Protokoll Nr 1. Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 1. Närvarande"

Transkript

1 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice ordf., gick under 7 Thomas Fagenheim (s) Shlomo Gavie (c) Veronika Norberg (s) Inger Gustafsson (c) Göran Persson (s) Elisabet Karlsson (fp) Runar Kaattari (s) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Gert Persson (ap) Sten-Olof Svensson (s) Marianne Gustavsson (m) Gerd Stenström (m) Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson (c) för Monica Hansson (c) 7-14 Ersättare Tjänstemän Övriga deltagare Kerstin Rosell (s) Alma Mirvíc (c) Anita Rasmusson (ap) Michael Svensson (m) Sergio Garay, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Ola Götesson, avdchef Heinrich Schöpf, avdchef Annika Ulfström, avdchef Malin Krantz, ekonomichef Eva Jonsson, utvecklingsstrateg Ann-Charlotte Steneryd, livsmedelsinspektör, 8 Freddy Gustavsson, ordf. SKTF Paragrafer 1-14 Justering Ordföranden och Sten-Olof Svensson

2 Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Sten-Olof Svensson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 1 Presentation och välkomsthälsning Antecknas att nye handikappsomsorgschefen Ola Götesson presenterar sig. Nämndens ordförande Rie Boulund hälsar Ola och nyvalde ersättaren i nämnden Michael Svensson välkomna. 2 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll , och samt arbetsutskottets protokoll Antecknas att Marianne Johansson (m) inte var närvarande vid socialutskottets sammanträde Rättelse ska göras i protokollet. 3 Beställningshandling Björkhaga Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Användningsområdet för nytillkommande platser vid Björkhaga ska vara för personer med demenssjukdom. 2 Nytillkommande platser vid Björkhaga ska uppföras med iakttagande av bestämmelserna i nämndens Lokalprogram för särskilda boenden för äldre. sunderlag Lokalprogram för särskilda boenden för äldre. Ärende Stadsbyggnadskontoret har begärt att socialförvaltningen upprättar ett program för tillbyggnad/ombyggnation av Björkhaga. Programmet ska bearbetas tillsammans med arkitekt för att vara underlag för projekteringsstart. 3

4 Övervägande I kommunens investeringsplan finns upptaget 20 Mkr för en ökning med 20 platser på Björkhaga. Dessutom finns 1,3 Mkr anslaget för inventarier. De nya platserna ska vara tillgängliga Tillskottet av platser ska användas som demensplatser. De nytillkommande platserna ska uppföras helt i överensstämmelse med kraven i av nämnden fastställt Lokalprogram för särskilda boenden för äldre. 4 Avgifter 2010 inom äldre- och handikappomsorgen Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Fastställa avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010 enligt socialförvaltningens förslag att gälla från och med sunderlag Ekonomichefens skrivelse. Sammanfattning Socialnämnden fastställer årligen de avgifter som ska tillämpas inom äldre- och handikappomsorgen. Priserna har räknats upp något för att täcka de kostnadsökningar som finns. Avgifterna gäller före eventuell jämkning det vill säga att dessa priser reduceras i de fall brukaren inte har avgiftsutrymme att betala. Föreslagen hyreshöjning följer Falkenbergs Bostads AB:s förhandlingsprotokoll. I övrigt ändras inte reglementet från tidigare år. 4

5 Socialförvaltningens lista för avgiftshantering (kr) Kategori Frukost Lunch Kvällsmål Heldygnskost Heldygnskost/månad (abonnemangsavgift) Matdistribution Matdistribution kväll Matdistribution med råkost Näringsdryck Sondmat Kaffe med bröd Kaffe utan bröd Trygghetslarm Resor till och från dagcenter Ledsagning Hyreshöjning* 1,54 % 3,1 % *Fastställs enligt FABOs förhandlingsprtokoll 5 Finansiering av IT-satsning i socialförvaltningen Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överföra 3 miljoner kronor från socialnämndens ekonomiska överskott 2009 till 2010 års budget för genomförande av redovisad IT-satsning. sunderlag Av förvaltningen upprättad skrivelse och presentation i ärendet. 5

6 Sammanfattning Kommunen kommer att fatta beslut om att ansluta sig till den nationella IT strategin inom vård och omsorg som bl.a. har som målsättning att öka medborgarnas tillgång till information om vård och omsorg och sin egen hälsosituation samt öka åtkomsten till information över organisatoriska gränser. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag som syftar till att främja dessa mål under 2010 och ge förutsättningar för vidare arbete under de kommande åren för att förverkliga visionen i den nationella IT-strategin. Arbetet kommer att ske samordnat med kommunledningskontoret och Region Hallands satsning inom området. Ekonomi I förvaltningens ordinarie budget för 2010 finns inte medel avsatta för att kunna genomföra den föreslagna satsningen. Omprioritering från andra verksamhetsområden bedöms inte vara möjlig. Däremot finns ett ekonomiskt överskott 2009 som skulle kunna disponeras för ärendet. Övervägande För att komma igång med arbetet att göra informationen om vård och omsorg tillgänglig för brukarna och deras företrädare samt att förbättra informationsöverföringen mellan olika huvudmän krävs satsningar på personalutbildning och inköp av dataprogram. Förvaltningen redovisar kostnadskalkyl över engångssatsningar under 2010 på 2 Mkr i ett basalternativ och 3 Mkr i ett utökat alternativ. Förvaltningen föreslås få disponera medel enligt ett av dessa alternativ ur 2009 års budgetöverskott för att kunna finansiera satsningen. Yrkanden Monica Hansson (c), Elisabet Karlsson (fp), Shlomo Gavie (c), Göran Persson (s) och Rie Boulund (m) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag, utökat alternativ. 6 Entledigande och fyllnadsval efter Dan Roskvist Socialnämnden beslutar 1 Entlediga Dan Roskvist (m) från uppdragen som ersättare i arbetsutskottet, ordförande i Kommunala handikapprådet och ledamot i Kommunala pensionärsrådet. 2 Till ny ersättare i arbetsutskottet och ledamot i pensionärsrådet utse Marianne Gustavsson (m) och till ordförande i Kommunala handikapprådet utse Gerd Stenström (m) 6

7 Ärende Dan Roskvist (m) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Till ny ledamot har utsetts Gerd Stenström (m). Dan Roskvist har i socialnämnden haft uppdrag som ersättare i arbetsutskottet, ordförande i Kommunala handikapprådet och ledamot i Kommunala pensionärsrådet. 7 Verksamhetsberättelse 2009 Socialnämnden beslutar 1 Godkänna verksamhetsberättelsen. 2 En redaktionell översyn av materialet ska göras enligt vid sammanträdet uppdragna riktlinjer. sunderlag Av socialförvaltningen upprättad verksamhetsberättelse för Ärende Verksamhetsberättelse för 2009 enligt centrala anvisningar. Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar/perspektiv: - Sammanfattning - Omvärldsanalys - Medborgare - Verksamhet - Ekonomi - Medarbetare - Miljö och tillväxt - Uppdrag - Framtidsutsikter - Nyckeltal Socialförvaltningen redovisar också separata verksamhetsberättelser för äldreomsorgsavdelningen, handikappomsorgsavdelningen, förvaltningsgemensam avdelning och individ- och familjeomsorgsavdelningen. Dessa dokument är internt material och biläggs inte den övergripande verksamhetsberättelsen. 7

8 8 Information om regler för hantering av livsmedel i kök Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. Sammanfattning Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Steneryd, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, informerar om de regler som gäller för hantering av livsmedel i kök. Sedan 2006 finns ett gemensamt regelverk inom EU. Centrala begrepp är bland annat säkra livsmedel och företagens ansvar. Bestämmelserna är mindre detaljstyrande än tidigare. Istället handlar det mer om att uppfylla vissa målsättningar där det också finns utrymme för flexibilitet. Nya verksamheter ska anmälas till miljö och hälsoskyddsnämnden. Det görs ingen förprövning utan kontroll av att aktuella krav är uppfyllda sker vid den första inspektionen sedan verksamheten startat. Sveriges kommuner och landsting SKL, har tagit fram riktlinjer för kök inom vård, skola och omsorg. Dessa riktlinjer är kommun- och landstingssektorns egen tolkning av hur man bör tillämpa livsmedelslagstiftningen och sektorns egna krav. 9 Överflyttning av medel i investeringsbudgeten Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Överflytta 500 tkr av investeringsmedel för Bokens äldreboende 2010 till äldreboendet Hjortsberg. sunderlag Socialnämndens investeringsredovisning i bokslut Sammanfattning Det nya äldreboendet Boken togs i bruk i februari 2009 vilket delvis försenat inköpen av inventarier. Det finns behov av att installera arbetstekniska hjälpmedel (takliftar, sängar, madrasser) och vissa möbler och inventarier på Hjortsberg äldreboende. Socialnämnden önskar därför flytta 500 tkr av Bokens investeringsbudget till Hjortsberg

9 10 Anmälan av delegationsbeslut enligt listor Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut. A 3.1 om socialbidrag - avslag B 3.1 om socialbidrag enligt norm och riktlinjer C 3.12 om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende D 3.12 om försörjningsstöd åt vuxna i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende i hem för vård eller boende eller familjehem E 3.13 om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller boende i familjehem F 3.18 om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj G 3.21,3.23 om bistånd i form av insats i öppen vård H 3.33, 3.35 om att utredning ska inledas I 3.36 om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd J 6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelser K 7.1 om insats eller ersättning L 10.7 att en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid M 10.8 att avge yttrande med anledning av att delegats beslut Överklagats N Körkortsyttranden O Dödsboanmälan 11 Anmälningsärenden KOMMUNSTYRELSEN Arbetsgivarenheten 68 Heltidsprojektet Arbetsgivarenheten 66 Årlig ändring i arvodesreglementet Arbetsutskottet 1 Verksamheten med kombination av svenskundervisning och instegsjobb för nyinflyttade 9

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Mångfaldspolicy Principer för investeringsprocessen Budget 2010, budgetramar 2011 och kommunplan Avsägelse från Dan Roskvist (m) från uppdraget som ledamot i socialnämnden KOMMUNLEDNINGSKONTORET Anvisningar för bokslut och verksamhetsberättelser 2009 KAMMARKOLLEGIET Kvalitetskriterier vid anlitande av kontakttolkar PATIENTNÄMNDEN Protokoll SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Information om vanvårdsutredningens betänkande 12 Förvaltningschefen informerar Nationell IT-strategi. Förfrågan från Landstinget Halland om att delta i olika aktiviteter. Falkenberg avser att bli pilotkommun när det gäller integrering av IT-struktur med landstinget. Frågan om föreningsbidrag ska behandlas i februari. 10

11 13 Rapporter Britt-Marie Jonsson (s) SKL:s beredningsgrupp. Implementering av nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Föreläsning av Percy Barnevik gällande Hand in hand-projektet som syftar till att främja småskaligt företagande med s k Microlån. Utbildning jämställdhet/genusperspektivet. Runar Kaattari (s), Rie Boulund (m) och Shlomo Gavie (c) Genombrottsmetoden på Stadsteatern 21 januari. 14 Övriga frågor Till Äldreriksdagen april har följande av arbetsutskottets ordinarie ledamöter anmält intresse. Göran Persson (s), Monica Hansson (c) och Britt-Marie Jonsson (s). 11

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer