Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Monica Hansson (C), 1:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Göran Persson (S) Shlomo Gavie (C) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Lena Dygården (S) Gerd Stenström (M) Runar Kaattari (S) för Veronika Norberg (S) Ester Lindstedt Staaf (KD) Alma Mirvíc (C) Rune Samuelsson (M) Irhan Kasíc (S) gick kl Malin Krantz. socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Ola Götesson, verksamhetschef Annika Ulfström, verksamhetschef Heinrich Schöpf, planeringschef Yvonne Utbult, verksamhetschef Wolf Zughaft, verksamhetschef Eva-Lena Dahl, PA-enhetschef Luis Soto, lokalsamordnare, Lars-Erik Lundin, byggnadsingenjör, 130 Melott Johansson, LSS-handläggare, Paragrafer Justering Ordföranden och Elisabet Karlsson

2 Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Elisabet Karlsson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 122 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets beslut , , , , och samt arbetsutskottets protokoll Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Stefan och Pernilla Holm utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 124 Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Carina och Jan-Erik Ejdestig utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 125 Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 3

4 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Carina och Jan-Erik Ejdestig utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 126 Yttrande i adoptionsärende Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet föreslår i beslut socialnämnden att i yttrande till Varbergs tingsrätt jml 4 kap 10 Föräldrabalken tillstyrka adoption i enskilt ärende. 127 Yttrande i adoptionsärende Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet föreslår i beslut socialnämnden att i yttrande till Varbergs tingsrätt jml 4 kap 10 Föräldrabalken tillstyrka adoption i enskilt ärende. 128 Biståndsriktlinjer för äldre- och handikappomsorgen-socialtjänstlagen. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anta förvaltningens förslag till biståndsriktlinjer-sol, (Socialtjänstlagen) för äldre- och handikappomsorgen i Falkenbergs Kommun. sunderlag Socialförvaltningens förslag till biståndsriktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen. 4

5 Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL med anledning av bland annat ny lagstiftning. 129 Biståndsriktlinjer för äldre- och handikappomsorgen-lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anta förvaltningens förslag till biståndsriktlinjer -LSS för äldre- och handikappomsorgen i Falkenbergs Kommun. sunderlag Socialförvaltningens förslag till biståndsriktlinjer för handläggning enligt LSS. Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS med anledning av bland annat ny lagstiftning. Yrkanden, propositionsordning och beslut Göran Persson (S) yrkar med instämmande av Thomas Fagenheim (S) och Maria Larsson (C) att ärendet återremitteras för omarbetning. Monica Hansson (C) yrkar med instämmande av Shlomo Gavie (C) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Socialnämnden beslutar därefter enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Runar Kaattari (S), Thomas Fagenheim (S), Lena Dygården (S) och Maria Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. Irhan Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 130 Förstudie och beställning Björkhaga. Dnr SN Socialnämnden beslutar 5

6 1 Överlämna ärendet till tekniska nämnden för vidare handläggning. sunderlag Tekniska nämndens beslut Dnr TKN 2011/41 och socialförvaltningens handlingar samt ritning. På uppdrag av socialnämnden har stadsbyggnadskontoret gjort en förstudie gällande om- och tillbyggnation av Björkhaga. Förstudien redovisas av Lars-Erik Lundin, stadsbyggnadskontoret och Lars Kjellgard, Fredblads arkitekter. Förstudien har ursprungligen visat på en kostnad av 36,5 Mkr men uppskattas nu till 38,5 Mkr. Anledningen till denna fördyring är att miljöanalysen inte är genomförd. Projekteringen beräknas påbörjas 2011 med de 20 Mkr som finns avsatta i budget sedan tidigare. 131 Inventariekostnader-ekonomisk jämförelse mellan Boken och Tallgläntan. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anteckna informationen. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet. Socialnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en jämförelse av inventariekostnader mellan Boken och Tallgläntan samt redovisa fördyringen på grund av användning av Bano hygienrumsutrustning. Ekonomisk jämförelse (kr) Boken (utfall) Tallgläntan (förslag) Inventariekostnad per plats* Bano hygienrumsutrustning merkostnad Medicinskåp Summa inventariekostnad per plats Antal platser Summa inventariekostnad total *Bokens utfall uppräknad med 2% inflation 6

7 Bokens inventarieanskaffning uppgick år 2009 till ca kr per plats och totalt 4,2 mkr. Förslag till inventariebudget för Tallgläntan ligger på drygt kr per plats och ca 6,7 mkr. Den ekonomiska jämförelsen visar att differensen förklaras av installation av Bano hygienrumsutrustning med kr, separata medicinskåp med 1875 kronor samt inflationsuppräkning med 2 procent. 132 Förvaltningsgemensamt arbete för barn i behov av särskilt stöd. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg att en uppföljning ska redovisas i nämnden i december Godkänna fortsatt satsning med arbete för barn i behov av särskilt stöd i enlighet med tidigare tjänsteutlåtande. 2 Arbetet följs inom ramen för Region Hallands arbete. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelser i ärendet. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Falkenberg skulle anmäla intresse för medverkan i forskningsprojektet SkolFam. Arbetet hade bedrivits av Helsingborgs stad under åren och Helsingborg inbjöd intresserade kommuner att ingå i samarbete för att få en nationell spridning. Under våren har förberedelse pågått med planering för start höstterminen Frågan har mött ett stort engagemang för berörd personal både inom socialtjänst och inte minst från berörda skolor. I maj kom besked från Helsingborg att det inte fanns möjligheter att teckna samarbetsavtal med Falkenberg. Halmstad fick motsvarande besked samtidigt. Ett antal kontakter har därefter förevarit för att få förtydligande om det varit brister i vårt förberedelsearbete. Detta är inte fallet utan snarare att Helsingborg inte har resurser att ansvara för den nationella spridningen. Man har inte tecknat några nya samarbetsavtal. Behovet av särskilt stöd till familjehemsplacerade barns skolgång kvarstår. Flera av Hallandskommunerna har påbörjat eller avser att påbörja projekt för att uppmärksamma placerade barns skolgång. Frågan är en prioriterad uppgift inom ramen för regional samverkan, programområdet barn, unga och familjer. Ett nätverk har startat inom GR, göteborgsregionens kommunalförbund och möjlighet kan finnas för berörda Hallandskommuner att ingå där. 7

8 Övervägande Det hade varit av stort värde att ha haft tillgång till SkolFam men i nuläget finns inga möjligheter till detta. Behovet av att särskilt uppmärksamma placerade barns skolgång kvarstår. Kunskapen om vikten av bra skolgång som en skyddsfaktor finns. En planering har påbörjats som väckt stort engagemang från berörda inom skola och socialtjänst. Ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Hallandskommunerna och eventuellt med göteborgsregionen kommer att ske. 133 Plan för den ekologiska hållbarheten - yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Till stadsbyggnadskontoret översända av förvaltningen utarbetat yttrande. sunderlag Stadsbyggnadskontorets remiss och samrådshandling. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt en samrådsupplaga av Plan för den ekologiska hållbarheten. Arbetet med framtagande har som tidigare genomförts i en arbetsgrupp med representanter för kommunens alla nämnder och bolag. Socialnämndens representant har varit nämndsekreteraren. Utgångspunkter för gruppens arbete har bland annat varit att hållbarhetsplanen ska vara tydlig och lättförståelig. Upplägget följer i viss mån Hallands läns rapport Miljömål för Hallands län Antalet mål och åtgärder har koncentrerats och vissa texter har kortats ner i samband med revideringen. Antalet sidor i den reviderade hållbarhetsplanen har därför kunnat minskas med en tredjedel i förhållande till den nu gällande. Kommunen har valt att fokusera på sju av de sexton miljömålen som fastställts i Halland. Dessa är de mål där kommunen anser sig ha störst påverkansmöjlighet. Arbete sker dock även med övriga mål även om de inte beskrivs i hållbarhetsplanen. Socialförvaltningen har ett formellt delansvar när det gäller inköp av ekologiska livsmedel (se sid 16 i dokumentet) och här har det i planen också angetts att det kommer att krävas nya medel om kommunen ska öka andelen ekologiska livsmedel. Socialförvaltningen är indirekt också delaktig när det gäller att minska behovet av biltransporter och övergång till miljöbilar eftersom förvaltningen har flest fordon i kommunen. Detta arbete är centraliserat och sker till största delen genom kommunens fordonssamordnares direktkontakter med socialförvaltningens chefer i anskaffningsfrågor. 8

9 Övervägande Socialnämnden anser att förslaget till hållbarhetsplan är ändamålsenligt utformat och bör kunna bli ett praktiskt användbart instrument för det fortsatta miljöarbetet i Falkenberg. Plan för den ekologiska hållbarheten tillstyrkes. 134 Tillgänglighetspolicy - yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Till kanslienheten överlämna yttrande enligt nedanstående. sunderlag Förslag till tillgänglighetspolicy. Kommunkansliet har för yttrande översänt förslag till Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun. Dokumentet är resultatet av en översyn av det Handikappolitiska programmet från 2001och ersätter detta tillsammans med policyn Mångfald i arbetslivet. Övervägande Socialnämnden har tagit del av dokumentet och har inget att erinra. 135 Stimulansmedel inom äldreomsorgen Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Godkänna och översända ansökan om stimulansmedel för 2011 till Socialstyrelsen. sunderlag Av förvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Inför ansökan Stimulansmedel 2011 prioriterar regeringen insatser inom följande områden: 9

10 Läkemedelsgenomgångar med mål att förbättra läkemedelsanvändningen. Förebyggande arbete Demensvård Rehabilitering Kost och nutrition Ansökan i ovanstående områden måste vara baserad på samverkan mellan kommuner och landsting. Falkenbergs kommun planerar att vara delaktig i samverkansprojekt inom områdena rehabilitering, demensvård och läkemedelsgenomgångar. Det sociala innehållet Inom detta område har Falkenbergs kommun ett program framtaget genom att utveckla rollen för omsorgspersonalen som socialt omsorgsansvarig kopplat till sociala dokumentationen och Genombrottsmetoden. Detta är inget samverkansprojekt med andra kommuner eller landsting utan här söker respektive kommun enskilt. Övervägande Då stimulansmedel inom äldreomsorg är helt avgörande för äldreomsorgens utveckling bör ansökan i föreliggande skick översändas till Socialstyrelsen. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 136 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre-yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Översända bifogat yttrande med bilagor till Socialstyrelsen. sunderlag Socialförvaltningens förslag till yttrande. Regeringen beslutade 2009 att ge Socialstyrelsen i uppdrag under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Målet med tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att kommuner, landsting och enskilda verksamheter förmås att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. 10

11 Socialstyrelsen har under 2010 genomfört inspektioner med fokus på samverkan vad gäller samordnad vårdplanering och rättssäkerhet. Vårdkedjan från sjukhus till korttidsboende har följts upp. Socialstyrelsen ska sammanställa och redovisa genomförd tillsyn i en årlig delrapport till regeringen (socialdepartementet). En slutrapport kommer att överlämnas till regeringen senast den 1 oktober Redovisningen ska även innehålla uppgifter om hur huvudmännen och utförarna genomfört Socialstyrelsens på åtgärder för att kommer tillrätta med brister och missförhållanden. En inspektion har genomförts den 17 november 2010 vid hemtjänstområde Öster i Falkenbergs kommun. En gruppintervju har genomförts med socialchefen, biståndschefen, biståndshandläggare, chefen för rehabiliteringen, sjukgymnast, arbetsterapeuter, chefen för hemsjukvården, sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefen för omsorgsenhet Öster samt distriktsläkare och verksamhetschef från Gruebäcks vårdcentral. Intervjuer har genomförts med två enskilda och en närstående. Socialförvaltningen redovisar material som socialstyrelsen inhämtat i samband med tillsynen samt tillsynsrapport och förvaltningens genomförda och planerade åtgärder. 137 Friare val av hjälpmedel. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Ställa sig positiv till att Hjälpmedelsnämnden gör en fördjupad utredning vars syfte är att införa Friare val av hjälpmedel. Kommunerna i Halland och Region Halland (tidigare Landstinget) har sedan ett antal år en gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor. Enligt Hjälpmedelsnämndens reglemente, 1, ska Hjälpmedelsnämnden säkerställa, via beställning, att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Hjälpmedelsnämnden beslutade i maj 2010 att en utredning skulle göras om förutsättningarna för att kunna ge den enskilde hallänningen ett större inflytande över valet av hjälpmedel. En utredningsrapport presenterades hösten Hjälpmedelsnämndens bedömning var att det finns förutsättningar att införa ett friare val av hjälpmedel men att frågan måste utredas vidare innan beslut kan tas om ett införande. I Region Hallands budget 2011 och ekonomisk plan för hanteras frågan om friare val av hjälpmedel. Följande anges: Möjligheten för den enskilde invånaren att få ett större inflytande över de personliga hjälpmedel som ofta är av privat och livsnödvändig karaktär, ska förbättras. 11

12 Förutsättningarna för hur ett system med friare val av hjälpmedel ska kunna införas ska klargöras och utredas. Stockholm, Kronoberg och Sörmlands län har sedan flera år ett system med friare val av hjälpmedel. Enligt Hjälpmedelsinstitutets utvärdering av systemet är åldersfördelningen bland de som nyttjat möjligheten följande: 1/3 var 80 år eller äldre, 1/3 var år och 1/3 var under 65 år. 70 % av gruppen ansåg att användbarheten av hjälpmedlet ökat. Genomgående för hela gruppen var att de är mer aktiva och självständiga än de som inte valt hjälpmedel. 57 % hade också valt att själva lägga till egna ekonomiska medel för det hjälpmedel man valt. Regionkontorets bedömning är att det finns goda förutsättningar för att införa friare val av hjälpmedel i Halland. Detta kräver dock en närmare, fördjupad utredning där konsekvenser belyses ur flera olika aspekter. Exempelvis kommer förändringar att behöva göras i Hjälpmedelsnämndens reglemente liksom i Samverkansavtalet mellan kommunerna och Region Halland. Dessa formella och informella faktorer, måste således belysas. För att komma vidare i den specifika frågan om friare val av hjälpmedel i Halland önskar Regionkontoret besked om även kommunerna är positiva till detta. Under förutsättning att så är fallet återkommer Regionkontoret att återkomma med förslag om hur den fortsatta processen med en fördjupad utredning inklusive framtagande av förslag till politiskt beslut i frågan ska genomföras. Kommunledningskontoret har med anledning av detta begärt yttrande av socialnämnden. Övervägande Socialnämnden ställer sig positiv till att en fördjupad utredning görs vars syfte är att införa Friare val av hjälpmedel. 138 Överförande av verksamheter till alternativa driftsformer. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta upphandlingsunderlag samt att göra konsekvensanalys av att överföra driften av följande verksamheter till annan utförare än kommunen: a/ En %-sats av antalet boendeplatser inom äldreomsorgen. Av upphandlingsunderlaget ska framgå vilka boenden som ska överföras till drift av extern entreprenör. b/ Kvarvarande verksamheter i kommunal drift inom handikappomsorgen samt tillkommande verksamheter i verksamhetsplan

13 c/ Kommunens drift av verksamheten personlig assistans. 2 Upphandlingsunderlaget ska lämna förslag syftande till att bedriva verksamheten inom givna budgetramar med minst lika hög kvalitet som i den nuvarande verksamheten. Underlaget ska särskilt beakta eventuella centrala anvisningar och tänkta lagstiftningsförändringar. 3 Upphandlingsunderlaget ska arbetas fram skyndsamt och med erbjudande till berörda fackliga och brukarorganisationer om att delta i utredningsarbetet. Avrapportering till socialnämnden sker löpande under upphandlingsarbetet. sunderlag Socialförvaltningens skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige har beslutat följande som ett av de övergripande målen för verksamheten under perioden : alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka. Socialnämnden föreslås besluta att utökad drift i alternativa former ska utvecklas under mandatperioden med verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen enligt ovanstående sammanställning. Övervägande Kommunfullmäktige har i de antagna mål som finns för verksamheten under innevarande mandatperiod ställt sig bakom utökad drift i alternativ regi inom kommunens verksamheter. Socialnämndens principiella utgångspunkt är att det finns goda möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att upphandla nämnda verksamheter, där också kvalitet, lokalt företagande och valfrihet är viktiga nyckelord som bör beaktas. Socialnämnden har erfarenhet av att alternativa driftsformer är kostnadseffektiva och kan leda till lägre kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet. Yrkanden, propositionsordning och beslut Britt-Marie Jonsson (S) yrkar avslag på punkterna 1 b/ gällande överförande av i kommunal drift kvarvarande verksamheter inom handikappomsorgen till alternativ drift och 1 c/ gällande överföring av kommunens drift av verksamheten personlig assistans. Monica Hansson (C) yrkar med instämmande av Shlomo Gavie (C) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer först proposition på punkt 1 b/ och finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Ja-röst för arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag enligt Britt-Marie Jonssons yrkande. Ja-röster avges av Rie Boulund (M), Gerd Stenström (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP), Kerstin Norrman (M) och Maria Larsson (C). Nej-röster avges av Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Lena Dygården (S), Runar Kaattari (S) och Thomas Fagenheim (S). Socialnämnden har således med 8 röster mot 5 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 1 c/ och finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Ja-röst för 13

14 arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag enligt Britt-Marie Jonssons yrkande. Ja-röster avges av Rie Boulund (M), Gerd Stenström (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP), Kerstin Norrman (M) och Maria Larsson (C). Nej-röster avges av Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Lena Dygården (S), Runar Kaattari (S) och Thomas Fagenheim (S). Socialnämnden har således med 8 röster mot 5 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Thomas Fagenheim (S), Runar Kaattari (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet. Irhan Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 139 Budget och verksamhetsplan Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anta budget och verksamhetsplan inkl. investeringsplan enligt majoritetens förslag. Socialförvaltningen har utarbetat utkast till budget och verksamhetsplan för perioden inkl. investeringsplan. Vid dagens sammanträde föreligger separata förslag från majoritet och opposition. (Bilagor till protokollet). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt majoritetens förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Thomas Fagenheim (S), Runar Kaattari (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Iran Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 140 Ekonomisk uppföljning. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-juli

15 Förvaltningens prognos för året beräknas fortsatt till +/-0 kronor. Resultatet efter juli månad hamnar på 2,8 mkr exklusive försörjningsstöd. Totalt har förvaltningen jämförelsestörande poster på plus 7,3 mkr. Dessa är följande: avgiftsintäkter för juli (4,5 mkr), kostnader avseende vissa större entreprenörer som har bokförts i juli men avser augusti (1 mkr), ej erhållna statsbidrag (0,9 mkr) samt förutbetalda föreningsbidrag (0,9 mkr). Resultatet efter juli månad med hänsyn till ovanstående poster blir därmed + 4,5 mkr. Driftsredovisning per programområde Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall (tkr) månaderna månaderna Administrationen Äldreomsorg Biståndsenheten Förvaltningsgemensam vht Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Undertecknande av handlingar. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Från socialnämnden utgående köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar ska undertecknas av ordförande Rie Boulund med 2:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson som ersättare och kontrasigneras av någon av följande tjänstemän: Malin Krantz, socialchef Heinrich Schöpf, planeringschef Ola Götesson, verksamhetschef Annika Ulfström, verksamhetschef Wolf Zughaft, verksamhetschef Yvonne Utbult, verksamhetschef Med anledning av personförändringar i förvaltningsledningen behöver ett nytt beslut fattas avseende undertecknande av vissa rättshandlingar för socialnämnden. 15

16 142 Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. 2 Översända bifogad statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 SoL och 28 LSS. Sammanfattning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i en statistikrapport. Till socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet 30 juni Äldreomsorg SoL 1 ärende Avser plats i särskilt boende. Sökanden har tackat nej till erbjudande med motiveringen att det ligger för långt ifrån centralorten. Individ- och familjeomsorg SoL 2 ärenden na gäller kontaktfamilj och familjehem. Uppdragstagare saknas. LSS/Handikappomsorg 8 ärenden Alla ärendena gäller plats i särskilt boende. Av dessa har tre sökande tackat nej till erbjudanden. Övervägande Inom äldreomsorgen har platsbehoven som tidigare kunnat tillgodoses i rätt tid. Inom Individ- och familjeomsorgen finns fortfarande vissa problem med att rekrytera kontaktfamilj/kontaktperson och familjehem men problemen har minskat betydligt. Inom handikappomsorgen har fem brukare inte kunnat erbjudas boendeplats. Bland orsakerna finns t ex försenade ombyggnader och nybyggnadsprojekt. Tre sökande tackar av olika skäl nej till erbjudanden. 16

17 143 Information hälso- och sjukvårdsfrågor Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. Socialförvaltningen informerar om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor vid Furugårdens äldreboende. 144 Ansökan om bidrag till förstudie - Vision Mölle. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om bidrag till förstudie i Bo bra på äldre dar, Vision Mölle. sunderlag Falkenbergs Bostads AB:s utkast till ansökan. Ansökan om bidrag för en förstudie. Syftet med förstudien är att undersöka inriktning och ekonomiska aspekter i en tänkt utveckling av Mölleskolans gamla mat- och gymnastiksal som en central mötesplats för äldre. Syfte och målsättning FaBo har under en längre tid haft en dialog med socialförvaltningen gällande vissa lokalytor. Det gäller bl a hemtjänstens placering och eventuella förändringar när det gäller dagcentral i centrala Falkenberg. Hemtjänstgruppen Nya Centrum flyttade efter ett lokalbyte in i skolhuset våren När det gäller möjligheten att skapa ett nytt koncept för utveckling av mötesplatser har representanter för Fabo, Stadsbyggnadskontoret, ÄO och några intresseorganisationer haft träffar för att diskutera inriktning och vision. Ett förslag till ansökan har upprättas av FaBo. Syftet med ansökan är att finansiera en projektledare under sex månader. Projektledaren är stationerad hos FaBo och avrapporterar till den arbetsgrupp som bildas med representanter för olika intressegrupper. 17

18 Målsättning Undersöka möjligheten att skapa en unik mötesplats i ett område med många äldre. Medel som söks Totalt beräknas ansökan uppgå till 500 tkr. FaBo är medsökande och svarar för allt tekniskt underlag. Tidplan Ansökan skall vara Hjälpmedelsinstitutet (HI) tillhanda den 9 september Besked om pengar beviljats lämnas den 2 november. Projekten skall i denna fas vara slutredovisade 8 juni Överväganden Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet (HI) i uppdrag att ansvarar för programmet Bo bra på äldre dar. Projektbidrag lämnas till: o Förstudier o Projekt kring den fysiska och regionala planeringen o Kommunala arkitekttävlingar Formkravet är att det skall finnas ett politiskt beslut/acceptans för det sökta bidraget. Totalt disponerar HI 9 miljoner kronor i detta skede. FaBo vill nu tillsammans med avdelningen se över möjligheten att skapa en intressant mötesplats för äldre i anslutning till Gamla Möllevägsskolan. En viktig förutsättning är att genomföra en förstudie så att alla förutsättningar blir klarlagda. Vidare är det mycket viktigt att klarlägga intresset såväl hos enskilda som hos intresseorganisationer. Skall idén i förlängningen leda till konkreta beslut är det också viktigt att kartlägga och klargöra de ekonomiska konsekvenserna för alla inblandade parter. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi att en förstudie genomförs enligt Fabos och ÄO:s förslag. Socialförvaltningen har inte bundit sig för några framtida kostnader i nuläget. Yrkande Göran Persson (S) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag. 145 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut. A 3.1 om socialbidrag - avslag B 3.1 om socialbidrag enligt norm och riktlinjer C 3.12 om försörjningsstöd åt vuxna i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende D 3.13 om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller boende i familjehem 18

19 E 3.18 om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj F 3.21,3.23 om bistånd i form av insats i öppen vård G 3.33, 3.35 om att utredning ska inledas H 3.36 om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd I 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse J 7.1 om insats eller ersättning överklagats K 10.7 att skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid L 10.8 att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats M 10:18 Körkortsyttranden N 10:25 Dödsboanmälan 146 Övriga frågor Maria Larsson (C) föreslår tillsättning av en handikappombudsman. Rie Boulund (M) föreslår istället att förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta någon form av väglednings-/lotsfunktion som kan hjälpa personer som vänder sig till förvaltningen med råd om hur man ska agera för att få det stöd eller den information man är i behov av. Socialnämnden beslutar enligt detta förslag. 19

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande...

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande... Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-08-10 Sammanträdestid 8.30 12.00 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 08.30-11.30 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Monica Hansson (C), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.35 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S),

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Ester Lindstedt-Staaf (KD)

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2013-12-04 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasíc (s) för Britt-Marie Jonsson (s) till 11.30 80 Dan Roskvist (m) för Irhan Kasíc (s) från 11.

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasíc (s) för Britt-Marie Jonsson (s) till 11.30 80 Dan Roskvist (m) för Irhan Kasíc (s) från 11. Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2009-11-11 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Monica Hansson (c), 1:e vice ordförande Göran Persson

Läs mer

Protokoll Nr 5. Närvarande

Protokoll Nr 5. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sammanträdestid 08.30-15.20 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Protokoll Nr 8. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 8. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2009-08-26 Sammanträdestid 08.30-11.30 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 7. Närvarande

Protokoll Nr 7. Närvarande Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2009-06-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Monica Hansson (c), 1:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.30 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m) Britt-Marie Jonsson, 2:e v ordf (s)

Läs mer

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare...

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare... Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sammanträdestid 8.30-12.00 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP)

Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2010-05-12 Sammanträdestid 8.30-12.15 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2009-10-28 Sammanträdestid 08.30-11.45 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-11. Sammanträdestid 08.30-12.15

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-11. Sammanträdestid 08.30-12.15 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-11-13 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef Susanne Winroth sekreterare Heinrich Schöpf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll Nr 3. Närvarande

Protokoll Nr 3. Närvarande Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-03-25 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s),

Läs mer

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande...

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande... Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-01-10 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef sekreterare Ola Götesson verksamhetschef Stöd

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Göran Persson. Underskrifter Sekreterare...

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Göran Persson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2011-11-30 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-13. Sammanträdestid 08.30-11.30 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.30 NÄRVARANDE Ledamöter Övr ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13.00-16.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S)

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S) Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-02-13. Sammanträdestid 08.30-12.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-02-13. Sammanträdestid 08.30-12.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-02-08. Sammanträdestid 08.30-12.30

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-02-08. Sammanträdestid 08.30-12.30 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 2 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.30 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-09-12. Sammanträdestid 08.30-11.50

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-09-12. Sammanträdestid 08.30-11.50 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 8 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.50 NÄRVARANDE Ledamöter Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson, 2.e v ordf (s) Göran Persson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer