Nationell patientöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell patientöversikt"

Transkript

1 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare

2 Nationell IT-strategi Vården på Webben Unikt förankrad Det pågår ett aktivt arbete inom flera områden Stor inverkan på framtidens ITlösningar för sjukvård NPÖ Pascal RIV, TIS, VTIM, NI BIF SITHS HSA Sjunet Patientdatalag Tieto Corporation

3 Patientöversiktstjänst Tillämpning Grundtjänst Integrationstjänster A B Införandetjänst Tietos ansvar Vårdgivarens ansvar Anslutningstjänst (option) A Anslutning B Vårdsystem Vårdsystem A. Frågetjänst B. Svarstjänst Vårdsystem Tieto Corporation

4 Tieto Corporation

5 Nationell patientöversikt Ge behörig vårdgivare åtkomst till aktuell vårdinformation oavsett organisatoriska gränser Tieto Corporation

6 Nationell patientöversikt Erhålla ett bättre beslutsunderlag, för diagnos, behandling och uppföljning Tieto Corporation

7 Nationell patientöversikt Reducera felbehandlingar och onödiga undersökningar, provtagningar Tieto Corporation

8 Nationell patientöversikt Möjliggöra att patienten får ökat inflytande och bättre information Tieto Corporation

9 Hur gick det i Örebro? Tieto Corporation

10 Informationsmängder att ta ställning till

11 När vi började

12 Örebro läns landsting publicerar idag Vård och omsorgstagare (Systeam Cross och Infomedix) Vård och omsorgskontakt (Systeam Cross och Infomedix) Diagnos (Systeam Cross och Infomedix) Läkemedel ordinerade och förskrivna (Systeam Cross) Vård och omsorgsdokument (Systeam Cross och Epikrisprogram) Undersökningsresultat (Flexlab)

13 Beslutsunderlag för ett av vårdsystemen Person uppgifter Adresser telefonnr osv. Anhöriga (om det finns registrerat) Adress och namn. Telefonnummer ej med, saknar oftast riktnummer Diagnoser Samtliga diagnoser kommer att publiceras Kontakter Genomförda (med den kontaktorsak som angetts) För besök gäller att vi endast tar med de som har en resurs som är läkare. Övriga filtreras bort. Detta för att inte få för mycket kontakter (t.ex. ljusbehandling, telefontider osv.) Bokade kontakter (med den kontaktorsak som angetts i vårdbegäran) För planerade besök tas alla besök med där det finns en bokad tid. Det vi ej kommer att publicera Personer som är sekretessmarkerade via befolkningsregistret Personer med reservnummer Uppgifter från rättspsykiatrin

14 Utbildning Rutiner HSA SITHS korten PDL och specifikt tillämpning av samtycket Visning av gränssnittet i NPÖ Astrid, en bildslinga i power point

15 Deltagare i utbildningen två kategorier Chefer Mål: Förstå syftet med projektet och att prioritera resurser och tid för detta. Vara ambassadörer för lösningen i organisationen. Behöriga användare Mål: Känna delaktighet och påverka kvaliteten i vårdarbetet. Underlätta informationsinhämtande och uppleva en förbättring jämfört med tidigare (snabbare, säkrare)

16 Information till medborgare Media Lokaltidningen, Nerkies Allehanda, annons och artikel Landstingets tidning, TE bladet, som går ut till alla hushåll i länet med artikel/information RegionalTV Lokalradio Länsposten Intresseföringar/grupperingar Pensionärsföreningar Landstingets pensionärsråd Patientnämnd Olika politiska grupperingar Övrigt Öppnade eget nummer gällande spärr Information på Information på bilaga till kallelserna

17

18 Start maj 2008 Hösten 2008 Projektplaner bemanning Fokus infrastruktur, analys och planering, analys av källsystem, tillämpning av Patientdatalagen

19 Våren maj Driftmiljöer, Ensemble integrationsmotor Leverans informationsmängder mappas mot standard (13606) Etablering anslutningstjänsterna Införande / utbildning, Patientdatalagen och applikation Tester innan provdrift i olika omgångar Driftmiljön på plats Laddning av spärrar i NPÖ

20 Hösten 2009 Övergått i förvaltning Utvärdering Förberedelse inför läkemedelsförteckningen Datainspektionen

21

22

23 Översikt K 79 år Högt blodsocker vårdtillfälle vårdtillfälle vårdtillfälle Måndag 22 december

24 Örebroperspektivet vad ville vi uppnå? Öka patientsäkerheten genom att underlätta kommunikationen mellan huvudmännen Tillgängliggöra information på ett säkert sätt Förkorta ledtider genom direktåtkomst Möjliggöra säkrare bedömningar Förhindra onödiga transporter av patient/brukare mellan vårdgivarna

25 Omfattning 380 Sjuksköterskor och arbetsterapeuter i Örebro kommun, Attendo Care 13 läkare från landstinget Start första veckan i maj Efter 7 månader (maj nov) 223 personal 1000 patienter

26 Erfarenheter från införandet Läkemedel och klinisk kemi de informationsmängder som tog mest tid Omfattande test arbete Sammanhållen journalföring, läkemedelsförteckning 2008: :258 Flera supportorganisation, många led för informationen

27 Nyttoeffekter vi fångat upp hittills Patientinformationen finns tillgänglig under rond, konsultation och jour ute i kommunens vårdboenden ökad patientsäkerhet Informationen ger en bättre helhetsbild och kompletterar informationen som idag finns hos kommunen eller som patienten själv kommunicerar ökad patientsäkerhet Informationen finns tillgänglig i samband med att informationen förs in i vårdsystemen, behöver inte invänta kopior via post kortare ledtider Minskad administration genom att använda NPÖ effektivare Inloggning med SITHS kort flera användningsområden legitimation, inloggning e-dos, inloggning Meddix

28 NPÖ Projekten Nuvarande Status En del av Nationell IT i vård och omsorg Projektledare NPÖ Utveckling & Förvaltning Projektledare NPÖ Införande Lennart Holeby Projektledare SVR

29 NPÖ med BIF NPÖ med BIF är lösningen på den nationella ITstrategins intention att öka vårdkvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsnytta genom sammanhållen journalföring. Patientdatalagen (PDL) är NPÖ:s lagliga grund. Nationell patientöversikt (NPÖ) - En hitta/titta-lösning för rätt information i rätt tid på rätt plats till rätt användare. Vårdgivartjänst Bastjänster för informationsförsörjning (BIF) - Tjänster för säkert informationsutbyte (roll- och behörighetshantering, samtycke etc). Den säkerhetslösning som valts för att uppfylla kraven i PDL. Infrastruktur

30 Insatsområden i Nationell IT-strategi

31 Vad är NPÖ ur ett användarperspektiv? Sammanhållen journalföring enligt PDL Informationsåtkomst över vårdgivargränserna med patientens samtycke Nationell, regional och lokal patientöversikt Vårdflöden kommun-landsting Samverkan landsting-privata vårdgivare Samverkan mellan landsting och inom landsting/region Hitta/titta-lösning avseende enskild patient Ingen självständig datalagring Ingen bearbetning/förändring av data Nationell gemensam tjänst (det finns bara en NPÖ) En vårdgivare kan anslutas som Bara konsument av information Både konsument och producent

32 Vad innehåller NPÖ idag? Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation, närstående, tolkbehov, företrädare etc Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar Diagnos Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, hemtjänst, hemsjukvård, LSS och/eller särskilt boende Ordinerade och förskrivna läkemedel Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- och öppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning) Vård- och omsorgsplaner Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik

33 NPÖ så här långt Pilotprojekt Upphandling avslutad mars 2008 Leverantör: Tieto Plattform: Intersystems HealthShare Provdrift i Örebro maj-augusti 2009 Leveransgodkänd 31 augusti 2009 Under införande i Östergötland Q

34 NPÖ i framtiden Utveckling (Projektslut ) Läkemedelsförteckning klar Q Apotekens läkemedelsförteckning över utlämnade mediciner Frågetjänsten klar Q Vårdsystem kan själva få fram en patientöversikt Nytt Säkerhetssystem, NPÖ med BIF, klar Q Förfinad åtkomstkontroll och Nationella Spärrar Status Införande (Projektslut ) Örebro Läns Landsting i drift 4 Maj Östergötlands Läns Landsting i drift under Dec Ytterligare tre Landstings planeras för anslutning innan Q Ytterligare tre Landsting skall vara förberedda innan Q Plan att alla Landsting skall vara anslutna senast

35

36 Införandeplan Sveriges alla 21 landsting och regioner ska ansluta sig till Nationell Patientöversikt Förberedelsearbetet pågår inom användargrupperna för de olika vårdsystemen Anslutningen planerar landstingen själva utifrån egna förutsättningar Börja användningen i liten skala Kommunerna och privata vårdgivare är viktiga medspelare Mål för ehälsa i samverkan: NPÖ ska vid årsskiftet 2012/2013 vara infört i alla landsting och regioner och användas i betydande utsträckning för kommunikation mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare

37 Införandet skall följa en definierad process Stöd från SVR enligt processen är gratis Kostnader som tillkommer för anslutning är vårdgivarens eget verksamhetsprojekt, med anslutningen. Central NPÖ drift och förvaltning är betalt i de medel som Nationella IT programmet förfogar över. Det finns en option för anslutningsarbetet, med fast pris per informationsmängd, via Tieto Processen är uppbyggd på att ett avtal tecknas tidigt med SVR SVR hjälper till med nödvändig information för att säkerställa införande projektet såsom workshops, checklistor och dokumentation All dokumentation finns på

38

39 Syftet med införandeprocessen Minimera tid och kostnad för arbetet Ta tillvara erfarenheter från tidigare införande av NPÖ Säkerställa kvalitet i resultatet Följa upp effektiviteten i tjänsterna kring NPÖ En standardiserad arbetsmetod för införandet Workshops, Dokumentation och Checklistor i olika tider inför driftsättningen

40 Införandeprocess Programmet stöttar vårdgivarna i förberedelse- och anslutningsarbetet och har tagit fram följande process för effektiv anslutning som ska minimera tidsåtgång och kostnader:

41 Grundläggande förutsättningar Sjunet Kommunikationsnätet för vård och omsorg Krav på god informationssäkerhet hos anslutna vårdgivare Elektroniska katalog enligt HSA-standard Personer med uppdrag Organisationsenheter med funktioner Nationellt sammankopplade E-tjänstekort enligt SITHS-modellen Personlig id-handling Regler, rutiner och roller för att ge ut SITHS-kort Kräver Sjunet och HSA

42 Vill du veta mer? telefon Plats för bild telefon

43 2009 Tieto Corporation Vill du veta mer? Tieto Christer Björkendal, affärsansvarig NIT, Magnus Niemi, projektägare NPÖ, Anne Jägerstedt, projektledare NPÖ, Ola Bergkvist, integrationsansvarig, Christer Bergh, chef hälso- och sjukvård Sverige, Intersystems Joakim Liljekvist, säljchef Sverige, Mats Sandström, Nordenchef,

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare 1 (7) ehälsa i kommunerna Sammanställning av kommunala ehälsoprojekt genomförda 2014 Nedan följer en kort redovisning av de ehälsoprojekt som genomförts i länets kommuner under 2014. Projekten redovisas

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort Välkomna Kick off införande SITHS-kort ehälsa möjligheter med ny teknik Antal invånare 85+ 1979 2110 Medelvårdtid inom sjukvården 1996 2006 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer