1 Öppnande och val av ordförande för bystämman. Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Öppnande och val av ordförande för bystämman. Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer."

Transkript

1 Protokoll fört på bystämma med Österby Byamän. Tid; Söndagen den 17 maj 2009 Plats: Nordansjö Bygdegård, Hedemora Deltagare: Hans Evaldsson Birgitta Wahlqvist Mats Eriksson Agneta B Stefansson Johan Stam Magnus Rappendal Stefan Almer Lars Pommer Thomas Almquist Thomas Gustafsson Roland Stam Bengt Ehlén Pelle Sörbergs Carina Mårtensson Kristina Rappendal Bengt Rappendal Anne-Marie Sörbergs 1 Öppnande och val av ordförande för bystämman Byamannen Anne-Marie Sörbergs hälsar välkommen till bystämman och förklarar stämman öppnad. Till ordförande för bystämman väljs Bengt Rappendal. 2. Val av sekreterare för bystämman Till sekreterare för bystämman väljs Anne-Marie Sörbergs 3. Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer. 4. Godkännande av kallelse till stämman Stämman konstaterar att kallelse i alla brevlådor utdelats den 1 maj.. Det är 14 dagar före stämmans genomförande vilket är praxis. Stämman godkänner kallelsen till stämman. 5. Godkännande av dagordning! 1

2 Förslaget till dagordning godkännes med tillägg av information om LEDERs ungdomssatsning. 6. Val av byaman och två vice byamän Stämman beslutar omvälja Anne-Marie Sörbergs till byaman och Agneta Bäckström och Magnus Rappendal till vice byamän det är tredje året de är byns funktionärer. 7. Rapport från bykassören Byamannen redogör för ekonomin eftersom bykassören är förhindrad att delta i bystämman. Den bygdepeng som Österby Byamän sökt och fått av kommunen för utveckling i Viggenbyarna har särredovisats. Resultat- och balansräkning utdelas till de närvarande liksom en verksamhetsberätttelse för Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och lägger den till handlingarna. 8. Väg- och båtplatsavgifter Eftersom de flesta byvägar kommer att ingå i Österby Vägsamfällighet har bykassören föreslagit att årsavgift för sommarvägunderhåll icke skall debiteras och att båtplatsavgiften för icke åretruntboende i Österby skall vara oförändrad vilket innebär 250:-/år.- Bystämman beslutar i enlighet med bykassörens förslag. 9. Rapport om jakt och fiske Lars Pommer redogör för 2009 års rovdjursjakt och 2008 års älgjakt. Lars redogör även för de bestämmelser som finns och som inte finns protokollförda. Det gäller om markägare, som inte har någon skytt med i jakten skall få falldel eller köttdel om ett djur faller på ägarens mark. Falldel innebär att markägaren får del i det djur som skjutits och fallit på mark tillhörig markägaren, som inte deltar i jakten med skytt. Köttdel innebär att markägaren får del i allt kött från djuren som skjutits i Österby på det årets älgjakt. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra med beslut om att falldel skall gälla i första förslaget. I andra förslaget frågar ordföranden om köttdel skall gälla. Ordföranden finner att köttdel skall gälla och klubbar på det. Byns fiskerepresentant Stefan Almer redogör för Fiskeområdesföreningens årsstämma. Årets kräftfiske blir fredagen den 14 augusti och ett dygn framåt. Bystämman godkänner rapporterna om jakt och fiske.! 2

3 10. Val av representant i Viggens fiskevårdsområde Stefan Almer har avsagt sig uppdraget som Österbys skifteslags representant i Viggens fiskevårdsområde. Till ny representant för Österby i Viggens fiskevårdsområde utser stämman Pelle Sörbergs. 11 Lokal naturvårdsplan för Viggen Byamannen redogör för arbetet med en lokal Naturvårdsplan för Viggenområdet. Projektet är avslutat och redovisat. Projektet har innehållit följande insatser: Provtagning vattenkvalitet Inventering fiskbestånd Återskapa byallmänningar Öppet landskap Vandringsleder Ökad användning av området Information och underlag Två delar i projektet kommer att få en fortsättning. Det är kräftorna i Viggen, som behöver bli flera och möjligheterna att ordna vandringsled runt Viggen. Bystämman godkänner rapporten. 12. Vägfrågor a/ Upprustning av vägsträcka upphandling Sedan Vägverket godkänt upprustning av vägen öster om länsväg 266 har ansökan om Lantmäteriförrättning inlämnats för att fastställa andelstal både för den nya vägsträckningen och den nuvarande vägsamfälligheten. Så snart andelstalen vunnit laga kraft kommer även den nya vägsträckningen att ingå i Österby Vägsamfällighet. Upphandling pågår för upprustning av vägsträckan öster om länsväg 266. Bengt Ehlén redogör för arbetet med att få flera entreprenörer att lämna anbud. Bedömningen av anbud och kontraktskrivning kommer att skötas av del av den utsedda arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att ta hjälp även av flera och om så behövs med utomstående experter. b/ Nya andelstal Lantmäteriförrättning har skett för fastställande av andelstal för hela Österby. Slutsammanträde genomfördes den 6 maj 2009 i Nordansjö bygdegård. Alla andelsägare har fått skriftlig information om att besvärstiden löper till den 3 juni c/ Intrångsersättning På grund av intrång i fastigheten Hedemora-Österby 40:9, som ägs av Olle Perers, har avtal skrivits mellan Österby Byamän och Olle Perers med en intrångsersättning motsvarande lantmäterikostnaderna för Olle Perers samtliga fastigheter som berörs av förrättningen. Detta! 3

4 belopp är uppskattat till mellan kronor. Avtalet gäller under förutsättning av bystämmans godkännande. Slutfakturor på lantmäteri kostnaderna kommer att debiteras respektive fastighetsägare efter den 3 juni I ärendet uppstår diskussion där ersättningen per kvadratmeter ifrågasätts. Enligt de kartor som visas uppfattas det att endast liten markyta inom den aktuella fastigheten kommer att nyttjas för vägen. Breddning av den nya vägsträckan kommer behöva ske förbi fastigheterna Hedemora-Österby 40:5, som ägs av Thomas och Catrine Gustafsson, och Hedemora-Österby 40:7 och 40:8, som ägs av Hedvig Perers. Där kommer åkermark från Olle Perers ägor att tas i anspråk. I övrigt kommer alla markägare att bli tvungna att tåla intrång för att vägsträckan skall kunna dikas. Bystämman godkänner att intrångsersättning till Olle Perers enligt avtal skall betalas av bykassan under förutsättning att erforderlig mark förbi fastigheterna Hedemora Österby 40:5. 40:7 och 40:8 ingår i avtalet om intrångsersättning. d/ Nytt vägmöte Nytt vägmöte kommer att hållas efter lantmäteriförrättningens avslut. Det mötet kommer att hållas i Österby Vägsamfällighets regi efter den 3 juni Dagen kan inte fastställas på bystämman eftersom vi inte vet om det är någon som kommer att överklaga lantmäteriförrättningen. Så snart det är möjligt att fastställa dag för nytt vägmöte skall kallelse skickas ut. 13. Färdigställande av båtplats På förra årets bystämma utsågs en arbetsgrupp för att färdigställa båtplatsen så att det blir bättre att komma ur och i båtarna. Eftersom arbetsgruppen ej är enig om båtplatsens utformning får de fortsätta sitt uppdrag och även utöka arbetsgruppen med flera kunniga personer. Det blir bystämmans beslut. 14. Städning av badplatsen Magnus Rappendak informerar om att han varit och klippt gräset på badplatsen och även krattat undan gammal vass och annat skräp. Magnus anser att det inte behövs någon städning av rastplatsen i är. Det blir bystämmans beslut trots att en del kommer att sakna korvgrillningen, 15. Skötsel av badplatsen Skötseln av badplatsen fungerade bra under Magnus Rappendal kommer att organisera skötsellistan även i år. Badlistan kommer att färdigställas av Magnus så snart som möjligt, delas ut till berörda familjer och även finnas anslagen vid badplatsen. Det blir bystämmans beslut. Vi tackar Magnus för hans engagemang i badplatsen. 16. Tillgång till båt för Österbyborna! 4

5 Den reparerade Viggenbåten visade sig inte hålla. En omfattande reparation har genomförts men det påstås av de som provat båten att den fortfarande läcker. Ordföranden ställer frågan om det är någon som vill att Österby skall ha en båt för utlåning. Det är flera som tycker att det är angeläget. Bystämman ger Pelle Sörbergs och Clas Olof Strand (Clarre) i uppdrag att kolla båtens täthet och vidta erforderliga åtgärder. Den som vill låna båt kan ringa till Pelle Sörbergs och fråga var nyckeln finns. När båten är klar för utlåning kommer anslag om detta att finnas på anslagstavlan vid badplatsen. 17. Ny bänk/soffa vid båtplatsen Bänkarna vi båtplatsen behöver ersättas med nya anser flera bybor. Viggens fiskevårdsområde har med hjälp av utvecklingspengar producerat 5 st Viggensoffor, varav Österby får en soffa, som efter bystämman skall lastas på traktorskopa för vidare transport till Österby. Av finansieringen av sofforna framgår att 400:-/soffa är ofinansierad. Bystämman beslutar att betala 400:- för soffan. Österby bad- och båtplats behöver ytterligare en soffa. Form för de gjutna sidostyckena kan lånas av Fiskevårdsområdesföreningen. Inget hindrar att byborna går ihop och framställer erforderligt antal soffor till vår gemensamma bad- och båtplats. Soffan är en modell från början av 1900-talet, som Thunmorfar i Nordansjö tillverkade. Soffan väger över 100 kg. 18 Bygdepeng för Viggen Under 2008 användes bygdepengen för Viggen till sammankomster för olika frågor som rör Viggenbyarna och för en avslutningsresa för projektet lokal naturvårdsplan för Viggen. Studieresan gick till Svartådalen. Bygdepengen har redovisats till Hedemora kommun. Österby Byamän har även för år 2009 beviljats en bygdepeng för gemensamma frågor runt Viggen. Österby Byamän är numera en viktig och accepterad part för Hedemora kommun när det gäller yttrande över planer och andra kommunala dokument. 20 Kommunbygderådets verksamhet Österby Byamän är medlem i Kommunbygderådet till en årlig kostnad av 200:-. Under 2008 anordnade Österby Byamän i samarbete med Kommunbygderådet en informationskväll om Vägfrågor i byarna.! 5

6 21 Yttrande över förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus i Österby På extra bystämma i samband med vägmöte under 2008 beviljades ägarna till Hedemora- Österby 40:3 möjligheter att använda den s k Kyrkvägen som utfart för bostäder som skall byggas på den aktuella fastigheten. I dagsläget är det osäkert om byggnationen blir av. 22. Yttrande över Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland Viggenprojektet har fått rubricerade plan på remiss. Mötet i Nordansjö Bygdegård den 19 januari i år formulerade en särskild plan för Viggen där även synpunkterna på Österbys del ingick. Nu är utvecklingsplanen ute på en extra runda för synpunkter. Tidigare gick plangränsen mitt i kanalen mellan sjöarna men nu har gränsen omdragits så att det är endast Österby och Västerby som ingår i planområdet. Utdrag ur samrådsredogörelsen: Rekommendation tillförs om att ta fram områdesbestämmelser till skydd för kulturmiljön i byarna Österby och Hamre När det gäller teknisk försörjning frågan om avloppsvatten kring Viggen hanteras i kommunens lokala miljömål. När det gäller Österbys 7 fornminnen hänvisas till källförteckningen. De justeringar som gjorts med anledning av tidigare inlämnade synpunkter på utvecklingsplanen föranleder inga synpunkter att förmedla i nuvarande remissomgång. 23. Yttrande över hastighetsbegränsning vid rv70 Viggenbyarna har tidigare yttrat sig till Vägverket angående mitträckena på rv 70 och konsekvenserna för cyklande elever från Pershyttan, Königshyttan och Nordansjö. I samband med detta yttrande söktes även om hastighetsbegränsning vid det planerade övergångsstället där Pershyttevägen möter rv 70. Nu har länsstyrelsen skickat över inlämnade synpunkter till Österby Byamän för yttrande. Vägverket har avslagit hastighetsbegränsning och Hedemora kommun har tillstyrkt. Bystämman uppdrar till byamannen att skicka yttrande till Länsstyrelsen med fortsatt krav på hastighetsbegränsning vid det aktuella övergångsstället. 24. Marknad och loppis Frågan om marknad och loppis diskuteras. Det blir femte året som Österby anordnar byloppis. Förslag till årets loppisdagar är den juli. Bystämman beslutar att överlåta till arbetsgruppen att ordna det praktiska för byloppisen. Bykassan står för annonskostnaderna och kafeförsäljningen tas in till bykassan för att finansiera arrangemanget. Bybor säljer gratis på loppismarknaden medan utomstående betalar 100:-/bord som kassören inkasserar. Arbetsgruppen, Karin Perers, Anna Rappendal och Terese Sörbergs, arbetar vidare och har som tidigare år även ansvar för utformningen av annonser.! 6

7 25. Förslag till ny byordning Behovet av en ny byordning har diskuterades på förra årets bystämma. En arbetsgrupp bestående av byamannen, bykassören och Lars Classon utsågs för att arbeta vidare med förslaget till byordning. Med det nuvarande förslaget för våra byvägar bör byordningen anpassas efter dessa nya förhållanden. Bystämman beslutar att arbetet med byordning påbörjas när den nya vägsituationen är klar. 26. Flera flodkräftor i Viggen Efter studiebesöket i Svartådalen blev byamannen kontaktad av forskaren Lennart Edsman från Fiskeriverket. Han förklarade att Viggen är unik, som aldrig varit försurad och som kontinuerligt haft flodkräftor även om tillgången av kräftor minskat. Nu är flodkräftan en hotad art och det är dags att söka pengar. Ansökan skulle vara länsstyrelsen tillhanda efterföljande dag. Byamannen skrev på natten och skickade ansökan om medel för att få mera kräftor i Viggen efterföljande dag. Efter 14 dagar kom svar Österby Byamän har beviljats medel till tegelrör och annan utrustning till nya boplatser, minkfällor och kurs för handhavare av fällor, utrustning till kläckeri för flodkräfta, studieresa för att starta kläckeri, provfiske av kräftor i Dammsjön, inköp av vassklippningsaggregat. Den maj åker ett gäng från Nordansjö, Mälby och Österby till Uddevalla och Värmland på studieresa tegelrör har inköpts för att få nya boplatser och ett vassklippningsaggregat har anskaffats. Det är samma typ av aggregat som Österby lånade när vi gjorde i ordning badplatsen. När det gäller isättning av rör till nya boplatser skall varje skifteslag sköta iläggningen på sitt område. Bystämman beslutar att iläggningen av rör skall ske söndagen den 7 juni med start kl Om bybåten inte läcker kommer vi att ha tillgång till 2 båtar, Rören kommer köras från Enholn på traktorskopa till badplatsen där rören lastas i båtar. Litet städning och korvgrillning hinner vi också med. Detta protokoll gäller som kallelse till aktiviteten, 27. Vandrings- och cykelled runt Viggen Vandringsled runt Viggen blev ett projekt som skulle fortsätta när lokal naturvårdsplan för Viggen avslutades. Mycket material fanns redan och byamannen i Österby formulerade en projektansökan till LEADER i vårt område. Det kom en lista med många frågor och synpunkter och en synpunkt var att sökanden skulle kunna garantera att en vandringsled skulle generera flera inflyttare till Viggenområdet. Att garantera att det kommer att bli flera inflyttare i Viggenområdet är lätt men att vandringsleden är avgörande för inflyttningen kan ingen garantera. Byamannen har återkallat ansökan om vandringsled runt Viggen till kommunens stora förtret eftersom projektet är det enda av någon storlek som planerats. Men! 7

8 nu har Mälby vaknat och Anders Jernberg har skickat in ansökan på nytt med tillägg att vandringsleden även skall vara cykelled,. Om möjligt skall det bli två sträckor med bro över kanalen mellan sjöarna. Eftersom vägen till Västerby sönderkörts på grund av transport av byggmaterial så kanske detta projekt kan bli till nytta. Byggaren i Västerby har lovat att bidra med grus på vägen till Västerby men det är ingen idé att grusa om man inte dikar först. Byamannen har sökt pengar till dikning i fyra instanser men ingen känner sig ha något ansvar för denna vägdel. Om nu vandringsleden även skall bli cykelväg krävs en upprustning och kostnader för denna upprustning kommer att tas med i budgeten för vandingsled/cykelväg runt Viggen. Behovet av hastighetsbegränsning vid övergången till Pershyttevägen ökar med denna satsning. Bystämman godkänner informationen. 28. Ersättning till byamannen Byamannen framför att mycket tid har gått åt till vägfrågorna i Österby under det gångna året. Allt arbete sker ideellt men byamannen undrar om det går att få ersättning för kostnaderna och ansöker om 500 kronor i telefonersättning, 700 kronor till toner i skrivaren och 500 kronor i rese ersättning. Bystämman godkänner 1700 kronor för utbetalning till byamannen för kostnaderna. 29. Övriga frågor a/ ungdomssatsning LEADER har en ungdomssatsning för ungdomar mellan 15 och 25 år. Information och ansökningsblanketter överlämnas till Thomas Gustafsson för vidare befordran till ungdomar i rätt ålder. Byamannen hjälper till att söka pengar om ungdomarna föreslår ett projekt. b/ Trasig postlådeanordning Stämman påtalar den sönderkörda postlådeanordningen i viken och anser att någon bör påtala en reparation av den som kört sönder postlådeanordningen Roland Malis. Flera personer såg när det hände. Stämman beslutar att byamannen skall tala med Roland Malis och förmå honom att ordna återställande/lagning av det sönderkörda. c/ Österbys väganslutning till rv70 Flera personer påtalar svårigheterna med anslutningen till rv70 där infarten söderifrån är för tvär och har orsakat många olycksincidenter. Bystämman ger byamannen i uppdrag att kontakta Vägverkets projektledare och be honom komma och förklara hur det blir med mitträcken och få en diskussion om förbättring av förhållandena. I anslutning till denna fråga informerar Vägsamfälligheten om den bidragsansökan som inlämnats till Vägverket för att lösa frågorna i denna anslutningspunkt. Några pengar till förbättringar har ej lämnats av Vägverket.! 8

9 29 Stämmans avslutning Ordföranden för bystämman tackar alla som deltagit i bystämman och avslutar stämman. Därefter fikar vi och kör hem Viggensoffan till Österby. Vid protokollet Anne-Marie Sörbergs Sekreterare Bengt Rappendal ordförande Justeras: Roland Stam Stefan Almer! 9

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer