Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:"

Transkript

1 Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: 1. Mötets öppnande. 2. Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare. 3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet. Enligt stadgarna sker möteskallelsen sker genom brev till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. 4. Fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för funktionärer och revisorerna för år års arvoden: Ordförande: 30 /styrelse möte /år Ledamöterna: 20 /styrelse möte Skattmästaren: 320 /år Ungdomsledarna: 840 /ungdomsledare och år. Revisorer: Enligt räkning. Resekostnader enligt gällande avtal ersätts förutom ovan nämnda arvode 5. Fastställs verksamhets och budgetdirektiv för år Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget finns utdelade. Styrelsen anhåller om att årsmötet ger styrelsen fullmakt att göra behövliga ändringar i budgeten om inkomster eller utgifter avsevärt förändras. 6. Väljs styrelsens ordförande för år 2014 (År 2013 Johan Ehn) Sidan 1 av 2 s Brand och Räddningsförbund Rf. Tfn: +358 (0) Södragatan 22A Fax: +358 (0) AX Mariehamn

2 Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T Väljs för två verksamhetsår styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter i stället för de som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod erforderliga nya medlemmar för att ersätta de platser i styrelsen som blivit lediga. Till styrelsen hör ordföranden och åtta övriga ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Anställd vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen. Ordförande väljs av förbundsmötet för ett verksamhetsår i sänder, styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter väljs av förbundsmötet för två verksamhetsår i sänder. Vid varje verksamhetsårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna jämte deras personliga suppleanter, det första verksamhetsåret efter lottning. Styrelsen kan utökas med en representant från vardera dam- och ungdomssektionen som sektionerna själva utser inom sig. Nuvarande styrelse: Ordinarie styrelsemedlem: Personlig suppleant: Jan Lindgrén (Saltvik) Bertel Eriksson (Mariehamn) Johan Mansnerus (Mariehamn) Patrik Lindberg (Jomala) Sten-Göte Nyman (Saltvik) Torvald Jansson (Geta) Johan Jansson (Finström), representant för ungdomsledarna Fredrik Sporre (Mariehamn) Medlemmar invalda för ett år till: Robin Mattson (Jomala) Emmelie Ruda (Eckerö) Sam Eklöw (Lumparland) Sol-Britt Blomqvist (Jomala), representant för damerna Sven Sjölund (Vårdö) Roger Henriksson (Lemland) Christian Rögård (Finström) Ann-Charlotte Pettersson (Mariehamn) 8. Välja en revisor och en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem för verksamhetsår (År 2013 revisor Erika Sjölund med ersättare verksamhetsgranskare Jan-Erik Ståhlman och verksamhetsgranskare Roine Viktorsson med ersättare verksamhetsgranskare Tor-Erik Johansson) 9. Välja en valberedning till år (År 2014 Brage Wilhelms sammankallare, Kalle Nordlund och Tom Jansson). 10. Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden. Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 3 veckor innan mötet. 11. Mötets avslutande. Sidan 2 av 2 s Brand och Räddningsförbund Rf. Tfn: +358 (0) Södragatan 22A Fax: +358 (0) AX Mariehamn

3 s Brand- och Räddningsförbund r.f. Budget 2014 Bokslut Bokslut Budget Budget ORDINARIE VERKSAMHET INTÄKTER Utbildningsintäkter 8 900, , , ,00 Hyresintäkter utbildningsvagn 0,00 0,00 Övriga hyresintäkter 2 040, , , ,00 Övriga intäkter 180, ,00 INTÄKTER , , , ,00 KOSTNADER PERSONALKOSTNADER Lön verksamhetsledare , , , ,00 Lön ungdomsledare , ,00 Arvoden , ,00 Socialskyddsavgift -90,66-140, ,00-150,00 Pensionspremier -644, , ,00 Olycksfalls, gruppliv, arbetslöshetsförs. -44,23-62,78-50,00 Övr.pers.kostnader -500,00 PERSONALKOSTNADER , , , ,00 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar på maskiner , , , ,00 Avskrivningar på fordringar AVSKRIVNINGAR , , , ,00 ÖVRIGA KOSTNADER Hyror museum , , , ,00 Övriga kostnader museum -62, ,00-600,00 Hyror -270, , , ,00 Resekostnader -788, , , ,00 Utbildningskostnader , , , ,00 Utbildningsmaterial -200,00-200,00 Damavdelningen ,00-800,00 Ungdomsverksamhet , , , ,00 Kongresskostnader , , , ,00 Seminarier -844, , , ,00 Möteskostnader , , ,00 Representationskostnader -482,20-400,00-400,00 Annonskostnader ,65-700,00-300,00 Driftskostnader utbildningsvagn -100,00-100,00 Egna kurser -100,00-120,00 Försäkringspremier -199,71-161,63-250,00-170,00 Kontorsmaterial -866,28-481,00-600,00-500,00 Postningskostnader -54,29-748,90-400,00-500,00 Bankkostnader -70,54-97,56-60,00-100,00 Telefonkostnader. -601,04-267,05-600,00-300,00 Bokföring -723, ,93-750, ,00 ADB-kostnader , , , ,00 Medlemsavgifter , , , ,00 Andra övriga kostnader ,69-10,00-626,00-100,00 Förändring av lager -392,43-592,56-200,00-200,00 ÖVRIGA KOSTNADER , , , ,00 KOSTNADER , , , ,00 ORDINARIE VERKSAMHET , , , ,00

4 Bokslut Bokslut Budget Budget TILLFÖRDA MEDEL Medlemsavgifter 2 310, , , ,00 TILLFÖRDA MEDEL 2 310, , , ,00 PLACERING OCH FINANSIERING Ränteintäkter 16,41 32,30 20,00 20,00 Räntekostnader -25,05-25,93-30,00-30,00 PLACERING OCH FINANSIERING -8,64 6,37-10,00-10,00 EXTRA ORDINÄRA POSTER Intäkter Övriga bidrag ALLMÄNNA UNDERSTÖD Bidrag PAF verksamhet , , , ,00 Bidrag, PAF museét , , , ,00 Bidrag, Lr. verksamhetsledare 5 068, , , ,00 ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT , , , ,00 EXTRA ORDINÄRA POSTER , , , ,00 INVESTERINGS-O FINANSERINGSVERK , , , ,00 Över / Underskott , ,56 0,00 0,00

5 Å L A N D S B R A N D - O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R. F. Verksamhetsplan för år 2014 s Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBF) har en mycket viktig roll i det totala brandoch räddningsväsendet i Landskapet. Då ÅBF fungerar som en takorganisation för avtalsbrandkårerna är det av stor vikt att förbundet utvecklar sin verksamhet. Idag är avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och räddningsuppdrag. För år 2014 kommer ÅBF att ha följande delmål i sin verksamhet: ÅBF kommer fortsättningsvis attt verka för att avtalsbrandkårerna på ett effektivt sätt skall kunna rädda människoliv, begränsa egendomsskador och begränsa skadorna på miljön. Med sin styrelse, sin personal och övriga samarbetspartners tillgodose att ett lämpligt och av medlemmarna efterfrågat kursutbud erbjuds medlemskårerna som därmed har möjlighet att upprätthålla och utveckla kårmedlemmarnas kompetens. Agera för att förbundet skall få utökade resurser för sin verksamhet. Framförallt bör lösningar för en 20% ungdomsledare sökas. Verka för att ordna befolkningsskyddsutbildning samt övrig skolning enligt efterfrågan. På ett ändamålsenligt sätt erbjuda den personal som varit aktiv i avtalsbrandkårernas alarmavdelningar under en längre tid möjlighet att delta i kompletteringsutbildning. Aktivt stöda avtalsbrandkårernas arbete med att upprätthålla och utveckla verksamheten inom ungdomsavdelningarna. Detta sker genom regelbundna gemensammaa träffar och aktiviteter för såväl ledare som ungdomar vilket ger möjlighet till inspiration och idéutbyte. ÅBF kommer att arrangera lokalt läger för brandkårsun ngdomar på. Åländska brandkårsungdomar ges möjlighet att delta i nationellaa och samnordiska läger. På lämpligt sätt skapa ett större intresse och förståelse för brandkårsverksamhet så att avtalsbrandkårerna fortsättningsvis kan rekrytera nya brandkårister. Framförr allt kommer fokus att ligga på att aktivera kvinnor och äldre samt tidigare aktiva kårmedlemmar. Förbundets informationsverksamhet ska fortsättningsvis utvecklas så att medlemmarnaa och andraa intresserade på ett enkelt och smidigt sätt hittar information om förbundets verksamhet. s Brand- och Räddningsförbund Rf. c/o Tove Jansson Södragatan 22 A AX MAREIHAMN Sidan 1 av 1 Tfn: +358 (0)

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer