Landsbygdsnämnden 2 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1"

Transkript

1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona ordförande X Arfman Päivi X Ekholm Torsten X Lehtinen Jari X Seppälä Juha-Pekka - Törnroos Gunilla frånvar - Ölander Gunnar frånvar Övriga närvarande X X Drugge Jan kommunstyrelsens representant Mäkelä Susanne landsbygdssekreterare Paragrafer 7-17 Underskrift Ordförande Protokollförande Mona Stenman Susanne Mäkelä Justering, plats och tid Kimito Protokolljusterare Protokolljusterare Jari Lehtinen Juha-Pekka Seppälä Protokollet framlagts till påseende, ort och tid Kimito, kommunkansliet den 23 mars 2009 Intygar, underskrift tjänsteställning Susanne Mäkelä landsbygdssekreterare ort, tid och tjänsteställning

2 KALLELSESIDA Organ Utfärdad den Blad Landsbygdsnämnden 2 / Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl Sammanträdesplats Villa Lande Ärendets nr Ärende 7. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 8. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 9. FRAMLÄGGANDE AV LANDSBYGDSNÄMNDENS PROTOKOLL 10. FÖRNYANDE AV KÖPTJÄNSTAVTAL GÄLLANDE LANDSBYGSNÄRINGS- MYNDIGHETSARBETE MED SAGU KOMMUN 11. FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 12. AVGIFTER FÖR VÄRDERING AV SKÖRDE- OCH HJORTDJURSSKADOR 13. ODLING AV SOLROSOR 14. FÖR KÄNNEDOM 15. INITIATIV FRÅN KIMITOÖNS NATUR RF, EKOLOGISKA SKOGSBRUKSMETODER I KOMMUNENS SKOGSHANTERING 16. INVENTERING AV NATURVÄRDEN I KOMMUNÄGDA SKOGEN 17. ÖVRIGA ÄRENDEN Protokollet framlägges till påseende, tid och plats Ordförande Måndagen den 23 mars 2009 på kommunkansliet i Kimito Mona Stenman Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser Intygar

3 Landsbygdsnämnden LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 7 Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 8 I tur att utses till protokolljusterare är Jari Lehtinen och Juha-Pekka Seppälä.

4 Landsbygdsnämnden FRAMLÄGGANDE AV LANDSBYGDNÄMNDENS PROTOKOLL 9 Enligt 63 Koml ska fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll jämte därtill fogad anvisning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning efter justeringen hållas offentligt framlagda såsom meddelats på förhand. På grund av övergång till enhetligt system i Kimitoöns kommun för framläggande av protokollen till offentligt påseende besluter landsbygdsnämnden att protokollen från nämndens sammanträden hålls offentligt framlagda till påseende den måndag som följer närmast efter att det förflutit 10 dagar från sammanträdet.

5 Landsbygdsnämnden FÖRNYANDE AV KÖPTJÄNSTAVTAL GÄLLANDE LANDSBYGSNÄRINGSMYNDIGHETS- ARBETE MED SAGU KOMMUN 10 Enligt Landsbygdsverkets administrativa anvisning för handläggning av ansökningar om jordbruksstöd och vissa stödansökningar som levereras till landsbygdsavdelningen (Dnr 817/23/2007) framgår att i kommunen bör finnas beslut, av fullmäktige eller av liknande myndighet i kommunen som är befullmäktigad enligt kommunens instruktioner eller tjänstereglemente, om vem eller vad som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet är. Därtill bör det av beslutet framgå hur man handlar i fall av jäv och sjukdom eller annan frånvaro. Kimito kommun undertecknade i november 2006 ett köptjänstavtal med Sagu kommun gällande fall av jäv och sjukdom eller annan frånvaro då Kimito kommuns landsbygdsnäringsombudsman är förhindrad att handlägga stödansökningar. För att Landsbygdsverket ska kunna bevilja Sagu kommuns landsbygdssekreterare huvudanvändarrättigheter till IACS-stödtillämpningen för Kimitoöns kommuns del krävs ett förnyat avtal. I det nya avtalet höjs ersättning för kostnader från 30 /h till 35 /h p.g.a. ökade lönekostnader. I övrigt är avtalet lika som det tidigare avtalet. Köptjänstavtalet som bilaga (bilaga 1). Landsbygdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner det förnyade köptjänstavtalet gällande landsbygdsnäringsmyndighetsarbete.

6 Landsbygdsnämnden FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 11 Kimito kommun har ingått arrendeavtal med Johan Holmén gällande 3,73 ha åker (Gammelbybete) i Gammelby. Arrenderätten övergick vid generationsväxling till Jonny Holmén Arrendetiden upphör Landsbygdsnämnden besluter att arrendeavtalet för Gammelbybete förlängs till , med samma villkor som i nuvarande arrendeavtal.

7 Landsbygdsnämnden AVGIFTER FÖR VÄRDERING AV SKÖRDE- OCH HJORTDJURSSKADOR 12 Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (331/2008) om ersättande av skördeskador kan kommunen för utförandet av värdering av lägenhetsbestämd skördeskada uppbära avgift av den som ansökt om värdering. Avgiften kan vara högst 20 euro per värderingsgång och högst 2 euro per påbörjad hektar skördeskadat område som värderats. Avgift för värdering av hjortdjursskada kan kommunen fritt bestämma. För skördeskadevärdering har ingen avgift tagits i Dragsfjärds, Kimito och Västanfjärds kommuner. I Kimito kommun har avgiften för hjortdjursskadevärderingen varit 26 euro. För värdering av skördeskada uppbärs från och med år 2009 en avgift på 20 euro per värderingsgång och för värdering av hjortdjursskada 30 euro. Avgifterna är i kraft tillsvidare.

8 Landsbygdsnämnden ODLING AV SOLROSOR 13 Basnäringsnämnden i Kimito kommun mottog en skrivelse av Rabbe Bergström. Bergström föreslog att basnäringsnämnden skulle reservera ett eller två områden för odling av solrosor ämnade för självplock. Basnäringsnämnden beslöt på sitt möte ( 8) att fullfölja odlingen av solrosor. Under sommaren 2008 odlades solrosor, honungsfacelia och lin för självplock på ett ca 0,3 ha stort område nära hälsocentralen i Kimito centrum. Blomfrön och gödsel sponsorerades av Agrimarket i Kimito. Åkern vårplöjdes och försommartorkan gjorde att fröna grodde ojämnt och en aning sent. På hösten plöjdes åkern och förutsättningarna för en lyckad blomsterodling är bättre i år. Landsbygdsnämnden besluter att fortsätta odlingen av solrosor för självplock och ger landsbygdssekreteraren fullmakt att utföra projektet.

9 Landsbygdsnämnden FÖR KÄNNEDOM 14 Stödskolning för jordbrukare Stödskolning inför vårens huvudstödansökan kommer att ordnas i Villa Lande 23.3 kl (svenskspråkig) och 31.3 kl (finskspråkig). Antecknades för kännedom

10 Landsbygdsnämnden INITIATIV FRÅN KIMITOÖNS NATUR RF, EKOLOGISKA SKOGSBRUKSMETODER I KOMMUNENS SKOGSHANTERING 15 Kimitoöns Natur rf har inlämnat ett initiativ var de förslår att Kimitoöns kommun: -går in för nya skogsvårdplaner enligt principerna för ekologiskt skogsbruk -förbinder sig till den internationella FSC-certifieringen -helt avstår från kalavverkning på skogsområden i närheten av bosättning -i kommunens skogsvård lägger huvudvikten på rekreation god landskapsvård och naturhänsyn Initiativet i sin helhet som bilaga (bilaga 2). Landsbygsnämnden beslutar att anteckna initiativet för kännedom och konstaterar följande: -Kommunens skogar är PEFC-certifierade, vilket innebär främjande av uthålligt skogsbruk där man tar i beaktande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. -Vid skötseln av centrumskogarna i Kimito tar man i beaktande deras värde som rekreationsskog. Vandringsstigarna och naturstigen som finns i centrumskogarna är en del av Amosparken. Detta begränsar skötseln av skogen som ekonomiskog så att inga stora förnyelseavverkningar, som minskar skogens rekreationsvärde, kommer att göras. -Skogen är en viktig ekonomisk resurs för kommunen. Initiativet föranleder inga åtgärder.

11 Landsbygdsnämnden INVENTERING AV NATURVÄRDEN I KOMMUNÄGDA SKOGEN 16 Kimitoöns natur rf anhåller om samarbete med kommunen genom brev som ankommit I detta fall skulle det gälla en naturinventering av skog på kommunens område. Brevet finns som helhet i bilaga 3. Naturinventeringen skulle inte kosta något för kommunen. Landsbygdsnämnden besluter att ingen naturinventering görs i de av kommunen ägda skogarna. ÖVRIGA ÄRENDEN 17 Diskussion kring landsbygdsnämndens uppgifter.

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 5/57 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 - Sammanträdesplats Terjärv brandstation Ärendets nummer Ärende 44. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45. PROTOKOLLJUSTERING 46. VÄGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer