Handläggarstöd tillfälligt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarstöd tillfälligt boende"

Transkript

1 Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Var man hittar mer information Litteratur, länkar m.m. Bilagor: Checklista för tillsynn Hur hittas olika tillfälliga boenden?? Information till VUU plats för bild Klicka ovan eller gå till detaljerad innehållsförteckning plats för bild oktober 2014

2 Innehåll Inledning om detta handläggarstöd... 3 Bakgrund och syfte... 3 Läsanvisning... 3 Projektgrupp... 3 Vad omfattas... 4 Definitioner... 4 Vilka typer av boenden ingår... 4 Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra?... 5 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen... 6 Risker i olika boenden... 6 Prioriteringar... 7 Dricksvatten kan behöva uppmärksammas... 7 Lagstiftning och myndigheter... 8 Nationella miljömål som berör tillfälligt boende... 9 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Tillsynsplan och prioriteringar Livsmedelskontroll på verksamheten? Tips för tillsynen Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Lagstiftning Referenser och litteratur Bilagor Checklista för tillsyn Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Information till VU Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland samt adressuppgifter 2

3 Inledning om detta handläggarstöd Bakgrund och syfte I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom önskemål om dels ett hälsoskyddsprojekt om gym och idrott, dels ett hälsoskyddsprojekt om tillfälligt boende. Det beslöts när verksamhetsplanen fastställdes att hantera båda frågorna i ett gemensamt projekt som inleddes 2013 och slutförs under Detta handläggarstöd gäller tillfälligt boende. Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av tillfälliga boenden. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna. Handläggarstödet är kortfattat och utgår från risker i verksamheterna och vad som kan behöva prioriteras i tillsynen. Hänvisningar görs till annan litteratur med mer information, inte minst handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Det är lämpligt att först ta del av handboken och sedan använda detta handläggarstöd som ett komplement. Läsanvisning Börja gärna med att läsa igenom avsnitten Vad omfattas Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen och Lagstiftning och myndigheter Tips och vägledning för tillsynen finns i Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn som kompletteras av bilagan Checklista för tillsyn. Ett komplement är också bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Hänvisning till litteratur är i form av upphöjd referenssiffra inom parantes. Exempel: (36). Denna litteratur finns i en lista i avsnittet Var man hittar mer information. Referenssiffrorna är klickbara så att det är enkelt att komma till den aktuella titeln i listan. Där är det i sin tur, så långt det varit möjligt, länkat till den aktuella litteraturen. Hänvisningar till sidnummer, bilagor m.m. är oftast klickbara trots att det inte blåmarkerats. Projektgrupp Handläggarstödet har sammanställts av en projektgrupp i Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) med följande deltagare: Liv Berg, Marks kommun, Miljöenheten Naida Granov, Tjörns kommun, Miljöavdelningen Kristin Gullstrand, Mölndals stad, Miljöförvaltningen Gudrun Törnström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten Lasse Lind, MVG, projektledare, sammankallande. 3

4 Vad omfattas Definitioner Tillfälliga boenden Vårdlokaler Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har olika krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Av förarbetena (1) till miljöbalken framgår att allmänna lokaler till exempel kan vara hotell och likande, det vill säga tillfälligt boende där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. En entydig definition av tillfälligt boende saknas och varje enskild situation får därför bedömas separat. Vanligen betraktas inte ett boende som tillfälligt om det går att identifiera ett besittningsskydd enligt 12 kap. 3 jordabalken. Korttidsboende är ett tillfälligt boende. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Karaktäristiskt för tillfälliga boenden är att i denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Ofta delar de boende på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten. Bygglov kan krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt. Vid bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig kan nedanstående punkter användas. Den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden är näringsidkare, kallar sig företagare, 4 uppenbarligen bedriver verksamheten kommersiellt, utför tjänster åt någon annan, tar betalt, eller agerar inte som privatperson (2). Verksamheter som bedrivs i vårdlokaler är hälso- och sjukvård, socialtjänst, tandvård samt annan vård eller omsorg. Vårdlokaler och skötseln av dessa ska enligt miljöbalken inte innebära olägenhet för människor som vistas i lokalen (4). Vilka typer av boenden ingår Läs även bilagan Hur hittas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? som tar upp fler typer än de som nämns här. Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser, bed & breakfast och andra typer av tillfälliga övernattningar. Fler exempel är lägergårdar, härbärgen, övernattningsstugor och möblerade företagsbostäder. Andra typer av tillfälliga boenden kan vara sådana boenden som anordnas för tillfällig arbetskraft eller säsongsarbetare. I Migrationsverkets verksamhet utnyttjas också olika former av tillfälliga boenden som sammanfattande kan benämnas migrationsboenden: Transitboende är ett tillfälligt boende där ensamkommande flyktingbarn bor i väntan på att bli placerade i en anvisningskommun (en anvisningskommun har ett avtal med Migrationsverket). Andra former av migrationsboenden är ankomstboende där sökanden bor medan asylansökan registreras. Sedan flyttar sökanden vidare till ett asylboende och bor där i avvaktan på behandling av asylansökan.

5 Det finns även tillfälliga boenden som tillståndsprövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO: IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, samt för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Exempel på verksamheter enligt SoL är Hem för vård eller boende, Särskilt boende, Hem för viss annan heldygnsvård ( Korttidsboende ) samt Öppenvård och dagverksamhet för äldre. Genom tillståndsprövningen görs en bedömning om verksamheten har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet innan tillstånd utfärdas. I tillståndsprövningen bedömer IVO bl.a. verksamhetens kvalitets- och ledningssystem, lokaler och andra förutsättningar. IVO granskar lokalerna i samband med verksamhetsbesök, som görs både vid tillståndsprövning och vid ändringar som berör lokalerna. Den som söker tillstånd är själv skyldig att kontakta kommunens miljönämnd om mat ska tillredas. I sådana fall ska den sökande kunna visa för IVO att kontakt tagits. Kommunala verksamheter omfattas inte av tillståndsplikt. Däremot gäller samma regler och lagstiftning för såväl kommunala som privata verksamheter. IVO har ansvar för tillsyn av kommunala verksamheter. Tillsyn görs av respektive regionavdelning på IVO. Tillståndsenheten är nationell. IVO informerar inte Miljönämnden när tillstånd beviljats. På IVO:s webbplats finns tillgång till register över de verksamheter som godkänts (5). Hur skiljer vi olika typer av boenden från varandra? Ibland är det svårt att se var gränsen går mellan permanenta boenden, tillfälliga boenden och vårdlokaler. Gränserna mellan dessa kategorier är inte tydliga och vissa verksamheter kan sägas vara både vård och tillfälligt boende. Gemensamt för dessa verksamheter är att de omfattas av samma regler i 45 FMH, d.v.s. tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt dem i sin tillsyn. Bostäder har till skillnad från övriga kategorier en viss särställning i lagstiftningen, bland annat när det gäller tillsynsmyndighetens rätt till tillträde. Enligt 45 FMH, pkt.4, kallas även tillfälliga boenden för bostad. Av detta följer att 33 FMH med krav på bostäder, se sid 7, också gäller för tillfälligt boende. 5

6 Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Vid ett tillfälligt boende kan brister i hygien och boendemiljö medföra risker för människors hälsa eller andra olägenheter. De hälsorisker som ingår i begreppet olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och som det finns risk för vid tillfälligt boende beskrivs i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) : smitta genom mat och vatten smitta genom lokaler och utrustning skadedjur och ohyra ämnen i luften kyla och värme bullerstörningar annat obehag eller annan hälsorisk, t ex bristande tillgång till toaletter, hygienutrymmen, dagsljus eller belysning miljöpåverkan, t ex genom ovarsam kemikaliehantering som via påverkan på miljön blir en hälsorisk eller då en enskild avloppsanläggning påverkar dricksvattenkvaliteten Risker i olika boenden Tillfälliga boenden finns i många olika former, och det kan vara olika risker förknippade med olika boendetyper. De boenden som finns beskrivna i Hälsoskydd vid tillfälligt boende är: Hotell, pensionat, konferensanläggning med boende Lägergårdar Vandrarhem Tillfällig bostad för arbetskraft Härbärge Militärförläggning 6 Transitenhet/ förläggning för asylsökande Lägenhetshotell Rum i eller i anslutning till bostad Campingplats Stugby Naturcamping Boende i samband med festivaler, stora idrottstävlingar mm Lägerverksamhet med boende i tält eller i vindskydd Fjällstuga Gästhamn Risker kopplade till dessa typer av boenden finns beskrivna i handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Nedan ges exempel på risker i några boendeformer som är tillfälliga men inte tas upp i handboken: Äldreomsorg, t.ex. demensboenden, gruppboenden. Den största risken kopplad till dessa typer av boende är risk för legionärsjuka varför kontroll av vattentemperaturen bör prioriteras i tillsynen. Risker som har identifierats vid tidigare tillsyn har förutom legionella även varit bristande ventilation och otillräckliga städrutiner. Boenden för ensamkommande flyktingbarn. Här bör fokus vid tillsyn ligga på hygien och städrutiner. Frågor som kan vara bra att fundera över vid inspektion kan vara; Hur säkerställer de ansvariga att hygienen är tillräcklig för att förhindra smitta? Fungerar de rutiner som de har i praktiken? Missbruksboenden När det gäller olika typer av utslussningsboenden, där det bor personer som ska tränas i att ta hand om en lägenhet/rum på egen hand är det viktigt att det finns rutiner för att säkerställa att städningen är tillräckligt god av både rum och gemensamma utrymmen. (Har de

7 besittningsskydd har vi inte utan vidare rätt att gå in i deras rum, se vidare om Tillträde till bostäder på sid 11) Häkten/fängelser Här vistas många personer som har svårt att föra sin egen talan. Risk för blodsmitta kan förekomma då det på vissa häkten/anstalter finns gym. Bristande städning och underhåll av fastighet är exempel på andra risker. Prioriteringar Prioritera tillsynen på de boenden där det bor personer som på olika sätt har svårt att föra sin egen talan och därigenom påverka sitt val av boende. Det kan exempelvis handla om handikappade, barn, flyktingar, kriminella och säsongsarbetare. Bland dessa kan det, när detta handläggarstöd skrivs 2014, finnas anledning att framhålla migrationsboenden (av olika slag) som särskilt angelägna att prioritera för tillsyn. Anledningen är den stora ökningen av antalet flyktingar på senare tid och som väntas öka ytterligare framöver, och att man vid tillsyn i vissa fall funnit stora brister i standard, underhåll och hygien (städning m.m.) på dessa boenden. Dricksvatten kan behöva uppmärksammas Tillfälliga boenden med egen dricksvattentäkt som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska ha ett fungerande egenkontrollprogram omfattande bl.a. driftsinstruktioner, regelbundna provtagningar m.m. Allt för att kunna garantera att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Nya verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är också skyldiga att göra en anmälan för registrering till kontrollmyndigheten (kommunens miljönämnd). De som omfattas av dricksvattenföreskrifterna är alla som i genomsnitt tillhandahåller 10 m 3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer minst 50 personer. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas dock alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Verksamhet med uthyrning av rum, stuga eller liknande tillfälligt boende som är avsedd för att samtidigt ta emot högst 8 gäster räknas dock inte som kommersiell. För dessa, samt för övriga anläggningar (mindre än 10 m 3 /dygn eller färre än 50 personer) gäller istället Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (3). Följande anges i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (punkt nr 6 avser vatten): Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa 33 I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 7

8 Lagstiftning och myndigheter Miljöbalken (SFS 1998:808) se 3 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2). Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 : Verksamheter som tillsynsmyndigheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt i sin tillsyn, se 4 kap i Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende. 33 : Krav på bostäder. Paragrafen återges här på sid 7. Miljötillsynsförordning (2011:13) Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Smittskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: -ventilation FoHMFS 2014:18 -fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 -radon inomhus FoHMFS 2014:16 -temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 -buller inomhus FoHMFS 2014:13 -höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 -städning FoHMFS 2014:19 Naturvårdsverket Avfallsförordningen, Föreskrifter, Allmänna råd. Handböcker Socialstyrelsens Hälsoskydd vid tillfälligt boende (2) Socialstyrelsens Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (6) Socialstyrelsens Fastighetsägarnas egenkontroll (7) 8 Socialstyrelsens Temperatur inomhus (8) Socialstyrelsens Kemiska ämnen i inomhusmiljön (9) Socialstyrelsens Buller (10) Socialstyrelsens Radon i inomhusluft (11) Naturvårdsverkets Egenkontroll (12) Naturvårdsverkets Operativ tillsyn (13) Livsmedelsverket Livsmedelslagstiftningen Föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Råd om enskild dricksvattenförsörjning (3) Tillsyns- och föreskriftsrådet, TOFR (har från våren 2014 ingen egen webbplats, utan hittas på Naturvårdsverkets webb) Beslut till miljöbalken (14) Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken (15) Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen Smittskyddsenheter Varje landsting/region har en smittskyddsenhet som kan ge råd och stöd i smittskyddsfrågor. Gemensamma informationsinsatser kan göras i tillsynen. I vårt län kontaktas Smittskydd Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum VMC är ett miljömedicinskt kompetenscentrum. De kartlägger miljörelaterade hälsorisker och utför miljömedicinska utredningar åt t.ex. miljöförvaltningar vid svåra miljömedicinska frågeställningar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg - IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. (Läs mer på sid 5.)

9 Räddningstjänst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor - Räddningstjänsten genomför tillsyn på tillfälligt boende och har ofta kunskap om lokalerna. Byggnadsnämnd - Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) - Byggnadsnämnden har krav på ansökan och anmälan av nya byggnader och lokaler samt vid ändrad användning av lokaler. Det är vanligt att miljönämnden är remissinstans för sådana ärenden. Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Här finns vägledning kring exempelvis legionella, radonåtgärder, ventilation, fukt, inomhusklimat och bullerskydd. Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar utifrån arbetsmiljölagstiftningen för flera av de verksamheter som även miljönämnden har tillsyn över. Samverkan kring tillsynen kan vara till fördel i många fall. Kriminalvården - Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. I kommunerna kan det finnas häkte, anstalt/fängelse och vårdboende. Socialnämnd/Omsorgsnämnd De nämnder som har ansvaret för tillfälliga boenden som exempelvis boende för ensamkommande flyktingbarn och slussboenden samt vårdboenden som demens- och missbruksboenden. Nationella miljömål som berör tillfälligt boende God bebyggd miljö Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet Säker strålmiljö Ingen övergödning Polisen - Lag om hotell och pensionatsrörelse - Tillstånd krävs för att driva hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och pensionatrörelse avses yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad. Tillstånd krävs för verksamhet av viss storlek. Tillståndet söks skriftligen hos polismyndigheten på orten. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Exempel på områden som SSM ger vägledning kring är radon, berggrund, solarier, mobiltelefoni, kraftledningar etc. Migrationsverket Migrationsverket är en av verksamhetsutövarna inom tillfälligt boende. Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende. 9

10 Förslag och rekommendationer för genomförande av tillsyn Skyldighet att bedriva tillsyn Enligt 45 punkt 4 FMH gäller att kommunen i tillsynen ska ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, och enligt punkt 2 gäller detsamma bland annat lokaler för omhändertagande, och enligt punkt 1 byggnader som innehåller bostäder. Vad finns i kommunen? Tillsynsregister Miljökontoret är skyldigt att ha ett tillsynsregister. Det ska också omfatta tillfälliga boenden. Alla verksamheter i kommunen som kan räknas hit är kanske inte kända av miljökontoret. Till stöd för att få tillsynsregistret så komplett som möjligt har projektgruppen ställt samman bilagan Hur hitttas olika tillfälliga boenden som kan finnas i kommunen? Tillsynsplan och prioriteringar Eftersom dessa verksamheter ska ägnas särskild uppmärksamhet (se ovan) måste en planerad tillsyn finnas, den kan inte endast vara klagomålsbaserad. Projektgruppen ger inga råd om hur det ska tas upp i tillsynsplanen, t.ex. om tillsynen bör ske kampanjvis eller löpande med vissa tidsintervaller, men verksamheter med störst risker bör prioriteras i tillsynsplaneringen. Se avsnittet Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen i detta handläggarstöd för vägledning om prioriteringar. 10 Livsmedelskontroll på verksamheten? Hör med livsmedelsinspektörerna på den egna förvaltningen om det finns ärenden på den verksamhet som är aktuell för inspektion. Kanske ska inspektion genomföras gemensamt? Dricksvatten kan behöva uppmärksammas, se sid 7. Tips för tillsynen Checklista En checklista för tillsyn finns med som bilaga i detta handläggarstöd. Checklistan är relativt utförlig, men det är inte nödvändigt eller kanske ens önskvärt att ta upp allt vid ett och samma tillsynsbesök. En del av frågorna avser egenkontroll och innebär att inspektören behöver tala med ansvariga, andra frågor avser iakttagelser under inspektionsbesöket. Oanmält eller föranmält Projektgruppen bedömer att det vid dessa verksamheter oftast är bäst med inspektion utan föranmälan, för att se verksamheten som den ser ut till vardags vad avser till exempel städning och rengöring, avfallshantering, beläggningsgrad med mera. Om ingen ansvarig chef eller motsvarande finns på plats vid besöket försvårar det visserligen granskningen av egenkontrollen, men det kan dock lösas genom telefonkontakt med ansvarig efter tillsynsbesöket, eller i vissa fall ett förbokat återbesök. I vissa fall olämpligt att inte föranmäla Oanmäld inspektion är dock inte lämplig vid boenden där man kan förvänta sig att ingen personal finns på plats, det kan exempelvis

11 gälla migrationsboenden och boenden för arbetskraft. I sådana fall bör inspektören försäkra sig innan besöket om att någon från verksamheten eller fastighetsägaren kan följa med (men då gärna med kort varsel). Beakta också för migrationsboenden följande (citat från Tillsyn av migrationsboenden (17) från Eksjö kommun/miljösamverkan F): De boende är inte alltid införstådda med din roll i samhället och kan uppfatta en främmande persons närvaro som hotfull. Språket kan vara ett problem. Beroende på religion är du som man inte alltid välkommen in i kvinnors närvaro, respektera detta och låt de som bor där förbereda sig för att du kommer in i deras hem. Tänk på att du är i någons hem, respektera det. Försök att le och förklara att du enbart är intresserad av att se skicket på boendet. Fråga gärna de boende om de har något som de vill ta upp/visa, den typen av information kan vara mycket värdefull. Har boende bett miljökontoret att komma och inspektera kan besöket ändå göras utan att verksamhetsutövare eller fastighetsägare är på plats. Tillträde till bostäder Tillsynsmyndigheten har enligt 28 kap. 1 MB rätt till tillträde till fastigheter, byggnader med mera. I 6 samma kapitel står under rubrik Aktsamhetskrav: Åtgärder enligt 1-5 skall utföras så att minsta skada och intrång orsakas. Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Den bestämmelsen bör innebära restriktivitet mot att försöka tvinga sig in i människors bostäder för att utöva tillsyn, samtidigt som tillträdesrätten ändå finns om den behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa, men alltså inte för tillsyn av andra frågor. Projektgruppen har inte försökt ta reda på om 11 det här kan vara någon skillnad mellan boende med besittningsskydd och tillfälligt boende, men sannolikt är det inte lika självklart att kunna gå in i ett boende med besittningsskydd. Egenkontrollen Granskning av egenkontroll bör alltid ingå. Det som denna granskning ska ge svar på är frågorna 1. Finns det en rutin? 2. Är rutinen känd av dem som ska tillämpa den? 3. Tillämpas rutinen? Rutin kan här avse ett komplett system för egenkontroll eller en viss rutin som inspektören särskilt vill fokusera på vid den aktuella inspektionen, exempelvis städrutiner. Vem kan förelägganden riktas till, den som driver verksamheten eller fastighetsägaren? Vem är verksamhetsutövare? Såväl fastighetsägaren som den som bedriver verksamhet i fastigheten kan vara verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och därmed bli aktuell för tillsyn och förelägganden. Ofta är fastighetsägare och verksamhetsutövare samma juridiska person, t.ex. en hotellrörelse som äger sin fastighet. I andra fall är det en fastighetsägare som den som bedriver verksamheten hyr in sig hos, t.ex. är det ofta så för migrationsboenden där Migrationsverket hyr bostäder av en fastighetsägare. Vanligt är att tillsynsmyndigheten riktar förelägganden till den egentliga verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren får sedan i sin tur ta upp med fastighetsägaren om några av åtgärderna kräver medverkan av denne. Genom rättsfall (t.ex. MÖD 2009-M 6554 som gäller just migrationsboenden) har det dock klarlagts att förelägganden måste riktas mot den som har rådighet att utföra åtgärden i fråga. Exempelvis kan

12 Migrationsverket inte åtgärda ventilationen, föreläggande om det måste därför riktas till fastighetsägaren. Det ovannämnda kan sammanfattas med detta citat från en föredragningsbild (Eksjö kommun) på projektets seminariedag 26 maj 2014: En verksamhetsutövare är den som har den juridiska möjligheten och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder för att avhjälpa en brist. Migrationsverket är verksamhetsutövare för verksamheten migrationsboende, ansvarar för personerna på anläggningen, städning, information etc. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare vad gäller uthyrningen av fastigheter för bostadsändamål och ansvarar för fastighetsrelaterade frågor som skötsel, underhåll, skadedjursbekämpning, reparationer etc. Projektgruppen vill dock framhålla att det inte alltid behöver vara solklart vem som har rådigheten över en viss fråga. Det är också osäkert i vilken mån avtal om ansvarsfördelning mellan den som driver verksamheten och fastighetsägaren påverkar vem ett föreläggande ska riktas mot. Det måste dock, enligt projektgruppens bedömning, vara möjligt att vid allvarliga missförhållanden förbjuda verksamheten, även om missförhållandet orsakats av något som fastighetsägaren har rådighet över. Det är, oavsett om det handlar om föreläggande eller förbud, ofta lämpligt att informera båda parterna. Kopia av beslut som är riktat till den som bedriver verksamheten kan alltså skickas till fastighetsägaren om det rör något denne bör känna till, och vice versa. Inspektionsmeddelanden och förelägganden Här finns inte medtaget några exempel på inspektionsmeddelanden (inspektionsrapporter) eller förelägganden. För allmän vägledning om att skriva förelägganden hänvisar vi till Beslut till miljöbalken (14) och Lathund för sanktionsärenden (16). 12 Inspektionskort Ett alternativ till inspektionsmeddelanden är inspektionskort, även benämnda kontrollkort (då avseende livsmedelskontroll). Göteborgs miljöförvaltning använder numera kontrollkort i livsmedelskontrollen, och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MöS) har sedan följt efter och börjat använda det också på andra tillsynsområden. På ett inspektionskort anges (utöver vissa basuppgifter) endast med kryssmarkeringar: 1) vilka områden som granskats, och 2) om miljöbalkens krav på dessa områden uppfyllts eller ej. Det ligger utanför ramen för detta handläggarstöd att närmare förklara hur inspektionskort kan användas och deras för- och nackdelar. MVG hoppas kunna ge information om det i ett separat dokument. I bilagan Checklista för tillsyn är den sista delen, Summering per kontrollområde, i princip utformad så att den skulle kunna tas in i ett inspektionskort. Checklistan i övrigt, liksom hela handläggarstödet, kan dock användas även vid mer traditionella tillsynsbesök som följs av ett inspektionsmeddelande. Varje miljökontor väljer naturligtvis själv sitt arbetssätt. Samråd med andra myndigheter och stöd i bedömningsfrågor m.m. I svårbedömda frågor när det gäller hälsoskydd/miljömedicin kan möjligheter finnas att få hjälp av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) eller om det specifikt gäller smittskydd, Smittskydd Västra Götaland. Se mer information om dessa under rubrik Andra myndigheter/organisationer som kan vara till stöd i tillsynen i avsnitt Lagstiftning och myndigheter. Där finns också uppgifter om andra myndigheter som kan vara bra att samråda med eller få uppgifter från om tillsynsobjekten.

13 Var man hittar mer information Myndigheter och organisationer Se avsnittet Lagstiftning och myndigheter Lagstiftning Författningar som berör området finns redovisade i avsnittet Lagstiftning och myndigheter Här är kort information om hur man hittar dessa: Lagar och förordningar (SFS) hittas enklast i Lagboken hos Notisum, Utöver de sökmöjligheter som finns där så går det om SFS-numret är känt att direkt skriva in följande webbadress i sin webbläsare: där åååå är årtalet och #### är numret (alltid fyra siffror, om numret är kortare så inled med nollor). Exempel, Miljöbalk (1998:808): Det går också att använda sig av Lagrummet, men författningarna är mer lättlästa på Notisum. Myndigheters föreskrifter och allmänna råd finns i varje myndighets egen författningssamling på respektive webbplats. För att hitta dit har man god hjälp av Lagrummet, klicka där på Myndigheters föreskrifter, och sedan på namnet på den myndighet vars föreskrifter eller allmänna råd man söker, t.ex. Folkhälsomyndigheten. 13 Referenser och litteratur 1. Prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del 2 sid Hälsoskydd vid tillfälligt boende - Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf (Folkhälsomyndigheten) 3. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Finns som pdf på webbsidan Egen brunn 4. Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler, Socialstyrelsen, SOL- och LSS-registret. Webbsida hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 6. Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 7. Fastighetsägarnas egenkontroll. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 8. Temperatur inomhus. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 9. Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Rapport. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 10. Buller- Höga ljudnivåer och buller inomhus. Handbok. Socialstyrelsen2008. Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 11. Radon i inomhusluft. Handbok. Socialstyrelsen Länk till pdf hos Folkhälsomyndigheten. 12. Egenkontroll. Handbok 2001:3. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 13. Operativ tillsyn. Handbok 2001:4. Naturvårdsverket. Länk till pdf. 14. Beslut till miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet 2013 Länk till pdf. 15. Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken. Tillsyns- och föreskriftsrådet Länk till pdf. 16. Lathund för sanktionsärenden. Miljösamverkan Västra Götaland 2009, revideras Länk till pdf. 17. Tillsyn av migrationsboenden. Eksjö kommun/miljösamverkan F. Opublicerad. Länk till information om projektet.

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer