Energisystemets betydelse för svensk ekonomi. Runar Brännlund, CERE, Umeå University

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energisystemets betydelse för svensk ekonomi. Runar Brännlund, CERE, Umeå University www.cere.se"

Transkript

1 Energisystemets betydelse för svensk ekonomi Runar Brännlund, CERE, Umeå University

2 Elförbrukningen i Sverige 160" 3500" 140" 3000" TWh) 120" 100" 80" 60" 40" 20" EL"Twh" BNP" 2500" 2000" 1500" 1000" 500" Miljarder)kr) Exponen'ell ökning av elförbrukningen under stor del av talet Elförbrukningen ökat med i genomsni< 3% per år BNP vuxit med i genomsni< 3% per år 0" 0" 1890" 1900" 1910" 1920" 1930" 1940" 1950" 1960" 1970" 1980" 1990" 2000" 2010" Index&(1985=100)& 170# 160# 150# 140# 130# 120# El# BNP# Tycks finnas e< trendbro< i ökningstakt från mi<en av 1980 talet som inte är kopplat 'll minskad 'llväxt 110# 100# 90# 1985# 1987# 1989# 1991# 1993# 1995# 1997# 1999# 2001# 2003# 2005# 2007# 2009#

3 Elförbrukningen i Sverige Elkonsum)on,+TWh+ 160" 140" 120" 100" 80" 60" 40" 20" 0" 0" 500" 1000" 1500" 2000" 2500" 3000" 3500" BNP+ Starkt positivt samband mellan BNP och elförbrukning fram till BNP-elasticitet = 1,7 Svagare, men positivt, samband efter BNP-elasticitet = 0,12 Förändrad ekonomisk struktur (industri/tjänste) Förändrad uppvärmning av lokaler, från el till fjärrvärme (biobränslen) En följd av skatter, subventioner och stagnerande tillförsel.

4 Elförbrukningen i Sverige 160" TWh$ 140" 120" 100" 80" 60" 40" 20" Distribu1ons4förluster" Fjärrvärme,"raffinaderier" Bostäder"och"service" Transporter" Industri" Hög tillväxt i elanvändningen i bostadssektorn uner 70- och 80-talet - Konvertering från olja till direktverkande el Trendbrott i slutet av 80- talet Industrins elanvändning har ökat stabilt med cirka 1% per år i genomsnitt 0" 1970" 1974" 1978" 1982" 1986" 1990" 1994" 1998" 2002" 2006" 2010"

5 Elförbrukningen i Sverige 600# 0.30# Förädlingsvärde,)miljarder)kr) 500# 400# 300# 200# Förädlingsvärde,#miljarder#kr# 100# Kwh#per#krona# 0# 1970# 1974# 1978# 1982# 1986# 1990# 1994# 1998# 2002# 2006# 2010# 0.25# 0.20# 0.15# 0.10# 0.05# 0.00# Elintensitet,)kr)per)KWh) Elintensiteten i industrin har minskat med i snitt 4% per år sedan 1993 En stagnation i nedgången efter 2006 Förädlingsvärdet har ökat med 4,7% per år under samma period Trots en kraftig energieffektivisering ökar alltså elförbrukningen

6 Elförbrukningen i Sverige En illustration TWh$ 160" 140" 120" 100" 80" 60" 40" 20" Distribu2ons5förluster" Fjärrvärme,"raffinaderier" Bostäder"och"service" Transporter" Industri" Ekonomisk tillväxt på 2,5% per år Energieffektivisering med 0,5% år i industrin Energieffektivisering i bostadssektorn med 1% per år Ökning med 2% per år i transportsektorn Sammantaget en ökning med 13 TWh fram till " 1970"1974"1978"1982"1986"1990"1994"1998"2002"2006"2010"2014"2018"2022"2026"2030"

7 Eltillförseln i Sverige TWh$ 160.0# 140.0# 120.0# 100.0# 80.0# 60.0# 40.0# 20.0# Övrigt# Kondens8kra;# Kärnkra;# Vindkra;# Va>enkra;## 0.0# 1970# 1974# 1978# 1982# 1986# 1990# 1994# 1998# 2002# 2006# 2010# 2014# 2018# 2022# 2026# 2030# En utfasning av kärnkraften innebär antingen: a) Minskad elförbrukning med drygt 3 TWh per år b) Ökad vindkraftsel med drygt 3 TWh per år c) Ökad import av el a) möjligt endast vid utebliven ekonomisk tillväxt b) kanske möjligt men kräver fortsatt hög subventionering c) knappast möjligt i större utsträckning

8 Elmarknaden i Sverige Före 1996 en mycket kraftigt reglerad elmarknad 1996 omreglerades elmarknaden Konkurrens i såväl produktions- som säljarled möjliggjordes Prisbildningen skulle skötas av marknaden (utbud och efterfrågan) Effektivisering i befintlig produktionskapacitet Stimulera till investeringar i ny kapacitet Det skulle ge oss mer el till lägre pris

9 Vad hände? Den kortsiktiga prisvariationen verkar ha ökat (dag, vecka, och inom ett år) Även prisnivån har stigit över tiden Hur kan vi förklara detta, och vad implicerar det för framtiden? Är förklaringen avregleringen? Är förklaringen förändringar i efterfrågan Är det tillförseln som är orsaken? Eller är det förändringar i energi- och klimatpolitik som är förklaringen?

10 Lite fakta System och STO pris Nordpool 1200" RåkraLpris per månad på Nordpool SEK$per$MWh$ 1000" 800" 600" 400" realt"pris"sto" Pris"SYS"R" Vola'liteten i priset tycks ha ökat senare år 200" 0" 1996"1997"1998"1999"2000"2001"2002"2003"2004"2005"2006"2007"2008"2009"2010"2011"2012"

11 Lite fakta Årliga priser , råkraft och skatter # Öre/KWh( # # # Total#ska2#el# Elcer7fikat# Elpris# 80.00# 60.00# 40.00# 20.00# 0.00# 1970# 1974# 1978# 1982# 1986# 1990# 1994# 1998# 2002# 2006# 2010# Råkraftspriset föll fram till år 2000, för att därefter stiga 1970 var elskatten 4 öre/kwh Fram till 2011 hade skatten ökat till 55 öre/ KWh Skatten har ökat snabbare än råkraftspriset

12 Lite fakta konsumentpris och eldistribution Öre/KWh(( # # # # # 80.00# 60.00# 40.00# 20.00# Net#tariff## Electricity#price# Konsumentpriset har stigit under hela tidsperioden Ett visst prisfall direkt efter avregleringen Tariffen för eldistribution i stort sett konstant över tidsperioden 0.00# 1970# 1974# 1978# 1982# 1986# 1990# 1994# 1998# 2002# 2006# 2010#

13 En enkel simuleringsmodell Två scenarier Givet att marknaden fungerar som det är tänkt (utbud=marginalkostnad=efterfrågan), vad skulle hända med pris och vinster om: Den svenska kärnkraften stängs av? Det svenska gröna certifikatssystemet tas bort? En enkel modell som består av en En utbudssida (marginalkostnad) En efterfrågesida (hypotetisk efterfrågekurva)

14 70.0% Modellen Utbudssidan Variable$electricity$genera4on$cost$(fuel$and$opera4onal$&$maintenance)$ Nordic,$value$of$Green$Cer4ficates$deducted$from$renewables$ Source:%IEA%and%CASES%!%Costs%Assessment%for%Sustainable%Energy%Markets.%Project%No%518294%SES6,%Delivarble%No%D4.1$ Öre$per$KWh$ 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% wind% hydro% nuclear% coal% biomass% waste% oil% gas% 0.0%!10.0% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% Källa: Blesel et.al. (2008) TWh$

15 Modellen Efterfrågesidan Efterfrågan minskar om priset stiger I basfallet antas priselasticiteten vara -0.5 I alternativfallet antas den vara -0.1 Läget på efterfrågekurvan skiftar över tid och mellan säsonger Längre ut på vintern Längre in på sommaren

16 Modellen utbud = efterfrågan Givet utbudskurvan kalibreras efterfrågan så att 2010 års genomsnittliga pris uppnås (54 öre) där utbud är lika med efterfrågan Det korresponderar mot en produktion (och konsumtion) av el som är 382 TWh i det nordiska systemet

17 Scenario 1 Kärnkraftsnedläggning Produk'onskapaciteten minskar med approx 60 TWh Produk'onsenheter med högre kostnader tas i bruk (gas and olja) ELerfrågan faller pga högre kostnader I den nya jämvikten är priset högre och produk'onen lägre (och konsum'onen) Den nya jämvikten innebär inte en minskning med 60 TWh

18 Scenario 1 Kärnkraftsnedläggning Antagen priselasticitet E = -0.5 E = P_0 (öre/kwh) P_1 (öre/kwh) Prisförändring (öre/kwh) Förändring i vinst vattenkraft, Norden (miljoner kr) Förändring i vinst vattenkraft, Sverige (miljoner kr) Förlust kärnkraft (miljoner kr) ! Priset s'ger när kärnkralen står s'lla Ökad vinst för de som forzarande producerar (speciellt va<enkralen) Förluster för kärnkralen Ägarna av kärnkralen förlorar nödvändigtvis inte (elersom de också äger va<enkralen)

19 Scenario 2 Inga gröna certifikat Inga gröna certifikat innebär approx 11 TWh mindre kapacitet Implicerar en direkt effekt med 4-6 öre/kwh lägre konsumentpris (certifikatsavgiften) Implicerar en indirekt effekt då dyrare el kommer att produceras istället för subventionerad vindoch bioel Den indirekta effekten på råkraftpriset är cirka 2 öre/kwh Nettoeffekt: 5-2=3 öre lägre konsumentpris

20 Några slutsatser Marknaden opererar på en brant del av utbudskurvan Priset känsligt för förändringar i efterfrågan (exempelvis sommar kontra vinter) En avstängning av kärnkraften får relativt stora effekter på pris, hur stora beror på konsumenternas priskänslighet En kärnkraftsavstängning är kostsam, kan knappast kompenseras av högre vinster från vattenkraft Elcertifikatssystemet har en prispressande effekt på råkraftspriset, men ökar elkostnaden för konsumenter

21 Fungerar marknaden som vi tänkt? Simuleringarna bygger på att marknaden fungerar enligt teorin Frågan är om detta är ett rimligt antagande? Ekonometrisk analys av årsdata från Test för strukturella brott (avregleringen) Test för hur fundamentala faktorer (klimat, vattentillförsel etc.) påverkat elpriset Ekonometrisk analys av månadsdata ( ) Betydelse av flaskhalsar m.m.

22 Resultat från den ekonometriska analysen Resultaten visar att de är de fundamentala faktorer som styr efterfrågan och tillförsel som är viktiga bestämningsfaktorer för utvecklingen av pris - Högre pris på kol leder till högre elpris. - Högre pris på utsläppsrätter leder till högre pris på el - En ökning i BNP leder till högre elpris - Ökad nederbörd och högre temperatur leder till lägre elpris - En skattehöjning på 10% (exempelvis) innebär att konsumentpriset på el stiger med 5% Avregleringen har inte haft någon statistiskt signifikant effekt på elpriset Marknaden tycks fungera på det sätt som tänkt

23 Så varför har elpriset stigit då..? Utan den BNP-ökning som vi sett sedan 1996 hade elpriset varit lägre Kolprisernas ökning sedan 2005 är en viktig förklaring till elprisökningarna sedan dess. Kolpris BNP 120 Kärnkraftens tillgänglighet har reducerats över tiden, vilket bidrar till högre priser. Vissa av topparna (t.ex. 2002/2003) förklaras av underskott i vattenmagasinen Skatteökningar sedan 1990 viktiga för konsumentprisets utveckling KärnkraLsproduk'on

24 Framtiden? Viktiga faktorer Överföringskapaciteten mellan länder i norra Europa Kärnkraftspolitiken Avveckling den svenska kärnkraften får konsekvenser i det Nordiska systemet Avveckling av kärnkraft i Tyskland och mer vind och sol innebär behov av mer regler(vatten)kraft Klimatpolitiken i EU och globalt EU-ETS, vad händer med CO2 priset? En satsning på skiffergas (som verkar ske) leder till lägre gaspriser, vilket ersätter kol. Vad kommer det att innebära?

25 Gaspriser och utsläppsrätter 14" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0" jan+02" USA$Natural$Gas$Electric$Power$Pris$(dollar$per$ tusen$kubikfot)$ jan+03" jan+04" jan+05" jan+06" jan+07" Pris utsläppsrätter, EU-ETS EUR/tCO 2 EUADEC- 07 CERDEC- 12 EUADEC- 12 jan+08" jan+09" jan+10" jan+11" jan+12" 0 EUADEC- 13 jan- 05 aug- 05 mar- 06 okt- 06 maj- 07 dec- 07 jul- 08 feb- 09 sep- 09 apr- 10 nov- 10 jun- 11 jan- 12 aug- 12 mar- 13 Fallande gaspriser Fallande pris på utsläppsrätter Kärnkraft ersätts till stor del av gaskraft, och kanske kolkraft Effekterna på elmarknaden behöver därmed inte bli så stor Men klimatproblemet består

26 Flaskhalsar i överföring prisdifferens Sverige / system prisdifferens,*öre/kwh* 30# 25# 20# 15# 10# 5# 0#!5# 1996# 1998# 2000# 2002# 2004# 2006# 2008# 2010# 2012# Prisdifferensen mellan systempris och områdespris visar på flaskhalsar i överföring Marknadseffektiviteten begränsas av flaskhalsar Hur påverkas prisdifferensen av förändringar i utbud och efterfrågan?

27 Flaskhalsar i överföringskapaciteten Hur påverkas prisdifferensen av förändringar i utbud och efterfrågan? Variabel( Koefficient( C" 1.65" Kärnkraft" /0.22*" Magasinfyllnad" 0.01" Kolpris" 0.03*" Industriproduktion" 0.07*" Temperatur" /0.06*" " Ökad efterfrågan på el leder till större prisdifferens Minskat utbud på el leder till större prisdifferens En minskning av produktion från kärnkraft med 10% leder till ökning av prisdifferensen med 2.2% Ökad överförings-kapacitet i Norden kan leda till lägre pris, givet allt annat Ökad överförings kapacitet till kontinenten kan leda till högre pris

28 Några slutsatser Tillväxten i svensk ekonomi, och välfärd, är starkt kopplad till tillgången på el Skogen, gruvorna och stålet har haft en komparativ fördel i elen Under 2000-talet har kopplingen till viss del brutits Strukturomvandling och effektivisering Delvis en följd av stagnation i eltillförsel och därmed högre elpriser, delvis en följd av förändrade globala konsumtions- och produktionsmönster Elmarknaden tycks fungera som det tänkt efter avregleringen Effekterna av att lägga ner produktionskapacitet (t.ex. kärnkraft) är starkt beroende av efterfrågans priskänslighet. Elcertifikatsystemet innebär att systempriset på Nordpool sjunker men ökar den totala kostnaden för konsumenterna. De ökade råkraftpriserna sedan 2000 kan främst förklaras av en mindre tillgänglig (och dyrare) produktionskapacitet. Konsumentprisutvecklingen beror dessutom på högre skatter och avgifter

29 Avslutningsvis Tidigare norske statsministern Kåre Willoch: Om man önskar sig billig elektricitet så måste man bygga ut kapaciteten så mycket a< det finns 'llräckligt med el 'll den prisnivå som önskas.. Citerad i Hjalmarsson (2011), Göteborgs- posten.

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011 FÖRDJUPNINGS-PM Nr 8. 2011 Hur påverkas svensk ekonomi av ett väsentligt högre elpris? En snabbanalys utifrån skattade elasticiteter och en allmänjämviktssimulering Av Thomas Broberg, Tomas Forsfält, Eva

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden AKADEMIRAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET FEBRUARI 2013 Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar

Läs mer

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen 6 400 jobb försvinner i Östergötland En rapport om basindustrins betydelse för regionen Förord För östgöten kanske talet om globaliseringen ter sig långt från vardagen. Sanningen är att vi dagligen påminns

Läs mer

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer