Den samhällsomfattande posttjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den samhällsomfattande posttjänsten"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2003 PTS-ER-2003:2 ISSN ISSN Den samhällsomfattande posttjänsten Postens brev- och logistikverksamhet 2000/01

2 Förord Post och telestyrelsen (PTS) skall verka för att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns tillgänglig för alla samt fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten svarar mot samhällets behov. I PTS uppgift ingår också att följa prisutvecklingen och bedöma om prissättningen av den samhällsomfattande tjänsten är i enlighet med gällande prisreglering och tillståndsvillkor för Posten. De observationer som presenteras i föreliggande rapport är ett led i detta arbete. Rapporten har utarbetats av Malin Wahlquist och Eivor Westerblom vid PTS enhet för posttillsyn. Stockholm i februari 2003 Sten Selander 2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund och syfte Bakgrund Syfte PTS granskning Regler och definitioner Utgångspunkter Granskningens genomförande Förhållanden som påverkar marknaden och prissättningen av de samhällsomfattande posttjänsterna Branschen Brev Kundbeteenden och kundbehov Konkurrenssituationen Branschen Paket Kundbeteenden och kundbehov Konkurrenssituationen Postens finansiella situation Organisatoriska förändringar PTS analys av utvecklingen för postala tjänster Prisutvecklingen för de vanligaste posttjänsterna Brev Tidningar och tidskrifter Paket Postförskottsavgift Sortiment med porto Postens kalkylering inom logistik- och brevverksamheten Postens kalkylering inom Brevverksamheten Kalkylförutsättningar Brevets produktionskedja Posten Brevs kalkyldatabas KU Kalkylen för brevtjänster PTS bedömning av Postens brevkalkyl Postens kalkylering inom paketverksamheten Kalkylförutsättningar Paketets produktionskedja Logistikverksamhetens kalkylsystem - I/Ksystemet ehandel & Logistik:s pakettjänster PTS bedömning av Postens kalkyl för Postpaket PTS sammanfattande slutsatser för brev- och Paketverksamheten Kalkylförutsättningarna på kort sikt Kalkylförutsättningarna på lång sikt Bilagor Bilaga 1 - Postlagen Bilaga 2 - Förordning (1997:401) med instruktion för

4 7.3 Bilaga 3 - Postdirektiv 97/67/EG Bilaga 4 - Postens tillståndsvillkor Bilaga 5 - UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE

5 Sammanfattning Denna rapport ger en övergripande beskrivning av utvecklingen på postmarknaden samt Postens prisutveckling och kostnadskalkyler. Rapporten skall ses som ett led i kunskapsuppbyggnaden inför en fördjupad granskning och analys av prissättning och kalkylmodeller. Flera omständigheter gör att Posten just nu står inför en mer än vanligt oviss framtid. Det beror bland annat på att det som uppges vara Postens mest lönsamma volymer inom administrativ kommunikation (fakturor, kontoutdrag, blanketter m.m.) minskar. Även om volymerna ökat på andra områden (t.ex. oadresserad gruppreklam och adresserad reklam) sägs detta hittills inte täcka intäktsbortfallet från den administrativa kommunikationen. Om Postens lönsamma volymer fortsätter att sjunka kommer detta, åtminstone på ett par års sikt, att leda till ökade styckkostnader för Postens olika tjänster. Det alltmer minskande antalet kassatransaktioner har tvingat Posten till en översyn av servicenätet. En annan utvecklingstendens som påverkar Posten är den ökade konkurrensen från elektroniska substitut och, företrädelsevis på logistikområdet, från konkurrerande företag. Det finansiella resultatet och soliditeten har de senaste åren legat på en otillfredsställande nivå. Ett fortsatt försämrat resultat för Posten kan medföra att priserna på posttjänsterna måste höjas. Förändringar i kvalitén av den samhällsomfattande posttjänsten kan också komma i fråga. Posten arbetar i dagsläget med utveckling av nya tjänster och kostnadseffektiva lösningar. Ett led i denna utveckling är Postens nya servicenät med partnersamarbete. Posten satsar också på nya Internetlösningar för att skicka och ta emot post. För att pressa kostnader genomför Posten en rad rationaliseringsåtgärder, bl.a. en fullständig omstrukturering av servicenätet med åtföljande personalneddragningar samt införande av nya och effektivare distributionsformer. PTS har tagit del av Postens kalkyler för de olika tjänster som erbjuds och kan konstatera att Posten har ett väl utvecklat kalkylsystem inom både Brev- och Logistikverksamheten. Kalkylerna kan härledas till årsredovisningen och är transparenta. PTS har dock inte granskat enskilda kostnadsposter som ingår i kalkylunderlaget. Enligt kalkylerna finns totalt sett en stabil lönsamhet för övernattbefordrade brev och ekonomibrev. På paketsidan råder full konkurrens och marginalerna är låga vilket är ett incitament för att utveckla nya tilläggstjänster med större lönsamhet än de traditionella pakettjänsterna. PTS har till uppgift att bedöma om Posten tillämpar kostnadsbaserad prissättning på sina tjänster och om priserna är rimliga. Ett problem i sammanhanget är att det inte finns klart utsagt på vilken nivå lönsamhetsbedömningen skall göras -enskilda tjänster, grupper av tjänster eller hela brevaffären- och heller inte vad som skall anses vara en skälig lönsamhet. PTS avser därför att verka för en ökad klarhet beträffande hur man beräknar kostnadsbaserade priser och hur en tjänst skall definieras. PTS kommer de närmaste åren att följa Postens ekonomiska utveckling och hur tjänstekvalitén påverkas av kostnadsutvecklingen inom Posten och de strukturella 5

6 förändringarna inom organisationen. Från konsumentsynpunkt är det enligt PTS mening viktigt att servicenivån på den samhällsomfattande posttjänsten bibehålls i hela landet. En förutsättning för detta är att den postala infrastukturen bevaras och helst utvecklas vilket också torde ha betydelse för möjligheten att bo och verka i glesbygden. PTS bedömer att en rikstäckande postal infrastruktur av god kvalitet även fortsättningsvis kommer att vara av stor betydelse för att hantera löpande informations- och varuflöden. 6

7 Summary This report provides a comprehensive description of developments in the postal market and also price development and cost calculations of Posten AB. The report should be regarded as a step towards accumulating information and knowledge in anticipation of an in-depth review and analyses of the pricing and calculation models. Several factors mean that Posten AB is now facing a future that is more uncertain than normal. This is the result, among other things, of a reduction in what is stated to be Posten AB s most profitable volumes within administrative communications (invoicing, account statements, standard forms, etc.). Even if volumes are increasing in other areas (e.g. unaddressed and addressed direct mail), it is claimed that this has not to date covered the loss of revenue from administrative communications. If Posten AB s profitable volumes continue to decrease, this will, at least over the next couple of years, result in increased item costs for Posten AB s various services. The constantly decreasing number of counter transactions has compelled Posten AB to review its service network. Another trend in developments that affects Posten AB is the increased competition from electronic substitutes and from, primarily in the logistics area, competing undertakings. In recent years, Posten AB s financial result and solidity has remained at an unsatisfactory level. The continued deterioration of the result for Posten AB may mean that prices for postal services must be increased. Changes in the quality of the nationwide postal services can also come into question. Posten AB is working in the current situation with the development of new services and cost-effective solutions. Posten AB s new service network with partner cooperation represents one step in this development. Posten AB is also devoting resources for new Internet solutions for sending and receiving post. In order to push costs down, Posten AB is implementing a number of rationalisation measures, including a complete restructuring of the service network with accompanying downsizing of personnel and the introduction of new and more efficient forms of distribution. PTS has studied Posten AB s calculations for the various services offered and concludes that Posten AB has an advanced calculation system within both letter and logistics operations. The calculations can be traced to the annual report and are transparent. However, PTS has not reviewed individual cost items included in the calculation base. According to the calculations, there is overall stable profitability for priority letters and economy letters. On the parcels side there is full competition and margins are low, which is an incentive for the development of new supplementary services with greater profitability than the traditional parcel services. One of PTS s tasks is to assess whether Posten AB applies cost-based pricing for its services and whether their prices are reasonable. One problem in this context is that it has not been explicitly stated at what level the profitability assessment is to be conducted - individual services, groups of services or the entire letter business - and nor is it stated what should be deemed to constitute reasonable profitability. 7

8 PTS therefore intends to work to establish increased clarity regarding how costbased prices are computed and how a service should be defined. Over the forthcoming years, PTS will monitor the financial development of Posten AB and how the service quality is affected by cost developments within Posten AB and the structural changes within the organisation. In the view of PTS, it is important from the consumer perspective that the service level of the nationwide postal services is retained throughout Sweden. A precondition for ensuring this is that the postal infrastructure is preserved and preferably developed, which will probably be of importance for the possibility to live and operate in sparsely populated areas. PTS considers that a nationwide postal infrastructure of good quality will also be of great importance for dealing with ongoing information and product flows in the future. 8

9 1 Bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund PTS uppdrag/eu-direktivet I enlighet med Postlagen (se bilaga 1 för tillämpliga paragrafer) har Post- och telestyrelsen (PTS) uppdraget att granska att Posten AB:s verksamhet följer EG:s postdirektivs (97/67/EG) krav på den s.k. samhällsomfattande posttjänsten. Av lagstiftningen framgår bland annat att priserna för de av Postens tjänster som anses vara samhällsomfattande ska grunda sig på kostnaderna och enligt villkoren för Postens tillstånd för att bedriva postverksamhet ska redovisningen av kostnaderna vara verifierbar av tillsynsmyndigheten. Detta behandlas i kapitel 3 och 5 i förevarande rapport. I Förordning med instruktion för PTS (se bilaga 1 för tillämpliga paragrafer) ges PTS ett sektorsansvar för postområdet. Det innebär att PTS har en aktiv roll i utvecklingen av de samhällsomfattande tjänsterna. Myndigheten ska fortlöpande följa denna utveckling och bevaka att posttjänsten och kassatjänsten motsvarar samhällets behov. Se PTS rapport Service och konkurrens rapportnummer PTS-ER 2002:13, 30 maj I sektorsansvaret ingår också att följa prisutvecklingen för posttjänster. Prisutvecklingen för några av de vanligaste tjänsterna beskrivs i kapitel 4. Dessutom ska PTS enligt Postförordningen (1993:1709) övervaka efterlevnaden av det pristak som finns för vissa brevtjänster. Förutsättningarna för detta pristak granskades nyligen på regeringens uppdrag och redovisades i PTS rapport; Uppföljning och utvärdering av prisregleringen på vissa posttjänster (rapportnummer PTS-ER-2002:7) 27 februari Tidigare granskning av Postens kalkyler redovisades i PTS rapport Kostnadsgrundade priser för den samhällsomfattande tjänsten (Hk ). Nu genomförs genomgripande förändringar av Postens organisation, från sex renodlade affärsområden till en beställarorganisation. Sex affärsenheter inom verksamhetsgrenen Meddelanden och logistik har i den nya organisationen produktansvar för tjänster som tillsammans produceras i en rikstäckande organisation av sorteringsterminaler och transporter, kallad Produktion och en lokal utdelnings- och inlämningsorganisation som kallas Servicenätet. 1.2 Syfte Mot bakgrund av de genomgripande förändringar som Posten genomgår har PTS som underlag för kommande granskningar av Postens kalkyler bedömt det angeläget 9

10 - att ge en aktuell beskrivning av förhållanden som påverkar postmarknaden och prissättningen av de samhällsomfattande posttjänsterna, - att redogöra för prisutvecklingen för de samhällsomfattande tjänsterna, - att med den tidigare rapporten om kostnadsbaserade priser för de samhällsomfattande posttjänsterna som utgångspunkt göra en genomgång av kalkylerna inför de förändringar som nu genomförs och därvid pröva förutsättningarna för att härleda uppgifterna i kalkylerna för år 2000 bakåt till bokslut och årsredovisning, - att beskriva de åtgärder, inte minst med inriktning på organisation och verksamhetsutveckling, som Posten vidtagit för att möta aktuella omvärldsförändringar, - att översiktligt beskriva hur kalkylförutsättningarna påverkas av förändringarna i Postens organisation m.m. Gemensamt för de uppgifter PTS har på postområdet är att de kräver en god förståelse för de speciella förutsättningar som råder på postmarknaden. Tidigare år har PTS granskat kostnadskalkyler för vissa brevtjänster. Postens verksamhet är komplex och sammansatt och andelen ej volymrörliga kostnader är hög. I årets granskning, som avser tiden fram t.o.m. år 2000, har PTS anlagt en helhetssyn för att bättre beskriva hur Postens olika verksamhetsgrenar hänger ihop. PTS har granskat kalkylsystem och kalkylunderlag för vissa av Postens brev- och pakettjänster. PTS har inom Postens kalkylering identifierat och analyserat ett antal områden av speciellt intresse som kommer att utgöra grunden för kommande års granskningar. I årets rapportering behandlas inte enbart kalkylering inom brev- och logistikverksamheten samt prisutvecklingen utan också omvärldsförändringar som t. ex konkurrenssituation och ändrade kundbeteenden som påverkar Postens förutsättningar att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Redovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från Posten AB om inte annat anges. 10

11 2 PTS granskning 2.1 Regler och definitioner Den samhällsomfattande posttjänsten regleras i 1 Postlagen. Där anges att tjänsten innebär att alla skall kunna ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg. Det innebär att även tidningar, tidskrifter, kataloger, böcker reklamförsändelser och dylikt omfattas och inom den angivna viktgränsen även paket. Tjänsten skall vara av god kvalitet och det skall finnas en möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser. Enstaka försändelser skall dessutom befordras till enhetliga priser och det skall vara möjligt att försäkra försändelser samt få kvitto från mottagaren på att en försändelse har tagits emot. Postlagen innehåller inte någon närmare precisering av den samhällsomfattande tjänstens innehåll eller utformning. Någon exakt koppling till Postens sortiment av brev- och pakettjänster finns alltså inte. Postlagen innehåller heller inte någon definition av begreppet enstaka försändelser utan gör endast åtskillnad mellan enstaka försändelser och, vilket framgår av förarbetena, större mängd post. Kravet på enhetliga priser hindrar emellertid inte en differentierad prissättning för olika typer av en enstaka brevtjänster för vilka det finns en differentierad kostnadsbild. En tjänst som innebär t.ex. lokal befordran till en lägre kostnad kan således erbjudas till ett lägre pris förutsatt att tjänsten erbjuds till samtliga kunder, i hela landet, som uppfyller villkoren för tjänsten. Betydelsen av enhetliga priser beskrivs utförligare i PTS rapport Service och konkurrens 2002 (PTS-ER-2002:7). PTS avser att rikta särskild uppmärksamhet mot tillämpningen av bestämmelserna rörande enhetliga priser för den samhällsomfattande posttjänsten i kommande års granskning. Av postlagen och EG:s postdirektiv framgår att de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten skall ha priser som grundar sig på kostnaderna. Ändamålet med lagstiftningen är att skapa förutsättningar för att kunna genomlysa det marknadsdominerande företagets (Postens) priser och kostnader och därigenom ge underlag för bedömningar om korssubventioneringar eller otillåtna prisdifferentieringar förekommer. Fortfarande finns det kundgrupper som saknar alternativ till att använda Posten som distributör av vissa brevförsändelser. Dessa kunder skyddas mot orimligt höga priser genom ett pristak, vilket regleras i postförordningen. PTS har dessutom ett särskilt uppdrag att följa prisutvecklingen när det gäller den rikstäckande distributionen av tidskrifter och andra medlems- och facktidningar med möjlighet för myndigheten att lämna förslag till regeringen om prisreglerande åtgärder. 11

12 2.2 Utgångspunkter Postmarknaden både inom Sverige och internationellt står inför omfattande förändringar. Teknisk utveckling, globalisering och ökad konkurrens påverkar såväl utbudet som efterfrågan på traditionella posttjänster. Ett viktigt mål för PTS är att bevaka att den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov. Ur ett regleringsperspektiv finns det flera skäl att studera marknadsutvecklingen: 1. Utvecklingen på marknaden kan påverka Postens förutsättningar att uppfylla de krav som lagstiftningen och tillsynsmyndigheten ställer på tjänsteutbud och kvalitet. 2. Ändrade konsumtionsmönster kan leda till att vissa tjänster som omfattas av ett lagstadgat krav på tillhandahållande inte längre efterfrågas i samma utsträckning medan nya tjänster som kanske borde vara allmänt tillgängliga enbart tillhandahålls vissa konsumentgrupper. För att möta förändringarna på postmarknaden omstrukturerar Posten sin verksamhet. Både den yttre organisationen samt den interna styrningen förändras vilket påverkar kalkyleringen i brev- och paketverksamheten. Kalkylunderlaget för 2000 är det sista som speglar den gamla strukturen. Därför ligger tyngdpunkten i årets granskning på att beskriva de förändringar som görs för att på så sätt skapa en brygga från den gamla strukturen över till den nya. I kommande kapitel beskrivs den situation Posten befinner sig i idag samt förändringar på konkurrens- och kundsidan. Avslutningsvis görs en översiktlig analys av vilken påverkan förändringarna kan få på förutsättningarna att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. 2.3 Granskningens genomförande Underlag för granskningen har varit Postens årsredovisning, kalkylunderlag för frimärkta och frankostämplade brevtjänster samt för postpaket. Därutöver har intervjuer genomförts med kalkylansvariga personer inom Postens affärsenheter Administrativ kommunikation och ehandel & Logistik. Posten har beretts tillfälle att sakgranska och lämna synpunkter på utkast till denna rapport. 12

13 3 Förhållanden som påverkar marknaden och prissättningen av de samhällsomfattande posttjänsterna PTS kommentarer: - Sjunkande volymer och ändrad produktmix påverkar Postens lönsamhet. - Fortsatt försämrad lönsamhet kan komma att påverka servicenivåerna t. ex. förändra synen på övernattbefordran och leda till ökad prisdifferentiering. - PTS kommer att noga följa hur kvalitén påverkas av Postens ekonomiska utveckling och de omstruktureringar som sker i Postens verksamhet. 3.1 Branschen Brev På ett övergripande plan har utvecklingen av elektroniska tjänster varit styrande för branschutvecklingen på brevsidan under de senaste tio åren. Denna utveckling har både påverkat kundernas behov av kommunikationstjänster och utökat möjligheterna att förmedla meddelanden på olika sätt. Den elektroniska och marknadsmässiga utvecklingen har ökat konkurrensen när det gäller såväl priser som förmedlingshastigheten för tjänsterna. Därtill har den ökade administrativa och tekniska integrationen ökat kraven på säkerhet Kundbeteenden och kundbehov Mängden kommunikation i samhället ökar kontinuerligt. Sätten vi kommunicerar med varandra på förändras dock över tiden. Postmängderna har hittills visat sig vara relativt konjunkturokänsliga men många kunder ställer andra krav än tidigare på hur Postens tjänster är utformade. Denna utveckling beror delvis på att det numera finns konkurrenter till Posten men också på en allt större datamognad hos befolkningen, exempelvis använder sig konsumenterna i allt högre grad av Internet för att göra beställningar, inköp och bankärenden. Till viss del genererar användningen av Internet en större mängd post i form av bekräftelser och kontoutdrag men å andra sidan väljer konsumenterna i högre utsträckning alternativ till traditionell postkommunikation som t.ex. SMS och e- post. De möjligheter IT-samhället erbjuder bland annat när det gäller ökad tillgänglighet till bl.a. myndigheter och banker via dator hemifrån eller från arbetsplatsen - oavsett tidpunkt på dygnet - kan också komma att leda till minskade postmängder. 13

14 Privatpersoner producerar i egenskap av avsändare visserligen en mycket liten del av den totala postmängden men det är ändå viktigt för Posten att ta hänsyn till dessa kunders önskemål, bland annat eftersom privatpersoner är mottagare av cirka.70 procent av alla försändelser. Ett nytt beteende från de stora postkundernas sida är att dessa i högre utsträckning tillämpar "outsourcing" av den egna posthanteringen för att koncentrera sig på kärnverksamheten och minska sin kapitalbindning. Denna tendens förstärks av postoperatörernas strävan att öka serviceinnehållet i tjänsterna för att knyta stora kunder närmare till sig. Exempel på tjänster med ökat serviceinnehåll är Mailroom Management (postoperatören sköter företagets hela posthantering på entreprenad), ebrev och BREVe samt Print-on-demand-tjänster (d.v.s. när ett företag lagrar trycksaker digitalt, trycker och distribuerar efter kundens behov.) Ett annat exempel på ändrade kundbeteenden är framväxten av verksamheter som går under benämningen Facility Management. Innebörden av begreppet är att företag, oftast med redan etablerade kontakter med större företag, upphandlar och administrerar dessa kunders hela outsourcing-verksamhet, däribland posttjänster. För Posten och andra postoperatörer kan Facility Management innebära en kundrelation mot dessa mellanhänder istället för direkt mot "slutkunderna." Konkurrenssituationen Det kan sägas förekomma två typer av konkurrens på postområdet - elektronisk och fysisk. Postens uppfattning är att elektronisk konkurrens är den viktigaste genom att elektroniskt baserade alternativ, till exempel Internetbanker, alltmer ersätter de enligt Posten mest lönsamma brevvolymerna från företag och myndigheter till privatpersoner Elektroniska substitut Elektronisk konkurrens verkar genom att kunder kommunicerar med andra utan att använda fysiska brevförsändelser. Viktiga trender här är utvecklingen av banktjänster via Internet och det arbete företag och inte minst myndigheter lägger ner på att göra sig mer tillgängliga genom e-post och hemsidor. Kundernas övergång till elektroniska tjänster påverkas i stor utsträckning av utbyggnadstakten av infrastruktur som t.ex. bredband och integrerade mobila data- och telefonitjänster. Enligt uppgift ur Fakta om informations- och kommunikationsteknik 2001 utgiven av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) - har användningen av Internet bland privatpersoner ökat markant sedan 1995, från 3 procent till 46 procent, år Det finns dock avsevärda skillnader mellan olika åldersgrupper samt inkomst- och utbildningsnivåer. Generellt kan sägas att medelålders och yngre, liksom högutbildade, använder sig av Internet i relativt stor utsträckning. Andelen Internetanvändare ökar också med inkomsten. Det finns 14

15 även viss skillnad mellan storstad och landsbygd då Internet-användningen är störst i storstäderna. Olika posttjänster är i olika stor utsträckning utsatta för risken att ersättas med elektroniska substitut. Ju mer standardiserat innehåll en försändelse har och ju större volymerna är, desto större är incitamentet hos avsändaren att överväga elektroniska lösningar istället. Det gäller exempelvis i högre grad för kontoutdrag och fakturor än för tidskrifter och är så gott som obefintlig för förmedling av varor. Den största delen av den totala postmängden är datorproducerad vilket torde vara en förutsättning för en övergång till elektroniska alternativ. Hur snabbt efterfrågan för elektronisk post ökar i framtiden kommer också att påverkas av spridningen av persondatorer i hemmen samt av hur säkra betalningsfunktioner över nätet kan åstadkommas. Dessutom konkurrerar Posten med andra media för förmedling av direktreklam Fysisk konkurrens/konkurrerande företag Sverige är fortfarande nästan det enda landet i världen som inte har något lagstadgat monopol på någon som helst posttjänst. Den fysiska konkurrensen på brevområdet utgörs av övriga postoperatörer, reklamutdelningsföretag och kurirfirmor. Den volymmässigt största konkurrenten när det gäller brev är CityMail, vars nuvarande huvudägare är Norska Posten. När det gäller distribution av tidskrifter är förutom CityMail även Morgontidningsdistribution, MTD, konkurrenter till Posten. Svensk Direktreklam AB, SDR, är en rikstäckande konkurrent till Posten främst avseende oadresserad reklam. Därtill kommer ytterligare ett fyrtiotal postoperatörer, huvudsakligen med ett lokalt utdelningsområde. Det förekommer också ett antal företag som innehar boxanläggningar och som hyr ut boxar till både privatpersoner och företag. Bland annat kan nämnas Mail Boxes Etc, som även fungerar som mäklare för posttjänster både åt Posten och andra inhemska och utländska postföretag och speditörer. Sett med Postens ögon är effekterna av den fysiska konkurrensen på ett sätt positiv genom att den ger draghjälp i arbetet med att förbättra service och kvalitet. Samtidigt uppkommer för Posten negativa effekter som att priserna pressas och marknadsandelarna går ner något. I början på varje år infordrar PTS uppgifter om hur många brev som respektive postoperatör befordrade året innan. Dessa uppgifter läggs till grund för årsavgiften till PTS men ger också en bild av företagens andel av marknaden. Senast tillgängliga uppgifter gäller Följande uppgifter har rapporterats: 15

16 Operatör Antal försändelser i miljoner stycken Procentandel av marknaden Posten 3 147,5 94,39 % CityMail (Sweden+Group) 175,2 5,25 % Övriga 12,0 0,36 % Summa 3 334,7 100,00 % Jämfört med föregående år har det totala antalet försändelser sjunkit från 3 426,3 miljoner till 3 334,7 miljoner d.v.s. med 2,67 procent. Postens volymer har under perioden minskat med drygt 3 procent medan CityMails har ökat med drygt 17 procent eller annorlunda uttryckt har Postens andel minskat med 0,84 procentenhet medan CityMails har ökat med 0,89 procentenhet. CityMails ökade volymer torde till den allra största delen vara hänförliga till den utökade geografiska täckningen i Malmö- och Göteborgsområdet. På delmarknaden storsändningar som omfattar ca 65 procent av den totala brevmarknaden har Posten i praktiken CityMail som enda konkurrent. Av denna delmarknad har CityMail drygt 8 procent. Även om Posten och CityMail konkurrerar om sändningar från hela landet (och i viss mån också från utlandet) är konkurrensen i utdelningshänseende geografiskt begränsad till Storstockholm, Göteborg med 6 kringliggande kommuner och Malmö med 11 kringliggande kommuner samt Gotland. Detta utdelningsområde omfattar omkring 35 procent av landets alla hushåll. Om CityMails sändningar jämförs med Postens B- sändningar, som delas ut inom tre dagar, skulle CityMails andel av denna geografiskt begränsade del av delmarknaden sändningar uppgå till drygt 30 procent. Detta är enligt PTS mening inte ett rättvisande sätt att beskriva marknadssituationen. Eftersom CityMail konkurrerar om sändningar från kunder i hela landet så är det också den geografiska marknaden som bör vara avgörande för hur marknadssituationen beskrivs. Att själva utdelningen är begränsad i geografiskt hänseende är en annan sak. Vidare kan CityMail erbjuda sina kunder övernattbefordran - d.v.s. i princip A-postvillkor- under förutsättning att försändelserna kan planeras för utdelning enligt CityMails utdelningsschema. Det innebär att det i sammanhanget relevanta produktslaget i princip är all post som kan datoriseras. Av de privata postoperatörerna är CityMail det i särklass största företaget. Under år 2000 genomgick även CityMail en grundläggande omstrukturering. CityMail Groups tidigare kärnverksamhet CityMail Sweden, den svenska utdelningsverksamheten, såldes till ett nytt bolag, CityMail Sweden AB som i samband med överlåtelsen expanderade sin verksamhet i västra och södra Sverige. På delmarkanden enstaka brev finns det knappt 40 privata postföretag som bedriver verksamhet. De flesta av dessa företag är mycket små och lokala. De lokala operatörernas andel av den totala brevmarkanden (0,36 procent) motsvarar 16

17 en dagsvolym för Posten. På hela postmarkanden uppgår de enstaka brevens andel till cirka 35 procent. Den del som är pristaksskyddad d.v.s. enstaka övernattbefordrade brev som väger upp till 500 gram, uppgår enligt Posten till ca 20 procent av det totala antalet inrikes adresserade försändelser och utgör 29 procent av omsättningen, exklusive dagstidningar. Sammantaget är det svårt att avgöra vilken effekt den ökade konkurrensen i framtiden får på Postens volymer. Även om Postens marknadsandel minskar på grund av ökad fysisk och elektronisk konkurrens, är det möjligt att volymminskningarna kan komma att kompenseras av att samhällets totala efterfrågan på kommunikation förefaller att fortsätta öka. 3.2 Branschen Paket En faktor som påverkar utvecklingen på paketmarknaden är att handelsströmmarna blir alltmer gränsöverskridande vilket medför att paket- och expressföretag försöker expandera internationellt genom uppköp av, eller allianser med, redan existerande verksamheter. Hård konkurrens finns redan idag från exempelvis UPS och andra expressföretags sida samt också från Deutsche Post. Det är sannolikt att denna konkurrens kommer att hårdna ytterligare. Att det är just på logistikmarknaden som de flesta företagsaffärerna görs torde bero på att den marknaden inte är lika reglerad som brevmarknaden, att det finns fler små aktörer som kan köpas upp, att logistik inte kräver samma nätinvesteringar som brev och att det antas att logistik på lång sikt har en större intjänandepotential. Detta har lett till ett stort antal företagsförvärv i branschen under de senaste åren. Att de f.d. Postverken på kontinenten har haft stora monopolvinster från sin brevverksamhet att investera för att stärka sina positioner på den konkurrensutsatta paketmarknaden torde också haft betydelse för denna utveckling. På längre sikt kommer detta förmodligen att leda till att den internationella paketmarknaden domineras av en handfull operatörer som tillsammans blir marknadsledande i Europa. De lokala marknaderna kommer dessa operatörer att bearbeta via olika former av nätverk och partnersamverkan. Därtill finns en annan tydlig tendens. Mot bakgrund av att paketbranschen har låga rörelsemarginaler strävar företagen på logistikmarknaden efter att skapa mervärden i verksamheten genom kombinationer av fysiska och elektroniska flöden. Detta innebär att Posten såväl som andra logistikoperatörer försöker växa i värdekedjan genom att utöver de traditionella tjänsterna erbjuda kunderna möjlighet att köpa tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna är ofta mer lönsamma och ger således logistikföretagen större intäkter än vad deras ordinarie tjänsteutbud gör. 17

18 3.2.1 Kundbeteenden och kundbehov Genom en rad både tekniska och kommersiella förändringar av postmarknaden som skapar nya möjligheter för kunderna, väntas ett flertal kundkategorier komma att agera mera aktivt och därigenom påverka efterfrågebilden i sin helhet. Kunderna, både enskilda medborgare och företag, förväntas få ett större inflytande genom utvecklingen av Internet tillsammans med ett ökat användande av persondatorer. Införandet av en gemensam europeisk marknad även för posttjänster gör det vidare möjligt att på ett långt enklare sätt jämföra priser för olika tjänster i olika länder inom Europa. Detta påverkar möjligheten för framförallt större kunder att göra strategiska val. Den tilltagande internationaliseringen gör att stora företag inte längre betraktar sina marknader efter nationsgränserna utan agerar i geografiska regioner som t.ex. östersjöområdet eller Europa och i några fall även globalt. Större delen av godsmarknaden har blivit gränsöverskridande och den utvecklingen väntas fortgå. Gruppen företagskunder kommer successivt att kräva allt kostnadseffektivare och mer kundanpassade transportlösningar. Posten Logistik satsar exempelvis numera på s.k. systemtransporter vilka består av transporter mellan fasta punkter och tider t.ex. bensinstationer med dygnet-runt -öppet, runt om i Europa, där Posten köper transportkapacitet alltefter kundernas önskemål. Den ökade elektroniska integrationen mellan olika led i distributionskedjan gör att logistikbegreppet vidgas till att omfatta inte bara själva transporten utan även aktiviteter som administration, lagerhållning och produktionslogistik. Begrepp som cross-docking (transportföretaget sköter kundernas orderhanering, lagring och distribution med extremt hög omsättningshastighet), warehousing (transportföretaget hyser och hanterar kundernas fysiska lager enligt just-in-time - modell) samt olika kombinationer av elektroniska och fysiska flöden återfinns numer bland Posten Logistiks tjänsteutbud Konkurrenssituationen Fysisk konkurrens/konkurrerande företag Paketmarknaden har aldrig varit reglerad utan Posten Logistik och dess föregångare har alltid haft konkurrens från olika transportföretag, framförallt när det gäller transporter av tyngre gods, vilka huvudsakligen har företag som kunder. Bland konkurrenterna märks främst Danzaz/ASG (som ägs av Tyska Posten, Deutche Post), DHL (som ägs av Nederländska Posten, TNT) UPS och Schenker/BTL. På grund av den hårda konkurrensen är det svårt att få någon uppgift om exakta marknadsandelar. 18

19 Utvecklingen av den svenska marknaden för paket och frakttjänster kännetecknas av att stora internationella aktörer med väsentligt större hemmamarknader och marknadstäckning har köpt upp transportbolag i Sverige. I flera fall är det internationella postföretag som köpt de svenska transportföretagen. Dessa postföretag har på detta sätt kunnat använda sina monopolvinster från brevområdet för att genom företagsförvärv stärka sin position på den starkt konkurrensutsatta logistikmarknaden. Flertalet transportföretag vänder sig enbart till företagskunder. Även om det inte skulle finnas något som formellt hindrar en privatperson från att anlita dessa transportföretag krävs det i allmänhet en större volym per transporttillfälle (transportkostnaden beräknas efter kubikvolym) än vad en privatperson vanligtvis skickar för att transporten ska utgöra ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ till Postens paketbefordran. Posten har därför i praktiken knappast någon konkurrens på rikstäckande distribution av lättgodsförsändelser upp till 30 kilo, där privatpersoner är avsändare. Av den totala lättgodsmarknaden (både postpaket och företagspaket) i Sverige har Posten idag en marknadsandel på mellan procent. Av alla postorderpaket som skickas i Sverige står Posten för distributionen av drygt 55 procent. Främsta konkurrenten på denna marknad är Privpac. På den internationella paketmarknaden (inkl. tunggods) uppgår Postens marknadsandel endast till någon procent Elektroniska substitut Någon konkurrens från elektroniska substitut när det gäller varuförmedling är av naturliga skäl knappast att förvänta sig. Snarare kommer den förväntade tillväxten av försäljning av varor via Internet att öka efterfrågan på varutransporter direkt till kundens bostad eller arbetsplats Postens finansiella situation Postkoncernen exklusive Postgirot Bank, som såldes 31 juli 2001, redovisade år 2000 ett rörelseresultat på 215 Mkr. Rörelseresultat i delårsbokslutet per 30 juni 2001 uppgick till -253 Mkr. Detta innefattar inte avvecklingskostnader inom kontorsnätet år 2000 med Mkr. Försämringen beror till stor del på att resultatet har belastats med betydande utvecklingssatsningar men också på att Posten på kort sikt inte kunnat anpassa sin produktion och administration till lägre volymer än planerat. Postens resultat för hela räkenskapsåret 2001, inklusive en realisationsvinst från försäljningen av Postfastigheter samt avsättningar, uppgick till -150 Mkr. Av rörelseresultatet avser 174 Mkr meddelanden 1 och logistik 2. Kassaservicen påverkar rörelseresultatet negativt med en förlust på -324 Mkr. 1 Affärsområde Brev 2 Affärsområde Paket 19

20 I samband med att Posten bolagiserades den 1 mars 1994 försämrades soliditeten 3 p.g.a. att Posten AB då bl.a. skuldförde sina pensionsåtaganden. I gengälld har Posten sedan dess inte behövt leverera in något överskott till ägaren staten. Året innan bolagiseringen uppgick soliditeten till 22,2 procent för att sjunka till 4,5 procent året därefter. Ägarens, d.v.s. statens krav är att soliditeten skall uppgå till 15 procent. Från 1994 och framåt har den legat på en nivå som markant understigit kravet på 15 procent. År 2000 var den 4,6 procent exklusive Postgirot. För närvarande pågår en omfattande omstrukturering av Postens verksamhet, genom förvärv (DPD m.m. inom logistikområdet), avyttringar (Postgirot) och omorganisation (Svensk Kassaservice och nytt servicenät). Vidare genomförs en ny varumärkesprofilering. Detta leder på kort sikt till en kraftig kostnadsutveckling inom Postkoncernen totalt. Ett omfattande långsiktigt sparprogram, bland annat inom administrationen, har samtidigt börjat genomföras vilket, enligt Posten, förväntas medföra besparingar på 190 miljoner kronor årligen eller totalt 1 miljard kronor t.o.m. år Brevaffären, som har stått för mer än hälften av Postkoncernens omsättning inklusive Postgirot, har under de senaste åren visat relativt stabil lönsamhet. Rörelseresultatet år 2000 var Mkr, vilket motsvarar en marginal på omsättningen på 7,1 procent. Posten Logistiks rörelseresultat år 2000 var 8 Mkr. Under hela 1990-talet har Posten genomfört en rad effektiviseringsåtgärder inom brevhanteringen. Till dessa hör nytt brevbäraravtal, nytt brevnät, nya brevsorterings- och brevresningsmaskiner. Införandet av s.k. bästa metod" i utdelningen är ytterligare exempel på detta. I maj 2001 började etablerandet av ett nytt servicenät, där Posten tillhandahåller brev- och pakettjänster hos detaljhandelskedjor, service- butiker och bensinkedjor. Före utgången av 2002 beräknas det nya servicenätet vara i kraft i hela landet Organisatoriska förändringar Postens organisation har under de senaste två åren genomgått omfattande förändringar. Från att tidigare varit uppdelad i sex relativt renodlade affärsområden (Posten Brev, Posten Logistik, Posten Utrikes, PostNet, Postgirot och Posten Försäljning), vilka var för sig ansvarande för produktutbud, produktion och administration inom sitt segment, har man gått över till en beställarorganisation där sex affärsenheter inom verksamhetsgrenen Meddelanden och Logistik (Marknadskommunikation, Administrativ Kommunikation, International Mail, outsourcing, ehandel & Logistik, Individ) har produktansvar för tjänster som tillsammans produceras av en riktäckande organisation av sorteringsterminaler och transporter, kallad Produktion, och en lokal utdelningsoch inlämningsfunktion, kallad Servicenätet. Affärsenheterna ligger centralt i organisationen och är personalmässigt förhållandevis små och specialiserade. De producerar och säljer sina tjänster genom beställning och köp av tjänster från 3 Soliditeten är ett mått på hur stor andel av det totala kapitalet som består av eget kapital dvs: soliditeten = eget kapital / långfristiga skulder + eget kapital. 20

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

PTS årliga ekonomiska tillsyn

PTS årliga ekonomiska tillsyn Diarienummer 08-3346/32 Datum 2009-04-21 PTS årliga ekonomiska tillsyn Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Postens redovisning, kalkylering och prissättning för år 2007 Författare

Läs mer

Service och konkurrens 2014

Service och konkurrens 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Datum 2014-04-09 Service och konkurrens 2014 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2014:2 Diarienummer 14-459 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001

Bokslutskommuniké 2001 Bokslutskommuniké 2001 Årets resultat uppgick till 3 432 (-1 082) MSEK. Rörelseresultatet exklusive Postgirot, realisationsvinst från försäljning av Postfastigheter samt avsättningar, uppgick till -150

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord

Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord Utvecklingen på postmarknaden en lägesbeskrivning i januari 2000 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet på bl.a. postområdet. I detta ligger ett allmänt ansvar för att följa utvecklingen

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Magdalena Andersson Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden A2005:013 Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden Underlag och överväganden för Post- och kassaserviceutredningen Björn Falkenhall, Anne Kolmodin Samhällsekonomisk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

normala tillstånd i Postens utveckling

normala tillstånd i Postens utveckling Film Duvan Paradigm och anomali normala tillstånd i Postens utveckling Takten ökar, spelplaner förändras och kunders behov diversifieras. Tjänster och deras produktion tar nya former där Informationslogistiken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Postverksamhet 2013 Postal services 2013. Statistik 2014:19

Postverksamhet 2013 Postal services 2013. Statistik 2014:19 Postverksamhet 2013 Postal services 2013 Statistik 2014:19 Postverksamhet 2013 Postal services 2013 Statistik 2014:19 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN

L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN L 19/50 Europeiska unionens officiella tidning 23.1.2009 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter 6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter I utredningens uppdrag ingår att göra en samhällsekonomisk analys av postmarknadens liberalisering. I detta kapitel redovisas resultatet av denna

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Postmarknaden i Sverige och. rikstäckande kassaservice. - en beskrivning. Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31

Postmarknaden i Sverige och. rikstäckande kassaservice. - en beskrivning. Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31 Postmarknaden i Sverige och rikstäckande kassaservice - en beskrivning Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31 Postmarknaden i Sverige och rikstäckande kassaservice - en beskrivning Föreliggande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet.

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Introduktion. Nedan beskrivs kort hur värdekedjan för utskick av brevsändningar fungerar, vilka utmaningar en portoköpare ställs inför och förslag på områden

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2001

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2001 1 januari 30 juni 2001 Stark och lönsam tillväxt CityMail International (kärnverksamheten) ökade omsättningen första halvåret 2001 till 80,2 MSEK (23,3). Ökningen jämfört med första halvåret 2000 var 244

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Den Svenska Postmarknaden

Den Svenska Postmarknaden P6ST&TELESTYRELSEN DATUM RAPPORTNUMMER 13 maj 2004 PTS-ER- 2004:20 ISSN Den Svenska Postmarknaden en beskrivning och bvergripande analys Dan Svanska Postmarknaden F6rord Fdrord Post- och kassaserviceutredningen

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bring CityMail Sweden AB, Box 90108, 120 21 Stockholm Ombud: advokaten O. R. och jur.kand. K. M., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm

Bring CityMail Sweden AB, Box 90108, 120 21 Stockholm Ombud: advokaten O. R. och jur.kand. K. M., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:14 2008: Datum 2011-06-08 Dnr A 3/10 KÄRANDE Bring CityMail Sweden AB, Box 90108, 120 21 Stockholm Ombud: advokaten O. R. och jur.kand. K. M., Advokatfirman C. KB, Box 1670,

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Posten Delårsrapport. januari mars 2000

Posten Delårsrapport. januari mars 2000 Posten Delårsrapport januari mars 2000 j u l i a u g u s t i i j u n Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 6 174 MSEK (5 915), en ökning med drygt fyra procent. Rullande tolvmånaders nettoomsättning

Läs mer