Handläggarstöd tillfälligt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarstöd tillfälligt boende"

Transkript

1 Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Var man hittar mer information Litteratur, länkar m.m. Bilagor: Checklista för tillsynn Hur hittas olika tillfälliga boenden?? Information till VUU plats för bild Klicka ovan eller gå till detaljerad innehållsförteckning plats för bild oktober 2014

2 Innehåll Inledning om detta handläggarstöd... 3 Bakgrund och syfte... 3 Läsanvisning... 3 Projektgrupp... 3 Vad omfattas... 4 Definitioner... 4 Vilka typer av boenden ingår... 4 Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra?... 5 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen... 6 Risker i olika boenden... 6 Prioriteringar... 7 Dricksvatten kan behöva uppmärksammas... 7 Lagstiftning och myndigheter... 8 Nationella miljömål som berör tillfälligt boende... 9 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Tillsynsplan och prioriteringar Livsmedelskontroll på verksamheten? Tips för tillsynen Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Lagstiftning Referenser och litteratur Bilagor Checklista för tillsyn Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Information till VU Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland samt adressuppgifter 2

3 Inledning om detta handläggarstöd Bakgrund och syfte I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom önskemål om dels ett hälsoskyddsprojekt om gym och idrott, dels ett hälsoskyddsprojekt om tillfälligt boende. Det beslöts när verksamhetsplanen fastställdes att hantera båda frågorna i ett gemensamt projekt som inleddes 2013 och slutförs under Detta handläggarstöd gäller tillfälligt boende. Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av tillfälliga boenden. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna. Handläggarstödet är kortfattat och utgår från risker i verksamheterna och vad som kan behöva prioriteras i tillsynen. Hänvisningar görs till annan litteratur med mer information, inte minst handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Det är lämpligt att först ta del av handboken och sedan använda detta handläggarstöd som ett komplement. Läsanvisning Börja gärna med att läsa igenom avsnitten Vad omfattas Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen och Lagstiftning och myndigheter Tips och vägledning för tillsynen finns i Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn som kompletteras av bilagan Checklista för tillsyn. Ett komplement är också bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Hänvisning till litteratur är i form av upphöjd referenssiffra inom parantes. Exempel: (36). Denna litteratur finns i en lista i avsnittet Var man hittar mer information. Referenssiffrorna är klickbara så att det är enkelt att komma till den aktuella titeln i listan. Där är det i sin tur, så långt det varit möjligt, länkat till den aktuella litteraturen. Hänvisningar till sidnummer, bilagor m.m. är oftast klickbara trots att det inte blåmarkerats. Projektgrupp Handläggarstödet har sammanställts av en projektgrupp i Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) med följande deltagare: Liv Berg, Marks kommun, Miljöenheten Naida Granov, Tjörns kommun, Miljöavdelningen Kristin Gullstrand, Mölndals stad, Miljöförvaltningen Gudrun Törnström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten Lasse Lind, MVG, projektledare, sammankallande. 3

4 Vad omfattas Definitioner Tillfälliga boenden Vårdlokaler Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har olika krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Av förarbetena (1) till miljöbalken framgår att allmänna lokaler till exempel kan vara hotell och likande, det vill säga tillfälligt boende där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. En entydig definition av tillfälligt boende saknas och varje enskild situation får därför bedömas separat. Vanligen betraktas inte ett boende som tillfälligt om det går att identifiera ett besittningsskydd enligt 12 kap. 3 jordabalken. Korttidsboende är ett tillfälligt boende. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Karaktäristiskt för tillfälliga boenden är att i denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Ofta delar de boende på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten. Bygglov kan krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt. Vid bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig kan nedanstående punkter användas. Den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden är näringsidkare, kallar sig företagare, 4 uppenbarligen bedriver verksamheten kommersiellt, utför tjänster åt någon annan, tar betalt, eller agerar inte som privatperson (2). Verksamheter som bedrivs i vårdlokaler är hälso- och sjukvård, socialtjänst, tandvård samt annan vård eller omsorg. Vårdlokaler och skötseln av dessa ska enligt miljöbalken inte innebära olägenhet för människor som vistas i lokalen (4). Vilka typer av boenden ingår Läs även bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? som tar upp fler typer än de som nämns här. Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser, bed & breakfast och andra typer av tillfälliga övernattningar. Fler exempel är lägergårdar, härbärgen, övernattningsstugor och möblerade företagsbostäder. Andra typer av tillfälliga boenden kan vara sådana boenden som anordnas för tillfällig arbetskraft eller säsongsarbetare. I Migrationsverkets verksamhet utnyttjas också olika former av tillfälliga boenden som sammanfattande kan benämnas migrationsboenden: Transitboende är ett tillfälligt boende där ensamkommande flyktingbarn bor i väntan på att bli placerade i en anvisningskommun (en anvisningskommun har ett avtal med Migrationsverket). Andra former av migrationsboenden är ankomstboende där sökanden bor medan asylansökan registreras. Sedan flyttar sökanden vidare till ett asylboende och bor där i avvaktan på behandling av asylansökan.

5 Det finns även tillfälliga boenden som tillståndsprövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO: IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, samt för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Exempel på verksamheter enligt SoL är Hem för vård eller boende, Särskilt boende, Hem för viss annan heldygnsvård ( Korttidsboende ) samt Öppenvård och dagverksamhet för äldre. Genom tillståndsprövningen görs en bedömning om verksamheten har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet innan tillstånd utfärdas. I tillståndsprövningen bedömer IVO bl.a. verksamhetens kvalitets- och ledningssystem, lokaler och andra förutsättningar. IVO granskar lokalerna i samband med verksamhetsbesök, som görs både vid tillståndsprövning och vid ändringar som berör lokalerna. Den som söker tillstånd är själv skyldig att kontakta kommunens miljönämnd om mat ska tillredas. I sådana fall ska den sökande kunna visa för IVO att kontakt tagits. Kommunala verksamheter omfattas inte av tillståndsplikt. Däremot gäller samma regler och lagstiftning för såväl kommunala som privata verksamheter. IVO har ansvar för tillsyn av kommunala verksamheter. Tillsyn görs av respektive regionavdelning på IVO. Tillståndsenheten är nationell. IVO informerar inte Miljönämnden när tillstånd beviljats. På IVO:s webbplats finns tillgång till register över de verksamheter som godkänts (5). Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra? Ibland är det svårt att se var gränsen går mellan permanenta boenden, tillfälliga boenden och vårdlokaler. Gränserna mellan dessa kategorier är inte tydliga och vissa verksamheter kan sägas vara både vård och tillfälligt boende. Gemensamt för dessa verksamheter är att de omfattas av samma regler i 45 FMH, d.v.s. tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt dem i sin tillsyn. Bostäder har till skillnad från övriga kategorier en viss särställning i lagstiftningen, bland annat när det gäller tillsynsmyndighetens rätt till tillträde. Enligt 45 FMH, pkt.4, kallas även tillfälliga boenden för bostad. Av detta följer att 33 FMH med krav på bostäder, se sid 7, också gäller för tillfälligt boende. 5

6 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Vid ett tillfälligt boende kan brister i hygien och boendemiljö medföra risker för människors hälsa eller andra olägenheter. De hälsorisker som ingår i begreppet olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och som det finns risk för vid tillfälligt boende beskrivs i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) : smitta genom mat och vatten smitta genom lokaler och utrustning skadedjur och ohyra ämnen i luften kyla och värme bullerstörningar annat obehag eller annan hälsorisk, t ex bristande tillgång till toaletter, hygienutrymmen, dagsljus eller belysning miljöpåverkan, t ex genom ovarsam kemikaliehantering som via påverkan på miljön blir en hälsorisk eller då en enskild avloppsanläggning påverkar dricksvattenkvaliteten Risker i olika boenden Tillfälliga boenden finns i många olika former, och det kan vara olika risker förknippade med olika boendetyper. De boenden som finns beskrivna i Hälsoskydd vid tillfälligt boende är: Hotell, pensionat, konferensanläggning med boende Lägergårdar Vandrarhem Tillfällig bostad för arbetskraft Härbärge Militärförläggning 6 Transitenhet/ förläggning för asylsökande Lägenhetshotell Rum i eller i anslutning till bostad Campingplats Stugby Naturcamping Boende i samband med festivaler, stora idrottstävlingar mm Lägerverksamhet med boende i tält eller i vindskydd Fjällstuga Gästhamn Risker kopplade till dessa typer av boenden finns beskrivna i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Nedan ges exempel på risker i några boendeformer som är tillfälliga men inte tas upp i handboken: Äldreomsorg, t.ex. demensboenden, gruppboenden. Den största risken kopplad till dessa typer av boende är risk för legionärsjuka varför kontroll av vattentemperaturen bör prioriteras i tillsynen. Risker som har identifierats vid tidigare tillsyn har förutom legionella även varit bristande ventilation och otillräckliga städrutiner. Boenden för ensamkommande flyktingbarn. Här bör fokus vid tillsyn ligga på hygien och städrutiner. Frågor som kan vara bra att fundera över vid inspektion kan vara; Hur säkerställer de ansvariga att hygienen är tillräcklig för att förhindra smitta? Fungerar de rutiner som de har i praktiken? Missbruksboenden När det gäller olika typer av utslussningsboenden, där det bor personer som ska tränas i att ta hand om en lägenhet/rum på egen hand är det viktigt att det finns rutiner för att säkerställa att städningen är tillräckligt god av både rum och gemensamma utrymmen. (Har de

7 besittningsskydd har vi inte utan vidare rätt att gå in i deras rum, se vidare om Tillträde till bostäder på sid 11) Häkten/fängelser Här vistas många personer som har svårt att föra sin egen talan. Risk för blodsmitta kan förekomma då det på vissa häkten/anstalter finns gym. Bristande städning och underhåll av fastighet är exempel på andra risker. Prioriteringar Prioritera tillsynen på de boenden där det bor personer som på olika sätt har svårt att föra sin egen talan och därigenom påverka sitt val av boende. Det kan exempelvis handla om handikappade, barn, flyktingar, kriminella och säsongsarbetare. Bland dessa kan det, när detta handläggarstöd skrivs 2014, finnas anledning att framhålla migrationsboenden (av olika slag) som särskilt angelägna att prioritera för tillsyn. Anledningen är den stora ökningen av antalet flyktingar på senare tid och som väntas öka ytterligare framöver, och att man vid tillsyn i vissa fall funnit stora brister i standard, underhåll och hygien (städning m.m.) på dessa boenden. Dricksvatten kan behöva uppmärksammas Tillfälliga boenden med egen dricksvattentäkt som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska ha ett fungerande egenkontrollprogram omfattande bl.a. driftsinstruktioner, regelbundna provtagningar m.m. Allt för att kunna garantera att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Nya verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är också skyldiga att göra en anmälan för registrering till kontrollmyndigheten (kommunens miljönämnd). De som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är alla som i genomsnitt tillhandahåller 10 m 3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer minst 50 personer. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas dock alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Verksamhet med uthyrning av rum, stuga eller liknande tillfälligt boende som är avsedd för att samtidigt ta emot högst 8 gäster räknas dock inte som kommersiell. För dessa, samt för övriga anläggningar (mindre än 10 m 3 /dygn eller färre än 50 personer) gäller istället Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (3). Följande anges i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (punkt nr 6 avser vatten): Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa 33 I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 7

8 Lagstiftning och myndigheter Miljöbalken (SFS 1998:808) se 3 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 : Verksamheter som tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt i sin tillsyn, se 4 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende. 33 : Krav på bostäder. Paragrafen återges här på sid 7. Miljötillsynsförordning (2011:13) Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Smittskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: -ventilation FoHMFS 2014:18 -fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 -radon inomhus FoHMFS 2014:16 -temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 -buller inomhus FoHMFS 2014:13 -höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 -städning FoHMFS 2014:19 Naturvårdsverket Avfallsförordningen, Föreskrifter, Allmänna råd. Handböcker Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) Socialstyrelsens Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (6) Socialstyrelsens Fastighetsägarnas egenkontroll (7) 8 Socialstyrelsens Temperatur inomhus (8) Socialstyrelsens Kemiska ämnen i inomhusmiljön (9) Socialstyrelsens Buller (10) Socialstyrelsens Radon i inomhusluft (11) Naturvårdsverkets Egenkontroll (12) Naturvårdsverkets Operativ tillsyn (13) Livsmedelsverket Livsmedelslagstiftningen Föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Råd om enskild dricksvattenförsörjning (3) Tillsyns- och föreskriftsrådet, TOFR (har från våren 2014 ingen egen webbplats, utan hittas på Naturvårdsverkets webb) Beslut till miljöbalken (14) Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken (15) Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen Smittskyddsenheter Varje landsting/region har en smittskyddsenhet som kan ge råd och stöd i smittskyddsfrågor. Gemensamma informationsinsatser kan göras i tillsynen. I vårt län kontaktas Smittskydd Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum VMC är ett miljömedicinskt kompetenscentrum. De kartlägger miljörelaterade hälsorisker och utför miljömedicinska utredningar åt t.ex. miljöförvaltningar vid svåra miljömedicinska frågeställningar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg - IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. (Läs mer på sid 5.)

9 Räddningstjänst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor - Räddningstjänsten genomför tillsyn på tillfälligt boende och har ofta kunskap om lokalerna. Byggnadsnämnd - Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) - Byggnadsnämnden har krav på ansökan och anmälan av nya byggnader och lokaler samt vid ändrad användning av lokaler. Det är vanligt att miljönämnden är remissinstans för sådana ärenden. Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Här finns vägledning kring exempelvis legionella, radonåtgärder, ventilation, fukt, inomhusklimat och bullerskydd. Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar utifrån arbetsmiljölagstiftningen för flera av de verksamheter som även miljönämnden har tillsyn över. Samverkan kring tillsynen kan vara till fördel i många fall. Kriminalvården - Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. I kommunerna kan det finnas häkte, anstalt/fängelse och vårdboende. Socialnämnd/Omsorgsnämnd De nämnder som har ansvaret för tillfälliga boenden som exempelvis boende för ensamkommande flyktingbarn och slussboenden samt vårdboenden som demens- och missbruksboenden. Nationella miljömål som berör tillfälligt boende God bebyggd miljö Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet Säker strålmiljö Ingen övergödning Polisen - Lag om hotell och pensionatsrörelse - Tillstånd krävs för att driva hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och pensionatrörelse avses yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Tillstånd krävs för verksamhet av viss storlek. Tillståndet söks skriftligen hos polismyndigheten på orten. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Exempel på områden som SSM ger vägledning kring är radon, berggrund, solarier, mobiltelefoni, kraftledningar etc. Migrationsverket Migrationsverket är en av verksamhetsutövarna inom tillfälligt boende. Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende. 9

10 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Enligt 45 punkt 4 FMH gäller att kommunen i tillsynen ska ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, och enligt punkt 2 gäller detsamma bland annat lokaler för omhändertagande, och enligt punkt 1 byggnader som innehåller bostäder. Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Miljökontoret är skyldigt att ha ett tillsynsregister. Det ska också omfatta tillfälliga boenden. Alla verksamheter i kommunen som kan räknas hit är kanske inte kända av miljökontoret. Till stöd för att få tillsynsregistret så komplett som möjligt har projektgruppen ställt samman bilagan Hur hitttas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Tillsynsplan och prioriteringar Eftersom dessa verksamheter ska ägnas särskild uppmärksamhet (se ovan) måste en planerad tillsyn finnas, den kan inte endast vara klagomålsbaserad. Projektgruppen ger inga råd om hur det ska tas upp i tillsynsplanen, t.ex. om tillsynen bör ske kampanjvis eller löpande med vissa tidsintervaller, men verksamheter med störst risker bör prioriteras i tillsynsplaneringen. Se avsnittet Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen i detta handläggarstöd för vägledning om prioriteringar. 10 Livsmedelskontroll på verksamheten? Hör med livsmedelsinspektörerna på den egna förvaltningen om det finns ärenden på den verksamhet som är aktuell för inspektion. Kanske ska inspektion genomföras gemensamt? Dricksvatten kan behöva uppmärksammas, se sid 7. Tips för tillsynen Checklista En checklista för tillsyn finns med som bilaga i detta handläggarstöd. Checklistan är relativt utförlig, men det är inte nödvändigt eller kanske ens önskvärt att ta upp allt vid ett och samma tillsynsbesök. En del av frågorna avser egenkontroll och innebär att inspektören behöver tala med ansvariga, andra frågor avser iakttagelser under inspektionsbesöket. Oanmält eller föranmält Projektgruppen bedömer att det vid dessa verksamheter oftast är bäst med inspektion utan föranmälan, för att se verksamheten som den ser ut till vardags vad avser till exempel städning och rengöring, avfallshantering, beläggningsgrad med mera. Om ingen ansvarig chef eller motsvarande finns på plats vid besöket försvårar det visserligen granskningen av egenkontrollen, men det kan dock lösas genom telefonkontakt med ansvarig efter tillsynsbesöket, eller i vissa fall ett förbokat återbesök. I vissa fall olämpligt att inte föranmäla Oanmäld inspektion är dock inte lämplig vid boenden där man kan förvänta sig att ingen personal finns på plats, det kan exempelvis

11 gälla migrationsboenden och boenden för arbetskraft. I sådana fall bör inspektören försäkra sig innan besöket om att någon från verksamheten eller fastighetsägaren kan följa med (men då gärna med kort varsel). Beakta också för migrationsboenden följande (citat från Tillsyn av migrationsboenden (17) från Eksjö kommun/miljösamverkan F): De boende är inte alltid införstådda med din roll i samhället och kan uppfatta en främmande persons närvaro som hotfull. Språket kan vara ett problem. Beroende på religion är du som man inte alltid välkommen in i kvinnors närvaro, respektera detta och låt de som bor där förbereda sig för att du kommer in i deras hem. Tänk på att du är i någons hem, respektera det. Försök att le och förklara att du enbart är intresserad av att se skicket på boendet. Fråga gärna de boende om de har något som de vill ta upp/visa, den typen av information kan vara mycket värdefull. Har boende bett miljökontoret att komma och inspektera kan besöket ändå göras utan att verksamhetsutövare eller fastighetsägare är på plats. Tillträde till bostäder Tillsynsmyndigheten har enligt 28 kap. 1 MB rätt till tillträde till fastigheter, byggnader med mera. I 6 samma kapitel står under rubrik Aktsamhetskrav: Åtgärder enligt 1-5 skall utföras så att minsta skada och intrång orsakas. Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Den bestämmelsen bör innebära restriktivitet mot att försöka tvinga sig in i människors bostäder för att utöva tillsyn, samtidigt som tillträdesrätten ändå finns om den behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa, men alltså inte för tillsyn av andra frågor. Projektgruppen har inte försökt ta reda på om 11 det här kan vara någon skillnad mellan boende med besittningsskydd och tillfälligt boende, men sannolikt är det inte lika självklart att kunna gå in i ett boende med besittningsskydd. Egenkontrollen Granskning av egenkontroll bör alltid ingå. Det som denna granskning ska ge svar på är frågorna 1. Finns det en rutin? 2. Är rutinen känd av dem som ska tillämpa den? 3. Tillämpas rutinen? Rutin kan här avse ett komplett system för egenkontroll eller en viss rutin som inspektören särskilt vill fokusera på vid den aktuella inspektionen, exempelvis städrutiner. Vem kan förelägganden riktas till, den som driver verksamheten eller fastighetsägaren? Vem är verksamhetsutövare? Såväl fastighetsägaren som den som bedriver verksamhet i fastigheten kan vara verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och därmed bli aktuell för tillsyn och förelägganden. Ofta är fastighetsägare och verksamhetsutövare samma juridiska person, t.ex. en hotellrörelse som äger sin fastighet. I andra fall är det en fastighetsägare som den som bedriver verksamheten hyr in sig hos, t.ex. är det ofta så för migrationsboenden där Migrationsverket hyr bostäder av en fastighetsägare. Vanligt är att tillsynsmyndigheten riktar förelägganden till den egentliga verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren får sedan i sin tur ta upp med fastighetsägaren om några av åtgärderna kräver medverkan av denne. Genom rättsfall (t.ex. MÖD 2009-M 6554 som gäller just migrationsboenden) har det dock klarlagts att förelägganden måste riktas mot den som har rådighet att utföra åtgärden i fråga. Exempelvis kan

12 Migrationsverket inte åtgärda ventilationen, föreläggande om det måste därför riktas till fastighetsägaren. Det ovannämnda kan sammanfattas med detta citat från en föredragningsbild (Eksjö kommun) på projektets seminariedag 26 maj 2014: En verksamhetsutövare är den som har den juridiska möjligheten och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder för att avhjälpa en brist. Migrationsverket är verksamhetsutövare för verksamheten migrationsboende, ansvarar för personerna på anläggningen, städning, information etc. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare vad gäller uthyrningen av fastigheter för bostadsändamål och ansvarar för fastighetsrelaterade frågor som skötsel, underhåll, skadedjursbekämpning, reparationer etc. Projektgruppen vill dock framhålla att det inte alltid behöver vara solklart vem som har rådigheten över en viss fråga. Det är också osäkert i vilken mån avtal om ansvarsfördelning mellan den som driver verksamheten och fastighetsägaren påverkar vem ett föreläggande ska riktas mot. Det måste dock, enligt projektgruppens bedömning, vara möjligt att vid allvarliga missförhållanden förbjuda verksamheten, även om missförhållandet orsakats av något som fastighetsägaren har rådighet över. Det är, oavsett om det handlar om föreläggande eller förbud, ofta lämpligt att informera båda parterna. Kopia av beslut som är riktat till den som bedriver verksamheten kan alltså skickas till fastighetsägaren om det rör något denne bör känna till, och vice versa. Inspektionsmeddelanden och förelägganden Här finns inte medtaget några exempel på inspektionsmeddelanden (inspektionsrapporter) eller förelägganden. För allmän vägledning om att skriva förelägganden hänvisar vi till Beslut till miljöbalken (14) och Lathund för sanktionsärenden (16). 12 Inspektionskort Ett alternativ till inspektionsmeddelanden är inspektionskort, även benämnda kontrollkort (då avseende livsmedelskontroll). Göteborgs miljöförvaltning använder numera kontrollkort i livsmedelskontrollen, och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MöS) har sedan följt efter och börjat använda det också på andra tillsynsområden. På ett inspektionskort anges (utöver vissa basuppgifter) endast med kryssmarkeringar: 1) vilka områden som granskats, och 2) om miljöbalkens krav på dessa områden uppfyllts eller ej. Det ligger utanför ramen för detta handläggarstöd att närmare förklara hur inspektionskort kan användas och deras för- och nackdelar. MVG hoppas kunna ge information om det i ett separat dokument. I bilagan Checklista för tillsyn är den sista delen, Summering per kontrollområde, i princip utformad så att den skulle kunna tas in i ett inspektionskort. Checklistan i övrigt, liksom hela handläggarstödet, kan dock användas även vid mer traditionella tillsynsbesök som följs av ett inspektionsmeddelande. Varje miljökontor väljer naturligtvis själv sitt arbetssätt. Samråd med andra myndigheter och stöd i bedömningsfrågor m.m. I svårbedömda frågor när det gäller hälsoskydd/miljömedicin kan möjligheter finnas att få hjälp av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) eller om det specifikt gäller smittskydd, Smittskydd Västra Götaland. Se mer information om dessa under rubrik Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen i avsnitt Lagstiftning och myndigheter. Där finns också uppgifter om andra myndigheter som kan vara bra att samråda med eller få uppgifter från om tillsynsobjekten.

13 Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Se avsnittet Lagstiftning och myndigheter Lagstiftning Författningar som berör området finns redovisade i avsnittet Lagstiftning och myndigheter Här är kort information om hur man hittar dessa: Lagar och förordningar (SFS) hittas enklast i Lagboken hos Notisum, Utöver de sökmöjligheter som finns där så går det om SFS-numret är känt att direkt skriva in följande webbadress i sin webbläsare: där åååå är årtalet och #### är numret (alltid fyra siffror, om numret är kortare så inled med nollor). Exempel, Miljöbalk (1998:808): Det går också att använda sig av Lagrummet, men författningarna är mer lättlästa på Notisum. Myndigheters föreskrifter och allmänna råd finns i varje myndighets egen författningssamling på respektive webbplats. För att hitta dit har man god hjälp av Lagrummet, klicka där på Myndigheters föreskrifter, och sedan på namnet på den myndighet vars föreskrifter eller allmänna råd man söker, t.ex. Folkhälsomyndigheten. 13 Referenser och litteratur 1. Prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del 2 sid Hälsoskydd vid tillfälligt boende - Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf (Folkhälsomyndigheten) 3. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Finns som pdf på webbsidan Egen brunn 4. Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler, Socialstyrelsen, SOL- och LSS-registret. Webbsida hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 6. Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 7. Fastighetsägarnas egenkontroll. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 8. Temperatur inomhus. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 9. Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Rapport. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 10. Buller- Höga ljudnivåer och buller inomhus. Handbok. Socialstyrelsen2008. Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 11. Radon i inomhusluft. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 12. Egenkontroll. Handbok 2001:3. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 13. Operativ tillsyn. Handbok 2001:4. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 14. Beslut till miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet 2013 Länk till pdf. 15. Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet Länk till pdf. 16. Lathund för sanktionsärenden. Miljösamverkan Västra Götaland 2009, revideras Länk till pdf. 17. Tillsyn av migrationsboenden. Eksjö kommun/miljösamverkan F. Opublicerad. Länk till information om projektet.

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014-11-18 Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014:1 Tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende 2012-2014 Projektet är utfört av bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun.

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Ett tillsynsprojekt inriktat mot tillfälligt boende Juli -Augusti 2005 Resultatet sammanställt av: Anette Stångmyr Miljöinspektör Telefon 0243-742 25 Fax 0243-742

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR 1 (7) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Informationen sammanställd av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2008. Reviderad november 2014. Bygg och miljöförvaltningen Postadress:

Läs mer

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö Malmö stad Miljönämnden Beslut Datum 2009-07-07 Handläggare Miljöinspektör Johanna Jungevall Direkttelefon 040-34 20 44 Enligt sändlista Ärende: 543:05698-2008 Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende,

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Externa boenden 2014

Externa boenden 2014 Externa boenden 2014 Delprojekt Miljösamverkan Västerbotten Nulägesanalys/bakgrund Ett externt boende, eller tillfälligt boende, är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälningsplikten för tillfälligt

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Dokumentation (presentationsbilder) från seminariedagen Gym/idrott och Tillfälliga boenden

Dokumentation (presentationsbilder) från seminariedagen Gym/idrott och Tillfälliga boenden Dokumentation (presentationsbilder) från seminariedagen Gym/idrott och Tillfälliga boenden 26 maj 2014 i Mölndal Inledning Projektets syfte och mål, program för dagen (Lasse Lind, projektgruppen) Nyheter

Läs mer

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 Förslag till beslut 1 Godkänna rapporten

Läs mer

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Miljö- och räddningstjänstförvaltningen ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

MILJÖKONTORET. Inspektionen görs med stöd av 26 kap. miljöbalken. Tillsyn sker i enlighet med förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

MILJÖKONTORET. Inspektionen görs med stöd av 26 kap. miljöbalken. Tillsyn sker i enlighet med förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. OMMN- LOGG MILJÖONTORET CHECLIST VID INSPETION SID 1 (9) dministrativa uppgifter Datum för inspektionen Fastighetsägare Bolagsadress Postadress Diarienummer Ort Inspektionen görs med stöd av 26 kap. miljöbalken.

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Årsrapport 2011. Riktad tillsyn fastighetsägare. En rapport från miljöförvaltningen Upprättad av: Shahryar Hatami MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD

Årsrapport 2011. Riktad tillsyn fastighetsägare. En rapport från miljöförvaltningen Upprättad av: Shahryar Hatami MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD Bilaga PROJEKTRAPPORT DNR: 2010-1188-642 SID 1 (13) Årsrapport 2011 Riktad tillsyn fastighetsägare En rapport från miljöförvaltningen Upprättad av: Shahryar Hatami SHMF100

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer