Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP)"

Transkript

1 Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Monica Hansson (C) Sebastian Ghafari (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Gerd Stenström (M) Runar Kaattari (S) för Fredrik Johansson (S) Per Sjövall (V) för Lena Dygården (S) Ester Lindstedt Staaf (KD) för Maria Larsson (C) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Malin Krantz, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Elisabeth Funkqvist, kommunikatör Lisa Lindskog, utredningssekreterare, Eva-Marie Gustavsson, kvalitetscontroller, 203 Kristina Privér, kvalitetscontroller, Daniel Johansson, controller, 206 Ola Götesson, verksamhetschef, 212 Lars-Olof Falk, enhetschef, 211 Annika Olling, verksamhetsledare, 211 Karin Delin, kvalitetsstrateg, 211 Niels Töttrup, specialpedagog, 211 Nina Öst, skolpsykolog, 211 Paragrafer

2 Justering Ordföranden och Thomas Fagenheim Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Thomas Fagenheim Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 197 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll och arbetsutskottets protokoll

4 198 Nedläggning av faderskapsutredning Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 2 kap. 7 1 st Föräldrabalken lägga ner faderskapsutredning i enskilt ärende. Socialutskottet har i 319 fattat beslut i detta ärende. 4

5 199 Framställan till Tingsrätten om vårdnadsöverflyttning Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Göra en framställan enligt kap. 5 2 socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden i enskilt ärende. 2 Som särskilt förordnade vårdnadshavare enligt Föräldrabalken 6 kap. 8 föreslå familjehemmet Christina och Martin Johansson. Socialutskottet har i 325 fattat beslut i detta ärende. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till socialutskottets förslag. 5

6 200 Aktivitetspott 2014 användning av återstående medel. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Bevilja inköp av fyra stycken side-by-side cyklar ur Aktivitetspotten sunderlag Förvaltningens skrivelse. Sex särskilda boenden inom äldreomsorgen har idag en side-by-side cykel. Tallgläntan hade en sedan tidigare och de övriga fem köptes in genom Aktivitetspotten Dessa cyklar har blivit mycket populära bland både brukare och personal. Då det återstår kr i Aktivitetspottens bidragsdel är förvaltningens förslag, efter önskemål från verksamheten, att använda dessa medel för att köpa in side-by-side cyklar till Berguven, Furugården, Hjortsberg och Solhaga. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 6

7 201 Aktivitetspott 2015 utformning och riktlinjer. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Införa Aktivitetspotten 2015 i enlighet med föreliggande förslag. 2 Fastställa detaljbudget för Aktivitetspotten 2015 i enlighet med föreliggande förslag. 3 Ge förvaltningen i uppdrag att ansvara för administrationen av de delar i förslaget som handlar om investeringar och aktivitetsbiblioteket. sunderlag Förvaltningens förslag till utformning och bidragsriktlinjer för Aktivitetspotten Förvaltningen fick i SN i uppdrag att revidera bidragsriktlinjerna inför 2015 års aktivitetspott. Förvaltningen presenterar förslag på utformning av Aktivitetspotten 2015 samt reviderade bidragsriktlinjer. Förslaget innehåller, precis som förra årets Aktivitetspott, både konkreta satsningar och utrymme för att stimulera kreativitet kring aktiviteter i verksamheten. Bidragsriktlinjerna har förtydligats vad gäller bidragsdelen och ska underlätta för enheterna att söka bidrag. Yrkande Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till socialutskottets förslag. 7

8 202 Brukarundersökningar LSS Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna rapporten avseende Brukarundersökningar LSS Överlämna rapporten till berörda verksamheter att beakta i sitt kvalitetsarbete. 3 Uppdra till förvaltningen att återrapportera om korttidsvistelse inom 3 månader. sunderlag Förvaltningens rapport Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS Genomförande av brukarundersökningar är en del av socialförvaltningens kvalitetsarbete och syftar till att ta reda på hur brukarna upplever kvaliteten i respektive verksamhet för att kunna följa upp och använda resultatet i verksamheternas förbättringsarbete. Rapporten baseras på fem enkätundersökningar riktade till brukare med ledsagarservice, boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse som genomfördes under Resultat presenteras per insats och utförare. Rapporten innehåller även jämförelser med resultatet från den senaste brukarundersökningen

9 203 Kvalitetsuppföljning särskilt boende, privata utförare: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården och Floragården. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende äldreboendena Björkhaga, Hjortsberg, Furugården och Floragården. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera inom 6 månader. sunderlag Granskningsrapport avseende tillsynsbesök särskilt boende privata utförare: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården och Floragården. Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från tillsynsbesök i den verksamhet som drivs av privata utförare. 9

10 204 Kvalitetsuppföljning Keramiken, daglig verksamhet inom LSS, Nytida. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna granskningsrapporten avseende Keramiken, daglig verksamhet inom LSS, Nytida. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera inom 6 månader. sunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök på Keramiken, daglig verksamhet inom LSS, som drivs av Nytida. Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras ett verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar granskningsrapport i den dagliga verksamheten, Keramiken, som drivs av Nytida. I granskningen följer kvalitetskontrollern upp sju kvalitetsområden som är ledningssystem, dokumentation, avvikelsehantering, sekretess, information, samverkan och kompetens. 10

11 205 Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhus. Ekonomisk sammanställning av verksamheter enligt LOV, sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna granskningsrapporten avseende Falkenbergs Fontänhus samt ekonomisk sammanställning av verksamheter enligt LOV gällande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera inom 6 månader. sunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök på Falkenbergs Fontänhus, sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. I oktober 2010 beslutade socialnämnden att införa kundvalssystem för personer med psykiska funktionshinder. Den första utföraren, Falkenbergs Fontänhus, startade verksamhet i september 2012 och därefter tillkom LP kontakten och Sörby Naturhälsogård. I december 2013 genomförde socialförvaltningen en kvalitetsuppföljning av Falkenbergs Fontänhus som resulterade i ett antal förslag på förbättringsåtgärder. I rapporten ingick också en kvalitetsuppföljning av biståndsutredning samt en ekonomisk analys av samtliga tre verksamheterna. I oktober 2014 genomfördes en uppföljning av Falkenbergs Fontänhus. I rapporten redovisas också en ekonomisk sammanställning för Falkenbergs Fontänhus, LP Kontakten och Sörby Naturhälsogård. 11

12 206 Ekonomisk uppföljning Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen. Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 8,9 mkr. Det justerade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett överskott om 7,2 mkr. Administrationen gör ett överskott på 1,2 mkr. Detta beror främst på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet. Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 4,2 mkr. Detta underskott återfinns främst inom verksamheten hemsjukvård. Detta förklaras av att för 2014 så är budget avseende delegerad HSL-tid överflyttat ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad. Hemtjänsten FER visar ett underskott på 2,0 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 9,7 mkr. En anledning till den stora skillnaden mellan åren kan förklaras i den kompensationsersättningen som utgick med totalt 4,6 mkr för perioden januari-september samt att enhet Norr under 2014 fått landsbygdsersättningen för stora delar av sitt upptagningsområde. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 16,4 mkr efter november månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheterna särskilt boende och daglig verksamhet. Försörjningsstödet visar efter november månad ett underskott om 6,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period visade även där ett underskott om 5,5 mkr. 12

13 Område Periodens budget Utfall perioden Budget senaste 12 månaderna Utfall senaste 12 månaderna Budget 2014 Prognos 2014 Hemtjänst FER Administration Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst) Myndighetsavdelningen Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Nettokostnad inkl. försörjningsstöd Utfall

14 207 Inrättande av trygghetsboende plus Älvgården. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Inrätta ett trygghetsboende plus på Älvgården i Vessigebro. 2 Skapa en träffpunkt för äldre på Älvgården. 3 I samråd med FABO undersöka möjligheterna att skapa trygghetsboende i de lägenheter som ligger i anslutning till Älvgården. 4 Tillsammans med kost och städ utreda konsekvenserna av att ersätta Älvgårdens tillagningskök med ytterligare trygghetsbostäder. 5 Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljerad planering. 6 Återrapportering sker i februari månad. 7 Personer som önskar flytta till trygghetsboende plus vid Älvgården ska vara 80 år eller äldre alternativt ha ett så stort trygghets/tillsynsbehov att plats i särskilt boende skulle behöva övervägas. sunderlag Förvaltningens skrivelse. Bilaga kriterier trygghetsboende plus och trygghetsboende. Socialnämnden har i olika sammanhang uttryckt önskemål om att utveckla verksamheten för äldre med fokus på ett tryggt åldrande och meningsfull tillvaro. Nämnden har bland annat skapat ett nytt koncept som man valt att kalla trygghetsboende plus (se bilaga). Socialförvaltningens förslag är därför att ett trygghetsboende plus inrättas på Älvgården, att lägenheterna intill definieras som trygghetsboende samt att en öppen träffpunkt skapas i huset som välkomnar äldre på orten. De får därigenom ökade möjligheter att delta i aktiviteter och gemenskap. Eftersom Vessigebro har definierats som en serviceort i kommunens översiktsplan är det viktigt att prioritera orten på olika sätt. En satsning på att modernisera fastigheten och skapa ett trygghetsboende plus är ett steg i rätt riktning. 14

15 Förvaltningen redovisar i skrivelse nuvarande verksamhet vid Älvgården, de olika skälen till att förändra boendet till Trygghetsboende plus samt preliminär tidplan. Yrkande Per Sjövall (V), Shlomo Gavie (C), Kerstin Norrman (M), Gerd Stenström (M) och Elisabet Karlsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 15

16 208 Kriterier för trygghetsboende och trygghetsboende plus Socialnämnden beslutar 1 Fastställa kriterier m m för trygghetsboende och trygghetsboende plus enligt förslag. sunderlag Förvaltningens skrivelse. Socialnämnden har i olika sammanhang uttryckt önskemål om att utveckla verksamheten för äldre med fokus på ett tryggt åldrande och meningsfull tillvaro. Nämnden har bland annat skapat ett nytt koncept som man valt att kalla trygghetsboende plus. Förvaltningen har tagit fram förslag på kriterier för att en person ska kunna flytta till trygghetsboende och trygghetsboende plus och vad som ska erbjudas inom ramen för dessa boendeformer. 16

17 209 Uppföljning av hemtjänsten. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen. Socialchefen redovisar handlingsplan som tagits fram utifrån den genomlysning som genomförts av arbetsmiljön i hemtjänsten. Ny avstämning i januari. 17

18 210 Upphandling av verksamheter inom området för personer med funktionsnedsättning. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna förslag om att upphandla de verksamheter inom området för personer med funktionsnedsättning som tidigare drivits av Humana och Nytida. sunderlag Förvaltningens skrivelse. Socialnämnden beslutade efter genomförd upphandling och i att teckna avtal med Nytida (Carema) och Humana (Avesina) för perioden inklusive förlängning. Ny avtalsperiod löper från och med till och med med möjlighet till 2 års förlängning. Med anledning av att avtalsperioden börjar närma sig sitt slut och att ett arbete med att producera ett nytt förfrågningsunderlag behöver starta så är frågan om huruvida ny upphandling eller ej aktuell. Ekonomi Upphandlingen genomförs med befintliga resurser inom socialförvaltningen. Yrkanden, propositionsordning och beslut Britt-Marie Jonsson (S) yrkar med instämmande av Thomas Fagenheim (S) och Sebastian Ghafari (S) att förslaget till beslut ändras till följande: 1 Förvaltningen utreder hur man kan ta tillbaka ca 50% av den idag utlokaliserade LSSverksamheten till egen regi samt vilka verksamheter som är mest lämpade att driva i egen regi. Ta fram en kostnadskalkyl och förväntad tidsram. 2 Godkänna förslag om att upphandla övriga verksamheter inom området för personer med funktionsnedsättning som tidigare drivits av Human och Nytida. 18

19 Per Sjövall (V) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att i god tid förbereda ett återtagande i egen regi utifrån att det är en kraftig begränsning i medborgarnas valfrihet att det inte går att välja något kommunalt alternativ. Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämmer Ester Lindstedt Staaf (KD), Shlomo Gavie (C), Gerd Stenström (M), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP), Kerstin Norrman (M) och Maria Larsson (C). Ordföranden ställer först proposition på yrkandena från socialdemokraterna och vänsterpartiet och finner att socialnämnden har beslutat enligt socialdemokraternas yrkande. Därefter ställs proposition på socialdemokraternas och arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att socialnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Thomas Fagenheim (S), Runar Kaattari (S) och Sebastian Ghafari (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Per Sjövall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 19

20 211 Uppföljning av SkolFam, ett förvaltningsgemensamt arbete för familjehemsplacerade barn i Falkenbergs kommun. Dnr SN Arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna uppföljningen avseende SkolFam-arbetet som bedrivits under Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Falkenberg skulle anmäla intresse för medverkan i forskningsprojektet SkolFam. I maj 2011 kom besked att det inte fanns möjligheter att teckna samarbetsavtal med Falkenberg. Socialnämnden beslutade att arbetet med att stödja familjehemsplacerade barns skolgång skulle fortsätta under arbetsnamnet SkolPrev trots att det inte kunde ske inom ramen för SkolFam. Styrgruppen för SkolFam i Sverige beslutade att manualen SkolFam skulle vara tillgänglig för alla intresserade. I december 2013 beslutade socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg att Falkenberg skulle ansluta till det nationella forskningsprojektet SkolFam från januari Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att redovisning ska ske till respektive nämnds decembersammanträde. SkolFam Syftet med SkolFam är att systematiskt stödja och följa familjehemsplacerade barns skolgång. En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn inför vuxenlivet. Ett krav är att man tillämpar arbetet utifrån den givna manualen samt att medverkan ska innebära ett långsiktigt ansvarstagande om minst tre år. Arbete under 2014 Målgruppen består av 13 familjehemsplacerade barn i ålder 6-11 år som är placerade i familjehem i Falkenberg, Varberg och Halmstad. Teamet som arbetar kring barnen i uppdraget SkolFam består av specialpedagog och skolpsykolog, familjehemssekreterare, och socialsekreterare för barnet. Arbetet är strukturerat och manualbaserat. Teamet träffas 20

21 regelbundet, både på skolbesök och vid planeringar. Vid ett par tillfällen per termin träffar teamet styrgruppen, som består av ansvarig chef för socialförvaltningens familjehemsenhet och barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetstrateg. Under våren deltog representanter för team och styrgruppen i en nationell nätverksträff i Sätra Brunn, med huvudsakligt syfte att träffas och delge varandra erfarenheter samt att se över manualer och riktlinjer. I september deltog två från teamet i en nationell konferens i Gävle. Det nationella nätverket SkolFam har vuxit snabbt i landet och ca 20 kommuner deltar för närvarande i arbetet. SkolFam i Falkenberg tillhör sedan september Region Syd i det nationella nätverket. Ekonomi Socialnämnden finansierar sedan tidigare beslut 50% av en psykologtjänst samt ytterligare 20% med riktade PRIO-medel från SKL. Barn- och utbildningsnämnden avsätter 50 % av specialpedagogtjänst till SkolFamprojektet. 21

22 212 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. Dnr SN Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen köper in fastigheter för att täcka behov av boende för ca 20 asylsökande ensamkommande barn. sunderlag Förvaltningens skrivelse. Sedan 2006 ska boendet för ensamkommande barn tillhandahållas av kommuner. Motivet till detta är att kommunens vana och kompetens vid arbete med barn i behov av samhällets stöd tas bäst tillvara med ett kommunalt huvudmannaskap för boende, utbildning och annan sysselsättning. Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med permanent upphållstillstånd, PUT. Falkenbergs tar enligt avtal emot asylsökande barn över 16 år. Behovet av kommunala platser för ensamkommande barn är stort. Enligt den prognos som kommer från Migrationsverket har mottagandet ökat kraftigt under år 2014 och vid utgången av året väntas barn ha sökt asyl. För 2015 väntas antalet ensamkommande barn bli mellan och Falkenbergs kommun medverkar aktivt i detta arbete och med anledning av att nya avtal är att förväntas föreslås kommunstyrelsen att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende för ytterligare ca 20 asylsökande ensamkommande barn. Övervägande Den första januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. I förberedelsearbetet har Migrationsverket samarbetat med länsstyrelserna och fört dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i delar Barnombudsmannen. Falkenbergs kommun berörs av de utvidgade möjligheterna att anvisa ensamkommande barn utifrån steg 3c. Steg 3c omfattar huvudsakligen kommuner med överenskommelse, men vars antal överenskomna platser är färre än kommunens fördelningstal. Fördelningstal för Falkenbergs kommun för 2015 är 13 asylsökande ensamkommande barn, vilket kommunstyrelsen i november beslutade om. 22

23 Med anledning av att det finns stora behov av att verkställa beslut om asylsökande ensamkommande flyktingbarn föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen köper in fastigheter för att täcka behov av boende för ca 20 asylsökande ensamkommande barn. Ekonomi Kommunerna får ersättning av staten för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Den årliga grundersättningen är kronor per kalenderår. Kommunerna erhåller dessutom ersättning per dygn per överenskommen plats. Kommunen kan även söka ersättning för betydande extraordinära kostander vid exempelvis omhändertagande av barn enligt LVU. 23

24 213 Förvaltningschefen informerar Socialchefen informerar om följande: Framtidens hemsjukvård, genomförande m m Genomlysning av förvaltningens hälso- och sjukvård Lokalfrågor staben Pulsen Combine förhandling K-center 24

25 214 Anmälningsärenden KOMMUNSTYRELSEN Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Redovisning utförda tester samt plan för kommande internkontroll. KOMMUNFULLMÄKTIGE Motion om kvinnofridsteamets verksamhet 213 Framtidens hemsjukvård 221 Budget för 2015, budgetramar för 2016 och kommunplan för 2017 PATIENTNÄMNDEN Mål och inriktning för 2015 HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll SOCIALFÖRVALTNINGEN Lex Sarah-rapport SoL Lex Sarah-rapport LSS 25

26 215 Anmälan om delegationsbeslut A 3:1 om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 om socialbidrag - avslag C 3:12 om försörjningsstöd åt vuxna i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende D 3:12 om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende E 3:13 om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller boende i familjehem F 3:18 om bistånd i form av kontaktfamilj G 3:21, 3:23 om bistånd i form av insats i öppen vård H 3:33, 3:35 om att utredning ska inledas I 3:36 om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd J 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse K 7:1 om insats eller ersättning L 10:7 att en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid M 10:8 att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats N 10:18 Körkortsyttranden O 10:25 Dödsboanmälan 26

27 216 Rapporter Monica Hansson (C) Framtidens hemsjukvård. Brukarrådet psykiatri. Per Sjövall (V) Workshop sysselsättning asylsökande i Halland. Runar Kaattari (S) Hjärtstartare Svensktorpsgåvan. Britt-Marie Jonsson (S) Möte med FUB. Ester Lindstedt Staaf (KD) Möte med Kommunala pensionärsrådet. Gerd Stenström (M) Möte med Kommunala handikapprådet och Regionhandikapprådet. 27

28 28

29 29

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S)

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S) Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 08.30-11.30 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Monica Hansson (C), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.35 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

Ester Lindstedt-Staaf (KD)

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2013-12-04 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande...

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande... Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.30 NÄRVARANDE Ledamöter Övr ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Göran Persson. Underskrifter Sekreterare...

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Göran Persson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2011-11-30 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasíc (s) för Britt-Marie Jonsson (s) till 11.30 80 Dan Roskvist (m) för Irhan Kasíc (s) från 11.

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasíc (s) för Britt-Marie Jonsson (s) till 11.30 80 Dan Roskvist (m) för Irhan Kasíc (s) från 11. Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2009-11-11 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Monica Hansson (c), 1:e vice ordförande Göran Persson

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13.00-16.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.30 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m) Britt-Marie Jonsson, 2:e v ordf (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 5 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2004-05-12. Sammanträdestid 08.30-11.45

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 5 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2004-05-12. Sammanträdestid 08.30-11.45 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 5 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2004-05-12 Sammanträdestid 08.30-11.45 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Britt-Marie Jonsson, v.

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Närvarande

Socialnämnden. Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Närvarande Socialnämnden Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2017-04-26 Sammanträdestid 08.30-12.05 Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (M), ordförande Fredrik Johansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare...

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare... Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sammanträdestid 8.30-12.00 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll Nr 5. Närvarande

Protokoll Nr 5. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sammanträdestid 08.30-15.20 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-11-13 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef Susanne Winroth sekreterare Heinrich Schöpf

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll Nr 3. Närvarande

Protokoll Nr 3. Närvarande Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-03-25 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet Klockan 10-12.30 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Protokoll Nr 8. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 8. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2009-08-26 Sammanträdestid 08.30-11.30 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-11. Sammanträdestid 08.30-12.15

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-11. Sammanträdestid 08.30-12.15 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-03 Sida 1 (17) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.50 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer