1 Öppnande och val av ordförande för bystämman. Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Öppnande och val av ordförande för bystämman. Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer."

Transkript

1 Protokoll fört på bystämma med Österby Byamän. Tid; Söndagen den 17 maj 2009 Plats: Nordansjö Bygdegård, Hedemora Deltagare: Hans Evaldsson Birgitta Wahlqvist Mats Eriksson Agneta B Stefansson Johan Stam Magnus Rappendal Stefan Almer Lars Pommer Thomas Almquist Thomas Gustafsson Roland Stam Bengt Ehlén Pelle Sörbergs Carina Mårtensson Kristina Rappendal Bengt Rappendal Anne-Marie Sörbergs 1 Öppnande och val av ordförande för bystämman Byamannen Anne-Marie Sörbergs hälsar välkommen till bystämman och förklarar stämman öppnad. Till ordförande för bystämman väljs Bengt Rappendal. 2. Val av sekreterare för bystämman Till sekreterare för bystämman väljs Anne-Marie Sörbergs 3. Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Roland Stam och Stefan Almer. 4. Godkännande av kallelse till stämman Stämman konstaterar att kallelse i alla brevlådor utdelats den 1 maj.. Det är 14 dagar före stämmans genomförande vilket är praxis. Stämman godkänner kallelsen till stämman. 5. Godkännande av dagordning! 1

2 Förslaget till dagordning godkännes med tillägg av information om LEDERs ungdomssatsning. 6. Val av byaman och två vice byamän Stämman beslutar omvälja Anne-Marie Sörbergs till byaman och Agneta Bäckström och Magnus Rappendal till vice byamän det är tredje året de är byns funktionärer. 7. Rapport från bykassören Byamannen redogör för ekonomin eftersom bykassören är förhindrad att delta i bystämman. Den bygdepeng som Österby Byamän sökt och fått av kommunen för utveckling i Viggenbyarna har särredovisats. Resultat- och balansräkning utdelas till de närvarande liksom en verksamhetsberätttelse för Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och lägger den till handlingarna. 8. Väg- och båtplatsavgifter Eftersom de flesta byvägar kommer att ingå i Österby Vägsamfällighet har bykassören föreslagit att årsavgift för sommarvägunderhåll icke skall debiteras och att båtplatsavgiften för icke åretruntboende i Österby skall vara oförändrad vilket innebär 250:-/år.- Bystämman beslutar i enlighet med bykassörens förslag. 9. Rapport om jakt och fiske Lars Pommer redogör för 2009 års rovdjursjakt och 2008 års älgjakt. Lars redogör även för de bestämmelser som finns och som inte finns protokollförda. Det gäller om markägare, som inte har någon skytt med i jakten skall få falldel eller köttdel om ett djur faller på ägarens mark. Falldel innebär att markägaren får del i det djur som skjutits och fallit på mark tillhörig markägaren, som inte deltar i jakten med skytt. Köttdel innebär att markägaren får del i allt kött från djuren som skjutits i Österby på det årets älgjakt. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra med beslut om att falldel skall gälla i första förslaget. I andra förslaget frågar ordföranden om köttdel skall gälla. Ordföranden finner att köttdel skall gälla och klubbar på det. Byns fiskerepresentant Stefan Almer redogör för Fiskeområdesföreningens årsstämma. Årets kräftfiske blir fredagen den 14 augusti och ett dygn framåt. Bystämman godkänner rapporterna om jakt och fiske.! 2

3 10. Val av representant i Viggens fiskevårdsområde Stefan Almer har avsagt sig uppdraget som Österbys skifteslags representant i Viggens fiskevårdsområde. Till ny representant för Österby i Viggens fiskevårdsområde utser stämman Pelle Sörbergs. 11 Lokal naturvårdsplan för Viggen Byamannen redogör för arbetet med en lokal Naturvårdsplan för Viggenområdet. Projektet är avslutat och redovisat. Projektet har innehållit följande insatser: Provtagning vattenkvalitet Inventering fiskbestånd Återskapa byallmänningar Öppet landskap Vandringsleder Ökad användning av området Information och underlag Två delar i projektet kommer att få en fortsättning. Det är kräftorna i Viggen, som behöver bli flera och möjligheterna att ordna vandringsled runt Viggen. Bystämman godkänner rapporten. 12. Vägfrågor a/ Upprustning av vägsträcka upphandling Sedan Vägverket godkänt upprustning av vägen öster om länsväg 266 har ansökan om Lantmäteriförrättning inlämnats för att fastställa andelstal både för den nya vägsträckningen och den nuvarande vägsamfälligheten. Så snart andelstalen vunnit laga kraft kommer även den nya vägsträckningen att ingå i Österby Vägsamfällighet. Upphandling pågår för upprustning av vägsträckan öster om länsväg 266. Bengt Ehlén redogör för arbetet med att få flera entreprenörer att lämna anbud. Bedömningen av anbud och kontraktskrivning kommer att skötas av del av den utsedda arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att ta hjälp även av flera och om så behövs med utomstående experter. b/ Nya andelstal Lantmäteriförrättning har skett för fastställande av andelstal för hela Österby. Slutsammanträde genomfördes den 6 maj 2009 i Nordansjö bygdegård. Alla andelsägare har fått skriftlig information om att besvärstiden löper till den 3 juni c/ Intrångsersättning På grund av intrång i fastigheten Hedemora-Österby 40:9, som ägs av Olle Perers, har avtal skrivits mellan Österby Byamän och Olle Perers med en intrångsersättning motsvarande lantmäterikostnaderna för Olle Perers samtliga fastigheter som berörs av förrättningen. Detta! 3

4 belopp är uppskattat till mellan kronor. Avtalet gäller under förutsättning av bystämmans godkännande. Slutfakturor på lantmäteri kostnaderna kommer att debiteras respektive fastighetsägare efter den 3 juni I ärendet uppstår diskussion där ersättningen per kvadratmeter ifrågasätts. Enligt de kartor som visas uppfattas det att endast liten markyta inom den aktuella fastigheten kommer att nyttjas för vägen. Breddning av den nya vägsträckan kommer behöva ske förbi fastigheterna Hedemora-Österby 40:5, som ägs av Thomas och Catrine Gustafsson, och Hedemora-Österby 40:7 och 40:8, som ägs av Hedvig Perers. Där kommer åkermark från Olle Perers ägor att tas i anspråk. I övrigt kommer alla markägare att bli tvungna att tåla intrång för att vägsträckan skall kunna dikas. Bystämman godkänner att intrångsersättning till Olle Perers enligt avtal skall betalas av bykassan under förutsättning att erforderlig mark förbi fastigheterna Hedemora Österby 40:5. 40:7 och 40:8 ingår i avtalet om intrångsersättning. d/ Nytt vägmöte Nytt vägmöte kommer att hållas efter lantmäteriförrättningens avslut. Det mötet kommer att hållas i Österby Vägsamfällighets regi efter den 3 juni Dagen kan inte fastställas på bystämman eftersom vi inte vet om det är någon som kommer att överklaga lantmäteriförrättningen. Så snart det är möjligt att fastställa dag för nytt vägmöte skall kallelse skickas ut. 13. Färdigställande av båtplats På förra årets bystämma utsågs en arbetsgrupp för att färdigställa båtplatsen så att det blir bättre att komma ur och i båtarna. Eftersom arbetsgruppen ej är enig om båtplatsens utformning får de fortsätta sitt uppdrag och även utöka arbetsgruppen med flera kunniga personer. Det blir bystämmans beslut. 14. Städning av badplatsen Magnus Rappendak informerar om att han varit och klippt gräset på badplatsen och även krattat undan gammal vass och annat skräp. Magnus anser att det inte behövs någon städning av rastplatsen i är. Det blir bystämmans beslut trots att en del kommer att sakna korvgrillningen, 15. Skötsel av badplatsen Skötseln av badplatsen fungerade bra under Magnus Rappendal kommer att organisera skötsellistan även i år. Badlistan kommer att färdigställas av Magnus så snart som möjligt, delas ut till berörda familjer och även finnas anslagen vid badplatsen. Det blir bystämmans beslut. Vi tackar Magnus för hans engagemang i badplatsen. 16. Tillgång till båt för Österbyborna! 4

5 Den reparerade Viggenbåten visade sig inte hålla. En omfattande reparation har genomförts men det påstås av de som provat båten att den fortfarande läcker. Ordföranden ställer frågan om det är någon som vill att Österby skall ha en båt för utlåning. Det är flera som tycker att det är angeläget. Bystämman ger Pelle Sörbergs och Clas Olof Strand (Clarre) i uppdrag att kolla båtens täthet och vidta erforderliga åtgärder. Den som vill låna båt kan ringa till Pelle Sörbergs och fråga var nyckeln finns. När båten är klar för utlåning kommer anslag om detta att finnas på anslagstavlan vid badplatsen. 17. Ny bänk/soffa vid båtplatsen Bänkarna vi båtplatsen behöver ersättas med nya anser flera bybor. Viggens fiskevårdsområde har med hjälp av utvecklingspengar producerat 5 st Viggensoffor, varav Österby får en soffa, som efter bystämman skall lastas på traktorskopa för vidare transport till Österby. Av finansieringen av sofforna framgår att 400:-/soffa är ofinansierad. Bystämman beslutar att betala 400:- för soffan. Österby bad- och båtplats behöver ytterligare en soffa. Form för de gjutna sidostyckena kan lånas av Fiskevårdsområdesföreningen. Inget hindrar att byborna går ihop och framställer erforderligt antal soffor till vår gemensamma bad- och båtplats. Soffan är en modell från början av 1900-talet, som Thunmorfar i Nordansjö tillverkade. Soffan väger över 100 kg. 18 Bygdepeng för Viggen Under 2008 användes bygdepengen för Viggen till sammankomster för olika frågor som rör Viggenbyarna och för en avslutningsresa för projektet lokal naturvårdsplan för Viggen. Studieresan gick till Svartådalen. Bygdepengen har redovisats till Hedemora kommun. Österby Byamän har även för år 2009 beviljats en bygdepeng för gemensamma frågor runt Viggen. Österby Byamän är numera en viktig och accepterad part för Hedemora kommun när det gäller yttrande över planer och andra kommunala dokument. 20 Kommunbygderådets verksamhet Österby Byamän är medlem i Kommunbygderådet till en årlig kostnad av 200:-. Under 2008 anordnade Österby Byamän i samarbete med Kommunbygderådet en informationskväll om Vägfrågor i byarna.! 5

6 21 Yttrande över förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus i Österby På extra bystämma i samband med vägmöte under 2008 beviljades ägarna till Hedemora- Österby 40:3 möjligheter att använda den s k Kyrkvägen som utfart för bostäder som skall byggas på den aktuella fastigheten. I dagsläget är det osäkert om byggnationen blir av. 22. Yttrande över Utvecklingsplan för Hedemora stad med omland Viggenprojektet har fått rubricerade plan på remiss. Mötet i Nordansjö Bygdegård den 19 januari i år formulerade en särskild plan för Viggen där även synpunkterna på Österbys del ingick. Nu är utvecklingsplanen ute på en extra runda för synpunkter. Tidigare gick plangränsen mitt i kanalen mellan sjöarna men nu har gränsen omdragits så att det är endast Österby och Västerby som ingår i planområdet. Utdrag ur samrådsredogörelsen: Rekommendation tillförs om att ta fram områdesbestämmelser till skydd för kulturmiljön i byarna Österby och Hamre När det gäller teknisk försörjning frågan om avloppsvatten kring Viggen hanteras i kommunens lokala miljömål. När det gäller Österbys 7 fornminnen hänvisas till källförteckningen. De justeringar som gjorts med anledning av tidigare inlämnade synpunkter på utvecklingsplanen föranleder inga synpunkter att förmedla i nuvarande remissomgång. 23. Yttrande över hastighetsbegränsning vid rv70 Viggenbyarna har tidigare yttrat sig till Vägverket angående mitträckena på rv 70 och konsekvenserna för cyklande elever från Pershyttan, Königshyttan och Nordansjö. I samband med detta yttrande söktes även om hastighetsbegränsning vid det planerade övergångsstället där Pershyttevägen möter rv 70. Nu har länsstyrelsen skickat över inlämnade synpunkter till Österby Byamän för yttrande. Vägverket har avslagit hastighetsbegränsning och Hedemora kommun har tillstyrkt. Bystämman uppdrar till byamannen att skicka yttrande till Länsstyrelsen med fortsatt krav på hastighetsbegränsning vid det aktuella övergångsstället. 24. Marknad och loppis Frågan om marknad och loppis diskuteras. Det blir femte året som Österby anordnar byloppis. Förslag till årets loppisdagar är den juli. Bystämman beslutar att överlåta till arbetsgruppen att ordna det praktiska för byloppisen. Bykassan står för annonskostnaderna och kafeförsäljningen tas in till bykassan för att finansiera arrangemanget. Bybor säljer gratis på loppismarknaden medan utomstående betalar 100:-/bord som kassören inkasserar. Arbetsgruppen, Karin Perers, Anna Rappendal och Terese Sörbergs, arbetar vidare och har som tidigare år även ansvar för utformningen av annonser.! 6

7 25. Förslag till ny byordning Behovet av en ny byordning har diskuterades på förra årets bystämma. En arbetsgrupp bestående av byamannen, bykassören och Lars Classon utsågs för att arbeta vidare med förslaget till byordning. Med det nuvarande förslaget för våra byvägar bör byordningen anpassas efter dessa nya förhållanden. Bystämman beslutar att arbetet med byordning påbörjas när den nya vägsituationen är klar. 26. Flera flodkräftor i Viggen Efter studiebesöket i Svartådalen blev byamannen kontaktad av forskaren Lennart Edsman från Fiskeriverket. Han förklarade att Viggen är unik, som aldrig varit försurad och som kontinuerligt haft flodkräftor även om tillgången av kräftor minskat. Nu är flodkräftan en hotad art och det är dags att söka pengar. Ansökan skulle vara länsstyrelsen tillhanda efterföljande dag. Byamannen skrev på natten och skickade ansökan om medel för att få mera kräftor i Viggen efterföljande dag. Efter 14 dagar kom svar Österby Byamän har beviljats medel till tegelrör och annan utrustning till nya boplatser, minkfällor och kurs för handhavare av fällor, utrustning till kläckeri för flodkräfta, studieresa för att starta kläckeri, provfiske av kräftor i Dammsjön, inköp av vassklippningsaggregat. Den maj åker ett gäng från Nordansjö, Mälby och Österby till Uddevalla och Värmland på studieresa tegelrör har inköpts för att få nya boplatser och ett vassklippningsaggregat har anskaffats. Det är samma typ av aggregat som Österby lånade när vi gjorde i ordning badplatsen. När det gäller isättning av rör till nya boplatser skall varje skifteslag sköta iläggningen på sitt område. Bystämman beslutar att iläggningen av rör skall ske söndagen den 7 juni med start kl Om bybåten inte läcker kommer vi att ha tillgång till 2 båtar, Rören kommer köras från Enholn på traktorskopa till badplatsen där rören lastas i båtar. Litet städning och korvgrillning hinner vi också med. Detta protokoll gäller som kallelse till aktiviteten, 27. Vandrings- och cykelled runt Viggen Vandringsled runt Viggen blev ett projekt som skulle fortsätta när lokal naturvårdsplan för Viggen avslutades. Mycket material fanns redan och byamannen i Österby formulerade en projektansökan till LEADER i vårt område. Det kom en lista med många frågor och synpunkter och en synpunkt var att sökanden skulle kunna garantera att en vandringsled skulle generera flera inflyttare till Viggenområdet. Att garantera att det kommer att bli flera inflyttare i Viggenområdet är lätt men att vandringsleden är avgörande för inflyttningen kan ingen garantera. Byamannen har återkallat ansökan om vandringsled runt Viggen till kommunens stora förtret eftersom projektet är det enda av någon storlek som planerats. Men! 7

8 nu har Mälby vaknat och Anders Jernberg har skickat in ansökan på nytt med tillägg att vandringsleden även skall vara cykelled,. Om möjligt skall det bli två sträckor med bro över kanalen mellan sjöarna. Eftersom vägen till Västerby sönderkörts på grund av transport av byggmaterial så kanske detta projekt kan bli till nytta. Byggaren i Västerby har lovat att bidra med grus på vägen till Västerby men det är ingen idé att grusa om man inte dikar först. Byamannen har sökt pengar till dikning i fyra instanser men ingen känner sig ha något ansvar för denna vägdel. Om nu vandringsleden även skall bli cykelväg krävs en upprustning och kostnader för denna upprustning kommer att tas med i budgeten för vandingsled/cykelväg runt Viggen. Behovet av hastighetsbegränsning vid övergången till Pershyttevägen ökar med denna satsning. Bystämman godkänner informationen. 28. Ersättning till byamannen Byamannen framför att mycket tid har gått åt till vägfrågorna i Österby under det gångna året. Allt arbete sker ideellt men byamannen undrar om det går att få ersättning för kostnaderna och ansöker om 500 kronor i telefonersättning, 700 kronor till toner i skrivaren och 500 kronor i rese ersättning. Bystämman godkänner 1700 kronor för utbetalning till byamannen för kostnaderna. 29. Övriga frågor a/ ungdomssatsning LEADER har en ungdomssatsning för ungdomar mellan 15 och 25 år. Information och ansökningsblanketter överlämnas till Thomas Gustafsson för vidare befordran till ungdomar i rätt ålder. Byamannen hjälper till att söka pengar om ungdomarna föreslår ett projekt. b/ Trasig postlådeanordning Stämman påtalar den sönderkörda postlådeanordningen i viken och anser att någon bör påtala en reparation av den som kört sönder postlådeanordningen Roland Malis. Flera personer såg när det hände. Stämman beslutar att byamannen skall tala med Roland Malis och förmå honom att ordna återställande/lagning av det sönderkörda. c/ Österbys väganslutning till rv70 Flera personer påtalar svårigheterna med anslutningen till rv70 där infarten söderifrån är för tvär och har orsakat många olycksincidenter. Bystämman ger byamannen i uppdrag att kontakta Vägverkets projektledare och be honom komma och förklara hur det blir med mitträcken och få en diskussion om förbättring av förhållandena. I anslutning till denna fråga informerar Vägsamfälligheten om den bidragsansökan som inlämnats till Vägverket för att lösa frågorna i denna anslutningspunkt. Några pengar till förbättringar har ej lämnats av Vägverket.! 8

9 29 Stämmans avslutning Ordföranden för bystämman tackar alla som deltagit i bystämman och avslutar stämman. Därefter fikar vi och kör hem Viggensoffan till Österby. Vid protokollet Anne-Marie Sörbergs Sekreterare Bengt Rappendal ordförande Justeras: Roland Stam Stefan Almer! 9

1 Öppnande Byamannen hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

1 Öppnande Byamannen hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Protokoll fört vid bystämma med Österby Byamän. Tid: Torsdagen den 26 april 2012 Plats: Nordansjö Bygdegård, Hedemora Deltagare: Magnus Rappendal Johan Stam Fredrik Evaldsson Olle Perers Agneta B Stefansson

Läs mer

Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Lars Pommer och Stefan Almer.

Att jämte ordföranden justera bystämmans protokoll väljs Lars Pommer och Stefan Almer. Protokoll fört på bystämma med Österby Byamän. Tid; Söndagen den 13 april 2008 Plats: Nordansjö Bygdegård, Hedemora Deltagare: Hans Evaldsson Anders Sörbergs Olle Perers Lars Classon Birgitta Wahlqvist

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen Protokoll fört vid årsmötet 2008 för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet Tid: 2008-06-15 kl. 10.00-11.45 Plats: Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen 1 Ordförande förklarar

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2015-08-09 Tid: 16.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet 2007 i. Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: kl Plats Norra Havsängens hamn

Protokoll fört vid årsmötet 2007 i. Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: kl Plats Norra Havsängens hamn Protokoll fört vid årsmötet 2007 i Norra Havsängens Tomtägar- och Samfällighetsförening. Tid: 2007-06-17 kl 10.05-11.25 Plats Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen. 1 Ordföranden hälsade medlemmarna

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Västerskärs Samfällighetsförening

Västerskärs Samfällighetsförening Västerskärs Samfällighetsförening Protokoll: årsmöte den 22 maj 2014 Tid: 19.30 Plats: Gillmyra gård, Kvisslingbyvägen, Åkersberga 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Stefan Wallon (ordförande i föreningen)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman.

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman. Protokoll fört vid föreningsstämman med Ankarsmeden/Låssmedens Samfällighetsförening söndagen den 24 mars 2013 klockan 18.00 i Högalids Folkhögskolans matsal. 1 Mötets öppnande och upprop Ordförande Hans-Erik

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen den 26 augusti 2010 kl. 19.30 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare Jan Hörman Rolf Elsrud Christian Carlsson Lars Henriksson Karl-Gustaf Larsson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Vad säger lagen Vad säger stadgarna Vem äger kräftorna Vem får fiska Vilka beslut kan man ta Björn Tengelin Version maj 2002 Projekt Astacus 1 Innehåll

Läs mer

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet.

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet. Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Ordförande Gerd Wahlström Britta Nilsson Peter Ring Birgitta Rolöf Kyrkoherde Ulla-Britt Svensson Tjänstg. ers.

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2011-08-07 Tid: 17.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Rosenlunds Samfällighetsförening

Rosenlunds Samfällighetsförening Mötesprotokoll årsstämma 2008 Tid: Torsdag 13 mars 2008, kl 18.30-20.30 Plats: Fågelviksskolan, Ingarö Bilagor: 1. Antagen budget 2. Närvarolista 3. Fördelning gemensamma ytor Stämman öppnades med att

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter genom fullmakt.

Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter genom fullmakt. Protokoll, fört vid ordinarie stämma med Rönnäs Samfällighetsförening lördagen den 5 maj 2012 i gamla Dämshults skola (Bygdegården). Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013

Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013 Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013 1 Stämmans öppnande Ordförande Björn Widén öppnade stämman och hälsade den ovanligt månghövdade skaran medlemmar hjärtligt välkommen till dagens möte. Speciellt

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1 Bild 1 Informationsmöte Område F i Västra Kummelnäs 17 november 2011 Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 2 Deltagande ikväll Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor.

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor. Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den 2015-08-23 kl. 17.05 på Mekianos kontor. 1. Mötets öppnande. Dan Danielsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON

PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON 1 Mötets öppnande, byaföreningens ordförande Nils Granberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Godkännande av kallelse,

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2003

Årsstämma Sikfors VVO 2003 Årsstämma Sikfors VVO 2003 Datum: 2003-06-23 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 19:00 Bo Johansson Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Lövgren Stefan Lövgren Ulf

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman den 8 maj 2010

Protokoll fört vid föreningsstämman den 8 maj 2010 Stora Hammarbosäters Protokoll 1 (4) Samfällighetsförening 2010 05 08 Protokoll fört vid föreningsstämman den 8 maj 2010 1. Stämman öppnades av Lennart Sandborg, styrelsens ordförande. 2. Till ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer