KARTLÄGGNING AV HYRESNIVÅN PÅ PRIVATA BILPLATSER I GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARTLÄGGNING AV HYRESNIVÅN PÅ PRIVATA BILPLATSER I GÖTEBORG"

Transkript

1 KARTLÄGGNING AV HYRESNIVÅN PÅ PRIVATA BILPLATSER I GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Viproj AB Oktober 2008

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G UPPDRAGET 1 Bakgrund och syfte 1 SAMMANFATTNING 1 METOD 2 Enkät 2 Databas 2 Områdesindelning 2 RESULTAT 3 Enkätsvar 3 6 Hyrda bilplatser på mark 7 Hyrda bilplatser i eget garage 11 Hyrda bilplatser i p-hus eller p-däck 15 Besöksplatser 16 Hyrda platser med tillstånd 16 Kö respektive lediga platser 17 BOENDEPARKERING 18 BILAGA 1 Enkätformulär 20

3 1 UPPDRAGET Viproj AB fick i maj 2008 uppdrag av Fastighetsägarna Göteborg genom Magnus Ersman att kartlägga hyresnivån på privata bilplatser i Göteborg. Resultatet skall samanställas till rapport som kan överlämnas till organisationens medlemmar. Bakgrund och syfte Utredningens syfte är att ge den enskilde fastighetsägaren ett underlag för att fylla lediga platser samt att ge ett underlag till samnyttjande av befintliga bilplatser. Förekomst och avgift för allmän parkering skall också redovisas. Undersökningen avser både boendeparkering och parkering för verksamheter. SAMMANFATTNING En enkät har skickats till de 300 största fastighetsägarna i Göteborg. 280 svar med uppgift om månadskostnad har lämnats. Varje enkätsvar avser en anläggning, men i vissa fall finns det flera typer av biluppställning och månadskostnad. Antalet redovisade uppgifter uppgår till därför till 495. Svaren har geografiskt lokaliserats till de statistiska primärområden, som Göteborg är uppdelad i. Uppgifterna har därefter samlats i en databas och redovisas i denna rapport i form av diagram och tabeller. Cirka hälften av svarsuppgifterna avser bilplats på mark utan el, uthyrd till de boende i den egna fastigheten. I ungefär 20 % av anläggningarna ligger månadskostnaden mellan 150 och 200 kr. Kostnaden varierar mellan de olika primärområdena från cirka kr i ytterområdena till 800 kr i centrum. Den näst största kategorin av enkätsvaren, cirka 37 %, avser eget varmgarage. I cirka 45 % av svaren ligger kostnaden i spannet kr, där externa hyresgäster och verksamheter är beredda att betala den högre kostnaden. Även i denna kategori är kostnaden lägre i ytterområdena med cirka 400 kr och ligger på cirka 1400 kr i centrum. I kategorin hyrda bilplatser i p-hus och p-däck har således de resterande 13 % inkommit. Huvuddelen avser låsta anläggningar. Kostnaden varierar från cirka 250 kr i ytterområdena till cirka 1100 kr i centrum. Att det finns kö till bilplatser redovisas i mer än hälften av enkätsvaren. Det finns dessutom drygt 600 lediga platser, vilket motsvarar cirka 4 % av det totala bilplatsantalet.

4 2 METOD Enkät Faktainsamlingen har genomförts i form av en enkät, som skickats ut av Fastighetsägarna till de 300 största fastighetsägarna i Göteborg. Enkäten redovisas i bilaga 1. En svarsblankett för varje anläggning med särskild adress skulle fyllas i. Enkätsvaret innehåller uppgift om: anläggningens adress, så att den går att registrera på ett basområde. Uppgift om antal bilplatser och månadshyra uppdelade på parkering för bostäder (egna hyresgäster resp externa) och lokaler. uppgift om typ av bilplats och månadshyra, ex utomhusparkering med eller utan motorvärmare, individuella garage (kalla eller varma). För p-hus/p-däck delas svaren upp i ett antal underkategorier för att utröna om hyressättningen skiljer sig åt när det gäller om p-huset/p-däcket är låst eller olåst, om bilplatsen är inne i huset eller på taket, eller om bilen kan låsas in i en nätbur. uppgift om besöksplatser på tomtmark eventuellt samnyttjande mellan ex besökare/boende, boende/sysselsatta, förutsättningar och kostnadsreduktion. kö respektive lediga platser Databas Varje anläggning redovisas på en särskild blankett och ges ett id-nummer så att uppgiftslämnaren endast kan identifieras av databasens administratör. Inom varje anläggning kan det finnas olika kategorier av biluppställning ex markplatser med eller utan el, p-hus/p-däck med nätburar inomhusplatser och utomhusplatser. Alla dessa svarsalternativ matas in i en databas under resp id-nummer med angivande av antal bilplatser och månadskostnad. Uppgifterna om besöksplatser, tillståndsparkering och kö resp lediga platser har inte lagts in i databasen. Svaren kommenteras i följande resultatsammanställning. Områdesindelning Varje enkätsvar har med ledning av adress och postnummer lokaliserats till ett basområde. Göteborg är uppdelat i drygt 900 basområden som omfattar ett antal fastigheter som ligger samlade intill varandra och avgränsas i gator eller i andra naturliga gränser. Ett antal basområden bildar tillsammans ett primärområde. Totalt finns 94 primärområden och dessa är en i hög grad funktionell och modern indelning av Göteborg. Gränserna dras med hänsyn till fysiska barriärer, markanvändning, trafik- och serviceförsörjning m m.

5 3 RESULTAT Enkätsvar Enkätinsamlingen avslutades i augusti 2008 och då hade 299 svarsblanketter kommit in. Uppgift om hyressättning saknas i 19 enkätsvar, beroende på att kostnaden för bilplatsen ingår i bostads- eller lokalhyran. Enkätformulärets fråga 1 avser den geografiska belägenheten. I hälften av alla primärområden (47 av 94) har enkätsvar med uppgift om månadskostnad för bilplats redovisats. Svarens fördelning på primärområden visas i tabell 1 och på karta 1 markerade med grå färg. Tabell 1 n och antal enkätsvar med uppgift om månadskostnad Omr kod Områdesnamn Antal svar Omr kod Områdesnamn Antal svar 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden Guldringen Skattegården Olskroken Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund 13 SUMMA Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr 2

6 Karta 1 n med områdesnummer där inlämnade enkätsvar med månadskostnad redovisas med grå färg. 4

7 5 Enkätformulärets fråga 2 är uppdelad i fyra kategorier och uppgifter om hyressättning lämnas för verksamheter, bostäder och externa hyresgäster. Varje enkätsvar avser en anläggning, men i vissa fall finns det flera typer av biluppställning och månadskostnad. Antalet redovisade uppgifter uppgår till därför till 495 och fördelas enligt tabell 2. I enkätuppgifterna förutsätts att hyreskostnaderna för de boende i den egna fastigheten redovisas utan moms. För verksamheter och externa hyresgäster redovisas kostnaderna med moms, varför dessa uppgifter läggs samman i den fortsatta redovisningen. I den följande redovisningen av hyressättningen behandlas de kategorier där det förekommer fler än 10 svar. Tabell 2 Antalet enkätuppgifter fördelat på kategorier Kategori Antal svar avseende bostäder externa hyresgäster och verksamheter 2a På mark med el 14 4 På mark utan el b Varmgarage Kallgarage c Olåst p-hus/p-däck, utomhus på taket 2 2 Olåst p-hus/p-däck, inomhus utan nätbur 4 3 Olåst p-hus/p-däck, inomhus med nätbur 1 1 2d Låst p-hus/p-däck, utomhus på taket 4 0 Låst p-hus/p-däck, inomhus utan nätbur Låst p-hus/p-däck, inomhus med nätbur 7 5 ANTAL SVAR

8 6 Det totala antalet bilplatser som redovisas i enkätsvaren uppgår till knappt och fördelas på kategorier enligt tabell 3. Tabell 3 Antalet bilplatser fördelat på kategorier Kategori för bostäder externa hyresgäster och verksamheter 2a På mark med el På mark utan el b Varmgarage Kallgarage c Olåst p-hus/p-däck, utomhus på taket Olåst p-hus/p-däck, inomhus utan nätbur Olåst p-hus/p-däck, inomhus med nätbur d Låst p-hus/p-däck, utomhus på taket Låst p-hus/p-däck, inomhus utan nätbur Låst p-hus/p-däck, inomhus med nätbur ANTAL BILPLATSER

9 7 Hyrda bilplatser på mark Hälften av enkätsvaren avser platser på mark. Av dessa är endast 4% försedda med eluttag. Två tredjedelar av svaren avser anläggningar för bostäder. Hyressättningen för dessa framgår av diagram 1. Diagram 1 Hyressättning för bilplatser på mark utan el uthyrda till bostäder. Antal anläggningar Antal 15 Serie Hyra kr/bpl

10 8 Hyressättningen varierar självklart i olika delar av Göteborg. I tabell 4 redovisas hyra/anläggning för bilplatser på mark utan el för bostäder i de olika primärområdena. Som framgår av tabellen finns markparkering för bostäder i de allra flesta primärområdena. Tabell 4 Hyressättning (exkl moms) för bilplatser på mark utan el uthyrda till bostäder fördelade på primärområden Kostnadsi ntervall Kostnadsintervall 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden Guldringen Skattegården Olskroken Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr I områden som är markerade med - saknas enkätuppgift för denna kategori

11 9 I vissa område där tillgången på bilplatser är god hyrs platser även ut till verksamma och till externa hyresgäster, se tabell 5. Tabell 5 Hyressättning (inkl moms) för bilplatser på mark utan el uthyrda till verksamheter och externa hyresgäster fördelade på primärområden Kostnadsintervall Kostnadsintervall 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden Guldringen Skattegården Olskroken Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr I områden som är markerade med - saknas enkätuppgift för denna kategori

12 10 Markparkering med el förekommer endast i åtta områden och då företrädesvis i ytterområdena och till bostäder (14 av 18), se tabell 6 Tabell 6 Hyressättning (exkl moms) för bilplatser på mark med el uthyrda till bostäder fördelade på primärområden Kostnadsintervall 205 Skår Kärralund Lunden Kålltorp Gamlestaden Södra Kortedala Norra Kortedala Kvillebäcken

13 11 Hyrda bilplatser i eget garage I denna kategori förekommer i princip resten av svaren, nämligen 182 av 495 eller 37%. Av dessa är endast 15 st (3 %) inrymda i kallgarage. Över hälften av svaren avser anläggningar uthyrda för bostäder. Hyressättningen framgår av diagram 2. Diagram 2 Hyressättning för bilplatser i eget varmgarage uthyrda till bostäder, externa hyresgäster och verksamheter. Antal anläggningar Antal Bostäder Verksamheter Externa hg Hyra kr/bpl

14 12 Hyressättningen varierar självklart i olika delar av Göteborg. I tabell 7 redovisas hyressättning för egna varmgarageplatser uthyrda till bostäder i de olika primärområdena. Som framgår av tabellen finns varmgarageplatser för bostäder i de allra flesta primärområdena. Tabell 7 Hyressättning (exkl moms) för eget varmgarage uthyrda till bostäder fördelade på primärområden Kostnadsintervall Kostnadsinte rvall 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden Guldringen Skattegården Olskroken Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr I områden som är markerade med - saknas enkätuppgift för denna kategori

15 13 I vissa område där tillgången på garageplatser är god hyrs garagen även ut till verksamheter och externa hyresgäster, se tabell 8. Tabell 8 Hyressättning (inkl moms) för eget varmgarage uthyrda till verksamheter och externa hyresgäster fördelade på primärområden Kostnadsintervall Kostnadsinte rvall 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden Guldringen Skattegården Olskroken Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr I områden som är markerade med - saknas enkätuppgift för denna kategori

16 14 Biluppställning i kallgarage förekommer endast i tio områden och då företrädesvis för bostäder (11 uppgifter av 15), se tabell 9 Tabell 9 Hyressättning (exkl moms) för eget kallgarage uthyrda till bostäder fördelade på primärområden Kostnadsintervall 111 Johanneberg Kallebäck Kärralund Lunden Kålltorp Södra Kortedala Norra Kortedala Slätta Damm Skattegården Askim

17 15 Hyrda bilplatser i p-hus eller p-däck I denna kategori har endast 63 svar lämnats. Huvuddelen avser låsta anläggningar. Syftet med frågorna var att utröna om det är skillnad i prissättning mellan olåst och låst anläggning och om hyran för nätburar resp takplatser skiljer sig dramatiskt från en vanlig inomhusplats. Endast 14 svar redovisar nätburar och dessa kostar mellan 375 och 1188 kr/mån. Svaren som redovisar inomhusplatser uthyrda till bostäder visas i tabell 10. Motsvarande uppgifter avseende inomhusplatser uthyrda till verksamheter och externa hyresgäster visas i tabell 11. Tabell 10 Hyressättning (exkl moms) för bilplats i låst p-hus/p-däck inomhus utan nätbur uthyrda till bostäder fördelade på primärområden Kostnadsintervall 105 Masthugget Olivedal Landala Stampen Heden Kallebäck Västra Bergsjön Länsmansgården Sannegården Guldringen Askim

18 16 Tabell 11 Hyressättning (inkl moms) för bilplats i låst p-hus/p-däck inomhus utan nätbur uthyrda till verksamheter och externa hyresgäster fördelade på primärområden Kostnadsintervall 103 Majorna Masthugget Olivedal Landala Stampen Kallebäck Kålltorp Västra Bergsjön Endast 13 svar lämnats avseende bilplatser i olåsta p-däck/p-hus. En inomhusplats uthyrd till egna hyresgäster kostar mellan 210 och 750 kr/mån. Endast en anläggning redovisar bilplatser i nätburar och dessa kostar 505 kr/mån. Besöksplatser Cirka 10% av svaren redovisar att det finns besöksplatser. Dessa har troligen krävts i bygglov. Bland svaren finns uppgifter om antal och priser. Endast cirka en fjärdedel av de svarande uppger en summa, vilket är ett för litet urval för att dra några slutsatser av. Hyrda platser med tillstånd Syftet med denna fråga var att utröna om det finns anläggningar där tillståndsparkering används för möjliggöra att fler kan använda samma bilplats. Bara två har svarat. Hyressättningen varierar och antalet tillstånd är färre än antalet bilplatser.

19 17 Kö resp lediga platser Fler än hälften har svarat på denna fråga. Det vanligaste svaret är att det finns kö till bilplatserna. Kölistor förekommer, och en del fastighetsägare anger ett antal köande. I denna sammanställning har det bedömts som mer väsentligt att redovisa i vilka primärområden det finns lediga platser, se tabell 12. Totalt finns 644 lediga platser, vilket motsvarar cirka 4% av det totala bilplatsantalet. Tabell 12 Lediga bilplatser fördelade på primärområden 101 Kungsladugård Gamlestaden Sanna Utby Majorna Södra Kortedala Stigberget Norra Kortedala Masthugget Västra Bergsjön Annedal Olivedal Brämaregården 110 Krokslätt Kvillebäcken Johanneberg Slätta Damm Landala Brunnsbo Guldheden Lorensberg Länsmansgården Vasastaden Sannegården Inom Vallgraven Stampen Hagen Heden tillstånd 507 Guldringen Skattegården Olskroken tillstånd 510 Flatås Redbergslid Högsbohöjd Bagaregården Högsbotorp Kallebäck Ängås Skår Grevegården Överås Askim Kärralund Lunden Härlanda Kålltorp Björkekärr - I områden som är markerade med - saknas enkätuppgift för denna kategori

20 18 BOENDEPARKERING Boendeparkeringstillstånd har tillkommit för att möjliggöra för dem som bor i ett visst område att parkera på gatumark. En boende skall t ex kunna lämna bilen hemma för att utnyttja kollektivtrafiken och då till en lägre parkeringsavgift. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti att få en biluppställningsplats. Tillståndet innebär bara att innehavaren mot en fast avgift får parkera utan att betala p-avgift och man har fördelar vad gäller parkeringstiden. Varje boendeparkeringsområde har en unik beteckning och tillståndet gäller endast på särskilt skyltsatta parkeringsplatser och gatusträckningar. Områden med boendeparkering framgår av karta 2. Boendeparkeringstaxorna framgår av skyltningen på gatorna. Den som bor inom ett boendeparkeringsområde får ansöka om ett tillstånd, där boendeadressen avgör vilken taxa som skall erläggas. Taxan varierar från 140 kr/mån till 470 kr/mån. Kostnadsintervallet för boendekort inom respektive parkeringsområde framgår av tabell 13. Miljöbilar får parkera gratis på boendeplatserna. Tabell 13 Trafikkontorets boendeparkeringsområden och motsvarande primärområden Boendeparkeringsområde Beteckning Kostnadsintervall 101 Kungsladugård K Sanna V Majorna V Stigberget V Masthugget V Änggården S Olivedal M Krokslätt (norra delen) S Johanneberg S Landala (norra delen) M Guldheden (norra delen) S Landala egnahem L Lorensberg M Vasastaden M Inom Vallgraven C Stampen M Heden (södra delen) M Olskroken (östra o södra delarna) Ö Redbergslid Ö Bagaregården (västra delen) Ö Skår (västra delen) Ö Lunden (norra delen) Ö Gamlestaden (södra delen) G Brämaregården (östra delen) H Kvillebäcken (södra delen) H

21 Karta 2. Boendeparkeringsområden 19

22 20 Bilaga 1. Enkätformulär Uppgifterna kommer att matas in och lagras i en databas, vänligen TEXTA TYDLIGT! Varje enkätsvar kommer att ges ett id-nummer men vara avidentifierat vid redovisningen. Frågor avseende enkäten besvaras av Petter Ögland, tel , E-post OBS! ETT ENKÄTSVAR FÖR VARJE PARKERINGSANLÄGGNING. OM NI HAR FLER ÄN EN PARKERINGSANLÄGGNING SÅ VÄNLIGEN KOPIERA DETTA FORMULÄR! Fråga 1. Var är parkeringsanläggningen belägen? Gatuadress Postnummer Typ av bilplats Fråga 2a. Antal bilplatser Uppgift om HYRDA bilplatser på MARK Uthyrs för Verksamheter inkl. moms Bostäder. exkl. moms Externa hyresgäster inkl moms Med el Utan el Typ av bilplats Varmgarage Kallgarage Fråga 2b. Antal bilplatser Uppgift om HYRDA bilplatser i eget GARAGE Uthyrs för Verksamheter inkl. moms Bostäder. exkl. moms Externa hyresgäster inkl moms Typ av bilplats Fråga 2c. Utomhus på taket Inomhus utan nätbur Inomhus med nätbur Antal bilplatser Uppgift om HYRDA bilplatser i OLÅST P-HUS eller P-DÄCK Uthyrs för Verksamheter inkl. moms Bostäder. exkl. moms Externa hyresgäster inkl moms Typ av bilplats Fråga 2d. Utomhus på taket Inomhus utan nätbur Inomhus med nätbur Antal bilplatser Uppgift om HYRDA bilplatser i LÅST P-HUS eller P-DÄCK Uthyrs för Verksamheter inkl. moms Bostäder. exkl. moms Externa hyresgäster inkl moms

23 21 Fråga 3. Typ av bilplats Uppgift om BESÖKSPLATSER Antal platser Reserverade för verksamheter bostäder Ev avgift Reserverad besöksplats, utomhus Reserverad besöksplats, under tak Kommentar/förklaring:. Fråga 4a. Uppgift om bilplatser som är hyrda med TILLSTÅND och där biluppställning kan ske i mån av plats Typ av bilplats Antal tillstånd Antal bilplat- Hyrs för ser verksamheter bostäder kostnad/tillstånd inkl moms På mark I p-hus/p-däck Fråga 4b. Vid tillståndsparkering ange vilka kategorier som använder samma plats. Sätt kryss i resp ruta Enbart boende Boende och sysselsatta Boende och besökare Besökare och sysselsatta Kommentar/förklaring:. Fråga 5. Är det KÖ till bilplatserna idag eller finns det LEDIGA platser? Kö till bilplatserna Lediga platser Ja Nej Hur många står i kön? Ja Nej Antal lediga platser Kommentar/förklaring:. Uppgiftslämnare/kontaktperson Namn Medlemsnamn i Fastighetsägarna Telefon e-post Kommentarer:

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 SDN Statistik Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 Översiktsplaneavdelningen februari 2008 Stadsbyggnadskontoret s kommun Följande sidor är ett särtryck ur de stadsdelsvisa beskrivningarna.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

Analyser för handläggare. Hur kan jag använda GIS som verktyg i mitt arbete?

Analyser för handläggare. Hur kan jag använda GIS som verktyg i mitt arbete? Västsvenska GIS-dagarna Analyser för handläggare Hur kan jag använda GIS som verktyg i mitt arbete? Marie Strandevall och Jon Norin, naturgeografi, Göteborgs universitet Introduktion Program Analyser med

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104. 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck 12:4 KST 20106

556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104. 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck 12:4 KST 20106 Stena Fastigheter Göteborg AB BGC-id HUS001 556032-5127 Marklandsgatan 33-39 Järnbrott 126:4 KST 20103 556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck

Läs mer

556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104. 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck 12:4 KST 20106

556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104. 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck 12:4 KST 20106 Stena Fastigheter Göteborg AB BGC-id HUS001 556032-5127 Marklandsgatan 33-39 Järnbrott 126:4 KST 20103 556032-5127 Mjölktorget 1, Gräddgatan Kallebäck 7:8 KST 20104 556032-5127 Smörgatan 2-10 Kallebäck

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING Trafikkontoret Viproj AB Rapport juni 2005 1 BAKGRUND OCH SYFTE Trafikkontoret inventerade under år 2003 de nybyggda bostadsprojekt inom boendeparkeringsområdena

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Göteborg; Norra Älvstranden 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480070 Göteborg; Johanneberg 1480072 Göteborg; Burås 1480108 Göteborg; Långgatorna och Olivedal

Läs mer

HUR ANVÄNDS DE P-ANLÄGGNINGAR I ÖVRIGA INNERSTADEN SOM LIGGER PÅ TOMTMARK?

HUR ANVÄNDS DE P-ANLÄGGNINGAR I ÖVRIGA INNERSTADEN SOM LIGGER PÅ TOMTMARK? HUR ANVÄNDS DE P-ANLÄGGNINGAR I ÖVRIGA INNERSTADEN SOM LIGGER PÅ TOMTMARK? Trafikkontoret i Göteborg Viproj AB Maj 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förord Uppdraget 2 Bakgrund och syfte 2 Utredningen Undersökningsområde

Läs mer

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Beslut i Trafiknämnden 2003-03-12 69 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag hemställa hos Kommunfullmäktige högsta taxan för boendeparkering höjs från

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Idrottsanläggningar -

Idrottsanläggningar - Idrottsanläggningar - Långsiktigt planeringsunderlag Möte med Västra Götalands Idrottsförbund 2017-06-14 Investeringsprocessen Sedan 2016 har vi 4-åriga investeringsbudgetar som bryter ett år in i ny mandatperiod

Läs mer

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen.

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen. n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Göteborg; Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan 1402 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480098 Göteborg; Lilla Bommen och Hultmansholme 1480120 Göteborg;

Läs mer

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd 1(13) Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd Beslut i Trafiknämnden 1999-09-22 162 Hans Magnusson redogjorde för ärendet och för inkomna skrivelser. Efter diskussion beslöt Trafiknämnden justera

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun

Burås, Göteborgs kommun. Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Lindholmen, Göteborgs kommun 1480069 Lindholmen Science Park, Göteborgs kommun 1480070 Johanneberg, Göteborgs kommun 1480072 Burås, Göteborgs kommun 1480108 Långgatorna

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Tel Hyresstatistik Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2

Tel Hyresstatistik Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2 Gerd Lindqvist Boende och byggande 2005:1 Tel. 018-25494 29.09.2005 Hyresstatistik 2005 Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Landskapsbelånade

Läs mer

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Meddelande 9:2003 Trafikkontoret Parkering 1 2 FÖRORD Det är fullt av parkerade bilar på gatorna i stora delar av staden. Läget är kärvt såväl

Läs mer

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE OrgNo Name VATNo GLN 556808-3405 Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE556808340501 7365568083401 556753-6056 Anneröds Vindkraft AB SE556753605601 7365567536052 556735-9319 Bjälebo Vindkraft AB SE556735931901

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Protokollsutdrag. Ordföranden. Sammanträdesdatum 2010-02-02

Protokollsutdrag. Ordföranden. Sammanträdesdatum 2010-02-02 Ordföranden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2010-02-02 Justering av taxor för avgiftsparkering och vissa tillstånd, dnr 2516/08 Hemställan Kommunfullmäktige Förslag till beslut enligt Trafikkontorets

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg

Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg November 2005 Meddelande 13:2005 Trafikkontoret Parkering Förord Antalet miljöfordon har stadigt ökat i Göteborg. För att få en uppfattning om hur parkeringsförhållandena

Läs mer

Införande av boendeparkering i Gamlestaden

Införande av boendeparkering i Gamlestaden Införande av boendeparkering i Gamlestaden Beslut i Trafiknämnden 2005-01-19 14 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag 2 Handläggare: Hans Magnusson Tel: 031-61 22 43 Trafiknämnden Göteborg Införande

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE OrgNo Name VATNo GLN 556808-3405 Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE556808340501 7365568083401 556753-6056 Anneröds Vindkraft AB SE556753605601 7365567536052 556735-9319 Bjälebo Vindkraft AB SE556735931901

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING

RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING 2017-06-01 Antagna av Kommunstyrelsen 2017-06-20 Riktlinjer för parkering Framnäs Riktlinjerna för tilldelning av bilplats är framtaget under våren 2017 för att kunna genomföra

Läs mer

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004 Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel. 018-25494 10.09.2004 Hyresstatistik 2004 Utveckling av medelmånadshyra och konsumentprisindex år 1995-2004, index 1995=100 140,0 130,0 Index 120,0 110,0 Hyresindex

Läs mer

Hyresstatistik Statistik 2003:5

Hyresstatistik Statistik 2003:5 Hyresstatistik 2003 Statistik 2003:5 Hyresstatistik Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik en gång per år. Statistiken gäller medelmånadshyran för april och presenteras

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen fram

trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen fram NYHETSBREV NR3. 2012 I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Storgöteborg. Castellums fastighetsbestånd

Storgöteborg. Castellums fastighetsbestånd KONTOR/BUTIK 1 Annedal 21:10 Haraldsgatan 5 Göteborg 1999 1995 4 382 4 382 3 132 66 800 EKL 2 Guldheden 8:10 & 8:11 Guldhedsgatan 5 Göteborg 2000 1995 10 477 23 10 500 9 896 11 092 EKL 3 Gullbergsvass

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE

OrgNo Name VATNo GLN Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE Anneröds Vindkraft AB SE OrgNo Name VATNo GLN 556808-3405 Wallenstam Gårda Fastighetsaktiebolag SE556808340501 7365568083401 556753-6056 Anneröds Vindkraft AB SE556753605601 7365567536052 556735-9319 Bjälebo Vindkraft AB SE556735931901

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun. Älvsborg, Göteborgs kommun

Gårda, Göteborgs kommun. Stampen, Göteborgs kommun. Göteborgs evenemangsområde. Heden, Göteborgs kommun. Älvsborg, Göteborgs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan, Göteborgs kommun 1402 1480069 Lindholmen Science Park, Göteborgs kommun 1480098 Lilla Bommen och Hultmansholme, Göteborgs

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 april 2017 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen...

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen... 1-211 Från 2 till 1 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika Skillnaderna mellan stadsdelarna är mindre med 1 stadsdelar Skillnaderna inom stadsdelarna är större Det finns fortfarande stora skillnader

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan insändes till den kommunen där du är folkbokförd Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafik- och gatuenheten 651 84 Karlstad ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade När du söker första

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Bostads 011 AB Poseidon Fastighetsförteckning Fastighetsbestånd Fastighet Adress Läge Byggår Värdeår antal Övrigt t Angered Angered 85:1 Länkharvsgatan C1 1980 1980 28 2 286 2 286 788 5 793 7 573 11 285

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Parkeringskapacitet på kvartersmark Kartläggning av besöksplatser och förhyrda platser. Meddelande 2:2012 Trafikkontoret/Trafikavdelningen

Parkeringskapacitet på kvartersmark Kartläggning av besöksplatser och förhyrda platser. Meddelande 2:2012 Trafikkontoret/Trafikavdelningen Parkeringskapacitet på kvartersmark Kartläggning av besöks och förhyrda Meddelande 2:2012 Trafikkontoret/Trafikavdelningen Parkeringskapacitet på kvartersmark Beställare: Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Lokaler yta. Total yta. Angered 85:1 Länkharvsgatan C

Lokaler yta. Total yta. Angered 85:1 Länkharvsgatan C FASTIGHETSBESTÅND Fastighet Adress Läge Byggår Värdeår antal Angered Bostäder Övrigt t Angered 85:1 Länkharvsgatan C1 1980 1980 28 2 286 2 286 837 6 843 7 209 10 571 Angered 86:1 Fjäderharvsgatan C1 1982

Läs mer

Bostads AB Poseidon Årsredovisning

Bostads AB Poseidon Årsredovisning Bostads 012 AB Poseidon Årsredovisning Fastighetsbestånd Fastighet Adress Läge Byggår Värdeår antal värde, Bostäder Övrigt t Angered Angered 85:1 Länkharvsgatan C1 1980 1980 28 2 286 2 286 822 5 828 7

Läs mer

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2 HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR 2002 Statistik 2002:2 INLEDNING Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik för Åland. Arbetet med årets rapport som publiceras i juni 2002

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON FASTIGHETSBESTÅND 2014

BOSTADS AB POSEIDON FASTIGHETSBESTÅND 2014 BOSTADS AB POSEIDON FASTIGHETSBESTÅND 2014 Fastighetsbestånd Fastighet Adress Läge Byggår Värdeår antal Bostäder Övrigt t Angered Angered 85:1 Länkharvsgatan C1 1980 1980 28 2 286 2 286 857 6 863 6 675

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Vad är boendeparkering?

Vad är boendeparkering? Boendeparkering Vad är boendeparkering? Plan- och bygglag (2010:900) Enligt PBL ska kommunen klargöra i översiktsplaner och detaljplaner hur trafikfrågor ska hanteras med hänsyn till säkerhet, miljö, skönhet

Läs mer

Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. Fastighetsavdelningen handlägger och ansvarar för parkeringsärenden.

Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. Fastighetsavdelningen handlägger och ansvarar för parkeringsärenden. VILLKOR INOM GU:S PARKERINGSOMRÅDEN Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. handlägger och ansvarar för parkeringsärenden. Flertalet frågor kring parkeringen på dessa områden

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Evenemangsområdet Parkeringsstruktur för områdets verksamhetsutbud

Evenemangsområdet Parkeringsstruktur för områdets verksamhetsutbud Evenemangsområdet Parkeringsstruktur för områdets verksamhetsutbud Meddelande 19:2006 Trafikkontoret Parkering FÖRORD Evenemangsområdet har mer in fem miljoner besökare per år. Det är unikt i så motto,

Läs mer

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev PM Parkering Karolinska Institutet Campus Solna Rev 2012-10-08 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Nuvarande parkeringssituation... 3 2.1 Parkeringsplatser inom Haga

Läs mer

Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M

Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M Område M Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M Meddelande 1:2002 Trafikkontoret Parkering/Tillstånd och dispenser På uppdrag av Hans Magnusson och Lennart Jideblad vid Trafikkontoret,

Läs mer

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Boende 2016:1 15.6.2016 Hyresstatistik 2016 Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter De åländska hyresbostädernas medelmånadshyra var 10,00 euro per

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID LOTSGATAN 5 A Lotsberget, Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID LOTSGATAN 5 A Lotsberget, Mariehamn AKTIELÄGENHET VID LOTSGATAN 5 A Lotsberget, Mariehamn 2 rum & kök om ca 65 m 2 Modern och rymlig 2 rum och kök i nybyggt lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Parkeringsplats ingår. Rymlig balkong

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund 2014 09 17 I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Bostads 010 AB Poseidon Fastighetsförteckning 1 Fastighetsbestånd Övrigt t värde, Gunnared Angered 85:1 Länkharvsgatan C1 1980 1980 28 2 286 2 286 763 5 768 7 544 11 285 Angered 86:1 Fjäderharvsgatan C1

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer