STI-riktlinjer Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11"

Transkript

1 STI-riktlinjer Reviderad INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA 11 MYCOPLASMA GENITALIUM 14 OSPECIFIK URETRIT OCH CERVICIT 16 GENITAL HERPES 18 SYFILIS 21 ULCUS MOLLE/CHANCROID/MJUK SHANKER 23 LYMFOGRANULOMA VENERUM, LGV 24 KONDYLOM 25 BAKTERIELL VAGINOS 27 TRICHOMONAS VAGINALIS 29 HIV AIDS 30 HEPATIT 32 PATIENTINFORMATION, FÖRHÅLLNINGSREGLER 33 SMITTSPÅRNING 33 DIAGNOSKODER 35 TERAPIREKOMMENDATIONER 37 PATIENTINFORMATION 38

2 PARTNERBREV, FÖRSLAG 1 41 PARTNERBREV, FÖRSLAG 2 42 PÅMINNELSEBREV 43 ARBETSBLAD VID SMITTSPÅRNING 44 DIARIELISTA 46 REMISS FÖR ÖVERTAGANDE AV SMITTSPÅRNING/BEHANDLING/ANMÄLAN 47 RUTINFÖRSLAG POSITIVT KLAMYDIASVAR 48 ANMÄLAN TILL SMITTSKYDDSLÄKAREN 49 2

3 Introduktion För att säkerställa ett bra omhändertagande av personer med sexuellt överförbara sjukdomar (STI), vid oönskade graviditeter och preventivmedelsrådgivning arbetades år 2006 fram riktlinjer för detta. Dokumentet sammanställdes i en STI-pärm av STI-gruppen med venereolog Carin Anagrius som samordnare. Pärmen har varit ett värdefullt hjälpmedel i det preventiva arbetet kring hiv/sti och ofrivillig graviditet. STI-pärmen har nu, i samarbete med SRHR-gruppen, (f d STI-gruppen) reviderats och från och med våren år 2012 övergår den till en helt nätbaserad upplaga. Innehållet har riktats in på STI. Delen om preventivmedel, graviditetstest, omhändertagande inför och vid abort har tagits bort helt. Vår ambition är att innehållet skall hållas aktuellt och med anledning av det är en del information tillgänglig via adekvata länkar. Enskilda kapitel revideras fortlöpande i samband med ändring av riktlinjer. Vid varje ändring och revision av text i dokumentet kommer datum för ändring skrivas. Vid frågor eller ytterligare information om innehållet kontaktas STI-mottagningen, Falu Lasarett , för dig inom sjukvården. SRHR-gruppen i Dalarna mars 2012 gm Maria Kivi SRHR-gruppen Referensgruppen för förebyggande arbete av hiv/sti och oönskad graviditet: Ylva Svedberg, Överläkare, STI-mott, Falu lasarett Pia Jogér, Kurator STI-mott, Falu lasarett Ninni Jansson, Specialpedagog, Falun Sara Hogmark, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnosjukvården, Falu Lasarett Elisabeth Nykvist, Samordningsbarnmorska, Kvinnosjukvården, Falu lasarett Anders Lindblom, Smittskyddsläkare Smittskyddsenheten, Falu lasarett Jeanette Davidsson, Sjuksköterska STI-mott, Falu lasarett Britta Loré, Mikrobiolog, Mikrobiologen, Falu lasarett Pia Haqwinzon, STI-handläggare, Smittskyddsenheten, Falu lasarett Ulrika Rosendal, Barnmorska, primärvården Jessica Wikblom, Sjuksköterska, Infektionsmottagningen, Falu lasarett Anna Hellström, Enhetschef, skolhälsovården Falu kommun Maria Kivi hiv/sti samordnare, Smittskyddsenheten, Falu lasarett 3

4 Handläggning vid misstänkt/säkerställd STI Vid osäkerhet kring handläggning/provtagning; kontakta gärna STI-mottagningen, Falu lasarett, tel: Att tänka på vid misstanke om STI: Vilka prover ska tas? Var/ på vilken lokal ska proverna tas? (blod/genitalt/oralt/analt?) Har det gått tillräckligt lång tid för att provtagningen ska vara säker? Behöver provtagningen upprepas? Behöver partner provtas/behandlas? Osäker? Följ gärna råd/rek enligt nedan: Sexualanamnes klicka här för att komma till avsnittet Rekommenderad provtagning - klicka är för att komma till avsnittet Provtagningsinstruktion/behandling- se respektive avsnitt Vid positivt provsvar: Klamydia, Gonorré, Syfilis, HIV och Hepatit B räknas enligt SMITTSKYDDSLAGEN (2004) till de allmänfarliga sexuellt överförbara sjukdomarna varför varje konstaterat fall måste SMITTSKYDDSANMÄLAS och genomgå SMITTSPÅRNING. Den provtagande ansvarar för att anmälan blir gjord. Smittspårning sker antingen på den egna enheten, om kompetens finnes eller via STI-mottagningen, efter remiss. Enligt smittskyddslagen har patienten rätt till provtagning av dessa sjukdomar om de misstänker att det kan finnas en risk för att de kan vara smittade. Patientens egen misstanke/oro är tillräcklig orsak och vårdgivare bör ej ifrågasätta anledning till test. Provtagning och behandling av dessa sjukdomar är kostnadsfri. Skriver du ett recept på klamydiabehandling är det därför viktigt att märka receptet med: kostnadsfritt enligt SML. Fast partner behandlas först efter egen provtagning. Positivt Gonorré och Syfilisprov skall alltid remitteras till STI-mottagningen för smittspårning och behandling. Positivt HIV-prov, ej tidigare känt kontakt med Infektionskliniken/Smittskydd. Positiv hepatit B, ej tidigare känt remiss till Infektionskliniken. 4

5 Rekommenderad provtagning Observera att man kan behöva ta prover från flera lokaler, se sexualanamnes. Under senare del av 2015 kommer troligen alla klamydiaprover att automatiskt analyseras för gonorré p.g.a ändrade analysmetoder. Tills vidare rek dock: symtomfri, ingen utlandskontakt klamydia symtom, ingen utlandskontakt: klamydia. Om flytning tag även gonorré och mycoplasma genitalium. Om klamydiaprov redan tagits och är negativt: komplettera med mycoplasma genitalium och gonorré. I vissa fall kan det av praktiska skäl vara lika bra att ta prov för klamydia, gonorré och mycoplasma genitalium redan vid första besöket eller om patienten uttrycker starka önskemål om att testa allt. Symtomfri + symtom: utlandskontakt klamydia, gonorré. Om symtom överväg också mycoplasma genitalium. HIV-test erbjuds. Observera att det vid provtagning bör ha gått minst 3 månader efter smittotillfället innan man helt kan avskriva ev. smitta. Tag alltid prov vid besöket men om kortare tid har gått rekommendera patienten återkomma för ny provtagning. Vid utlandskontakter i s.k riskområden som Ryssland, Baltikum, Asien, Afrika, Sydamerika, Sydeuropa, Mellanöstern bör man dessutom erbjuda provtagning för: Syfilis (serologi). Hepatit B om inte patienten är vaccinerad, rek. då 4 månader efter smittotillfället. (Hepatit C har en lägre grad av sexuell smittöverföring och tas inte rutinmässigt. Provtagning kan övervägas om anamnes på i.v missbruk eller partner med konstaterad Hepatit C. Vid känd HIV-infektion är också överföringsrisken större varför dessa utgör specialfall. Screening av övriga rekommenderas i nuläget ej.) Anal/oralsex - oskyddat -analsex? - Ja: MSM: Gonorré+ klamydia: screening (se nedan) I övrigt endast om symtom eller haft enbart analsex med någon partner. Prov enl. rek. provtagning. -oralsex? Ja: MSM: Gonorré + klamydia screening ( se nedan) I övrigt gonorré om misstänkt sjukdom eller smittspårning. Klamydia endast vid smittspårning om det förekommit enbart oralsex. MSM- Män som har Sex med Män Enligt nationella/internationella riktlinjer rek. frikostig screening oavsett symtom eller ej: Klamydia, gonorré. Obs! fråga var proverna behöver tas: urin/uretra? Rektum? Svalg? Om symptom- lägg gärna till mycoplasma genitalium Erbjud test för HIV, Syfilis, Hepatit B. Enligt socialstyrelsens rek.om kostnadsfri vaccination av riskgrupper rek. vaccination mot hepatit B till MSMgruppen. 5

6 Genitalt sår Herpes simplex infektion vanligaste orsaken. Provtagning direkt från blåsbotten/sår viktig för att säkerställa diagnos och typ (HSV1 och HSV2), se avsnittet om herpes. Herpesprov tages från så färsk blåsa/sår som möjligt för PCR-diagnostik. Negativt prov utesluter inte herpes eftersom virusutsöndringen varierar beroende när i förloppet provet tas. Om utlandskontakt och ej typisk bild av herpes eller herpesprov negativt överväg möjligheten av syfilis, ulcus molle, LGV- remittera till STI-mottagningen. Även vissa hudsjukdomar och impetigo (oftast streptokocker) kan ge genitala sår. Genitala vårtor/kondylom I första hand en klinisk diagnos. Om osäkerhet kring diagnos kan patienten remitteras för bedömning. Prov (biopsi) för PAD eller prov för HPV-typning utförs i speciella fall där diagnosen är oklar eller där man misstänker cellförändringar. Behandling är enbart kosmetisk eller i en del fall symtomlindrande, man kan behandla vårtorna men ej viruset. 6

7 Sexualanamnes - lathund Kontaktorsak varför söker du idag? Testad förut? När? Har du haft oskyddat sex? När? (skall ha gått minst 1 v innan klamydiaprov) Sexuell preferens Har du haft sex med män, kvinnor eller både och? MSM = män som har sex med män- speciella rek. vad gäller provtagning. Viktig fråga som kan vara avgörande för hur och vilka prover som ska tas. Ex: MSM ett urinprov kan vara helt inadekvat, otillräckligt, kanske behöver ta prov från rektum/svalg eller alla tre. Typ av oskyddat sex? Extra viktigt i MSM gruppen samt i andra fall där det kanske förekommit enbart anal/oralsex eller vid symtom från ändtarmen. Har du haft oskyddat anal/oralsex? Var behöver vi ta prov, från urinröret/slidan, svalget, ändtarmen? - oskyddat vaginalsex? Ja/nej -oskyddat analsex? Ja/nej -oskyddat oralsex? Ja/nej Partners- senaste året, fast/tillfälliga? -Fast sexpartner? kan vara flick/pojkvän, make/maka och/eller annan person Fast partner erbjuds alltid behandling för klamydia, gonorré, mycoplasma efter provtagning, oavsett provsvar. Aldrig ge partnerbehandling utan provtagning. -Andra sexuella kontakter? förutom din fasta partner, har det förekommit andra partners sista året eller sedan förra gången du testade dig? Utlandskontakter- vilket/vilka länder? när? Preventivmedel? Läkemedel- nyligen tagit antibiotika? Kan i vissa fall påverka provtagningsresultatet. Allergi mot läkemedel/antibiotika 7

8 Smittskyddslagen Smittskyddslagen SmL (2004:168) har sin nuvarande lydelse sedan 1 juli De STI som lyder under och kliniskt anmäls i SmiNet enligt SmL är de som i lagen klassas som allmänfarliga sjukdomar: gonorré klamydia hiv/aids syfilis ulcus molle hepatit B Smittspårning När en person (index) har en konstaterad könssjukdom som lyder under SmL skall smittspårning utföras i enlighet med handboken Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner (Socialstyrelsen ). All smittspårning ska dokumenteras och dokumenten ska förvaras på särskilt ställe, ej tillsammans med index journal. Man måste dock man kunna koppla ihop journalen med smittspårningshandlingarna, detta görs enklast med ett diarienummersystem eller löpnummer. Man kan be index, om denne så önskar, att själv kontakta sina partners sedan ett år tillbaka men smittspåraren är skyldig att följa upp att kontakterna provtar sig. Kontakterna måste därför identifieras och skrivas upp i smittspårningsjournalen. I de fall index inte vill kontakta sina partners själv, ska kontakterna kallas till provtagning via brev. Ange en tidsgräns då kontakten senast ska ha provtagit sig (cirka tio dagar). Om ingen bekräftelse på att provtagning skett efter tio dagar skickas ett nytt brev med samma innehåll men även med information om att ärendet går vidare till Smittskyddsläkaren om provtagning ej hörsammas. Om provtagning ändå uteblir efter utsatt tidsgräns görs en anmälan till Smittskyddsläkaren på därför avsedd blankett. Exempel på hur brev kan se ut finns under kapitlet Partnerbrev. Smittspårning ska utföras av personal med särskild kompetens. Med särskild kompetens avses i Dalarna att man gått smittspårningskurs anordnad av Smittskyddsenheten. Om inte denna kompetens finns på vårdenheten, tag kontakt med vårdenhet där kompetensen finns, alternativt kontakta STI-mott för remiss/övertagande 8

9 Gonorré Efter att ha varit rel. i ovanligt i Sverige sedan den senaste boomen på 70-talet har infektionen nu återigen ökat. Tidigare hittades de flesta fallen bland MSM och utlandssmittade men man har nu även kunnat se en ökning bland yngre heterosexuella som smittats i Sverige registrerades 1113 fall av gonorré varav 68% var smittade i Sverige. Vanligaste smittområdena vid utlandssmitta: Kvinnor: Västeuropa, Sydeuropa, Sydostasien (Thailand, Filippinerna) Heterosexuella män: Thailand och Filippinerna Män som har Sex med Män: Västeuropa (Spanien, Tyskland, Danmark) Gonorré orsakas av bakterien Neisseria Gonorrhoea ( gonokocker ). Gonorré räknas enl. Smittskyddslagen till de allmänfarliga sjukdomarna, varför varje påvisat fall måste smittskyddsanmälas och smittspåras. I Dalarna skall gonorrésmittspårningen ske centralt, via STI-mottagningen. Inkubationstid: Smittvägar: Symptom/fynd: Män: Kvinnor: Män och Kvinnor: 2-7 (-14) dagar Samlag - oral/vaginal/anal, genitalsekret-ögon, mor/barn vid förlossning Ca 10-20% av männen och % av kvinnorna upplever inga symptom Uretrit i form av miktionssveda, gulvit purulent flytning, ensidig epididymit, prostatit Uretrit, ökad flytning, cervicit- med gulvit purulent flytning från cervix. Bartholonit. Kvinnor kan drabbas av komplikationer i form av: PID (Pelvic Inflammatory Disease) med endometrit, salpingit och allmän inflammation i lilla bäckenet. Kan orsaka nedre buksmärtor och i vissa fall skador på äggledarna. Det kan i sin tur orsaka infertilitet och risk för extrauterin graviditet. Konjunktivit ögoninflammation. Kan också drabba nyfödda pga överföring av infekterat genitalsekret från mamman vid förlossningen Proktit; inflammation i ändtarmen. Främst vid analsex. Klåda, sveda, smärta, blödning. Avföringsträngning, slembildning. Svalginfektion; Oftast asymptomatiskt. Alltid svalgprov om det förekommit oralsex om Gc-prov övervägs. DGI- Disseminerad GonokockInfektion, ovanligt idag. Långvarig feber, vanligen ej septisk, ledvärk, artrit, pustler i huden m m. Diagnostik: 1) Odling med resistensbestämning. Speciell odlingspinne (orange kork) med smalare pinne/ tops alternativt vanlig bakt.odlingspinne.. 2) NAATs (Nucleic Acid Amplification Tests) = molekylärbiologiska tester, t.e.x PCR Går f.n ej att göra i Dalarna. Högre sensitivitet lämpar sig bra för screening hos ex.vis symptomfria med ökad risk. Däremot bör ett positivt svar alltid kompletteras med odling och resistensbestämning. Förhoppningsvis kommer metoden införas i länet under

10 Indikation för provtagning: Länk till remiss Provtagning: - klinisk misstanke (särskilt om riklig flytning) - epidemiologisk misstanke (screening) - MSM (screening) - sexuell kontakt utomlands (screening) - patient som köper eller säljer sexuella tjänster (screening) Adekvat provtagning för gonorré är mycket viktig eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom och infektionen kan finnas i såväl urinrör som svalg och ändtarm. Prov från uretra, cervix, svalg, rektum, beroende på sexualanamnes. Vid misstanke om gonorré bör kvinnor provtas både från cervix och uretra. Rektum viktigt att man går in en bit med pinnen i ändtarmen (4-5 cm)så att det blir representativt. Prov via proktoskop är att föredra men kan vara svårt att genomföra praktiskt. Öga: Innanför nedre ögonlocket Svalg: Provtagningspinne mot bakre svalgväggen och tonsill-loger. Behandling: Kontroll: Partner: Anmälan: Smittspårning: Förhållningsregler: På grund av att Gonorrébakterierna numera allt oftare uppvisar resistens eller nedsatt känslighet för tidigare använda antibiotika, ändras behandlingsriktlinjerna fortlöpande. Vid starkt misstänkta eller verifierade fall av Gonorré ska man därför ta kontakt med STI-mottagningen för behandling och smittspårning i dessa fall. Resistensbestämning viktig! Svalggonorré kräver särskild behandling. Man ska undvika p.o behandling med ex.vis Ciprofloxacin innan resistensbestämningen är klar. F.n rek. i de flesta fall ceftriaxon inj. i.m, som också har dokumenterat bra effekt på svalggonorré. Om inte svalgodling för gonorré tagits vid första provtagningstillfället bör man komplettera med detta vid kontroll. Okomplicerad gonorréinfektion behandlad med rätt antibiotika och symptomregress: 1 kontroll 1-2 veckor efter avslutad behandling Fast partner erbjuds behandling efter provtagning, oavsett provsvar. I övrigt smittspårning/provtagning enl. SML. Frikostig behandling av ev. partner med symptom talande för gonorré men där odlingen är negativ (90-95% sensitivitet i prov från uretra, cervix, lägre i prov från rektum, svalg). Undersökning med direktmikroskopi av genitalsekret kan här vara betydelsefullt om man kan påvisa intracellulära diplokocker. Smittskyddsanmälan (Sminet) Obligatorisk. Remiss till STI-mottagningen för detta Måste lämnas till patienten 10

11 Klamydia Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen i alla länder. F.n diagnostiseras ca /år i Sverige. Majoriteten av de infekterade, 90 %, är mellan år. Upprepad infektion ökar risken för komplikationer. Klamydia räknas enl. Smittskyddslagen (2004) till de allmänfarliga sjukdomarna, varför varje påvisat fall måste smittskyddsanmälas och smittspåras Provtagning och behandling skall, enl. SmL, vara gratis för patienten. Smittämne: Smittvägar: Inkubationstid: Symptom: Män: Kvinnor: Chlamydia trachomatis Sexuell kontakt, mor-barn i samband med förlossning, genitalsekret-öga 5-14 dagar % (minst 50 % av männen) av de infekterade är symptomfria. Oftast uretrit i form av miktionssveda, ibland återkommande. Ibland klar eller vit flytning från urinröret. Män kan få epididymit, ensidig bitestikelsvullnad och ömhet eller prostatit, vilket förutom miktionssveda även kan ge smärtor i pungen, ljumskarna och ryggen. Oftast förändrad flytning, ökad eller illaluktande (pga samtidig förändrat phvärde och rubbning i normal bakterieflora), mellan- eller samlagsblödningar och miktionssveda. Vid undersökning hittar man ibland tecken till livmoderhalsinflammation, cervicit, med röd, inflammerad cervix och gul/vit eller ökad klar flytning. Kvinnor kan drabbas av komplikationer i form av PID, Pelvic Inflammatory Disease med endometrit, salpingit och allmän inflammation i lilla bäckenet. Det kan orsaka nedre buksmärtor. Salpingiter kan vara både symptomgivande och tysta och kan leda till skador på äggledarna, tuborna, vilket i sin tur kan orsaka infertilitet och risk för extrauterin graviditet. Män och kvinnor: Konjunktivit- ögoninflammation, kan drabba både kvinnor och män. Till en början ensidigt men blir så småningom dubbelsidigt om inte behandling sätts in. Infekterat genitalsekret överförs till ögonen. Konjunktivit kan också drabba nyfödda p.g.a överföring av infekterat sekret från mamman vid förlossningen. Proktit inflammation i ändtarmen. Analsex. Kan ge klåda, sveda, smärta, blödning. Ibland täta avföringsträngningar, slembildning. Hos MSM (män som har sex med män) hittas klamydia oftare rektalt än i urinen. Reaktiv artrit förekommer i sällsynta fall. Klamydia, liksom en del tarminfektioner, kan vara utlösande faktor för s.k Reiters syndrom uretrit, konjunktivit, hudförändringar och artrit hos genetiskt predisponerade individer. Svalginfektion? Ovanligt att man hittar klamydia enbart i svalget. Oftast hittas infektionen samtidigt i urin/rektum/vagina. Ev. klamydia i svalget är oftast symptomfri. Fortfarande ej helt klarlagt hur lätt det smittar från svalget, om det kan ge sjukdom eller om svalget enbart fungerar som reservoar för klamydiabakterien hos vissa (bärare) 11

12 F.n rek. ingen rutinmässig screening av klamydia i svalg annat än bland MSM där exponeringen bedöms vara större eller vid smittspårning om det förekommit enbart oralsex. LymfoGranuloma Venerum (LGV) Klamydiavariant. Ovanligt i västvärlden, vanligare i Afrika, Asien, Sydamerika. Främst MSM Oömt sår på penis/ bakre slidväggen/analt. Läker utan ärr. Lymfkörtelsvullnad i ljumsken. Tarmabscesser/strikturer. Typning för LGV om klamydiapositivt prov rektalt hos MSM. Provtagning: Länk till remiss Det bör ha gått minst 1 vecka från oskyddat samlag innan klamydiaprovet tas. Patienten bör ej ha kissat på 1 timme före att prov lämnas. Män: Urinprov, 1:a portionen (max 10 ml) i mugg, hälls över i rör till 2/3. Kvinnor: Om symptom gärna gynundersökning för uteslutande av annan sjukdom och ev kompletterande provtagning Självprovtagning: 1) Vaginalprov, Provtagningspinnen förs in 3-4 cm i slidan och roteras 3-4 varv. Lämpar sig bra för screening hos symptomfri 2) Vaginalprov + 1:a portions urin. Pinnen sätts i röret med urin Provtagning i samband med undersökning: 3) Cervixprov pinne i urin (dra även pinnen längs vaginalväggen). Alternativ 2 och 3 rekommenderas för närvarande i Dalarna. Vid behov: Rektum viktigt att man går in en bit med pinnen i ändtarmen (4-5 cm) så att det blir representativt. Prov via proktoskop är att föredra men kan vara svårt att genomföra praktiskt. Öga: innanför nedre ögonlocket Svalg: övervägs, särskilt i smittspårningsfall där det förekommit enbart oralsex och hos MSM. Ej rutinmässig screening hos heterosexuella. Provtagningspinne mot bakre svalgväggen och tonsill-loger. Prov taget från svalg, rektum och öga tas med flockad pinne (samma som vid cervix/vagnialprov) och stoppas i transportrör med medium. Rören beställs från mikrobiologen. Behandling: Klamydiabehandling är kostnadsfri för patienten. Markera på receptet: kostnadsfritt enligt SmL Okomplicerad infektion: 1:a hands behandling är tetracyklinpreparat, förslagsvis doxycyklin (Doxyferm ) 100 mg, 2 tabletter dag 1 därefter 1 tablett dagligen i 8 dagar. Undvik sommartid. Sommartid ges gärna lymecyklin (Tetralysal ), 300 mg x2 i 10 dagar. Trots FASS-text extremt ovanligt med fototoxisk reaktion (sol)!! 12

13 Tidigare har även azithromycin (Azitromax ) 1g som engångsdos funnits som ett behandlingsalternativ. Pga en ökande resistens mot detta antibiotika, särskilt vid Mycoplasma Genitalium, bör man dock undvika denna behandling. Konjunktivit Vuxna: Doxycyklin 100 mg x2 i 14 dagar (rekommendation även om evidensen oklar). Nyfödda: Erythromycin 50 mg/kg/dag, uppdelat på 4 dygns doser. 14 dagar Epididymit: Doxycyklin 100 mgx2 i 10 dagar Salpingit Specialistfall, ofta kombinerad behandling mot flera STI innan provsvar föreligger. Klamydia hos gravid Första trimestern kan man behandla med tetracykliner enl. ovan. I andra och tredje trimestern kan man behandla med Erythromycin, 500 mg x2 i 10 dagar. Kontroll: Partner: Anmälan: Smittspårning: I okomplicerade fall görs ingen kontroll. Gravida kontrollprov efter 4-5 veckor. Fast partner erbjuds alltid behandling efter att prov tagits, oavsett provsvar. Man får aldrig lämna ut tabletter/recept till partner utan att klamydiaprov först lämnats. Övriga partners i smittspårning behandling efter provsvar, eller behandling i vissa fall om symptom talande för klamydia men provet negativt. Obs! att man då också måste tänka på möjligheten av annan STI såsom Mycoplasma genitalium eller gonorré. Smittskyddsanmälan Obligatorisk, 12 mån tillbaka. Vid behov remiss till STI-mott för hjälp med detta. Förhållningsregler: Måste lämnas till patienten. 13

14 Mycoplasma genitalium Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan överföras sexuellt och orsaka genital infektion hos både män och kvinnor. Förekomsten i allmänpopulationen är inte helt känd men i vissa studier har man kunnat visa på ca 10 % av motsvarande klamydiaprevalens, medan man i studier på en del svenska STI-mottagningar, där populationen är selekterad, sett att mg är ungefär hälften så vanlig som klamydia. Det är okänt hur stor del av MG-infektionerna som spontanläker studerades >5000 kvinnor på kvinnoklinikens akutmottagning i Malmö och man jämförde då förekomsten och symptomatologin mellan klamydia och mg. Man fann då att både symptom och kliniska fynd var vanligare hos de klamydiapositiva jämfört med mg-positiva, vilket skulle kunna tyda på att mg är mindre aggressiv avseende symptom och kliniska fynd. Man har i några få studier kunnat påvisa mg hos ett fåtal patienter vid akut endometrit och salpingit men risken tycks vara klart lägre än vid klamydia. Fler studier är dock nödvändiga avseende komplikationsrisken. Däremot fann man en klart ökad risk för postabortal infektion bland de kvinnor som genomgick kirurgisk abort och hade en samtidig mg infektion. Symptomen liknar de vid klamydia, och man har också, liksom vid klamydia, påvisat bakterien hos symptomfria. Smittvägar: Inkubationstid: Symptom/fynd: Män: Kvinnor: Män och kvinnor: Provtagning: Länk till remiss Sexuell kontakt. Genitalsekret-öga. Övriga smittvägar såsom mor-barn ej kartlagda. Ev längre än klamydia, bakterien växer mycket långsamt. Uretrit miktionssveda, flytning. Klåda i uretra. Tecken på epididymit/prostatit Ökad flytning, ibland purulent. Cervicit, uretrit, klåda, blödningsrubbning, låga buksmärtor. MG kan hos kvinnor orsaka endometrit och sannolikt PID men i betydligt lägre grad än vid klamydia. Studier har serologiskt påvisat ett samband mellan MG och tubarfaktorinfertilitet men fler studier behövs för att säkerställa ett kliniskt samband. Konjunktivit, artrit Screening hos symptomfria rekommenderas f n ej då nuvarande kunskaper om komplikationer och prevalens inte är tillräckliga för att motivera detta. Indikation: Symptomgivande uretrit/cervicit/epididymit/prostatit/salpingit där klamydiaprov är negativt eller där symptomen kvarstår efter en behandlad klamydiainfektion. Hos kvinnor med symptom kan MG-prov övervägas även initialt, samtidigt som klamydiaprovet tages. Fast partner med MG Tänk på MG vid konjunktivit, artrit, blödningsrubbning, upprepad UVI, där urinodling är negativ. Provtagning: Män: Kvinnor: Som vid klamydia. 1:a portions urin (<10 ml) Prov från vagina och/eller cervix i 1:a portionsurin. Enbart slidprov kan ha otillräcklig känslighet vid MG. 14

15 Behandling: Resistens mot azithromycin: Mycoplasma genitalium omfattas ej av smittskyddslagen och behandlingen betalas av patienten. Azithromycin 250 mg, 6 st. Dag 1: 2 tabletter som engångsdos därefter 1 tablett dagligen i 4 dagar. F.n ca 10-15% i Dalarna. Om patienten följt ordinationen men ej blivit symptomfri rekommenderas kontrollprov >4 v efter avslutad behandling. Om MG-provet då fortfarande är positivt kan man misstänka att det finns en resistens, förutsatt att patienten inte återsmittats av (ny) partner under tiden. Vid klinisk behandlingssvikt på azithromycin och/eller påvisad resistens kan behandling ges med: Moxifloxacin, (Avelox ) 400 mg, 7 st: 1x1 i 7 dagar Om önskemål om resistensbestämning finns kontaktas mikrobiologen, kan i nuläget ej analyseras i Dalarna utan skickas till annat laboratorium. Kostnaden debiteras provtagande enhet. MG gravid: Första trimestern finns inget bra behandlingsalternativ. I andra och tredje trimestern kan man behandla med Azithromycin enligt ovan. Dubbelinfektion med klamydia och Mycoplasma genitalium Behandlas med Azithromycin 250 mg, 6 st: Dag 1: 2 tabletter som engångsdos, därefter 1 tablett dagligen i 4 dagar (Mycoplasmados) Partner: Fast partner erbjuds provtagning och ev behandling. Mg omfattas dock ej av smittskyddslagen varför ingen egentlig smittspårning görs. Kontroll: Kontroll >4 v efter avslutad behandling om kvarstående besvär. Om pos misstänk resistens. Anmälan: Smittspårning: Förhållningsregler: Ingen smittskyddsanmälan. Fast partner rek. provtagning. Rekommendera att patienten avstår samlag 10 dagar från behandlingsstart. 15

16 Ospecifik uretrit och cervicit Inflammationstillstånd i uretra och/eller cervix där man genom provtagning uteslutit klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium Uretrit, urinrörskatarr, kan ge upphov till sveda vid miktion, klåda i urinröret, ibland också flytning. Cervicit, livmoderhalsinflammation, kan förorsaka ökad vaginal flytning, blödningar och låga buksmärtor. Vid undersökning kan man finna en mucopurulent flytning från cervixkanalen, ibland också påtaglig ömhet och rodnad. Kända orsaker till uretrit/cervicit är exempelvis Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium. herpesvirus, kondylom, balanit, candida, trichomonas vaginalis är andra exempel på orsaker till uretrit, liksom i vissa fall även Neisseria meningitidis (meningokocker) och adenovirus. Sannolikt kan även andra mikroorganismer, bakterier och virus, som i nuläget inte kan identifieras orsaka uretrit och möjligen cervicit. Förträngningar och främmande kroppar i uretra kan också ge uretrit. För att ställa diagnosen ospecifik uretrit krävs synlig flytning från uretra och/eller positivt direktprov, d v s att man i färgat uretrautstryk hittar 5 polymorfkärninga neutrofila leukocyter/synfält i oljeimmersions förstoring i minst 5 synfält. Mikroskopi av detta slag görs mestadels på STImottagningar. Vad gäller cervicit är den mikroskopiska bilden i ett utstryk från cervix mer svårbedömd då mängden leukocyter kan variera med menscykeln eller bero på andra, yttre faktorer såsom spiraltrådar. Symptomen och undersökningsfynd talande för inflammation i cervix (se ovan) tillsammans med kraftigt ökad mängd leukocyter i wet smear är oftast lättare att tolka. Provtagning: Behandling: Diagnosen förutsätter att man genom provtagning uteslutit klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium. Om kompetens och utrustning finnes görs utstryk från uretra och cervix, färgas med metylenblått och studeras i mikroskop, oljeimmersionsförstoring. Många gånger kan en lindrig uretrit läka ut av sig själv, beroende på vad orsaken är. Enbart symptom utan att man objektivt kunnat påvisa en (mikroskopisk) uretrit är egentligen inte tillräcklig indikation för behandling. I vissa fall kan man ändå pröva behandling om patienten har subjektiva besvär för att lindra dessa, minska risken för ev smittspridning och även minska risk för möjliga komplikationer i form av reaktiv artrit, epididymit och PID hos kvinnor. Man vet också att risken för hivöverföring är större vid samtidig inflammation i uretra/cervix. Enbart mikroskopiskt fynd utan symptom: Avvakta med behandling. Partner symptom? Symptom, särskilt flytning: Doxycyklin (Doxyferm )100 mg i klamydiados: 2 tabletter som engångsdos dag 1 sedan 1 tablett dagligen i 8 dagar. Partner: Aktuell partner ( fast ) erbjuds undersökning. Överväg epidemiologisk behandling, särskilt om partner har symptom eller mikroskopiska tecken till inflammation. 16

17 Kontroll: Anmälan: Smittspårning: Förhållningsregler: Om patienten ej blir symptomfri rekommenderas ny bedömning, vid behov remiss till/kontakt med STI-mottagningen eller kvinnokliniken. Hos män som har kvarstående symptom, särskilt om samtidig smärta/värk i ljumskar, scrotum, perineum skall man ha tillstånd som kronisk prostatit och chronic pelvic pain syndrome i åtanke. Vid kronisk prostatit kan miktionssvedan kvarstå i veckor till månader. Dessa omhändertas i första hand i primärvården om STI uteslutits. Ingen smittskyddsanmälan. Ingen smittspårning men aktuell partner bör erbjudas test enl ovan. Rekommendera att patienten avstår samlag under behandlingstiden. 17

18 Genital herpes Genital herpes är den vanligaste orsaken till genitala ulcerationer. De orsakas av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller typ 2 (HSV-2). HSV-1 är numera den vanligaste orsaken till primära genitala HSV-1 infektioner, främst hos kvinnor, medan HSV-2 oftare orsakar recidiv. Oftast har HSV-infekterade patienter en asymptomatisk eller omedveten HSV-infektion. Viruset stannar kvar vilande i kroppen livet ut och kan hos en del reaktiveras och ge återkommande symptom, skov. Både virusbärare med symptom och asymptomatiska bärare utsöndrar virus. Den tysta virusutsöndringen hos de utan symptom står för huvuddelen av smittöverföringen - man smittar andra eftersom man inte vet om att man har infektionen. Virusutsöndringen och smittsamheten är dock större under själva skovet. Det kliniska utseendet skiljer sig ej mellan HSV-1 och HSV-2 infektion men täta genitala recidiv brukar orsakas av HSV-2. HSV-1 infektion genitalt har i princip alltid smittats från person med oral herpes då smittsamheten från genitalia till genitalia bedöms vara betydligt mindre än vid HSV-2 infektion. Smittämne: Herpes simplex virus 1 och 2 Smittvägar: Inkubationstid: Symptom: Primärinfektion: Sexuell kontakt, inkl. oral/analsex och intim hud-slemhinnekontakt (vilket gör att kondom inte ger ett 100 %-igt skydd). Viruset kan också överföras från gravid kvinna till barn under graviditeten eller vid förlossningen dagar (medel 6) men symptomen kan ibland debutera efter lång tids asymptomatiskt bärarskap. Genitala, smärtsamma sår. Börjar ofta med hudrodnad, sedan blåsor som snabbt blir sår på rodnad botten. Ibland förkänsla, sveda, klåda, stickningar i huden 1-2 dagar innan utslagen kommer. Kan vara utbredd med bilaterala lesioner, svullna lymfkörtlar i ljumskarna, ibland allmänpåverkan med feber, sjukdomskänsla. I svåra fall kan patienten drabbas av urinretention. Långdraget, kan hålla på i 2-4 veckor innan det läker ut. Avvakta inre inspektion hos kvinnor om patienten har mycket besvär. Gärna uppföljning i form av telefontid eller återbesök för kompletterande undersökning och provtagning för andra STI om detta är aktuellt. Recidiv: Atypisk infektion: Lindrigare symptom, mer begränsad utbredning, ofta unilaterala blåsor/sår. Läker oftast på ca 1v. Recidiverande perianala/genitala sprickor, rodnad/klåda/smärtor utan sår. Återkommande urinvägsinfektion. 18

19 Herpesinfektion hos gravid: Provtagning: Länk till remiss Risken för svår infektion hos barnet störst vid smitta i samband med förlossningen, antingen genom infekterat sekret i förlossningskanalen eller efter förlossningen, ex vis om primär orolabial (mun-läpp) herpes. Även herpesinfektion under graviditeten kan innebära risk för smitta hos fostret, särskilt primär infektion. En tumregel är att alltid behandla en misstänkt förstagångsinfektion (kan vara både primärinfektion eller recidiv hos en tidigare odiagnostiserad herpes) hos gravid. Det går att använda både Aciklovir och valaciklovir, erfarenheterna av behandling under graviditet är störst med Aciklovir. Se för uppdaterad information kring herpesinfektion under graviditet. Det är viktigt att man försöker ställa en korrekt herpesdiagnos, särskilt om patienten har behov av receptbelagd behandling. Typningen mellan HSV-1 och HSV-2 är av vikt då prognosen är olika vad gäller risken gör nya skov och, till viss del, smittsamhet. Herpesdiagnosen ställs bäst genom direkt provtagning från så färsk blåsa/sår som möjligt då virusutsöndringen avtar med tiden och chansen för ett positivt prov minskar. I samband med primärinfektionen kan virus utsöndras och påvisas i ca 7-12 dagar om inte behandling är insatt. Vid recidiv har man störst chans att hitta viruset första 1-4 dagarna. Blåssekret: Serologi: Behandling: PCR-prov: Rulla en steril bomullspinne, gärna fuktad med lite koksalt, mot sårbildning/blåsa. Stoppa pinnen i sterilt rör med 1-2 ml koksalt alt i rör med speciellt PCR-medium. Det går också att använda virusodlingspinne. Skicka för PCR. Begränsat värde när det gäller diagnostik av herpesinfektion. I vissa fall kan det ta upp till ett år innan man kan detektera antikroppar i blodet efter en primärinfektion. Många vuxna bär på antikroppar mot herpes, särskilt mot HSV-1, utan att de någonsin haft kliniska tecken till herpes. Antikroppar i blodet säger heller ingenting om lokalisationen av infektionen. Serologi bör därför inte tas rutinmässigt. Undersökningen kan ha visst värde om patienten har atypiska, återkommande besvär där det inte går att ta direktprover och patienten har behov av behandling, eller ex vis under graviditet där det kan vara viktigt att försöka skilja mellan en primärinfektion och ett recidiv. Ibland kan provet också vara av värde om man behöver påvisa om herpesinfektion över huvud taget föreligger i kroppen. Primär herpesinfektion Behandling kan påtagligt reducera och förkorta besvären, indicerat att sätta in så länge det kommer nya lesioner. Eftersom primärinfektionen kan vara mycket långdragen är det i stort sett alltid indicerat att sätta in behandling om patienten inte uppenbart är på väg att läka ut. Peroral behandling ges med Valaciklovir 500 mg x2 alt Aciklovir 400 mg x3 (ersätter tidigare rekommendation, 200 mg x5). Behandlingstid 5-10 dagar. Komplettera vid behov med smärtstillande per oralt eller lokalt (t.ex Xylocain). Recidiv Vid få och korta utbrott är behandling sällan indicerad. Vid mer uttalade besvär erbjuds behandling med valaciklovir 500 mgx2 eller Aciklovir 400 mg x3 i 3-5 dagar. Behandlingen skall sättas in så tidigt i förloppet som möjligt för optimal effekt. Patienten bör ha recept vilande på apoteket att hämta ut inför eller vid skov. 19

20 Suppressions/långtidsbehandling Ges vid täta (>6 skov/år), långdragna eller komplicerade skov. Valaciklovir 500 mgx1, valaciklovir 250 mgx2 eller Aciklovir 400 mgx2. Behandling med dosen uppdelad på 2/dag kan vara att föredra om >10 skov/år. Trots suppressionsbehandling kan patienten få enstaka genombrott med herpes. Dosen ökas då tillfälligt under 3-5 dagar till valaciklovir 500 mg x2 eller Aciklovir 400 mgx3. Suppressionsbehandling minskar risken för tyst virusutsöndring men risken för virusöverföring till ev partner försvinner inte helt. Partner: Anmälan: Smittspårning: Undersöks ej rutinmässigt utan endast om egna besvär. Ej smittskyddsanmälan. Ingen smittspårning. Länk till provtagningsremiss 20

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

Venereologi. könssjukdomar STD STI

Venereologi. könssjukdomar STD STI Venereologi könssjukdomar VS STD STI Centrum för sexuell hälsa Dermatovenereolog Gynekolog / infektionsläkare Sjuksköterska Barnmorska Kurator / sexolog STI SML (smittskyddslagen) Ej SML n Klamydia n Gonorré

Läs mer

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas STI SML (smittskyddslagen) Ej SML Klamydia Gonorré Syfilis HIV Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas Smittskyddslagen Smittspårning Undersökning Anmälan till smittskydd Kostnadsfri undersökning/behandling

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2015-11-18

STI-riktlinjer Reviderad 2015-11-18 STI-riktlinjer Reviderad 2015-11-18 INTRODUKTION 3 LATHUND HANDLÄGGNING, PROVTAGNING - STI, DALARNA 4 BEHANDLINGSREKOMMENDATION STI, DALARNA 5 GENITALA VÅRTOR/KONDYLOM 7 SEXUALANAMNES - LATHUND 8 SMITTSKYDDSLAGEN

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia

Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

STI 2015 - Nuläge. Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections

STI 2015 - Nuläge. Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections STI 2015 - Nuläge Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections 2015-09-18 Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI-mott

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis (lues) 2016-10-18 Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis Ovanligt - men ökar! Syfilis = Stor imitatör Tänk tanken!! Fråga alltid om oskyddat sex om någon har ett sår genitalt

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad.

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad. Gonorré Bakgrund och klinik Infektionen orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, som är en gramnegativ diplokock. Inkubationstiden är vanligen 2-10 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av

Läs mer

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI)

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Målbeskrivning efter den här föreläsningen ska ni kunna redogöra för: Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Volkan Özenci, Överläkare, Docent Karolina Hedman, ST-läkare Klinisk Mikrobiologi

Läs mer

Kan man få klamydia av att spela golf?

Kan man få klamydia av att spela golf? Kan man få klamydia av att spela golf? Klamydia/smittspårning i öppenvård (snabbkurs) Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 STI - Sexually Transmitted Infections virus, bakterier, protozoer

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Kapitel Klamydia

Kapitel Klamydia 1 6. Klamydia Klamydia blev en anmälningspliktig sjukdom 1988. Antalet rapporterade klamydiafall sjönk successivt fram till 1997. Därefter har antalet klamydiafall ökat kontinuerligt. År 2006 sågs en tillfällig

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Chlamydia Orsak: Chlamydia trachomatis STI, inkubationstid 1-2 veckor, symtom

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner

Sexuellt överförbara infektioner Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Hudsjukvården 2 44 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Hans-Ulrik Stark, överläkare/medicinsk rådgivare Hans-Ulrik Stark,

Läs mer

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Carin Anagrius, Britta Loré STD-mottagningen, Mikrobiologen Falu lasarett, Sverige JS Jensen SSI,Danmark Knäckefall Negativ index! Index 1 20-årig

Läs mer

Aktuellt inom STI 18/

Aktuellt inom STI 18/ Aktuellt inom STI 18/10-2016 Veronica Widen Karlsson Dermatovenereolog Enheten för sexuell hälsa Hud kliniken Södersjukhuset Veronica.widen-karlsson@sodersjukhuset.se 100 miljoner samlag/år Virus: Hepatit

Läs mer

Kan man få klamydia av att spela golf?

Kan man få klamydia av att spela golf? Kan man få klamydia av att spela golf? Klamydia/smittspårning i öppenvård (snabbkurs) Rebecka Vyth Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 STI - Sexually Transmitted Infections virus, bakterier,

Läs mer

STI i Sverige. Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska

STI i Sverige. Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska STI i Sverige Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten April 215 Laboratoriemedicinska länskliniken/mikrobiologi Universitetssjukhuset Örebro Örebro

Läs mer

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Epidemiologi

Läs mer

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner behandlingsrekommendation

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner behandlingsrekommendation Sexuellt överförbara bakteriella infektioner behandlingsrekommendation I Sverige, liksom i övriga världen, finns ett tilltagande problem med antibiotikaresistens vid behandling av bakteriella infektioner.

Läs mer

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten November 2016 Laboratoriemedicinska

Läs mer

STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska

STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten Laboratoriemedicinska länskliniken/mikrobiologi Universitetssjukhuset

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 Syfilis Kallades först lues venerea (lues = pest på latin) Bevisat att Columbus sjömän tog med den till

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var rädd om dig....2 Bakteriell vaginos...3 Eksem/Psoriasis...4 Herpes, vad är det?...5 Svamp i underlivet...6 Kondylom...7 Lichen sclerosus (vitfläckssjukan)...8 Slidkatarr/Sköra

Läs mer

För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos.

För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. Vad innebär bakteriell vaginos? I slidan finns många olika typer av bakterier. Lactobaciller (mjölksyrabakterier)

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI GONORRÉ KNAPPT 1000 FALL/ÅR I SVERIGE. FLER MAN ÄN KVINNOR ÄR SMITTADE. UNGEFÄR 1/3 ÄR SMITTADE UTOMLANDS, RESTEN ÄR INHEMSK SMITTA. ETIOLOGI: INFEKTION MED BAKTERIA

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner. Veronika Lavrova Gustafsson.

VÄLKOMMEN TILL. Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner. Veronika Lavrova Gustafsson. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner Veronika Lavrova Gustafsson veronika.lavrova.gustafsson@rjl.se Smittspårning teori och praktik Finns att beställa på socialstyrelsen.se,

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män Tomas Ojala HBT-certifierad Barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Vad ska vi gå igenom? Komplikationer till

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården?

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Lars Falk Överläkare, Hudkliniken, landstinget i Östergötland FoU-handledare FoU-enheten för närsjukvården Vad

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R Författare till informationsskriften är P-G Larsson överläkare vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde. Han har under

Läs mer

Klamydia i Hovsjö, Södertälje

Klamydia i Hovsjö, Södertälje Klamydia i Hovsjö, Södertälje En kvantitativ studie för kvalitetskontroll på Tveta hälsocentral Fedra Amorim ST-läkare Tveta hälsocentral Södertälje 0704-375 375 fedra.amorim@tvetahc.se handledare: Kristin

Läs mer

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Kapitel 17 1 17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Smittspårningen bör påbörjas så fort som möjligt efter konstaterad eller stark misstanke på STI. Vid konstaterad STI ska patienten omgående

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

STD-pärm/Halland IN:1 1

STD-pärm/Halland IN:1 1 IN:1 1 IN:2 1. INTRODUKTION... 3 2. RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER (STD/STI)... 5 3. UTREDNING AV STD/STI EFTER SYMTOM... 7 4. GONORRÉ... 11 5. KLAMYDIA...

Läs mer

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt,

Läs mer

13. Humant Papillom Virus

13. Humant Papillom Virus Kapitel 13 1 13. Humant Papillom Virus Humant Papillom Virus (HPV) är ett virus som i dag består av cirka 200 identifierade typer. Ett 40-tal av dessa infekterar genitalia. HPV är världens vanligaste sexuellt

Läs mer

Smittspårning klamydia

Smittspårning klamydia Smittspårning klamydia Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Klamydia Chlamydia Trachomatis intracellulär bakterie. Vanligaste bakteriella sexuellt överförda infektionen (STI). Slemhinna en

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

STI-kompendium 2006 för läkarstuderande. 4:e reviderade upplagan

STI-kompendium 2006 för läkarstuderande. 4:e reviderade upplagan STI-kompendium 2006 för läkarstuderande 4:e reviderade upplagan Kompendium i STD och HIV för läkarstuderande Förord: Augusti 2006 Det har visat sig att kurslitteraturen i dermatologi och venereologi för

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Hepatiter och blodsmitta

Hepatiter och blodsmitta Hepatiter och blodsmitta Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter A-E Smittar via infekterat livsmedel (inkl. dricksvatten) Hepatit A Hepatit E Smittar via blod, sexuella kontakter eller mor-barnsmitta

Läs mer

ST I-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

ST I-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan ST I-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i ST I och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

Blodsmitta stick- och skärskador

Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 miljoner människor lever med hiv idag 7 000 i Sverige 400-500 nya fall per år majoriteten smittade utomlands Hiv i världen

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Denna broschyr producerades av

Denna broschyr producerades av Denna broschyr producerades av Lust på resan Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare sig du reser i arbete eller för nöjes skull

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium C. trachomatis, Intracellulär bakterie nuvarande test pcr riktat mot target på genom

Läs mer

STI uppdatering. STI i Sverige. Klamydia, lokaler KLAMYDIA. Nationell STI-statistik 2016 Allmänfarliga och anmälningspliktiga

STI uppdatering. STI i Sverige. Klamydia, lokaler KLAMYDIA. Nationell STI-statistik 2016 Allmänfarliga och anmälningspliktiga Nationell STI-statistik 2016 Allmänfarliga och anmälningspliktiga STI uppdatering Arne Wikström Sesam/Hudkliniken Karolinska sjukhuset Gonorré 1 778 Män>Kvinnor Klamydia 36 203 Män

Läs mer

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Genital Herpes HSV 1 & 2 Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Herpes prevalens och incidens Genital herpes är den vanligaste STI» Data från USA

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV KVINNA

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar smärta, blödning, flytning,

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital infektion

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Smittskyddsdag 2015. 11:30-12:30 Lunch

Smittskyddsdag 2015. 11:30-12:30 Lunch Förmiddag Hepatiter 09.00-09:30 Kaffe/the med smörgås 09:30-09:35 Inledning. 09:35-11:30 Hepatit i Primärvården Smittskyddsdag 2015 11:30-12:30 Lunch Eftermiddag Hiv, STI 12:30-14.00 Hiv Snabbtest, kombitest,

Läs mer

Kallelse för uppföljande undersökning av patienter med MRSA

Kallelse för uppföljande undersökning av patienter med MRSA MRSA - Uppföljning i Västerbotten Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare Fastställandedatum: Uppdaterad 2017-02-07 Omfattning Riktlinjerna är skrivna för personal inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens

Läs mer

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten Blodsmitta Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län Smittväg Bra att veta om alla infektioner För att kunna leta smittkälla Inkubationstid Reservoir För att veta hur lång tid man har

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

Flödesschema vid smittspårning

Flödesschema vid smittspårning Flödesschema vid smittspårning Högbo 150311 Therese Malm Smittskydd Mål Den övergripande målsättningen för smittspårning är att finna de personer som är smittade för att ge dem lämplig vård och förhållningsregler

Läs mer