SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Regionförbundets medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar"

Transkript

1 REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbesluta om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Årsredovisningen för 2011 har nu behandlats av regionstyrelsen och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fixllmäktigebeslutar om ansvarsfrihet. Följande mall kan användas vid formulering av medlemmarnas respektive beslut: "Bakgrund: Regionffirbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Beslut Regionstyrelsen beviljas anvazsfrihet för 2011." REGIONFÖRBUNDETSÖRMLAND ~J~ Göran Norberg Förbundsdirektör Bilagor: Protokollsutdrag med årsredovisning Revisionsberättelse Box 325, Nyköping Besbksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(7)

2 a =7l 1 ~GI V 1LH I V D PROTOKOLL Regionstvrelsen Regionförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 Bakgrund I Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksarnhetsamt den ekonomiska ställningen vid utgången av Regionförbundets revisorer ska granska verksamheten och kommer, enligt förbundsordningen, att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige vilka beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutade föreslå regionstyrelsen att godkänna årsredovisningen för 2011 och att översanda den till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade också att regionförbundets eget kapital bör ligga i nivån miljoner kronor och att ett underlag för ett sådant beslut, inklusive nivån på likvida medel, ska tas fram till regionstyrelsen imaj. Regionstyrelsens beslut Årsredovisningen för 2011 godkännes. Årsredovisningen översands till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbehandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Nivån på regionförbundets eget kapital bör ligga i storleksordningen miljoner kronor. Förbundsdirektören får i uppdrag att till styrelsemötet imaj ta fram underlag och förslag till beslut om nivån på eget kapital och likvida medel. Bilagor Årsredovisning för 2011 Box 325, Nykbping Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Oro nr: Justeras /j Protokotlsutdraget intygas 1~~J~,~~~~yyyy~/ '~ ~ ~~} / 1

3 t,, ~ R~~Aio~NFÖaeIu~,N~OEr PROTOKOLL S ~U ~ I v 1~ I V Q Regionstvrelsen Protokollsutdrag Regionförbundets medlemmar Revisorerna Akten Dnr Box 325, Nyköping Justeras Protokollsu~draget intygas Besbksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 i J/ Telefon: 'I~a 1 q E-post: ~ ~ ~ I y, ~~ Hemsida: y Ora nr ~ /t_~ t ~~

4 ,..^!REG1~NFd Fi6UN~ET so~n~~,~vd PROTOKOLL Regionstyrelsen PROTOKOLL FRÅN REGIONSTYRELSEN Torsdagen den 22 mars 2012 Box 325, Nyköping Justeras, Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 J Telefon e-post info onregion.sormland.se ~,~ ~ /' ~ '"~~ J ~/J

5 'f3egn10/n~~f~na8huf~irf7et S~~l V It~l VD PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens sammanträde Datum och plats Torsdagen den 22 mars, k Öster-Malma, Nyköping. Närvaro Närvaro, se nästa sida. Vid protokollet k Annika Gamsäter Justeras: ~~~~ Malin Hagerström (MP) Punkterna A till och med F ~~~~/ Thomas af Bjur (FP) Punkterna F till och med H Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Sto rhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon j'; e-post info(o region sormland,se ~~

6 ~.~f-2egtc7nförbundet S~RMLAND PROTOKOLL Regionstyrelsen Närvaro Beslutande ledamöter Eskilstuna kommun Ulf Ståhl (M), ersatte 7unmy Jansson (S) Kjell-Erik Israelsson (M) Lotta. Jonsson (KD) Gert Johansson (FP) Flens kommun Anders Berglöv (S) Björn Zettergvist (M) Gnesta kommun Johan Rocklind (S) Katrineholms kommun Göran Dahlström (S), från klockan Lars Härnström (M), från klockan Ewa Gallhammar (FP) Nyköpings kommun Urban Granström (S) Anne-Marie Wigertz (M) Malin Hagerström (MP), till klockan Oxelösunds kommun Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Strängnäs kommun Jens Persson (C), Strängnäs kommun Maria von Beetzen (M), ersatte Terese Askerstedt (MP) från klockan Trosa kommun Ann-Sofa Soleby-Eriksson (S), ersatte Daniel Portnoff (M) Björn Kjellström (MP), ersatte Bengt-Eric Sandström (FP) Vingåkers kommun Viking Jonsson (S) Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget Intygas Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon r e-post info onregion.sormlandse I ~ ty~~ ~,`J /,~j/ ~

7 S~~R -E~G~fC)/N~FÖRB~UN`~ET ~ E~51 V 1~ 1 V C~ PROTOKOLL Regionstyrelsen Landstinget Sörmland Leif Lindström (S), ersatte Åsa Kullgren (S) Jonas Widegren (S), ersatte Åsa Kratz (S) Britta Bergström (S) Roger Ljunggren (S) Magnus Leivik (M) Gustaf Wachtmeister (M) Ingrid Nyhlen Brege (M) Ylva G Karlsson (MP) Mattias Claesson (C) Thomas af Bjur (FP) Maud Ekman (V) Ej närvarande ledamöter Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun Magnus Johansson (MP), Eskilstuna kommun Maria Chergui (V), Eskilstuna kommun Terese Askerstedt (MP), Strängnäs kommun Daniel Portnoff (M), Trosa kommun Bengt-Eric Sandström (FP), Trosa kommun Åsa Kullgren (S), Landstinget Sörmland Åsa Kratz (S), Landstinget Sörmland Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Mazie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Landstinget Sörmland Gunnar Söderberg (MP), Landstinget Sörmland Mattias Pettersson (S), Oxelösunds kommun Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta kommun Övriga närvarande Mikael Palo och Ulrika Westin,Landstinget Sörmland Christer KaY Sundberg (FP), Landstinget Sörmland Göran Wide, Expekta Göran Norberg, Catharina Frändberg, Karin Botås, Lina Widlund från förbundskontoret Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon e-post info(o~reoion.sormlandse www region sormlandse Justeras ;~ AI ~! Protokollsutd raget intygas /I!J

8 REG~IO/N[FLJFtBLff~JD~"E''~T iii 1 V i 1 ~i 1~~ Beslutad RS 6 Datum Dnr Arvredovisning 2011 Box Nyköping Besöksadress: Storhusgvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: Fax: ion.sormland.se Hemsida: Org nr:

9 REGIDNF~RB~NOET ~1 111 F L.t~~~ Inledning. Regionförbacndets ändamål enligt färbcandsordningen_ Förbcan~lets a~ppgzfter enligt Zagen om samverkansorgan 5 Redovisning av målupp, fylleke Det regionala utvecklingsprogrammet_ Uppdraget En reviderad SSrmlandssh~ategi Infrastrukterr och kollektivtrafik 7 Uppdraget Ett utvecklat transportsystem 7 Uppdraget Ett effektivt system för kollektivtrafiken 8 och arbetsmarknad IO eget Ett näringsliv med goda förutsättningar 10 aget En konkurrenslvaftig besöksaäring 14 aget Ett gynnsamt innovationsklimat 16 eget Ett effektivt nyttj ande av EUs strukturfonder 16 eget En säkerställd tillgång på kompetens 17 inom kärnområdet Näringsliv och arbetsmarlrnad 17 Övriga uppdrag I8 Uppdraget En aktiv kommunikation och medlemsdialog 18 Uppdraget Internationell samverkan 19 Politisk styrning 2l Uppdraget Vidazeurieckling av det regionala ledarskapet 21 Uppdraget Regionförbundets ledningskonferenser 21 Förbundskontoret Regionförbandets resa~ltat 23 Budgetavstämning imkr 24 Huvudverksamhetens ekonomi ZS Ekonomisk sammanställning Eafrastruktur och kollektivtrafik 25 I{ommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrashuktur och kollektivtrafik 25 Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad 26 Kommentar till utfallet och budgetawilcelse Näringsliv och arbetsmazlmad 26 Ekonomisk sammanställning övriga uppdrag 27 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse övriga uppdrag 27 Sidoverksamhetens ekonomi 27 FoU i Stirmland 27 Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörniland 27 Samverkansprojekt med Leningradsregionen 28 Politiska styrningens ekonomi Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Personal Statlig ersättning för personal 29 Pensionsskuld 29 Administration och lokaler 29 Mål %r god ekonomisk hushållning 29 ZZ Zä J 5 D

10 ~,."ff"~i RfG~IO/N~~Fb/R~BUN~ET Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen Värderingsprinciper Avskrivningaz Finansiella anläggningstillgångar _ Balansräkning 32 IfassafZödesr~nanlys 33 Noter till resutlat- och balansviikning 34

11 ~+ ~~FEyGnIO,~N~Fb/R~BUNa~'E^`T~ +som ~ 1-'S 1 'V E L..f-\ ~ l,..j Inledning Den svaga konjunkturuppgång som kunde noteras i slutet av år 2010 har under 2011 förvandlats till en nedgång till följd av finanskrisen i Europa. I Sörmland har detta under året tagit sig uttryck i en stigande arbetslöshet och en rad varsel från företag som är beroende av världskonjunkturen. Det är också fortsatt svårt för lutets Lmgdomar och invånare med utomnordisk bakgund att etablera sig på arbetsmarknaden. För regionförbundet har tre frågor av stor strategisk betydelse dominerat årets agenda. Det är arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, den nya Sörmlandsstrategin, förberedelserna för den nya kollektivtrafikmyndigheten och regionfrågan. I december tog regionstyrelsen ett delbeslut loring Sörmlandsstrategin som innebar dels en revidering av visionen för länet, dels att övergripande mål och utmaningar lades fast. Under hela året har regionförbundet varit engagerat i utvecklnigen av kollektivtrafiken ilänet och under hösten har fokus varit på både bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten och shrtförande av utredningen om "Framtidens kollektivtrafik isörmland". Regionfrågan har varit uppe till dislaission vid regionstyrelsens samtliga möten under året. Vid ett brett seminari~un i augusti presenterade regionförbundet dislaissionsnnderlaget "Inför Sörmlands vägval i regionfrågan". Transportinfrastrukturen har under året aktualiserats genom den kapacitetsbrist som finns på järnvägarna i länet. I regionförbundets yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredningpekade styrelsen på att både underhåll och nyinvesteringar måste ske på länets viktigaste järnvägaz. I början av året skedde en uppvaktning hos Näringsdepartementet och frågan har under året följts upp av regionstyrelsen. Den gällande infrastndcturplanen %r Sörmland har bevakats under året. En ny studie av TGOJbauan har påbörjats och förbundet har medverkat till att samazbetet mellan kommunerna och Trafikverket förbättrats. Under 2011 har ett omfattande arbete skett för att få fram en ny besöksnäringsstrategi som hela länet kan stå bakom. I linje med den nya strategin har regionförbundet under året avsatt resurser för olika projekt för att utveckla denna expansiva näring i Sönnland. Arbetet med länets näringslivsstrategi och projektet "Innovationsmotorn" har genomförts som planerat och en inledande dialog om ett djupare samarbete ined Mälardalens högskola har startat. I augusti träffades för första gången det Tillväxtråd som regionförbundet och Länsstyrelsen satt samman. I rådet ingår företrädare för länets näringsliv, högskolan och offentliga sektorn. Syftet är initiera insatser och sprida kunskap sam främjar tillvyten i Sörmland. Årets ledningskonferens som lockade drygt 401edande politiker och tjänstemän, shiderade regionutvecklingen iskåne/öresundsområdet. Regionstyrelsen har under 2011 arbetat ingående med att förbättra regionförbundets budget- och planeringsprocess. Syffet är att få en närmare koppling mellan styrelsen och förbandets verksamhet, vilket gör att förblmdets resurser kan utnyttjas effektivaze.

12 ~+ ('"~ ~RjEGIDNFbRB~UN,jD~'E'yT a~4j1i1yl~1 VL..J Regionförbundets ändarrnål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/ länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiazitet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksenheten inom förblmdet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entrepreiiörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgåug. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsouu-åde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan a m m Utarbeta och fastställa en strategi %r länets utveckling soin kornmimer och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av shategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastrukhir. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Redovisning av måluppfyllelse utför 2010 förändrades budget- och placeringsdokumenten. Ambitionen var att tydliggöravilka insatser som görs och hin mycket de berälrnas kosta. Uppdragen har långsiktiga effektmål men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksunhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt och aldiviteter som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt respektive aktivitet angavs må1 som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beslaevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektnivå och aktivitetsnivå.

13 ~'"~ REGI~NFÖRBUNQET 4J ~ 1 Y F 1_..f-i 1 V Det regionala utvecklingsprogrammet Uppdraget har inneburit ett omfattande projekt under 2011 och det kommer även att fortgå under Projektet omfattar dels en uppdatering och utveckling av den nuvarande Sörmlandsstrategin, dels en genomgripande process med berörda parter i länet %r att bestämma inriktning, prioriteringar och ansvazsfördelning för Sörmlands regionalatillväxtarbete. Uppdraget En reviderad Sörmlandsstrategi Projektnamn Nya Sörmlandsstrategin Projektmål Uppföljning av mål Målet är att själva processen kring arbetet ska öka omvärldslmnslcapen hos samtliga aktörer och ge en ny dunension till planeringsarbetet påbåde lokal och regional nivå. Målet är också att arbetet ska vara en grund för att möta den statliga planeringen i olika former, exempelvis när det gäller infrastrukturplaneringen. En av utgångspunkterna för arbetet är att intressenterna i länet skapar en tydlig bild av vilka värden och fönrtsättnuigar som finns och vad det går att planera vidare utifrån. Projektet pågår och de mer detaljerade projektmålen för 2011 som anges i den reviderade projektplanen har uppnåtts. Det innebär att regionstyrelsen fattat ett delbeslut som omfattar en revidering av visionen för Sörmland, fastställande av tematiska insatsområden samt antagande av en grund för fastställande av övergripande mål.

14 ~""'~ ~~EjG~IO/N~~Fb/~~BryU,N~OET U li 1 V i L~F~I l i! Infrastruktur och kollektivtrafik Området har under året bestått av två uppdrag. Det ena uppdraget har handlat om transportinfrastndcturen ilänet och sambanden med angränsande 1än. Här har fokus legat på att, tillsammans med berörda parter, is igång rutiner för genomförande och uppföljning av den regionala infrastrukturplanen som fastställdes av regionstyrelsen bet andra uppdraget har handlat om länets kollektivtrafik. Uppdraget går ut på att ge förutsättningar för dels en utveckling av trafiken, dels för hur ägarna ska ha tydligt inflytande. Uppdrage4 Ett utvecklag transportsystem Projekt ITS (Intelligenta Transport System) i lokal och regional planering Projektmål Projeldets aktiviteter har förändrats under året. Det pågår en utbild- ningsinsats för kommunala planerare. Projektet ska avslutas under våren Uppföljning av mål Det övergripande målet är att ölca kunskapsnivån om hur ITS är kopplat till lokal och regional planering. Målet är också att skapa hjälpmedel och underlag för planupprättare och kommuner för hur ITS på ett bättre sätt ska kunna beaktas i planeringen. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att få ftam ett bra underlag för cykeltrafikåtg'årder på det regionala vägnätet och få en helhetsbild av miläget och behov på hela cykelvägnätet inldusive cykelhirismstråk. Projektets kommer att fortsätta även under 2012 och angivna må1 kommer att uppnås. Leveranser och aktiviteter genomförs i övrigt enligt ursprunglig plan. Projektet start har skjutits upp och kommer huvudsakligen att ge- nomföras under Projektstart för det storå godsstudieprojektet har försenats då projektet genomförs i sju 1än parallellt vilket la~äver stora samordningsinsatser. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional godsstudie Målet är att ta fram kunskapsunderlag om hur godstransporter sker inom, genom samt ui och ut ur länet. Alla slags godstransporter omfattas och kopplingar finns till pågående strukturfondsprojekt, SATSA, i Stockholms 1än. Projektet ingår även i "En Bärtre Sits" samt i projektet "EU 2020 Going LocaP'.

15 ~,'~'{REGIONFb~BUND~'E~ i'y Aktivitet Aktivitetsmål Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastrukhu Att utifrån de rutiner som är beslutade genomföra den regionala planen i nära samverkan med Tr~kverket, kommunerna, landstinget och Länstrimken. Uppföljning Målen har uppnåtts ocl~ regionförbundet har börjat implementera av må1 de rutiner för samverkan som utarbetades under Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Komexp nätverket Att aktivt följa och, på nationell nivå, påverka genomförandet av trausportinfrastridcturplaneringen samt transportpolitiken iövrigt. Att under 2011 vara värd för nätverkets årsmöte. Målen har uppnåtts, den stora aktiviteten med nätverkets årsmöte har genomförts. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Målet är att som delägare inyköping- Östgötalänken AB följa arbetet dels via styrelsen, dels via tjänstemannaberedning. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare (E22-gruppen med flera) delta och stötta kornmimer och övriga parter. Regionförbundet ska vara medlem i projektet "Biogas ÖsY'. Målen har uppnåtts i och ined att regionförbundet följt det som sker i projekten. När det gäller Biogas Öst har regionförbundet även deltagit iett påbyggnadsprojekt oin förutsättnnigarna för byggande av ldimatsmarta bostäder. Uppdraget E4t effektivt sysfiem för kollektivtrafiken Projekt Bildande av kollektivtr~kmyndighet Projektmål Uppföljning av må1 Att förbereda och organisera de uppgifter som kommer an på myndigheten och hur samverkan ska ske ined ägare, grannlän och trafikentreprenörer. Förberedelsearbete och förhandlingar kring bildandet av den nya myndigheten har genomförts. Förslaget oin bildandet av ett särskilt ko~nmimalf6rbund för kollektivtrafikmyndigheten har behåndlats av styrelsen.

16 ('''~ REGI~NFbRBUNDEY å.~~~~ Projekt Projektmål Upp%Ijning av mål Trafikförsörjningsprogram Att i samverkan med länets och grannlänens alla parter ta fram ett första program för länets kollektivtrafikförsörjning enligt den nya lagstiftningen. Arbetet har tinder året fått stå tillbaka för frågor som rört själva bildandet av den nya myndigheten. Ansvaret för upprättandet av trafikförsörjningsprograzrunet övergår från och med 2012 till myndigheten. Projekt Projektmål Uppt"öljning av mål Persontrafilnuiderlag (ingår i En Bättre Sits) Uppdatera det underlag som togs fram inom ramen för "En Bättre Sits" under vad gäller tillgänglighet, pendling etcetera inom länet och storregionen. Projektmålet har delvis uppfyllts då parterna inom storregionen tagit fram en ny resandeundersökning. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%ljning av må1 Komimmala kollektivtrafilariredningar (beredskåp att bistå om behov finns). Att varje kommen iar möjlighet att, tillsummans med Länstrafiken Sörmland, uheda koimnunens behov av kollektivtrafik och konsekvensernanär överenskommelsen om nytt konsortialavtal samt expressbussystem verkställs. Målet har uppfyllts och ett komplett förslag till sammanhållet busstrafiksystem kopplat till dagens tågutbud presenterades i november 201 I.

17 REGIONFtlRBUN~~EjT lj ~ 1 Y C~ L.~ 1 V U Näringsliv och arbetsmarknad Området består av fem uppdrag som ska bidra till tillvit i Sörmland. Dialogen med medlemmarna om insatser på området är viktig då området är komplext och insatserna bör matcha varandra fär bästa resultat. Delägarskapet i Almi gör att en stor del av insatserna kanaliseras den vägen. Detta är naturligt då regionförbundet via bland annat ägardirektiv har stor möjlighet att påverka inriktningen i Almis arbete. Uppdraget Ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Handlingsprogramförnäringsliv Projektmål Uppföljning av må1 Ha ett föraula-at och beslutat handlingsprogram klart, genomfört två tankesmedjor och påbörjat arbetet med genomförandeplaner. Under året har dokumentet förtydligats och spetsats till på begäran av AU. Remissförfarande och beshrt återstår. Dokumentet har tagits fram och samordnats med processen för nya Sörmlandsstrategin. En shidie av näringslivets ekonomiska sammansättning och effek- tivitet har genomförts som underlag för ett fortsatt arbete kring profilnäringar. Arbetet för att stärka profilnäringarna fortsätter under Projekt Projektmål Upp tiljning av mål Profilnäringar Påbörja ett projekt för att identifiera viktiga profilnäringar i Sörmland. Projekt Projektmål Upp%Ijning av må1 Almi Invest Att skapa riskkapitalfonden Ahni uivest Östra Mellansverige. Ändamålet med fonden är att skapa en långsiktig regional tillvit genom att öka tillgången på riskkapital för bolag som behöver tidigt expensionskapital. Regionförbundet har tagit över länsst}n~elsens åtagande om slutlig fuiansiering då de statliga utvecklingsmedlen (1:1 anslaget) omfördelats såatt regionförbundet %r en större del. Projektet fanns inte med i verksamtsplanen för Regionförbundets styrelse fattade under året beslut om att medfinansiera Ahni Invest med kronor. Projektet har medfmansiering från EU:s regionalfond.

18 REGRIO~N~bRBU~OET ~~I~I~~~ Projekt Projektmål Uppföljning av må1 Kompetens för tillväxt Via kompetenscheckar underlätta för små och medelstora företag att komma åt kompetens från universitet ocl~ högskolor i närområdet. I projektet sonverket Östsvenska Handelskammazen, Mälazdalens högskola oclt Linköpings universitet. Ett projekt med Östsvenska Handelskammaren som projektägare. Projektet startade under sommaren Projektet medfinansieras av EU:s regionala strukhxrfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. Projektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och beslutades av styrelsen under året. Kostnaderna under 2011 uppgick till leonot. Projekt Externt ro'elct Projektmål Uppföljning av mål Robotdalen (Medfinansieringsprojelct) Projektet är ett tioårig[ projekt under Vinnovas Vinnväxprograxn som löper mot sitt slut år Projektet arbetar inom områdena fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet %rsäla~ar sig om att projektet uppnår de må1 som Vinrova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Projektet redovisas fill Vinrova och EUs regionala sh-uktiufond. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Teknikcollage (Medfinansieringsprojekt) Följa upp att samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Cmestas kommuner uppfyller sina må1 kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Projektet samverkar med kompetensplattformen och YH Mälardalen. Bedömningen är att projektmålen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av mål Ungföretagsamhet (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande ilänets gymnasieskolor. Målsättningen att nå 25 procent av en årskull inom tre år sattes Med detta avses att 25 procent av eleverna ska ha startat ett UF-företag. Verksenheten avrapporteras löpande och målet förväntas uppnås under 2013.

19 /^"~ REG~I~/N~~FÖ/~~BUND~EYy Projekt Externt projekt Projeldmål Projektet har arbetats fram av finansiärerna av Första Sörmlands- fonden, vilka är Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Länsförsäkringaroch regionförbundetisamarbete med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och regionförbundet kommer att svara för den administrativa driften av fonden. En detaljerad uppdragsbeskrivning är framtagen. Kostnaderna hittills har varit uppstartskostnader. Projektet var inte med i verksamhetsp]anen för 2011 och har därför beslutats av styrelsen Lorder året. Kostnader tinder 2011 uppgick till kronor. UppFöljning av mål Första Sörmlandsfonden (Medfmansieringsprojekt) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investeraze förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden ska utgöra ett komplement till traditionell builcfinansiering iregionen. Regionförbundet bidrar till administrafionen av Sörmlandsfonden. Under 2012 ska de första företagen i Sörmland få riskkapital från Sörmlandsfonden. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Företagsam (Medf`inansieringsprojekt) Medfinansiering av den regionala organisationen för kvinnliga resurscentrum, Företagsams projekt kring kvinnors företagande. Den regionala föreningen Företagsam är vilande. Uppdraget utförs av det lokala resurscentret NORA vilka inte kommit igång med det regionala projektet. Projektet förväntas genomföras under Projelrt Externt ro'ekt Projektmål Regionförbuudethar tagit över finansieringen av projektet fi~ån läns- styrelsen. Länsstyrelsen har tagit del av redovisningarna och bevakat att projektplanen följts. Projektet avslutades under Uppföljning avmå1 UTCED (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiering av Östra Mellansverige-projektet UTCED (namnet står för länsbokstäverna i de medverkande länet) för utveckling av kvinnors företagande. Aktivitet Aktivitetsmål Kommunala initiativ Utifrån kommunernas behov av fördjupade shadier ta fram fakta och analyser inom aktuella områden. Uppföljning av mål Projektet "KFV(Katrineholm, Flen, Vingåker) i ekonomiska krisens fotspår" från 2010år försenat och belastar därför årets badget. Projektet har genomfört en behovsinventering åv kompetens hos företagen. Kartläggning och matchnuig av arbetslösas kompetens mot företagens behov har ännu inte genomförts.

20 ~'"'j nregi~n~fo/r~bun~~"e'~t 1..11~ i 1 V B 6~F~,1 V Aktivitet Almi basuppdrag Att följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inrildad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Uppföljning av må1 Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Alni regionspecifilct uppdrag Upprätta överenskommelse om samverkan om de regionspecifika uppdragen kring fordonsindustrin och företagsrådgivning Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Det regionspecifika uppdraget består av medfinansiering av EU:s Regionalfondsprojekt FÖM, Företagsrådgivning Östra Mellansverige. Projektet redovisas där och regionförbundet taz del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Ett specialdesignat program för fordonsindustrin ingår också i det regionspecifika uppdraget. Projektet har släpat efter tidsmässigt på grund av att insatserna krävt mer tid och omfattning än vad som bedömdes från början. Detta innebär också att något färre företag än planerat har ingått i projektet. Projektet har avrapporterats i en styrgrupp där regionförbundet har en plats. En fortsättning med internationelltperspektiv planeras för Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Almi IFS Via IFS verksenhet ska ett flertal företagare med invandrarbakgrund hafått rådgivning så att de kunnat starta företag. Nystartade invandrarföretag ska också få rådgivning. Uppdraget regleras via ägarnas gemensamma ägaranvisning. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter.

21 ,~ nr~~pio/n~~fä/a~ehu~~oe i ~fi1vflf'll'v~ Handelskammaren delrapporteru varje kvartal. Projektet Trampo- linen, soin är ett samarbete mellan skolor och näringsliv, genomförs enligt plan. Global Eyes är ett projekt under EU:s regionala strukturfond för internationalisering av företag. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följts. Inom ramen för samarbetet rymdes även %rasbetena kring projektet "Kompetens för tillväacy'. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Samarbete med Handelskammaren Upprätta överenskommelse om sonverkan kring tillvä~ctprojekt i länet bland annat insatser för internationalisering i sönnländska företag samt följa upp genomförda insatser. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%Ijning av må1 Samarbete med Nyföretagarcentrum Upprätta överenskommelse om synverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. RegionförbLmdetmedfinansierarNyföretagarcentrumsverksamhet i Nyköping och Strängnäs. Aktivitet Under året togs beslut om att regionförbmidet ska gå med i samar- betet Reglab. Detta var inte budgeterat för 201 L Kostnaderna för detta blev 93 OOO la~ tinder året. En nationell ungdomsmässa för ijfföretag har medfinasierats med kronor. Upp%ljning av mål Nuingslivsarbete, övrigt ej budgeterat Reglab, Ungdomsmässa Uppdragefi En konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Ny strategi Projekhnål Uppföljning av må1 En ny strategi ska framförallt skapa en stärkt attraktions- och konkm-renskrafr för regionen, dess destinationer och företag. Den nya strategin ska ligga till grund för det regionala uppdraget att utveckla besöksnäringen de kommande åren och visa hur de avsatta regionala medlen ska användas. Strategin ska vaza styrande %r vilka utvecklingsprojekt som ska stödjas på en regional nivå. En ny strategi har tagits fram och hanterats i en remissnmda. Remissvaren har enhälligt ställt sig bakom den nya strategin. Beslut om strategin tas av regionförbundets styrelse under våren 2012.

Datum Dnr 2011-12-08 11-074 Verksamhetsplan och budget 2012 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 21 Regionförbundet Sörmland Årsredovisning 21 2 www.region.sormland.se 211 Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB Regionförbundet Sörmland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 1 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: carina Wilhelmsson,

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland

Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland Årsredovisning 2009 Regionförbundet Sörmland www.region.sormland.se INLEDNING...4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN...5 REGIONFÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAM- VERKANSSORGAN...5

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer