UF Vad gör människor - vad händer i stan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UF Vad gör människor - vad händer i stan?"

Transkript

1 Geografi Modersmål Samhällslära Kemi Gymnastik Biologi UF-programmen i läroplanen Matematik Språk UF Vad gör människor - vad händer i stan? Bildkonst Fysik

2 UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start Up UF Next Steps UF 24h -läger Enterprise without Borders UF 12h-läger UF Ett år som företagare UF 6h -läger UF Egen ekonomi UF Jag + Du = Vi UF Vad gör människor? Förläggare: Ung Företagsamhet rf, Helsingfors 2014 Redigerat av: Turo Numminen och Virpi Utriainen Utseende och layout: Anne Jokisaari Översättare: Tom Nyman Mera information:

3 1 UF-programmen i läroplanen ord på vägen UF Stigen för företagsamhetsfostran utgör en helhet som består av Ung Företagsamhet rf:s studieprogram. Programmen bygger på learning by doing. Stigen erbjuder en möjlighet att bli medveten om sina egna färdigheter och utnyttja dem i olika verksamhetsmodeller som stärker färdigheter i företagsamhet, konsumentkunskap och ekonomiläskunnighet. Verksamhetsmodellerna är riktade till ungdomar i åldern Inlärning följer av elevens aktiva och målmedvetna verksamhet i vilken eleven behandlar och tolkar det stoff som ska läras in (Läroplanen 2004). UF Stigen för företagsamhetsfostran är konstruerad så att barn och ungdomar har en möjlighet att delta i programmen längs stigen i olika skeden av sina studier. Studieprogrammen kan bilda en kedjehelhet där programmen avlöser varandra, men de kan också avläggas som separata helheter. I kedjealternativet bygger inlärningen på tidigare erfarenheter vilket leder till att insikterna fördjupas. Om programmen utförs som separata helheter lämnar de ändå ett minnesspår i de ungas tankar: man kan påverka med sin egen verksamhet. Ung Företagsamhet rf:s studieprogram är pedagogiska helheter. De är uppbyggda så att de aktiverar inlärningsmotivationen och nyfikenheten samt uppmuntrar till aktivitet, självinstruktion och kreativitet genom att erbjuda intressanta utmaningar. Programmen erbjuder stöd i utvecklandet av nödvändiga färdigheter och företagsamma verksamhetsmodeller i linje med temaområdet aktivt deltagande och företagsamhet inom den grundläggande utbildningen. Programmen innefattar innehållsområden som stöder innovativt tänkande och kreativ verksamhet, lyfter fram olika styrkor, tränar upp kritiskt tänkande och erbjuder modeller och möjligheter att förstå samhället, arbetslivet och företagsamheten ur både individens och samfundets synvinkel. Varje studieprogram på UF Stigen för företagsamhetsfostran har beskrivits i ett eget häfte, UF-programmen i läroplanen. Perspektivet för beskrivningarna bygger på ämnesspecifika mål som för respektive åldersgrupp dragits upp i läroplanen. Meningen med varje läroplanshäfte som kompletterar UF-programmen är att ge läraren information och tips om hur moderna medborgarfärdigheter, en företagsam attityd och temaområdet företagsamhet kan integreras i olika läroämnen genom att använda UF-programmen. Programmen på UF Stigen för företagsamhetsfostran för de lägre klasserna inom den grundläggande utbildningen och UF-programmen i läroplanen -häftena har förverkligats med stöd av utbildningsstyrelsen (esf). Vi hoppas på intressanta och insiktsfulla inlärningsupplevelser tack vare studieprogrammen med kompletterande läroplanshäften. i läroplanen för den grundläggande utbildningen passar som en kooperativ studieprogramshelhet för elever i årskurserna 3-4 inom den grundläggande utbildningen. Studieprogrammet genomförs i samarbete med en utomstående representant för arbetslivet. Således fungerar programmet som en naturlig bro för att inleda samarbete mellan skola och företag. Den frivillige som deltar i studieprogrammet kan först sökas bland föräldrarna till eleverna i klassen vilket i bästa fall också stärker samarbetet mellan skolan och hemmen. motsvarar målen i läroplanen för den grundläggande utbildningen genom teman och innehåll som förklarar samhälleliga begrepp och anknyter till deltagande och påverkan. Så som ovan beskrivits sporrar temaområdet deltagande medborgarskap och företagsamhet eleverna till att stöda egen aktivitet, initiativtagande, målmedvetenhet och samarbete. UF Vad gör människor - vad händer i stan? erbjuder en möjlighet att ur flera läroämnes synvinkel genomföra temaområdet med integrationsprincipen i ärenden som gäller eleven själv. De elever som deltar i studieprogrammet får i och med lektionerna en konkret och realistisk bild av medborgarrättigheter och -skyldigheter bl.a. genom att planera, rösta, förtjäna pengar och betala skatt. Genom att bygga en egen stad får eleverna en uppfattning av samhället ur många olika aktörers synvinkel. Man kan påverka den egna närmiljön genom sin egen verksamhet! Här nedan beskrivs målen för olika ämnen i läroplanen för årskurserna 3-4 (5). Parallellt med målen beskrivs innehållet i studieprogrammet UF Vad gör människor - vad händer i stan? På det här sättet målas en bild av hur studieprogrammet stöder undervisningen och målen i olika ämnen. Detta studieprogram har föregåtts av programmet UF Jag+du=vi i förskoleoch primärundervisningen. Följande steg härifrån är UF 6h -lägret. Det lönar sig att stifta bekantskap också med dessa program! Hoppas att det här som lärare hjälper dig att komma till nya insikter och får dig att bli användare av detta studieprogram. Mera information på

4 2 UF-programmen i läroplanen MO Modersmål och litteratur I årskurserna 3-5 har undervisningen i modersmål och litteratur som mål att lära eleverna en flytande läsoch skrivteknik, att fördjupa läsförståelsen och förbättra färdigheterna i informationssökning. Eleven handleds till att lyssna och tala samt läsa och skriva olika typer av texter. UF VAD GÖR MÄNNISKOR - UTVECKLAR I ENLIGHET MED LÄROPLANEN ELEVENS (åk 3-5) Kommunikationsfärdigheter (under alla lektioner i studieprogrammet) kommunikationsfärdigheterna utvecklas i individ-, grupp- och klassituationer genom att eleven deltar i diskussioner där hon/han måste ta i beaktande också andra elevers synpunkter och åsikter. ordförrådet och begreppen utvidgas genom gemensamma diskussioner och funderingar om samhället och det sociala samhället samt genom rollekar som ingår i studieprogrammet. eleverna utvecklas och blir modigare i sin kommunikation så att de kan föra fram egna synpunkter och presentera gruppens arbete. iakttagelser av olika interaktionssätt, att ställa frågor och ge/få respons om eget arbete under studieprogrammets lopp. Textförståelse att koncentrerat lyssna och förstå det man hört och agera på basen av instruktioner och erhållen information samt planera sitt arbete bl.a. vid planerandet av staden. Att utarbeta muntliga framföranden och texter att beskriva saker, uttrycka och motivera sin åsikt och agera i rollekar att motivera sina egna tankar och svara på frågor och lösa uppgifter i arbetsboken (bl.a. val/motivering av företag som ska placeras i tom affärslokal samt rollspel) att förklara och beskriva något bekant, att berätta en berättelse med intrig, att sammanställa samlad information, att uttrycka och motivera sin åsikt. övning i allmänt talspråk och hövliga uttrycks- och kommunikationsfärdigheter i vilka man tar åhöraren i beaktande (rollek) att skriva en text för reklam/plansch som beskriver en egen produkt (planeringsarbetet i stadsplaneringsuppgiften) MA Matematik I årskurserna 3-4(5) har matematikundervisningen som uppgift att utveckla tänkandet, skapa en grund för att lära sig matematiska tankemodeller, att befästa talbegreppet och de grundläggande räkneoperationerna samt att ge eleverna en grund för att tillägna sig matematiska begrepp och strukturer. Uppgifterna i programmet UF Vad gör människor tränar t.ex. upp huvudräkning genom grundräknesätten och leder in eleverna i logiskt tänkande. I och med uppgifterna lär sig eleverna motivera och dra slutsatser på basen av sina iakttagelser. stöder i enlighet med läroplanen eleverna (elev i åk 3-4(5)) i: Förmåga att tänka och arbeta med funktioner som kräver logiskt tänkande och slutledningsförmåga i röstningssituation och vid planeringen av staden/kommunen/byn huvudräkningsfunktioner, t.ex. i samband med löneutbetalning och insamlande av skatt Räkneoperationer där de grundläggande räkneoperationerna befästs, bl.a. planering av vad lönepengarna ska användas till Geometri med skalor, mätningar, uträknande av areal, enkelriktade och lodräta märkningar i planeringen av staden/kommunen/byn

5 3 UF-programmen i läroplanen Miljö- och naturkunskap I årskurserna 1-4 har undervisningen i miljö- och naturkunskap som mål att eleverna lär sig känna och förstå naturen och kulturmiljön, sig själva och andra människor, olikheter mellan människor samt hälsa och sjukdom. Undervisningen i miljö- och naturkunskap stöder sig på ett undersökande och problemcentrerat betraktelsesätt där saker och fenomen som berör elevens omgivning och eleven själv samt elevens tidigare kunskap, färdigheter och erfarenheter utgör utgångspunkten. Med hjälp av en undervisning som bygger på erfarenheter och upplevelser får eleven ett positivt förhållande till miljön. Genom att studera dessa helheter ökar förståelsen för den egna omgivningen och växelverkan mellan människan och hennes miljö. Under studieprogrammet UF Vad gör människor? bekantar sig eleverna med begreppet samhälle samt med funktioner i närsamhället och den byggda omgivningen genom olika diskussioner och övningar (kartuppgiften). Övningarna uppmuntrar till att fundera på och möta frågor i anknytning till olikheter hos människor och social växelverkan samt att ta ansvar för sitt eget agerande med hänsyn till andra. stöder i enlighet med läroplanen eleverna (i åk 3-4(5)) i: att bekanta sig med den egna närmiljön/det egna närsamhället (begreppen blir bekanta) och göra konkreta besök att bli uppmärksammad på möjligheterna att själv kunna påverka och följderna av sitt agerande (röstning, planering) att förstå näringsstrukturen och betydelsen av service i den egna hemtrakten (den offentliga sektorn/privata sektorn - verksamhetsmiljö och begrepp) att förstå det egna närområdet som en verksamhetsplats för människor att förstå följderna av eget handlande RE Religion LK Livsåskådningskunskap I årskurserna 1-5 har religionsundervisningen som mål att stöda och stärka eleverna att konstruera sin egen världsåskådning och ge beredskap att möta olika religioner och livsåskådningar i det finländska samhället. I undervisningen bekantar eleverna sig med omvärlden och de uppmuntras till att växa till etiskt omdömesgilla och ansvarsfulla människor. Målet med undervisningen i livsåskådningskunskap i årskurserna 1-5 är att stärka elevernas förmåga att lära sig gestalta helheter, växa upp med att konfronteras med osäkerhet, utveckla sin förmåga att uttrycka sig själv samt att bekanta sig med mänskliga rättigheter, tolerans, principerna för rättvisa och hållbar utveckling och lära sig ta ansvar för sig själv, för andra människor, för samhället och naturen. stöder i enlighet med läroplanen eleverna (i åk 3-4(5)) i: att respektera andra människor, tolerera olikheter, göra val och ta ansvar i beslutssituationer (motivering i individ-, grupp- och klassituationer) att förstå varje människas medborgarfärdigheter, skyldigheter och ansvar som medlem i samhället (genom hela studieprogrammet) demokratiskt beslutsfattande (val, röstning, löneutbetalning, beskattning) och reflektera etiska frågor (faktorer som i grupp påverkar det moraliska beslutsfattandet) stöder i enlighet med läroplanen eleverna (i åk 3-4(5)) i: att utveckla tolerans och rättvisa i olika situationer (i hela studieprogrammet) ansvar i beslutsfattande (uppgifterna om beslutsfattande och planering) medborgarfärdigheter och -kunskap i hur samhället fungerar och individens roll som en medlem av det demokratiska samhället (i hela studieprogrammet) att få mod att uttrycka sina egna åsikter och motivera dem (speciellt i planeringsuppgiften och i beslutsfattandet) att utveckla sin självkännedom och kulturidentitet (speciellt då man bekantar sig med hemtrakten och sin egen roll i den) skapa en realistisk bild av hur samhället fungerar (i hela studieprogrammet, speciellt under lektionerna 1, 2 och 5)

6 4 UF-programmen i läroplanen BK Bildkonst I undervisningen i bildkonst i årskurserna 1-4 tränar man sig i att använda alla sina sinnen och sin fantasi. Man närmar sig konsten på ett lekfullt sätt. Innehållet i undervisningen utgörs av grunderna i visuellt uttryck samt arbetssätt och material som kännetecknar bildkonsten. I undervisningen betonar man den bildkonstnärliga processen som består av planering, skissering, färdigställande och utvärdering av arbetet. Eleverna uppmuntras att bearbeta och fullborda sina alster och spara dem. I studieprogrammet UF Vad gör människor planerar och bygger eleverna upp ett samhälle där de förutom att planera byggnader kan illustrera parker, gator m.fl. element som hör hemma i gatubilden i samhället. Illustrationerna som förknippas med det egna närsamhället stöder och tränar mångsidigt upp färdigheter i att fantisera, uppfinna och lösa problem kreativt. Uppgiften tränar också upp färdigheter i uppfinningsrikedom och kreativ problemlösning samtidigt som eleverna tränas i att skapa rum och lär sig känna olika material. Eleverna utvärderar också trivseln, funktionsdugligheten och de estetiska värdena i sin närmiljö. Uppgiften som hör till studieprogrammet kan fördjupas genom att använda olika material och tekniker och t.ex. förverkliga ett kollage som slutprodukt. Slöjd I undervisningen i slöjd tränar man i årskurserna 1-4 eleverna att bli kritiska, ansvarskännande och kvalitetsmedvetna i sitt arbete och i sina materialval. Eleven får stöd i att planera sitt arbete och ges de grundläggande förutsättningarna att förverkliga sina planer. Elevens förmåga att arbeta långsiktigt och hans eller hennes problemlösningsförmåga utvecklas både i grupp och genom självständigt arbete. Mångsidiga arbetssätt, färdigheter som utvecklas och en känsla av kompetens skänker arbetsglädje och eleven utvecklar en positiv inställning till arbete och studier. Samhällsplaneringen som bearbetas och rolleken som genomförs i studieprogrammet UF Vad händer i stan? stöder färdigheter som i handarbetsundervisningen förknippas med inre företagsamhet och att vara en god elev. Rekvisitan som eventuellt används i rolleken som ingår i studieprogrammet kan tillverkas på handarbetstimmarna. Studieprogrammet stöder utvecklande av färdigheter som behövs för god planering, då man ska göra val och lösa problem. Språk Innehållet i studieprogrammet kan tillämpas på olika sätt i språkundervisningen för olika åldersgrupper. Innan man tar itu med studieprogrammet kan man behandla teman som förknippas med samhället genom att utöka ordförrådet och öva sig i att uppträda och uttrycka sig. Studieprogrammet kan genomföras på båda inhemska språken och längre fram också på engelska. MU Musik I musikundervisningen i årskurs 1-4 är det centrala att elevernas musikaliska uttrycksförmåga utvecklas i lekfull, holistisk verksamhet. Undervisningen bör ge eleverna erfarenheter av många olika slags ljudmiljöer och musik och uppmuntra dem att uttrycka och förverkliga sina egna föreställningar. Som extra uppgift kan eleverna i studieprogrammet utveckla ett gemensamt heja-rop eller en temasång för sin egen stad/kommun/by. Den kan utnyttjas som stöd för gruppens egen produktion eller i rolleken. Tilläggstips som stöd för stadsplaneringen och byggandet i studieprogrammet:

7 Utbildningsprogram som UF erbjuder att användas i undervisningen Högskolenivå UF EGET FÖRETAG Miniföretagsprogram för högskolenivå UF Challenge En endagsmodell för idésprutande och produktutveckling på basen av en uppgift som ett företag givit. Andra stadiet yrkesutbildning och gymnasiet UF 24H-LÄGER Ett dygnslångt innovationsläger. Idén/temat kan fritt väljas eller ges av ett företag. UF ETT ÅR SOM FÖRETAGARE Miniföretagsprogram för grundskole- och andra stadiets utbildning. Som extension finns programmet Enterprise without Borders (EwB) som möjliggör internationellt samarbete. De högre klasserna inom den grundläggande utbildningen UF 12H-LÄGER Ett dagslångt innovationsläger för att utveckla idéer för den egna näromgivningen och skolarbetet. UF EGEN EKONOMI En helhet som omfattar åtta lektioner i att hantera den egna ekonomin, budgetera och söka sommarjobb. Grundkunskaper i ekonomiläskunnighet. De lägre klasserna inom den grundläggande utbildningen UF 6H-LÄGER Ett läger som under en skoldag lär eleverna att samverka runt produktutveckling. Genomförs i samarbete med en grupp från högstadiet. UF VAD GÖR MÄNNISKOR? En helhet som omfattar fem lektioner och där man bekantar sig med hur närsamhället fungerar, hur man som medborgare kan påverka och hur man röstar. Dessutom utforskar man tillsammans olika yrken inom den offentliga och privata sektorn. UF JAG + DU = VI En processmässig helhet om att hitta sina egna styrkor och öva sig i att agera tillsammans. Modellen passar också i förskoleundervisningen.

8 Ung Företagsamhet rf vill å sina egna och elevernas vägnar tacka följande aktörer som möjliggör föreningens verksamhet i Finland. Huvudsamarbetspartners FINANSIERAR PROJEKTET UTBILDNINGSSTYRELSEN Samarbetspartners KOTISIVUKONE Stiftande medlemmar Fonder och stiftelser som stöder verksamheten Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - partners Ung Företagsamhet rf, dvs. UF erbjuder via skolor och läroinrättningar 7-25-åringar studieprogram som stöder företagsamhets- och konsumentfostran. UF Stigen för företagsamhetsfostran är en helhet som består av tio studieprogram. Programmen erbjuder praktiskt förankrade samarbetsformer ämnade att stärka de ungas företagarattityd, arbetslivsberedskap och kontroll över sin egen ekonomi. UF-programmen stöder undervisningen på olika skolstadier i enlighet med målen i läroplanen. Verksamheten bygger på principen learning by doing. Programmen ger övning i problemslösning, arbete i grupp och ansvarstagande för sin egen verksamhet. UF fungerar som en bro mellan utbildningsanordnarna och näringslivet och erbjuder inlärningsuppleverser och möjligheter till samabete över gränserna mellan olika aktörer. UF är en non-profitabel förening som hör till den internationella takorganisationen Junior Achievement Worldwide. I Finland inleddes verksamheten år ungforetagsamhet.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst.

Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst. Geografi Modersmål Samhällslära Biologi Kemi Gymnastik UF-programmen i läroplanen Matematik Språk Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start Up UF Next Steps UF 24h -läger Enterprise

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial UTBILDNINGSSTYRELSEN Duplikat 4/2002 Utbildningsstyrelsen Ombrytning: Layout Studio

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer