Handläggarstöd tillfälligt boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarstöd tillfälligt boende"

Transkript

1 Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Var man hittar mer information Litteratur, länkar m.m. Bilagor: Checklista för tillsynn Hur hittas olika tillfälliga boenden?? Information till VUU plats för bild Klicka ovan eller gå till detaljerad innehållsförteckning plats för bild oktober 2014

2 Innehåll Inledning om detta handläggarstöd... 3 Bakgrund och syfte... 3 Läsanvisning... 3 Projektgrupp... 3 Vad omfattas... 4 Definitioner... 4 Vilka typer av boenden ingår... 4 Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra?... 5 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen... 6 Risker i olika boenden... 6 Prioriteringar... 7 Dricksvatten kan behöva uppmärksammas... 7 Lagstiftning och myndigheter... 8 Nationella miljömål som berör tillfälligt boende... 9 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Tillsynsplan och prioriteringar Livsmedelskontroll på verksamheten? Tips för tillsynen Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Lagstiftning Referenser och litteratur Bilagor Checklista för tillsyn Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Information till VU Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland samt adressuppgifter 2

3 Inledning om detta handläggarstöd Bakgrund och syfte I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom önskemål om dels ett hälsoskyddsprojekt om gym och idrott, dels ett hälsoskyddsprojekt om tillfälligt boende. Det beslöts när verksamhetsplanen fastställdes att hantera båda frågorna i ett gemensamt projekt som inleddes 2013 och slutförs under Detta handläggarstöd gäller tillfälligt boende. Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av tillfälliga boenden. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna. Handläggarstödet är kortfattat och utgår från risker i verksamheterna och vad som kan behöva prioriteras i tillsynen. Hänvisningar görs till annan litteratur med mer information, inte minst handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Det är lämpligt att först ta del av handboken och sedan använda detta handläggarstöd som ett komplement. Läsanvisning Börja gärna med att läsa igenom avsnitten Vad omfattas Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen och Lagstiftning och myndigheter Tips och vägledning för tillsynen finns i Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn som kompletteras av bilagan Checklista för tillsyn. Ett komplement är också bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Hänvisning till litteratur är i form av upphöjd referenssiffra inom parantes. Exempel: (36). Denna litteratur finns i en lista i avsnittet Var man hittar mer information. Referenssiffrorna är klickbara så att det är enkelt att komma till den aktuella titeln i listan. Där är det i sin tur, så långt det varit möjligt, länkat till den aktuella litteraturen. Hänvisningar till sidnummer, bilagor m.m. är oftast klickbara trots att det inte blåmarkerats. Projektgrupp Handläggarstödet har sammanställts av en projektgrupp i Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) med följande deltagare: Liv Berg, Marks kommun, Miljöenheten Naida Granov, Tjörns kommun, Miljöavdelningen Kristin Gullstrand, Mölndals stad, Miljöförvaltningen Gudrun Törnström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten Lasse Lind, MVG, projektledare, sammankallande. 3

4 Vad omfattas Definitioner Tillfälliga boenden Vårdlokaler Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har olika krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Av förarbetena (1) till miljöbalken framgår att allmänna lokaler till exempel kan vara hotell och likande, det vill säga tillfälligt boende där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. En entydig definition av tillfälligt boende saknas och varje enskild situation får därför bedömas separat. Vanligen betraktas inte ett boende som tillfälligt om det går att identifiera ett besittningsskydd enligt 12 kap. 3 jordabalken. Korttidsboende är ett tillfälligt boende. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Karaktäristiskt för tillfälliga boenden är att i denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Ofta delar de boende på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten. Bygglov kan krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt. Vid bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig kan nedanstående punkter användas. Den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden är näringsidkare, kallar sig företagare, 4 uppenbarligen bedriver verksamheten kommersiellt, utför tjänster åt någon annan, tar betalt, eller agerar inte som privatperson (2). Verksamheter som bedrivs i vårdlokaler är hälso- och sjukvård, socialtjänst, tandvård samt annan vård eller omsorg. Vårdlokaler och skötseln av dessa ska enligt miljöbalken inte innebära olägenhet för människor som vistas i lokalen (4). Vilka typer av boenden ingår Läs även bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? som tar upp fler typer än de som nämns här. Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser, bed & breakfast och andra typer av tillfälliga övernattningar. Fler exempel är lägergårdar, härbärgen, övernattningsstugor och möblerade företagsbostäder. Andra typer av tillfälliga boenden kan vara sådana boenden som anordnas för tillfällig arbetskraft eller säsongsarbetare. I Migrationsverkets verksamhet utnyttjas också olika former av tillfälliga boenden som sammanfattande kan benämnas migrationsboenden: Transitboende är ett tillfälligt boende där ensamkommande flyktingbarn bor i väntan på att bli placerade i en anvisningskommun (en anvisningskommun har ett avtal med Migrationsverket). Andra former av migrationsboenden är ankomstboende där sökanden bor medan asylansökan registreras. Sedan flyttar sökanden vidare till ett asylboende och bor där i avvaktan på behandling av asylansökan.

5 Det finns även tillfälliga boenden som tillståndsprövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO: IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, samt för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Exempel på verksamheter enligt SoL är Hem för vård eller boende, Särskilt boende, Hem för viss annan heldygnsvård ( Korttidsboende ) samt Öppenvård och dagverksamhet för äldre. Genom tillståndsprövningen görs en bedömning om verksamheten har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet innan tillstånd utfärdas. I tillståndsprövningen bedömer IVO bl.a. verksamhetens kvalitets- och ledningssystem, lokaler och andra förutsättningar. IVO granskar lokalerna i samband med verksamhetsbesök, som görs både vid tillståndsprövning och vid ändringar som berör lokalerna. Den som söker tillstånd är själv skyldig att kontakta kommunens miljönämnd om mat ska tillredas. I sådana fall ska den sökande kunna visa för IVO att kontakt tagits. Kommunala verksamheter omfattas inte av tillståndsplikt. Däremot gäller samma regler och lagstiftning för såväl kommunala som privata verksamheter. IVO har ansvar för tillsyn av kommunala verksamheter. Tillsyn görs av respektive regionavdelning på IVO. Tillståndsenheten är nationell. IVO informerar inte Miljönämnden när tillstånd beviljats. På IVO:s webbplats finns tillgång till register över de verksamheter som godkänts (5). Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra? Ibland är det svårt att se var gränsen går mellan permanenta boenden, tillfälliga boenden och vårdlokaler. Gränserna mellan dessa kategorier är inte tydliga och vissa verksamheter kan sägas vara både vård och tillfälligt boende. Gemensamt för dessa verksamheter är att de omfattas av samma regler i 45 FMH, d.v.s. tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt dem i sin tillsyn. Bostäder har till skillnad från övriga kategorier en viss särställning i lagstiftningen, bland annat när det gäller tillsynsmyndighetens rätt till tillträde. Enligt 45 FMH, pkt.4, kallas även tillfälliga boenden för bostad. Av detta följer att 33 FMH med krav på bostäder, se sid 7, också gäller för tillfälligt boende. 5

6 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Vid ett tillfälligt boende kan brister i hygien och boendemiljö medföra risker för människors hälsa eller andra olägenheter. De hälsorisker som ingår i begreppet olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och som det finns risk för vid tillfälligt boende beskrivs i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) : smitta genom mat och vatten smitta genom lokaler och utrustning skadedjur och ohyra ämnen i luften kyla och värme bullerstörningar annat obehag eller annan hälsorisk, t ex bristande tillgång till toaletter, hygienutrymmen, dagsljus eller belysning miljöpåverkan, t ex genom ovarsam kemikaliehantering som via påverkan på miljön blir en hälsorisk eller då en enskild avloppsanläggning påverkar dricksvattenkvaliteten Risker i olika boenden Tillfälliga boenden finns i många olika former, och det kan vara olika risker förknippade med olika boendetyper. De boenden som finns beskrivna i Hälsoskydd vid tillfälligt boende är: Hotell, pensionat, konferensanläggning med boende Lägergårdar Vandrarhem Tillfällig bostad för arbetskraft Härbärge Militärförläggning 6 Transitenhet/ förläggning för asylsökande Lägenhetshotell Rum i eller i anslutning till bostad Campingplats Stugby Naturcamping Boende i samband med festivaler, stora idrottstävlingar mm Lägerverksamhet med boende i tält eller i vindskydd Fjällstuga Gästhamn Risker kopplade till dessa typer av boenden finns beskrivna i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Nedan ges exempel på risker i några boendeformer som är tillfälliga men inte tas upp i handboken: Äldreomsorg, t.ex. demensboenden, gruppboenden. Den största risken kopplad till dessa typer av boende är risk för legionärsjuka varför kontroll av vattentemperaturen bör prioriteras i tillsynen. Risker som har identifierats vid tidigare tillsyn har förutom legionella även varit bristande ventilation och otillräckliga städrutiner. Boenden för ensamkommande flyktingbarn. Här bör fokus vid tillsyn ligga på hygien och städrutiner. Frågor som kan vara bra att fundera över vid inspektion kan vara; Hur säkerställer de ansvariga att hygienen är tillräcklig för att förhindra smitta? Fungerar de rutiner som de har i praktiken? Missbruksboenden När det gäller olika typer av utslussningsboenden, där det bor personer som ska tränas i att ta hand om en lägenhet/rum på egen hand är det viktigt att det finns rutiner för att säkerställa att städningen är tillräckligt god av både rum och gemensamma utrymmen. (Har de

7 besittningsskydd har vi inte utan vidare rätt att gå in i deras rum, se vidare om Tillträde till bostäder på sid 11) Häkten/fängelser Här vistas många personer som har svårt att föra sin egen talan. Risk för blodsmitta kan förekomma då det på vissa häkten/anstalter finns gym. Bristande städning och underhåll av fastighet är exempel på andra risker. Prioriteringar Prioritera tillsynen på de boenden där det bor personer som på olika sätt har svårt att föra sin egen talan och därigenom påverka sitt val av boende. Det kan exempelvis handla om handikappade, barn, flyktingar, kriminella och säsongsarbetare. Bland dessa kan det, när detta handläggarstöd skrivs 2014, finnas anledning att framhålla migrationsboenden (av olika slag) som särskilt angelägna att prioritera för tillsyn. Anledningen är den stora ökningen av antalet flyktingar på senare tid och som väntas öka ytterligare framöver, och att man vid tillsyn i vissa fall funnit stora brister i standard, underhåll och hygien (städning m.m.) på dessa boenden. Dricksvatten kan behöva uppmärksammas Tillfälliga boenden med egen dricksvattentäkt som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska ha ett fungerande egenkontrollprogram omfattande bl.a. driftsinstruktioner, regelbundna provtagningar m.m. Allt för att kunna garantera att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Nya verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är också skyldiga att göra en anmälan för registrering till kontrollmyndigheten (kommunens miljönämnd). De som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är alla som i genomsnitt tillhandahåller 10 m 3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer minst 50 personer. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas dock alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Verksamhet med uthyrning av rum, stuga eller liknande tillfälligt boende som är avsedd för att samtidigt ta emot högst 8 gäster räknas dock inte som kommersiell. För dessa, samt för övriga anläggningar (mindre än 10 m 3 /dygn eller färre än 50 personer) gäller istället Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (3). Följande anges i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (punkt nr 6 avser vatten): Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa 33 I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 7

8 Lagstiftning och myndigheter Miljöbalken (SFS 1998:808) se 3 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 : Verksamheter som tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt i sin tillsyn, se 4 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende. 33 : Krav på bostäder. Paragrafen återges här på sid 7. Miljötillsynsförordning (2011:13) Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Smittskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: -ventilation FoHMFS 2014:18 -fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 -radon inomhus FoHMFS 2014:16 -temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 -buller inomhus FoHMFS 2014:13 -höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 -städning FoHMFS 2014:19 Naturvårdsverket Avfallsförordningen, Föreskrifter, Allmänna råd. Handböcker Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) Socialstyrelsens Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (6) Socialstyrelsens Fastighetsägarnas egenkontroll (7) 8 Socialstyrelsens Temperatur inomhus (8) Socialstyrelsens Kemiska ämnen i inomhusmiljön (9) Socialstyrelsens Buller (10) Socialstyrelsens Radon i inomhusluft (11) Naturvårdsverkets Egenkontroll (12) Naturvårdsverkets Operativ tillsyn (13) Livsmedelsverket Livsmedelslagstiftningen Föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Råd om enskild dricksvattenförsörjning (3) Tillsyns- och föreskriftsrådet, TOFR (har från våren 2014 ingen egen webbplats, utan hittas på Naturvårdsverkets webb) Beslut till miljöbalken (14) Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken (15) Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen Smittskyddsenheter Varje landsting/region har en smittskyddsenhet som kan ge råd och stöd i smittskyddsfrågor. Gemensamma informationsinsatser kan göras i tillsynen. I vårt län kontaktas Smittskydd Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum VMC är ett miljömedicinskt kompetenscentrum. De kartlägger miljörelaterade hälsorisker och utför miljömedicinska utredningar åt t.ex. miljöförvaltningar vid svåra miljömedicinska frågeställningar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg - IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. (Läs mer på sid 5.)

9 Räddningstjänst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor - Räddningstjänsten genomför tillsyn på tillfälligt boende och har ofta kunskap om lokalerna. Byggnadsnämnd - Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) - Byggnadsnämnden har krav på ansökan och anmälan av nya byggnader och lokaler samt vid ändrad användning av lokaler. Det är vanligt att miljönämnden är remissinstans för sådana ärenden. Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Här finns vägledning kring exempelvis legionella, radonåtgärder, ventilation, fukt, inomhusklimat och bullerskydd. Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar utifrån arbetsmiljölagstiftningen för flera av de verksamheter som även miljönämnden har tillsyn över. Samverkan kring tillsynen kan vara till fördel i många fall. Kriminalvården - Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. I kommunerna kan det finnas häkte, anstalt/fängelse och vårdboende. Socialnämnd/Omsorgsnämnd De nämnder som har ansvaret för tillfälliga boenden som exempelvis boende för ensamkommande flyktingbarn och slussboenden samt vårdboenden som demens- och missbruksboenden. Nationella miljömål som berör tillfälligt boende God bebyggd miljö Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet Säker strålmiljö Ingen övergödning Polisen - Lag om hotell och pensionatsrörelse - Tillstånd krävs för att driva hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och pensionatrörelse avses yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Tillstånd krävs för verksamhet av viss storlek. Tillståndet söks skriftligen hos polismyndigheten på orten. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Exempel på områden som SSM ger vägledning kring är radon, berggrund, solarier, mobiltelefoni, kraftledningar etc. Migrationsverket Migrationsverket är en av verksamhetsutövarna inom tillfälligt boende. Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende. 9

10 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Enligt 45 punkt 4 FMH gäller att kommunen i tillsynen ska ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, och enligt punkt 2 gäller detsamma bland annat lokaler för omhändertagande, och enligt punkt 1 byggnader som innehåller bostäder. Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Miljökontoret är skyldigt att ha ett tillsynsregister. Det ska också omfatta tillfälliga boenden. Alla verksamheter i kommunen som kan räknas hit är kanske inte kända av miljökontoret. Till stöd för att få tillsynsregistret så komplett som möjligt har projektgruppen ställt samman bilagan Hur hitttas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Tillsynsplan och prioriteringar Eftersom dessa verksamheter ska ägnas särskild uppmärksamhet (se ovan) måste en planerad tillsyn finnas, den kan inte endast vara klagomålsbaserad. Projektgruppen ger inga råd om hur det ska tas upp i tillsynsplanen, t.ex. om tillsynen bör ske kampanjvis eller löpande med vissa tidsintervaller, men verksamheter med störst risker bör prioriteras i tillsynsplaneringen. Se avsnittet Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen i detta handläggarstöd för vägledning om prioriteringar. 10 Livsmedelskontroll på verksamheten? Hör med livsmedelsinspektörerna på den egna förvaltningen om det finns ärenden på den verksamhet som är aktuell för inspektion. Kanske ska inspektion genomföras gemensamt? Dricksvatten kan behöva uppmärksammas, se sid 7. Tips för tillsynen Checklista En checklista för tillsyn finns med som bilaga i detta handläggarstöd. Checklistan är relativt utförlig, men det är inte nödvändigt eller kanske ens önskvärt att ta upp allt vid ett och samma tillsynsbesök. En del av frågorna avser egenkontroll och innebär att inspektören behöver tala med ansvariga, andra frågor avser iakttagelser under inspektionsbesöket. Oanmält eller föranmält Projektgruppen bedömer att det vid dessa verksamheter oftast är bäst med inspektion utan föranmälan, för att se verksamheten som den ser ut till vardags vad avser till exempel städning och rengöring, avfallshantering, beläggningsgrad med mera. Om ingen ansvarig chef eller motsvarande finns på plats vid besöket försvårar det visserligen granskningen av egenkontrollen, men det kan dock lösas genom telefonkontakt med ansvarig efter tillsynsbesöket, eller i vissa fall ett förbokat återbesök. I vissa fall olämpligt att inte föranmäla Oanmäld inspektion är dock inte lämplig vid boenden där man kan förvänta sig att ingen personal finns på plats, det kan exempelvis

11 gälla migrationsboenden och boenden för arbetskraft. I sådana fall bör inspektören försäkra sig innan besöket om att någon från verksamheten eller fastighetsägaren kan följa med (men då gärna med kort varsel). Beakta också för migrationsboenden följande (citat från Tillsyn av migrationsboenden (17) från Eksjö kommun/miljösamverkan F): De boende är inte alltid införstådda med din roll i samhället och kan uppfatta en främmande persons närvaro som hotfull. Språket kan vara ett problem. Beroende på religion är du som man inte alltid välkommen in i kvinnors närvaro, respektera detta och låt de som bor där förbereda sig för att du kommer in i deras hem. Tänk på att du är i någons hem, respektera det. Försök att le och förklara att du enbart är intresserad av att se skicket på boendet. Fråga gärna de boende om de har något som de vill ta upp/visa, den typen av information kan vara mycket värdefull. Har boende bett miljökontoret att komma och inspektera kan besöket ändå göras utan att verksamhetsutövare eller fastighetsägare är på plats. Tillträde till bostäder Tillsynsmyndigheten har enligt 28 kap. 1 MB rätt till tillträde till fastigheter, byggnader med mera. I 6 samma kapitel står under rubrik Aktsamhetskrav: Åtgärder enligt 1-5 skall utföras så att minsta skada och intrång orsakas. Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Den bestämmelsen bör innebära restriktivitet mot att försöka tvinga sig in i människors bostäder för att utöva tillsyn, samtidigt som tillträdesrätten ändå finns om den behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa, men alltså inte för tillsyn av andra frågor. Projektgruppen har inte försökt ta reda på om 11 det här kan vara någon skillnad mellan boende med besittningsskydd och tillfälligt boende, men sannolikt är det inte lika självklart att kunna gå in i ett boende med besittningsskydd. Egenkontrollen Granskning av egenkontroll bör alltid ingå. Det som denna granskning ska ge svar på är frågorna 1. Finns det en rutin? 2. Är rutinen känd av dem som ska tillämpa den? 3. Tillämpas rutinen? Rutin kan här avse ett komplett system för egenkontroll eller en viss rutin som inspektören särskilt vill fokusera på vid den aktuella inspektionen, exempelvis städrutiner. Vem kan förelägganden riktas till, den som driver verksamheten eller fastighetsägaren? Vem är verksamhetsutövare? Såväl fastighetsägaren som den som bedriver verksamhet i fastigheten kan vara verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och därmed bli aktuell för tillsyn och förelägganden. Ofta är fastighetsägare och verksamhetsutövare samma juridiska person, t.ex. en hotellrörelse som äger sin fastighet. I andra fall är det en fastighetsägare som den som bedriver verksamheten hyr in sig hos, t.ex. är det ofta så för migrationsboenden där Migrationsverket hyr bostäder av en fastighetsägare. Vanligt är att tillsynsmyndigheten riktar förelägganden till den egentliga verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren får sedan i sin tur ta upp med fastighetsägaren om några av åtgärderna kräver medverkan av denne. Genom rättsfall (t.ex. MÖD 2009-M 6554 som gäller just migrationsboenden) har det dock klarlagts att förelägganden måste riktas mot den som har rådighet att utföra åtgärden i fråga. Exempelvis kan

12 Migrationsverket inte åtgärda ventilationen, föreläggande om det måste därför riktas till fastighetsägaren. Det ovannämnda kan sammanfattas med detta citat från en föredragningsbild (Eksjö kommun) på projektets seminariedag 26 maj 2014: En verksamhetsutövare är den som har den juridiska möjligheten och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder för att avhjälpa en brist. Migrationsverket är verksamhetsutövare för verksamheten migrationsboende, ansvarar för personerna på anläggningen, städning, information etc. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare vad gäller uthyrningen av fastigheter för bostadsändamål och ansvarar för fastighetsrelaterade frågor som skötsel, underhåll, skadedjursbekämpning, reparationer etc. Projektgruppen vill dock framhålla att det inte alltid behöver vara solklart vem som har rådigheten över en viss fråga. Det är också osäkert i vilken mån avtal om ansvarsfördelning mellan den som driver verksamheten och fastighetsägaren påverkar vem ett föreläggande ska riktas mot. Det måste dock, enligt projektgruppens bedömning, vara möjligt att vid allvarliga missförhållanden förbjuda verksamheten, även om missförhållandet orsakats av något som fastighetsägaren har rådighet över. Det är, oavsett om det handlar om föreläggande eller förbud, ofta lämpligt att informera båda parterna. Kopia av beslut som är riktat till den som bedriver verksamheten kan alltså skickas till fastighetsägaren om det rör något denne bör känna till, och vice versa. Inspektionsmeddelanden och förelägganden Här finns inte medtaget några exempel på inspektionsmeddelanden (inspektionsrapporter) eller förelägganden. För allmän vägledning om att skriva förelägganden hänvisar vi till Beslut till miljöbalken (14) och Lathund för sanktionsärenden (16). 12 Inspektionskort Ett alternativ till inspektionsmeddelanden är inspektionskort, även benämnda kontrollkort (då avseende livsmedelskontroll). Göteborgs miljöförvaltning använder numera kontrollkort i livsmedelskontrollen, och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MöS) har sedan följt efter och börjat använda det också på andra tillsynsområden. På ett inspektionskort anges (utöver vissa basuppgifter) endast med kryssmarkeringar: 1) vilka områden som granskats, och 2) om miljöbalkens krav på dessa områden uppfyllts eller ej. Det ligger utanför ramen för detta handläggarstöd att närmare förklara hur inspektionskort kan användas och deras för- och nackdelar. MVG hoppas kunna ge information om det i ett separat dokument. I bilagan Checklista för tillsyn är den sista delen, Summering per kontrollområde, i princip utformad så att den skulle kunna tas in i ett inspektionskort. Checklistan i övrigt, liksom hela handläggarstödet, kan dock användas även vid mer traditionella tillsynsbesök som följs av ett inspektionsmeddelande. Varje miljökontor väljer naturligtvis själv sitt arbetssätt. Samråd med andra myndigheter och stöd i bedömningsfrågor m.m. I svårbedömda frågor när det gäller hälsoskydd/miljömedicin kan möjligheter finnas att få hjälp av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) eller om det specifikt gäller smittskydd, Smittskydd Västra Götaland. Se mer information om dessa under rubrik Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen i avsnitt Lagstiftning och myndigheter. Där finns också uppgifter om andra myndigheter som kan vara bra att samråda med eller få uppgifter från om tillsynsobjekten.

13 Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Se avsnittet Lagstiftning och myndigheter Lagstiftning Författningar som berör området finns redovisade i avsnittet Lagstiftning och myndigheter Här är kort information om hur man hittar dessa: Lagar och förordningar (SFS) hittas enklast i Lagboken hos Notisum, Utöver de sökmöjligheter som finns där så går det om SFS-numret är känt att direkt skriva in följande webbadress i sin webbläsare: där åååå är årtalet och #### är numret (alltid fyra siffror, om numret är kortare så inled med nollor). Exempel, Miljöbalk (1998:808): Det går också att använda sig av Lagrummet, men författningarna är mer lättlästa på Notisum. Myndigheters föreskrifter och allmänna råd finns i varje myndighets egen författningssamling på respektive webbplats. För att hitta dit har man god hjälp av Lagrummet, klicka där på Myndigheters föreskrifter, och sedan på namnet på den myndighet vars föreskrifter eller allmänna råd man söker, t.ex. Folkhälsomyndigheten. 13 Referenser och litteratur 1. Prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del 2 sid Hälsoskydd vid tillfälligt boende - Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf (Folkhälsomyndigheten) 3. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Finns som pdf på webbsidan Egen brunn 4. Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler, Socialstyrelsen, SOL- och LSS-registret. Webbsida hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 6. Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 7. Fastighetsägarnas egenkontroll. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 8. Temperatur inomhus. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 9. Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Rapport. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 10. Buller- Höga ljudnivåer och buller inomhus. Handbok. Socialstyrelsen2008. Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 11. Radon i inomhusluft. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 12. Egenkontroll. Handbok 2001:3. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 13. Operativ tillsyn. Handbok 2001:4. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 14. Beslut till miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet 2013 Länk till pdf. 15. Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet Länk till pdf. 16. Lathund för sanktionsärenden. Miljösamverkan Västra Götaland 2009, revideras Länk till pdf. 17. Tillsyn av migrationsboenden. Eksjö kommun/miljösamverkan F. Opublicerad. Länk till information om projektet.

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Tillsyn campingplatser

Tillsyn campingplatser MILJÖSAMVERKAN F Tillsyn campingplatser 2016-04-04 Innehållsförteckning Tillsyn campingplatser... 2 Arbetsgrupp... 2 Mål... 2 Avgränsningar... 2 Handläggarstöd... 2 Definitioner... 3 Vilka typer av boenden

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn PROJEKT Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn Rapport avseende tillsynsprojekt 2016 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014-11-18 Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014:1 Tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende 2012-2014 Projektet är utfört av bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun.

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Ett tillsynsprojekt inriktat mot tillfälligt boende Juli -Augusti 2005 Resultatet sammanställt av: Anette Stångmyr Miljöinspektör Telefon 0243-742 25 Fax 0243-742

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Tillsyn av campingplatser i Jönköpings kommun 2005

Tillsyn av campingplatser i Jönköpings kommun 2005 Tillsyn av campingplatser i Jönköpings kommun 2005 Utförd av Petra Andersson Hälsoskyddsenheten Miljökontoret Jönköpings kommun Sammanfattning Under sommaren 2005 har tillsynsbesök utförts hos åtta campingplatser

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Att starta verksamhet med solarium

Att starta verksamhet med solarium Informationsblad Att starta verksamhet med solarium Anmälan Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds att sola solarium måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, senast 6 veckor

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy December 2015 Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy december 2015 Detta handläggarstöd är en bearbetning och uppdatering

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL 2015/ 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL Projektet utfördes under hösten 2015 och våren 2016 av miljöinspektörerna Helen Johansson,

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Hälsoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Fastställd på projektgruppsmöte 4 december 2013 Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Bakgrund I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Drift

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer