RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Utses att justera Margareta Yngvesson, S Heli Berg, FP Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby , kl 16:00 Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: Margareta Yngvesson Justerande: Heli Berg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Iréne Robertsson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 135 Dnr Justering av dagordningen Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, föreslår följande justering av dagordningen. Efter punkt 4 på dagordningen tas fråga om entledigande av Anders Ohlsson, S, upp. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärende om entledigande av Anders Ohlsson, S, som tas upp för avgörande efter punkt 4 på dagordningen.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 136 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, konstaterar att inga frågor ställts. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 137 Dnr Anmälan av medborgarförslag från Lars Hörngren angående Ronnebyåns tillgänglighet Kommuninvånare Lars Hörngren har lämnat in följande medborgarförslag angående Ronnebyåns tillgänglighet. Saken att Ronnebyån återges sin ursprungliga betydelse som transportled för såväl boende i kommunen som för turismen. Detta kan endast ske genom att en bra förbindelsemöjlighet skapas mellan stadskärnan och skärgården, Ekenäs och Karön genom att de fyra befintliga broarna, varav två gångbroar, byggs om till öppningsbara dito och kan därmed öppnas vissa bestämda tidpunkter under semester- och turistperioden, dvs. juni-augusti. Högsta prioritet ges till bron vid hamninloppet. samt att del, exempelvis 1/3, av den nuvarande och förfulande parkeringsplatsen mellan övre Brunnsvägen och ån, den s.k. Glasbrukstomten, görs om till småbåtshamn. Möjligheter för olika aktiviteter runt denna hamn skapas. Ett antal parkeringsplatser blir kvar. Bakgrund Tidigare var, som väl känt, Ronnebyån en viktig näst intill avgörande faktor i stadens och Brunnsepokens historia då man kunde erbjuda inte bara trevliga båtfärder utan även tillgång till skärgården och havsbad. Åns betydelse som transportled av gods, inte minst fisk, på den tiden var stor. Nutid Ronneby har under alla år byggts upp runt ett fåtal större företag även om viljan att verka för entreprenörskap, stötta småföretag och satsa på utveckling har uttryckts. Försvaret har likaså stor betydelse för kommunen. Denna situation har skapat ett starkt allmänt företags- och försvarsberoende vilket kan vara osäkert och riskfyllt. Företags- och försvarsberoende; För en kommun med runt invånare är det alltså av vital betydelse att företagens verksamhet fungerar, att man stannar på orten och förhoppningsvis utvecklas. Att locka hit nya företag är minst lika viktigt.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 137 Dock är känsligheten och förändringsbenägenheten betydligt större idag än för bara år sedan. En gång stora väletablerade företag har helt försvunnit eller markant minskat sin verksamhet. Det är exempelvis inte länge sen ett tjänsteföretag gick i konkurs och runt 150 arbetstillfällen var i farozonen. Nu löste sig denna situation mycket bra denna gång, men vad om något annat företag lägger ner eller flyttar? Eller att försvarsmakten ändrar tagna beslut? Katastrof för kommunen och dess innevånare! Känsligheten för liknande incidenter är av största betydelse. Ronneby har närheten till havet men ingenting, förutom bilväg och en och annan busstur, som förbinder staden med skärgården och gör den lätt tillgänglig. Genom att verkligen satsa på och utveckla turismen genom ett fåtal men vitala projekt kan man minska det idag totala beroendet till företag och försvaret. Fantastiska möjligheter finns som kan utvecklas! Att utveckla turismen till att vara det grundläggande och mest betydande delen i vårt samhälle måste ses som högsta prioritet! Det i sin tur skulle dessutom skapa en generellt mer positiv atmosfär och grund för vidareutveckling av befintliga företag och attrahera nyetableringar. Brunnsparken finns här, naturen runt omkring oss finns här, ån finns här, skärgården finns här det mesta dessutom gratis- men ingen koppling emellan som turisterna och även en övervägande del av Ronnebybor- önskar och efterfrågar. En framgångsrik kommun har minst ett starkt och utvecklat ben att stå på. Ronneby har inget. Genom att medvetet satsa på och utveckla turismen inom vissa prioriterade områden, kan det direkta försvars- och företagsberoendet successivt minska. Detta utesluter naturligtvis inte vikten av att fortsatt utveckla resp. stödja dessa. Satsningen på turismen skall ses som ett komplement till företagsutvecklingen inom kommunen: inte en ersättning. En därigenom ekonomiskt starkare kommun har dessutom bättre möjligheter att stödja och utveckla företagsamheten i området. Förslag Genom att göra broarna öppningsbara (med ex. öppning varje jämn timme från mitten av juni till mitten augusti) under en kort sommarperiod vilket i trafikhänseende skulle ha ringa negativ påverkan skulle med största sannolikhet ge ett större naturligt flöde

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 137 av båtar i ån, och därmed ett förmodat större intresse för Brunnsparken och dess utbud. Båtturister skulle kunna besöka centrum. Kanske till och med de idag i hamnen ofta stillaliggande fiskebåtarna såg en affärsmöjlighet och hämtade fiskeintresserade turister i stan för en dagstur! Ronneby centrum skulle med automatik härigenom "breddas" och även inkludera norra parkområdet. I anslutning till småbåtshamnen skulle ett aktivitetscentrum kunna utvecklas med ex. fiskemöjligheter, båt-, kanot- och cykeluthyrning, glass-, korv- och våffelförsäljning etc. Intresset för en småbåtshamn har visat sig vara mycket stort så nära centrum och att hyra ut ett visst antal av båtplatserna till boende i stan skulle säkerligen inte vara svårt. Öppningsbara broar skulle även göra valet av turistbåt enklare då man inte längre är hänvisad till bara en typ som klarar de fasta broarna. Vi kanske då skulle kunna få skärgårdstrafik under hela sommarperioden, alltså även under den tid då den verkligen efterfrågas, slutet juni, juli och början av augusti. Avsaknaden av alternativa transportmöjligheter såsom ex. "Tores tåg" är betydande 2006! Ett alternativ är mycket efterfrågat. Konklusion Att som det har föreslagits förvandla Glasbruksområdet -som i begynnelsen var en del av Brunnsparken med dels rosenträdgård och dels Brunnsrestaurangen Flora- till bostadsområde vore i sanning en katastrof i magnitud med rivningsvansinnet av många stadskärnor, bl.a. i Ronneby, som förekom på 50- och 60-talet. Ett enda bostadshus på denna tomt och Brunnsparksområdet skulle förlora en del av sin storhet och rasera tankarna på att göra parken till ett kultur/naturreservat. Brunnsparksområdet borde ses som hela området från Blekan i norr till Rönninge i söder och med ån som naturlig gräns åt öster. Bättre lämpade områden finns i staden för nybyggnation av bostadshus såväl som alternativa parkeringsplatser. Jag ser fram emot ett positivt svar på detta medborgarförslag. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. Exp: Kommunstyrelsen

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 138 Dnr På grund av utflyttning från kommunen anhåller Ingmar Oscarsson, S, om att få vara kvar som förste vice ordförande i Biblioteks- och kulturnämnden Med anledning av utflyttning från kommunen anhåller Ingmar Oscarsson, S, om att få vara kvar som förste vice ordförande i Biblioteks- och kulturnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Ingmar Oscarsson, S, får vara kvar som förste vice ordförande i Biblioteks- och kulturnämnden. Exp: Ingmar Oscarsson Biblioteks- och kulturnämnden Kommunledningskontoret

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 139 Dnr Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden, Anders Ohlsson, S, samt nyval Anders Ohlsson, S, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Anders Ohlsson, S, entledigas från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden. Ny ersättare i Omsorgsnämnden utses vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september Exp: Anders Ohlsson Omsorgsnämnden Kommunledningskontoret Löneenheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 140 Dnr Besvarande av interpellation från fullmäktigeledamot Lennarth Förberg till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, gällande högskolans fortsatta närvaro i Ronneby Kommunfullmäktigeledamot Lennarth Förberg har ställt följande interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist. Högskolans fortsatta närvaro i Ronneby Högre utbildning och forskning utgör grundstommen i Soft Center tanken och den tillväxt inom programvaruteknik och datavetenskap som skett i Ronneby under de senaste åren. Inom Blekinge Tekniska Högskola och i dess styrelse har under flera år pågått en diskussion om huruvida det är optimalt från student- och personalperspektiv att finnas på tre campusområden. På senare tid har frågan om en eventuell koncentration till färre orter gjort sig tydligt påmind. Det finns i och med detta risk att BTH på sikt helt eller delvis lämnar Ronneby, vilket skulle inverka skadligt på kommunens fortsatta möjligheter att utvecklas. Delar kommunledningen denna oro? Vilka åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder planeras att vidtas för att öka sannolikheten för att Ronneby även på några års sikt ska ha kvar högre utbildning och forskning? Har kommunen gjort en inventering av Ronnebys för- och nackdelar jämfört med de andra två högskoleorterna? Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunfullmäktige 120/2006.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 140 Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, lämnar följande svar på interpellationen. Interpellationssvar angående BTH Lennart Förberg anger i sin interpellation att det inom Blekinge Tekniska Högskola och i dess styrelse under flera år pågått en diskussion om huruvida det är optimalt från student- och personalperspektiv att finnas på tre campusområden. Lennart anser att det därmed finns en risk att BTH på sikt helt eller delvis lämnar Ronneby. Frågorna i interpellationen är om kommunledningen delar denna oro, vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att öka sannolikheten att Ronneby även på några års sikt ska ha kvar högre utbildning och forskning, samt om kommunen gjort en inventering av Ronnebys för och nackdelar jämfört med de andra två högskoleorterna. Låt mig börja med att konstatera att det redan från början av etableringen av mindre högskolor i landet så fanns det tydliga skiljelinjer mellan de politiska partierna. Moderaterna uttalade sig mycket föraktfullt om denna satsning. Pådrivande för utvecklingen och etableringen av högskoleverksamheten har det socialdemokratiska partiet och dess företrädare varit. Regionalt i Blekinge har det varit ett mycket gott samarbete mellan de olika kommunledningarna. Ett samarbete som har resulterat att högskolan i Blekinge idag finns etablerad på tre orter. Enligt min uppfattning har detta inneburit stora fördelar för högskolans och länets utveckling. Högskolan har haft ett stort stöd och engagemang från det omgivande samhället, ett stöd som inte hade kunnat bäras ensamt av en enskild kommun. Detta är ett viktigt sakskäl till den positiva utveckling som högskolan faktiskt har. Jag tror därför att Högskolans styrelse gör en grov felbedömning om man går vidare med att försöka koncentrera verksamheten till en ort. Under våren 06 fanns förslaget att organisera om verksamheten inom högskolan. Då var förslaget att förlägga tekniksektionen till ett ställe. I samband med detta var jag i kontakt med representanter för högskolans styrelse och redovisade vissa fakta och argument för att det förslaget inte skulle bli verklighet. Det märkliga i ärendet är att dessa fakta och argument inte föreläggs styrelsen från högskoleledningen innan styrelsen fattar sina beslut. Fakta finns ju tillgängliga. Exempel på sådana är tillgängligt lokalutrymme på olika orter, pågående samverkansprojekt m.m.. Samma sak gäller det senaste beslutet om att koncentrera sin verksamhet till en ort. För mig verkar det konstigt att en högskolestyrelse först fattar beslut och därefter problematisera frågeställningen.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 KF 140 Ronneby kommun har i årsredovisningen uttalat att vi är beredda att stödja uppbyggnaden av en s.k. universitetsfond. Ett förslag som initierats från högskolan, samtidigt som de säger att de inte vill finnas på mer än en ort. Det förefaller mig som att BTH behöver samordna sin information till det omgivande samhället. Enligt min uppfattning är nu det bästa för Blekinge och Högskolan att BTH är organiserad som man är idag. Jag tror det vore fel att ställa de olika kommunerna mot varandra. Vi behöver mer samarbete mellan kommunerna, inte utökad konkurrens. Jag har ännu inte fått högskolans analys bakom senaste beslutet. Jag förutsätter dock att den informationen finns och att den kommer att delges länets kommuner och landsting. När den presenteras så kommer vi självklart att föra fram de argument vi har för att BTH även fortsättningsvis skall vara i Ronneby. De argumenten är lokaler, samarbetsprojekt av olika slag, tillgång till studentbostäder, kommunikationer och kanske viktigast; frågan om ömsesidig tillit! Ledamot Lennarth Förberg, M, tackar för svaret. I debatten deltar ledamöterna Hans Kylbäck, V, Sune Håkansson, RP, Kenneth Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, och Boo-Walter Eriksson, M. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Exp: Lennarth Förberg JanAnders Palmqvist

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 141 Dnr Besvarande av interpellation från fullmäktigeledamot Willy Persson, C, till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, angående parkeringsplatser och campingplatsen Ekenäs. Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, C, har ställt följande interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, angående parkeringsplatsen vid Ekenäs. Nu upplevs att centrumutvecklingen åter blivit en högprioriterad fråga. Centrumutvecklare har anställts. Saknaden av tillräckligt många parkeringsplatser i centrum diskuteras åter och nu har man nog för avsikt att lösa denna mycket omdiskuterade fråga. Träffar med olika intressenter anordnas för att dryfta deras idéer och förslag på bättre utveckling av centrum. En fråga som ofta kommer upp till diskussion vid olika tillfällen sedan Nu senast i januari 2002 avslogs en motion i det förslag som arbetats fram av personal i stadshuset. En utbyggnad av campingen vid Ekenäs skulle betyda mycket positivt för centrumutvecklingen och hela Ekenäsområdet. Då får vi fler människor till kommunen och det är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen. När är din avsikt att det skall finnas fler parkeringsplatser i city? Kan du tänka dig att ompröva ditt tidigare beslut och verka så att campingen vid Ekenäs blir utbyggd? Och i så fall när? Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunfullmäktige 121/2006. Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, lämnar följande svar på interpellationen. Interpellationssvar ang. parkeringsplatser och campingplatsen Ekenäs. I sin interpellation tar Willy Persson upp två frågor. Den första handlar om centrumutvecklingen. Det är en fråga som innehåller många komponenter, varav parkerings platser är en del.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 141 En stor och viktig fråga senare tid har varit utbudet av den kommersiella servicen. När vi fick beskedet att KF skulle lägga ner sin livsmedelsbutik togs omgående ett antal kontakter i syfte att behålla en aktör för livsmedelsförsäljning inom stadskärnan. Vi har nu tillsammans med olika intressenter, fastighetsägare, livsmedelskedjor m.m. medverkat till en lösning där det blir fortsatt livsmedelsförsäljning i de lokaler där KF tidigare fanns och där fastighetsägaren i kvarteret Olof är beredd att medverka till att bygga om fastigheten för andra affärsetableringar. Ett led i lösningen är att kommunen medverka till skapandet av ytterligare parkeringsplatser i anslutning till KF verksamhet i Kallinge. En lösning som därmed också skapar bättre förutsättningar för bibehållen livsmedelsförsäljning i Kallinge. Målet är bibehållen livsmedelsförsäljning i stadskärnan kombinerat med möjligheter för befintliga butiker i Ronneby att få möjligheter att utveckla sina verksamheter och skapandet av tillräckligt stora affärsytor för nyetableringar i stadskärnan. Detta ser nu ut att lyckas. En viktig komponent för en levande stadskärna är naturligtvis affärsutbudet. Därför var det också angeläget att medverka till att det i f.d. Felicias lokaler blev fortsatt affärsverksamhet och inte kontorslokaler. Sammantaget ger det oss förutsättningar att fortsätta utveckla stadskärnan på fotgängarnas och cyklisterna villkor och därmed få en attraktivare stadskärna. Vi har också initierat ett arbete med en trafiköversyn vari skapandet av ytterligare parkeringsplatser kan åstadkommas, men med bibehållet fokus på fotgängares och cyklisters villkor. Eventuellt kan övre delen av den norra torgdelen tas i anspråk för parkering. Kombineras detta med att Kungsgatan görs enfilig kan detta åstadkomma en lugnare trafikmiljö runt torget. Dessa och andra frågor diskuterar vi nu gemensamt med en särskilt bildad centrumgrupp och i planberedningen. Förslagen är självklart offentliga när de kommer fram och har redan presenterats i olika sammanhang. Stadskärnan har också förstärkts med nya bostäder i kv. Frida. Där löstes parkeringssituationen genom ett parkeringsgarage. Vi har i fullmäktige fattat beslut om inköp av Snickeri & Trä -fastigheten vilket tyvärr överklagades och därmed drog ut för långt i tid som innebar att den affären inte blev av. Avsikten är dock att återkomma med ambitionen att även där bygga bostäder.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 141 Centrum innefattar numera också området till järnvägsbron i Sörby. Genom de åtgärder som vidtagits för att få en lugnare trafikmiljö på västra infarten har omvandlingen från ett industriområde till att bli en integrerad del av centrummiljön med handel och kanske i framtiden också nya bostäder påbörjats. Den i investeringsplanen tänkta cirkulationsplatsen vid Karlshamnsvägen och V Industrigatan underlättar också trafiksituationen för den nyetablering av byggvaruhandel som planeras på den tomt som idag ägs av PEAB. Vi avser också att utöka det planområdet där för ytterligare etableringar. När det gäller frågan om en utbyggd camping vid Ekenäs ställer Willy frågan Kan du tänka dig att ompröva ditt tidigare beslut och verka så att campingen vid Ekenäs blir utbyggd?. Jag vill upplysa Willy Persson om att det var kommunfullmäktige som januari 2002 beslutade avslå den motion som Willy hänvisar till. Willy skriver att det är en fråga som ofta kommer upp till diskussion. Senast var faktiskt i november förra året i samband med fullmäktiges behandling av budget 2006 och ekonomisk plan för 2007 och Då var det endast Willy Persson som uttalade sin åsikt när han meddelade att varken han eller Centerpartiet föreslog att kommunen skulle investera i en utbyggd camping vid Ekenäs. Möjligen har nu Willy Persson både bytt parti och åsikt i campingfrågan. Om Willy tycker att kommunen skall investera ca 10 miljoner för denna utbyggnad, samt bortse från de miljöskäl som är redovisade mot en utbyggnad, kanske Willy har lättare att få gehör i sitt nuvarande parti. Ronnebypartiet brukar dock hävda att kommunen investerar för mycket. Var de står i miljöfrågor är mer oklart. När sen Willy ogenerat också i andra sammanhang hävdar att kommunen nästa mandatperiod skall investera i en konstfrusen bandybana och lägga till detta i den beslutade investeringsplanen bör han och Ronnebypartiet redovisa vilken uppfattning de har avseende kommunens investeringsvolymer. Ledamot Willy Persson tackar för svaret. I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Gisela Gyllensting, MP, Sune Håkansson, RP, Kenneth Michaelsson, C, Willy Persson, JanAnders Palmqvist, S, Lennarth Förberg, M, och Peter Bowin, V.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 141 Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Exp: Willy Persson JanAnders Palmqvist

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 142 Dnr Fråga till Tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson, S, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, angående våtmarken i Risanäs Fråga till Tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson, S, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, angående våtmarken i Risanäs Angående våtmarken i Risanäs Under 2002 utgrävdes och anlades våtmarken i Risanäs, Avsikten var att bevara den biologiska mångfalden samt minska utsläppen av kväve, fosfor och andra näringsämnen, som annars skulle hamna i den redan övergödda Östersjön. Delar av området skulle också bevaras som betesmark. I Risanäs har måluppfyllelsen varit svag. Jag menar att det är ett dåligt utfört projekt. Vid utgrävningen hamnade på stora ytor den sterila jorden överst med matjorden under. Det borde ha varit tvärtom. De branta slänterna gör det omöjligt att använda delar av området som betesmark. Därmed försvinner den biologiska mångfalden. Utloppet från våtmarken fick göras om av Parkenheten. För att området skall fungera enligt intentionerna krävs, menar jag, ytterligare investeringar, med nya utlägg för kommunen, eller för någon annan. Enligt min mening har vi inte fått det vi har beställt. Jag förutsätter att entreprenören har gett sedvanliga garantier. Måhända har någon av våra revisorer följt upp frågan. Min frågeställning: Är Du nöjd med hur våtmarken har anlagts? Anser Du att ytterligare investeringar behövs? Avser Du vidta några åtgärder? Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, föreslår att frågan skall behandlas som en interpellation, och besvaras under Kommunfullmäktiges sammanträden den 28 september. Propositionsordning Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, ställer proposition på eget förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att behandla frågeställningen som en interpellation, och att interpellationen skall besvaras under Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september Exp: Nils-Olov Olofsson Willy Persson

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 143 Dnr Fråga till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jan-Eric Wildros, S, från kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell, FP, gällande Policy på Knut Hahnsskolan angående politikerbesök Frågat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jan-Eric Wildros, S, från kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell, FP, gällande Policy på Knut Hahnsskolan angående politikerbesök. Policy på Knut Hahnsskolan angående politikerbesök Ronneby kommuns gymnasieskola Knut Hahnsskolan har en policy för politikerbesök där endast ledamöter i Sveriges regering och partiledare får träffa eleverna på skolan. Det innebär för närvarande att eleverna har 22 gånger större chans att träffa en socialdemokrat än en folkpartist. Samma gäller för övriga partier. Det innebär att chansen att träffa en socialdemokrat är nästan fyra gånger så stor som för någon annan partiföreträdare. Anser du som gymnasienämndens ordförande att den policy som skolan säger sig ha är rimlig? Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordföranden Jan-Eric Wildros, S, besvarar frågan, och uppger bl.a. följande. Partiledare och ministrar finns på en politisk nivå som vi tycker är intressant för våra elever och säger därför i dessa fall oftast ja. Detta gäller även politiker som för tillfället är intressanta men som inte är ministrar eller partiledare. Jag kan inte svara ja eller nej på frågan om policyn är rimlig då det i så fall är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som beslutar om en eventuell policy. Skolan beslutar i nuläget, och jag är av den uppfattningen att det skall fortsätta så. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Exp: Jan-Eric Wildros Nils Ingmar Thorell

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 144 Dnr Fråga till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från kommunfullmäktigeledamot Susanne Lundgren, RP, angående tillgänglighetsskapande åtgärder på kommunens badplatser med tanke på nationella handlingsplanen Fråga till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från kommunfullmäktigeledamot Susanne Lundgren, RP, angående tillgänglighetsskapande åtgärder på kommunens badplatser med tanke på nationella handlingsplanen. Riksdagen antog den 31 maj år 2000 propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken" Målet är att alla personer med ett funktionshinder ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Kostnaderna och ansvaret för att göra verksamheten tillgänglig ska rymmas inom ordinarie budget. Under sommaren har det i media diskuterats huruvida Ronneby kommuns badplatser är tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder. Det har då framkommit att personer med funktionshinder inte kan bada vid någon av kommunens badplatser eftersom det saknas ramper för säkert badande. Min fråga Kommer det att vidtas tillgänglighetsskapande åtgärder så att kommunens badplatser blir anpassade med ramp till badsäsongen 2007 snarare än till 2010 med tanke på den nationella handlingsplanen. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, föreslår att frågan skall behandlas som en interpellation, och besvaras under Kommunfullmäktiges sammanträden den 28 september. Propositionsordning Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, ställer proposition på eget förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att skrivelsen skall behandlas som en interpellation, och besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september Exp: Susanne Lundgren Tommy Andersson

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 145 Dnr Fråga till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från kommunfullmäktigeledamot Heli Berg, FP, angående om JanAnders Palmqvist är nöjd med hur man tar hand om ungdomar som hamnat i missbruk Fråga till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från kommunfullmäktigeledamot Heli Berg, FP, angående om JanAnders Palmqvist är nöjd med hur man tar hand om ungdomar som hamnat i missbruk. Är JanAnders Palmqvist nöjd med hur man i Ronneby tar hand om ungdomar som hamnat i missbruk? Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, besvarar frågan, och uppger följande. Socialnämnden och Socialtjänsten gör ett gott arbete men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Ledamot Heli Berg, FP, tackar för svaret. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Exp: JanAnders Palmqvist Heli Berg

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 146 Dnr Fråga till Omsorgsnämndens ordförande Bo Johansson, S, från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående utvecklingen inom hemtjänsten i ordinärt boende Fråga till Omsorgsnämndens ordförande Bo Johansson, S, från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående utvecklingen inom hemtjänsten i ordinärt boende. Angående utvecklingen inom hemtjänsten i ordinärt boende Under perioden 15 november 2005 till den 15 augusti 2006 minskade antalet hemtjänsttimmar, inklusive dubbelbemanning och hemsjukvård från till Minskningen är hela 18 procent på mindre än ett år. Antalet personer med hemtjänst har trendmässigt sjunkit under flera år. Också antalet personer på de särskilda boendena har minskat kraftigt. Frågan är: Har omsorgsnämnden analyserat orsakerna till och konsekvenserna av det minskade antalet hemtjänsttimmar. Hur kommer, exempelvis, personaltätheten inom äldreomsorgen att påverkas. Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, föreslår att frågan ska behandlas som en interpellation, och besvaras under Kommunfullmäktiges sammanträden den 28 september. Propositionsordning Ordföranden Nils-Olov Olofsson, S, ställer proposition på eget förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att skrivelsen ska klassificeras som en interpellation, och besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september Exp: Sune Håkansson Bo Johansson

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 147 Dnr Förslag till besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Ronny Pettersson, V, angående genom bättre samverkan kan vi bli både starkare och få pengar över till våra kärnverksamheter ARBETSUTSKOTTET Kommunfullmäktigeledamoten Ronny Pettersson, V, lämnar in följande motion daterad Genom bättre samverkan kan vi bli både starkare och få pengar över till våra kärnverksamheter I början av oktober kunde jag läsa följande i en dagstidning: Genom samordnad upphandling av teletjänster sparar landsting, länsstyrelse och kommuner i Västernorrland 12 miljoner kronor. Genom att byta ut Telia mot billigare Ventelo som största leverantör av teletjänster görs dessa stora besparingar. Upphandlingen blev klar i dagarna och har genomförts som samverkansprojekt med offentlig verksamhet inom Västernorrland. Syftet har varit att hitta rationella och kostnadseffektiva lösningar. Besparingar görs genom lägre trafik- och abonnemangsavgifter, lägre avgifter för samtal mellan deltagarnas egna abonnemang och mobiler, samt mobil till mobil. Detta gäller även för samtal (fast och mobil) mellan länets kommuner, landsting och länsstyrelse. Upphandlingen omfattar anknytningar i växel, vanliga abonnemang, mobilabonnemang, service av cirka 15 växlar samt internet och Wan-tjänster för fyra kommuner. Värdet av upphandlingen beräknas till cirka 40 miljoner kronor per år. Naturligtvis ställer man sig frågan: Kan vi göra motsvarande i Blekinge och finns det andra områden som vi också kan samverka runt? Svaret på de två frågorna är detsamma och givet: Ja! Själv ser jag en mängd områden där vi bör kunna samordna oss, ex: - personal- och ekonomiadministrativa system, - verksamhetsmässiga system, ex Magna Cura, - tekniska system, ex telefon, It-system, mailsystem etc.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Kommunfullmäktige 2006-09-28

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Kommunfullmäktige 2006-09-28 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Kommunfullmäktige 2006-10-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Kommunfullmäktige 2006-10-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-10-29 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.15 ande Kjell G G Johansson (M) Sune Håkansson (RP) Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) 23-29

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer