miljöspecialstöd har kunnat sökas för skötsel av kulturlandskapet. Några nötköttsproducenter i vår region har planer på att utöka verksamheten NÖTBOSKAPSSKÖTSELN MJÖLKPRODUKTION Mejeriinvägningen av mjölk i Åboland år 2006 var 4,004 miljoner liter mot 4,03 milj.liter år Producentantalet var oförändrat d.v.s. 20 producenter med totalt 503 kor Rikard Westerlund fortsatte under året sitt kombinerade arbete, som mjölkgårdsrådgivare för sällskapet, och som mjölkinstruktör för Andelslaget Maito-Aura. Antalet gårdar i kokontrollen var oförändrat d.v.s. 13 gårdar med 337 kor. Även år 2006 innehade de Åboländska korna den högsta avkastningen i landet, 9344 kg mjölk med korna i Lappland på andra plats med 9061 kg. Nedan en sammanställning av kontrollresultaten i Svensk - Finland: Kor i medeltal/ Mjölk Fett Fett Prot. Prot besättning kg kg % kg % Åboland 28, , ,41 NSL 30, , ,45 ÖSL 25, , ,49 Åland 29, , ,45 Hela landet 23, , ,44 Den av Skärgårdens Mejeriandelslag i tiden donerade femarmade ljusstaken i silver från 1902, delas varje år ut som vandringspris i den Åboländska mjölkkvalitetstävlingen. Den tillföll år 2006 Birgitta och Bo-Åke Blomberg i Nagu på basen av produktionen Nedan inteckningar i Vandringspriset i SM:s mjölkkvalitetstävling 1993 Svartträsk, Träskböle Laila Hill 55,70 poäng 1994 Vestergård, Antböhle, Birgitta & Bo-Åke Blomberg 64,01 poäng 1995 Gaudis, Innamo, Eriksson Stig 82,80 poäng 1996 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén 53,50 poäng 1997 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 64,10 poäng 1998 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 59,50 poäng 1999 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 56,00 poäng 2000 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 63,90 poäng 2001 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 55,30 poäng

19 2002 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén, 48,23 poäng 2003 Vestergård, Antböhle, Birgitta & Bo-Åke Blomberg 59,45 poäng 2004 Östergård, Mattholm, Kjell Robertsén 53,35 poäng 2005 Vestergård, Antböhle, Birgitta & Bo-Åke Blomberg 63,73 poäng NÖTKÖTTSPRODUKTION Efterfrågan på konsultation av husdjurskonsulenten i byggnadsfrågor och husdjurens välbefinnande, från olika delar av Finland har fortsatt. Husdjurskonsulenten har föreläst andra året i följd på nationella dikoseminariet som hölls i Ikalis. Hon har föreläst på LUOMU ITÄÄ- projektets kurs i Idensalmi, samt föreläst om dikoproduktion för Österbottniska avbytare på LPA i Esbo. Dessutom har hon verkat som sakkunnig för ett projekt i ProAgria Pirkanmaa:s regi SVINSKÖTSEL Samarbete bedrivs med slakteriindustrin FÅRSKÖTSEL Produktionskontrollen har fortsättningsvis skötts av ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus. På Hushållningssällskapet område fungerar även Skärgårdens Fårklubb ÖVRIGA HUSDJUR Övrig husdjursproduktion har marginell betydelse i Åboland ÖVRIGT OM HUSDJURSRÅDGIVNINGEN Husdjurskonsulenten har varit mycket aktivt anlitad som föreläsare på kurser runt om i landet. Husdjurkonsulenten har även utfört konsultuppdrag runt om i landet bl.a. i byggnadsfrågor. Dessutom har hon varit godkänd av EU att verka som sakkunnig i ett projekt för Centre for Ecological Engineering i Estland. Samma instans har även publicerat KMVetartiklarna på estniska. 7. ÖVRIG VERKSAMHET Finska Hushållningssällskapet har en längre tid samarbetat med Sydvästra Finlands miljöcentral genom olika projekt. Under år 2006 gällde samarbetet olika projekt kring åtgärder för att minska lantbrukets belastning av vattendragen och ekonomiska kalkyler för åtgärder i anknytning till landskapsvård. Samarbetet med Region Åboland har fortsatt i frågor kring rådgivning till företag på landsbygden MEDALJER FÖR LÅNGVARIG OCH TROGEN TJÄNST OCH MEDALJER FÖR SAMHÄLLELIGA FÖTRJÄNSTER Under året beviljades 7 st. medaljer för långvarig och trogen tjänst. Antalet inkluderar medaljer av olika valör (brons, silver och guld).

20 Finska Hushållningssällskapets silvermedalj av första klass för samhälleliga förtjänster beviljades Erkko Teerimaa från Lokalax LANTMANNAGILLENA I ÅBOLAND Sydvästra Finlands Jordbrukarklubb. Ordförande Urban Silén, sekreterare Mats Norrholm Dragsfjärds lantmannagille. Ordförande Anders Ekholm. Houtskärs lantmannagille. Ordförande Peter Karlgren. Kimito lantmannagille. Ordförande Peter Segersven. Korpo lantmannagille. Ordförande Tomas Johansson. Nagu lantmannagille. Ordförande Torolf Karlsson. Pargas lantmannagille. Ordförande Johan Laurén. Västanfjärds lantmannagille. Ordförande Gunnar Ölander.

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår Årsbok 2009 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår 1 Årsbok 2009 Förbundets 99:e verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Nyttan av ägoregleringar

Nyttan av ägoregleringar R-Posten Finland Abp1 Lantbrukssällskapet informerar 2/2005 December 2005 Nyttan av ägoregleringar är stor Att göra ägoregleringar i praktiken kräver mod och samarbetsvilja. Där man lyckas är nyttan stor.

Läs mer

Sök till naturbruksutbildningar

Sök till naturbruksutbildningar BAS2 - Itella Posten Ab Itella Green Lantbrukssällskapet informerar 1/2013 Februari 2013 Sök till naturbruksutbildningar sidan 5 Sök VIPU-rättigheter! Det är lättare, säkrare och går snabbare att söka

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 Ålands landskapsregering den 25 juni 2009 Innehållsförteckning 1. Landsbygdsutvecklingsprogrammets titel 5 2. Medlemsstat och förvaltningsområde

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt 1. MINISTERNS ÖVERSIKT Ledningens översikt Årets höjdpunkt för ministeriet och ministrarna var EUordförandeskapet. Det inofficiella ministermötet i Uleåborg utgjorde startskottet för unionens framtida

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Ekologiskt mitt val! FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Eko Nu sista sidan sidan 5 Ogräs kan bekämpas effektivt även i ekologisk odling sidan 6 Konsumenterna skriker efter ekologiska

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:05 Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? What need of additional services has property buyers of Areal? Emil Hjerpe Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer