ENERGIPOLITIKEN EFTER VALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIPOLITIKEN EFTER VALET"

Transkript

1 ENERGIPOLITIKEN EFTER VALET Lennart Hjalmarsson Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Svenska EnergiEkonomiska Föreningen den 30 september 2010

2 Hur ser det ut i EU? Lika mycket klimatpolitik som energipolitik En lång rad EU-direktiv Speciellt : CO2 Förnybar energi Energisparande Obligatoriska standarder FoU program

3 Utvecklingen inom EU fram till 2030 Om politiken lyckas (Primesmodellen): Minskad energikonsumtion Minskad energiintensitet (finanskrisen) Betydligt ökad elkonsumtion: från 3000TWh 2000 till 4000 TWh 2030 Olja, kol och gas ned Kärnkraft konstant

4 Utvecklingen inom EU fram till 2030 Ökad (MW) gas i elproduktionen för reglerkraft Stark ökning i förnybar elproduktion: Onshore vind (från 70 till 400 TWh) Offshore vind (från 2 till 300 TWh) PV (från 1 till 100 TWh) (extrakostn mrdr kr/år)

5 Effekter av EU-politiken (om den lyckas) Kraftigt ökade elkostnader >40% Långsammare ökning i CO 2 - priser för att nå utsläppsmålet Från till till i ETS-sektorn Skuggpriset i non-ets Svag lönsamhet för CCS Förnybart tränger ut CCS

6 Effekter av EU-politiken Andra modeller ger högre CO2- priser EU-modellen ger lägre kostnader för klimatpolitiken än andra modeller

7 Huvudproblemet i EU och Sverige Effektiviteten: Alltför många medel för att uppnå ett fåtal mål Svårgenomskådlig massa av olika åtgärder som delvis motverkar varandra men fördubblar kostnaderna Resultat: Stora skillnader i marginalkostnader

8 CO 2 -målet EU ETS: Långt från läroboksmodellen Mycket näringspolitik Svaga investeringsincitament Omfattande subventionering av CO 2 -priset via övrig politik

9 Vad kan Sverige bidra med? Auktionering av alla utsläppsrätter Samma pris på CO 2 överallt Skatteväxling: Växla mot bolagsskatten Förhindra att auktionsintäkterna glider in i olika subventioneringseller FoU-program Köpa mera utsläppsrätter på marknaden istället för dyra åtgärder hemma

10 Förnybarhetsmålet Varför ett sådant mål? Huvudproblemet: Varför subventionera elkonsumtionen och stimulera efterfrågan på el? I Sveriges fall mest i grannländerna Subventioner till FoU går att motivera men inte till massproduktion av el

11 Elmarknadseffekt Ytterligare 30 TWh Svensk vindkraft i det nordiska systemet: Sänker elpriset med procent vid en priselasticitet När Sverige är eget prisområde prispress med procent

12 Sveriges problem Elcertifikatsystemet: Extremt kraftfullt och farligt Energiministern behöver inte gå till finansministern Höga transaktionskostnader: 2009: In 7,2 mrdr kr; ut 5,5 mrdr kr, netto 1,7 varav 1,1 utgör moms

13 Bioenergin Kontroversiell i många avseenden: Klimatpolitisk effektivitet? Hur behandlas den i framtiden? Skogsråvaruutnyttjande Markanvändning effekten på livsmedelspriser

14 Biobränslemålet (10%) Sänker CO2-priset Ökar livsmedelspriserna i EU +7% Samtidigt välfärdsvinst pgra av minskad livsmedelsproduktion i EU Globalt andra effekter (Scanfuel-problemen i Ghana)

15 Energisparmålet Varför spara energi? Varför misshushållning med övriga knappa resurser? Oklart hur målet ska tolkas Låg medelseffektivitet Starkt överdriven lönsamhet Stora skillnader i marginalkostnader Höga transaktionskostnader

16 Svensk energisparpolitik Varför fokusera på energiintensitet? reduktion med 20% Varför välja total energianvändning i förhållande till BNP? Ingen direkt koppling till EU:s mål: minskad användning av primärenergi med 20%

17 Sveriges energisparmål Känsligt för (kylning av)kärnkraften Känsligt för BNP-/Produktivitetsutv Merkostnad >3 mrdr kr/år/0.5 mton CO 2 Ger alltför låga CO 2 -emissioner Sälja överskottet av utsläppsrätter? Producera för 60/ton och sälja för 15?

18 Effektiviteten i energisparpolitiken Starkt överdrivna förväntningar Svårt att spåra effekter på nationell nivå av subventionsprogram av många skäl Överdriven tro på effekten av nya mätare och rörliga elpriser: Jmf switching costs Worst practice best practice gammal fåfäng dröm

19 Kärnkraftens problem Subventionerad bio och vind pressar elpriset Stor osäkerhet om framtida CO 2 priser och EU-ETS Det kostar 2 reaktorer i en ny serie innan låga kostnader Utpressningsproblemet: Kommer ny kärnkraft att straffbeskattas

20 Comparative generating cost in EU - 10% discount rate 2005 c/kwh Gas CCGT Coal - pulverised Coal - fluidised bed Coal IGCC Nuclear Wind onshore Wind offshore European Commission, January 2007 Projected 2030 with 20-30/t CO2 cost

21 Fungerar elmarknaden? Spotmarknaden: Ja! Det verkliga testet: Utan avreglerad elmarknad sannolikt ransoneringar 2002/2003 och 2008/09

22 Volatila elpriser Ja, trots ibland mycket höga priser? Reservkapacitetsmodell: Energi-enbart-modell eller Kapacitetsersättningsmodell? Vi är på väg från den sista till den första.

23 Nord Pool price volatility consec hs

24 Fungerar elmarknaden? Leveranssäkerhet system design Kapacitet - optimeringsproblem Framtiden? Hög kvalitet till låga kostnader eller Låg kvalitet till höga kostnader

25 Klimatpolitisk utblick Var Köpenhamn ett misslyckande? Förhandlingar om ett mål som aldrig kan uppnås! Nu diskuteras realismen i 3 o -målet. Utbudet globalt av fossila bränslen fortsätter att öka

26 EU:s klimatpolitik Efterfrågepolitik: Huvudeffekt: Lägre världsmarknadspriser på kol, gas och olja Ingen effekt på de globala utsläppen av gas och olja, dvs ingen eller positiv effekt på gas- och oljeproduktionen

27 Hur minska utsläppen? Kol nyckelbränslet Hur ersätta kol med alternativen? Kärnkraften billigaste alternativ till kol Storskalig teknologiöverföring till fattiga länder, men också: Kontroll- och regleringsproblem

28 Den gröna paradoxen - högriskpolitik Teknikoptimism (Lovins) Energisparoptimism (Alla) Kostnadsoptimism (Azar) Moral-optimism (allm debatten) Anti-lågkostnadslösningar Anti-kärnkraft (Greenpeace) Peak-oil

29 Högriskpolitik Förlita sig på: Ökad energieffektivitet och energisparande Smart energiutnyttjande Ny teknologi: CCS (CO 2 -lagring) Förnybar energi Högre moral Peak-oil

30 Lågriskpolitik Förlita sig på: Koldioxidfria lågkostnadsteknologier (existerar i energisektorn) Beskogning (men äganderättsproblem) Effektiva generella styrmedel Inse: Energisparande utan påtaglig effekt Inse: Låg moral Inse: Vi har oändlig tillgång på fossila bränslen

31 Slutsatser Utjämna CO 2 -priser mellan olika sektorer Utnyttja handeln så mycket som möjligt Begränsa kostnaderna för den förnybara energin Undvika energisparprogram

32 Slutsatser Motverka ökningen i transaktionskostnader Avstå från exotiska skatter Minimera utpressningsproblemet för kärnkraften Arbeta för internationellt kärnkraftsamarbete

33

34

35

36

37 Konsumerar vi för mycket energi? Fungerar energimarknaderna väl? Omvänt problem på de flesta marknader: Dåligt fungerande konkurrens: Vi konsumerar för lite energi: Värme El

38 Energy Modelling Forum: EMF 22 The goal of EMF 22 was to construct a highquality, coordinated set of policy scenarios using state of the art models to inform ongoing and upcoming climate policy discussions. In particular, EMF 22 focused on moving away from idealized policy scenarios, which have been the primary focus of international modeling, toward scenarios that are more representative of real policy discussions today.

39 EMF olika ekonomi-klimatmodeller med samma typ av jämförande analys Huvudslutsats: Att uppnå 2-gradersmålet kräver antingen en massiv ökning av kärnkraften och nedläggning av relativt nya kolkraftverk alternativt stark ökning av koleldandet i Kina

40 Optimal struktur Gammal dröm: Best-practice = average practice Marx 1865 Planhushållningsdebatten (Arbetarrörelsens efterkrigsprogram) Strukturrationaliseringsdebatten Koncentrationsutredningen 1970 Energieffektivisering 1975-

41 Potential för energieffektivisering På anläggningsnivå: Teknikbunden vs icke teknikbunden teknisk utveckling. Stor variation mellan företag På branschnivå: Stor potential, typiskt 30-40% Stort avstånd best-practice vs genomsnittlig teknik

42 Potential för energieffektivisering På näringslivsnivå: Mycket stor potential Ersätta tung kemi med läkemedelsindustri etc. Ersätta aluminiumindustrin med finansiella tjänster etc. Ersätta inhemsk produktion med import

43 Typisk industristruktur

44 Utveckling över tid bästa teknik vs genomsnitt

45 Realisera best-practice? Problem: Ökad energieffektivitet i en sektor ger ökad energikonsumtion. Varför? Teknikbunden teknisk utveckling Låg energiproduktivitet men också låg arbetsproduktivitet Ökad tillväxt i ekonomin: Volymeffekten starkast!

46

47 Optimal struktur Statisk syn: Best-practice = average practice Ständigt missnöje med existerande struktur Dynamisk syn: Ögonblicksbild av en optimal strukturutveckling Optimalt med stort avstånd bästa och genomsnittliga teknik

48 Grundläggande problem Långlivade kapitalstockar Teknikbunden teknisk utveckling Svag inducerad teknisk utveckling (Dale J.) Mycket svårt att påverka takten i den energibesparande tekniska utvecklingen på nationell nivå. Jämför strukturrationaliseringsdebatten: Mycket svårt att påverka takten i den arbetskraftsbesparande tekniska utvecklingen

49 Energisparprogram Mikroresultat: Mycket framgångsrika Makroresultat: Liten om ens någon effekt Evalueringsproblem

50 Liten effekt på nationell nivå Selektionsproblem: Tidigareläggning av åtgärder Årgångsproblem: Vi låser fast oss i ny teknologi som snart blir gammal långlivade kapitalstockar Tekniskt utvecklingsproblem: Ingen påverkan på teknikfronten endast hinna-upp effekt Rekyl-problem (Rebound-effect) allmänna jämviktseffekter

51 Vad kan vi uppnå? Vid kapitalbunden teknisk utveckling: Tidigareläggande av åtgärder Ökad energieffektivitet Ökad energikonsumtion

52 Inkomster och priser förklarar allt

53 Teknologival i olika länder Komparativa fördelar i internationell handel historiskt bestämda: skog, malm och vattenkraft Relativpriser och relativprisutveckling: Extremt höga energipriser i fattiga länder Snabbt sjunkande energipriser i utvecklingsländer Mycket svårt att vrida relativprisutvecklingen

54 Ekonomsyn vs ingenjörssyn Jmf Produktivitetsdelegationen: Botar vi Sveriges produktivitetsproblem med att skicka ut ingenjörer i näringslivet och fixa till det? eller Ligger lösningen i väl fungerande marknader?

55

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk PM Nr 27 2014 Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk Innehåll Sammanfattning 3 1 Mål för energianvändningen 4 1.1 Energianvändning och energieffektivisering 4 1.2 Eventuella motiv för energieffektiviseringsmål

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Går det att göra något åt de höga elpriserna?

Går det att göra något åt de höga elpriserna? Går det att göra något åt de höga elpriserna? nr 2 2007 årgång 35 Elpriserna har under året höjts mycket kraftigt. Principen om prissättning av el efter dess marginalkostnader har därför ifrågasatts. En

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer