VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015"

Transkript

1

2

3

4 Datum Dnr VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(30)

5 INLEDNING... 3 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG... 4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN... 4 FÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAMVERKANSORGAN... 4 SÖRMLANDSSTRATEGIN VISIONEN... 5 REGIONFÖRBUNDET OCH SÖRMLANDSSTRATEGIN... 5 REGIONFÖRBUNDETS VERKSAMHET MÅL 1: I SÖRMLAND FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGA OCH VUXNA ATT UTBILDA SIG OCH ARBETA. ARBETSGIVARE HAR GODA MÖJLIGHETER ATT REKRYTERA RÄTT KOMPETENS Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete... 8 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden MÅL 2: SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland MÅL 3: SÖRMLAND HAR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus MÅL 4: SÖRMLAND HAR HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna REGIONFÖRBUNDETS INSATSER UTÖVER MÅL OCH STRATEGIER I SÖRMLANDSSTRATEGIN EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÖVER PROJEKT OCH AKTIVITETER INOM HUVUDVERKSAMHETEN SIDOORDNAD VERKSAMHET POLITISK LEDNING FÖRBUNDSKONTORET OCH DET INTERNA ARBETET FÖRBUNDSKONTORET DET INTERNA UTVECKLINGSARBETET EKONOMI OCH FINANSIELLA MÅL EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FINANSIELLT MÅL VERKSAMHETSBUDGET FÖR NOTER OCH KOMMENTARER TILL BUDGET EKONOMISK PLAN Sid 2(30)

6 Inledning Den nytillträdda regeringen bedömer i sin första budgetproposition att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Regeringen bedömer att arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer på omkring 7 procent. Risken för en svagare utveckling finns dock och dessa risker har den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Dessa faktorer påverkar utvecklingen i Sörmland vars näringsliv är starkt exportberoende och därmed också konjunkturskänsligt. Trots positiva signaler under det gångna året ligger fortfarande arbetslösheten i Sörmland på högre nivåer än i riket i övrigt medan sysselsättningen ligger på lägre nivåer. Detta är en av länets störta utmaningar under den närmaste framtiden. Liksom tidigare är arbetsmarknaden svårast för ungdomar, människor med låg utbildning samt personer med utländsk bakgrund. Det krävs en rad olika insatser för att förändra denna bild. Insatser behövs för att höja utbildningsnivån generellt men det behövs även kompetensutvecklingsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarkanden och locka fler till bristyrken inom industri, vård och omsorg. Men lika viktigt för sysselsättningen är att underlätta utvidgningen av arbetsmarknadsområdena genom förstärkt infrastruktur och kollektivtrafik. Sörmland har dock goda förutsättningar med en stabil tillväxt i befolkningen, starka tillväxtmotorer i närheten och attraktiva livsmiljöer såväl i städer som i mindre orter och inte minst på landsbygden. Hur dessa goda förutsättningar ska leda till en positiv regional utveckling beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet: Sörmlandsstrategin För att nå de uppsatta målen krävs dock att alla intressenter i länet tar sitt ansvar och bidrar. Full effekt får vi om vi samverkar kring de insatser som är viktigast för länets utveckling. Regionförbundet har en viktig roll i utvecklingen av länet. Genom de nätverk och den kompetens vi har att tillgå bland våra medlemmar och inom vår egen organisation kan samordnade insatser göras. Vidare kan vi genom analys och studier öka vår gemensamma kunskap om vad som kan och bör förbättras. I verksamhetsplanen för 2015 satsar vi på främst på tre områden som priorterats i Sörmlandsstrategin 2020; Kompetensförsörjning/lärande, innovationer/entreprenörskap samt samhällsplanering/hållbara kommunikationer. Detta är inga nya rubriker på agendan men inom dessa prioriterade områden krävs ett långsiktigt uthålligt arbete. Regionförbundets verksamhet ges också en större tyngd genom att politiska beredningar kommer att inrättas för både kompetensförsörjningen och den ojämlika hälsan i länet. Verksamhetsplanen för 2015 lägger en god grund för den tillträdande regionstyrelsens arbete den kommande mandatperioden. Sid 3(30)

7 Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Sid 4(30)

8 Sörmlandsstrategin 2020 Från och med 2013 gäller det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin Detta program utformas på statens uppdrag och är ett viktigt dokument för landstinget, kommunerna, regionförbundet och andra intressenter när det gäller gemensamma regionala målsättningar och prioriteringar av olika satsningar. Sörmlandsstrategin 2020 utgår från en vision för utvecklingen av Sörmland och är uppbyggd på fyra angivna mål samt tolv strategier. Mål och strategier är kopplade till indikatorer för att kunna följas upp både regionalt och lokalt. Visionen Vision antagen av regionstyrelsen i december 2011: Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen. Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service, här har vi ett gott liv. Regionförbundet och Sörmlandsstrategin Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Regionförbundet ska också genomföra delar av Sörmlandsstrategin Därför är verksamhetsplanen utformad efter denna strategis fyra mål med tillhörande strategier, vilka verkställs genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). För dessa anges mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket sammantaget ger en helhetsbild över regionförbundets verksamhet och hur denna bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin Sid 5(30)

9 Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Regionförbundets 2015 Aktiviteter 2015 Sid 6(30)

10 Regionförbundets verksamhet 2015 Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns. Regional kompetensplattform Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här finansiering för ett antal av de aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier kronor slut Politisk kompetensberedning Utgöra styrgrupp för implementering av insatser i handlingsplanen. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under Regional kompetensplattform eller som egna poster kronor slut Ostlänken Kompetens Att i samarbete med Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren kartlägga, synliggöra och kommunicera kompetensbehoven som följer, av bygget av Ostlänken och främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta kronor slut Sid 7(30)

11 Satsning på Mälardalens högskola Fortsatt stöd till högskolan för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse kronor slut Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete YH-Mälardalen, medfinansiering Tillsammans med Västmanland ska vi fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen kronor slut Arbetsmarknadskunskap i skolan Fortsatt finansiering av det pågående projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan kronor slut Sid 8(30)

12 Attraktiv arbetsgivare Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten till yrkena inom vård och omsorg. Det ska göras en inventering av vad som görs i andra delar av landet och hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. et leds av en externt rekryterad projektledare kronor (intäkter kronor, kostnader 1,1 miljon kr) slut ESF-liknande projekt I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar, starta upp insatser inom området ungdomars utanförskap. Den förstudie som regionförbundet genomfört under 2014 har visat på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan kronor slut Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nyanländas lärande Vi ska genomföra kunskapshöjande insatser om nyanländas lärande i samarbete med länsstyrelsen och Mälardalens högskola kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sid 9(30)

13 Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Utvecklingsprocesser Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande och genomföra strategier samt aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, deltar i det storregionala arbetet En bättre sits och Räta linjen samt är delägare i Biogas Öst kronor slut Aktivitet Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur Målet är att genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget, samt ta fram underlag för regionförbundets årliga budgetbeslut för den regionala planen kronor Aktivitet Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2015 har arbetet fokus på åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden kronor Sid 10(30)

14 Aktivitet Attraktiva bytespunkter Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i länet idag samt framtida investeringsbehov. et skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten hos befintliga bytespunkter. et skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem kronor Aktivitet Biogasutveckling Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas Öst och en busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik samt inventera befintlig och potentiell tillgång och efterfrågan på biogas i länet kronor Utredningar och övrig verksamhet Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta i aktiviteter och ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår omvärldsbevakning samt att kommunicera resultat och utredningar kronor slut Sid 11(30)

15 Aktivitet Stockholm Skavsta Airport utveckling av en ny internationell nod i transportsystemet För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs stora investeringar i och kring Skavsta för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela storregionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken, vilket innebär bland annat en ny station på flygplatsen. Ett projekt-och processarbete påbörjas tillsammans med intressenter för utveckling av flygplatsen och dess närområde med siktet inställt på , då Ostlänken beräknas vara färdigbyggd fokuseras arbetet på infrastrukturplanering och planeringsunderlag. Regionförbundet deltar och är processtöd. Skavsta ligger på det utpekade Transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T. Ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Utpekandet möjliggör för Skavsta att söka EU-finansiering för investeringar. Regionförbundet bistår med stöd i processen för EUfinansiering och ansökningar kronor Aktivitet Ostlänken: utredningar, effekter på lokal och regional utveckling Målet är att arbeta löpande med utredningar som visar Ostlänkens effekter på sysselsättning, befolkning och tillväxt. En utredning om Ostlänkens effekter på bostadsmarknaden planeras kronor Aktivitet Ostlänken: fysisk planering, deltagande och processtöd Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på lokal och regional nivå. Planeringen stöds genom att delta i och bevaka detaljplaner, vägplaner, resecentrumfrågorna samt att medfinansiera idéstudier kronor Sid 12(30)

16 Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Aktivitet Bredband/e-förvaltning Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunrena och landstinget. När det gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden sker det främst genom ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att fungera som regionalt kontaktorgan för SKLs digitaliseringsinitiativ kronor Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Aktivitet Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt följa upp genomförda insatser. Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd samt genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskola och företag kronor Sid 13(30)

17 Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland kronor Aktivitet Ung företagsamhet (UF) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande kronor Aktivitet Almi IFS Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt för jämställdhet och kulturell integration kronor Sid 14(30)

18 Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) et har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. ets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik kronor slut Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC, externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans kronor slut Teknikcollage, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens kronor slut Sid 15(30)

19 Genomförande av Sörmlands innovationsstrategi Till den framtagna innovationsstrategin ska utarbetas ett handlingsprogram med arbetsgrupper och aktiviteteer för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att tänka i nya banor och utveckla mer innovativa arbetssätt, som leder till nya produkter och tjänster och bidrar till att lösa angelägna samhällsutmaningar. Verksamheten vid länets fyra innovationsnoder ska utvecklas och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Eftersom innovation är en viktig del i EU:s regionala fonder kommer samverkan också att ske med de övriga innovativa miljöerna i Östra Mellansverige kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen kronor slut Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Handlingsprogram för näringslivsutveckling Vi ska utifrån handlingsprogrammets mål genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer kronor slut Sid 16(30)

20 Det regionala turismutvecklingsuppdraget Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt avtal. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet kronor slut Destinationsutveckling östra Mellansverige Att förarbeta ett flerlänssamarbete (nya EU-fondsperioden) för destinationsutveckling inom det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland, inför nästkommande år. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema kronor slut Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Fortsätta samverkan kring plattformen för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små samt medelstora företag och offentliga aktörer kronor slut Almi Invest (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Medfinansiering av en ny gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden är tänkt att medfinansieras av EU:s regionalfond kronor slut 2019 Sid 17(30)

21 Aktivitet Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och samverkan kring detta i Östra Mellansverige kronor Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi för regional samhällsplanering Målet är att, med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera angivna strategier och koppla länets utvecklingsinsatser tydligare till samhällsplaneringen i form av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och i regionen kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Storregionalt planeringssamarbete Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen (ÖMS) för Östra Mellansverige. Målet är att verka för fortsatt storregional analyssamverkan och att Sörmland medverkar i att ta fram planeringsunderlag samt att aktivt bevaka och delta i Stockholms arbete med RUFS kronor Sid 18(30)

22 Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive Stolt mat Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren kronor slut Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Politisk beredning för jämlik hälsa Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa kronor slut Plan för jämställd regional utveckling Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet kronor slut Sid 19(30)

23 Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Tematisk utvärdering I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden är målet att studera dels planeringsmetoderna, dels förankrings- och genomförandeprocesserna för den regionala infrastrukturplaneringen samt utvärdera uppnådda regionala och lokala effekter av genomförda insatser kronor slut Analyssamverkan i Mälardalen Målet är att konsolidera och utveckla det etablerade samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevanta organ på nationell nivå kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser ska finnas under hela programperioden och byggas upp inom förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet kronor (intäkter kr, kostnader kr) Sid 20(30)

24 Aktivitet Nätverk för EU-samordnare Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i det kommande strukturfondsarbetet kronor Aktivitet Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer. Fortsätta med tre ungdomsdelegater i Youth Regional Network (AER) kronor Aktivitet Medlemskap i Reglab Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna kronor Ledningskonferens 2015 Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen kommer att genomföras den september. Tema och plats är ännu inte bestämd kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sid 21(30)

25 Morgonsoffor Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFVregionen, Strängnäs och Gnesta kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Kommunikationsplan 2015 Kommunikationsplan 2015 omfattar bland annat införande av ett nytt publiceringsverktyg på hemsidan, publicering av elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföring av regionförbundet, arrangerande av minst en mötesplats samt utveckling av de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet kronor Ekonomisk sammanställning över projekt och aktiviteter inom huvudverksamheten Mål Mål 1- I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Nettokostnad Mål 2 - Sörmland har starka samband med omvärlden Mål 3 - Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Mål 4 - Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Övriga insatser TOTAL NETTOKOSTNAD Sid 22(30)

26 Sidoordnad verksamhet Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför Från och med 2015 kommer verksamheten att ingå i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. I den överenskommelsen ingår att regionförbundet under 2015 finansierar en tjänst som samverkansstrateg som från och med 2015 övergår från regionförbundet till den gemensamma nämnden. I samband med den nya regeringens budgetproposition klargjordes att man från och med 2015 vill se en förändring i stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, inklusive vård och omsorg till äldre. Det innebär att de statliga stöden på dessa områden i stort sett försvinner helt redan från Det betyder att de ekonomiska förutsättningarna för nämndens arbete förändras radikalt. Regionförbundet kommer därför under 2015 lämna ett tillfälligt ekonomiskt stöd till nämndens samlade verksamhet. Syftet med stödet skulle vara att dels säkerställa att den gemensamma nämnden kan påbörja sitt nya uppdrag direkt från årsskiftet, dels trygga förutsättningarna för att kunna behålla nödvändig kompetens inom den verksamhet som nu byggs upp under nämnden. Politisk ledning Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. I rollen som regionpolitiker ska styrelseledamöterna svara för ett regionalt synsätt i ledning och styrning av verksamheten. Nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet. Regionstyrelsen har 33 ledamöter med lika många ersättare och sammanträder minst sex gånger per år på olika orter i Sörmland. Mötena är offentliga. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Då en ny styrelse tillträder 2015 kommer ett utvecklingsprogram att planeras och genomföras under året. Ledamöterna ska företräda den regionala nivån, vilket innebär en annan form av politiskt ledarskap än det som utövas på lokal nivå. En förutsättning för att det ska bli framgångsrikt är att det regionala företrädarskapet har en tydlig och framträdande roll i utvecklingen av Sörmland. Ett led i att stärka detta är ett utvecklingsprogram i regionalt ledarskap. Sid 23(30)

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum 2012-04-16 Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer