Grattis - du ska bli handledare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grattis - du ska bli handledare!"

Transkript

1 Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

2 Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande och ansvarsfullt. Inom gymnasieskolan kallas detta för APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och för yrkeshögskoleutbildningar kallas den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen för LIA (Lärande i arbete). APL och LIA är arbetslivets viktigaste medverkan i det svenska utbildningssystemet. Det är en kurs med kursmål och ämnen och ämnesmål som ska uppnås och betygsättas. Lärandet är en process som ger förståelse och leder till nya handlingsmönster utifrån det man är med om. Man lär sig om det man utför. Handledaren är en mycket viktig person för eleven men också för arbetsplatsen, företaget, branschen och utbildningsanordnaren. Man blir inte bara elevens stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig person. Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Lycka till och välkommen in i rollen som handledare! Om jag ska lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där Sören Kierkegaard

3 Innehållsförteckning Fakta... 4 Gymnasieutbildning... 4 Yrkeshögskoleutbildning... 4 Varför ska jag vara handledare... 4 Utbildningens mål... 5 Syftet med APL... 5 APL några utmaningar... 5 Ditt uppdrag som handledare... 6 Handledarens olika uppgifter... 6 Stöd till dig som handledare... 7 Handledarrollen... 7 Första mötet/introduktionen... 8 Under praktiken... 9 Arbetsmiljön för elever på praktik... 9 Skolans ansvar... 9 Skolans och arbetsplatsens gemensammaansvar... 9 Arbetsplatsens ansvar... 9 Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet Regler Ha någonting i reserv Försäkring Ansvarsförsäkring för studerande Återkoppling och bedömning Checklista efter praktiken Yrkesroller Fastighetsvärd Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare

4 Fakta Gymnasieutbildning Gymnasieskolan är en grundläggande nivå för yrkeskunskaper Gymnasieskolan yrkesprogram är på 3 år. De flesta eleverna kommer från VVS och Fastighetsprogrammet (inriktning Fastighet) Minst 15 veckor, under de tre åren ska vara APL. Det finns tre yrkesutgångar inom inriktningen fastighet, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsskötare. Gymnasieskolan är formellt sett en frivillig skolform, men i dagens samhälle är en godkänd gymnasieutbildning i praktiken minikravet för att komma in i arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildning Utbildningar på mellan ett och tre år. En utbildningsform på eftergymnasial nivå. Teori varvas med praktik en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete). Är kostnadsfri, men däremot får studenterna betala för exempelvis litteratur precis som vid en högskoleutbildning. Handledarrollen kan se ut på många olika sätt beroende på yrke och utbildningsupplägg. Det som är gemensamt är att handledaren är den som får APL/LIA att fungera i praktiken. Varför ska jag vara handledare Både du och eleven får förhoppningsvis lär er mycket under det arbetsplast förlagda lärandet. Du får själv reflektera. Du får ny inspiration. Eleven blir en extra hand. Eleven kan bli en ny medarbetare. Att APL perioden blir bra hänger på inställningen av ditt engagemang, och att du avsätter/får avsätta tid för uppdraget. Att ha en elev som är intresserad av varför du gör på ett speciellt sätt kan leda till att du själv blir tvungen att reflektera över ditt jobb. Det kanske finns bättre sätt att göra arbetsuppgifterna på? Det kan vara inspirerande för dig att bli uppmärksammad för dina kunskaper och att få dela med sig av kunskap är ofta en positiv upplevelse. Kontakten med en elev kan bli en nytändning i jobbet. Det som börjat bli tråkigt kan bli intressant igen när man får någon som bryr sig och vill veta mer. Att ta emot en elev kan innebära att man får en extra hand på jobbet, arbetet kan bli lite lättare, bara man ser upp med att inte utnyttja eleven. För både arbetskamrater och arbetsgivare blir APL en möjlighet att se vad den studerande går för. När det sedan behövs nya medarbetare är det lättare att ta kontakt med någon som man redan känner

5 Några bra förutsättningar för att vara handledare Att du a r intresserad av att vara handledare Att du har goda yrkeskunskaper och intresserad av fo rmedla dem Att du tycker att det a r stimulerande att arbeta med ungdomar Att du fa r den tid du beho ver fo r utbildning och handledarskap Utbildningens mål Det primära målet för utbildningen är att leda till jobb inom det yrkesområde som utbildningen gäller. Fastighetsbranschen har idag svårt att hitta personer med en bred kunskap om fastigheter, förvaltning och skötsel. Därför är det viktigt för företagen och branschen att sådana personer utbildas. Men viktigast kanske är att varje elev ska ha möjlighet ett med verklig kompetens kunna få ett arbete. Syftet med APL Ge eleven möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter Ge nya praktiska kunskaper som kan vidareutveckla eleven APL några utmaningar Vilka praktiska möjligheter finns? Har arbetsplatsen tid och råd? Kan du skaffa den kunskap och det stöd som behövs? Vilka rutiner och verktyg finns? Finns lämpliga arbetsuppgifter? Tänk på att: All APL ska vara planlagd Att avtal ska ingås mellan skolan och företaget Att avtal mellan skola och fo retag ska fo rega s av lokal o verenskommelse mellan fo retaget och facklig organisation Att ta emot elever har med attityder att göra vad vi tror oss veta och vad vi anser om saker och ting, men också praktiska möjligheter. Har arbetsplatsen tid och råd? Har du som handledare möjlighet att skaffa dig den kunskap och det stöd som behövs? Vilka rutiner och verktyg finns? Vilka arbetsuppgifter kan/ska elever få göra på din arbetsplats? - 5 -

6 På vilket sätt kan ni lägga upp det dagliga arbetet så att eleverna får den utbildning de ska ha på ett naturligt sätt? Ditt uppdrag som handledare Dina uppgifter som handledare formas dels efter arbetsplatsens förutsättningar, dels utifrån de krav som utbildningsanordnaren ställer. Det är viktigt att du känner fullt stöd från arbetsplatsens ledning och dina kollegor och att ditt handledaruppdrag är ordentligt förankrat på arbetsplatsen. För att göra ett bra jobb är det en förutsättning att du får tillräckligt med tid avsatt för uppdraget. Förutsättningar för handledaren: Handledaren handleder eleven och har den direkta kontakten med yrkesla raren Handledaren ansvarar fo r den yrkesma ssiga och sociala funktionen i elevernas kompetensutveckling pa arbetsplatsen Handledarens ordinarie arbetsuppgifter ska organiseras pa ett sa dant sa tt att handledaruppdraget i mo jligaste ma n kan genomfo ras utan sto rning Handledaren ska ha kompetens fo r sitt uppdrag. Fo r tid som a tga r fo r uppdraget som handledare erha ller handledaren lo n som motsvarar ordinarie lo n plus handledartilla gg Planering och uppla ggning av den lokala arbetsplatsfo rlagda utbildningen samt introduktion av elev ska ske i samverkan mellan yrkesla rare och handledare Handledarens olika uppgifter Att ta emot och introducera eleven på arbetsplatsen Beskriva arbetet, visa, instruera, öva Planera och följa upp Underla tta la randet Att i samra d med skolan bedo ma na r eleven klarat av utbildningsma len Beakta skydds- och sa kerhetsfra gor Dokumentera Som handledare kan du komma att ha en del kontakt med utbildningsanordnaren. Det kan innebära att du deltar i möten och är med och planerar och organiserar praktiken. Som handledare kan det ingå att visa arbetet och de olika arbetsuppgifterna. Du är kanske den som ska instruera och låta deltagarna prova och öva. Fundera över hur du ska gå till väga när du ska visa ett arbetsmoment. I din roll som handledare ingår det att reflektera över och bedöma hur APL har fungerat. Hur kan du konkret gå tillväga vid bedömning? Ett sätt är att du kontinuerligt ger återkoppling till eleven då behöver det inte bli så dramatiskt. Utbildningsanordnaren är huvudansvarig för genomförandet av utbildningen. Du är experten som kan arbetsplatsen

7 Ett annat bra sätt att dokumentera och följa studentens lärande är att använda en loggbok eller en dagbok. Det underlättar ditt arbete och tydliggör vilka moment studenten klarar av och vad som han eller hon kanske behöver öva mer på. En manual för kursmål och vad som lämpligt ska provas/tränas under APL (i gymnasieskolan) finns framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stöd till dig som handledare Att du får tillräckligt med tid till din uppgift har stor betydelse. Kolla därför med arbetsgivaren hur det ser ut för din del. Delta i handledarutbildning om du blir erbjuden detta. Din arbetsgivares stöd är avgörande för ditt engagemang. Har arbetsgivaren förstått vikten av ditt arbete? Visar ledningen tillräckligt intresse? En positiv ledning ger extra uppmuntran. En viktig pusselbit är också utbildningsanordnarens inställning. Även om de inte kan bidra ekonomiskt så är intresse, information, täta kontakter och uppmuntran ett viktigt stöd. Viktigt att utbildningsanordnaren tydliggör vilka kursmål som eleven behöver ny och/eller fördjupad kunskap om och vilka saker som särskilt behöver färdighetstränas. Det bästa är att skolan, eleven, företaget och skriftligt dokumenterar detta. (Mallen som finns beskriven ovan är ett bra hjälpmedel.) Ett bra stöd kan också dina kollegor ge. Är ni fler med handledaruppgifter på ditt jobb? Finns det fler i de närmsta omgivningarna som kan träffas? Ett sådant utbyte kan ge både inspiration och stöd. Handledarrollen Handledaren förbereder praktikperioden och är den som tar emot, informerar och introducerar eleven i företaget. Det är handledaren som ordnar med praktiska saker som skåp och arbetskläder. Eleven ska informeras om att det är handledaren som är kontaktperson för frågor och önskemål rörande praktiken, samt för sjukanmälan eller annan frånvaro. Handledaren/företaget kontaktar eleven exempelvis kan man skriva ett välkomstbrev i god tid innan praktikperioden. Det ger en välkomnande bild av företaget och praktisk information till eleven. I brevet kan eventuellt även bifogas ett schema över praktikperioden. Var inte rädd för att ställa krav på eleven, givetvis rimliga sådana. Brevet informerar i god tid om frågorna eleven alltid har: Hur hittar jag dit? När skall jag vara där? Hur skall jag klä mig? Har de omklädningsrum och duschar? Var skall jag äta min lunch? - 7 -

8 Som elev är det uppskattat att, även om man bara är där en kortare tid, att man blir behandlad som om man vore anställd. Alla arbeten har delar som är tråkiga och sega, att enbart låta eleven delta i de som är roliga ger en skev bild av verksamheten. Ingår det tråkiga moment i det ordinarie arbetet så låt i den mån det är möjligt även eleven ta del av detta. Det är inte heller meningen att handledaren skall vara den som eleven följer med under hela sin praktik. Handledaren ser till att eleven kommer till nya avdelningar och nya provuppgifter och att schemat någorlunda följs. Första mötet/introduktionen Att som elev komma till en okänd arbetsplats med nya människor känns för de flesta nervöst därför är det viktigt att få en bra start. För eleven känns det ofta viktigt att så snabbt som möjligt bli en i gänget. Som handledare kan du underlätta och påskynda anpassningen genom att informera om hur det går till på just din arbetsplats med olika praktiska frågor. Här nedan följer några tips inför det första mötet. Mo t eleven i entre n/receptionen. Ha lsa va lkommen, presentera dig sja lv. La t eleven/eleverna presentera sig. Bera tta om vad som na rmast ska ha nda. Fra ga eleven vilka kunskaper de har om fo retaget och bera tta kort om fo retaget. Informera om arbetstider, raster, accepterar man flextid, sta mplar man in, kan man byta arbetspass, kla der, koder, nycklar, ska p, lunchrum, toalett och en massa andra praktiska saker. La mna o ver en kortfattad information om fo retaget, arbetstider och andra regler, om man blir sjuk hur go r man da? Bera tta kort vad som kommer att ha nda under elevens APL -tid vid fo retaget, Visa pa vilka arbetsmoment som eleven ska arbeta med/la ra sig under tiden pa fo retaget. Fra ga vilka fo rva ntningar eleven har. Du som handledare presenterar eleven fo r chefer, arbetsledning och arbetskamrater, visa runt pa fo retaget. Du kan också överlämna en journal eller dagbok för eleven att föra under praktiken. Informera om vart eleven skall vända sig om du inte är där. Diskutera med den studerande om hur ni kan ha lla kontakt under tiden pa arbetsplatsen. Kom o verens om tider/dagar fo r avsta mning. Informera om hur arbetet a r organiserat. Glo m inte att bera tta om rutiner och eventuella sa kerhetsregler, sa dant som du kanske tycker a r sja lvklart, men inte a r det fo r den som a r ny. Informera om vem som a r skyddsombud. Fundera om det på din arbetsplats finns något av speciell vikt som eleven borde känna till. Missa inte att tala om uppträdandet gentemot hyresgäster och andra personer som eleven kommer i kontakt med, samma gäller för elever som för övriga anställda! Poängtera att även eleven representerar företaget utåt

9 Under praktiken I arbetslivet är vi ofta sådana att vi gärna påpekar fel och brister som kan uppstå. Det omvända inträffar allt för sällan. Vi är dåliga på att ge beröm och positiva kommentarer. Att som elev få höra att man löst en uppgift på ett bra sätt stimulerar till att fortsätta att utvecklas. Glöm inte bort att i möjligaste mån behandla eleven som en anställd. Gäller kl. 16 för hemgång gäller det även eleven. Utnyttja faktumet att eleven inte är hemmablind, ibland behövs en utomståendes åsikt. Uppmana till att meddela fel på hemsidor och annat som kanske kan förbättras. Arbetsmiljön för elever på praktik Praktik är en viktig del i elevernas förberedelse för ett arbetsliv. När elever går ut på praktik eller arbetsplatsförlagd lärande (APL) till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevernas arbetsmiljö. Skolans ansvar Innan elever går ut på arbetsplatsförlagd lärande (APL) ska skolan: välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad Det är skolan som, enligt 2 arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla allvarliga skador och tillbud som händer eleven under praktiktiden. Skolans och arbetsplatsens gemensammaansvar Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans: bestämma elevens arbetstider bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar bestämma handledningens art och omfattning bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå Arbetsplatsens ansvar Arbetsgivaren som tar emot en elev på APL ska: se till att arbetet blir säkert för eleven se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan - 9 -

10 Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik. Men formellt är det skolans ansvar att anmäla. Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet Det är särskilt viktigt att elever som går yrkesutbildningar och arbetar praktiskt i skolan och ute på företag får goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor inom sina yrkesområden. I framtiden kommer de själva att bli arbetstagare, arbetsgivare, konstruktörer, projektörer, konsulter etc. Praktiken blir därför en viktig del av deras utbildning i arbetsmiljö och kan komma att påverka deras inställning till arbetsmiljöarbete i sitt framtida yrkesliv. Regler Arbetsmiljön vid APL regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet, AFS 1996:1. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är anställda. Se kapitel 2 4 och 7 9 i arbetsmiljölagen. Du hittar alla regler på Under temat Så får ungdomar arbeta kan du läsa mer om vad som gäller vid praktik. Den som ska var på APL ska första dagen erhålla information om arbetsmiljö, säkerhet och skyddsorganisation. Vid en arbetsplatsolycka eller tillbud som berör eleven på arbetsplatsen åligger det arbetsgivaren att skyndsamt beskriva och rapportera händelsen skriftligt till utbildningsanordnaren som sedan rapporterar händelsen till arbetsmiljöverket. Ha någonting i reserv Fundera lite på vad som kan göras om något händer? Kan någon arbetskamrat ta över? Finns det någon annan APL -plats som eleven kan tillgå? Finns det skriftligt material? Kan man träna på olika sätt och på olika ställen? Försäkring Enkelt uttryckt - skolan har försäkring för eleverna, både på gymnasiet och på yrkeshögskolan Denna försäkring motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom. Ansvarsförsäkring för studerande Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet APL och LIA i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en elev tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare hos vilken utbildningen bedrivs

11 Återkoppling och bedömning Ett avslutande samtal mellan dig och studenten om hur det fungerat är bra. Att få och ge feedback, positiv eller negativ hör till. Kanske blir det en sista chans för eleven att få förklarat något som han eller hon inte riktigt förstått. Eleven kommer att få betyg för på vad den lärt sig, betyget sätts av utbildningsanordnaren i samråd med dig. Ta dig tid att förklara och ge möjlighet till kommentarer och frågor. Ett sätt att visa på värdet av uppgifter är att låta representant för ledning vara med på avslutningsmötet. Diskutera vad som har varit bra, mindre bra och vad som kan göras annorlunda. Vad har praktikanten lärt sig och hur ser hon eller han på företagets verksamhet, företagande, företagsamhet och arbetsliv efter praktiken? De upplevelser och erfarenheter som gjorts kan bidra till att förbättra kommande praktikperioder. En sak man kan göra är att ge eleven ett intyg om praktikperioden som sedan eleven kan använda i sin meritbeskrivning. Se nedan för exempel. Checklista efter praktiken Koder tillbaka Skåpnycklar Passerkort Verktyg Koder, byta efteråt? Ex. inloggning, passerkoder Övrigt Yrkesroller Här presenterar vi de olika yrkesrollerna och vad de innebär. Fastighetsvärd Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärden bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Fastighetsskötare Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter

12 Fastighetstekniker Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetsteknikern kan ha tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma. Fastighetsingenjör Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Klarabergsviadukten 70 C Stockholm Vi finns på Facebook och Twitter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har till uppgift att långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling inom kollektivavtalsparternas verksamhetsområde. November

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 1 Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 2 Innehåll 1. Kriterier för blivande arbetsplatshandledare...

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer