VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015"

Transkript

1

2

3

4 Datum Dnr VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(30)

5 INLEDNING... 3 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG... 4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN... 4 FÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAMVERKANSORGAN... 4 SÖRMLANDSSTRATEGIN VISIONEN... 5 REGIONFÖRBUNDET OCH SÖRMLANDSSTRATEGIN... 5 REGIONFÖRBUNDETS VERKSAMHET MÅL 1: I SÖRMLAND FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGA OCH VUXNA ATT UTBILDA SIG OCH ARBETA. ARBETSGIVARE HAR GODA MÖJLIGHETER ATT REKRYTERA RÄTT KOMPETENS Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete... 8 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden MÅL 2: SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland MÅL 3: SÖRMLAND HAR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus MÅL 4: SÖRMLAND HAR HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna REGIONFÖRBUNDETS INSATSER UTÖVER MÅL OCH STRATEGIER I SÖRMLANDSSTRATEGIN EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÖVER PROJEKT OCH AKTIVITETER INOM HUVUDVERKSAMHETEN SIDOORDNAD VERKSAMHET POLITISK LEDNING FÖRBUNDSKONTORET OCH DET INTERNA ARBETET FÖRBUNDSKONTORET DET INTERNA UTVECKLINGSARBETET EKONOMI OCH FINANSIELLA MÅL EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FINANSIELLT MÅL VERKSAMHETSBUDGET FÖR NOTER OCH KOMMENTARER TILL BUDGET EKONOMISK PLAN Sid 2(30)

6 Inledning Den nytillträdda regeringen bedömer i sin första budgetproposition att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Regeringen bedömer att arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer på omkring 7 procent. Risken för en svagare utveckling finns dock och dessa risker har den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Dessa faktorer påverkar utvecklingen i Sörmland vars näringsliv är starkt exportberoende och därmed också konjunkturskänsligt. Trots positiva signaler under det gångna året ligger fortfarande arbetslösheten i Sörmland på högre nivåer än i riket i övrigt medan sysselsättningen ligger på lägre nivåer. Detta är en av länets störta utmaningar under den närmaste framtiden. Liksom tidigare är arbetsmarknaden svårast för ungdomar, människor med låg utbildning samt personer med utländsk bakgrund. Det krävs en rad olika insatser för att förändra denna bild. Insatser behövs för att höja utbildningsnivån generellt men det behövs även kompetensutvecklingsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarkanden och locka fler till bristyrken inom industri, vård och omsorg. Men lika viktigt för sysselsättningen är att underlätta utvidgningen av arbetsmarknadsområdena genom förstärkt infrastruktur och kollektivtrafik. Sörmland har dock goda förutsättningar med en stabil tillväxt i befolkningen, starka tillväxtmotorer i närheten och attraktiva livsmiljöer såväl i städer som i mindre orter och inte minst på landsbygden. Hur dessa goda förutsättningar ska leda till en positiv regional utveckling beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet: Sörmlandsstrategin För att nå de uppsatta målen krävs dock att alla intressenter i länet tar sitt ansvar och bidrar. Full effekt får vi om vi samverkar kring de insatser som är viktigast för länets utveckling. Regionförbundet har en viktig roll i utvecklingen av länet. Genom de nätverk och den kompetens vi har att tillgå bland våra medlemmar och inom vår egen organisation kan samordnade insatser göras. Vidare kan vi genom analys och studier öka vår gemensamma kunskap om vad som kan och bör förbättras. I verksamhetsplanen för 2015 satsar vi på främst på tre områden som priorterats i Sörmlandsstrategin 2020; Kompetensförsörjning/lärande, innovationer/entreprenörskap samt samhällsplanering/hållbara kommunikationer. Detta är inga nya rubriker på agendan men inom dessa prioriterade områden krävs ett långsiktigt uthålligt arbete. Regionförbundets verksamhet ges också en större tyngd genom att politiska beredningar kommer att inrättas för både kompetensförsörjningen och den ojämlika hälsan i länet. Verksamhetsplanen för 2015 lägger en god grund för den tillträdande regionstyrelsens arbete den kommande mandatperioden. Sid 3(30)

7 Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Sid 4(30)

8 Sörmlandsstrategin 2020 Från och med 2013 gäller det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin Detta program utformas på statens uppdrag och är ett viktigt dokument för landstinget, kommunerna, regionförbundet och andra intressenter när det gäller gemensamma regionala målsättningar och prioriteringar av olika satsningar. Sörmlandsstrategin 2020 utgår från en vision för utvecklingen av Sörmland och är uppbyggd på fyra angivna mål samt tolv strategier. Mål och strategier är kopplade till indikatorer för att kunna följas upp både regionalt och lokalt. Visionen Vision antagen av regionstyrelsen i december 2011: Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen. Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service, här har vi ett gott liv. Regionförbundet och Sörmlandsstrategin Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Regionförbundet ska också genomföra delar av Sörmlandsstrategin Därför är verksamhetsplanen utformad efter denna strategis fyra mål med tillhörande strategier, vilka verkställs genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). För dessa anges mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket sammantaget ger en helhetsbild över regionförbundets verksamhet och hur denna bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin Sid 5(30)

9 Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Regionförbundets 2015 Aktiviteter 2015 Sid 6(30)

10 Regionförbundets verksamhet 2015 Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns. Regional kompetensplattform Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här finansiering för ett antal av de aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier kronor slut Politisk kompetensberedning Utgöra styrgrupp för implementering av insatser i handlingsplanen. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under Regional kompetensplattform eller som egna poster kronor slut Ostlänken Kompetens Att i samarbete med Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren kartlägga, synliggöra och kommunicera kompetensbehoven som följer, av bygget av Ostlänken och främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta kronor slut Sid 7(30)

11 Satsning på Mälardalens högskola Fortsatt stöd till högskolan för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse kronor slut Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete YH-Mälardalen, medfinansiering Tillsammans med Västmanland ska vi fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen kronor slut Arbetsmarknadskunskap i skolan Fortsatt finansiering av det pågående projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan kronor slut Sid 8(30)

12 Attraktiv arbetsgivare Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten till yrkena inom vård och omsorg. Det ska göras en inventering av vad som görs i andra delar av landet och hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. et leds av en externt rekryterad projektledare kronor (intäkter kronor, kostnader 1,1 miljon kr) slut ESF-liknande projekt I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar, starta upp insatser inom området ungdomars utanförskap. Den förstudie som regionförbundet genomfört under 2014 har visat på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan kronor slut Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nyanländas lärande Vi ska genomföra kunskapshöjande insatser om nyanländas lärande i samarbete med länsstyrelsen och Mälardalens högskola kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sid 9(30)

13 Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Utvecklingsprocesser Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande och genomföra strategier samt aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, deltar i det storregionala arbetet En bättre sits och Räta linjen samt är delägare i Biogas Öst kronor slut Aktivitet Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur Målet är att genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget, samt ta fram underlag för regionförbundets årliga budgetbeslut för den regionala planen kronor Aktivitet Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2015 har arbetet fokus på åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden kronor Sid 10(30)

14 Aktivitet Attraktiva bytespunkter Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i länet idag samt framtida investeringsbehov. et skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten hos befintliga bytespunkter. et skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem kronor Aktivitet Biogasutveckling Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas Öst och en busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik samt inventera befintlig och potentiell tillgång och efterfrågan på biogas i länet kronor Utredningar och övrig verksamhet Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta i aktiviteter och ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår omvärldsbevakning samt att kommunicera resultat och utredningar kronor slut Sid 11(30)

15 Aktivitet Stockholm Skavsta Airport utveckling av en ny internationell nod i transportsystemet För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs stora investeringar i och kring Skavsta för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela storregionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken, vilket innebär bland annat en ny station på flygplatsen. Ett projekt-och processarbete påbörjas tillsammans med intressenter för utveckling av flygplatsen och dess närområde med siktet inställt på , då Ostlänken beräknas vara färdigbyggd fokuseras arbetet på infrastrukturplanering och planeringsunderlag. Regionförbundet deltar och är processtöd. Skavsta ligger på det utpekade Transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T. Ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Utpekandet möjliggör för Skavsta att söka EU-finansiering för investeringar. Regionförbundet bistår med stöd i processen för EUfinansiering och ansökningar kronor Aktivitet Ostlänken: utredningar, effekter på lokal och regional utveckling Målet är att arbeta löpande med utredningar som visar Ostlänkens effekter på sysselsättning, befolkning och tillväxt. En utredning om Ostlänkens effekter på bostadsmarknaden planeras kronor Aktivitet Ostlänken: fysisk planering, deltagande och processtöd Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på lokal och regional nivå. Planeringen stöds genom att delta i och bevaka detaljplaner, vägplaner, resecentrumfrågorna samt att medfinansiera idéstudier kronor Sid 12(30)

16 Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Aktivitet Bredband/e-förvaltning Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunrena och landstinget. När det gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden sker det främst genom ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att fungera som regionalt kontaktorgan för SKLs digitaliseringsinitiativ kronor Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Aktivitet Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt följa upp genomförda insatser. Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd samt genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskola och företag kronor Sid 13(30)

17 Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland kronor Aktivitet Ung företagsamhet (UF) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande kronor Aktivitet Almi IFS Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt för jämställdhet och kulturell integration kronor Sid 14(30)

18 Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) et har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. ets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik kronor slut Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC, externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans kronor slut Teknikcollage, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens kronor slut Sid 15(30)

19 Genomförande av Sörmlands innovationsstrategi Till den framtagna innovationsstrategin ska utarbetas ett handlingsprogram med arbetsgrupper och aktiviteteer för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att tänka i nya banor och utveckla mer innovativa arbetssätt, som leder till nya produkter och tjänster och bidrar till att lösa angelägna samhällsutmaningar. Verksamheten vid länets fyra innovationsnoder ska utvecklas och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Eftersom innovation är en viktig del i EU:s regionala fonder kommer samverkan också att ske med de övriga innovativa miljöerna i Östra Mellansverige kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen kronor slut Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Handlingsprogram för näringslivsutveckling Vi ska utifrån handlingsprogrammets mål genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer kronor slut Sid 16(30)

20 Det regionala turismutvecklingsuppdraget Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt avtal. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet kronor slut Destinationsutveckling östra Mellansverige Att förarbeta ett flerlänssamarbete (nya EU-fondsperioden) för destinationsutveckling inom det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland, inför nästkommande år. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema kronor slut Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Fortsätta samverkan kring plattformen för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små samt medelstora företag och offentliga aktörer kronor slut Almi Invest (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Medfinansiering av en ny gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden är tänkt att medfinansieras av EU:s regionalfond kronor slut 2019 Sid 17(30)

21 Aktivitet Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och samverkan kring detta i Östra Mellansverige kronor Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi för regional samhällsplanering Målet är att, med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera angivna strategier och koppla länets utvecklingsinsatser tydligare till samhällsplaneringen i form av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och i regionen kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Storregionalt planeringssamarbete Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen (ÖMS) för Östra Mellansverige. Målet är att verka för fortsatt storregional analyssamverkan och att Sörmland medverkar i att ta fram planeringsunderlag samt att aktivt bevaka och delta i Stockholms arbete med RUFS kronor Sid 18(30)

22 Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive Stolt mat Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren kronor slut Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Politisk beredning för jämlik hälsa Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa kronor slut Plan för jämställd regional utveckling Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet kronor slut Sid 19(30)

23 Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Tematisk utvärdering I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden är målet att studera dels planeringsmetoderna, dels förankrings- och genomförandeprocesserna för den regionala infrastrukturplaneringen samt utvärdera uppnådda regionala och lokala effekter av genomförda insatser kronor slut Analyssamverkan i Mälardalen Målet är att konsolidera och utveckla det etablerade samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevanta organ på nationell nivå kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser ska finnas under hela programperioden och byggas upp inom förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet kronor (intäkter kr, kostnader kr) Sid 20(30)

24 Aktivitet Nätverk för EU-samordnare Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i det kommande strukturfondsarbetet kronor Aktivitet Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer. Fortsätta med tre ungdomsdelegater i Youth Regional Network (AER) kronor Aktivitet Medlemskap i Reglab Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna kronor Ledningskonferens 2015 Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen kommer att genomföras den september. Tema och plats är ännu inte bestämd kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Sid 21(30)

25 Morgonsoffor Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFVregionen, Strängnäs och Gnesta kronor (intäkter kr, kostnader kr) slut Aktivitet Kommunikationsplan 2015 Kommunikationsplan 2015 omfattar bland annat införande av ett nytt publiceringsverktyg på hemsidan, publicering av elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföring av regionförbundet, arrangerande av minst en mötesplats samt utveckling av de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet kronor Ekonomisk sammanställning över projekt och aktiviteter inom huvudverksamheten Mål Mål 1- I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Nettokostnad Mål 2 - Sörmland har starka samband med omvärlden Mål 3 - Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Mål 4 - Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Övriga insatser TOTAL NETTOKOSTNAD Sid 22(30)

26 Sidoordnad verksamhet Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför Från och med 2015 kommer verksamheten att ingå i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. I den överenskommelsen ingår att regionförbundet under 2015 finansierar en tjänst som samverkansstrateg som från och med 2015 övergår från regionförbundet till den gemensamma nämnden. I samband med den nya regeringens budgetproposition klargjordes att man från och med 2015 vill se en förändring i stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, inklusive vård och omsorg till äldre. Det innebär att de statliga stöden på dessa områden i stort sett försvinner helt redan från Det betyder att de ekonomiska förutsättningarna för nämndens arbete förändras radikalt. Regionförbundet kommer därför under 2015 lämna ett tillfälligt ekonomiskt stöd till nämndens samlade verksamhet. Syftet med stödet skulle vara att dels säkerställa att den gemensamma nämnden kan påbörja sitt nya uppdrag direkt från årsskiftet, dels trygga förutsättningarna för att kunna behålla nödvändig kompetens inom den verksamhet som nu byggs upp under nämnden. Politisk ledning Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. I rollen som regionpolitiker ska styrelseledamöterna svara för ett regionalt synsätt i ledning och styrning av verksamheten. Nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet. Regionstyrelsen har 33 ledamöter med lika många ersättare och sammanträder minst sex gånger per år på olika orter i Sörmland. Mötena är offentliga. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Då en ny styrelse tillträder 2015 kommer ett utvecklingsprogram att planeras och genomföras under året. Ledamöterna ska företräda den regionala nivån, vilket innebär en annan form av politiskt ledarskap än det som utövas på lokal nivå. En förutsättning för att det ska bli framgångsrikt är att det regionala företrädarskapet har en tydlig och framträdande roll i utvecklingen av Sörmland. Ett led i att stärka detta är ett utvecklingsprogram i regionalt ledarskap. Sid 23(30)

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget

verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 1 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: carina Wilhelmsson,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Datum Dnr 2011-12-08 11-074 Verksamhetsplan och budget 2012 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer