Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst."

Transkript

1 Geografi Modersmål Samhällslära Biologi Kemi Gymnastik UF-programmen i läroplanen Matematik Språk Bildkonst Fysik

2 UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start Up UF Next Steps UF 24h -läger Enterprise without Borders UF 12h-läger UF Ett år som företagare UF 6h -läger UF Egen ekonomi UF Jag + Du = Vi UF Vad gör människor? Förläggare: Ung Företagsamhet rf, Helsingfors 2014 Redigerat av: Turo Numminen och Virpi Utriainen Utseende och layout: Anne Jokisaari Översättare: Tom Nyman Mera information:

3 1 UF-programmen i läroplanen ord på vägen UF Stigen för företagsamhetsfostran utgör en helhet som består av Ung Företagsamhet rf:s studieprogram. Programmen bygger på learning by doing. Stigen erbjuder en möjlighet att bli medveten om sina egna färdigheter och utnyttja dem i olika verksamhetsmodeller som stärker färdigheter i företagsamhet, konsumentkunskap och ekonomiläskunnighet. Verksamhetsmodellerna är riktade till ungdomar i åldern Inlärning följer av elevens aktiva och målmedvetna verksamhet i vilken eleven behandlar och tolkar det stoff som ska läras in (Läroplanen 2004). UF Stigen för företagsamhetsfostran är konstruerad så att barn och ungdomar har en möjlighet att delta i programmen längs stigen i olika skeden av sina studier. Studieprogrammen kan bilda en kedjehelhet där programmen avlöser varandra, men de kan också avläggas som separata helheter. I kedjealternativet bygger inlärningen på tidigare erfarenheter vilket leder till att insikterna fördjupas. Om programmen utförs som separata helheter lämnar de ändå ett minnesspår i de ungas tankar: man kan påverka med sin egen verksamhet. Ung Företagsamhet rf:s studieprogram är pedagogiska helheter. De är uppbyggda så att de aktiverar inlärningsmotivationen och nyfikenheten samt uppmuntrar till aktivitet, självinstruktion och kreativitet genom att erbjuda intressanta utmaningar. Programmen erbjuder stöd i utvecklandet av nödvändiga färdigheter och företagsamma verksamhetsmodeller i linje med temaområdet aktivt deltagande och företagsamhet inom den grundläggande utbildningen. Programmen innefattar innehållsområden som stöder innovativt tänkande och kreativ verksamhet, lyfter fram olika styrkor, tränar upp kritiskt tänkande och erbjuder modeller och möjligheter att förstå samhället, arbetslivet och företagsamheten ur både individens och samfundets synvinkel. Varje studieprogram på UF Stigen för företagsamhetsfostran har beskrivits i ett eget häfte, UF-programmen i läroplanen. Perspektivet för beskrivningarna bygger på ämnesspecifika mål som för respektive åldersgrupp dragits upp i läroplanen. Meningen med varje läroplanshäfte som kompletterar UF-programmen är att ge läraren information och tips om hur moderna medborgarfärdigheter, en företagsam attityd och temaområdet företagsamhet kan integreras i olika läroämnen genom att använda UF-programmen. Programmen på UF Stigen för företagsamhetsfostran för de lägre klasserna inom den grundläggande utbildningen och UF-programmen i läroplanen -häftena har förverkligats med stöd av utbildningsstyrelsen (esf). Vi hoppas på intressanta och insiktsfulla inlärningsupplevelser tack vare studieprogrammen med kompletterande läroplanshäften. i läroplanen för primärundervisning Programhelheten stöder målen i planen för småbarnsfostran och läroplanen för primärundervisning genom att erbjuda positiva inlärningsupplevelser som stärker barnets självkänsla. Dessutom erbjuder programmet mångsidig interaktion i learning by doing -anda. Via studieprogrammet stärks barnets jag-bild. Barnet lär sig förstå, bli medveten om och acceptera olikheter och olika styrkor i stödgruppen genom att man gör saker tillsammans. Programmet utgör en tredelad helhet som ger utrymme för läraren att ta till olika pedagogiska lösningar och vidare idéutveckling. Verksamhetsmodellen som startar från individnivå för att utvecklas till gruppens gemensamma verksamhet utvecklar och stärker interaktionsfärdigheter och uppmuntrar till eget tänkande och utnyttjande av uppfinningsrikedom. Modellen sporrar till aktivitet och självstyrning genom att granska egna styrkor och färdigheter. Studieprogrammet ger en fantastisk chans att koppla in elevernas/barnens föräldrar i de gemensamma aktiviteterna. De mål per temaområde och ämne som tas upp i läroplanerna för förskole- och primärundervisningen kommer att här nedan beskrivas. Parallellt med målen löper innehållsområden i studieprogrammet UF Jag+du=vi. På det här sättet beskriver man hur modellens olika innehållsområden stöder undervisningen och målen i respektive ämne. Följande etapp på UF Stigen för företagsamhetsfostran efter är programmet UF Vad händer i stan. Det lönar sig att bekanta sig med programmet! Vi hoppas att det här hjälper dig att som lärare komma till nya insikter och ta i bruk programmet. Närmare information på

4 2 UF-programmen i läroplanen språk och interaktion modersmålet Målet med undervisningen i språk och interaktion inom förskole- och primärundervisningen är att stöda barnets utveckling och inlärningsprocess i tänkande, socialisering, känslor och interaktion speciellt med hjälp av språket. Med hjälp av verksamhetsmodellen blir barnen medvetna om sina egna styrkor och intressen i och med utförandet av låduppgiften göra en upptäcktsresa i sin egen verksamhet. Under verksamhetsmodellen uppmuntras och handleds barnen att aktivt berätta om sig själva och lyssna på andra. I enlighet med målen i planen för förskoleundervisningen styr verksamhetsmodellen barnen att diskutera och berätta om sina egna känslor, önskemål, åsikter och tankar samt att muntligt uttrycka sina iakttagelser och slutsatser genom gruppens gemensamma uppgift. Barnet tränar sig i att lyssna och berätta. Som medlem i gruppen måste barnet vänja sig vid att lyssna både på andra barns och vuxnas prat, delta i diskussioner och vid behov även vänta på sin tur. Alla tre delar av verksamhetsmodellen stöder språkutvecklingen och tränar upp växelverkan mellan barnen. Målet med primärundervisning (åk 1-2) är att ytterligare förstärka barnets beredskap att fungera i interaktion med andra, i par- och smågruppsarbete. Det som barnen under verksamhetsmodellens lopp upplever, hör och ser bearbetas med hjälp av improvisation, berättande, lek och drama så att man också integrerar det med andra konstämnen. Verksamhetsmodellen UF Jag+du=vi stöder barnets meningsfulla verksamhet i enlighet med läroplanen. matematik Matematikundervisningen inom förskoleundervisningen har som mål att utveckla barnets färdigheter i att koncentrera sig, lyssna, kommunicera och tänka. I utvecklingen av det matematiska tänkandet är det viktigt att barnet lär sig reflektera över sitt eget tänkande. Verksamhetsmodellen uppmuntrar barnet att berätta vad han eller hon tänker eller tänkte i samband med bl.a. låduppgiften eller uppgifterna som smågrupperna fick. Genom verksamhetsmodellen som grundar sig på att barnet tack vare egen aktivitet kommer till insikt leder man barnen att få olika erfarenheter. Verksamhetsmodellens inlärningsmiljö stöder matematiskt tänkande. Matematikundervisningen inom primärundervisningen (åk 1-2) har som mål att barnet lär sig koncentrera sig, lyssna, kommunicera och utveckla sitt tänkande och får tillfredsställelse och känner glädje av att förstå och lösa problem. Verksamhetsmodellen uppmuntrar till att genom att utföra både individuella uppgifter och gruppuppgifter granska och motivera olika lösningsmodeller. Det gemensamma arbetet kulminerar i att ordna ett evenemang eller en fest tillsammans. Då ger man uttryck för gruppens verksamhet, fenomen, likheter och olikheter med hjälp av olika medel, konkreta modeller och uppvisningar. Konkreta innehållsområden som övas är bl.a. antal, siffror och symboler, mätning, tid, (pris) och dessutom använder man sig av olika räknesätt i gruppuppgifterna. miljö- och naturkunskap Miljö- och naturkunskapsundervisningen inom förskoleundervisningen har som mål att barnet bl.a. lär sig vilken inverkan hans eller hennes eget handlande har på närmiljön. En förutsättning för att barnet ska utveckla ett positivt förhållande till miljön är att barnet upplever sin levnadsmiljö som en trygg och intressant utforsknings- och lekplats. Verksamhetsmodellen gör det möjligt att inrota uppgifterna i barnens verksamhetsmiljö med hjälp av gruppuppgifterna och informationen som alla samlar in om sig själva. Verksamhetsmodellen innehåller byggmaterial för att fördjupa inverkan av sin egen verksamhet och bygga upp en social växelverkan med andra barn. Verksamhetsmodellens gruppuppgift utmanar till att tillsammans söka lösningar och förklaringar till uppgifter. Undervisningen i miljö- och naturkunskap inom primärundervisningen (åk 1-2) bygger på ett forskande och problemcentrerat förhållningssätt. Förutom att man utgår ifrån saker, fenomen och händelser i anknytning till barnet och hans eller hennes omgivning bygger man även på elevens tidigare kunskaper, färdigheter och upplevelser. Genom undervisningen som bottnar i erfarenheter och upplevelser utvecklar eleven en positiv relation till sin omgivning. Verksamhetsmodellen hjälper i enlighet med uppgiftsinstruktionerna barnet att nå sina mål och fördjupa sin uppfattning om saker som påverkar barnet självt, den egna verksamheten och gruppen. Barnen tränar upp sina färdigheter i interaktion.

5 3 UF-programmen i läroplanen hälsa Målet för hälsokunskapen i förskoleundervisningen är att hjälpa barnen bli medvetna om sig själva i förhållande till sin omgivning och andra genom att erbjuda positiva erfarenheter och möjligheter att samverka. Verksamhetsmodellen stöder barnen att uppleva deltagande och påverkan och fördjupar deras självkännedom. Under processen i verksamhetsmodellen fostras barnen till goda seder. Samtidigt vägleds barnen in i positiva människorelationer i förhållande till sig själva och andra i gruppen. fysisk och motorisk utveckling. gymnastik I förskoleundervisningen är daglig, mångsidig motion nödvändig för barnets harmoniska växande, utveckling och hälsa. När barnen leker och rör på sig tränar de upp sin fysiska och motoriska kondition. De lär sig kontrollera sina rörelser och övar motoriska basfärdigheter. Barnen får stöd i att agera självständigt, ta initiativ och visa samarbetsvilja i gruppen. Dessutom uppmuntras barnen att frimodigt delta i olika rörelseaktiviteter. De rörelseaktiverande gruppuppgifterna i verksamhetsmodellen innehåller mångsidiga delområden som stöder olika motionsformer. Läraren kan genom sina val påverka hur de rörelseaktiverande uppgifterna används. I gymnastiken i primärundervisningen (åk 1-2) beaktas elevernas färdigheter och individuella utvecklingsmöjligheter. Gruppuppgifterna i verksamhetsmodellen genomförs lekande i en sporrande atmosfär. I uppgifterna utnyttjar man elevernas egna insikter och fantasi. De rörelseaktiverande uppgifterna som genomförs i studieprogrammet kan väljas så att de stärker de aktuella målen och ämnesinnehållen. Läraren kan genom sina val påverka hur de rörelseaktiverande uppgifterna används. konst och kultur Inom förskole- och primärundervisningen spelar musik- och konstupplevelser en viktig roll i utvecklingen av barnens känsloliv, kunskaper och färdigheter. Lådkonstruktionsuppgiften som ingår i verksamhetsmodellen stöder barnen i att ge uttryck för sig själva. Den fest som utgör kulmen i verksamhetsmodellen kombinerar dramaövningar, dans, kreativitet, fantasi och olika färdigheter så att de stöder en holistisk inlärningsprocess. Verksamhetsmodellen uppmuntrar barnen att på ett mångsidigt sätt uttrycka sig i samband med olika temahelheter. Temat kan utvidgas genom att alla i förskolegruppen/klassen ställer i ordning t.ex. en konstutställning i samband med ett föräldramöte eller vårfesten.

6 4 UF-programmen i läroplanen etik och livsåskådning Den etiska fostran som ingår i förskoleundervisningen genomsyrar all verksamhet och är gemensam för hela gruppen. Etisk fostran utgår från att utveckla självkänslan. Den utvidgas till att gälla sociala färdigheter, först i mänskliga relationer, sedan i hela livsmiljön. Den etisk fostran skall ansluta sig till olika situationer i förskoleundervisningen och den behandlas genom att diskutera med barnen samt med hjälp av rollekar. På det här sättet utvecklas barnens etiska tänkande. Verksamhetsmodellen stöder målen inom etisk fostran. Man kan även beroende på gruppen närmare granska olika tyngdpunktsområden så som återanvändning och ekologiskt tänkande genom att t.ex. använda återvinningsmaterial i samband med låduppgiften. Den etiska fostran i primärundervisningen (åk 1-2) stöder barnet i att söka och konstruera den egna identiteten och därmed också att gestalta helheter, möta osäkerhet och utveckla färdigheter för att uttrycka sig själv. Verksamhetsmodellen erbjuder barnet stöd i att ge uttryck för sig själv och bli medveten om sina egna styrkor och färdigheter och utnyttja dem. Religionsfostran kan alternativt kombineras med verksamhetsmodellen så att den gemensamma festen/tillställningen som gruppen ordnar planeras in i samband med någon kyrklig högtid. konst- och färdighetsämnen Målen i primärundervisningen och innehållsområden i musik, bildkonst, handarbete och gymnastik kan genom lek inkluderas i de gruppvisa uppgifterna. Då läraren ger instruktioner för olika uppgifter kan hon/ han uppmärksamma och lyfta fram olika element som utvecklar basfärdigheter så som att göra sinnesförnimmelser, använda rösten eller fantasin, skicklighet i att planera eller utvärdera arbetet osv. De uppgifter som genomförs i verksamhetsmodellen kan också väljas så att de stöder mål man just då ställt upp i olika läroämnen. Uppgifterna strävar till att i enlighet med de mål som i läroplanen ställts upp för konst- och färdighetsämnen stärka självkänslan och uppleva glädje och tillfredsställelse av att man lyckats med ett utfört arbete. Dessutom ska barnen lära sig förhålla sig till sitt eget arbete så att de uppskattar och tar ansvar för det och respekterar materialet. främmande språk I språkbadsgrupper eller i undervisningen i främmande språk kan verksamhetsmodellen användas i enlighet med målen som beskrivits ovan. Dessutom kan modellen användas för att berika ordförrådet och för att uttrycka sig. Programmet kan lätt genomföras på olika språk.

7 Utbildningsprogram som UF erbjuder att användas i undervisningen Högskolenivå UF EGET FÖRETAG Miniföretagsprogram för högskolenivå UF Challenge En endagsmodell för idésprutande och produktutveckling på basen av en uppgift som ett företag givit. Andra stadiet yrkesutbildning och gymnasiet UF 24H-LÄGER Ett dygnslångt innovationsläger. Idén/temat kan fritt väljas eller ges av ett företag. UF ETT ÅR SOM FÖRETAGARE Miniföretagsprogram för grundskole- och andra stadiets utbildning. Som extension finns programmet Enterprise without Borders (EwB) som möjliggör internationellt samarbete. De högre klasserna inom den grundläggande utbildningen UF 12H-LÄGER Ett dagslångt innovationsläger för att utveckla idéer för den egna näromgivningen och skolarbetet. UF EGEN EKONOMI En helhet som omfattar åtta lektioner i att hantera den egna ekonomin, budgetera och söka sommarjobb. Grundkunskaper i ekonomiläskunnighet. De lägre klasserna inom den grundläggande utbildningen UF 6H-LÄGER Ett läger som under en skoldag lär eleverna att samverka runt produktutveckling. Genomförs i samarbete med en grupp från högstadiet. UF VAD GÖR MÄNNISKOR? En helhet som omfattar fem lektioner och där man bekantar sig med hur närsamhället fungerar, hur man som medborgare kan påverka och hur man röstar. Dessutom utforskar man tillsammans olika yrken inom den offentliga och privata sektorn. UF JAG + DU = VI En processmässig helhet om att hitta sina egna styrkor och öva sig i att agera tillsammans. Modellen passar också i förskoleundervisningen.

8 Ung Företagsamhet rf vill å sina egna och elevernas vägnar tacka följande aktörer som möjliggör föreningens verksamhet i Finland. Huvudsamarbetspartners FINANSIERAR PROJEKTET UTBILDNINGSSTYRELSEN Samarbetspartners KOTISIVUKONE Stiftande medlemmar Fonder och stiftelser som stöder verksamheten Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - partners Ung Företagsamhet rf, dvs. UF erbjuder via skolor och läroinrättningar 7-25-åringar studieprogram som stöder företagsamhets- och konsumentfostran. UF Stigen för företagsamhetsfostran är en helhet som består av tio studieprogram. Programmen erbjuder praktiskt förankrade samarbetsformer ämnade att stärka de ungas företagarattityd, arbetslivsberedskap och kontroll över sin egen ekonomi. UF-programmen stöder undervisningen på olika skolstadier i enlighet med målen i läroplanen. Verksamheten bygger på principen learning by doing. Programmen ger övning i problemslösning, arbete i grupp och ansvarstagande för sin egen verksamhet. UF fungerar som en bro mellan utbildningsanordnarna och näringslivet och erbjuder inlärningsuppleverser och möjligheter till samabete över gränserna mellan olika aktörer. UF är en non-profitabel förening som hör till den internationella takorganisationen Junior Achievement Worldwide. I Finland inleddes verksamheten år ungforetagsamhet.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

UF Vad gör människor - vad händer i stan?

UF Vad gör människor - vad händer i stan? Geografi Modersmål Samhällslära Kemi Gymnastik Biologi UF-programmen i läroplanen Matematik Språk UF Vad gör människor - vad händer i stan? Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial UTBILDNINGSSTYRELSEN Duplikat 4/2002 Utbildningsstyrelsen Ombrytning: Layout Studio

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer