Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11

2 Innehållsförteckning 1 Vision Ekonomi Principer för budgetering Rambudget Landstingsbidrag och distriktsavgift Finansiella intäkter Distriktsstyrelsens kostnader Utmanarscout-AU Arrangemang Kårutveckling Utvecklingskonsulenter Kårutvecklingsmaterial Utbildning TG-stipendium Ledarträffar Anläggningar & lokaler Husarö Scoutgård Distriktsförråd Flemingsberg Lokalmatrikel Arbetsgrupper Regionssamarbete sida 2/11

3 Verksamhetsplan Vision skall erbjuda distriktets scoutkårer aktivt stöd så att de kan fortsätta växa, bedriva och utveckla vårt unika scoutkoncept. Det ger ännu fler barn, ungdomar och även vuxna möjlighet till personlig utveckling genom äventyr och en fantastisk gemenskap. Vår medlemsutveckling ska alltid prioriteras. Årlig nyrekrytering och att behålla scouter är alltid i allas fokus. Samarbete, ideella arbetsgrupper och tydliga ansvarsroller är viktiga för den dagliga driften och framtida utveckling av distriktet och i respektive scoutkår. s uppdrag är att genom en samordnande roll stödja distriktets kårer inom områdena; rekrytering, utbildning, arrangemang, kårutveckling och scouting. Visionen är en årlig ökad medlemsutveckling med 10% per år kommande 5 år. Distriktet skall verka för och stimulera till ökad kretssamverkan. Distriktet skall ha ansvariga i styrelsen som har som uppgift att samordna och stödja respektive krets ihop med de regionala utvecklingskonsulenterna från riksorganisationen. Alla åldersgrupper inom scouterna är viktiga. Från och med Äventyrsscouter upp till Utmanare- och Roverscouter är utmaningen extra viktig, varför distriktets fokus bör sättas in extra där. Dagens scouter är morgondagens scoutledare och ledare. Det uppnår vi genom learning by doing (prova/träna roller) samt vårt vuxna stödjande och lyssnande ledarskap (lyfta fram unga). 2 Ekonomi 1. Att godkänna visionen. 2.1 Principer för budgetering Principer för budgetering, verksamhetsår Distriktsstyrelsen bör sträva efter en kostnadsfördelning på % mellan förvaltning och utveckling. Distriktets förvaltning bör inte överstiga distriktsavgiftens storlek. Distriktet bör budgetera ett överskott motsvarande 5-10% av intäkterna. sida 3/11

4 2.2 Rambudget Att godkänna principer för budgetering. Intäkter Landstingsbidrag Distriktsavgift Totalsumma intäkter Kostnader förvaltning Distriktsstyrelsen Utmanarscout-AU Delsumma Kostnader utveckling Arrangemang Kårutveckling Utbildning Ledarträffar Delsumma Totalsumma kostnader Resultat Budgeterat överskott Finansiella intäkter Totalsumma resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Jämförelser med budget och utfall tidigare verksamhetsår är inte relevanta då stora förändringar gjorts under verksamhetsår Att godkänna rambudget på kr för Att godkänna positivt resultat på kr för Landstingsbidrag och distriktsavgift Landstingsbidraget baseras på antal medlemmar 6-25 år och bedöms hamna på kr för Distriktsavgiften år 2013 var 70 kr (35kr/termin). Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad distriktsavgift under 2014 mot bakgrund av osäkerhet i intäkter och sida 4/11

5 kostnader under Beroende på kostnadsutveckling och verksamhetsinnehåll kan distriktsavgiften minska på sikt (åren 2015/2016). 2.4 Finansiella intäkter 1. Att godkänna oförändrad distriktsavgift för Distriktet har under många år haft sparade i en medelhög riskfond. Distriktsstämman i oktober 2012 beslöt att minska riskexponeringen. Mot bakgrund av att Scouternas distriktsindelning inte är färdigdiskuterad samtidigt som riksorganisationen är ung är distriktsstyrelsens bedömning att det vore klokt med kort inlåsningseffekt av sparkapital. Därför föreslås räntebärande sparkonto som ett rimligt alternativ under kr på sparkonto med ca 1,8 % ränta ger ca kr efter skatt. 1. Att godkänna räntebärande sparform för sparkapital under Distriktsstyrelsens kostnader Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att ansvara för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Hyra distriktsförråd kr Hyra möteslokaler för DS kr Planeringshelger (lång-ds) kr Distriktsstämma Distriktsforum kr kr Postbox kr Internetbank och bankgiro kr Information (webb, e-post) kr Administration (kassör/sekr) kr Redovisningsbyrå kr Revisionsbyrå kr Medlemskap i föreningar Övriga kostnader Summa kostnader kr kr kr Kommentarer hyr 100 kvm förråd i Flemingsberg för förvaring av sida 5/11

6 material. För distriktsstyrelsemöten kan det behöva låna eller hyras sammanträdeslokal. Årligen arrangerar distriktsstyrelsen två planeringshelger där ena hålls internt inom distriktsstyrelsen och andra hålls tillsammans med övriga distriktsstyrelser i Stockholmsregionen. Distriktsstämmor bör alltid vara kostnadsfria för distriktets medlemmar att besöka. En distriktsstämma bör föregås av ett distriktsforum där en fördjupande diskussion kan ske kring verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomi. Distriktet har egen postbox, eget bankgiro, egen webbplats och ett månatligt e-postbaserat månadsbrev. Webbplatsen innehåller information samt ett gemensamt kalendarium för distriktsaktiviteter de följande tre kvartalen. Distriktsstyrelsen bör hantera kassörsfunktion inom styrelsen. Likaså bör distriktet använda godkänd revisor inom medlemmarna (godkänd revisor är ett krav för att erhålla landstingsbidrag). Eftersom ekonomisk redovisning och revision under verksamhetsåret 2013 hanterades av extern redovisningsbyrå och granskades av extern revisionsbyrå föreslås dessa kostnadsposter finnas budgeterade även för verksamhetsår 2014 att nyttja vid behov. Distriktet är medlem i föreningar som företräder många scoutkårer, exempelvis Stockholms scoutskeppslag och Frustuna by. Övriga kostnader inkluderar eventuell försäkringspremie, externa möteskostnader, mindre kostnader samt oförutsedda kostnader. 2.6 Utmanarscout-AU 1. Att godkänna budget på kr för distriktsstyrelsen Att godkänna att distriktsstämmor bör vara kostnadsfria för medlemmar. 3. Att godkänna att distriktsstyrelsen ska arrangera ett distriktsforum. 4. Att godkänna att distriktsstyrelsen har möjlighet att anlita extern redovisningsbyrå och revisionsbyrå vid behov. 5. Att godkänna att distriktet ska vara medlem i andra föreningar. Utmanarscout-AU är ett arbetsutskott till distriktsstyrelsen och har till uppgift att, tillsammans med distriktsstyrelsen, organisera och utveckla distriktets utmanarscoutverksamhet. Kostnader och aktiviteter hänförliga till själva arbetsutskottets förvaltning och utveckling beskrivs här. sida 6/11

7 AU-kurs Profilkläder Möteskostnader Summa kostnader kr kr kr kr Utmanarscout-AU ska ha ett aktivt vuxenstöd. Den eller de vuxna godkänns av Utmanarscout-AU och väljs på stämman. Uppgiften för det aktiva vuxenstödet är att agera rådgivare och stötta arbetsutskottet samt bistå med erfarenhet i planerings- och genomförandearbete. 3 Arrangemang 1. Att godkänna budget på kr för Utmanarscout-AU för Den främsta målgruppen för distriktets arrangemang är Äventyrsscouter och Utmanarscouter. Det är scoutgrupper som riskerar att försvinna om vi inte har tillräckligt bra och utmanande verksamhet. Verksamheten samordnas med Utmanarscout-AU. Roverscouter är givna i båda grupperna dels som deltagare men främst som arrangörer, scoutledare och ledare. Roverscouter har även helt egna program utöver de sedvanliga distriktsarrangemangen för gruppen. Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag dels till kår/kretsarrangemang, dels till distriktsarrangemang som inte arrangeras i egen regi. För kår- och kretsarrangemang krävs att arrangemanget öppnas för fler distriktsmedlemmar än de ursprungliga medlemmarna. Distriktsarrangemang bör ha en deltagaravgift i syfte att skapa incitament för mer säkerställd närvaro. För ett eget distriktsarrangemang utser distriktsstyrelsen en ansvarig person bland distriktets medlemmar. Distriktsstyrelsen godkänner redovisad budget och tar ekonomiskt ansvar för vinst eller förlust för distriktsarrangemanget. Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta kr för arrangemang. Nedan är en lista på tänkbara distriktsarrangemang: Arrangemang Månad Beskrivning LAN Januari Arrangemang för utmanarscouter Distriktsvinterhajk Februari Hajk för äventyrsscouter. Planering år Genomförande år Distriktets dag Maj Tävling för samtliga åldersgrupper. Rullande arrangörsgrupper: 2014: Haninge-Nynäshamn 2015: Nacka-Värmdö 2016: Huddinge (HSS) sida 7/11

8 2017: Södertäljekretsen Försmak Maj Arrangemang för sista års äventyrsscouter inför att bli utmanarscouter Distriktsläger Juli/Augusti Förslag på lägerplats beslutas år LÄKO utses Läger genomförs Ting September Arrangemang för utmanarscouter HHISS September Tävling för utmanar- och roverscouter Kruthornet Oktober Tävling för roverscouter och ledare 4 Kårutveckling 1. Att godkänna budget på kr för arrangemang. 2. Att listan på arrangemang är vägledande för distriktsstyrelsen. Kårutveckling innebär att distriktsstyrelsen ska stötta scoutkårerna inom distriktets geografiska område. Det finns två typer av stöd: Riksorganisationens regionala utvecklingskonsulenter Distriktsfinansierat kårutvecklingsmaterial Syftet med kårutveckling är att ge bättre förutsättningar och stimulera scoutkårer att utvecklas. Detta ges genom kunskapsökning, erfarenhetutbyte, motivation och material. 4.1 Utvecklingskonsulenter Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller regionala utvecklingskonsulenter till Stockholmsområdet bestående av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter. Dessa delas mellan distrikten i Stockholmsområdet. Den regionala utvecklingschefen har även en arbetsledande roll för eventuella projektanställda i projekt som drivs inom riksorganisationen och/eller regionen. I praktiken innebär detta att får tillgång till 50% konsulenttjänst, vilken finansieras av riksorganisationen. Syftet med utvecklingskonsulenterna är att i samråd med distriktsstyrelsen identifiera utmaningar och möjligheter hos scoutkårerna samt motivera och ge förutsättningar för positiv kårutveckling till densamma. sida 8/11

9 4.2 Kårutvecklingsmaterial Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta kr för material som skall gå tillbaka till scoutkårerna. Materialet ska syfta till att förbättra förutsättningarna och stimulera till kårutveckling. Distriktsstyrelsen har möjlighet att kräva medfinansiering från de scoutkårer som önskar material, exempelvis att scoutkåren betalar 25% av kostnaden. Ju fler kårer som använder scoutprofilerat material desto tydligare blir scouterna i omvärlden. Distriktsstyrelsen är övertygad om att fler scoutkårer kommer att vilja använda material när det erbjuds färdiga lösningar till rimlig kostnad. Exempel på material kan vara marknadsföringsstöd såsom vepor, planscher, beachflaggor, rekryteringsfoldrar och andra profilsaker. För 2014 avser distriktsstyrelsen även att ta fram ett nytt distriktsmärke, både tygmärke och logotype, som inte innehåller arv från Svenska scoutförbundet. Detta ska finansieras av distriktsstyrelsen inom ramen för kårutveckingsmaterial. Tygmärken ska distribueras till samtliga scoutkårer i ungefärlig mängd som antalet medlemmar. Ytterligare exemplar får scoutkårerna bekosta själva. 5 Utbildning 1. Att godkänna budget på kr för kårutvecklingsmaterial 2. Att godkänna att distriktsstyrelsen tar fram ett nytt distriktsmärke. Riksorganisationen har via Scouternas folkhögskola föreslagit förändringar i utbildningar och kurser framöver med start år I praktiken kommer scouter och scoutledare fortfarande ha samma möjlighet att gå utbildningar och kurser, men ansvaret för genomförande och samordning kommer att hanteras av Scouternas folkhögskola. Förslaget är att ramutbildningar (ledarutbildningar) hålls av Scouternas folkhögskola medan distrikten ansvarar för intressekurser. Distriktens utbildare och utbildningsledare kommer även i fortsättningen behövas, fast samordningen sker via Scouternas folkhögskola. Exempel på ramutbildningar; anpassat ledarskap, introduktionskursen, ledarutbildning Bas, ledarskapsutbildning Patrull, ledarskapsutbildning Scout, SLUG, Treklöver-Gilwell, utbildning för utbildare samt Värdebaserat ledarskap. har de senaste åren genomfört Växtkraft, vilket är en samling intressekurser som genomförs samtidigt och/eller under en begränsad tidsperiod. Exempel på intressekurser; hantverkskurs, läderkurs, matlagningskurs, naturkurs, navigationskurs, orienteringskurs, musikkurser, retorik och Trygga möten. sida 9/11

10 Då det återstår osäkerheter kring exakt utformning och ansvar föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts kr för utbildningar och kurser under TG-stipendium 1. Att godkänna budget på kr för utbildningar och kurser För att stimulera att distriktets scoutledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Treklöver Gilwell, föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts kr för att ge ut TG-stipendium kr räcker till 15 stipendium á 2000 kr för år Ansökan kan göras under hela året. Stipendierna utdelas efter först-till-kvarn-principen och utbetalas efter slutförd kurs mot uppvisande av kursintyg. Ansökningsstatus nollställs årligen, vilket innebär att en ansökan behöver skickas på nytt om maxtaket är uppnått första året. 6 Ledarträffar 1. Att godkänna budget på kr för TG-stipendium. Distriktsstyrelsen avsätter kr för att anordna minst två ledarträffar/kvällar under 2014 där det finns möjlighet att mingla med distriktets scoutledare, roverscouter och utmanarscouter. Syftet är att utbyta erfarenhet, socialisera och få större scoutnätverk. Om möjlighet finns kan intressanta föreläsningar genomföras i anslutning till ledarkvällarna. 1. Att godkänna budget på kr för att arrangera minst två ledarträffar. 7 Anläggningar & lokaler 7.1 Husarö Scoutgård utser, tillsammans med Birka och Roslagens scoutdistrikt, ledamöter till Stiftelsen Husarö Scoutgård i Stockholms skärgård. Distriktsstyrelsen kommer under 2014 att informera och påminna scoutkårer inom distriktet att det går att hyra Husarö scoutgård för ledarträffar, planeringsdagar, övernattningar och liknande. Distriktet har en fordran på kr mot stiftelsen. Södertörns distriktsstyrelse sida 10/11

11 föreslår att fordran kvarstår då riksorganisationen Scouterna ärver tillgångarna om stiftelsen skulle upplösas. 1. Att godkänna att fordran på kr mot Stiftelsen Husarö Scoutgård kvarstår även Distriktsförråd Flemingsberg 7.3 Lokalmatrikel 8 Arbetsgrupper 9 Regionssamarbete Distriktsstyrelsen kommer att utse en materialansvarig som har till uppgift att låna ut material från distriktsförrådet i Flemingsberg. Material kan lånas till olika arrangemang och kurser på både kår- och distriktsnivå. Distriktsstyrelsen ska under 2014 ta fram en lista på sammanträdeslokaler för scoutkårer och grupper inom distriktets verksamhet som kan lånas och/eller hyras för sammanträden. Distriktet står för eventuell lokalhyra för sammanträden inom ramen för distriktets verksamhet. Många av aktiviteterna i verksamhetsplanen är beroende av medlemmarnas insatser. Exempelvis krävs det funktionärer och ansvariga funktionärer för att kunna genomföra arrangemang. Likaså krävs det funktionärer och kunskap för att kunna hålla olika intressekurser. Därför föreslår distriktsstyrelsen att det bildas fristående ideella arbetsgrupper till distriktet, exempelvis för rekrytering, utbildning, arrangemang och kretsstöd. När distriktsstyrelsen har utsett en ansvarig samordnare har denna person möjlighet att erhålla ersättning för arbetsgruppens uppkomna kostnader. Distriktsstyrelsen kommer att utse ansvariga ledamöter inom styrelsen för Information, Utbildning, Arrangemang och Kårutveckling för att kunna verka i distriktet och kunna samarbeta med motsvarande ledamot i de andra distriktsstyrelserna i Stockholm. Detta för att ska vara förberett för ett framtida fördjupat regionssamarbete. 1. Att godkänna verksamhetsplanen som ett vägledande dokument för förvaltning och utveckling av under sida 11/11

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2 KUN 2008-02-14, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Margreta Wennerberg Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer