Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)"

Transkript

1 Fiberprojekt (3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl i Torsgården, Lönashult. Närvarande medlemmar (14): Ronny Petersson, Jan Jonasson, Martin Yngvesson, Evan Karlsson, Carl-Gustav von Rosen, Jan Axelsson, Tommy Eriksson (Turagård), Charlotte Linnér, Mauritz Magnusson, Örjan Riis, Tomas Olofsson, Tommy Eriksson (Horgemo), Mats Runeson och Urban Spjuth. 1 Stämman öppnas, val av ordförande och sekreterare för stämman Stämman öppnades av föreningens ordförande Mats Runeson. Till ordförande för stämman valdes Mats Runeson och till sekreterare Urban Spjuth. 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet Till att, jämte ordföranden, justera protokollet för stämman valdes Tomas Olofsson och Jan Jonasson. 3 Fråga om godkännande av röstlängd Stämman beslöt att hänskjuta frågan intill dess att en omröstning blir aktuell. 4 Fråga om fastställande av dagordning Stämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Fråga om godkännande av kallelse till stämman Stämman har sammankallats genom e-post, anslag på anslagstavlor och i Västra Torsås butiker. Stämman beslöt att godkänna kallelsen. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen Projektledaren och kassaförvaltaren Tommy Eriksson föredrog verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2014 samt balansräkning per Örjan Riis föredrog revisionsberättelse för Stämman godkände föredragningarna enligt bilaga 1../1 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa föredragen balans- och resultaträkning samt att redovisat resultat skall disponeras i ny räkning.

2 Fiberprojekt (3) Protokoll 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat. I beslutet deltog inte närvarande styrelseledamöter. 9 Fråga om antal ledamöter i styrelsen Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om oförändrat antal styrelseledamöter som är sju personer. 10 Val av ordförande för ett år Som ordförande för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Mats Runeson. 11 Val av tre styrelseledamöter Som styrelseledamöter för två år omvaldes Urban Spjuth, Evan Karlsson och Roy Nyberg. Styrelsen består därmed av Mats Runeson (ordf.), Tomas Olofsson, Peråke Runeson, Martin Yngvesson, Roy Nyberg, Evan Karlsson och Urban Spjuth. Adjungerad till styrelsen är Tommy Erikson som projektledare och kassaförvaltare. 12 Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant Som revisorer för räkenskapsåret 2015 omvaldes Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 13 Val av valberedning Som valberedare omvaldes Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders S. som sammankallande. 14 Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer Inga anspråk hade inkommit. 15 Fråga om revidering av stadgar Stämman beslöt enhälligt att fastställa förslaget, enligt bilaga 2,./2 om revidering av stadgarnas 17, 18 och Presentation av verksamhetsplan 2015 Projektledaren Tommy E. föredrog verksamhetsplanen för 2014 enligt bilaga 1../1 Stämman godkände verksamhetsplanen. 17 Övriga frågor På frågan om vad som gäller om medlemskap vid ägarbyte av fastighet svarades att medlemskapet följer fastigheten.

3 Fiberprojekt (3) Protokoll 18 Avslutning Tommy Eriksson, Turagård, framförde sitt tack till styrelsen för allt det ideella arbete som de satsat för bygden under alla åren i projektet. Ordföranden tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade föreningsstämman 2015 avslutad. Vid protokollet: Justeras: Urban Spjuth Urban Spjuth Mats Runeson Mats Runeson Jan Jonasson Jan Jonasson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Efter stämmoförhandlingarna bjöds det på frukt och dryck.

4 Sida 1 av 5 Fiberprojekt Bilaga 1 Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma den 22 april 2015 i Lönashult Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut om antal styrelseledamöter. 10. Val av ordförande för ett år efter avgående Mats Runeson 11. Val av tre styrelseledamöter på två år efter avgående Evan Karlsson, Urban Spjuth och Roy Nyberg. 12. Eventuellt fyllnadsval. 13. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant. Avgående är Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 14. Val av valberedning tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Avgående är Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders som sammankallande. 15. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. 16. Revidering av stadgarna i paragraferna 17, 18 och 19 (se bilaga) 17. Presentation av verksamhetsplan. 18. Övriga frågor. 19. Mötet avslutas.

5 Sida 2 av 5 Verksamhetsberättelse Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. Organisationsnummer Under 2014 har 31 fastigheter i området anslutits. Vidare har schakt startat i Mörhult Grönhultområdet. Totalt är nu 302 fastigheter anslutna med fiber och 25 fastigheter förberedda för framtida inkoppling. Tommy Eriksson har tjänstgjort som projektledare. Projektläget Fiber Fiber Förberedda anslutna pågående för framtida Schaktsträcka Anslutna. inkoppling meter Torne Hulevik Lönashults området Ulvö Steglehylte- Finnanäs Myreberg Hunna - Gottåsa Torsåsby - Horsakulla Bohult Elensås - Öveshult Totalt Ekonomi. Vi har reserverat kr till färdigställande av framtida och pågående projekt. Resultat- och balansräkning redovisas i bilaga. Fortsättning. Arbetet fortsätter med att undersöka möjligheten att fibersätta övriga delar av verksamhetsområdet. Där intresse/engagemang finns kommer de ekonomiska förutsättningarna för genomförande att prövas. Lönashult den 18 mars Mats Runesson Mats Runeson Urban Spjuth Urban Spjuth Per-Åke Runeson Per-Åke Runeson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Roy Nyberg Roy Nyberg Evan Karlsson Evan Karlsson Martin Yngvesson Martin Yngvesson

6 Sida 3 av 5 Årsredovisning Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Resultaträkning Intäkter Anslutningsavgifter kr kr Tilläggstjänster kr kr Avyttring fibernät 0 kr kr Erhållna bidrag 0 kr kr Ej utbetalda bidrag Ränteintäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Material kr kr Entreprenadkostnader kr kr Projektledning kr kr Anslutningsavgifter kr kr Övriga kostnader kr kr Finansiella kostnader 250 kr kr Reserverat till kommande projekt kr Not kr Summa kostnader kr kr Resultat 0 kr 0 kr Balansräkning Tillgångar Likvida medel kr kr Kundfordringar kr Not kr Fordringar bidrag 0 kr kr Övriga fordringar Momsfordran kr Summa tillgångar kr kr Skulder Kundförskott kr Not kr Leverantörsskulder kr kr Upplupna kostnader kr kr Framtida kostnader kr Not kr Övriga skulder -400 kr kr Summa skulder kr kr Eget kapital Insatskapital kr kr Ackumulerade resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Summa skulder o eget kapital kr kr Årets Resultat 0 kr 0 kr

7 Sida 4 av 5 Noter. Not 1. Använda medel av tidigare reserverade. Not 2. Kundfordring kan bedömas som osäker. Not 3. Inbetalda förskott. (Gamla kr förskott.) Not 4. Reserverat till färdigställande av pågående projekt. Revisionsberättelse Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Till föreningsstämman. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening för räkenskapsåret Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen beslutar disponera resultatet i ny räkning beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Horgemo den 24 mars 2015 Wiveka Ek Wiveka Ek Örjan Riis Örjan Riis

8 Sida 5 av 5 Verksamhetsplan Slutföra utbyggnaden i Mörhult-Långasten och Grönhult. Genomföra fiberutbyggnad i Köp-Ryd, samt förtätningar i befintligt nät. Undersöka intresset för fiberutbyggnad samt att tillsammans med Alvesta kommun och Länsstyrelsen hitta finansieringslösningar för fiberanslutning av fastigheter i Slagestorp Fårshult, Gottåsa Lövhult, Stockhyltan Truvedsmåla, Ebbön Hjärpalyckan och Moeboda Rubbatorp.

9 Bilaga 2 Fiberprojekt Förslag till stadgeändring 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma skall ske via Sockenbladet, via e-post, via Västra Torsås hemsida, (www.vastratorsas.se) och genom anslag på byalagens anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN (NY LYDELSE) Kallelse till föreningsstämma skall ske via e-post till medlemmarna och genom anslag på anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie Föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT (NY LYDELSE) Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 19 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. 19 UPPLÖSNING (NY LYDELSE) Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda avgifter och/eller medlemsinsatser. Västra Torsås Fiber Ekonomisk Förening Horgemo Gård LÖNASHULT Tfn E-post: Bankgiro

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer