SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Regionförbundets medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar"

Transkript

1 REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbesluta om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Årsredovisningen för 2011 har nu behandlats av regionstyrelsen och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fixllmäktigebeslutar om ansvarsfrihet. Följande mall kan användas vid formulering av medlemmarnas respektive beslut: "Bakgrund: Regionffirbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Beslut Regionstyrelsen beviljas anvazsfrihet för 2011." REGIONFÖRBUNDETSÖRMLAND ~J~ Göran Norberg Förbundsdirektör Bilagor: Protokollsutdrag med årsredovisning Revisionsberättelse Box 325, Nyköping Besbksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(7)

2 a =7l 1 ~GI V 1LH I V D PROTOKOLL Regionstvrelsen Regionförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 Bakgrund I Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksarnhetsamt den ekonomiska ställningen vid utgången av Regionförbundets revisorer ska granska verksamheten och kommer, enligt förbundsordningen, att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige vilka beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutade föreslå regionstyrelsen att godkänna årsredovisningen för 2011 och att översanda den till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade också att regionförbundets eget kapital bör ligga i nivån miljoner kronor och att ett underlag för ett sådant beslut, inklusive nivån på likvida medel, ska tas fram till regionstyrelsen imaj. Regionstyrelsens beslut Årsredovisningen för 2011 godkännes. Årsredovisningen översands till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbehandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Nivån på regionförbundets eget kapital bör ligga i storleksordningen miljoner kronor. Förbundsdirektören får i uppdrag att till styrelsemötet imaj ta fram underlag och förslag till beslut om nivån på eget kapital och likvida medel. Bilagor Årsredovisning för 2011 Box 325, Nykbping Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Oro nr: Justeras /j Protokotlsutdraget intygas 1~~J~,~~~~yyyy~/ '~ ~ ~~} / 1

3 t,, ~ R~~Aio~NFÖaeIu~,N~OEr PROTOKOLL S ~U ~ I v 1~ I V Q Regionstvrelsen Protokollsutdrag Regionförbundets medlemmar Revisorerna Akten Dnr Box 325, Nyköping Justeras Protokollsu~draget intygas Besbksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 i J/ Telefon: 'I~a 1 q E-post: ~ ~ ~ I y, ~~ Hemsida: y Ora nr ~ /t_~ t ~~

4 ,..^!REG1~NFd Fi6UN~ET so~n~~,~vd PROTOKOLL Regionstyrelsen PROTOKOLL FRÅN REGIONSTYRELSEN Torsdagen den 22 mars 2012 Box 325, Nyköping Justeras, Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 J Telefon e-post info onregion.sormland.se ~,~ ~ /' ~ '"~~ J ~/J

5 'f3egn10/n~~f~na8huf~irf7et S~~l V It~l VD PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens sammanträde Datum och plats Torsdagen den 22 mars, k Öster-Malma, Nyköping. Närvaro Närvaro, se nästa sida. Vid protokollet k Annika Gamsäter Justeras: ~~~~ Malin Hagerström (MP) Punkterna A till och med F ~~~~/ Thomas af Bjur (FP) Punkterna F till och med H Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Sto rhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon j'; e-post info(o region sormland,se ~~

6 ~.~f-2egtc7nförbundet S~RMLAND PROTOKOLL Regionstyrelsen Närvaro Beslutande ledamöter Eskilstuna kommun Ulf Ståhl (M), ersatte 7unmy Jansson (S) Kjell-Erik Israelsson (M) Lotta. Jonsson (KD) Gert Johansson (FP) Flens kommun Anders Berglöv (S) Björn Zettergvist (M) Gnesta kommun Johan Rocklind (S) Katrineholms kommun Göran Dahlström (S), från klockan Lars Härnström (M), från klockan Ewa Gallhammar (FP) Nyköpings kommun Urban Granström (S) Anne-Marie Wigertz (M) Malin Hagerström (MP), till klockan Oxelösunds kommun Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Strängnäs kommun Jens Persson (C), Strängnäs kommun Maria von Beetzen (M), ersatte Terese Askerstedt (MP) från klockan Trosa kommun Ann-Sofa Soleby-Eriksson (S), ersatte Daniel Portnoff (M) Björn Kjellström (MP), ersatte Bengt-Eric Sandström (FP) Vingåkers kommun Viking Jonsson (S) Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget Intygas Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon r e-post info onregion.sormlandse I ~ ty~~ ~,`J /,~j/ ~

7 S~~R -E~G~fC)/N~FÖRB~UN`~ET ~ E~51 V 1~ 1 V C~ PROTOKOLL Regionstyrelsen Landstinget Sörmland Leif Lindström (S), ersatte Åsa Kullgren (S) Jonas Widegren (S), ersatte Åsa Kratz (S) Britta Bergström (S) Roger Ljunggren (S) Magnus Leivik (M) Gustaf Wachtmeister (M) Ingrid Nyhlen Brege (M) Ylva G Karlsson (MP) Mattias Claesson (C) Thomas af Bjur (FP) Maud Ekman (V) Ej närvarande ledamöter Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun Magnus Johansson (MP), Eskilstuna kommun Maria Chergui (V), Eskilstuna kommun Terese Askerstedt (MP), Strängnäs kommun Daniel Portnoff (M), Trosa kommun Bengt-Eric Sandström (FP), Trosa kommun Åsa Kullgren (S), Landstinget Sörmland Åsa Kratz (S), Landstinget Sörmland Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Mazie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Landstinget Sörmland Gunnar Söderberg (MP), Landstinget Sörmland Mattias Pettersson (S), Oxelösunds kommun Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta kommun Övriga närvarande Mikael Palo och Ulrika Westin,Landstinget Sörmland Christer KaY Sundberg (FP), Landstinget Sörmland Göran Wide, Expekta Göran Norberg, Catharina Frändberg, Karin Botås, Lina Widlund från förbundskontoret Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon e-post info(o~reoion.sormlandse www region sormlandse Justeras ;~ AI ~! Protokollsutd raget intygas /I!J

8 REG~IO/N[FLJFtBLff~JD~"E''~T iii 1 V i 1 ~i 1~~ Beslutad RS 6 Datum Dnr Arvredovisning 2011 Box Nyköping Besöksadress: Storhusgvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: Fax: ion.sormland.se Hemsida: Org nr:

9 REGIDNF~RB~NOET ~1 111 F L.t~~~ Inledning. Regionförbacndets ändamål enligt färbcandsordningen_ Förbcan~lets a~ppgzfter enligt Zagen om samverkansorgan 5 Redovisning av målupp, fylleke Det regionala utvecklingsprogrammet_ Uppdraget En reviderad SSrmlandssh~ategi Infrastrukterr och kollektivtrafik 7 Uppdraget Ett utvecklat transportsystem 7 Uppdraget Ett effektivt system för kollektivtrafiken 8 och arbetsmarknad IO eget Ett näringsliv med goda förutsättningar 10 aget En konkurrenslvaftig besöksaäring 14 aget Ett gynnsamt innovationsklimat 16 eget Ett effektivt nyttj ande av EUs strukturfonder 16 eget En säkerställd tillgång på kompetens 17 inom kärnområdet Näringsliv och arbetsmarlrnad 17 Övriga uppdrag I8 Uppdraget En aktiv kommunikation och medlemsdialog 18 Uppdraget Internationell samverkan 19 Politisk styrning 2l Uppdraget Vidazeurieckling av det regionala ledarskapet 21 Uppdraget Regionförbundets ledningskonferenser 21 Förbundskontoret Regionförbandets resa~ltat 23 Budgetavstämning imkr 24 Huvudverksamhetens ekonomi ZS Ekonomisk sammanställning Eafrastruktur och kollektivtrafik 25 I{ommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrashuktur och kollektivtrafik 25 Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad 26 Kommentar till utfallet och budgetawilcelse Näringsliv och arbetsmazlmad 26 Ekonomisk sammanställning övriga uppdrag 27 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse övriga uppdrag 27 Sidoverksamhetens ekonomi 27 FoU i Stirmland 27 Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörniland 27 Samverkansprojekt med Leningradsregionen 28 Politiska styrningens ekonomi Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Personal Statlig ersättning för personal 29 Pensionsskuld 29 Administration och lokaler 29 Mål %r god ekonomisk hushållning 29 ZZ Zä J 5 D

10 ~,."ff"~i RfG~IO/N~~Fb/R~BUN~ET Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen Värderingsprinciper Avskrivningaz Finansiella anläggningstillgångar _ Balansräkning 32 IfassafZödesr~nanlys 33 Noter till resutlat- och balansviikning 34

11 ~+ ~~FEyGnIO,~N~Fb/R~BUNa~'E^`T~ +som ~ 1-'S 1 'V E L..f-\ ~ l,..j Inledning Den svaga konjunkturuppgång som kunde noteras i slutet av år 2010 har under 2011 förvandlats till en nedgång till följd av finanskrisen i Europa. I Sörmland har detta under året tagit sig uttryck i en stigande arbetslöshet och en rad varsel från företag som är beroende av världskonjunkturen. Det är också fortsatt svårt för lutets Lmgdomar och invånare med utomnordisk bakgund att etablera sig på arbetsmarknaden. För regionförbundet har tre frågor av stor strategisk betydelse dominerat årets agenda. Det är arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, den nya Sörmlandsstrategin, förberedelserna för den nya kollektivtrafikmyndigheten och regionfrågan. I december tog regionstyrelsen ett delbeslut loring Sörmlandsstrategin som innebar dels en revidering av visionen för länet, dels att övergripande mål och utmaningar lades fast. Under hela året har regionförbundet varit engagerat i utvecklnigen av kollektivtrafiken ilänet och under hösten har fokus varit på både bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten och shrtförande av utredningen om "Framtidens kollektivtrafik isörmland". Regionfrågan har varit uppe till dislaission vid regionstyrelsens samtliga möten under året. Vid ett brett seminari~un i augusti presenterade regionförbundet dislaissionsnnderlaget "Inför Sörmlands vägval i regionfrågan". Transportinfrastrukturen har under året aktualiserats genom den kapacitetsbrist som finns på järnvägarna i länet. I regionförbundets yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredningpekade styrelsen på att både underhåll och nyinvesteringar måste ske på länets viktigaste järnvägaz. I början av året skedde en uppvaktning hos Näringsdepartementet och frågan har under året följts upp av regionstyrelsen. Den gällande infrastndcturplanen %r Sörmland har bevakats under året. En ny studie av TGOJbauan har påbörjats och förbundet har medverkat till att samazbetet mellan kommunerna och Trafikverket förbättrats. Under 2011 har ett omfattande arbete skett för att få fram en ny besöksnäringsstrategi som hela länet kan stå bakom. I linje med den nya strategin har regionförbundet under året avsatt resurser för olika projekt för att utveckla denna expansiva näring i Sönnland. Arbetet med länets näringslivsstrategi och projektet "Innovationsmotorn" har genomförts som planerat och en inledande dialog om ett djupare samarbete ined Mälardalens högskola har startat. I augusti träffades för första gången det Tillväxtråd som regionförbundet och Länsstyrelsen satt samman. I rådet ingår företrädare för länets näringsliv, högskolan och offentliga sektorn. Syftet är initiera insatser och sprida kunskap sam främjar tillvyten i Sörmland. Årets ledningskonferens som lockade drygt 401edande politiker och tjänstemän, shiderade regionutvecklingen iskåne/öresundsområdet. Regionstyrelsen har under 2011 arbetat ingående med att förbättra regionförbundets budget- och planeringsprocess. Syffet är att få en närmare koppling mellan styrelsen och förbandets verksamhet, vilket gör att förblmdets resurser kan utnyttjas effektivaze.

12 ~+ ('"~ ~RjEGIDNFbRB~UN,jD~'E'yT a~4j1i1yl~1 VL..J Regionförbundets ändarrnål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/ länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiazitet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksenheten inom förblmdet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entrepreiiörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgåug. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsouu-åde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan a m m Utarbeta och fastställa en strategi %r länets utveckling soin kornmimer och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av shategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastrukhir. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Redovisning av måluppfyllelse utför 2010 förändrades budget- och placeringsdokumenten. Ambitionen var att tydliggöravilka insatser som görs och hin mycket de berälrnas kosta. Uppdragen har långsiktiga effektmål men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksunhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt och aldiviteter som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt respektive aktivitet angavs må1 som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beslaevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektnivå och aktivitetsnivå.

13 ~'"~ REGI~NFÖRBUNQET 4J ~ 1 Y F 1_..f-i 1 V Det regionala utvecklingsprogrammet Uppdraget har inneburit ett omfattande projekt under 2011 och det kommer även att fortgå under Projektet omfattar dels en uppdatering och utveckling av den nuvarande Sörmlandsstrategin, dels en genomgripande process med berörda parter i länet %r att bestämma inriktning, prioriteringar och ansvazsfördelning för Sörmlands regionalatillväxtarbete. Uppdraget En reviderad Sörmlandsstrategi Projektnamn Nya Sörmlandsstrategin Projektmål Uppföljning av mål Målet är att själva processen kring arbetet ska öka omvärldslmnslcapen hos samtliga aktörer och ge en ny dunension till planeringsarbetet påbåde lokal och regional nivå. Målet är också att arbetet ska vara en grund för att möta den statliga planeringen i olika former, exempelvis när det gäller infrastrukturplaneringen. En av utgångspunkterna för arbetet är att intressenterna i länet skapar en tydlig bild av vilka värden och fönrtsättnuigar som finns och vad det går att planera vidare utifrån. Projektet pågår och de mer detaljerade projektmålen för 2011 som anges i den reviderade projektplanen har uppnåtts. Det innebär att regionstyrelsen fattat ett delbeslut som omfattar en revidering av visionen för Sörmland, fastställande av tematiska insatsområden samt antagande av en grund för fastställande av övergripande mål.

14 ~""'~ ~~EjG~IO/N~~Fb/~~BryU,N~OET U li 1 V i L~F~I l i! Infrastruktur och kollektivtrafik Området har under året bestått av två uppdrag. Det ena uppdraget har handlat om transportinfrastndcturen ilänet och sambanden med angränsande 1än. Här har fokus legat på att, tillsammans med berörda parter, is igång rutiner för genomförande och uppföljning av den regionala infrastrukturplanen som fastställdes av regionstyrelsen bet andra uppdraget har handlat om länets kollektivtrafik. Uppdraget går ut på att ge förutsättningar för dels en utveckling av trafiken, dels för hur ägarna ska ha tydligt inflytande. Uppdrage4 Ett utvecklag transportsystem Projekt ITS (Intelligenta Transport System) i lokal och regional planering Projektmål Projeldets aktiviteter har förändrats under året. Det pågår en utbild- ningsinsats för kommunala planerare. Projektet ska avslutas under våren Uppföljning av mål Det övergripande målet är att ölca kunskapsnivån om hur ITS är kopplat till lokal och regional planering. Målet är också att skapa hjälpmedel och underlag för planupprättare och kommuner för hur ITS på ett bättre sätt ska kunna beaktas i planeringen. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att få ftam ett bra underlag för cykeltrafikåtg'årder på det regionala vägnätet och få en helhetsbild av miläget och behov på hela cykelvägnätet inldusive cykelhirismstråk. Projektets kommer att fortsätta även under 2012 och angivna må1 kommer att uppnås. Leveranser och aktiviteter genomförs i övrigt enligt ursprunglig plan. Projektet start har skjutits upp och kommer huvudsakligen att ge- nomföras under Projektstart för det storå godsstudieprojektet har försenats då projektet genomförs i sju 1än parallellt vilket la~äver stora samordningsinsatser. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional godsstudie Målet är att ta fram kunskapsunderlag om hur godstransporter sker inom, genom samt ui och ut ur länet. Alla slags godstransporter omfattas och kopplingar finns till pågående strukturfondsprojekt, SATSA, i Stockholms 1än. Projektet ingår även i "En Bärtre Sits" samt i projektet "EU 2020 Going LocaP'.

15 ~,'~'{REGIONFb~BUND~'E~ i'y Aktivitet Aktivitetsmål Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastrukhu Att utifrån de rutiner som är beslutade genomföra den regionala planen i nära samverkan med Tr~kverket, kommunerna, landstinget och Länstrimken. Uppföljning Målen har uppnåtts ocl~ regionförbundet har börjat implementera av må1 de rutiner för samverkan som utarbetades under Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Komexp nätverket Att aktivt följa och, på nationell nivå, påverka genomförandet av trausportinfrastridcturplaneringen samt transportpolitiken iövrigt. Att under 2011 vara värd för nätverkets årsmöte. Målen har uppnåtts, den stora aktiviteten med nätverkets årsmöte har genomförts. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Målet är att som delägare inyköping- Östgötalänken AB följa arbetet dels via styrelsen, dels via tjänstemannaberedning. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare (E22-gruppen med flera) delta och stötta kornmimer och övriga parter. Regionförbundet ska vara medlem i projektet "Biogas ÖsY'. Målen har uppnåtts i och ined att regionförbundet följt det som sker i projekten. När det gäller Biogas Öst har regionförbundet även deltagit iett påbyggnadsprojekt oin förutsättnnigarna för byggande av ldimatsmarta bostäder. Uppdraget E4t effektivt sysfiem för kollektivtrafiken Projekt Bildande av kollektivtr~kmyndighet Projektmål Uppföljning av må1 Att förbereda och organisera de uppgifter som kommer an på myndigheten och hur samverkan ska ske ined ägare, grannlän och trafikentreprenörer. Förberedelsearbete och förhandlingar kring bildandet av den nya myndigheten har genomförts. Förslaget oin bildandet av ett särskilt ko~nmimalf6rbund för kollektivtrafikmyndigheten har behåndlats av styrelsen.

16 ('''~ REGI~NFbRBUNDEY å.~~~~ Projekt Projektmål Upp%Ijning av mål Trafikförsörjningsprogram Att i samverkan med länets och grannlänens alla parter ta fram ett första program för länets kollektivtrafikförsörjning enligt den nya lagstiftningen. Arbetet har tinder året fått stå tillbaka för frågor som rört själva bildandet av den nya myndigheten. Ansvaret för upprättandet av trafikförsörjningsprograzrunet övergår från och med 2012 till myndigheten. Projekt Projektmål Uppt"öljning av mål Persontrafilnuiderlag (ingår i En Bättre Sits) Uppdatera det underlag som togs fram inom ramen för "En Bättre Sits" under vad gäller tillgänglighet, pendling etcetera inom länet och storregionen. Projektmålet har delvis uppfyllts då parterna inom storregionen tagit fram en ny resandeundersökning. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%ljning av må1 Komimmala kollektivtrafilariredningar (beredskåp att bistå om behov finns). Att varje kommen iar möjlighet att, tillsummans med Länstrafiken Sörmland, uheda koimnunens behov av kollektivtrafik och konsekvensernanär överenskommelsen om nytt konsortialavtal samt expressbussystem verkställs. Målet har uppfyllts och ett komplett förslag till sammanhållet busstrafiksystem kopplat till dagens tågutbud presenterades i november 201 I.

17 REGIONFtlRBUN~~EjT lj ~ 1 Y C~ L.~ 1 V U Näringsliv och arbetsmarknad Området består av fem uppdrag som ska bidra till tillvit i Sörmland. Dialogen med medlemmarna om insatser på området är viktig då området är komplext och insatserna bör matcha varandra fär bästa resultat. Delägarskapet i Almi gör att en stor del av insatserna kanaliseras den vägen. Detta är naturligt då regionförbundet via bland annat ägardirektiv har stor möjlighet att påverka inriktningen i Almis arbete. Uppdraget Ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Handlingsprogramförnäringsliv Projektmål Uppföljning av må1 Ha ett föraula-at och beslutat handlingsprogram klart, genomfört två tankesmedjor och påbörjat arbetet med genomförandeplaner. Under året har dokumentet förtydligats och spetsats till på begäran av AU. Remissförfarande och beshrt återstår. Dokumentet har tagits fram och samordnats med processen för nya Sörmlandsstrategin. En shidie av näringslivets ekonomiska sammansättning och effek- tivitet har genomförts som underlag för ett fortsatt arbete kring profilnäringar. Arbetet för att stärka profilnäringarna fortsätter under Projekt Projektmål Upp tiljning av mål Profilnäringar Påbörja ett projekt för att identifiera viktiga profilnäringar i Sörmland. Projekt Projektmål Upp%Ijning av må1 Almi Invest Att skapa riskkapitalfonden Ahni uivest Östra Mellansverige. Ändamålet med fonden är att skapa en långsiktig regional tillvit genom att öka tillgången på riskkapital för bolag som behöver tidigt expensionskapital. Regionförbundet har tagit över länsst}n~elsens åtagande om slutlig fuiansiering då de statliga utvecklingsmedlen (1:1 anslaget) omfördelats såatt regionförbundet %r en större del. Projektet fanns inte med i verksamtsplanen för Regionförbundets styrelse fattade under året beslut om att medfinansiera Ahni Invest med kronor. Projektet har medfmansiering från EU:s regionalfond.

18 REGRIO~N~bRBU~OET ~~I~I~~~ Projekt Projektmål Uppföljning av må1 Kompetens för tillväxt Via kompetenscheckar underlätta för små och medelstora företag att komma åt kompetens från universitet ocl~ högskolor i närområdet. I projektet sonverket Östsvenska Handelskammazen, Mälazdalens högskola oclt Linköpings universitet. Ett projekt med Östsvenska Handelskammaren som projektägare. Projektet startade under sommaren Projektet medfinansieras av EU:s regionala strukhxrfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. Projektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och beslutades av styrelsen under året. Kostnaderna under 2011 uppgick till leonot. Projekt Externt ro'elct Projektmål Uppföljning av mål Robotdalen (Medfinansieringsprojelct) Projektet är ett tioårig[ projekt under Vinnovas Vinnväxprograxn som löper mot sitt slut år Projektet arbetar inom områdena fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet %rsäla~ar sig om att projektet uppnår de må1 som Vinrova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Projektet redovisas fill Vinrova och EUs regionala sh-uktiufond. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Teknikcollage (Medfinansieringsprojekt) Följa upp att samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Cmestas kommuner uppfyller sina må1 kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Projektet samverkar med kompetensplattformen och YH Mälardalen. Bedömningen är att projektmålen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av mål Ungföretagsamhet (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande ilänets gymnasieskolor. Målsättningen att nå 25 procent av en årskull inom tre år sattes Med detta avses att 25 procent av eleverna ska ha startat ett UF-företag. Verksenheten avrapporteras löpande och målet förväntas uppnås under 2013.

19 /^"~ REG~I~/N~~FÖ/~~BUND~EYy Projekt Externt projekt Projeldmål Projektet har arbetats fram av finansiärerna av Första Sörmlands- fonden, vilka är Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Länsförsäkringaroch regionförbundetisamarbete med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och regionförbundet kommer att svara för den administrativa driften av fonden. En detaljerad uppdragsbeskrivning är framtagen. Kostnaderna hittills har varit uppstartskostnader. Projektet var inte med i verksamhetsp]anen för 2011 och har därför beslutats av styrelsen Lorder året. Kostnader tinder 2011 uppgick till kronor. UppFöljning av mål Första Sörmlandsfonden (Medfmansieringsprojekt) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investeraze förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden ska utgöra ett komplement till traditionell builcfinansiering iregionen. Regionförbundet bidrar till administrafionen av Sörmlandsfonden. Under 2012 ska de första företagen i Sörmland få riskkapital från Sörmlandsfonden. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Företagsam (Medf`inansieringsprojekt) Medfinansiering av den regionala organisationen för kvinnliga resurscentrum, Företagsams projekt kring kvinnors företagande. Den regionala föreningen Företagsam är vilande. Uppdraget utförs av det lokala resurscentret NORA vilka inte kommit igång med det regionala projektet. Projektet förväntas genomföras under Projelrt Externt ro'ekt Projektmål Regionförbuudethar tagit över finansieringen av projektet fi~ån läns- styrelsen. Länsstyrelsen har tagit del av redovisningarna och bevakat att projektplanen följts. Projektet avslutades under Uppföljning avmå1 UTCED (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiering av Östra Mellansverige-projektet UTCED (namnet står för länsbokstäverna i de medverkande länet) för utveckling av kvinnors företagande. Aktivitet Aktivitetsmål Kommunala initiativ Utifrån kommunernas behov av fördjupade shadier ta fram fakta och analyser inom aktuella områden. Uppföljning av mål Projektet "KFV(Katrineholm, Flen, Vingåker) i ekonomiska krisens fotspår" från 2010år försenat och belastar därför årets badget. Projektet har genomfört en behovsinventering åv kompetens hos företagen. Kartläggning och matchnuig av arbetslösas kompetens mot företagens behov har ännu inte genomförts.

20 ~'"'j nregi~n~fo/r~bun~~"e'~t 1..11~ i 1 V B 6~F~,1 V Aktivitet Almi basuppdrag Att följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inrildad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Uppföljning av må1 Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Alni regionspecifilct uppdrag Upprätta överenskommelse om samverkan om de regionspecifika uppdragen kring fordonsindustrin och företagsrådgivning Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Det regionspecifika uppdraget består av medfinansiering av EU:s Regionalfondsprojekt FÖM, Företagsrådgivning Östra Mellansverige. Projektet redovisas där och regionförbundet taz del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Ett specialdesignat program för fordonsindustrin ingår också i det regionspecifika uppdraget. Projektet har släpat efter tidsmässigt på grund av att insatserna krävt mer tid och omfattning än vad som bedömdes från början. Detta innebär också att något färre företag än planerat har ingått i projektet. Projektet har avrapporterats i en styrgrupp där regionförbundet har en plats. En fortsättning med internationelltperspektiv planeras för Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Almi IFS Via IFS verksenhet ska ett flertal företagare med invandrarbakgrund hafått rådgivning så att de kunnat starta företag. Nystartade invandrarföretag ska också få rådgivning. Uppdraget regleras via ägarnas gemensamma ägaranvisning. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter.

21 ,~ nr~~pio/n~~fä/a~ehu~~oe i ~fi1vflf'll'v~ Handelskammaren delrapporteru varje kvartal. Projektet Trampo- linen, soin är ett samarbete mellan skolor och näringsliv, genomförs enligt plan. Global Eyes är ett projekt under EU:s regionala strukturfond för internationalisering av företag. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följts. Inom ramen för samarbetet rymdes även %rasbetena kring projektet "Kompetens för tillväacy'. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Samarbete med Handelskammaren Upprätta överenskommelse om sonverkan kring tillvä~ctprojekt i länet bland annat insatser för internationalisering i sönnländska företag samt följa upp genomförda insatser. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%Ijning av må1 Samarbete med Nyföretagarcentrum Upprätta överenskommelse om synverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. RegionförbLmdetmedfinansierarNyföretagarcentrumsverksamhet i Nyköping och Strängnäs. Aktivitet Under året togs beslut om att regionförbmidet ska gå med i samar- betet Reglab. Detta var inte budgeterat för 201 L Kostnaderna för detta blev 93 OOO la~ tinder året. En nationell ungdomsmässa för ijfföretag har medfinasierats med kronor. Upp%ljning av mål Nuingslivsarbete, övrigt ej budgeterat Reglab, Ungdomsmässa Uppdragefi En konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Ny strategi Projekhnål Uppföljning av må1 En ny strategi ska framförallt skapa en stärkt attraktions- och konkm-renskrafr för regionen, dess destinationer och företag. Den nya strategin ska ligga till grund för det regionala uppdraget att utveckla besöksnäringen de kommande åren och visa hur de avsatta regionala medlen ska användas. Strategin ska vaza styrande %r vilka utvecklingsprojekt som ska stödjas på en regional nivå. En ny strategi har tagits fram och hanterats i en remissnmda. Remissvaren har enhälligt ställt sig bakom den nya strategin. Beslut om strategin tas av regionförbundets styrelse under våren 2012.

Beslutad RS 6 Datum Dnr 2012-03-22 12-008 Årsredovisning 2011 Box 325 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: +46 155-778 90 Fax: +46 155-21 59 10 E-mail: Info@region.sormland.se

Läs mer

Datum Dnr 2011-12-08 11-074 Verksamhetsplan och budget 2012 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-06-19 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-06-19 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-06-19 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 1 Regionförbundet Sörmland Verksamhetsplan och budget 2011 www.region.sormland.se 2011 Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Tryck: Linderoths Tryckeri i

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Foto: sidan 6 STUA sidan 9 Thiago Tavares www.sxc.hu sidan 13

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2013 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Foto: sidan 4 Carina Wilhelmsson sidan 15

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 21 Regionförbundet Sörmland Årsredovisning 21 2 www.region.sormland.se 211 Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB Regionförbundet Sörmland

Läs mer

Årsredovisning 2013 2014-04-03 14-027

Årsredovisning 2013 2014-04-03 14-027 Datum Dnr 2014-04-03 14-027 Årsredovisning 2013 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 1 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: carina Wilhelmsson,

Läs mer

verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget

verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget 2016 1 Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget 2016 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: carina Wilhelmsson,

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2007

Verksamhets- berättelse 2007 Verksamhets- berättelse 2007 Hälso- och sjukvårdsnämndens Utskott för privata vårdgivare Februari 2008 Verksamhetsberättelse Utskottet för privata vårdgivare Verksamhetsberättelse 2007 Utskottet för privata

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer