SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Regionförbundets medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar"

Transkript

1 REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbesluta om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Årsredovisningen för 2011 har nu behandlats av regionstyrelsen och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fixllmäktigebeslutar om ansvarsfrihet. Följande mall kan användas vid formulering av medlemmarnas respektive beslut: "Bakgrund: Regionffirbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Beslut Regionstyrelsen beviljas anvazsfrihet för 2011." REGIONFÖRBUNDETSÖRMLAND ~J~ Göran Norberg Förbundsdirektör Bilagor: Protokollsutdrag med årsredovisning Revisionsberättelse Box 325, Nyköping Besbksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(7)

2 a =7l 1 ~GI V 1LH I V D PROTOKOLL Regionstvrelsen Regionförbundet Sörmlands årsredovisning 2011 Bakgrund I Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksarnhetsamt den ekonomiska ställningen vid utgången av Regionförbundets revisorer ska granska verksamheten och kommer, enligt förbundsordningen, att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige vilka beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutade föreslå regionstyrelsen att godkänna årsredovisningen för 2011 och att översanda den till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade också att regionförbundets eget kapital bör ligga i nivån miljoner kronor och att ett underlag för ett sådant beslut, inklusive nivån på likvida medel, ska tas fram till regionstyrelsen imaj. Regionstyrelsens beslut Årsredovisningen för 2011 godkännes. Årsredovisningen översands till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingarbehandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Nivån på regionförbundets eget kapital bör ligga i storleksordningen miljoner kronor. Förbundsdirektören får i uppdrag att till styrelsemötet imaj ta fram underlag och förslag till beslut om nivån på eget kapital och likvida medel. Bilagor Årsredovisning för 2011 Box 325, Nykbping Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Oro nr: Justeras /j Protokotlsutdraget intygas 1~~J~,~~~~yyyy~/ '~ ~ ~~} / 1

3 t,, ~ R~~Aio~NFÖaeIu~,N~OEr PROTOKOLL S ~U ~ I v 1~ I V Q Regionstvrelsen Protokollsutdrag Regionförbundets medlemmar Revisorerna Akten Dnr Box 325, Nyköping Justeras Protokollsu~draget intygas Besbksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 i J/ Telefon: 'I~a 1 q E-post: ~ ~ ~ I y, ~~ Hemsida: y Ora nr ~ /t_~ t ~~

4 ,..^!REG1~NFd Fi6UN~ET so~n~~,~vd PROTOKOLL Regionstyrelsen PROTOKOLL FRÅN REGIONSTYRELSEN Torsdagen den 22 mars 2012 Box 325, Nyköping Justeras, Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Storhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 J Telefon e-post info onregion.sormland.se ~,~ ~ /' ~ '"~~ J ~/J

5 'f3egn10/n~~f~na8huf~irf7et S~~l V It~l VD PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens sammanträde Datum och plats Torsdagen den 22 mars, k Öster-Malma, Nyköping. Närvaro Närvaro, se nästa sida. Vid protokollet k Annika Gamsäter Justeras: ~~~~ Malin Hagerström (MP) Punkterna A till och med F ~~~~/ Thomas af Bjur (FP) Punkterna F till och med H Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget intygas Besöksadress: Sto rhusgvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon j'; e-post info(o region sormland,se ~~

6 ~.~f-2egtc7nförbundet S~RMLAND PROTOKOLL Regionstyrelsen Närvaro Beslutande ledamöter Eskilstuna kommun Ulf Ståhl (M), ersatte 7unmy Jansson (S) Kjell-Erik Israelsson (M) Lotta. Jonsson (KD) Gert Johansson (FP) Flens kommun Anders Berglöv (S) Björn Zettergvist (M) Gnesta kommun Johan Rocklind (S) Katrineholms kommun Göran Dahlström (S), från klockan Lars Härnström (M), från klockan Ewa Gallhammar (FP) Nyköpings kommun Urban Granström (S) Anne-Marie Wigertz (M) Malin Hagerström (MP), till klockan Oxelösunds kommun Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Strängnäs kommun Jens Persson (C), Strängnäs kommun Maria von Beetzen (M), ersatte Terese Askerstedt (MP) från klockan Trosa kommun Ann-Sofa Soleby-Eriksson (S), ersatte Daniel Portnoff (M) Björn Kjellström (MP), ersatte Bengt-Eric Sandström (FP) Vingåkers kommun Viking Jonsson (S) Box 325, Nyköping Justeras Protokollsutdraget Intygas Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon r e-post info onregion.sormlandse I ~ ty~~ ~,`J /,~j/ ~

7 S~~R -E~G~fC)/N~FÖRB~UN`~ET ~ E~51 V 1~ 1 V C~ PROTOKOLL Regionstyrelsen Landstinget Sörmland Leif Lindström (S), ersatte Åsa Kullgren (S) Jonas Widegren (S), ersatte Åsa Kratz (S) Britta Bergström (S) Roger Ljunggren (S) Magnus Leivik (M) Gustaf Wachtmeister (M) Ingrid Nyhlen Brege (M) Ylva G Karlsson (MP) Mattias Claesson (C) Thomas af Bjur (FP) Maud Ekman (V) Ej närvarande ledamöter Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun Magnus Johansson (MP), Eskilstuna kommun Maria Chergui (V), Eskilstuna kommun Terese Askerstedt (MP), Strängnäs kommun Daniel Portnoff (M), Trosa kommun Bengt-Eric Sandström (FP), Trosa kommun Åsa Kullgren (S), Landstinget Sörmland Åsa Kratz (S), Landstinget Sörmland Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Mazie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Landstinget Sörmland Gunnar Söderberg (MP), Landstinget Sörmland Mattias Pettersson (S), Oxelösunds kommun Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta kommun Övriga närvarande Mikael Palo och Ulrika Westin,Landstinget Sörmland Christer KaY Sundberg (FP), Landstinget Sörmland Göran Wide, Expekta Göran Norberg, Catharina Frändberg, Karin Botås, Lina Widlund från förbundskontoret Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon e-post info(o~reoion.sormlandse www region sormlandse Justeras ;~ AI ~! Protokollsutd raget intygas /I!J

8 REG~IO/N[FLJFtBLff~JD~"E''~T iii 1 V i 1 ~i 1~~ Beslutad RS 6 Datum Dnr Arvredovisning 2011 Box Nyköping Besöksadress: Storhusgvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: Fax: ion.sormland.se Hemsida: Org nr:

9 REGIDNF~RB~NOET ~1 111 F L.t~~~ Inledning. Regionförbacndets ändamål enligt färbcandsordningen_ Förbcan~lets a~ppgzfter enligt Zagen om samverkansorgan 5 Redovisning av målupp, fylleke Det regionala utvecklingsprogrammet_ Uppdraget En reviderad SSrmlandssh~ategi Infrastrukterr och kollektivtrafik 7 Uppdraget Ett utvecklat transportsystem 7 Uppdraget Ett effektivt system för kollektivtrafiken 8 och arbetsmarknad IO eget Ett näringsliv med goda förutsättningar 10 aget En konkurrenslvaftig besöksaäring 14 aget Ett gynnsamt innovationsklimat 16 eget Ett effektivt nyttj ande av EUs strukturfonder 16 eget En säkerställd tillgång på kompetens 17 inom kärnområdet Näringsliv och arbetsmarlrnad 17 Övriga uppdrag I8 Uppdraget En aktiv kommunikation och medlemsdialog 18 Uppdraget Internationell samverkan 19 Politisk styrning 2l Uppdraget Vidazeurieckling av det regionala ledarskapet 21 Uppdraget Regionförbundets ledningskonferenser 21 Förbundskontoret Regionförbandets resa~ltat 23 Budgetavstämning imkr 24 Huvudverksamhetens ekonomi ZS Ekonomisk sammanställning Eafrastruktur och kollektivtrafik 25 I{ommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrashuktur och kollektivtrafik 25 Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad 26 Kommentar till utfallet och budgetawilcelse Näringsliv och arbetsmazlmad 26 Ekonomisk sammanställning övriga uppdrag 27 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse övriga uppdrag 27 Sidoverksamhetens ekonomi 27 FoU i Stirmland 27 Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörniland 27 Samverkansprojekt med Leningradsregionen 28 Politiska styrningens ekonomi Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Personal Statlig ersättning för personal 29 Pensionsskuld 29 Administration och lokaler 29 Mål %r god ekonomisk hushållning 29 ZZ Zä J 5 D

10 ~,."ff"~i RfG~IO/N~~Fb/R~BUN~ET Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen Värderingsprinciper Avskrivningaz Finansiella anläggningstillgångar _ Balansräkning 32 IfassafZödesr~nanlys 33 Noter till resutlat- och balansviikning 34

11 ~+ ~~FEyGnIO,~N~Fb/R~BUNa~'E^`T~ +som ~ 1-'S 1 'V E L..f-\ ~ l,..j Inledning Den svaga konjunkturuppgång som kunde noteras i slutet av år 2010 har under 2011 förvandlats till en nedgång till följd av finanskrisen i Europa. I Sörmland har detta under året tagit sig uttryck i en stigande arbetslöshet och en rad varsel från företag som är beroende av världskonjunkturen. Det är också fortsatt svårt för lutets Lmgdomar och invånare med utomnordisk bakgund att etablera sig på arbetsmarknaden. För regionförbundet har tre frågor av stor strategisk betydelse dominerat årets agenda. Det är arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, den nya Sörmlandsstrategin, förberedelserna för den nya kollektivtrafikmyndigheten och regionfrågan. I december tog regionstyrelsen ett delbeslut loring Sörmlandsstrategin som innebar dels en revidering av visionen för länet, dels att övergripande mål och utmaningar lades fast. Under hela året har regionförbundet varit engagerat i utvecklnigen av kollektivtrafiken ilänet och under hösten har fokus varit på både bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten och shrtförande av utredningen om "Framtidens kollektivtrafik isörmland". Regionfrågan har varit uppe till dislaission vid regionstyrelsens samtliga möten under året. Vid ett brett seminari~un i augusti presenterade regionförbundet dislaissionsnnderlaget "Inför Sörmlands vägval i regionfrågan". Transportinfrastrukturen har under året aktualiserats genom den kapacitetsbrist som finns på järnvägarna i länet. I regionförbundets yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredningpekade styrelsen på att både underhåll och nyinvesteringar måste ske på länets viktigaste järnvägaz. I början av året skedde en uppvaktning hos Näringsdepartementet och frågan har under året följts upp av regionstyrelsen. Den gällande infrastndcturplanen %r Sörmland har bevakats under året. En ny studie av TGOJbauan har påbörjats och förbundet har medverkat till att samazbetet mellan kommunerna och Trafikverket förbättrats. Under 2011 har ett omfattande arbete skett för att få fram en ny besöksnäringsstrategi som hela länet kan stå bakom. I linje med den nya strategin har regionförbundet under året avsatt resurser för olika projekt för att utveckla denna expansiva näring i Sönnland. Arbetet med länets näringslivsstrategi och projektet "Innovationsmotorn" har genomförts som planerat och en inledande dialog om ett djupare samarbete ined Mälardalens högskola har startat. I augusti träffades för första gången det Tillväxtråd som regionförbundet och Länsstyrelsen satt samman. I rådet ingår företrädare för länets näringsliv, högskolan och offentliga sektorn. Syftet är initiera insatser och sprida kunskap sam främjar tillvyten i Sörmland. Årets ledningskonferens som lockade drygt 401edande politiker och tjänstemän, shiderade regionutvecklingen iskåne/öresundsområdet. Regionstyrelsen har under 2011 arbetat ingående med att förbättra regionförbundets budget- och planeringsprocess. Syffet är att få en närmare koppling mellan styrelsen och förbandets verksamhet, vilket gör att förblmdets resurser kan utnyttjas effektivaze.

12 ~+ ('"~ ~RjEGIDNFbRB~UN,jD~'E'yT a~4j1i1yl~1 VL..J Regionförbundets ändarrnål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/ länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiazitet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksenheten inom förblmdet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entrepreiiörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgåug. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsouu-åde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan a m m Utarbeta och fastställa en strategi %r länets utveckling soin kornmimer och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av shategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastrukhir. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Redovisning av måluppfyllelse utför 2010 förändrades budget- och placeringsdokumenten. Ambitionen var att tydliggöravilka insatser som görs och hin mycket de berälrnas kosta. Uppdragen har långsiktiga effektmål men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksunhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt och aldiviteter som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt respektive aktivitet angavs må1 som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beslaevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektnivå och aktivitetsnivå.

13 ~'"~ REGI~NFÖRBUNQET 4J ~ 1 Y F 1_..f-i 1 V Det regionala utvecklingsprogrammet Uppdraget har inneburit ett omfattande projekt under 2011 och det kommer även att fortgå under Projektet omfattar dels en uppdatering och utveckling av den nuvarande Sörmlandsstrategin, dels en genomgripande process med berörda parter i länet %r att bestämma inriktning, prioriteringar och ansvazsfördelning för Sörmlands regionalatillväxtarbete. Uppdraget En reviderad Sörmlandsstrategi Projektnamn Nya Sörmlandsstrategin Projektmål Uppföljning av mål Målet är att själva processen kring arbetet ska öka omvärldslmnslcapen hos samtliga aktörer och ge en ny dunension till planeringsarbetet påbåde lokal och regional nivå. Målet är också att arbetet ska vara en grund för att möta den statliga planeringen i olika former, exempelvis när det gäller infrastrukturplaneringen. En av utgångspunkterna för arbetet är att intressenterna i länet skapar en tydlig bild av vilka värden och fönrtsättnuigar som finns och vad det går att planera vidare utifrån. Projektet pågår och de mer detaljerade projektmålen för 2011 som anges i den reviderade projektplanen har uppnåtts. Det innebär att regionstyrelsen fattat ett delbeslut som omfattar en revidering av visionen för Sörmland, fastställande av tematiska insatsområden samt antagande av en grund för fastställande av övergripande mål.

14 ~""'~ ~~EjG~IO/N~~Fb/~~BryU,N~OET U li 1 V i L~F~I l i! Infrastruktur och kollektivtrafik Området har under året bestått av två uppdrag. Det ena uppdraget har handlat om transportinfrastndcturen ilänet och sambanden med angränsande 1än. Här har fokus legat på att, tillsammans med berörda parter, is igång rutiner för genomförande och uppföljning av den regionala infrastrukturplanen som fastställdes av regionstyrelsen bet andra uppdraget har handlat om länets kollektivtrafik. Uppdraget går ut på att ge förutsättningar för dels en utveckling av trafiken, dels för hur ägarna ska ha tydligt inflytande. Uppdrage4 Ett utvecklag transportsystem Projekt ITS (Intelligenta Transport System) i lokal och regional planering Projektmål Projeldets aktiviteter har förändrats under året. Det pågår en utbild- ningsinsats för kommunala planerare. Projektet ska avslutas under våren Uppföljning av mål Det övergripande målet är att ölca kunskapsnivån om hur ITS är kopplat till lokal och regional planering. Målet är också att skapa hjälpmedel och underlag för planupprättare och kommuner för hur ITS på ett bättre sätt ska kunna beaktas i planeringen. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att få ftam ett bra underlag för cykeltrafikåtg'årder på det regionala vägnätet och få en helhetsbild av miläget och behov på hela cykelvägnätet inldusive cykelhirismstråk. Projektets kommer att fortsätta även under 2012 och angivna må1 kommer att uppnås. Leveranser och aktiviteter genomförs i övrigt enligt ursprunglig plan. Projektet start har skjutits upp och kommer huvudsakligen att ge- nomföras under Projektstart för det storå godsstudieprojektet har försenats då projektet genomförs i sju 1än parallellt vilket la~äver stora samordningsinsatser. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional godsstudie Målet är att ta fram kunskapsunderlag om hur godstransporter sker inom, genom samt ui och ut ur länet. Alla slags godstransporter omfattas och kopplingar finns till pågående strukturfondsprojekt, SATSA, i Stockholms 1än. Projektet ingår även i "En Bärtre Sits" samt i projektet "EU 2020 Going LocaP'.

15 ~,'~'{REGIONFb~BUND~'E~ i'y Aktivitet Aktivitetsmål Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastrukhu Att utifrån de rutiner som är beslutade genomföra den regionala planen i nära samverkan med Tr~kverket, kommunerna, landstinget och Länstrimken. Uppföljning Målen har uppnåtts ocl~ regionförbundet har börjat implementera av må1 de rutiner för samverkan som utarbetades under Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Komexp nätverket Att aktivt följa och, på nationell nivå, påverka genomförandet av trausportinfrastridcturplaneringen samt transportpolitiken iövrigt. Att under 2011 vara värd för nätverkets årsmöte. Målen har uppnåtts, den stora aktiviteten med nätverkets årsmöte har genomförts. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Målet är att som delägare inyköping- Östgötalänken AB följa arbetet dels via styrelsen, dels via tjänstemannaberedning. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare (E22-gruppen med flera) delta och stötta kornmimer och övriga parter. Regionförbundet ska vara medlem i projektet "Biogas ÖsY'. Målen har uppnåtts i och ined att regionförbundet följt det som sker i projekten. När det gäller Biogas Öst har regionförbundet även deltagit iett påbyggnadsprojekt oin förutsättnnigarna för byggande av ldimatsmarta bostäder. Uppdraget E4t effektivt sysfiem för kollektivtrafiken Projekt Bildande av kollektivtr~kmyndighet Projektmål Uppföljning av må1 Att förbereda och organisera de uppgifter som kommer an på myndigheten och hur samverkan ska ske ined ägare, grannlän och trafikentreprenörer. Förberedelsearbete och förhandlingar kring bildandet av den nya myndigheten har genomförts. Förslaget oin bildandet av ett särskilt ko~nmimalf6rbund för kollektivtrafikmyndigheten har behåndlats av styrelsen.

16 ('''~ REGI~NFbRBUNDEY å.~~~~ Projekt Projektmål Upp%Ijning av mål Trafikförsörjningsprogram Att i samverkan med länets och grannlänens alla parter ta fram ett första program för länets kollektivtrafikförsörjning enligt den nya lagstiftningen. Arbetet har tinder året fått stå tillbaka för frågor som rört själva bildandet av den nya myndigheten. Ansvaret för upprättandet av trafikförsörjningsprograzrunet övergår från och med 2012 till myndigheten. Projekt Projektmål Uppt"öljning av mål Persontrafilnuiderlag (ingår i En Bättre Sits) Uppdatera det underlag som togs fram inom ramen för "En Bättre Sits" under vad gäller tillgänglighet, pendling etcetera inom länet och storregionen. Projektmålet har delvis uppfyllts då parterna inom storregionen tagit fram en ny resandeundersökning. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%ljning av må1 Komimmala kollektivtrafilariredningar (beredskåp att bistå om behov finns). Att varje kommen iar möjlighet att, tillsummans med Länstrafiken Sörmland, uheda koimnunens behov av kollektivtrafik och konsekvensernanär överenskommelsen om nytt konsortialavtal samt expressbussystem verkställs. Målet har uppfyllts och ett komplett förslag till sammanhållet busstrafiksystem kopplat till dagens tågutbud presenterades i november 201 I.

17 REGIONFtlRBUN~~EjT lj ~ 1 Y C~ L.~ 1 V U Näringsliv och arbetsmarknad Området består av fem uppdrag som ska bidra till tillvit i Sörmland. Dialogen med medlemmarna om insatser på området är viktig då området är komplext och insatserna bör matcha varandra fär bästa resultat. Delägarskapet i Almi gör att en stor del av insatserna kanaliseras den vägen. Detta är naturligt då regionförbundet via bland annat ägardirektiv har stor möjlighet att påverka inriktningen i Almis arbete. Uppdraget Ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Handlingsprogramförnäringsliv Projektmål Uppföljning av må1 Ha ett föraula-at och beslutat handlingsprogram klart, genomfört två tankesmedjor och påbörjat arbetet med genomförandeplaner. Under året har dokumentet förtydligats och spetsats till på begäran av AU. Remissförfarande och beshrt återstår. Dokumentet har tagits fram och samordnats med processen för nya Sörmlandsstrategin. En shidie av näringslivets ekonomiska sammansättning och effek- tivitet har genomförts som underlag för ett fortsatt arbete kring profilnäringar. Arbetet för att stärka profilnäringarna fortsätter under Projekt Projektmål Upp tiljning av mål Profilnäringar Påbörja ett projekt för att identifiera viktiga profilnäringar i Sörmland. Projekt Projektmål Upp%Ijning av må1 Almi Invest Att skapa riskkapitalfonden Ahni uivest Östra Mellansverige. Ändamålet med fonden är att skapa en långsiktig regional tillvit genom att öka tillgången på riskkapital för bolag som behöver tidigt expensionskapital. Regionförbundet har tagit över länsst}n~elsens åtagande om slutlig fuiansiering då de statliga utvecklingsmedlen (1:1 anslaget) omfördelats såatt regionförbundet %r en större del. Projektet fanns inte med i verksamtsplanen för Regionförbundets styrelse fattade under året beslut om att medfinansiera Ahni Invest med kronor. Projektet har medfmansiering från EU:s regionalfond.

18 REGRIO~N~bRBU~OET ~~I~I~~~ Projekt Projektmål Uppföljning av må1 Kompetens för tillväxt Via kompetenscheckar underlätta för små och medelstora företag att komma åt kompetens från universitet ocl~ högskolor i närområdet. I projektet sonverket Östsvenska Handelskammazen, Mälazdalens högskola oclt Linköpings universitet. Ett projekt med Östsvenska Handelskammaren som projektägare. Projektet startade under sommaren Projektet medfinansieras av EU:s regionala strukhxrfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. Projektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och beslutades av styrelsen under året. Kostnaderna under 2011 uppgick till leonot. Projekt Externt ro'elct Projektmål Uppföljning av mål Robotdalen (Medfinansieringsprojelct) Projektet är ett tioårig[ projekt under Vinnovas Vinnväxprograxn som löper mot sitt slut år Projektet arbetar inom områdena fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet %rsäla~ar sig om att projektet uppnår de må1 som Vinrova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Projektet redovisas fill Vinrova och EUs regionala sh-uktiufond. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Teknikcollage (Medfinansieringsprojekt) Följa upp att samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Cmestas kommuner uppfyller sina må1 kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Projektet samverkar med kompetensplattformen och YH Mälardalen. Bedömningen är att projektmålen följs. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av mål Ungföretagsamhet (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande ilänets gymnasieskolor. Målsättningen att nå 25 procent av en årskull inom tre år sattes Med detta avses att 25 procent av eleverna ska ha startat ett UF-företag. Verksenheten avrapporteras löpande och målet förväntas uppnås under 2013.

19 /^"~ REG~I~/N~~FÖ/~~BUND~EYy Projekt Externt projekt Projeldmål Projektet har arbetats fram av finansiärerna av Första Sörmlands- fonden, vilka är Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Länsförsäkringaroch regionförbundetisamarbete med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och regionförbundet kommer att svara för den administrativa driften av fonden. En detaljerad uppdragsbeskrivning är framtagen. Kostnaderna hittills har varit uppstartskostnader. Projektet var inte med i verksamhetsp]anen för 2011 och har därför beslutats av styrelsen Lorder året. Kostnader tinder 2011 uppgick till kronor. UppFöljning av mål Första Sörmlandsfonden (Medfmansieringsprojekt) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investeraze förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden ska utgöra ett komplement till traditionell builcfinansiering iregionen. Regionförbundet bidrar till administrafionen av Sörmlandsfonden. Under 2012 ska de första företagen i Sörmland få riskkapital från Sörmlandsfonden. Projekt Externt ro'ekt Projektmål Uppföljning av må1 Företagsam (Medf`inansieringsprojekt) Medfinansiering av den regionala organisationen för kvinnliga resurscentrum, Företagsams projekt kring kvinnors företagande. Den regionala föreningen Företagsam är vilande. Uppdraget utförs av det lokala resurscentret NORA vilka inte kommit igång med det regionala projektet. Projektet förväntas genomföras under Projelrt Externt ro'ekt Projektmål Regionförbuudethar tagit över finansieringen av projektet fi~ån läns- styrelsen. Länsstyrelsen har tagit del av redovisningarna och bevakat att projektplanen följts. Projektet avslutades under Uppföljning avmå1 UTCED (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiering av Östra Mellansverige-projektet UTCED (namnet står för länsbokstäverna i de medverkande länet) för utveckling av kvinnors företagande. Aktivitet Aktivitetsmål Kommunala initiativ Utifrån kommunernas behov av fördjupade shadier ta fram fakta och analyser inom aktuella områden. Uppföljning av mål Projektet "KFV(Katrineholm, Flen, Vingåker) i ekonomiska krisens fotspår" från 2010år försenat och belastar därför årets badget. Projektet har genomfört en behovsinventering åv kompetens hos företagen. Kartläggning och matchnuig av arbetslösas kompetens mot företagens behov har ännu inte genomförts.

20 ~'"'j nregi~n~fo/r~bun~~"e'~t 1..11~ i 1 V B 6~F~,1 V Aktivitet Almi basuppdrag Att följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inrildad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Uppföljning av må1 Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Alni regionspecifilct uppdrag Upprätta överenskommelse om samverkan om de regionspecifika uppdragen kring fordonsindustrin och företagsrådgivning Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Det regionspecifika uppdraget består av medfinansiering av EU:s Regionalfondsprojekt FÖM, Företagsrådgivning Östra Mellansverige. Projektet redovisas där och regionförbundet taz del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Ett specialdesignat program för fordonsindustrin ingår också i det regionspecifika uppdraget. Projektet har släpat efter tidsmässigt på grund av att insatserna krävt mer tid och omfattning än vad som bedömdes från början. Detta innebär också att något färre företag än planerat har ingått i projektet. Projektet har avrapporterats i en styrgrupp där regionförbundet har en plats. En fortsättning med internationelltperspektiv planeras för Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av må1 Almi IFS Via IFS verksenhet ska ett flertal företagare med invandrarbakgrund hafått rådgivning så att de kunnat starta företag. Nystartade invandrarföretag ska också få rådgivning. Uppdraget regleras via ägarnas gemensamma ägaranvisning. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter.

21 ,~ nr~~pio/n~~fä/a~ehu~~oe i ~fi1vflf'll'v~ Handelskammaren delrapporteru varje kvartal. Projektet Trampo- linen, soin är ett samarbete mellan skolor och näringsliv, genomförs enligt plan. Global Eyes är ett projekt under EU:s regionala strukturfond för internationalisering av företag. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följts. Inom ramen för samarbetet rymdes även %rasbetena kring projektet "Kompetens för tillväacy'. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Samarbete med Handelskammaren Upprätta överenskommelse om sonverkan kring tillvä~ctprojekt i länet bland annat insatser för internationalisering i sönnländska företag samt följa upp genomförda insatser. Aktivitet Aktivitetsmål Upp%Ijning av må1 Samarbete med Nyföretagarcentrum Upprätta överenskommelse om synverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. RegionförbLmdetmedfinansierarNyföretagarcentrumsverksamhet i Nyköping och Strängnäs. Aktivitet Under året togs beslut om att regionförbmidet ska gå med i samar- betet Reglab. Detta var inte budgeterat för 201 L Kostnaderna för detta blev 93 OOO la~ tinder året. En nationell ungdomsmässa för ijfföretag har medfinasierats med kronor. Upp%ljning av mål Nuingslivsarbete, övrigt ej budgeterat Reglab, Ungdomsmässa Uppdragefi En konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Ny strategi Projekhnål Uppföljning av må1 En ny strategi ska framförallt skapa en stärkt attraktions- och konkm-renskrafr för regionen, dess destinationer och företag. Den nya strategin ska ligga till grund för det regionala uppdraget att utveckla besöksnäringen de kommande åren och visa hur de avsatta regionala medlen ska användas. Strategin ska vaza styrande %r vilka utvecklingsprojekt som ska stödjas på en regional nivå. En ny strategi har tagits fram och hanterats i en remissnmda. Remissvaren har enhälligt ställt sig bakom den nya strategin. Beslut om strategin tas av regionförbundets styrelse under våren 2012.

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer