Så ser vi till att du har el

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ser vi till att du har el"

Transkript

1 Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution

2 Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora elnätsägarna i Sverige. Vi ska se till att du och andra elnätskunder har el i uttagen, tryggt och säkert. Det innebär att hålla elledningar i skick, ovan jord och under jord. Vi ska hålla kraftledningsgatorna öppna så att vi minimerar riskerna för avbrott, och vi ska övervaka nätet så att oundvikliga avbrott blir så korta som möjligt. El av hög kvalitet Dagens elanvändning har förändrats sedan elens barndom. Idag finns mängder av elektroniska apparater, och det ställer högre krav på elens tillgänglighet och kvalitet. En dator är känslig för både spänningsvariation och störningar från annan elektrisk utrustning. Med en dator i varje hem och mängder av elektriska apparater för i stort sett allt du gör, måste vi alltid hålla en hög teknisk kvalitet på nätet. Vi ser till att det ska finnas el i dina uttag.

3 FOTO: THOMAS FASTH Alltid beredda Trollhättan ser allt I Trollhättan har vi vår stora driftcentral. Där kan vi se vad som händer i våra elnät, från Kiruna i norr till Skillingaryd i söder, från Marstrand i väster till Roslagen i öster. Dygnet runt övervakar vi elnätet. Så fort något onormalt händer får vi indikation via datasystemet. Då kan vi larma direkt om det skulle vara storstörning på gång. Tusentals elnätskunder kan beröras och inte en sekund får gå förlorad. Beredskap vid storstörning När ett strömavbrott drabbar ett stort område och inte bara enstaka ledningar kallar vi det för storstörnin g. Då satsar vi alla resurser på att reparera felet och informera dig om vad som händer. Om det någonstans i nätet uppstår långvariga fel har vi möjlighet att ordna reservkraft inom begränsade områden. Värdefulla ängsmarker Sällsynt artrikedom Många växt- och djurarter i Sverige minskar i omfattning när öppna kulturmarker försvinner. Här kan regionnätens ledningsgator spela en viktig roll. Kraftledningsgatorna sköts på ett sätt som påminner om äldre tiders jordbruk, med återkommande röjningar. Artrikedomen är stor, arter som trivdes i gamla kulturlandskap men nu har blivit hotade får en fristad i ledningsgatorna. Där trivs blommor och fjärilar, och där växer sällsynta arter som till exempel backsippa, nattviol, smultron och ängsklocka. I de stora naturområdena under kraftledningarna hittar du även många sällsynta svampar och fåglar. Vattenfalls elnät räcker tre varv runt jorden, omkring mil.

4 I luft och jord Genom skog och mark Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. En stor del av våra elledningar går alltså genom skogsmarker, som förstås är väldigt utsatta för väder och vind. Sverige är också ett långt land, med olika naturtyper. Röjningen är därför en viktig del av arbetet med att säkra elleveranserna till dig. Säker tillgång på el För varje kilometer elledning genom skogen räknar vi med att det finns ungefär träd som skulle kunna falla över ledningen och orsaka strömavbrott. Vi röjer alla våra lednings gator i lokalnätet vart fjärde år och våra stora trädsäkra ledningsgator vart åttonde år. Om vi tog bort alla träd även intill lokalnätsledningarna, skulle vi vara tvungna att avverka en yta stor som Värmland. Dessutom är det inte vi som äger skogen. Därför får vi hitta på andra lösningar som tillgodoser både våra kunders krav på få avbrott och markägarnas krav. Ett sätt att göra det lokala elnätet mindre känsligt är att ersätta oisolera d e luftledningar med jordkabel eller isolerad luftledning. En nergrävd kabel är inte Vattenfall satsar hårt på att bygga om lokalnätet och idag är mer än hälften av elledningarna vädersäkra. lika känslig för snö, is, åska och stormar. Större andel jordkablar ger ökad leveranssäkerhet av el fram till dig. Om markförhållandena tillåter plöjer vi ner kabeln, men ibland måste vi gräva ner den vilket tar lite längre tid. Kabeln läggs normalt 65 cm ner i jorden för att ha hög säkerhet vid framtida mark arbeten. Vi tar hänsyn till såväl säkerhet som känslig natur och kulturhistoriska intressen. Allt större andel av våra lokalnät ligger i marken, men ibland gör terrängen att det inte går att gräva ner kabeln och på andra sträckor är luftledning bättre av andra skäl. Den optimala lösningen ska vara gynnsam utifrån miljö, teknik, ekonomi och tid samtidigt som markägarna ska påverkas så lite som möjligt. Kraftledningar och skogsvård Elnätskunder har ett gemensamt i ntresse med markägare och hus ägare att elledningarna skyddas så att vi undviker strömavbrott. Som nät ägare kontaktar vi alltid myndigheter och markägare när vi planerar för att bygga om eller bygga ny ledning. Det är alltid vi som äger ledningen som är ansvariga för röjning, fällning och kvistning vid ledningsgatan. Det kan vi aldrig överlåta till en enskild markägare, eftersom det är vi som har ansvaret om något händer. Elens väg från kraftverken till ditt vägguttag 10 kv Nätstation Nätstation 400 kv kv 400 V 130 kv Fördelningsstation Stamstation Regionstation Stora och små ledningar Vi brukar tala om tre typer av ledningar: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet, som ägs av Svenska Kraftnät, utgör de största kraft ledning arna med spänning på 400 kilovolt. Regionnätet, som till hälften ägs av Vattenfall, transporterar ström längre sträckor och har ofta breda trädsäkra ledningsgator. Det innebär att träd som välter inte kommer åt ledningarna. Lokalnätet levererar elen den sista biten från fördelningsstationen in till ditt hus.

5 Några råd till markägare Det finns en hel del du kan göra för att hjälpa oss, ofta sådant du vinner på själv. Redan att röja och gallra intill kraftledningen inom ramen för normal skogsvård räcker långt. Då får vi kraftigare träd nära kraftledningen och du får högre virkesvärde. Arbete nära ledning När du ska utföra arbeten där kroppsdel, verktyg, redskap eller fallande träd riskerar att komma närmare en elledning än 6 meter då gäller särskilda bestämmelser. Kontakta Kundservice på så ger vi er råd och anvisningar utan kostnad. Plantering Plantera inte närmare en ledning än 4 meter i de smala ledningsgatorna. Öka förbandet något, helst 2,5 meter eller mer, intill ledningen så blir träden kraftigare. Röjning Röj tidigt och hårt. Skadade eller dåligt rotade träd röjer vi bort av säkerhetsskäl, liksom all björk minst 15 meter på vardera sida om ledningen. Låt bara robusta välväxta träd stå kvar. Gallra Gallra ända fram till ledningen. Gallra hårt intill ledningen vid första gallringen. Avverkning Avverka fram till ledningen. Lämna aldrig skogsremsa mellan hyggeskant och ledning. Några råd till husägare För att trygga elleveranserna och värna om säkerheten kring ledningar är vi ibland tvungna att röja även i trädgårdar bland prydnads- och fruktträd. För litet avstånd mellan till exempel fruktträd och ledning ger risk för personskador när du kommer för nära ledningen i samband med årlig skötsel av trädet. Innan vi röjer i trädgårdar talar vi alltid om det, antingen genom annons i dagspress eller genom brev till dem som berörs. Säkerhetsavstånd Inget får komma närmare ledningen än 3 meter. Det gäller träd, såväl som verktyg och den som arbetar i anslutning till träd. Planera trädgården Plantera fruktträd eller andra högväxande arter minst 4 meter vid sidan om ledningen. Lågväxande prydnadsbuskar och bärbuskar går däremot bra. Låt inte klängväxter växa upp i stolparna. Toppa och kvista Om det redan finns träd som kommer att växa upp i ledningen. Toppa och kvista dessa i god tid innan de når 3 meter från ledningen. Då slipper vi besvära dig med en röjning. Kontakta oss för gratis rådgivning Om du har frågor kring röjning och säkerhet är du alltid välkommen att kontakta Kundservice på

6 Strömavbrott via SMS eller via app Du som är elnätskund hos oss kan få strömavbrottsinformation via SMS eller e-post. Du kan anmäla upp till 8 mobilnummer och e-postadresser per anläggning. Mer information om denna tjänst hittar du på vår hemsida vattenfall.se. Tjänsten är kostnadsfri och du anmäler dig på Mina Sidor. Vi erbjuder även en gratis app Avbrottsinfo som finns att ladda ned på Android Market eller App Store. Till din hjälp Information om strömavbrott Vid omfattande och långvariga strömavbrott får man mycket information via Sveriges Radio P4. Därför är det alltid bra att ha en radio som drivs på batteri. Du kan även få information via vattenfall.se om du har möjlighet att koppla upp dig via mobilt elenätet med mobiltelefon eller en batteridriven bärbar dator. Avbrottsgaranti ger ersättning för långvariga strömavbrott Om du skulle råka ut för ett långvarigt strömavbrott kan du få ekonomisk kompensation. Ersättningen ökar för varje dygn. Läs mer under Avbrottsgaranti på vår hemsida vattenfall.se Kontakta alltid oss innan du gräver då talar vi om var kabeln ligger Planerade avbrott Ibland måste vi göra planerade avbrott så att teknikerna kan arbeta i en säker arbetsmiljö. I så fall får du information minst fem dagar innan. Du kan läsa om planerade avbrott under Störningsinformation/Aktuella elavbrott på vattenfall.se Information i förväg Vi utför hela tiden underhåll som du inte märker av, men ibland är det svårt att jobba obemärkt, till exempel när vi gräver ner kabel. Vid grävarbeten informerar vi alltid de som bor i området om vad som ska hända och när. Du får även veta vem du kan kontakta om du undrar något. Ska du själv gräva i närheten av en kabel eller avverka skog vid en ledning, kan vi hjälpa dig att undvika avbrott. Ring Vattenfalls kundservice minst fem arbetsdagar i förväg. Då kommer vi utan kostnad och märker ut kabeln eller ger råd vid avverkningen. Det här gäller även dig som har en kabel som går under din hustomt. På ledningskollen.se kan du kostnadsfritt ta reda på vad det finns för nedgrävd infrastruktur där du vill gräva. Genom en enda förfrågan når du Vattenfall och alla andra ledningsägare som har nät på den specifika platsen. Det gäller nät för tele, el, vatten och fjärrvärme såväl som andra nät. Våra 10 kundlöften 1. Nyanslutning. Är du ny kund och vi blir försenade med din elanslutning får du motsvarande 10 % av anslutningsavgiften i kompensation. 2. Långa avbrott. Har du elavbrott i mer än 6 timmar ersätter vi dig automatiskt med 300 kronor. 3. Upprepade avbrott. Har du fem eller fler elavbrott under en 30-dagars period ska du inte behöva betala abonnemangsavgift för den perioden. 4. Spänningsnivå. Du ska ha rätt spänningsnivå i ledningarna. Om den är för låg ska du inte behöva betala abonnemangsavgift. 5. Störningsinformation. Du ska snabbt få aktuell information om elavbrott och störningar via webb, talsvar, sms eller mejl. 6. Fakturering. Har vi missat att fakturera dig nätavgifter som är äldre än ett år, så behöver du inte betala. 7. Elleverantörsbyte. Vill du byta elleverantör får du snabb hjälp av oss. Blir vi försenade får du 300 kronor i kompensation. 8. Elskadeersättning. Skadas dina elektriska apparater av oss ersätter vi dig bättre än de allmänna avtalsvillkoren. Du slipper avdraget på kronor. 9. Självservicetjänster. Du kan enkelt hantera dina kundärenden på vår webb dygnet runt logga in på Mina sidor. 10. Miljö. För att du ska få en bra leverans även i framtiden investerar vi i modern teknik och utvecklar elnätet på ett miljöeffektivt sätt. Vi har även löften till företagare. Mer information och fullständiga villkor hittar du på

7 Vattenfall Eldistribution AB Adress: Box 6013, Solna Besök: Löfströms Allé 5, Sundbyberg Kundservice Privat (Vardagar 9 17) Kundservice Företag (Vardagar ) Våra nätområden

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer