Unga tryggar branschens framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga tryggar branschens framtid"

Transkript

1 Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli föreslår flertalet åtgärder som är nödvändiga för en framtid av yngre generation i fastighetsbranschen. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

2 Unga tryggar branschens framtid Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar idag med att utveckla och förbättra relationen mellan fastighetsbranschen och utbildningsväsendet. FU är idag en relativt ny och liten organisation i förhållande till branschens position i samhället, och är i behov av insatser från enskilda företag inom branschen. Här nedan sammanställs några förslag som FU anser är viktiga för att trygga fastighetsbranschens framtid med yngre generation av medarbetare. Ett bland många budskap som FU vill få ut till dagens ungdomar är att fastighetsbranschen erbjuder utvecklande och spännande yrken inom våra yrkesroller och därför är det av yttersta vikt att fastighetsbranschen speglar detta budskap i verksamheten genom att; erbjuda praoplatser till elever som idag går åk 8-9, i verksamhetens alla delar så som skötsel, drift, förvaltning och administration om möjligt förmedla lediga tjänster i enlighet med gymnasieskolans yrkesbegrepp så som fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker, snarare än begrepp som används i branschen (husvärd, bovärd, miljövärd eller kvartersvärd) praktikplatser, APL och LIA erbjuder en helhetsbild av framtida yrket, snarare än sopplockning och gräsklippning erbjuda sommarjobb till elever som idag går VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vara närvarande i skolan med information och marknadsföring kring branschens olika yrken vara delaktig i de olika regionala och lokala programråd för VVS- och fastighetsprogrammet företagen etablerar en dialog med lokala skolledningar företagen ska informera VF-skolor om framtida rekryteringsbehov för det geografiska området företagen bör vara närvarande vid olika marknadsföringsplattformar (nämns nedan) Unga tryggar branschens framtid Exempel på sajter där fastighetsföretagen kan utnyttja i syfte att marknadsföra branschen och det enskilda företaget (annonsera i skolkatalogen; fokus åk9) (vara delaktig i olika projekt, så som We_Change) 2013

3 Investera i kompetens Strategiska vägval Att rekrytera rätt kompetenser för sin verksamhet har stor strategisk betydelse. En felrekrytering innebär stora kostnader och påverkar ofta företagen negativt i flera led. Genom branschens engagemang och aktiva samarbete med utbildningsanordnare blir rekryteringsprocessen en investering för både företag och ungdomar. Att rekrytera en ungdom är inte en kostnad utan en investering. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

4 Investera i kompetens Framtida kompetensbehov Fastighetsbranschen står inför stora nyrekryteringar av kompetenta medarbetare. Branschen utvecklas mot en långt mer kunskapsintensiv framtid. Det kommer att bli allt viktigare att veta vilken kompetens man behöver, men även att denna kompetens finns tillgänglig att rekrytera. För att säkerställa detta måste företagen i branschen börja tänka strategiskt kring utbildningsfrågor och bli en tydligare kravställare mot utbildningsanordnarna. Kostnad eller investering? Att rekrytera nya medarbetare kostar både tid och pengar för ett företag. En felrekrytering kostar mellan kr i bl.a. annonskostnader, arbetstid och produktionsbortfall. Det påverkar även företaget på längre sikt då hela processen måste genomföras igen. För fastighetsbranschen, där stora nyrekryteringar sammanfaller med en snabb teknisk utveckling och nya regelverk att möta, blir frågan om framgångsrika rekryteringar mycket angelägen. Det blir snabbt stora kostnader om man inte lyckas rekrytera rätt kompetenser. Genom att se över sitt framtida kompetensbehov på kort och lång sikt kan branschens företag skapa sig tydliga kravprofiler för sina rekryteringar. Genom att engagera sig i dessa frågor och samverka med de lokala och regionala utbildningsanordnarna kan man aktivt påverka innehåll och kvalitet på utbildningarna. Då vänder man kostnader till investeringar. Behov Engagemang Kompetens Investera i strategiska vägval Det stora behovet av nyrekryteringar tillsammans med utvecklingen mot en kunskapsintensivare bransch kräver några strategiska vägval. Företagens aktiva delaktighet i utbildning skapar bättre kvalitet och mer kompetens. Företagen erbjuder praktikplatser till lärlingar och praktikanter för LIA/APL*, vilket bidrar till högre kvalitet i utbildningarna. Det ger också ett tillfälle att investera i framtida medarbetares kompetenser och tidigt ge dem en känsla av tillhörighet till företaget. Genom dessa strategiska val kan kompetensen hos framtidens medarbetare höjas och antalet kostsamma felrekryteringar minskas. Möjligheten till samverkan med utbildningsanordnare erbjuds idag genom FUs regionala utvecklingsarbete (FUR). Investera i kompetens FUR för branschens regionala samverkan FUR är FUs förlängda arm och där kan företagen, på regional och lokal nivå, samarbeta med kommuner, myndigheter, skolor, universitet, m.fl. Uppgiften är bl.a. att bevaka och påverka utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna samt även informera om FUs verksamhet. Idag finns det 5 st FUR i landet - Syd, Väst, Mellan, Stockholm och Norr. *APL Arbetsplatsförlagt lärande (Gymnasiets yrkesprogram) / *LIA Lärande i arbete (Yrkeshögskolan) 2013

5 Branschen i korthet Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör att branschen behöver rekrytera och det finns karriärmöjligheter inom alla områden. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

6 Branschen i korthet Fakta 3,2 miljoner fastigheter personer är verksamma inom branschen Marknadsvärde på omkring miljarder kronor Fastigheter utgör Sveriges största förmögenhetstillgång Transaktionsvolymen är 25,3 miljarder kronor Yrkesroller Den första versionen av fastighetsbranschens yrkesroller fastslogs i en yrkesnomenklatur år En revision genomföredes i april 2012 där yrkesrollerna på 3 utbildningsnivåer nu utgör branschens nya yrkesroller. Det är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som äger branschens yrkesroller. Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Yrkesroller under utredning; Fastighetsekonom och Fastighetsingenjör energi och miljö. Rekryteringsbehov Åldersfördelningen är skev i branschen och att stora pensionsavgångar väntar mellan år Efterfrågan Pensionsavgångar (pension + tillväxt + övrig rörlighet) Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare Totalt: efterfrågas avgår i pension Branschen i korthet 2013

7 Validering Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats startade branschens pilotprojekt FAVAL 1.0 och under 2012 startades fortsättningsprojektet FAVAL 2.0. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

8 Validering Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) startade pilotprojekt FAVAL 1.0 under år Syftet med projektet var att testa systemet mot yrkesrollen fastighetsskötare. Under år 2012, startade FU pilotprojektet FAVAL 2.0, denna gång mot yrkesrollen fastighetstekniker. FU är huvudman för valideringen. Beskrivning Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor - sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat. Validering kan vara till hjälp för personer som vill börja studera, förkorta tiden på en pågående utbildning eller söka arbete. FAVAL syftar till att fastighetsbranschen kan erbjuda validering av olika yrkesroller till alla som så önskar. Utvärdering av kompetens Valideringen sker i ett webbaserat system. Provet består av två delar. En teoretisk del med frågor inom 12 ämnesområden och en praktisk del där man visar att man kan utföra ett vanligt förekommande arbete som t.ex. fastighetstekniker. Teoriprovet skall genomföras under 3 timmar samt det praktiska provet som skall genomföras under 4 timmar. Efter genomförd validering med godkända resultat utfärdas ett kompetensbevis. Vid ett icke godkänt resultat skapas en personlig utvecklingsplan för komplettering av kunskap inom de områden som brister Antal frågor Antal rätt FAVAL 2.0 teoriprovets olika delar, kategoriserat efter kompetensområde Det praktiska provet omfattar arbetsmoment som är kvalitetskritiska för fastighetsteknikerns yrkesutövning och visar på nödvändig kompetens inom el, vvs, miljö och hållbarhet samt optimering av värme och ventilation. Validering 2013

9 Yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har arbetat med en översyn av branschens yrkesroller. Från 2012 finns följande yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärd, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Dessa finns på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitet/högskoleutbildningar. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

10 Yrkesroller Fastighetsbranschen har enats om följande yrkesroller. Inom varje yrkesroll finns det olika titlar som fastighetsföretagen använder vid anställning. Yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd finns på gymnasiet och yrkeshögskola och motsvarar 1 och 2. Yrkesrollerna fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare finns på yrkeshögskola och universitet/högskola och motsvarar 2 och 3. Fastighetsvärd 1-2 Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och utflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärd 2 är kundens naturliga kontakt med företaget. Det innebär att fastighetsvärd 2 bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Fastighetsskötare 1-2 Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Fastighetstekniker 1-2 Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t ex kyl och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetstekniker 2 har fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik. Det innebär att fastighetstekniker 2 har tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma. Fastighetsingenjör 2-3 Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Yrkesroller Fastighetsförvaltare 2-3 Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå. 2013

11 Sommar- och feriejobb Sommar- och feriejobb är en viktig insats för att öka intresset bland ungdomar för fastighetsbranschen yrken, samtidigt som det är ett tillfälle för branschen att knyta framtida medarbetare till sin organisation. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

12 Sommar- och feriejobb Branschen måste erbjuda attraktiva sommarjobb Enligt den senaste ungdomsbarometern (2011) har endast 14 % av de tillfrågade ungdomarna en uppfattning om fastighetsbranschen. Ett problem idag är att ungdomarna väljer bort fastighetsbranschen för att man inte känner till branschen och att man saknar en tydlighet om vilka jobb som erbjuds. Idag erbjuder flertalet fastighetsföretag sommarjobb som ofta samordnas av kommunerna. Kommunernas roll som samordnare innebär ofta att den viktiga kommunikationen mellan branschen och ungdomarna om yrkenas hela omfattning ofta förbises. Ungdomarna förknippar fastighetsbranschen med de sommarjobb som erbjuds i form av gräsklippning och städning av yttre miljöer. Samtidigt arbetar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) med att bryta fördomarna kring branschens yrken som t.ex. att våra yrken erbjuder mer än bara dessa två aktiviteter. Fastighetsbranschen behöver presentera sig och sina yrkesroller bättre i samband med ungdomars sommarjobb och erbjuda platser inom fler yrken än de som rör skötsel av yttre miljö. Branschen behöver ge ungdomar möjlighet att komma i kontakt med yrken som berör förvaltning, teknik och administration och använda den möjlighet som sommarjobb innebär för att bättre beskriva och marknadsföra branschens samtliga yrken. Fler sommarjobb till gymnasieelever Samtidigt behöver fastighetsbranschen erbjuda sommar- och feriejobb till elever som idag går fastighetsinriktningen på VVS- och fastighetsprogrammet. Det är en åtgärd med ett tydligt budskap till dessa ungdomar att de valt en bransch som är beredd att satsa på deras utveckling. Det budskapet kan även vara en påverkande faktor vid valet av gymnasieutbildning och påverka ansökningssiffror och urval till landets VVS-och fastighetsprogram. Dessa ungdomar bör få inblick i branschen redan under studietiden, detta utöver de praktikveckor som skolan erbjuder. Dessa ungdomar är högsta grad branschens framtida medarbetare och sommar- och feriejobb ger ett utomordentligt tillfälle för branschens företag att knyta kontakter och en möjlighet att öka kompetensen hos dessa ungdomar. Sommar- och feriejobb Det är via sociala medier som ungdomar kommunicerar. De företag som erbjuder attraktiva sommarjobb har stor fördel av den virala marknadsföringen. 2013

13 Utbildningssystem Fastighetsbranschen kan erbjuda fria och flexibla jobb. Inom branschen finns det bland annat möjlighet att arbeta med IT, teknik, service, ekonomi och juridik. Det finns utbildningar på alla nivåer och med goda karriärmöjligheter startade det nya gymnasiala VVS- och fastighetsprogrammet. Efter gymnasieutbildning kan man söka vidare till yrkeshögskola eller universitet/högskola. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

14 Utbildningssystem På kan du interaktivt välja utbildnings- och karriärvägar för Fastighetsbranschen. 2013

15 Praktikplats Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbetet (LIA) är viktiga utbildningsmoment för framtidens medarbetare inom fastighetsbranschen. Att erbjuda praktikplatser för elever som idag går gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar är en förutsättning för att säkra branschens kompetensförsörjning. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

16 Praktikplats Praktikplatser en viktig del i utbildningen Som i alla yrkesutbildningar utgör arbetsplatsförlagd praktik ett viktigt moment av utbildningen för elever på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram och utbildningar på yrkeshögskolan. För att dessa utbildningar skall kunna genomföras med fullgott innehåll och kvalitét måste branschen bli bättre på att ta emot fler ungdomar för praktik, särskilt gymnasieelever från VVS- och fastighetsprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) avser praktik i den nya gymnasieförordningen och berör elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter 1 juli APL är obligatoriskt på alla yrkesprogram och kan även förekomma på högskoleförberedande program om skolan beslutat det. APL omfattar minst 15 veckor, alternativt halva studietiden när det rör sig om en lärlingsutbildning. Arbetstidslagen och de arbetstidsreglerna som finns i föreskrifterna om minderåriga gäller inte i detta fall, utan eleven ska anpassa sig efter arbetsplatsens tider såvida inte skolans rektor beslutat något annat. Lärande i arbete (LIA) är en term som används inom Yrkeshögskolan. Lärande i arbetet innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla LIA på minst 100 yrkeshögskolepoäng. Samarbete ger kvalitet Skolorna är idag i stort behov av praktikplatser och söker kontakt med fastighetsföretag som är villiga att ta emot elever för praktik inom förvaltning och underhåll. Dessa kontakter bör tas i god tid innan praktikperioderna och samarbetet bör bygga på tydliga avtal och långsiktighet. Genom långsiktigt samarbete kan handledare utbildas och samtidsanpassade utbildningar utvecklas. Branschens företag får genom praktikantsamarbetet kunskap om och möjlighet till att påverka utbildningarnas innehåll och kvalitet. Att vara med och peka ut vägen mot framtidens utbildningsbehov. En god möjlighet ges även till att knyta framtida medarbetare till sin organisation. Goda förutsättningar för en sådan samverkan med utbildningsanordnare erbjuds idag genom FUs regionala arbete (FUR). Handledare Det är företagen som utser lämplig handledare till praktikanten. Viss ersättning kan utgå till handledaren. FU har utvecklat en handledarguide och riktlinjer för APL som stöd för handledare, lärare och praktikant. Materialet finns tillgängligt på FUR för branschens regionala samverkan Praktikplats FUR är FUs förlängda arm och där kan företagen, på regional och lokal nivå, samarbeta med kommuner, myndigheter, skolor, universitet, m.fl. Uppgiften är bl.a. att bevaka och påverka utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna samt även informera om FUs verksamhet. Idag finns det 5 st FUR i landet - Syd, Väst, Mellan, Stockholm och Norr. 2013

17 Gymnasieutbildning Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar kring frågor om utbildning och rekrytering. Gymnasiereformen GY11 skapade nya möjligheter för fastighetsbranschen att få utbildade och kompetenta medarbetare med yrkesexamen från det nya VVS- och fastighetsprogrammet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

18 Gymnasieutbildning VVS- och fastighetsprogrammet (VF) startades i samband med nya gymnasiereformen GY11. För första gången har nu branschen en egen inriktning i gymnasieutbildningen. VVS och fastighetsprogrammet har idag fyra inriktningar; VVS, KYL- & VÄRMEPUMPSTEKNIK, VENTILATIONSTEKNIK OCH FASTIGHET. Fastighetsinriktningen har tre yrkesutgångar: fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Programmet är ett yrkesprogram och höstterminen 2011 började ca elever på programmet där av 78 elever har valt inriktningen fastighet. Våren 2014 examineras dessa 78 elever med en yrkesexamen inom fastighetskompetens. Dessa elever blir med detta branschens allra första ambassadörer för det nya VFprogrammet. På ett yrkesprogram som VF-programmet, ska det ingå minst 15 veckors praktik sk APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som ska vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Det är skolan som ska tillhandahålla utbildning av handledare. FU har tagit fram en handledarguide som underlättar för skolan och fastighetsföretagen att hjälpa eleven under praktiken. Se gärna broschyren Grattis du ska bli handledare samt FUs riktlinjen på VF-programmet ges även som lärlingsutbildning. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Fastighetsbranschen kan även rekrytera medarbetare från exempelvis EL & Energiprogrammet (EE), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) samt från Teknikprogrammet (T). Gymnasieutbildning 2013

19 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning som startades 2009 är statligt finansierad och utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning ansöker varje år till Yrkeshögskolemyndigheten. Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det är därför viktigt att fastighetsföretagen finns med i ledningsgrupperna och medfinansierar utbildningen för att kvalitetssäkra ansökningarna. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

20 Yrkeshögskoleutbildning Utbildning på yrkeshögskola är eftergymnasial och CSN-berättigad. Yrkesutbildning utgår från arbetslivets behov av kompetent personal och bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. Nio av tio studerande går till arbete eller eget företagande efter avslutad utbildning. Under ett år studerar ungefär på olika yrkeshögskoleutbildningar. Idag efterfrågas yrkeshögskoleutbildningen bland fastighetsföretagen i Sverige. Yrkeshögskolan syftar till att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningar på yrkeshögskola beviljas bland annat efter arbetsmarknadsprognoser om efterfrågan på arbetskraft. Under åren hade yrkeshögskolemyndigheten godkänt 485 utbildningsplatser inom fastighet. Prognosen för perioden år är 650 platser som hittills blivit godkända. Det är troligt att ytterligare utbildningsplatser blir beviljade under kommande ansökningsomgång. Yrkeshögskoleutbildning 2013

21 Högskola och Universitet Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har fastställt fem yrkesroller inom fastighetsbranschen. Däribland två yrkesroller (fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare) som idag är under kategorin högskola/universitetet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

22 Högskola och Universitet Utbildningar riktade mot fastighetsbranschen finns på ca 8 högskolor/universitet i Sverige. Benämningarna på högskolornas och universitetens utbildningar mot fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare är ibland otydliga. Ett arbete inom fastighetsbranschen och dessa yrkesroller är inte alltid självklar. I Fastighetsbranschens Yrkesroller från 2012 finns två roller som är knutna till högskole- eller universitetsstudier. Dessa är fastighetsingenjör 3 och fastighetsförvaltare 3. Fastighetsingenjör 3 En fastighetsingenjör arbetar med att optimera fastigheters tekniska system. I detta ligger att utveckla och ha kostnadsansvar för drift- och underhållsverksamhet. En fastighetsingenjör innehar en ledarroll och ett personalansvar. Fastighetsförvaltare 3 En fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt att säkerställa att kunderna är nöjda. Fastighetsförvaltaren tillser också att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Högskola och Universitet 2013

23 Nationellt Branschråd Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för en stark och utvecklad dialog med olika departement, myndigheter och andra samhällsaktörer. Fastighetsbranschen och är osynlig i nationella sammanhang. I och med detta, beslutade FU att bilda ett Nationellt Branschråd för att stärka branschens arbete med de olika aktörerna och för att synliggöra branschen i olika sammanhang. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

24 Nationellt Branschråd I april 2012 beslutade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd att bilda ett Nationellt Branschråd. Branschen står inför stora rekryteringsbehov med efterfrågan på nya medarbetare. Ungdomar ratar gymnasieutbildningar inom branschen, utbildningsplatserna är för få och nationellt valideringsarbete går för sakta i förhållande till branschens behov. Syftet med ett Nationellt Branschråd är att skapa en gemensam nationell plattform för kunskapsinhämtning, informationsutbyte, diskussioner och strategiska vägval för fastighetsbranschen vad gäller främst utbildning och arbetsmarknad. Syftet är även att stärka fastighetsbranschen på den nationella arenan, där branschen är osynlig idag. Att bilda ett nationellt branschråd för fastighetsbranschen blir ett mervärde för alla parter i rådet. Andra branscher har liknande råd. Fastighetsbranschen är osynlig i dess omvärld och i vårt samhälle. Kunskap och kännedom om fastighetsbranschen måste öka. Kännedom om branschen och dess behov måste etableras i berörda myndigheter, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer. Mervärde för branschen Branschen har mycket att vinna på ett fungerande branschråd. Goda kontakter och samarbete med myndigheter och andra samhällsorgan är på många sätt avgörande för att fastighetsbranschen ska kunna klara av det strategiska arbetet samt de kommande kompetens- och rekryteringsbehoven. Startskottet Den 15 november 2012 hade branschrådet sitt första officiella möte i centrala Stockholm. Bland deltagarna fanns representanter från Almega, Arbetsförmedlingen, Fastighetsägarna, Fastigo, Fastighets, KTH, Länsstyrelsen, Malmö Högskola, Riksbyggen, SABO, SKL, Skolverket, Vasakronan, Yrkesakademin, Yrkeshögskolemyndigheten. Nationellt Branschråd 2013

25 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som bildades år Hösten 2010 slöt branschens parter en överenskommelse om att gemensamt arbeta för kompetensförsörjning av branschen genom FU. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

26 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Uppdrag Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds uppdrag är att säkerställa framtida tillgång på kunnig personal inom fastighetsbranschen genom att: Företräda fastighetsbranschen i kontakter med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner Initiera och upprätthålla nära kontakt och samarbete med kommuner, utbildningsföretag och skolor på gymnasial-, yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå Initiera och genomföra undersökningar avseende framtida kompetensbehov Initiera och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser Arbeta för ändamålsenlig utbildning av hög kvalitet Stimulera till att ytterligare aktörer inom branschen blir medlemmar i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Organisation Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i fastighetsbranschen. I styrelsen finns tio ordinarie ledamöter och tio suppleanter som fördelas lika mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Kansli På Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kansli arbetar en verksamhetschef och en assistent. FU har också ett valideringsråd, arbetsgrupp för branschens yrkesroller och en gymnasiegrupp. FU är också engagerat i några av branschens andra intresseområden, som t.ex. Marknadsrådet. FUR Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd håller på att utveckla regionala verksamhetsråd vilka benämns FU-Regioner, FUR. Idag är fem regioner etablerade: FUR Norr, FUR Mellan, FUR Stockholm, FUR Väst och FUR Syd. FUR ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra lokala organisationer. FUR är FUs förlängda arm. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU 2013

27 FU Regioner - FUR FU Regioner - FUR, är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds (FU) förlängda arm. De ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra organisationer och samhällsorgan. Uppgiften är bland annat att bevaka och arbeta med utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna och även informera om FUs verksamhet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer