Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov"

Transkript

1 Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

2 Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under 28 och 29 genomförde därför Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) två undersökningar för att kartlägga dels det förväntade behovet av arbetskraft samt behovet av fastighetsrelaterade utbildningsplatser. Våren 214 initierade FU en ny studie av branschens utbildnings- och kompetensbehov. I undersökningen ville vi kartlägga situationen i hela branschen, inte bara bland FU:s medlemsföretag. Undersökningen omfattar inte verksamhet inom kommun och landsting. Sju fastighetsspecifika yrkesroller Bakgrund till FU:s under sökning och analys av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov FASTIGHETS- SKÖTARE FASTIGHETS- VÄRDAR FASTIGHETS- TEKNIKER FASTIGHETS- INGENJÖRER Webbenkät I webbenkäten tog vi upp frågor kring olika aspekter av kompetensförsörjning för sju fastighetsspecifika yrkesroller: Fastighetsvärdar energi och miljö Fastighetschefer FASTIGHETS- INGENJÖRER ENERGI OCH MILJÖ FASTIGHETS- FÖRVALTARE FASTIGHETS- CHEFER Frågor ställdes också om företagets fokus, exempelvis ägande, förvaltning på uppdrag samt service- och konsultverksamhet. 2

3 Undersökningen i korthet Enkätkonstruktion Förberedande intervjuer med branschverksamma personer Pilotutskick av enkät med återkoppling Rampopulation Totalt aktiva företag med 5 eller fler anställda Verksamhet inom handel, uthyrning och förvaltning, konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet, fastighetsrelaterade stödtjänster, skötsel och underhåll Urval Totalundersökning i urvalsgruppen FU:s medlemsföretag Obundet slumpmässigt urval bland övriga urvalsgrupper Totalt 962 företag i urvalet Utskick E-post till FU:s medlemsföretag Postutskick till HR-ansvarig på respektive företag Två postala påminnelser Kompletterande telefonpåminnelser Svarsfrekvens 27% Rapporten Eftersom undersökningen har en låg svarsfrekvens har vi valt att inte generalisera resultaten till hela populationen. De resultat som presenteras avser endast de svarande företagen. Gällande anställda personer inom yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetsingenjörer, presenteras en uppräknad skattning. Det finns ingen uppenbar anledning till den låga svarsfrekvensen men man kan spekulera i att det finns en enkättrötthet i branschen. 3

4 Företagen Företag verksamma i fastighetsbranschen Rapporten grundar sig på 233 inkomna svar från företag verksamma i fastighetsbranschen. Svaren redovisas på geo grafisk spridning, antal anställda, verksamhetens fokus och område. Företagens storlek Spridningen över storleksklasserna fördelar sig relativt jämnt upp till 2 anställda. I större storleksklasser är företagen få. Svarsandelen ökar med storleken på företag. Företagens fokus I fastighetsbranschen finns aktörer med olika fokus: äga och förvalta egna fastig heter, förvalta fastigheter på uppdrag samt service- och konsultbolag. I enkäten fick respondenterna ange vilket fokus företagen har. 65% av respondenterna äger sina fastigheter 21% förvaltar fastigheter på uppdrag 11% är servicebolag 4% konsultbolag. Andelen som äger sina fastigheter varierar mellan 58% i Stockholm och 75% i region Väst. Företagen i regionerna Väst och Öst äger sina bolag i något större utsträckning än i övriga regioner. Service- och konsultföretag är mest frekventa i Stockholm och Syd. I region Norr är det få svarande företag. Verksamhetens inriktning Av svaren kommer 8% från företag som har sin verksamhet huvudsakligen inom bostadssektorn. Medlemsföretagen är till största delen verksamma inom bostäder. Icke-medlemsföretagen har tyngdpunkten inom kommersiella fastigheter. Bland de svarande finns högst andel kommersiella fastigheter i Stockholms regionen med 33% och i region Syd med 27%. Geografisk spridning av de svarande företagen per FU-region (antal företag) Norr Mellan Stockholm Väst Öst Syd De svarande företagens storlek (antal anställda)

5 Medarbetarna Antal anställda per yrkesroll De svarande företagen sysselsätter tillsammans anställda inom de definierade yrkesrollerna. är vanligast följt av fastighetstekniker, fastighetsvärdar och fastighetsförvaltare. Den yrkesroll som är minst vanlig är fastighets ingenjör energi och miljö. Av det totala antalet anställda är 18% kvinnor. Andelen fastighetstekniker som är kvinnor är endast 5% medan andelen fastighetsförvaltare är 35% och fastighetschefer 28%. Andelen av yrkesrollerna varierar en del mellan regionerna. Andelen fastighetsskötare är högst i regionerna Mellan och Öst och lägre i Väst och Syd. Andelen fastighetsförvaltare är högst i region Väst och andelen fastighets - tekniker hög i Stockholm. Personalsammansättning i olika verksamheter Jämförelse med kommersiella fastig heter har bostadsfastigheter betydligt större andel fastighets skötare och fastighetsvärdar men ungefär lika stor andel fastighets tekniker och fastighetsingenjörer anställda. Det är rimligt att anta att man inom bostäder behöver daglig kontakt med sina kunder på ett annat sätt än inom kommersiella fastigheter. Det kan också vara så att många kommersiella fastighetsbolag har mer avancerad teknik och högre driftkrav till följd av den verksamhet som bedrivs. Det är därför naturligt med en större andel tekniker och ingenjörer. Personalsammansättning i olika verksamheter (andel, %) Bostadsfastigheter 5 Fastighetsvärdar F. ing. energi & miljö 3 12 Fastighetschefer 3 Anställda per yrkesroll, ackumulerat för de svarande företagen (antal) Kommersiella fastigheter 11 Fastighetsvärdar F. ing. energi & miljö 3 21 Fastighetschefer 7 Yrkesroll Totalt antal Därav kvinnor Därav män Andel kvinnor Uppräknat till ramen % Fastighetsvärdar % % % F. ing. energi & miljö % % 4 24 Fastighetschefer % Totalt %

6 Rekrytering 213 Antal anställda som rekryterats under företag har besvarat frågan: Har företaget rekryterat någon av de definierade yrkesrollerna under 213? 58% av företagen har rekryterat under 213. Andelen är 58% för bostadsfastigheter och 54% för kommersiella fastigheter. Det är fler företag bland medlemsföretag som rekryterat personer inom de definierade yrkesrollerna under 213 jämfört med icke-medlemsföretag. Segmentet bostadsfastigheter har rekryterat mer än kommersiella fastigheter. I regionerna Stockholm och Öst har flest företag rekryterat, minsta andelen som rekryterat finns i Syd. Skäl till rekrytering 125 företag har besvarat frågan: Vad var det huvudsakliga skälet till rekryteringen? Det vanligaste skälet till rekrytering är ersättning av personal som slutat av annan anledning än pension. Det näst vanligaste skälet är utökad verksamhet, tätt följt av ersättning p g a pension. Rekrytering som anpassning till förändrade behov är blygsam. Fördelningen är i stort sett likadan mellan bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Resultatet indikerar att det finns en betydande personalomsättning förutom pensionsavgångar. I de svarande företagen har man rekryterat nästan dubbelt så många för att täcka annan avgång än för pensionsavgångar. Rekrytering 213 uppdelat på FU-region (andel, %) Skäl till rekrytering (andel, %) Norr Mellan Stockholm Väst Öst Syd Ja Nej Ej svar Ersättningsrekrytering annan 27 Ersättningsrekrytering pension 24 Utökning av verksamheten 4 Anpassning till förändrade behov 6

7 Personalomsättning företag har svarat på frågan: Hur många har avgått under 213? Företagen har tillsammans angett att 514 personer avgått under 213. Om man antar att de som svarat är representativa indikerar en skattning till hela urvals ramen att 1 8 avgångar skett under 213, vilket betyder att var tionde anställd avgick under året. Avgångar och rekryteringar 213 (antal) Avgångar och rekryteringar företag besvarade frågan: Hur många har rekryterats under 213? Tillsammans har de rekryterat 64 personer. Av dessa var 22% kvinnor. Om man antar att de som svarat är representativa indikerar en skattning till hela urvalsramen knappt 2 2 rekryterade personer under året. Jämförelsen mellan avgångar och rekryteringar visar att avgångarna är högre än rekryteringar för fastighets skötare medan rekryteringen är högre än avgångarna för alla andra yrkesroller, i synnerhet för fastighets förvaltare. Bland de anställda är 18% kvinnor och även bland nyrekryterade ligger andelen på runt en femtedel. Branschen är klart mansdominerad Avgått Rekryterats Fastighetschefer energi & miljö Fastighetsvärdar 7

8 Bakgrund hos rekryterade företag har svarat på frågan om de rekryterades bakgrund. Totalt redovisades här 558 rekryteringar, de flesta fastighets skötare, fastighetsvärdar och fastighetsförvaltare. 67 av dessa kom direkt från utbildning och 133 kom från annan bransch. 65% rekryterades från fastighetsbranschen själv. För fastighetsingenjörer och fastighetsförvaltare är andelen mer än 75%. För fastighets chefer är siffran 9%. Endast 5% rekryterades från arbetsförmedlingen, huvudsakligen till anställning som fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Svårighetsgrad för rekryteringar under 213 Företagen fick för varje yrkesroll ange på en fyrgradig skala hur lätt eller svårt det varit att rekrytera. Frågan har besvarats, helt eller delvis, av 131 företag. Lättast har det varit att rekrytera fastighets skötare (75% anger att det är lätt eller mycket lätt), svårast fastighetschefer (7% anger att det är svårt eller mycket svårt) samt ingenjörer och tekniker (65%). Bakgrund hos rekryterade 213 (andel, %) Företagens uppfattning om hur svårt eller lätt det varit att rekrytera under 213 (andel, %) Fastighetsvärdar Fast.ing. energi & miljö Från utbildningen Från fastighetsbranschen Annan bransch Arbetsförmedlingen Fastighetschefer Fastighetschefer energi & miljö Fastighetsvärdar Mycket svårt Svårt Lätt Mycket lätt 8

9 Karriärvägar I enkäten frågades efter vilka karriärvägar som företagen anser relevanta för olika yrkesroller. I frågan erbjöds ett antal alternativ för vilken kompetens man kan tänka sig när man rekryterar till olika yrkesroller. Flera alternativ kunde anges. 195 företag har svarat på hela eller delar av frågan. Relevanta karriärvägar för fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker De flesta företagen föredrog en gymnasial utbildning med yrkeserfarenhet. För fastighetstekniker är yrkeshögskola med yrkeserfarenhet den mest populära bakgrunden. Gemensamt är att tidigare yrkeserfarenhet skattas högt och att nyexaminerade, framför allt från gymnasieskolan, inte anses attraktiva av så många. Relevanta karriärvägar för fastighetsingenjörer, fastighetsingenjörer energi och miljö samt fastighetsförvaltare Svaren visar på en önskan att rekrytera personal med akademisk bakgrund eller åtminstone YH med tillhörande erfarenhet. Endast i relativt begränsad omfattning är de svarande intresserade av nyexaminerade från YH. Yrkeshögskola och universitet/högskola anses ungefär lika attraktiva, dock är nyexaminerade från yrkeshögskola mindre attraktiva än nyexaminerade från universitet/ högskola och personer som också har yrkeserfarenhet med dessa utbildningar Relevanta karriärvägar för fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker (andel, %) Gymnasieskola, nyexaminerad Gymnasieskola med yrkeserfarenhet Yrkesvux. Lärlingsutbild. Arbetsmarknadsutbild. Yrkeshögskola, nyexaminerad Yrkeshögskola med yrkeserfarenhet Relevanta karriärvägar för fastighetsingenjörer, fastighetsingenjörer energi och miljö samt fastighetsförvaltare (andel, %) Fastighetsvärdar energi & miljö Yrkeshögskola, nyexaminerad Yrkeshögskola med yrkeserfarenhet Universitet/högskola, nyexaminerad Universitet/högskola med yrkeserfarenhet 9

10 Framtida behov inom 3 och 1 år Pensionsavgångar Företagen ombads ange hur många av de anställda per yrkes roll som förväntas avgå med pension inom tre respektive tio år. Antalet företag som svarade på hela eller delar av frågan var 181 stycken. I dessa företag är det många fastighetsskötare och fastighetsvärdar som kommer att gå i pension inom de närmaste tre åren. Totalt kommer cirka 5 medarbetare att gå i pension inom 3 år och ungefär 1 5 på 1 år. Om man antar att de som svarat är representativa mot svarar en uppräkning till ramen cirka 2 pensions avgångar på 3 år och cirka 6 pensionsavgångar på 1 år. Rekryteringsbehov 148 företag har besvarat frågan: Hur många kommer ni att rekrytera till respektive roll? Man uppskattar att man kommer att rekrytera ungefär dubbelt så många som dem som går i pension, både på tre och tio års sikt. Givet att svaren är representativa kan antalet rekryteringar inom ramen skattas till cirka 4 respektive 11 personer. I GAP analysen från 29 skattades dessa värden inom tre respektive tio år till 5 5 respektive 16. Antalet pensionsavgångar inom 3 och 1 år (antal) Uppskattat rekryteringsbehov på 3 och 1 års sikt (antal) Fastighetschefer energi & miljö Fastighetschefer energi & miljö 3 år 1 år Fastighetsvärdar 3 år 1 år Fastighetsvärdar 1

11 Kompetens och utveckling Soft skills (%) I enkäten fick respondenterna ta ställning till hur kraven på fem olika färdigheter kommer att ändra sig de närmaste tre åren. 2 företag har svarat på frågan, helt eller delvis. Svaren visar att kraven generellt sett ökar. Framför allt vad beträffar soft skills och kundbemötande. Man ser även ett ökat behov av tekniskt kunnande medan kraven på praktiskt kunnande är mer oförändrat. Några roller skiljer ut sig: har mer oförändrade krav på tekniskt och praktiskt kunnande. För fastighetsförvaltare ökar kravet på ledarskap medan ledarskap hos övriga yrkes roller är i stort sett oförändrat. Man ser också att det rekryteras färre fastighetsskötare än de som avgår medan man rekryterar fler av de andra yrkesrollerna. En tolkning är att detta är ett tecken på de ökande kompetenskraven. Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Tekniskt kunnande (%) Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Fast.ing. energi & miljö & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Praktiskt kunnande (%) Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Kundbemötande (%) Ledarskap (%) Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Minskade krav krav Oförändrade karv karv Ökade Ökade krav krav Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav 11

12 Övrigt Yrkesintroduktion (YI) Yrkesintroduktion är en möjlighet för företag med kollektivavtal att under max 1 år provanställa ungdomar under 25 år med fördelaktiga villkor. 2 företag har besvarat frågan Anser du att YI är en intressant anställningsform för ert företag? Cirka 6% anser att det är intressant eller mycket intressant. Medlemsföretag har något större intresse än icke medlemsföretag. Var femte företag känner inte till YI. 14 företag kommer att rekrytera genom YI inom tre år. Tillsammans kommer de att rekrytera omkring 155 personer. En försiktig skattning i urvalsramen indikerar cirka 7 rekryteringar inom 3 år. Validering FU:s valideringsmetod FAVAL skapar en modell och ett verktyg för erkännande av individens samlade kompetens oavsett hur den är förvärvad och ett kompetensintyg utfärdas. 198 företag svarade på frågan Anser du att validering är en bra metod för intern kompetensutveckling och nyrekrytering? Var tredje företag känner inte till FAVAL. Av de givna kommentarerna framgår att alla de definierade yrkesrollerna kan komma i fråga, olika för olika företag. Medlemsföretag är något mer medvetna/positiva än icke-medlemsföretag. Intresse för yrkesintroduktion hos de svarande företagen (andel, %) Attityder till FAVAL som metod för kompetensutveckling och rekrytering (andel, %) Totalt Medlem Ej medlem Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Mycket intressant Intressant Ganska ointressant Betydelselöst Vet ej Totalt Medlem Ej medlem Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Mycket intressant Intressant Ganska ointressant Betydelselöst Vet ej 12

13 Kompetensutveckling Respondenterna fick ta ställning till några sätt att arbeta med kompetensutveckling. Flera alternativ kunde väljas. 23 företag har svarat på frågan. De få som inte arbetar strukturerat med kompetensutveckling har få anställda, med något undantag fler än 1. Endast 3% genomför regelbundna kompetenskartläggningar. 88% genomför medarbetarsamtal. Olika sätt att arbeta med kompetensutveckling, andel svarande företag (andel, %) Regelbundna kompetenskartläggningar Medarbetarsamtal Internutbildning Branschanordnad utbildning Uppmuntra till utbildning på eget inititiv Ej strukturerad kompetensutveckling 13

14 Några utmaningar för fastighetsbranschen KUB 214 visar att de förväntat stora pensionsavgångarna är betydligt lägre än annan ersättningsrekrytering. Den branschinterna rörligheten är mycket stor inom branschen Fastighetsföretagens rekryteringar sker till 65% från andra fastighets företag. Över 54% av fastighetsföretagen tyckte att det var svårt att rekrytera. Endast 18% av medarbetarna i fastighets företagen är kvinnor. Endast 27% av alla avgångar beror på pension. 14

15 FASTIGHETSFÖRETAG REKRYTERAR framförallt sina nya medarbetare från andra fastighets företag. För fem av sju yrkesroller rekryteras mer än 5% av varandra. För fastighetschefer, ingenjörer och förvaltare är andelen mer än 75%! Snitt för samtliga yrkesroller är cirka 65%. Vad får den stora branschinterna rekryteringen för konsekvenser för företagen och branschen? Hur ska branschen få in nytt blod och nya talanger? 54% AV FÖRETAGEN TYCKTE ATT DET VAR SVÅRT att rekrytera under 213, framför allt fastighetschefer, tekniker och ingenjörer. Kan den stora branschinterna rekryteringen vara en del i problemet? Branschen har en försiktig hållning till att anställa unga direkt från utbildning. Vad kan det i så fall bero på? Vilket stöd kan beslutsfattare ge branschen? UTBILDNINGSSYSTEMET HAR BARA KAPACITET att täcka branschens rekryteringsbehov om personer på 1 år med cirka 2%. Hur ska branschen göras mer attraktiv för unga och hur ska branschen göra sitt rekryteringsbehov synligt i samhället så att fler utbildningsplatser skapas? Vilken kompetens ska utbildningssystemet ge? DET FINNS ETT TYDLIGT BEHOV AV KOMPETENSLYFT inom branschen. De flesta företagen arbetar inte med regelbundna kompetenskartläggningar. På vilket sätt kan medarbetares kompetens lyftas inom rätt områden? BRANSCHEN ÄR FORTFARANDE OJÄMSTÄLLD och detta tycks fortgå, endast 18% av med arbetarna är kvinnor. Hur kan branschen arbeta aktivt för att öka andelen kvinnor bland medarbetarna? Hur kan branschen mobilisera sina behov och krafter så att kommande politiska beslut gagnar branschen? 15

16 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) FU företräder fastighetsbranschen i utbildningsfrågor. Arbetsmarknadens parter arbetar genom FU gemensamt för kompetenssäkring av branschen. Ett av FU:s uppdrag är att initiera och genomföra löpande undersökningar avseende det framtida kompetensbehovet i branschen. FU tryggar fastighetsbranschens framtid! Kontakta oss Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Klarabergsviadukten 7 C6, Box 7366, Stockholm Verksamhetschef Madeleine Rietschel E-post: Telefon: , Mobil: Följ oss på: MyNewsDesk, Facebook, Linkedin eller Prenumerera på vårt nyhetsbrev anmäl dig på Undersökning: Statisticon

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB 1 Författare: Kerstin Gunnarsson Granskare: Anders Sundström Statisticon AB 2 Innehåll Innehåll... 3 Bakgrund... 4 Tillvägagångssätt... 5 Enkätkonstruktion... 5 Ram för undersökningen... 5 Urval... 5 Utskick...

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Vilka är vi? Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en ideell förening som arbetar för

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Bilaga 2 teknisk beskrivning

Bilaga 2 teknisk beskrivning Bilaga 2 teknisk beskrivning Målpopulation Undersökningsenheten utgörs av företag. Mer precist är det organisationsnumret, den juridiska personen, som definierar undersökningsenheten. Detta betyder att

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Rekryteringsbarometern

Rekryteringsbarometern Rekryteringsbarometern Bussbranschens rekryteringsbehov 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Resultat 6 3.1 Anställda och utförda årsverken 6 3.2 Rekrytering och pensionsavgångar

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN! Fas.ghetsbranschen står inför en omfa=ande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar,

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012 Rekryteringsenkäten s län 2012 * Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är i fokus i den politiska diskussionen. Hur kan vi bäst minska arbetslösheten och bidra till nya jobb * Politiska beslut har stor

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inledning Arbetet med att understödja kompetensförsörjningen i nordvästra Skåne är en viktig del i arbetet för att skapa en plats som

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis 2 FAVAL är fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL FASTIGHETSBRANSCHENS

Läs mer

Rekryteringsenkäten Skåne 2012

Rekryteringsenkäten Skåne 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningens målgrupp är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG REKRYTERINGSBAROMETERN BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV Det råder en ljus framtid för de som väljer att bli bussförare.

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd Kompetensenkät 2015 Fokus: Arbetsplatslärande Industriarbetsgivarnas kompetensråd Innehållsförteckning Kompetensenkät 2015... 2 Vilka besvarade enkäten?... 3 Kontakt med utbildningsanordnare... 5 Vilka

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? och hur löser ni glappet däremellan? Medvetenhet Kompetensanalys

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Trä- och Möbelföretagen Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Analytiker: Joel Jönsson, Malin Zethraeus och Jan von Essen Stockholm, januari 2017 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Kompetenskartläggning. över IT-branschen i Umeå 2014

Kompetenskartläggning. över IT-branschen i Umeå 2014 Kompetenskartläggning över IT-branschen i Umeå 2014 Kartläggningens genomförande Profil på företagen som omfattades av undersökningen: Registrerade som IT-bolag enligt Bisnode samt tillägg från IKTkartläggningen

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer