Grattis - du ska bli handledare!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grattis - du ska bli handledare!"

Transkript

1 Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

2 Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande och ansvarsfullt. Inom gymnasieskolan kallas detta för APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och för yrkeshögskoleutbildningar kallas den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen för LIA (Lärande i arbete). APL och LIA är arbetslivets viktigaste medverkan i det svenska utbildningssystemet. Det är en kurs med kursmål och ämnen och ämnesmål som ska uppnås och betygsättas. Lärandet är en process som ger förståelse och leder till nya handlingsmönster utifrån det man är med om. Man lär sig om det man utför. Handledaren är en mycket viktig person för eleven men också för arbetsplatsen, företaget, branschen och utbildningsanordnaren. Man blir inte bara elevens stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig person. Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Lycka till och välkommen in i rollen som handledare! Om jag ska lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kierkegaard

3 Innehållsförteckning Fakta... 4 Gymnasieutbildning... 4 Yrkeshögskoleutbildning... 4 Varför ska jag vara handledare... 4 Utbildningens mål... 5 Syftet med APL... 5 APL några utmaningar... 5 Ditt uppdrag som handledare... 6 Handledarens olika uppgifter... 6 Stöd till dig som handledare... 7 Handledarrollen... 7 Första mötet/introduktionen... 8 Under praktiken... 9 Arbetsmiljön för elever på praktik... 9 Skolans ansvar... 9 Skolans och arbetsplatsens gemensammaansvar... 9 Arbetsplatsens ansvar... 9 Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet Regler Ha någonting i reserv Försäkring Ansvarsförsäkring för studerande Återkoppling och bedömning Checklista efter praktiken Yrkesroller Fastighetsvärd Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare

4 Fakta Gymnasieutbildning Gymnasieskolan är en grundläggande nivå för yrkeskunskaper Gymnasieskolan yrkesprogram är på 3 år. De flesta eleverna kommer från VVS och Fastighetsprogrammet (inriktning Fastighet) Minst 15 veckor, under de tre åren ska vara APL. Det finns tre yrkesutgångar inom inriktningen fastighet, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsskötare. Gymnasieskolan är formellt sett en frivillig skolform, men i dagens samhälle är en godkänd gymnasieutbildning i praktiken minikravet för att komma in i arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildning Utbildningar på mellan ett och tre år. En utbildningsform på eftergymnasial nivå. Teori varvas med praktik en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete). Är kostnadsfri, men däremot får studenterna betala för exempelvis litteratur precis som vid en högskoleutbildning. Handledarrollen kan se ut på många olika sätt beroende på yrke och utbildningsupplägg. Det som är gemensamt är att handledaren är den som får APL/LIA att fungera i praktiken. Varför ska jag vara handledare Både du och eleven får förhoppningsvis lär er mycket under det arbetsplast förlagda lärandet. Du får själv reflektera. Du får ny inspiration. Eleven blir en extra hand. Eleven kan bli en ny medarbetare. Att APL perioden blir bra hänger på inställningen av ditt engagemang, och att du avsätter/får avsätta tid för uppdraget. Att ha en elev som är intresserad av varför du gör på ett speciellt sätt kan leda till att du själv blir tvungen att reflektera över ditt jobb. Det kanske finns bättre sätt att göra arbetsuppgifterna på? Det kan vara inspirerande för dig att bli uppmärksammad för dina kunskaper och att få dela med sig av kunskap är ofta en positiv upplevelse. Kontakten med en elev kan bli en nytändning i jobbet. Det som börjat bli tråkigt kan bli intressant igen när man får någon som bryr sig och vill veta mer. Att ta emot en elev kan innebära att man får en extra hand på jobbet, arbetet kan bli lite lättare, bara man ser upp med att inte utnyttja eleven. För både arbetskamrater och arbetsgivare blir APL en möjlighet att se vad den studerande går för. När det sedan behövs nya medarbetare är det lättare att ta kontakt med någon som man redan känner

5 Några bra förutsättningar för att vara handledare Att du a r intresserad av att vara handledare Att du har goda yrkeskunskaper och intresserad av fo rmedla dem Att du tycker att det a r stimulerande att arbeta med ungdomar Att du fa r den tid du beho ver fo r utbildning och handledarskap Utbildningens mål Det primära målet för utbildningen är att leda till jobb inom det yrkesområde som utbildningen gäller. Fastighetsbranschen har idag svårt att hitta personer med en bred kunskap om fastigheter, förvaltning och skötsel. Därför är det viktigt för företagen och branschen att sådana personer utbildas. Men viktigast kanske är att varje elev ska ha möjlighet ett med verklig kompetens kunna få ett arbete. Syftet med APL Ge eleven möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter Ge nya praktiska kunskaper som kan vidareutveckla eleven APL några utmaningar Vilka praktiska möjligheter finns? Har arbetsplatsen tid och råd? Kan du skaffa den kunskap och det stöd som behövs? Vilka rutiner och verktyg finns? Finns lämpliga arbetsuppgifter? Tänk på att: All APL ska vara planlagd Att avtal ska ingås mellan skolan och företaget Att avtal mellan skola och fo retag ska fo rega s av lokal o verenskommelse mellan fo retaget och facklig organisation Att ta emot elever har med attityder att göra vad vi tror oss veta och vad vi anser om saker och ting, men också praktiska möjligheter. Har arbetsplatsen tid och råd? Har du som handledare möjlighet att skaffa dig den kunskap och det stöd som behövs? Vilka rutiner och verktyg finns? Vilka arbetsuppgifter kan/ska elever få göra på din arbetsplats? - 5 -

6 På vilket sätt kan ni lägga upp det dagliga arbetet så att eleverna får den utbildning de ska ha på ett naturligt sätt? Ditt uppdrag som handledare Dina uppgifter som handledare formas dels efter arbetsplatsens förutsättningar, dels utifrån de krav som utbildningsanordnaren ställer. Det är viktigt att du känner fullt stöd från arbetsplatsens ledning och dina kollegor och att ditt handledaruppdrag är ordentligt förankrat på arbetsplatsen. För att göra ett bra jobb är det en förutsättning att du får tillräckligt med tid avsatt för uppdraget. Förutsättningar för handledaren: Handledaren handleder eleven och har den direkta kontakten med yrkesla raren Handledaren ansvarar fo r den yrkesma ssiga och sociala funktionen i elevernas kompetensutveckling pa arbetsplatsen Handledarens ordinarie arbetsuppgifter ska organiseras pa ett sa dant sa tt att handledaruppdraget i mo jligaste ma n kan genomfo ras utan sto rning Handledaren ska ha kompetens fo r sitt uppdrag. Fo r tid som a tga r fo r uppdraget som handledare erha ller handledaren lo n som motsvarar ordinarie lo n plus handledartilla gg Planering och uppla ggning av den lokala arbetsplatsfo rlagda utbildningen samt introduktion av elev ska ske i samverkan mellan yrkesla rare och handledare Handledarens olika uppgifter Att ta emot och introducera eleven på arbetsplatsen Beskriva arbetet, visa, instruera, öva Planera och följa upp Underla tta la randet Att i samra d med skolan bedo ma na r eleven klarat av utbildningsma len Beakta skydds- och sa kerhetsfra gor Dokumentera Som handledare kan du komma att ha en del kontakt med utbildningsanordnaren. Det kan innebära att du deltar i möten och är med och planerar och organiserar praktiken. Som handledare kan det ingå att visa arbetet och de olika arbetsuppgifterna. Du är kanske den som ska instruera och låta deltagarna prova och öva. Fundera över hur du ska gå till väga när du ska visa ett arbetsmoment. I din roll som handledare ingår det att reflektera över och bedöma hur APL har fungerat. Hur kan du konkret gå tillväga vid bedömning? Ett sätt är att du kontinuerligt ger återkoppling till eleven då behöver det inte bli så dramatiskt. Utbildningsanordnaren är huvudansvarig för genomförandet av utbildningen. Du är experten som kan arbetsplatsen

7 Ett annat bra sätt att dokumentera och följa studentens lärande är att använda en loggbok eller en dagbok. Det underlättar ditt arbete och tydliggör vilka moment studenten klarar av och vad som han eller hon kanske behöver öva mer på. En manual för kursmål och vad som lämpligt ska provas/tränas under APL (i gymnasieskolan) finns framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stöd till dig som handledare Att du får tillräckligt med tid till din uppgift har stor betydelse. Kolla därför med arbetsgivaren hur det ser ut för din del. Delta i handledarutbildning om du blir erbjuden detta. Din arbetsgivares stöd är avgörande för ditt engagemang. Har arbetsgivaren förstått vikten av ditt arbete? Visar ledningen tillräckligt intresse? En positiv ledning ger extra uppmuntran. En viktig pusselbit är också utbildningsanordnarens inställning. Även om de inte kan bidra ekonomiskt så är intresse, information, täta kontakter och uppmuntran ett viktigt stöd. Viktigt att utbildningsanordnaren tydliggör vilka kursmål som eleven behöver ny och/eller fördjupad kunskap om och vilka saker som särskilt behöver färdighetstränas. Det bästa är att skolan, eleven, företaget och skriftligt dokumenterar detta. (Mallen som finns beskriven ovan är ett bra hjälpmedel.) Ett bra stöd kan också dina kollegor ge. Är ni fler med handledaruppgifter på ditt jobb? Finns det fler i de närmsta omgivningarna som kan träffas? Ett sådant utbyte kan ge både inspiration och stöd. Handledarrollen Handledaren förbereder praktikperioden och är den som tar emot, informerar och introducerar eleven i företaget. Det är handledaren som ordnar med praktiska saker som skåp och arbetskläder. Eleven ska informeras om att det är handledaren som är kontaktperson för frågor och önskemål rörande praktiken, samt för sjukanmälan eller annan frånvaro. Handledaren/företaget kontaktar eleven exempelvis kan man skriva ett välkomstbrev i god tid innan praktikperioden. Det ger en välkomnande bild av företaget och praktisk information till eleven. I brevet kan eventuellt även bifogas ett schema över praktikperioden. Var inte rädd för att ställa krav på eleven, givetvis rimliga sådana. Brevet informerar i god tid om frågorna eleven alltid har: Hur hittar jag dit? När skall jag vara där? Hur skall jag klä mig? Har de omklädningsrum och duschar? Var skall jag äta min lunch? - 7 -

8 Som elev är det uppskattat att, även om man bara är där en kortare tid, att man blir behandlad som om man vore anställd. Alla arbeten har delar som är tråkiga och sega, att enbart låta eleven delta i de som är roliga ger en skev bild av verksamheten. Ingår det tråkiga moment i det ordinarie arbetet så låt i den mån det är möjligt även eleven ta del av detta. Det är inte heller meningen att handledaren skall vara den som eleven följer med under hela sin praktik. Handledaren ser till att eleven kommer till nya avdelningar och nya provuppgifter och att schemat någorlunda följs. Första mötet/introduktionen Att som elev komma till en okänd arbetsplats med nya människor känns för de flesta nervöst därför är det viktigt att få en bra start. För eleven känns det ofta viktigt att så snabbt som möjligt bli en i gänget. Som handledare kan du underlätta och påskynda anpassningen genom att informera om hur det går till på just din arbetsplats med olika praktiska frågor. Här nedan följer några tips inför det första mötet. Mo t eleven i entre n/receptionen. Ha lsa va lkommen, presentera dig sja lv. La t eleven/eleverna presentera sig. Bera tta om vad som na rmast ska ha nda. Fra ga eleven vilka kunskaper de har om fo retaget och bera tta kort om fo retaget. Informera om arbetstider, raster, accepterar man flextid, sta mplar man in, kan man byta arbetspass, kla der, koder, nycklar, ska p, lunchrum, toalett och en massa andra praktiska saker. La mna o ver en kortfattad information om fo retaget, arbetstider och andra regler, om man blir sjuk hur go r man da? Bera tta kort vad som kommer att ha nda under elevens APL -tid vid fo retaget, Visa pa vilka arbetsmoment som eleven ska arbeta med/la ra sig under tiden pa fo retaget. Fra ga vilka fo rva ntningar eleven har. Du som handledare presenterar eleven fo r chefer, arbetsledning och arbetskamrater, visa runt pa fo retaget. Du kan också överlämna en journal eller dagbok för eleven att föra under praktiken. Informera om vart eleven skall vända sig om du inte är där. Diskutera med den studerande om hur ni kan ha lla kontakt under tiden pa arbetsplatsen. Kom o verens om tider/dagar fo r avsta mning. Informera om hur arbetet a r organiserat. Glo m inte att bera tta om rutiner och eventuella sa kerhetsregler, sa dant som du kanske tycker a r sja lvklart, men inte a r det fo r den som a r ny. Informera om vem som a r skyddsombud. Fundera om det på din arbetsplats finns något av speciell vikt som eleven borde känna till. Missa inte att tala om uppträdandet gentemot hyresgäster och andra personer som eleven kommer i kontakt med, samma gäller för elever som för övriga anställda! Poängtera att även eleven representerar företaget utåt

9 Under praktiken I arbetslivet är vi ofta sådana att vi gärna påpekar fel och brister som kan uppstå. Det omvända inträffar allt för sällan. Vi är dåliga på att ge beröm och positiva kommentarer. Att som elev få höra att man löst en uppgift på ett bra sätt stimulerar till att fortsätta att utvecklas. Glöm inte bort att i möjligaste mån behandla eleven som en anställd. Gäller kl. 16 för hemgång gäller det även eleven. Utnyttja faktumet att eleven inte är hemmablind, ibland behövs en utomståendes åsikt. Uppmana till att meddela fel på hemsidor och annat som kanske kan förbättras. Arbetsmiljön för elever på praktik Praktik är en viktig del i elevernas förberedelse för ett arbetsliv. När elever går ut på praktik eller arbetsplatsförlagd lärande (APL) till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevernas arbetsmiljö. Skolans ansvar Innan elever går ut på arbetsplatsförlagd lärande (APL) ska skolan: välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad Det är skolan som, enligt 2 arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla allvarliga skador och tillbud som händer eleven under praktiktiden. Skolans och arbetsplatsens gemensammaansvar Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans: bestämma elevens arbetstider bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar bestämma handledningens art och omfattning bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå Arbetsplatsens ansvar Arbetsgivaren som tar emot en elev på APL ska: se till att arbetet blir säkert för eleven se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan - 9 -

10 Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik. Men formellt är det skolans ansvar att anmäla. Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet Det är särskilt viktigt att elever som går yrkesutbildningar och arbetar praktiskt i skolan och ute på företag får goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor inom sina yrkesområden. I framtiden kommer de själva att bli arbetstagare, arbetsgivare, konstruktörer, projektörer, konsulter etc. Praktiken blir därför en viktig del av deras utbildning i arbetsmiljö och kan komma att påverka deras inställning till arbetsmiljöarbete i sitt framtida yrkesliv. Regler Arbetsmiljön vid APL regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet, AFS 1996:1. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är anställda. Se kapitel 2 4 och 7 9 i arbetsmiljölagen. Du hittar alla regler på Under temat Så får ungdomar arbeta kan du läsa mer om vad som gäller vid praktik. Den som ska var på APL ska första dagen erhålla information om arbetsmiljö, säkerhet och skyddsorganisation. Vid en arbetsplatsolycka eller tillbud som berör eleven på arbetsplatsen åligger det arbetsgivaren att skyndsamt beskriva och rapportera händelsen skriftligt till utbildningsanordnaren som sedan rapporterar händelsen till arbetsmiljöverket. Ha någonting i reserv Fundera lite på vad som kan göras om något händer? Kan någon arbetskamrat ta över? Finns det någon annan APL -plats som eleven kan tillgå? Finns det skriftligt material? Kan man träna på olika sätt och på olika ställen? Försäkring Enkelt uttryckt - skolan har försäkring för eleverna, både på gymnasiet och på yrkeshögskolan Denna försäkring motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom. Ansvarsförsäkring för studerande Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet APL och LIA i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en elev tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare hos vilken utbildningen bedrivs

11 Återkoppling och bedömning Ett avslutande samtal mellan dig och studenten om hur det fungerat är bra. Att få och ge feedback, positiv eller negativ hör till. Kanske blir det en sista chans för eleven att få förklarat något som han eller hon inte riktigt förstått. Eleven kommer att få betyg för på vad den lärt sig, betyget sätts av utbildningsanordnaren i samråd med dig. Ta dig tid att förklara och ge möjlighet till kommentarer och frågor. Ett sätt att visa på värdet av uppgifter är att låta representant för ledning vara med på avslutningsmötet. Diskutera vad som har varit bra, mindre bra och vad som kan göras annorlunda. Vad har praktikanten lärt sig och hur ser hon eller han på företagets verksamhet, företagande, företagsamhet och arbetsliv efter praktiken? De upplevelser och erfarenheter som gjorts kan bidra till att förbättra kommande praktikperioder. En sak man kan göra är att ge eleven ett intyg om praktikperioden som sedan eleven kan använda i sin meritbeskrivning. Se nedan för exempel. Checklista efter praktiken Koder tillbaka Skåpnycklar Passerkort Verktyg Koder, byta efteråt? Ex. inloggning, passerkoder Övrigt Yrkesroller Här presenterar vi de olika yrkesrollerna och vad de innebär. Fastighetsvärd Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärden bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Fastighetsskötare Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter

12 Fastighetstekniker Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetsteknikern kan ha tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma. Fastighetsingenjör Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Klarabergsviadukten 70 C Stockholm Vi finns på Facebook och Twitter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har till uppgift att långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling inom kollektivavtalsparternas verksamhetsområde. November

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Handledarutbildning Fordonstestteknik

Handledarutbildning Fordonstestteknik Handledarutbildning Fordonstestteknik Utbildningsmål Efter kursen ska handledaren: Veta vad handledaruppgiften går ut på Känna till aktuell yrkesutbildning i stort och hur den bedrivs i skolan Ha förkunskap

Läs mer

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande Elev 2016-08-16 Innehåll Information... 1 Elevens ansvar... 2 Handledarens ansvar... 3 Skolans ansvar... 4 Arbetsmiljö... 5 Lärande och bedömning... 6 Information 1 Nu ska du

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1 Handledare Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice Utgåva 2 1 Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en YAanställd på din arbetsplats en uppgift som

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljö. Anders Ingwald,

Arbetsmiljö. Anders Ingwald, Arbetsmiljö Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Om.. vem som har arbetsmiljönsvaret för eleven? Huvudmannen för skolan ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty wert yu uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop APL - handbok asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Botkyrkas yrkesprogram dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År:

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Till handledare vid företaget Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Målsättningen är att den studerande ska vara hos er 40 tim/vecka och följa

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 1) Apl/praktik anskaffning Vår rektor har den första kontakten med de olika

Läs mer

Avtal gymnasielärling

Avtal gymnasielärling Skolförvaltningen Härnösands gymnasium 2015-xx-xx Sid. 1 av 5 Avtal gymnasielärling Avtal för utbildningskontrakt mellan Härnösands gymnasium, Härnösands kommun (org nr 212000-2403) och företag samt org

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING

UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING 1. PARTER OCH KONTAKTPERSONER 1.1. Skolhuvudman Thorengruppen AB, 556613-9290, hädanefter benämnt som Yrkesgymnasiet Kontaktperson/lärare: Frida Beijbom

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid...

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Information till arbetsgivare och handledare

Information till arbetsgivare och handledare Information till arbetsgivare och handledare Informationen här, är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant. Tack för att du tar emot en feriepraktikant! OBS! Nytt från och med det året

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete jo VÄGLEDNING Kommunkontoret Personal- och löneenheten 2004-04-19 Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Ung i Lund Ta emot praktikanter

Ung i Lund Ta emot praktikanter Ung i Lund 2016 Ta emot praktikanter Under sommaren 2016 kommer 750 ungdomar att testa på arbetslivet via Ung i Lunds praktikverksamhet. Som handledare får du möjlighet att marknadsföra din arbetsplats,

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda 1 (6) Introduktion av nyanställda Arbetstagarens första tid på arbetsplatsen kan i många fall vara avgörande för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att introduktionen sker med stor medvetenhet och bredd.

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans FAQ praktikant inom Sverige tillsammans Intentioner från AcadeMedia! Att erbjuda lärare, eller andra yrkeskategorier, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.! Att introducera den svenska

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer