Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10."

Transkript

1 Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen Sammanfattning och bakgrund Det operativa arbetet i Stockholms Scoutdistrikt (nedan kallat distriktet) utgår från den av distriktsstämman beslutade verksamhetsplanen och budgeten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för distriktets verksamhet men för att skapa förutsättningar för att genomföra sin uppgift har styrelsen skapat en praxis att delegera ansvar och befogenheter till olika funktioner i organisationen. Delegationsordningen är ett levande dokument och styrelsen fastställer därmed en delegationsordning minst en gång om året. 1/14

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Medlemmarnas forum Distriktsstämman Distriktets styrelse Styrelsens uppgifter DS består av Mötesform Samtliga styrelseledamöter förväntas Ansvarsfördelning inom distriktsstyrelsen Styrelsens AU Ordförande / Vice Ordförande Personalansvarig Ekonomiansvarig Distriktssekreterare Ledamöter i utmanarscoutålder Utvecklingsansvarig Arrangemangsansvarig Utbildningsansvarig Vässaröansvarig Ledning av det operativa arbetet genom sektioner Utbildningssektionen Utvecklingssektionen Arrangemangssektionen TOIS USC-AU Vässarösektionen Verksamhetschef för Vässarö Arbetsgrupper Distriktets kansli och anställda funktionärer Kanslichef Bilaga till delegationsordningen Sektionernas uppdrag Utbildningssektionen Utvecklingssektionen Arrangemangssektionen Vässarösektionen /14

3 1. Inledning Delegationsordningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan distriktsstämma, styrelse, kansli samt övriga funktioner och arbetsgrupper inom distriktet. Utgångspunkten för delegationsordningen är att: - all delegation utgår från beslut fattade av distriktsstämman, - styrelsen är ansvarig för och leder distriktet mellan distriktstämmorna, - sektioner leder det verkställande arbetet inom respektive område, - kanslichefen leder distriktskansliets arbete, - verksamhetschefen för Vässarö leder arbetet med anläggningen. 2. Medlemmarnas forum 2.1 Distriktsstämman Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Stämmans uppgifter är reglerade av förbundets stadgar Distriktets styrelse Mellan stämmorna ansvarar distriktets styrelse för beslut om inriktningen av distriktets arbete. Styrelsens arbete regleras av Kanslichefen är som verkställande tjänsteman ständigt adjungerad till styrelsen. Styrelsen kan dessutom adjungera de som de finner lämpliga Styrelsens uppgifter (delvis stadgereglerade i 8.3) är att: 1. strategiskt leda distriktet och därmed ansvara för distriktets långsiktiga planering. 2. utarbeta och fastställa strategier, policys samt mål och riktlinjer för verksamheten. 3. besluta om övergripande projektplaner. 4. följa upp och granska resultat av verksamheten, inklusive ekonomin. 5. hålla fortlöpande kontakt med scoutkårerna. 6. fastställa tidpunkt och plats för distriktsstämman. 7. till distriktsstämman lägga förslag till verksamhetsplan och budget samt andra frågor som styrelsen finner angelägna. 8. fastställa attestordning för styrelsen utifrån förslag från DS AU. 3/14

4 2.2.2 DS består av, inklusive suppleanter. Ordförande (DO) Vice ordförande (vdo) (2 personer) Ekonomiansvarig Personalansvarig Utbildningsansvarig Vässaröansvarig (2 personer) Arrangemangsansvarig Utvecklingsansvarig Ledamot i utmanarscoutålder (1 övrig ledamot) Mötesform DS möten hålls normalt en vardagkväll (18.30 ca 21.00, fika från 18.00) per månad under terminstid samt minst ett DS lång under en helg (vanligtvis i januari/augusti) per år Samtliga styrelseledamöter förväntas 1. Delta i DS-sammanträden, DST samt DS lång 2. Genomföra det löpande arbetet som fördelas på samtliga ledamöter inom styrelsen 3. Engagera sig i budgetarbetet samt den löpande ekonomiska uppföljningen 4. Upprätthålla kontakten med kårerna på det sätt som DS beslutar 5. Delta i planerandet av DST (ytterst ansvarig för att DST genomförs). Ta fram material inför stämman etc 6. Delta i förberedandet av och debatten kring ärenden inför Riksorganisationens årsmöte (motioner och propositioner) 7. Delta i förberedandet och genomförandet av distriktsträffar såsom Distriktsråd, KO-träffar samt avtackningsarrangemang 8. Samverka med övriga i distriktsstyrelsen vid sektionsarbetet 4/14

5 3. Ansvarsfördelning inom distriktsstyrelsen Nedan beskrivs arbetsfördelningen inom styrelsen. Till funktionerna som först beskrivs har styrelsen delegerat befogenheter att fatta vissa beslut för styrelsens räkning. 3.1 Styrelsens AU DS AU består av ordföranden, vice ordförandena, ekonomiansvarig och personalansvarig. DS AU:s uppgifter är att: 1. leda styrelsen 2. besluta om frågor som normalt fattas av styrelsen men som på grund av omständigheter utom distriktets kontroll inte kan avvakta nästkommande styrelsemöte 3. ansvara för kompetensutveckling för styrelsen så att styrelsen har verktygen att utföra ett bra arbete 4. på förslag från kanslichefen besluta om relevanta policys för personal- och kanslifrågor (lönepolicy, mångfaldspolicy, jämställdhetspolicy mm) 5. förbereda attestordning för distriktet 6. Bereda ansökningar till Agneta Rundkvist minnesfond för tilldelningsbeslut i distriktsstyrelsen DS ska informeras om beslut fattade av DS AU vid nästkommande DS möte och separata protokoll läggas till handlingarna om beslut har fattats av DS AU. 3.2 Ordförande / Vice Ordförande Ordföranden är distriktets valda ledare. Ordförandens uppgift: 1. Är styrelsens och AU:s mötesordförande 2. Leder styrelsens verksamhet och ansvarar för att verksamhetsplan och aktivitetsplan genomförs 3. Ansvarar för ekonomi och budget rörande distriktsledningens kostnader 4. Representerar styrelsen och distriktet i olika sammanhang t ex kår- och distriktsevenemang samt jubileum etc 5. Träffar övriga landets DO/vDO på DO-konferenser och andra möten som förbundet arrangerar 6. Träffar övriga DO/vDO i Stockholmsregionen 7. Ansvarar för att styrelsen är representerad på Riksorganisationens årsmöte 8. Ansvarar för kontakter med distriktets verksamhetsrevisorer Vice ordförande understödjer och bisitter ordföranden i dess arbete. Ordförande och vice ordförande ges rätt att teckna distriktets firma. 3.3 Personalansvarig En av ledamöterna i styrelsen utses till personalansvarig och är styrelsens yttersta kontakt med kanslipersonalen vad gäller arbetsplats- och anställningsfrågor. Personalansvarigs uppgift: 5/14

6 1. Fattar beslut om att inrätta, tillsätta och avveckla tjänster, efter samråd med distriktsstyrelsens arbetsutskott 2. Stödjer kanslichefen och ö-chefen i övriga personalfrågor 3. Håller kontinuerlig kontakt med kanslipersonalen via kanslichefen 4. Förhandlar löner, diskuterar anställningsförmåner samt eventuella förändringar i kansliets personalgrupp tillsammans med kanslichefen 5. Tar hand om problem som kan förekomma på arbetsplatsen och följer kontinuerligt personalens situation 6. Håller koll på jämna födelsedagar, barnafödslar och annat lyckosamt som sker bland personalen och ser till att detta uppmärksammas Personalansvarig ges rätt att teckna distriktets firma. 3.4 Ekonomiansvarig En av ledamöterna i styrelsen utses till ekonomiansvarig. Ekonomiansvariges uppgift: 1. Leder styrelsens arbete med budget och bokslut så att det sker i tid och i enlighet med stadgan 2. Leder styrelsens arbete med löpande ekonomisk uppföljning 3. Tar fram underlag inför budget- och bokslutsmöten samt prognoser 4. Håller kontakt med kansliets personal som arbetar med ekonomi och redovisning 5. Ansvarar för kontakt med distriktets ekonomiska revisorer Ekonomiansvarig ges rätt att teckna distriktets firma. 3.5 Distriktssekreterare Kanslichefen adjungeras till DS som sekreterare. Distriktssekretarens uppgift: 1. Skapar kallelse och föredragningslista tillsammans med DO 2. Skriver protokoll för DS möten och ser till att de blir justerade, publicerade och arkiverade 3. Ser till att ärendebevakningen uppdateras 4. Skriver de handlingar som styrelsen upprättar tillsammans med styrelsen (t ex verksamhetsberättelse, distriktsstämmohandlingar m.m.) och ser till att de blir arkiverade 3.6 Ledamöter i utmanarscoutålder 1. Deltar i DS arbete med extra tanke på utmanarscouter och unga medlemmar 2. Arbetar i nära samarbete med Arrangemangsansvarig 3.7 Utvecklingsansvarig 1. Deltar i DS arbete med extra tanke på rekryterings- och utvecklingsarbete 2. Leder utvecklingssektionens arbete 3. Säkerställer att utvecklingssektionens förslag till verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget kommer till DS 4. Håller sig informerad om Scouternas arbete med rekrytering, program och programutveckling 5. Ser till att information och beslutsunderlag gällande utvecklingssektionens verksamhet kommer till DS 6/14

7 3.8 Arrangemangsansvarig 1. Deltar i DS arbete med extra tanke på arrangemang 2. Leder arrangemangssektionens arbete 3. Säkerställer att arrangemangssektionens förslag till verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget kommer till DS 4. Håller sig informerad om Scouternas och Skeppslagets arbete med arrangemang 5. Ser till att information och beslutsunderlag gällande arrangemangssektionens verksamhet kommer till DS 6. Ansvarar för att upprätthålla kontakten mellan TOIS och styrelsen 7. Säkerställer att utmanarscout AUs förslag till verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget kommer till DS 8. Ser till att information och beslutsunderlag gällande utmanarscout AUs arrangemang och verksamhet kommer till DS 3.9 Utbildningsansvarig 1. Deltar i DS arbete med extra tanke på utbildning 2. Leder utbildningssektionens arbete 3. Säkerställer att utbildningssektionens förslag till verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget kommer till DS 4. Håller sig informerad om Scouternas arbete med utbildning 5. Ser till att information och beslutsunderlag gällande utbildningssektionens verksamhet kommer till DS 6. Håller kontakt med anställd personal avseende kursverksamheten 7. Ansvarar för samverkan med övriga utbildningsansvariga i regionen 3.10 Vässaröansvarig 1. Deltar i DS arbete med extra tanke på Vässarö 2. Leder Vässarösektionens arbete 3. Håller sig informerad om Scouternas arbete med anläggningar 4. Ser till att information och beslutsunderlag gällande Vässarö kommer till DS 5. Håller kontakt med anställd personal avseende Vässarö 7/14

8 4. Ledning av det operativa arbetet genom sektioner Det operativa arbetet leds av styrelsens inrättade sektioner. Antalet medlemmar i respektive sektion beslutas av styrelsen och medlemmarna i sektionerna utses av styrelsen, förutom USC- AU som väljs av utmanarscouttinget. Sektionens arbete leds av styrelseledamot. Sektionerna kan ha olika arbetsgrupper under sig. Sektionerna fattar beslut inom ramar givna av verksamhetsplan och budget. Utgifter som överstiger budgetramarna ska alltid rapporteras till styrelsen. Sektionerna rapporterar löpande till styrelsens om sitt arbete. Sektionerna har ansvar för att lämna förslag på verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse inom sitt ansvarsområde. 4.1 Utbildningssektionen Utbildningssektionen ansvarar för distriktets kursverksamhet, se bilaga. 4.2 Utvecklingssektionen Utvecklingssektionen ansvarar för distriktets rekryteringssatsning och andra utvecklande insatser, se bilaga. 4.3 Arrangemangssektionen Arrangemangssektionen ansvarar för distriktets arrangemang. Se bilaga TOIS TOIS ansvarar för distriktets tävlingar enligt verksamhetsplan och budget. Detta innebär tillsättning av tävlingsansvariga, stöd till tävlingsteam samt uppföljning och utveckling av tävlingarna. TOIS rapporterar till arrangemangssektionen USC-AU 1. USC-AU ansvarar för distriktets utmanarscoutverksamhet och att skapa arrangemang för utmanarscouter, t.ex. försmak och Ting. 2. Ansvarar för att stötta distriktets utmanarscouter och utmanarscoutledare. 4.4 Vässarösektionen Distriktet äger och driver lägeranläggningen Vässarö. Vässarösektionen ansvarar tillsammans med anställd verksamhetschef för Vässarö för utvecklingen av anläggningen, se bilaga Verksamhetschef för Vässarö Anställd verksamhetschef, kallad Ö-chef, har ansvar för drift av Vässarö och leder tillsammans med Vässarösektionen utvecklingen av anläggningen. Ö-chefen rapporterar till Vässarösektionen gällande drift och utveckling av Vässarö. 8/14

9 Ö-chefen assisteras i driften av Vässarö av anställd intendent och tillsynsman som rapporterar till ö-chefen gällande driften av Vässarö. Även andra visstidsanställda kan assistera i driften av Vässarö och står då under ö-chefens ansvar. Anställd kanslipersonal som tjänstgör på Vässarölägrets kansli (Storgårn) leds under sommaren av Ö-chefen i den mån de utför arbetsuppgifter beträffande driften av Vässarö Arbetsgrupper Vässarösektionen eller Ö-chef i samråd med vässarösektionen kan tillsätta arbetsgrupper med särskilda ansvarsområden, ex. för program eller båtar. 9/14

10 5. Distriktets kansli och anställda funktionärer För att stödja styrelsen, sektionerna och kårerna har distriktet anställd personal som utgör ett distriktskansli. Distriktskansliet leds av anställd kanslichef. 5.1 Kanslichef Kanslichefen leder kansliorganisationens dagliga arbete. Kanslichefen är adjungerad till styrelsen. Kanslichefens uppgift är att: 1. stödja styrelsen i den strategiska ledningen av distriktet och vara sekreterare under styrelsens möten. 2. göra prioriteringar gällande kanslistöd till sektionerna. 3. ansvara för löpande personalledning, personalfrågor och att leda kansliet. 4. företräda distriktet i arbetsgivarfrågor. 5. ta fram och föreslå policys för personalfrågor (lönepolicy, mångfaldspolicy, jämställdhetspolicy m.m.) till styrelsens AU. 6. i samråd med personalansvarig i styrelsen inrätta, tillsätta och avveckla tjänster på kansliet. 7. företräda distriktet i interna och externa sammanhang. 8. inom ramen av gällande verksamhetsplan följa upp resultaten av det operativa arbetet samt vid behov återkoppla detta till styrelsen. 9. regelbundet rapportera till styrelsen om kansliets arbete. 10. ansvara för att kontakt hålls med distriktsanläggningarnas stugfogdar. Vid situationer med tillförordnad kanslichef kan styrelsens AU besluta om några av dessa uppgifter under begränsad tid istället ska åläggas ledamot i AU. 10/14

11 Bilaga till delegationsordningen Sektionernas uppdrag Utbildningssektionen Uppdraget för Utbildningssektionen är att: 1. Bereda distriktets kårer och enskilda medlemmar möjlighet till utbildning och utveckling 2. Säkerställa att formerna på kursverksamheten tilltalar medlemmarna 3. Vidareutveckla distriktets kursverksamhet 4. Säkerställa att kvaliteten på de kurser som arrangeras är hög 5. Genomföra de utbildningar som efterfrågas av distriktets medlemmar För att lyckas med detta har sektionen specifikt ansvar för att: 6. Ta fram förslag på verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget för området utbildning inom distriktet 7. Ekonomiuppföljning och budgetering rörande utbildningsområdet sker 8. Rekrytera kursledare och övriga medlemmar till kursteam 9. Hålla fortlöpande kontakt med de olika kursteamen 10. Hålla kontakt med kårernas utbildningsledare 11. Följa upp/utvärdera genomförda kurser via kursteamen 12. Anordna tackarrangemang för de personer som medverkat som kursledare under året 13. Medverka i produktion av kursinformation 14. Hålla sig informerad om Scouternas arbete med ledarutbildning och ledarutveckling 15. Se till att kursteam får vidareutbildning och hålls informerade om nyheter på utbildningsområdet inom Riksorganisationen Utbildningsansvarig i styrelsen (DUL) leder sektionens arbete och har särskilt ansvar för att: 16. Hålla kontakt med kansliets kursadministratör 17. Hålla kontakt med övriga DUL i Stockholmsregionen och Regionala utbildningsgruppen 18. Hantera eventuella klagomål från kursdeltagare 11/14

12 Utvecklingssektionen Uppdraget för Utvecklingssektionen är att: 1. Sporra scoutkårerna att utvecklas 2. Stötta och samordna scoutkårernas rekrytering av scouter och ledare 3. Använda Riksorganisationens vägar för att marknadsföra scouting i samhället För att lyckas med detta har sektionen specifikt ansvar för att: 4. Hålla fortlöpande kontakt med scoutkårerna och fånga upp dessas behov av stöd och utveckling 5. Hålla kontakt med de utvecklingskonsulenter som verkar för distriktet 6. Anordna tackarrangemang för de personer som medverkat till distriktets utveckling under året 7. Skapa verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget för området utveckling inom distriktet 8. Ansvara för ekonomi och budget rörande utvecklingssektionen 9. Informera nya kårer i distriktet om distriktets verksmahet 10. Hålla sig informerad om Scouternas arbete inom utveckling och rekrytering 12/14

13 Arrangemangssektionen Uppdraget för Arrangemangssektionen är att: 1. Genomföra distriktsarrangemang och gemensamma aktiviteter, till exempel seminarium, ledarträffar, blå träff, julotta osv 2. Stödja distriktets scoutkårer i arbetet med olika arrangemang 3. Stödja TOIS i arbetet med distriktets tävlingar och följa upp dessa 4. Stödja USC-AUs arbete För att lyckas med detta har sektionen specifikt ansvar för att: 5. Vara öppna för synpunkter och nya förslag från scouter, scoutkårer och övriga sektioner rörande ovanstående arrangemang 6. Skapa verksamhetsplan/aktivitetsplan och budget för arrangemangssektionen och TOIS 7. Ansvara för ekonomi och budget rörande arrangemangssektionen 8. Anordna tackarrangemang för de personer som medverkat i distriktets arrangemang under året 9. Hålla sig informerad om Scouternas arbete med program och arrangemang samt informera kårerna om detta fortlöpande 10. Är DS kontakt gentemot TOIS och ser till att TOIS fullföljer sitt uppdrag att: 1. Genomföra tävlingar och arrangemang i enlighet med scoutkårernas önskemål 2. Utveckla tävlingar och arrangemang i enlighet med scoutkårernas önskemål 3. Säkerställa scoutkårernas insyn och påverkan rörande TOIS verksamhet 13/14

14 Vässarösektionen Målet med Vässarö är att: Bereda distriktets kårer och enskilda medlemmar tillgång till en prisvärd lägeranläggning med hög klass Uppdraget för Vässarösektionen 1. Utveckla Vässarös verksamhet i enlighet med scoutkårernas önskemål För att lyckas med detta har sektionen specifikt ansvar för att: 1. Arbeta tillsammans med Vässarös olika kommittéer. 2. Vara lyhörd och arbeta tillsammans med Vässarös funktionärer. 3. Anordna avtackningsarrangemang för funktionärer. 4. Arbeta tillsammans med Vässarös anställda. 5. Hålla sig informerad om Scouternas arbete gällande anläggningar. 14/14

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Delegationsordning för Birka scoutdistrikt Antagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse

Delegationsordning för Birka scoutdistrikt Antagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse Delegationsordning för Birka scoutdistrikt ntagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse 2013-03-10 Syfte Syftet med delegationsordningen är att fastställa ansvars- och mandatfördelning inom distriktet.

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING ad 2015-04-11 LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING 1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM LATINAMERIKAGRUPPERNA Delegations- och arbetsordningen är antagen av Latinamerikagruppernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10 Uppdaterad 2016-09-27 Verksamhetsplan 2017 sida 1/10 Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ARBETSORDNING för Styrelsen Antagen vid styrelsemöte 2013-04-23 Arbetsordning för Allmänna Försvarsföreningen Styrelse 1 AFF:s verksamhet leds av en styrelse. 2 Länsavdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Antagen 2014-11-16 Sida 1/14 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Ekonomi 2.1. Principer för budgetering 2.2. Rambudget 2015 2.3. Landstingsbidrag och distriktsavgift 2.4. Finansiella

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21

DELEGATIONSORDNING. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21 DELEGATIONSORDNING för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21 Inledning Bakgrund Detta är delegationsordningen för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

4) att: Distirbuera DEMED digitalt. (Detta bör ge kostnadsbesparing på ca 90 000 kr/år)

4) att: Distirbuera DEMED digitalt. (Detta bör ge kostnadsbesparing på ca 90 000 kr/år) Tilllägg till Verksamhetsplan 2015 Redaktionsutskottet har valt att ta sig redaktionella friheter för att kunna göra ett så bra beslutsunderlag som möjligt. (Därav har vissa lappar behövt skriva om.) 1)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Organisation Ingarö IF 2016-04-27 Ingarö IF Styrelse Styrande dokument Föreningen har fyra typer av dokument som styr verksamheten: stadgar, värdegrund, policys samt verksamhetsplaner med budget. Utöver

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer