Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Monica Hansson (C), 1:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Göran Persson (S) Shlomo Gavie (C) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Lena Dygården (S) Gerd Stenström (M) Runar Kaattari (S) för Veronika Norberg (S) Ester Lindstedt Staaf (KD) Alma Mirvíc (C) Rune Samuelsson (M) Irhan Kasíc (S) gick kl Malin Krantz. socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Ola Götesson, verksamhetschef Annika Ulfström, verksamhetschef Heinrich Schöpf, planeringschef Yvonne Utbult, verksamhetschef Wolf Zughaft, verksamhetschef Eva-Lena Dahl, PA-enhetschef Luis Soto, lokalsamordnare, Lars-Erik Lundin, byggnadsingenjör, 130 Melott Johansson, LSS-handläggare, Paragrafer Justering Ordföranden och Elisabet Karlsson

2 Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Elisabet Karlsson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 122 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets beslut , , , , och samt arbetsutskottets protokoll Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Stefan och Pernilla Holm utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 124 Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Carina och Jan-Erik Ejdestig utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 125 Överflyttning av vårdnad Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet har i beslut föreslagit socialnämnden att göra framställan enligt kap 5 2 Socialtjänstförordningen till Tingsrätten gällande överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 3

4 8 Föräldrabalken i enskilt ärende samt att familjehemmet Carina och Jan-Erik Ejdestig utses som särskilt förordnade vårdnadshavare. 126 Yttrande i adoptionsärende Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet föreslår i beslut socialnämnden att i yttrande till Varbergs tingsrätt jml 4 kap 10 Föräldrabalken tillstyrka adoption i enskilt ärende. 127 Yttrande i adoptionsärende Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottet föreslår i beslut socialnämnden att i yttrande till Varbergs tingsrätt jml 4 kap 10 Föräldrabalken tillstyrka adoption i enskilt ärende. 128 Biståndsriktlinjer för äldre- och handikappomsorgen-socialtjänstlagen. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anta förvaltningens förslag till biståndsriktlinjer-sol, (Socialtjänstlagen) för äldre- och handikappomsorgen i Falkenbergs Kommun. sunderlag Socialförvaltningens förslag till biståndsriktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen. 4

5 Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL med anledning av bland annat ny lagstiftning. 129 Biståndsriktlinjer för äldre- och handikappomsorgen-lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anta förvaltningens förslag till biståndsriktlinjer -LSS för äldre- och handikappomsorgen i Falkenbergs Kommun. sunderlag Socialförvaltningens förslag till biståndsriktlinjer för handläggning enligt LSS. Förvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS med anledning av bland annat ny lagstiftning. Yrkanden, propositionsordning och beslut Göran Persson (S) yrkar med instämmande av Thomas Fagenheim (S) och Maria Larsson (C) att ärendet återremitteras för omarbetning. Monica Hansson (C) yrkar med instämmande av Shlomo Gavie (C) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Socialnämnden beslutar därefter enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Runar Kaattari (S), Thomas Fagenheim (S), Lena Dygården (S) och Maria Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. Irhan Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 130 Förstudie och beställning Björkhaga. Dnr SN Socialnämnden beslutar 5

6 1 Överlämna ärendet till tekniska nämnden för vidare handläggning. sunderlag Tekniska nämndens beslut Dnr TKN 2011/41 och socialförvaltningens handlingar samt ritning. På uppdrag av socialnämnden har stadsbyggnadskontoret gjort en förstudie gällande om- och tillbyggnation av Björkhaga. Förstudien redovisas av Lars-Erik Lundin, stadsbyggnadskontoret och Lars Kjellgard, Fredblads arkitekter. Förstudien har ursprungligen visat på en kostnad av 36,5 Mkr men uppskattas nu till 38,5 Mkr. Anledningen till denna fördyring är att miljöanalysen inte är genomförd. Projekteringen beräknas påbörjas 2011 med de 20 Mkr som finns avsatta i budget sedan tidigare. 131 Inventariekostnader-ekonomisk jämförelse mellan Boken och Tallgläntan. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Anteckna informationen. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet. Socialnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en jämförelse av inventariekostnader mellan Boken och Tallgläntan samt redovisa fördyringen på grund av användning av Bano hygienrumsutrustning. Ekonomisk jämförelse (kr) Boken (utfall) Tallgläntan (förslag) Inventariekostnad per plats* Bano hygienrumsutrustning merkostnad Medicinskåp Summa inventariekostnad per plats Antal platser Summa inventariekostnad total *Bokens utfall uppräknad med 2% inflation 6

7 Bokens inventarieanskaffning uppgick år 2009 till ca kr per plats och totalt 4,2 mkr. Förslag till inventariebudget för Tallgläntan ligger på drygt kr per plats och ca 6,7 mkr. Den ekonomiska jämförelsen visar att differensen förklaras av installation av Bano hygienrumsutrustning med kr, separata medicinskåp med 1875 kronor samt inflationsuppräkning med 2 procent. 132 Förvaltningsgemensamt arbete för barn i behov av särskilt stöd. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg att en uppföljning ska redovisas i nämnden i december Godkänna fortsatt satsning med arbete för barn i behov av särskilt stöd i enlighet med tidigare tjänsteutlåtande. 2 Arbetet följs inom ramen för Region Hallands arbete. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelser i ärendet. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Falkenberg skulle anmäla intresse för medverkan i forskningsprojektet SkolFam. Arbetet hade bedrivits av Helsingborgs stad under åren och Helsingborg inbjöd intresserade kommuner att ingå i samarbete för att få en nationell spridning. Under våren har förberedelse pågått med planering för start höstterminen Frågan har mött ett stort engagemang för berörd personal både inom socialtjänst och inte minst från berörda skolor. I maj kom besked från Helsingborg att det inte fanns möjligheter att teckna samarbetsavtal med Falkenberg. Halmstad fick motsvarande besked samtidigt. Ett antal kontakter har därefter förevarit för att få förtydligande om det varit brister i vårt förberedelsearbete. Detta är inte fallet utan snarare att Helsingborg inte har resurser att ansvara för den nationella spridningen. Man har inte tecknat några nya samarbetsavtal. Behovet av särskilt stöd till familjehemsplacerade barns skolgång kvarstår. Flera av Hallandskommunerna har påbörjat eller avser att påbörja projekt för att uppmärksamma placerade barns skolgång. Frågan är en prioriterad uppgift inom ramen för regional samverkan, programområdet barn, unga och familjer. Ett nätverk har startat inom GR, göteborgsregionens kommunalförbund och möjlighet kan finnas för berörda Hallandskommuner att ingå där. 7

8 Övervägande Det hade varit av stort värde att ha haft tillgång till SkolFam men i nuläget finns inga möjligheter till detta. Behovet av att särskilt uppmärksamma placerade barns skolgång kvarstår. Kunskapen om vikten av bra skolgång som en skyddsfaktor finns. En planering har påbörjats som väckt stort engagemang från berörda inom skola och socialtjänst. Ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Hallandskommunerna och eventuellt med göteborgsregionen kommer att ske. 133 Plan för den ekologiska hållbarheten - yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Till stadsbyggnadskontoret översända av förvaltningen utarbetat yttrande. sunderlag Stadsbyggnadskontorets remiss och samrådshandling. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt en samrådsupplaga av Plan för den ekologiska hållbarheten. Arbetet med framtagande har som tidigare genomförts i en arbetsgrupp med representanter för kommunens alla nämnder och bolag. Socialnämndens representant har varit nämndsekreteraren. Utgångspunkter för gruppens arbete har bland annat varit att hållbarhetsplanen ska vara tydlig och lättförståelig. Upplägget följer i viss mån Hallands läns rapport Miljömål för Hallands län Antalet mål och åtgärder har koncentrerats och vissa texter har kortats ner i samband med revideringen. Antalet sidor i den reviderade hållbarhetsplanen har därför kunnat minskas med en tredjedel i förhållande till den nu gällande. Kommunen har valt att fokusera på sju av de sexton miljömålen som fastställts i Halland. Dessa är de mål där kommunen anser sig ha störst påverkansmöjlighet. Arbete sker dock även med övriga mål även om de inte beskrivs i hållbarhetsplanen. Socialförvaltningen har ett formellt delansvar när det gäller inköp av ekologiska livsmedel (se sid 16 i dokumentet) och här har det i planen också angetts att det kommer att krävas nya medel om kommunen ska öka andelen ekologiska livsmedel. Socialförvaltningen är indirekt också delaktig när det gäller att minska behovet av biltransporter och övergång till miljöbilar eftersom förvaltningen har flest fordon i kommunen. Detta arbete är centraliserat och sker till största delen genom kommunens fordonssamordnares direktkontakter med socialförvaltningens chefer i anskaffningsfrågor. 8

9 Övervägande Socialnämnden anser att förslaget till hållbarhetsplan är ändamålsenligt utformat och bör kunna bli ett praktiskt användbart instrument för det fortsatta miljöarbetet i Falkenberg. Plan för den ekologiska hållbarheten tillstyrkes. 134 Tillgänglighetspolicy - yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Till kanslienheten överlämna yttrande enligt nedanstående. sunderlag Förslag till tillgänglighetspolicy. Kommunkansliet har för yttrande översänt förslag till Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun. Dokumentet är resultatet av en översyn av det Handikappolitiska programmet från 2001och ersätter detta tillsammans med policyn Mångfald i arbetslivet. Övervägande Socialnämnden har tagit del av dokumentet och har inget att erinra. 135 Stimulansmedel inom äldreomsorgen Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Godkänna och översända ansökan om stimulansmedel för 2011 till Socialstyrelsen. sunderlag Av förvaltningen upprättad ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Inför ansökan Stimulansmedel 2011 prioriterar regeringen insatser inom följande områden: 9

10 Läkemedelsgenomgångar med mål att förbättra läkemedelsanvändningen. Förebyggande arbete Demensvård Rehabilitering Kost och nutrition Ansökan i ovanstående områden måste vara baserad på samverkan mellan kommuner och landsting. Falkenbergs kommun planerar att vara delaktig i samverkansprojekt inom områdena rehabilitering, demensvård och läkemedelsgenomgångar. Det sociala innehållet Inom detta område har Falkenbergs kommun ett program framtaget genom att utveckla rollen för omsorgspersonalen som socialt omsorgsansvarig kopplat till sociala dokumentationen och Genombrottsmetoden. Detta är inget samverkansprojekt med andra kommuner eller landsting utan här söker respektive kommun enskilt. Övervägande Då stimulansmedel inom äldreomsorg är helt avgörande för äldreomsorgens utveckling bör ansökan i föreliggande skick översändas till Socialstyrelsen. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 136 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre-yttrande. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Översända bifogat yttrande med bilagor till Socialstyrelsen. sunderlag Socialförvaltningens förslag till yttrande. Regeringen beslutade 2009 att ge Socialstyrelsen i uppdrag under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Målet med tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att kommuner, landsting och enskilda verksamheter förmås att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. 10

11 Socialstyrelsen har under 2010 genomfört inspektioner med fokus på samverkan vad gäller samordnad vårdplanering och rättssäkerhet. Vårdkedjan från sjukhus till korttidsboende har följts upp. Socialstyrelsen ska sammanställa och redovisa genomförd tillsyn i en årlig delrapport till regeringen (socialdepartementet). En slutrapport kommer att överlämnas till regeringen senast den 1 oktober Redovisningen ska även innehålla uppgifter om hur huvudmännen och utförarna genomfört Socialstyrelsens på åtgärder för att kommer tillrätta med brister och missförhållanden. En inspektion har genomförts den 17 november 2010 vid hemtjänstområde Öster i Falkenbergs kommun. En gruppintervju har genomförts med socialchefen, biståndschefen, biståndshandläggare, chefen för rehabiliteringen, sjukgymnast, arbetsterapeuter, chefen för hemsjukvården, sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefen för omsorgsenhet Öster samt distriktsläkare och verksamhetschef från Gruebäcks vårdcentral. Intervjuer har genomförts med två enskilda och en närstående. Socialförvaltningen redovisar material som socialstyrelsen inhämtat i samband med tillsynen samt tillsynsrapport och förvaltningens genomförda och planerade åtgärder. 137 Friare val av hjälpmedel. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Ställa sig positiv till att Hjälpmedelsnämnden gör en fördjupad utredning vars syfte är att införa Friare val av hjälpmedel. Kommunerna i Halland och Region Halland (tidigare Landstinget) har sedan ett antal år en gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor. Enligt Hjälpmedelsnämndens reglemente, 1, ska Hjälpmedelsnämnden säkerställa, via beställning, att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Hjälpmedelsnämnden beslutade i maj 2010 att en utredning skulle göras om förutsättningarna för att kunna ge den enskilde hallänningen ett större inflytande över valet av hjälpmedel. En utredningsrapport presenterades hösten Hjälpmedelsnämndens bedömning var att det finns förutsättningar att införa ett friare val av hjälpmedel men att frågan måste utredas vidare innan beslut kan tas om ett införande. I Region Hallands budget 2011 och ekonomisk plan för hanteras frågan om friare val av hjälpmedel. Följande anges: Möjligheten för den enskilde invånaren att få ett större inflytande över de personliga hjälpmedel som ofta är av privat och livsnödvändig karaktär, ska förbättras. 11

12 Förutsättningarna för hur ett system med friare val av hjälpmedel ska kunna införas ska klargöras och utredas. Stockholm, Kronoberg och Sörmlands län har sedan flera år ett system med friare val av hjälpmedel. Enligt Hjälpmedelsinstitutets utvärdering av systemet är åldersfördelningen bland de som nyttjat möjligheten följande: 1/3 var 80 år eller äldre, 1/3 var år och 1/3 var under 65 år. 70 % av gruppen ansåg att användbarheten av hjälpmedlet ökat. Genomgående för hela gruppen var att de är mer aktiva och självständiga än de som inte valt hjälpmedel. 57 % hade också valt att själva lägga till egna ekonomiska medel för det hjälpmedel man valt. Regionkontorets bedömning är att det finns goda förutsättningar för att införa friare val av hjälpmedel i Halland. Detta kräver dock en närmare, fördjupad utredning där konsekvenser belyses ur flera olika aspekter. Exempelvis kommer förändringar att behöva göras i Hjälpmedelsnämndens reglemente liksom i Samverkansavtalet mellan kommunerna och Region Halland. Dessa formella och informella faktorer, måste således belysas. För att komma vidare i den specifika frågan om friare val av hjälpmedel i Halland önskar Regionkontoret besked om även kommunerna är positiva till detta. Under förutsättning att så är fallet återkommer Regionkontoret att återkomma med förslag om hur den fortsatta processen med en fördjupad utredning inklusive framtagande av förslag till politiskt beslut i frågan ska genomföras. Kommunledningskontoret har med anledning av detta begärt yttrande av socialnämnden. Övervägande Socialnämnden ställer sig positiv till att en fördjupad utredning görs vars syfte är att införa Friare val av hjälpmedel. 138 Överförande av verksamheter till alternativa driftsformer. Dnr SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 1 Ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta upphandlingsunderlag samt att göra konsekvensanalys av att överföra driften av följande verksamheter till annan utförare än kommunen: a/ En %-sats av antalet boendeplatser inom äldreomsorgen. Av upphandlingsunderlaget ska framgå vilka boenden som ska överföras till drift av extern entreprenör. b/ Kvarvarande verksamheter i kommunal drift inom handikappomsorgen samt tillkommande verksamheter i verksamhetsplan

13 c/ Kommunens drift av verksamheten personlig assistans. 2 Upphandlingsunderlaget ska lämna förslag syftande till att bedriva verksamheten inom givna budgetramar med minst lika hög kvalitet som i den nuvarande verksamheten. Underlaget ska särskilt beakta eventuella centrala anvisningar och tänkta lagstiftningsförändringar. 3 Upphandlingsunderlaget ska arbetas fram skyndsamt och med erbjudande till berörda fackliga och brukarorganisationer om att delta i utredningsarbetet. Avrapportering till socialnämnden sker löpande under upphandlingsarbetet. sunderlag Socialförvaltningens skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige har beslutat följande som ett av de övergripande målen för verksamheten under perioden : alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka. Socialnämnden föreslås besluta att utökad drift i alternativa former ska utvecklas under mandatperioden med verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen enligt ovanstående sammanställning. Övervägande Kommunfullmäktige har i de antagna mål som finns för verksamheten under innevarande mandatperiod ställt sig bakom utökad drift i alternativ regi inom kommunens verksamheter. Socialnämndens principiella utgångspunkt är att det finns goda möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att upphandla nämnda verksamheter, där också kvalitet, lokalt företagande och valfrihet är viktiga nyckelord som bör beaktas. Socialnämnden har erfarenhet av att alternativa driftsformer är kostnadseffektiva och kan leda till lägre kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet. Yrkanden, propositionsordning och beslut Britt-Marie Jonsson (S) yrkar avslag på punkterna 1 b/ gällande överförande av i kommunal drift kvarvarande verksamheter inom handikappomsorgen till alternativ drift och 1 c/ gällande överföring av kommunens drift av verksamheten personlig assistans. Monica Hansson (C) yrkar med instämmande av Shlomo Gavie (C) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer först proposition på punkt 1 b/ och finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Ja-röst för arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag enligt Britt-Marie Jonssons yrkande. Ja-röster avges av Rie Boulund (M), Gerd Stenström (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP), Kerstin Norrman (M) och Maria Larsson (C). Nej-röster avges av Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Lena Dygården (S), Runar Kaattari (S) och Thomas Fagenheim (S). Socialnämnden har således med 8 röster mot 5 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 1 c/ och finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Ja-röst för 13

14 arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag enligt Britt-Marie Jonssons yrkande. Ja-röster avges av Rie Boulund (M), Gerd Stenström (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP), Kerstin Norrman (M) och Maria Larsson (C). Nej-röster avges av Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Lena Dygården (S), Runar Kaattari (S) och Thomas Fagenheim (S). Socialnämnden har således med 8 röster mot 5 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Thomas Fagenheim (S), Runar Kaattari (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet. Irhan Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 139 Budget och verksamhetsplan Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anta budget och verksamhetsplan inkl. investeringsplan enligt majoritetens förslag. Socialförvaltningen har utarbetat utkast till budget och verksamhetsplan för perioden inkl. investeringsplan. Vid dagens sammanträde föreligger separata förslag från majoritet och opposition. (Bilagor till protokollet). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt majoritetens förslag. Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Göran Persson (S), Thomas Fagenheim (S), Runar Kaattari (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Iran Kasíc (S) anmäler avvikande mening. 140 Ekonomisk uppföljning. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-juli

15 Förvaltningens prognos för året beräknas fortsatt till +/-0 kronor. Resultatet efter juli månad hamnar på 2,8 mkr exklusive försörjningsstöd. Totalt har förvaltningen jämförelsestörande poster på plus 7,3 mkr. Dessa är följande: avgiftsintäkter för juli (4,5 mkr), kostnader avseende vissa större entreprenörer som har bokförts i juli men avser augusti (1 mkr), ej erhållna statsbidrag (0,9 mkr) samt förutbetalda föreningsbidrag (0,9 mkr). Resultatet efter juli månad med hänsyn till ovanstående poster blir därmed + 4,5 mkr. Driftsredovisning per programområde Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall (tkr) månaderna månaderna Administrationen Äldreomsorg Biståndsenheten Förvaltningsgemensam vht Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Undertecknande av handlingar. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Från socialnämnden utgående köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar ska undertecknas av ordförande Rie Boulund med 2:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson som ersättare och kontrasigneras av någon av följande tjänstemän: Malin Krantz, socialchef Heinrich Schöpf, planeringschef Ola Götesson, verksamhetschef Annika Ulfström, verksamhetschef Wolf Zughaft, verksamhetschef Yvonne Utbult, verksamhetschef Med anledning av personförändringar i förvaltningsledningen behöver ett nytt beslut fattas avseende undertecknande av vissa rättshandlingar för socialnämnden. 15

16 142 Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. 2 Översända bifogad statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 SoL och 28 LSS. Sammanfattning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i en statistikrapport. Till socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet 30 juni Äldreomsorg SoL 1 ärende Avser plats i särskilt boende. Sökanden har tackat nej till erbjudande med motiveringen att det ligger för långt ifrån centralorten. Individ- och familjeomsorg SoL 2 ärenden na gäller kontaktfamilj och familjehem. Uppdragstagare saknas. LSS/Handikappomsorg 8 ärenden Alla ärendena gäller plats i särskilt boende. Av dessa har tre sökande tackat nej till erbjudanden. Övervägande Inom äldreomsorgen har platsbehoven som tidigare kunnat tillgodoses i rätt tid. Inom Individ- och familjeomsorgen finns fortfarande vissa problem med att rekrytera kontaktfamilj/kontaktperson och familjehem men problemen har minskat betydligt. Inom handikappomsorgen har fem brukare inte kunnat erbjudas boendeplats. Bland orsakerna finns t ex försenade ombyggnader och nybyggnadsprojekt. Tre sökande tackar av olika skäl nej till erbjudanden. 16

17 143 Information hälso- och sjukvårdsfrågor Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. Socialförvaltningen informerar om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor vid Furugårdens äldreboende. 144 Ansökan om bidrag till förstudie - Vision Mölle. Dnr SN Socialnämnden beslutar 1 Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om bidrag till förstudie i Bo bra på äldre dar, Vision Mölle. sunderlag Falkenbergs Bostads AB:s utkast till ansökan. Ansökan om bidrag för en förstudie. Syftet med förstudien är att undersöka inriktning och ekonomiska aspekter i en tänkt utveckling av Mölleskolans gamla mat- och gymnastiksal som en central mötesplats för äldre. Syfte och målsättning FaBo har under en längre tid haft en dialog med socialförvaltningen gällande vissa lokalytor. Det gäller bl a hemtjänstens placering och eventuella förändringar när det gäller dagcentral i centrala Falkenberg. Hemtjänstgruppen Nya Centrum flyttade efter ett lokalbyte in i skolhuset våren När det gäller möjligheten att skapa ett nytt koncept för utveckling av mötesplatser har representanter för Fabo, Stadsbyggnadskontoret, ÄO och några intresseorganisationer haft träffar för att diskutera inriktning och vision. Ett förslag till ansökan har upprättas av FaBo. Syftet med ansökan är att finansiera en projektledare under sex månader. Projektledaren är stationerad hos FaBo och avrapporterar till den arbetsgrupp som bildas med representanter för olika intressegrupper. 17

18 Målsättning Undersöka möjligheten att skapa en unik mötesplats i ett område med många äldre. Medel som söks Totalt beräknas ansökan uppgå till 500 tkr. FaBo är medsökande och svarar för allt tekniskt underlag. Tidplan Ansökan skall vara Hjälpmedelsinstitutet (HI) tillhanda den 9 september Besked om pengar beviljats lämnas den 2 november. Projekten skall i denna fas vara slutredovisade 8 juni Överväganden Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet (HI) i uppdrag att ansvarar för programmet Bo bra på äldre dar. Projektbidrag lämnas till: o Förstudier o Projekt kring den fysiska och regionala planeringen o Kommunala arkitekttävlingar Formkravet är att det skall finnas ett politiskt beslut/acceptans för det sökta bidraget. Totalt disponerar HI 9 miljoner kronor i detta skede. FaBo vill nu tillsammans med avdelningen se över möjligheten att skapa en intressant mötesplats för äldre i anslutning till Gamla Möllevägsskolan. En viktig förutsättning är att genomföra en förstudie så att alla förutsättningar blir klarlagda. Vidare är det mycket viktigt att klarlägga intresset såväl hos enskilda som hos intresseorganisationer. Skall idén i förlängningen leda till konkreta beslut är det också viktigt att kartlägga och klargöra de ekonomiska konsekvenserna för alla inblandade parter. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi att en förstudie genomförs enligt Fabos och ÄO:s förslag. Socialförvaltningen har inte bundit sig för några framtida kostnader i nuläget. Yrkande Göran Persson (S) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag. 145 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut. A 3.1 om socialbidrag - avslag B 3.1 om socialbidrag enligt norm och riktlinjer C 3.12 om försörjningsstöd åt vuxna i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende D 3.13 om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller boende i familjehem 18

19 E 3.18 om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj F 3.21,3.23 om bistånd i form av insats i öppen vård G 3.33, 3.35 om att utredning ska inledas H 3.36 om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd I 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse J 7.1 om insats eller ersättning överklagats K 10.7 att skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid L 10.8 att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats M 10:18 Körkortsyttranden N 10:25 Dödsboanmälan 146 Övriga frågor Maria Larsson (C) föreslår tillsättning av en handikappombudsman. Rie Boulund (M) föreslår istället att förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta någon form av väglednings-/lotsfunktion som kan hjälpa personer som vänder sig till förvaltningen med råd om hur man ska agera för att få det stöd eller den information man är i behov av. Socialnämnden beslutar enligt detta förslag. 19

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer