Utbildning och bransch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och bransch"

Transkript

1 Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli föreslår ett flertal åtgärder till utbildningsanordnare för ett gott samarbete med branschen och för hög kvalitet på utbildningarna. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

2 Utbildning och bransch Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar bland annat med förutsättningar och stödjande strukturer för att förbättra relationen mellan fastighetsbranschen och utbildningsväsendet. FU är idag en relativt ny och liten organisation i förhållande till branschens position i samhället och är i behov av insatser från både branschföretag och utbildningsanordnare. Här nedan sammanställs några förslag som FU anser är viktiga för att trygga kvalitén i de utbildningar som riktar sig mot fastighetsbranschens yrkesroller. Gymnasieskolan Det lokala programrådet skall finnas på alla gymnasiala yrkesprogram och är en förutsättning för att en skola ska kunna starta sin verksamhet som utbildningsanordnare. Många branschföretag känner inte till det lokala programrådet och dess roll för yrkesutbildningar. Därför är det viktigt att utbildningsanordnare på ett tidigt stadium informerar de lokala och regionala branschföretagen om de lokala programråden och bjuder in till deltagande. Branschens kunskap om den lokala arbetsmarknadens krav och behov är en ovärderlig tillgång i utformandet av en kvalitativ utbildning. Erbjuda handledarutbildning till de företag som erbjuder APL platser. Genom att erbjuda handledarutbildning stärker man kontakten med branschföretagen och säkerställer god kvalitet under dessa utbildningsmoment. Erbjuda avtal för APL där det tydligt framgår vilka moment som skall genomföras under praktikperioden, vem som ansvarar för momenten och vilka kunskaper/färdigheter som skall ingå och bedömas. Att sträva efter långsiktiga avtal som ger bättre förutsättningar för kvalitetshöjande samarbete mellan utbildare och företag. Att utbildningsanordnare med Studie- och yrkesvägledarfunktion kopplar SYV mot ett eller flera branschföretag för information och besök. Att SYV informerar studenter på angränsande yrkesprogram som t.ex. el- och byggprogrammet om de intressanta yrken som finns inom fastighetsbranschen. Denna information bör även ges till elever på för branschen intressanta högskoleförberedande program som teknik- och samhällsprogrammet. Att man i sin grundplanering för VF-programmet lägger in de kurser som krävs för att ge studenterna högskolebehörighet, samt att man är tydlig om detta i sin information och marknadsföring. Att SYV informerar om de branschrelaterade utbildningar som erbjuds på Universitet och högskolor. Att möta branschens ökade kompetensbehov inom kundservice genom att införa servicekurser i kursplanen, såsom t.ex. Service och Bemötande. Delta i regionens FUR-arbete där representanter från regionens branschföretag, utbildningsanordnare och vid behov myndighetspersoner gemensamt arbetar med kompetensförsörjningsfrågor för fastighetsbranschen. Yrkeshögskolan Erbjuda branschföretag plats i utbildningarnas ledningsgrupp Erbjuda handledarutbildning till de företag som erbjuder LIA platser. Genom att erbjuda handledarutbildning stärker man kontakten med branschföretagen och säkerställer god kvalitet under dessa utbildningsmoment. Erbjuda avtal för LIA där det tydligt framgår vilka moment som skall genomföras under praktikperioden, vem som ansvarar för momenten och vilka kunskaper/färdigheter som skall ingå och bedömas. Att sträva efter långsiktiga avtal som ger bättre förutsättningar för kvalitetshöjande samarbete mellan utbildare och företag. Delta i regionens FUR-arbete där representanter från regionens branschföretag, utbildningsanordnare och vid behov myndighetspersoner gemensamt arbetar med kompetensförsörjningsfrågor för fastighetsbranschen. Utbildning och bransch 2013

3 Utbildningssystem Fastighetsbranschen kan erbjuda fria och flexibla jobb. Inom branschen finns det bland annat möjlighet att arbeta med IT, teknik, service, ekonomi och juridik. Det finns utbildningar på alla nivåer och med goda karriärmöjligheter startade det nya gymnasiala VVS- och fastighetsprogrammet. Efter gymnasieutbildning kan man söka vidare till yrkeshögskola eller universitet/högskola. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

4 Utbildningssystem Utbildningssystem På kan du interaktivt välja utbildnings- och karriärvägar för Fastighetsbranschen. 2013

5 Gymnasieutbildning Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar kring frågor om utbildning och rekrytering. Gymnasiereformen GY11 skapade nya möjligheter för fastighetsbranschen att få utbildade och kompetenta medarbetare med yrkesexamen från det nya VVS- och fastighetsprogrammet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

6 Gymnasieutbildning VVS- och fastighetsprogrammet (VF) startades i samband med nya gymnasiereformen GY11. För första gången har nu branschen en egen inriktning i gymnasieutbildningen. VVS och fastighetsprogrammet har idag fyra inriktningar; VVS, KYL- & VÄRMEPUMPSTEKNIK, VENTILATIONSTEKNIK OCH FASTIGHET. Fastighetsinriktningen har tre yrkesutgångar: fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Programmet är ett yrkesprogram och höstterminen 2011 började ca elever på programmet där av 78 elever har valt inriktningen fastighet. Våren 2014 examineras dessa 78 elever med en yrkesexamen inom fastighetskompetens. Dessa elever blir med detta branschens allra första ambassadörer för det nya VFprogrammet. På ett yrkesprogram som VF-programmet, ska det ingå minst 15 veckors praktik sk APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som ska vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Det är skolan som ska tillhandahålla utbildning av handledare. FU har tagit fram en handledarguide som underlättar för skolan och fastighetsföretagen att hjälpa eleven under praktiken. Se gärna broschyren Grattis du ska bli handledare samt FUs riktlinjen på VF-programmet ges även som lärlingsutbildning. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Fastighetsbranschen kan även rekrytera medarbetare från exempelvis EL & Energiprogrammet (EE), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) samt från Teknikprogrammet (T). Gymnasieutbildning 2013

7 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning som startades 2009 är statligt finansierad och utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning ansöker varje år till Yrkeshögskolemyndigheten. Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det är därför viktigt att fastighetsföretagen finns med i ledningsgrupperna och medfinansierar utbildningen för att kvalitetssäkra ansökningarna. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

8 Yrkeshögskoleutbildning Utbildning på yrkeshögskola är eftergymnasial och CSN-berättigad. Yrkesutbildning utgår från arbetslivets behov av kompetent personal och bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. Nio av tio studerande går till arbete eller eget företagande efter avslutad utbildning. Under ett år studerar ungefär på olika yrkeshögskoleutbildningar. Idag efterfrågas yrkeshögskoleutbildningen bland fastighetsföretagen i Sverige. Yrkeshögskolan syftar till att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningar på yrkeshögskola beviljas bland annat efter arbetsmarknadsprognoser om efterfrågan på arbetskraft. Under åren hade yrkeshögskolemyndigheten godkänt 485 utbildningsplatser inom fastighet. Prognosen för perioden år är 650 platser som hittills blivit godkända. Det är troligt att ytterligare utbildningsplatser blir beviljade under kommande ansökningsomgång. Yrkeshögskoleutbildning 2013

9 Högskola och Universitet Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har fastställt fem yrkesroller inom fastighetsbranschen. Däribland två yrkesroller (fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare) som idag är under kategorin högskola/universitetet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

10 Högskola och Universitet Utbildningar riktade mot fastighetsbranschen finns på ca 8 högskolor/universitet i Sverige. Benämningarna på högskolornas och universitetens utbildningar mot fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare är ibland otydliga. Ett arbete inom fastighetsbranschen och dessa yrkesroller är inte alltid självklar. I Fastighetsbranschens Yrkesroller från 2012 finns två roller som är knutna till högskole- eller universitetsstudier. Dessa är fastighetsingenjör 3 och fastighetsförvaltare 3. Fastighetsingenjör 3 En fastighetsingenjör arbetar med att optimera fastigheters tekniska system. I detta ligger att utveckla och ha kostnadsansvar för drift- och underhållsverksamhet. En fastighetsingenjör innehar en ledarroll och ett personalansvar. Fastighetsförvaltare 3 En fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt att säkerställa att kunderna är nöjda. Fastighetsförvaltaren tillser också att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Högskola och Universitet 2013

11 Yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har arbetat med en översyn av branschens yrkesroller. Från 2012 finns följande yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärd, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Dessa finns på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitet/högskoleutbildningar. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

12 Yrkesroller Fastighetsbranschen har enats om följande yrkesroller. Inom varje yrkesroll finns det olika titlar som fastighetsföretagen använder vid anställning. Yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd finns på gymnasiet och yrkeshögskola och motsvarar 1 och 2. Yrkesrollerna fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare finns på yrkeshögskola och universitet/högskola och motsvarar 2 och 3. Fastighetsvärd 1-2 Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och utflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärd 2 är kundens naturliga kontakt med företaget. Det innebär att fastighetsvärd 2 bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Fastighetsskötare 1-2 Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Fastighetstekniker 1-2 Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t ex kyl och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetstekniker 2 har fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik. Det innebär att fastighetstekniker 2 har tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma. Fastighetsingenjör 2-3 Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Yrkesroller Fastighetsförvaltare 2-3 Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå. 2013

13 Branschen i korthet Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör att branschen behöver rekrytera och det finns karriärmöjligheter inom alla områden. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

14 Branschen i korthet Fakta 3,2 miljoner fastigheter personer är verksamma inom branschen Marknadsvärde på omkring miljarder kronor Fastigheter utgör Sveriges största förmögenhetstillgång Transaktionsvolymen är 25,3 miljarder kronor Yrkesroller Den första versionen av fastighetsbranschens yrkesroller fastslogs i en yrkesnomenklatur år En revision genomföredes i april 2012 där yrkesrollerna på 3 utbildningsnivåer nu utgör branschens nya yrkesroller. Det är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som äger branschens yrkesroller. Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Yrkesroller under utredning; Fastighetsekonom och Fastighetsingenjör energi och miljö. Rekryteringsbehov Åldersfördelningen är skev i branschen och att stora pensionsavgångar väntar mellan år Efterfrågan Pensionsavgångar (pension + tillväxt + övrig rörlighet) Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare Totalt: efterfrågas avgår i pension Branschen i korthet 2013

15 Fastighetsbranschen Välkommen till fastighetsbranschen. Möjligheternas bransch som behöver just dig! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

16 Fastighetsbranschen En viktig bransch med viktiga yrken Fastighetsbranschen består av en mängd intressanta yrken med spännande kompetensbehov. Gemensamt för samtliga yrken är att de har en god arbetsmarknad med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns en mängd utbildningar från gymnasiet, yrkeshögskolan till universitet och högskola som riktar sig mot branschens yrken. Om du vill forska kommer det även här att finnas ökade behov av dina kompetenser inom branschen. En viktig utmaning för branschen är t.ex. regeringens energi och miljömål som innebär ett krav på minskning av energianvändningen med 50 % till Vad är fastighetsbranschen Fastighetsbranschen består av alla de människor som dagligen arbetar med att sköta om och utveckla alla fastigheter som finns i Sverige. Fastigheter kan t.ex. vara bostäder, kontorslokaler, skolor, sjukhus, idrottsanläggningar, köpcentra och industrier. Vår främsta uppgift är att se till att fastigheter och dom som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Där jobbar vi bland annat med att erbjuda alla en god miljö, bra luft att andas, lagom värme när det är kallt och lagom svalka när det är varmt. Här jobbar man såväl med den senaste tekniken som med gamla beprövade verktyg och metoder. I några yrken är den tekniska kompetensen och planeringsförmågan viktig, i andra yrken den sociala förmågan och glädjen i att möta människor det viktiga. Gemensamt för alla yrken i branschen är att man gillar människor, miljö och teknik. Varför jobba i fastighetsbranschen Fastighetsbranschen är en stabil och finansiellt stark bransch. Fastigheterna kommer alltid att finnas kvar i Sverige och därmed behovet av kompetent personal. Branschen står inför stora pensionsavgångar tillsammans med förändringar mot ny teknik. Det innebär att det kommer att finnas många intressanta och utvecklande jobb inom denna bransch. Några av branschens företag söker specialister, men de flesta yrkena kräver att man kan lite från många områden och att man tycker om att jobba med människor. Det är en av anledningarna till att branschens yrken är så spännande! Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att utvecklas inom en mängd områden som består av både sociala, mjuka värden och tekniska kunskaper av varierande svårighetsgrad. Vilka yrken finns det Inom fastighetsbranschen finns det 5 grundläggande yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Till dessa yrken finns det utbildningar på gymnasiet, yrkeshögskolor och universitet och högskolor runt om i landet. Utöver dessa yrkesroller finns en mängd andra yrken inom branschen som bygger på dessa utbildningar och kompetenser. Så när det är dags att söka jobb finns det många olika yrken som de 5 yrkesrollerna leder till. Kontakta din Studie- och yrkesvägledare eller gå in på Fastighetsbranschen Missa inte våra filmer om fastighetsbranschens yrken. Du finner dessa på och på och Du kan också ta del av mer information om fastighetsbranschen och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på Välkommen till fastighetsbranschen! 2013

17 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som bildades år Hösten 2010 slöt branschens parter en överenskommelse om att gemensamt arbeta för kompetensförsörjning av branschen genom FU. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

18 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Uppdrag Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds uppdrag är att säkerställa framtida tillgång på kunnig personal inom fastighetsbranschen genom att: Företräda fastighetsbranschen i kontakter med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner Initiera och upprätthålla nära kontakt och samarbete med kommuner, utbildningsföretag och skolor på gymnasial-, yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå Initiera och genomföra undersökningar avseende framtida kompetensbehov Initiera och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser Arbeta för ändamålsenlig utbildning av hög kvalitet Stimulera till att ytterligare aktörer inom branschen blir medlemmar i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Organisation Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i fastighetsbranschen. I styrelsen finns tio ordinarie ledamöter och tio suppleanter som fördelas lika mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Kansli På Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kansli arbetar en verksamhetschef och en assistent. FU har också ett valideringsråd, arbetsgrupp för branschens yrkesroller och en gymnasiegrupp. FU är också engagerat i några av branschens andra intresseområden, som t.ex. Marknadsrådet. FUR Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd håller på att utveckla regionala verksamhetsråd vilka benämns FU-Regioner, FUR. Idag är fem regioner etablerade: FUR Norr, FUR Mellan, FUR Stockholm, FUR Väst och FUR Syd. FUR ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra lokala organisationer. FUR är FUs förlängda arm. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU 2013

19 FU Regioner - FUR FU Regioner - FUR, är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds (FU) förlängda arm. De ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra organisationer och samhällsorgan. Uppgiften är bland annat att bevaka och arbeta med utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna och även informera om FUs verksamhet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

20 FU Regioner - FUR Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har regionala grupper med representanter från fastighetsföretag och utbildare. Dessa grupper benämns FU Regioner - FUR. Syfte med FUR Att sprida kunskap om Utbildningsnämndens verksamhet och branschens framtida behov Att arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt Att verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalité Uppgifter kort sikt Etablera former och representation för FUR-arbetet i respektive region utifrån de regionala förutsättningarna Se över nuvarande representation i de FUR som är etablerade Medverka till insatser som främjar god samverkan och som stimulerar den regionala förankringen Uppgifter på lång sikt Utveckla informationskanaler och upplysningsverksamhet inom regionen både inom branschen och inom utbildningssektorn Analyser av branschens behov av kompetenssäkring inom regionen Bevakning och kvalitetssäkring av utbildningar i enlighet med av FU Uppställda kriterier Bidra och medverka i projekt som FU etablerat med myndigheter eller andra relevanta samhällsorgan Samordning av handledare och praktikanter samt kvalitetssäkring av handledarna i enlighet med av FU uppställda kriterier I enlighet med av FU uppställda kriterier kvalitetssäkra utbildningsanordnare och föreslå FU utbildningsanordnare som kan rekommenderas Vara remissinstans till FU vid större frågor som har betydelse för branschen Kontaktpersoner FUR Norr FUR Mellan FUR Stockholm FUR Väst FUR Syd Anna-Lena Lehto Alessandra Winterpil Jens Kultje FUR Norr FUR Mellan FUR Stockholm FUR Väst FUR Syd FU Regioner - FUR 2013

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20

Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 2015 Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015 Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20 Innehåll Yrkesrådet och klassificeringssystem 3 Representation

Läs mer

Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status - Yrkes-SM i Uppsala 2018, en möjlighet

Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status - Yrkes-SM i Uppsala 2018, en möjlighet KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-09-23 UAN-2014-0500 Björn Bylund Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Undersökningen 4 2. Handlingskompetenser i ett internationellt perspektiv

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer