Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov"

Transkript

1 Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

2 Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under 28 och 29 genomförde därför Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) två undersökningar för att kartlägga dels det förväntade behovet av arbetskraft samt behovet av fastighetsrelaterade utbildningsplatser. Våren 214 initierade FU en ny studie av branschens utbildnings- och kompetensbehov. I undersökningen ville vi kartlägga situationen i hela branschen, inte bara bland FU:s medlemsföretag. Undersökningen omfattar inte verksamhet inom kommun och landsting. Sju fastighetsspecifika yrkesroller Bakgrund till FU:s under sökning och analys av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov FASTIGHETS- SKÖTARE FASTIGHETS- VÄRDAR FASTIGHETS- TEKNIKER FASTIGHETS- INGENJÖRER Webbenkät I webbenkäten tog vi upp frågor kring olika aspekter av kompetensförsörjning för sju fastighetsspecifika yrkesroller: Fastighetsvärdar energi och miljö Fastighetschefer FASTIGHETS- INGENJÖRER ENERGI OCH MILJÖ FASTIGHETS- FÖRVALTARE FASTIGHETS- CHEFER Frågor ställdes också om företagets fokus, exempelvis ägande, förvaltning på uppdrag samt service- och konsultverksamhet. 2

3 Undersökningen i korthet Enkätkonstruktion Förberedande intervjuer med branschverksamma personer Pilotutskick av enkät med återkoppling Rampopulation Totalt aktiva företag med 5 eller fler anställda Verksamhet inom handel, uthyrning och förvaltning, konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet, fastighetsrelaterade stödtjänster, skötsel och underhåll Urval Totalundersökning i urvalsgruppen FU:s medlemsföretag Obundet slumpmässigt urval bland övriga urvalsgrupper Totalt 962 företag i urvalet Utskick E-post till FU:s medlemsföretag Postutskick till HR-ansvarig på respektive företag Två postala påminnelser Kompletterande telefonpåminnelser Svarsfrekvens 27% Rapporten Eftersom undersökningen har en låg svarsfrekvens har vi valt att inte generalisera resultaten till hela populationen. De resultat som presenteras avser endast de svarande företagen. Gällande anställda personer inom yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetsingenjörer, presenteras en uppräknad skattning. Det finns ingen uppenbar anledning till den låga svarsfrekvensen men man kan spekulera i att det finns en enkättrötthet i branschen. 3

4 Företagen Företag verksamma i fastighetsbranschen Rapporten grundar sig på 233 inkomna svar från företag verksamma i fastighetsbranschen. Svaren redovisas på geo grafisk spridning, antal anställda, verksamhetens fokus och område. Företagens storlek Spridningen över storleksklasserna fördelar sig relativt jämnt upp till 2 anställda. I större storleksklasser är företagen få. Svarsandelen ökar med storleken på företag. Företagens fokus I fastighetsbranschen finns aktörer med olika fokus: äga och förvalta egna fastig heter, förvalta fastigheter på uppdrag samt service- och konsultbolag. I enkäten fick respondenterna ange vilket fokus företagen har. 65% av respondenterna äger sina fastigheter 21% förvaltar fastigheter på uppdrag 11% är servicebolag 4% konsultbolag. Andelen som äger sina fastigheter varierar mellan 58% i Stockholm och 75% i region Väst. Företagen i regionerna Väst och Öst äger sina bolag i något större utsträckning än i övriga regioner. Service- och konsultföretag är mest frekventa i Stockholm och Syd. I region Norr är det få svarande företag. Verksamhetens inriktning Av svaren kommer 8% från företag som har sin verksamhet huvudsakligen inom bostadssektorn. Medlemsföretagen är till största delen verksamma inom bostäder. Icke-medlemsföretagen har tyngdpunkten inom kommersiella fastigheter. Bland de svarande finns högst andel kommersiella fastigheter i Stockholms regionen med 33% och i region Syd med 27%. Geografisk spridning av de svarande företagen per FU-region (antal företag) Norr Mellan Stockholm Väst Öst Syd De svarande företagens storlek (antal anställda)

5 Medarbetarna Antal anställda per yrkesroll De svarande företagen sysselsätter tillsammans anställda inom de definierade yrkesrollerna. är vanligast följt av fastighetstekniker, fastighetsvärdar och fastighetsförvaltare. Den yrkesroll som är minst vanlig är fastighets ingenjör energi och miljö. Av det totala antalet anställda är 18% kvinnor. Andelen fastighetstekniker som är kvinnor är endast 5% medan andelen fastighetsförvaltare är 35% och fastighetschefer 28%. Andelen av yrkesrollerna varierar en del mellan regionerna. Andelen fastighetsskötare är högst i regionerna Mellan och Öst och lägre i Väst och Syd. Andelen fastighetsförvaltare är högst i region Väst och andelen fastighets - tekniker hög i Stockholm. Personalsammansättning i olika verksamheter Jämförelse med kommersiella fastig heter har bostadsfastigheter betydligt större andel fastighets skötare och fastighetsvärdar men ungefär lika stor andel fastighets tekniker och fastighetsingenjörer anställda. Det är rimligt att anta att man inom bostäder behöver daglig kontakt med sina kunder på ett annat sätt än inom kommersiella fastigheter. Det kan också vara så att många kommersiella fastighetsbolag har mer avancerad teknik och högre driftkrav till följd av den verksamhet som bedrivs. Det är därför naturligt med en större andel tekniker och ingenjörer. Personalsammansättning i olika verksamheter (andel, %) Bostadsfastigheter 5 Fastighetsvärdar F. ing. energi & miljö 3 12 Fastighetschefer 3 Anställda per yrkesroll, ackumulerat för de svarande företagen (antal) Kommersiella fastigheter 11 Fastighetsvärdar F. ing. energi & miljö 3 21 Fastighetschefer 7 Yrkesroll Totalt antal Därav kvinnor Därav män Andel kvinnor Uppräknat till ramen % Fastighetsvärdar % % % F. ing. energi & miljö % % 4 24 Fastighetschefer % Totalt %

6 Rekrytering 213 Antal anställda som rekryterats under företag har besvarat frågan: Har företaget rekryterat någon av de definierade yrkesrollerna under 213? 58% av företagen har rekryterat under 213. Andelen är 58% för bostadsfastigheter och 54% för kommersiella fastigheter. Det är fler företag bland medlemsföretag som rekryterat personer inom de definierade yrkesrollerna under 213 jämfört med icke-medlemsföretag. Segmentet bostadsfastigheter har rekryterat mer än kommersiella fastigheter. I regionerna Stockholm och Öst har flest företag rekryterat, minsta andelen som rekryterat finns i Syd. Skäl till rekrytering 125 företag har besvarat frågan: Vad var det huvudsakliga skälet till rekryteringen? Det vanligaste skälet till rekrytering är ersättning av personal som slutat av annan anledning än pension. Det näst vanligaste skälet är utökad verksamhet, tätt följt av ersättning p g a pension. Rekrytering som anpassning till förändrade behov är blygsam. Fördelningen är i stort sett likadan mellan bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Resultatet indikerar att det finns en betydande personalomsättning förutom pensionsavgångar. I de svarande företagen har man rekryterat nästan dubbelt så många för att täcka annan avgång än för pensionsavgångar. Rekrytering 213 uppdelat på FU-region (andel, %) Skäl till rekrytering (andel, %) Norr Mellan Stockholm Väst Öst Syd Ja Nej Ej svar Ersättningsrekrytering annan 27 Ersättningsrekrytering pension 24 Utökning av verksamheten 4 Anpassning till förändrade behov 6

7 Personalomsättning företag har svarat på frågan: Hur många har avgått under 213? Företagen har tillsammans angett att 514 personer avgått under 213. Om man antar att de som svarat är representativa indikerar en skattning till hela urvals ramen att 1 8 avgångar skett under 213, vilket betyder att var tionde anställd avgick under året. Avgångar och rekryteringar 213 (antal) Avgångar och rekryteringar företag besvarade frågan: Hur många har rekryterats under 213? Tillsammans har de rekryterat 64 personer. Av dessa var 22% kvinnor. Om man antar att de som svarat är representativa indikerar en skattning till hela urvalsramen knappt 2 2 rekryterade personer under året. Jämförelsen mellan avgångar och rekryteringar visar att avgångarna är högre än rekryteringar för fastighets skötare medan rekryteringen är högre än avgångarna för alla andra yrkesroller, i synnerhet för fastighets förvaltare. Bland de anställda är 18% kvinnor och även bland nyrekryterade ligger andelen på runt en femtedel. Branschen är klart mansdominerad Avgått Rekryterats Fastighetschefer energi & miljö Fastighetsvärdar 7

8 Bakgrund hos rekryterade företag har svarat på frågan om de rekryterades bakgrund. Totalt redovisades här 558 rekryteringar, de flesta fastighets skötare, fastighetsvärdar och fastighetsförvaltare. 67 av dessa kom direkt från utbildning och 133 kom från annan bransch. 65% rekryterades från fastighetsbranschen själv. För fastighetsingenjörer och fastighetsförvaltare är andelen mer än 75%. För fastighets chefer är siffran 9%. Endast 5% rekryterades från arbetsförmedlingen, huvudsakligen till anställning som fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Svårighetsgrad för rekryteringar under 213 Företagen fick för varje yrkesroll ange på en fyrgradig skala hur lätt eller svårt det varit att rekrytera. Frågan har besvarats, helt eller delvis, av 131 företag. Lättast har det varit att rekrytera fastighets skötare (75% anger att det är lätt eller mycket lätt), svårast fastighetschefer (7% anger att det är svårt eller mycket svårt) samt ingenjörer och tekniker (65%). Bakgrund hos rekryterade 213 (andel, %) Företagens uppfattning om hur svårt eller lätt det varit att rekrytera under 213 (andel, %) Fastighetsvärdar Fast.ing. energi & miljö Från utbildningen Från fastighetsbranschen Annan bransch Arbetsförmedlingen Fastighetschefer Fastighetschefer energi & miljö Fastighetsvärdar Mycket svårt Svårt Lätt Mycket lätt 8

9 Karriärvägar I enkäten frågades efter vilka karriärvägar som företagen anser relevanta för olika yrkesroller. I frågan erbjöds ett antal alternativ för vilken kompetens man kan tänka sig när man rekryterar till olika yrkesroller. Flera alternativ kunde anges. 195 företag har svarat på hela eller delar av frågan. Relevanta karriärvägar för fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker De flesta företagen föredrog en gymnasial utbildning med yrkeserfarenhet. För fastighetstekniker är yrkeshögskola med yrkeserfarenhet den mest populära bakgrunden. Gemensamt är att tidigare yrkeserfarenhet skattas högt och att nyexaminerade, framför allt från gymnasieskolan, inte anses attraktiva av så många. Relevanta karriärvägar för fastighetsingenjörer, fastighetsingenjörer energi och miljö samt fastighetsförvaltare Svaren visar på en önskan att rekrytera personal med akademisk bakgrund eller åtminstone YH med tillhörande erfarenhet. Endast i relativt begränsad omfattning är de svarande intresserade av nyexaminerade från YH. Yrkeshögskola och universitet/högskola anses ungefär lika attraktiva, dock är nyexaminerade från yrkeshögskola mindre attraktiva än nyexaminerade från universitet/ högskola och personer som också har yrkeserfarenhet med dessa utbildningar Relevanta karriärvägar för fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker (andel, %) Gymnasieskola, nyexaminerad Gymnasieskola med yrkeserfarenhet Yrkesvux. Lärlingsutbild. Arbetsmarknadsutbild. Yrkeshögskola, nyexaminerad Yrkeshögskola med yrkeserfarenhet Relevanta karriärvägar för fastighetsingenjörer, fastighetsingenjörer energi och miljö samt fastighetsförvaltare (andel, %) Fastighetsvärdar energi & miljö Yrkeshögskola, nyexaminerad Yrkeshögskola med yrkeserfarenhet Universitet/högskola, nyexaminerad Universitet/högskola med yrkeserfarenhet 9

10 Framtida behov inom 3 och 1 år Pensionsavgångar Företagen ombads ange hur många av de anställda per yrkes roll som förväntas avgå med pension inom tre respektive tio år. Antalet företag som svarade på hela eller delar av frågan var 181 stycken. I dessa företag är det många fastighetsskötare och fastighetsvärdar som kommer att gå i pension inom de närmaste tre åren. Totalt kommer cirka 5 medarbetare att gå i pension inom 3 år och ungefär 1 5 på 1 år. Om man antar att de som svarat är representativa mot svarar en uppräkning till ramen cirka 2 pensions avgångar på 3 år och cirka 6 pensionsavgångar på 1 år. Rekryteringsbehov 148 företag har besvarat frågan: Hur många kommer ni att rekrytera till respektive roll? Man uppskattar att man kommer att rekrytera ungefär dubbelt så många som dem som går i pension, både på tre och tio års sikt. Givet att svaren är representativa kan antalet rekryteringar inom ramen skattas till cirka 4 respektive 11 personer. I GAP analysen från 29 skattades dessa värden inom tre respektive tio år till 5 5 respektive 16. Antalet pensionsavgångar inom 3 och 1 år (antal) Uppskattat rekryteringsbehov på 3 och 1 års sikt (antal) Fastighetschefer energi & miljö Fastighetschefer energi & miljö 3 år 1 år Fastighetsvärdar 3 år 1 år Fastighetsvärdar 1

11 Kompetens och utveckling Soft skills (%) I enkäten fick respondenterna ta ställning till hur kraven på fem olika färdigheter kommer att ändra sig de närmaste tre åren. 2 företag har svarat på frågan, helt eller delvis. Svaren visar att kraven generellt sett ökar. Framför allt vad beträffar soft skills och kundbemötande. Man ser även ett ökat behov av tekniskt kunnande medan kraven på praktiskt kunnande är mer oförändrat. Några roller skiljer ut sig: har mer oförändrade krav på tekniskt och praktiskt kunnande. För fastighetsförvaltare ökar kravet på ledarskap medan ledarskap hos övriga yrkes roller är i stort sett oförändrat. Man ser också att det rekryteras färre fastighetsskötare än de som avgår medan man rekryterar fler av de andra yrkesrollerna. En tolkning är att detta är ett tecken på de ökande kompetenskraven. Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Tekniskt kunnande (%) Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Fast.ing. energi & miljö & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Praktiskt kunnande (%) Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Kundbemötande (%) Ledarskap (%) Fast.ing. energi & miljö Fastighetsingenjör Fastighetsvärd Minskade krav krav Oförändrade karv karv Ökade Ökade krav krav Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav Minskade krav Oförändrade karv Ökade krav 11

12 Övrigt Yrkesintroduktion (YI) Yrkesintroduktion är en möjlighet för företag med kollektivavtal att under max 1 år provanställa ungdomar under 25 år med fördelaktiga villkor. 2 företag har besvarat frågan Anser du att YI är en intressant anställningsform för ert företag? Cirka 6% anser att det är intressant eller mycket intressant. Medlemsföretag har något större intresse än icke medlemsföretag. Var femte företag känner inte till YI. 14 företag kommer att rekrytera genom YI inom tre år. Tillsammans kommer de att rekrytera omkring 155 personer. En försiktig skattning i urvalsramen indikerar cirka 7 rekryteringar inom 3 år. Validering FU:s valideringsmetod FAVAL skapar en modell och ett verktyg för erkännande av individens samlade kompetens oavsett hur den är förvärvad och ett kompetensintyg utfärdas. 198 företag svarade på frågan Anser du att validering är en bra metod för intern kompetensutveckling och nyrekrytering? Var tredje företag känner inte till FAVAL. Av de givna kommentarerna framgår att alla de definierade yrkesrollerna kan komma i fråga, olika för olika företag. Medlemsföretag är något mer medvetna/positiva än icke-medlemsföretag. Intresse för yrkesintroduktion hos de svarande företagen (andel, %) Attityder till FAVAL som metod för kompetensutveckling och rekrytering (andel, %) Totalt Medlem Ej medlem Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Mycket intressant Intressant Ganska ointressant Betydelselöst Vet ej Totalt Medlem Ej medlem Bostadsfastigheter Kommersiella fastigheter Mycket intressant Intressant Ganska ointressant Betydelselöst Vet ej 12

13 Kompetensutveckling Respondenterna fick ta ställning till några sätt att arbeta med kompetensutveckling. Flera alternativ kunde väljas. 23 företag har svarat på frågan. De få som inte arbetar strukturerat med kompetensutveckling har få anställda, med något undantag fler än 1. Endast 3% genomför regelbundna kompetenskartläggningar. 88% genomför medarbetarsamtal. Olika sätt att arbeta med kompetensutveckling, andel svarande företag (andel, %) Regelbundna kompetenskartläggningar Medarbetarsamtal Internutbildning Branschanordnad utbildning Uppmuntra till utbildning på eget inititiv Ej strukturerad kompetensutveckling 13

14 Några utmaningar för fastighetsbranschen KUB 214 visar att de förväntat stora pensionsavgångarna är betydligt lägre än annan ersättningsrekrytering. Den branschinterna rörligheten är mycket stor inom branschen Fastighetsföretagens rekryteringar sker till 65% från andra fastighets företag. Över 54% av fastighetsföretagen tyckte att det var svårt att rekrytera. Endast 18% av medarbetarna i fastighets företagen är kvinnor. Endast 27% av alla avgångar beror på pension. 14

15 FASTIGHETSFÖRETAG REKRYTERAR framförallt sina nya medarbetare från andra fastighets företag. För fem av sju yrkesroller rekryteras mer än 5% av varandra. För fastighetschefer, ingenjörer och förvaltare är andelen mer än 75%! Snitt för samtliga yrkesroller är cirka 65%. Vad får den stora branschinterna rekryteringen för konsekvenser för företagen och branschen? Hur ska branschen få in nytt blod och nya talanger? 54% AV FÖRETAGEN TYCKTE ATT DET VAR SVÅRT att rekrytera under 213, framför allt fastighetschefer, tekniker och ingenjörer. Kan den stora branschinterna rekryteringen vara en del i problemet? Branschen har en försiktig hållning till att anställa unga direkt från utbildning. Vad kan det i så fall bero på? Vilket stöd kan beslutsfattare ge branschen? UTBILDNINGSSYSTEMET HAR BARA KAPACITET att täcka branschens rekryteringsbehov om personer på 1 år med cirka 2%. Hur ska branschen göras mer attraktiv för unga och hur ska branschen göra sitt rekryteringsbehov synligt i samhället så att fler utbildningsplatser skapas? Vilken kompetens ska utbildningssystemet ge? DET FINNS ETT TYDLIGT BEHOV AV KOMPETENSLYFT inom branschen. De flesta företagen arbetar inte med regelbundna kompetenskartläggningar. På vilket sätt kan medarbetares kompetens lyftas inom rätt områden? BRANSCHEN ÄR FORTFARANDE OJÄMSTÄLLD och detta tycks fortgå, endast 18% av med arbetarna är kvinnor. Hur kan branschen arbeta aktivt för att öka andelen kvinnor bland medarbetarna? Hur kan branschen mobilisera sina behov och krafter så att kommande politiska beslut gagnar branschen? 15

16 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) FU företräder fastighetsbranschen i utbildningsfrågor. Arbetsmarknadens parter arbetar genom FU gemensamt för kompetenssäkring av branschen. Ett av FU:s uppdrag är att initiera och genomföra löpande undersökningar avseende det framtida kompetensbehovet i branschen. FU tryggar fastighetsbranschens framtid! Kontakta oss Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Klarabergsviadukten 7 C6, Box 7366, Stockholm Verksamhetschef Madeleine Rietschel E-post: Telefon: , Mobil: Följ oss på: MyNewsDesk, Facebook, Linkedin eller Prenumerera på vårt nyhetsbrev anmäl dig på Undersökning: Statisticon

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer