Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/ Talmannapresidiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet"

Transkript

1 SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari 2014, kl:18.00 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Sammanträdets öppnande b. Justering av röstlängd c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. Adjungeringar g. Föregående mötes protokoll h. Uppföljning av beslut 2. Meddelanden a. Meddelande från Kårstyrelsen: Inbjudan till workshop för framtagande av verksamhetsplan/kommunikationsplan b. Meddelande från Kårstyrelsen: Hedersledamot c. Meddelande från utredningsgruppen för kårledningens struktur 3. Avsägelser 4. Rapporter a. Rapport från Presidieenheten b. Rapport från Utbildningsenheten c. Rapport från Sociala enheten d. Rapport från Arbetsmarknadsenheten e. Rapport Kommunikationsplan 13/14 f. Rapport Verksamhetsplan 13/14 g. Rapport arbetet med Campus Lindholmen h. Rapport medlemsmätning 2013 i. Rapport arbetsgruppen för målrevidering 5. Enkla frågor 6. Interpellationer 7. Fastställande av beslut Sidan 1 av 3

2 SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet a. FuM-valets utsträckning b. Upphävande av Chalmers Motorklubbs kårföreningsstatus c. Upphävande av Chalmers Tekniska Big Bands kårföreningsstatus 8. Val a. Val av inspektor b. Fyllnadsval Valberedningen c. Fyllnadsval till Besvärsnämnden d. Val av ledamöter i stiftelsen Chalmers Studenter e. Val av revisor samt revisorsuppleant till stiftelsen Chalmers Studenter f. Val av suppleant till stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse 9. Propositioner a. Proposition 15: Ändra Tofsens åligganden b. Proposition 16: Konsekvensändring av reglementet c. Proposition 17: Ändring av BEST organisationsform d. Proposition 18: Investering i funktionärsregister e. Proposition 19: Resurser inom kommunikation f. Proposition 20: Stryka punkter ur verksamhetsplan 10. Motioner a. Motion 4: Riktlinjer för fullmäktiges kommunikation 11. Avslutande Göteborg onsdagen den 29e januari 2014 Marcus Birgersson Talman Colin Qvarnström Vice talman Sidan 2 av 3

3 Bilagor 1. Meddelande från Kårstyrelsen: Inbjudan till workshop för framtagande av verksamhetsplan/kommunikationsplan 2. Meddelande från Utredningsgruppen för kårledningens struktur 3. Rapport från Presidieenheten 4. Rapport från Utbildningsenheten 5. Rapport från Sociala enheten 6. Rapport från Arbetsmarknadsenheten 7. Rapport Kommunikationsplan 8. Rapport Verksamhetsplan 9. Rapport arbetet med Campus Lindholmen 10. Rapport medlemsmätning Rapport arbetsgruppen för målrevidering 12. Nominering suppleant till stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse 13. Proposition 15: Ändra Tofsens åligganden 14. Proposition 16: Konsekvensändring av reglementet 15. Proposition 17: Ändring av BEST organisationsform 16. Proposition 18: Investering i funktionärsregister 17. Proposition 19: Resurser inom kommunikation, inklusive rapport 18. Proposition 20: Stryka punkter ur verksamhetsplan 19. Motion 4: Riktlinjer för fullmäktiges kommunikation SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Sidan 3 av 3

4 MEDDELANDE Kårstyrelsen Meddelande angående Verksamhetsplan/Kommunikationsplan 14/15 Information om processen samt inbjudan till workshop för fullmäktige Kårstyrelsen har sedan början av året arbetat med att ta fram en process för hur framtagandet av verksamhetsplan/kommunikationsplan (VP/KP) för verksamhetsåret 14/15 ska se ut. För att tidigt få återkoppling från fullmäktige i arbetet har Kårledningen planerat in en workshop måndag 24 mars där alla fullmäktigeledamöter, -suppleanter och sektionsordföranden är välkomna. För att så många som möjligt ska ha tillfälle att dyka upp kommer workshopen äga rum kvällstid, i Scaniasalen på Campus Johanneberg. Innan workshopen kommer Kårledningen arbetat med att ta fram förslag på punkter till VP/KP för det kommande verksamhetsåret. Dessa förslag kommer att skickas ut minst en vecka i förväg till fullmäktige, för möjlighet till förberedelse inför workshopen. Under workshopen får fullmäktige sedan tillfälle att ge återkoppling på de VP/KP-punkter som föreslagits, men även möjlighet att komma med egna förslag. Efter workshopen kommer Kårledningen att omsätta den feedback fullmäktige inkommit med och därefter gallra bland de förslag som finns. De punkter som väljs ut för att arbeta vidare med kommer sedan skickas till fullmäktige senast första april för ytterligare återkoppling. Fullmäktige kommer ha veckan under Fullmäktigemöte 7 att lämna kommenterar på de punkter som valts ut, innan ett slutgiltigt förslag på VP/KP arbetas fram och läggs till fullmäktigemöte 8 i den preliminära planen. Kårstyrelsen Skapat: \\william\ks\fum\rapporter\1314\fum5\meddelande från Kårstyrelsen.docx 1 av 1

5 MEDDELANDE Utredningsgruppen Skriftligt meddelande från Utredningsgruppen för Kårledningens struktur Utredningsgruppen för Kårledningens struktur har i uppdrag att lägga en rapport kring förslag på förändringar till FUM 5. Anledningen till att rapporten var efterfrågad till FUM 5 var för att beslut skulle kunna fattas i tid för att kunna möjliggöra ändringar inför kommande verksamhetsår. Vi i gruppen vill dessvärre meddela att vi inte kommer kunna lägga rapporten till FUM 5 då det fortfarande finns arbete kvar att göra för att rapporten och förslaget ska vara tillräckligt genomarbetat. Vi ser det som mest väsentligt att materialet är fullständigt när det rör denna typ av fråga snarare än att den är i tid. Gruppen ämnar istället rapportera till FUM 6. En motion kommer också läggas med de konkreta besluten som rapporten tar upp som förslag. Som sagt var syftet med rapportering till FUM 5 att kunna genomföra förändringar inför kommande år och det kommer fortfarande vara möjligt i vårt förslag. Förändringsförslaget kommer innebära att en ny struktur ska fasas in successivt under en viss tidsperiod och kommer därför initialt inte innebära så stora ändringar. Det som dock kommer att påverkas av förslaget är arvoderingsplanen som behandlas under FUM 6. Vi kommer därför från gruppens håll se till att den arvorderingsplan som förslaget kräver kommer vara bifogad tydligt som ett yrkande tillsammans med den proposition som läggs från Kårstyrelsen och skickas ut med möteshandlingarna. Utöver det kan det tilläggas att rapporten/motionen kommer skickas ut redan med kallelsen 2 veckor innan FUM 6 vilket ger tid att studera materialet inför mötet. Skapat: \\WILLIAM\FuM\Föredragningslistor\1314\FuM5\Bilagor\skriftligt_meddelande_utredningsgruppen.docx Utredningsgruppen kommer fortfarande hålla en presentation av förslaget under FUM Kickoffen den 26 januari. I och med uppskjutningen av rapportering skapar vi också en ny möjlighet för FUM att ge input och feedback kring förslaget innan rapporten kommer. Detta är något vi ser som viktigt eftersom det var svårt att ha en workshop innan jul på grund av att förslaget inte var redo och efter jul på grund av jullov. Gruppen förstår att vi inte leverat som utlovat men hoppas att ni ser detta på samma sätt som vi, det vill säga den bästa lösningen efter förutsättningarna. Vi ser fram emot att presentera vårt arbete under Kickoffen på söndag samt tillslut lägga rapporten och motionen inför FUM 6. 1 av 1

6 ENHETSRAPPORT Presidieenheten Rapport till FuM5 från Presidieenheten Utfört kalendarium 12 november HA på utbildning hos Chalmersfastigheter om nytt passersystem 18 november KO och VO hade KU5 19 november VO på möte med SEB angående kassörsutbildningen 21 november Kårledningen hade workshop med styrelsen för Aalto Studentkår 26 november Kårstyrelsemöte 6 26 november KO var på kanslimöte med högskolan 28 november VO håller Sektionsekonomiforum 2 2 december KO och VO hade KU6 4 december KO var på högskolans Chefsdag 5 december KO var på Lokalförsörjningsråd 5 december KO var på styrelsemöte med Chalmers Fastigheter AB 13 december Kårledningen arrangerade Luciafika för kårmedlemmarna i samarbete med Chalmers konferens och restauranger 17 december Kårstyrelsemöte 7 20 december KO var på styrelsemöte med Chalmers AB 21 december HA hjälper till att arrangera FestU s Julkalas 6 januari Renovering av Lillbastun påbörjas 18 januari Kårledningen arrangerade Kommittékickoff 25 januari Kårledningen arrangerade Teknologsektionsstyrelseutbildning 26 januari Kårledningen var på Fullmäktigekickoff 27 januari KO och VO hade KU7 28 januari Kårstyrelsemöte 7 Reflektioner Kårordförande (KO) Arbetet är fortfarande roligt och utmanande och efter stor arbetsbelastning i december var det skönt med lite julledigt. Nu är det inspirerande att komma tillbaks och börja planera våren med överlämning, ny verksamhetsplan och allt annat som händer under sista perioden. Det känns samtidigt konstigt att vi redan börjar ha informationskvällar för att söka nästa Kårledning, då det ändå är flera månader kvar till vi ska lämna över. 1 av 7

7 ENHETSRAPPORT Presidieenheten Det har för Kårledningen varit mycket arbete i november och december. Det var efter Fullmäktigemöte 3 väldigt motiverande att ha en hel grupp igen och det var inspirerande med lite ny energi. Alla har nu varit på jullov och det känna att inte bara motivationen utan och energin är högre nu i januari. Vice Kårordförande (VO) Året inleddes med mycket möten och arbete inför olika projekt som ligger på bordet. Mycket tid har gått åt till förberedelser inför de avstämningsmöten jag håller med alla kommittéer och olika utbildningar för kassörer, teknologsektionsstyrelser och samt en valberedningsutbildning. Jag ser fram emot vårens arbete med sektionerna genom utskottsmöten och forum då det är väldigt roliga och givande möten tillsammans med aktiva! Husansvarig (HA) De knappa två veckornas julledigt var sköna och lagom långa, de sista dagarna efter nyår var långsamma och gav rejält med energi inför våren när jag äntligen kom tillbaka till jobbet. Året har inletts med mycket kontakt med främst kommittéer som antingen är precis inför sina arrangemang eller planerar inför våren för att hinna med vad de vill innan sommaren. Det är också roligt att se resultat av höstens arbete med lillbastun när renoveringen drog igång innan terminsstarten. Samtidigt är det mycket arbete med projekt som skall hinnas med innan sommaren kommer. Inom kåren Arrangemang i kårhuset Helgen innan jul arrangerade FestU Julkalaset med tillhörande julbord. Inför kalaset stöttas FestU med bokningar och inställningar i kårhusets tekniska system. Innan kalaset görs också en säkerhetsgenomgång tillsammans med FestUs säkerhetsansvarige. I mitten av mars kommer FestU arrangera kalaset SpringBreak och arbetet med att göra bokningar och brandplaner är påbörjat av Husansvarig i samarbete med FestU. Första veckan i februari arrangeras CHARM och inför mässan har det varit ett tätt samarbete med CHARMkommittéen gällande bokningar, uppbyggnad av mässan och säkerhet inför och under mässan. Innan mässan genomförs en säkerhetsgenomgång för att säkerställa att bland annat brandregler följs. Fastighetsförvaltning Den vägg som skadades vid ett vattenläckage i damernas omklädningsrum under hösten har nu återställts, den långa ledtiden beror på långa leveranstider på den specialtillverkade väggpanelen som skadades. I motionshallen genomför Chalmers Idrottskommitté CIK en genomgång och ser över vilka inventarier som är i behov av att ersättas. Lastkajsdörrarna i kårhuset som under en längre period var bekymmersamma eftersom de varit utslitna är utbytta och fungerar bra. Investeringen kommer ge en längre livslängd på dörrarna då dessa nu kontrolleras av motorer vilket är mer skonsamt för dörrarna. 2 av 7

8 ENHETSRAPPORT Presidieenheten Fastighetsutveckling Under slutet av januari påbörjade Emils Kårhus AB en energibesiktning av fastigheten för att se över möjligheter att spara energi och därmed sänka driftskostnaderna för kårhuset. Det innebär att samtliga delar av fastigheten kommer ses över den närmaste tiden. Ekonomi Arbetet med den preliminära budgeten för verksamhetsår 14/15 har smått påbörjats genom avstämningsmöten som hålls med ordförande och kassör för alla kårkommittéer. Vidare ska möten bokas in med alla enheter i Kårledningen för att stämma av enheternas budgetar samt med Kårstyrelsen för att diskutera vad som ska satsas på nästa verksamhetsår. Möten ska även bokas in med ekonomiavdelningen och företrädare för att få hjälp med översynen av budgeten. Ett möte med representanter SEB och Visma har hållits för planering av vårens kassörsutbildning. Under mötet fick representanterna lära sig mer om kårens organisation för att få en bättre förståelse för vilken typ av verksamhet deltagarna på utbildningen har. Upplägget kommer denna gång att se annorlunda ut då utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen kommer att vara upplagd som tidigare utbildningar med fokus på självaste kassörsarbetet och vad det ekonomiska ansvaret innebär, medan andra delen kommer innehålla en genomgång av bokföringsprogrammet Visma Förening. Sektioner Vårens teknologsektionsstyrelseutbildning hade drygt 40 anmälda deltagare, där båda nytillträdda sektionsstyrelser så väl som sådana som varit med på utbildningen innan deltog. Utöver att utbilda de nya sektionsstyrelserna i Chalmers Studentkårs samt Chalmers tekniska högskolas organisationer, styrelsearbete, mötesteknik och styrdokument så hölls det diskussionspass till för att alla sektionsstyrelser skulle utbyta tankar, idéer och erfarenhet. Diskussionerna handlade om hur styrelserna jobbar med kommunikation, mottagningen, arrangemang som riktar sig till alla sektionens medlemmar och känsliga frågor. Ett pass behandlade även alkohol- och incidenthantering för att ge styrelserna en tankeställare om hur man hanterar olika situationer och vilket ansvar en sektionsstyrelse har i frågorna. I mars hålls även vårens teknologsektionsstyrelseworkshop, som är till för att styrelserna ska diskutera gemensamma frågor och problem. Planeringen inför workshopen är påbörjad och sektionsstyrelserna kommer att kontaktas för att kunna ge input i vilka ämnen som ska diskuteras. Utskott och forum Under höstens två sista möten med Kårledningsutskottet (KU) behandlades relationen mellan programansvariga och sektionen, vad studentliv innebär, dispositionsavtal och mottagningen. Angående relationen till programansvariga arbetar Presidiet tillsammans med sektionsordföranden hur relationen kan utvecklas för att få ett bra samarbete mellan sektionen och programansvariga. I årets verksamhetsplan ska det utredas vad kåren har för målbild med ett rikt studentliv för att kunna driva arbetet framåt och även i samverkan med högskolan i utveckling av studentlivet. Deltagarna i KU ansåg att studentliv berör allt som har med studietiden att göra, från studier till sociala aktiviteter. Trygghet och gemenskap ansågs viktigt för att ge utrymme för personlig utveckling, miljön ska vara välkomnande och öppen. Det ska finnas en mångfald av aktiviteter med möjlighet att lära sig genom engagemang, men även ha utrymme att lära av sina misstag. 3 av 7

9 ENHETSRAPPORT Presidieenheten För att få in sektionernas åsikter kring hur dispositionsavtal fungerar idag och vad som bör förbättras med dessa diskuterades hur sektionslokaler utnyttjas och vad som känns oklart i avtalen. Det som främst lyftes var den otydliga strukturen i avtalen och svårtydda vilket ibland leder till att olika parter inte tolkar avtalen på samma sätt. Hela verksamhetsåret har kårledningen arbetat mycket tillsammans med sektionerna inför och under mottagningen, men även haft diskussioner efter mottagningen om vad som ska utvecklas. För att kårledningen ska kunna föra sektionernas talan i mottagningsfrågor bland annat i diskussioner med högskolan har det varit viktigt att ha ett tätt samarbete hela vägen. Under höstens sista KU-möte fick deltagarna återkoppla i arbetet och se över vad som sagts under hösten. Sektionsekonomiforum har under hösten varit ett populärt forum där kassörerna haft mycket gemensamma frågor att diskutera och behovet av erfarenhetsutbytet har varit högt. Höstens sista möte fokuserade på att sektionerna tillsammans skulle arbeta fram grunden för en ekonomisk policy och vad en sådan bör innehålla. Under våren kommer tre möten att hållas där kommande möte kommer behandla kassörsutbildning, både den kåren erbjuder sektionsstyrelsekassörer men även sektionernas egna utbildningar för aktiva. I höst startade teknologkommunikatören ett nytt utskott för kommunikation/informationsansvariga i sektionsstyrelser kallat Informationsutskottet. Tidigare har det saknats en plats för dessa förtroendevalda att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Det har inte heller funnits något bra sätt att koordinera information med sektionerna. På uppstartsmötet fanns tio sektioner representerade och intresset för att dela erfarenheter och kommunikationsmetoder med varandra var stort. Efter uppstartsmötet hölls två möten som ägnades åt att diskutera och dela med sig av erfarenhet kring vilka kommunikationskanaler en sektionsstyrelse använder, sätt att nå ut till alla medlemmar, hur sektionsstyrelsen ska få sektionsmedlemmar att gå (och stanna) på sektionsmöten. Det diskuterades även hur sektionen kommunicerar med internationella studenter, vilket även är temat på nästa möte som skall hållas tillsammas med Internationella Utskottet. Interna projekt Elaggregat till CS-bastun Under våren 2013 beslutade Fullmäktige att CS-bastuns aggregat skall bytas ut mot ett eldrivet. Projektet är vilande. Elinstallationer i Härryda Projektet grundas i den underhållsplan som togs fram under 2012 för Härrydaområdet och pekade på stora brister i elsystemet på området. Från denna plan har samtliga punkter som bedömdes som akuta åtgärdats och elsystemet har moderniserats med bland annat automatsäkringar. Efter dessa har fokus varit på att anpassa vägguttag, belysning, och belysningsstyrning för att passa den verksamhet som pågår i husen. Arbetet med de mindre verksamhetsanpassningarna är i slutfasen och kommer vara avklarade de närmsta veckorna. De större delarna i projektet som rör mark- och grävarbeten kommer att utredas vidare för att se om dessa ska samordnas med övriga projekt i Härryda. Kårhus på landet Fullmäktige godkände under hösten 2013 en vision för Härrydaområden och en fördjupad projektering av områdets renovering. Projektet leds av en styrgrupp bestående VD, VD för Emils Kårhus AB, representanter från kårledningen samt fullmäktigeledamöter. Styrgruppen behandlar bland annat markägarfrågor och hur området med fastigheter ska förvaltas i framtiden 4 av 7

10 ENHETSRAPPORT Presidieenheten Det finns också en programgrupp bestående av representanter från arkitekten, bastukommittén och Kårledningen som arbetar mer med detaljfrågor i projektet. I början av året åkte gruppen till Härryda för att se över området och de befintliga fastigheterna. Arkitekterna kommer använda underlaget för att ta fram på renoveringsförslag på främst sportstugan och bastun. Kårens 110-års jubileum Chalmers Studentkår grundades 1904 och fyller under våren år. Det har därför tillsatts en arbetsgrupp för att se hur detta jubileum kan uppmärksammas på ett bra sätt mot medlemmarna. Det preliminära datumet för firandet är satt till 16 maj för att inte schemaläggas samtidigt som andra stora aktiviteter på kåren. Dagen kommer handla om att uppmärksamma historien i Chalmers studentkår samt vad som görs idag. Kårens åsikt om campusutveckling Projektet startade under våren 2013 som en reaktion på att kåren är involverad i många utvecklingsprojekt gällande campusmiljön men att det inte finns en tydlig åsikt och vision om utveckling av campus. Målet är att ta fram åsikter för vad kåren tycker i olika campusfrågor för att underlätta för kårens representanter i olika projekt. Under Fullmäktigemöte 1 tillsattes två arbetsgrupper som arbetade fram ett utkast Fullmäktigemöte 3 och sedan omsatte Fullmäktiges återkoppling på utkastet till Fullmäktigemöte 4. Under Fullmäktigemöte 4 klubbades motionen med åsikterna och projektet anses därmed avslutat. Restaurering Lillbastun På Fullmäktigemöte lade Kårstyrelsen en proposition om renoveringen av lillbastun i Härryda. Propositionen godkändes och kontrakt för renoveringen skrev med entreprenören innan jul. Renoveringen görs då lillbastun var i ett mycket dåligt skick och i stort behov av renovering. Renoveringen påbörjades vecka 2 och kommer pågå i ca 3 månader. Högskolan Campusutveckling Det största campusprojektet är ombyggnationen av A/V-huset där investeringsbeslut nu ska tas i styrelserna under februari och mars. Kårens representanter har arbetat i projektet med att lyfta fram studentperspektivet och överlag ser projektet bra ut då det bland annat kommer innebära bättre studiemiljö för studenterna. Det finns dock fortfarande frågetecken och oro från kåren över den höga kostnaden som projektet innebär, speciellt då det kan leda till konsekvenser sett till hur övriga fastigheter och satsningar på campus kan komma behöva prioriteras ner om denna ombyggnation görs. På campus Lindholmen arbetar kårens representanter just nu på att en arbetsgrupp rörande Kårhuset på Lindholmen ska börja arbeta. Arbetsgruppen blev tillsatt på Lokalförsörjningsrådet i december och men har inte börjat arbeta då det finns andra frågor som ska redas ut först angående omförflyttning i lokalerna. Att kårhuset behöver utvecklas var något som syntes väl i den undersökning som gjorde för studenter som studerar där och det är till följd av det som frågan har lyfts med högskolan. Andra styrelsemötet med Chalmersfastigheter var i december. På mötet diskuterades de aktuella projekten vilket bland annat är nybyggnationen av Johanneberg Science Park, byte av passersystem på campus, förändringar i Chalmersska huset samt omflyttningar inom fastigheter. Det togs också investeringsbeslut på att projektera ett av husen nere på Vasaområdet samt beslut om 5 av 7

11 ENHETSRAPPORT Presidieenheten verksamhetsplanen till och med Kårens representanter anser att det fortfarande finns en otydlighet mellan högskolan och Chalmersfastigheter i vem som har ansvar för vilka delar av verksamheten, dock finns stora förhoppningar på att det ska förtydligas under våren. Arbetet med Kårbo har fortsatt genom att Chalmers Studentbostäder är representerade i detaljplaneprocessen på Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Chalmers Fastigheter samt att Styrgruppen för studentbostäder på campus träffas. Processen går framåt men detaljplanearbete beräknas pågå till Högskoleledning Under föregående rapportering presenterades att Riktlinjer för Studentinflytande hade klubbats av rektor. Det är nu överenskommet att dessa riktlinjer ska uppdateras årligen för att den lista med organ kåren ska tillsätta studentrepresentanter till ska vara aktuell. För att anpassa till kårens årscykel med inval så kommer dokumentet att lyftas i maj. Detta gör att arbetet med att se över texter kommer att arbetas på tillsammans med högskolan under våren. Projektet för omfördelning av departementsmedelsfördelningen kommer även under våren att vara aktuellt. Detta var under hela hösten en stor fråga i Ledningsgruppen och en ny Projektledare är nu tillsatt för att driva projektet framåt. Resultatet kan bli att de strukturer som finns för att fördela pengar mellan olika forskare samt utbildning kommer att ändras helt. Kåren är överlag positiv till att en översyn görs men anser att den organisation med att programansvariga har pengar som de beställer kurser för ska finnas kvar. Det är en kvalitetsäkrande åtgärd och viktigt för att prioritera utbildningen inom högskolan. Arbetet med Fundraising har nu gått vidare och konkretiserats och från och med 2014 kommer det finnas ett specifikt kontor som arbetar med denna fråga. Det kommer också att rekryteras personal såsom general och administrativa personer för att jobba med projektet. Hittills är kårens representanter nöjda med de ändamål som har presenterats och som handlar om utbildnings- och studentsatsningar. I december hölls styrelsemöte i Chalmers Styrelse där många ärenden lyftes och diskuterades. Ärendena handlade om bland annat informationssäkerhet, forskningsinfrastruktur och ekonomi samt finans. Det var under mötet inte några större direkta studentfrågor. Under mötet presenterades också en årscykel för styrelsearbete och utbildnings- samt studentfrågor kommer att behandlas under styrelsemötet i oktober. Kårens representanter har därför börjat arbetet med at se över vilka frågor som kommer att vara relevanta att lyfta till det mötet. Externt Samarbeten RefTeC KORK är Kårordförandes organ inom RefTeC. Det skulle ha hållits två konferenser sedan senaste rapportering; en i Umeå i november och en tillsammans med VORK i Luleå i januari. Konferensen i Umeå blev inställd på grund av att Umeå hade omständigheter som gjorde att de inte kunde arrangera en konferens. I januari fanns ingen möjlighet att delta i Luleå då besöket var planerat samtidigt som Sektionsstyrelseutbildningen, Fullmäktigekickoffen samt andra viktiga möten. Nästa KORK-träff kommer att vara i slutet av mars. 6 av 7

12 ENHETSRAPPORT Presidieenheten VORK som är vice Kårordförandens organ hade sin tredje träff i oktober. På grund av hög arbetsbelastning fanns inte Chalmers Studentkår representerade under konferensen. Nästa träff är i Stockholm mars. Kommande kalendarium 30 januari KO på Kanslidag med Högskolans Ledningsgrupp och rektors kansli 31 januari KO på Lokalförsörjningsråd 3 februari KO på Ledningsgruppsutveckling med högskola 3 februari VO håller Sektionsekonomiforum 3 februari Kårledningen är på CHARMalumn 4-5 februari Kårledningen har monter på CHARM 4 februari KO på Styrelsemöte på Chalmersfastigheter AB 5 februari Fullmäktigemöte 5 6 februari VO arrangerar kassörsutbildning i samarbete med SEB och Visma 10 februari KO och VO håller KU8 12 februari VO och vso håller kommittéordförandeträff (KoT) 20 februari Kårledningen på Kårens dag 20 februari KO på styrelsemöte för Chalmers AB 24 februari KO och VO håller KU9 26 februari Fullmäktigemöte 6 28 februari KO på workshop för detaljplaneprocess Norra Johanneberg 6-10 mars Kårledningen på Teambuilding för att prata om ny Verksamhetsplan samt överlämning 22 mars HA hjälper FestU att arrangera SpringBreak 24 mars KO och VO håller KU10 25 mars VO håller Kommittéekonomiforum 26 mars VO och vso håller kommittéordförandeträff mars KO på KORK i Lund Frågor på rapporten ställs till, Johanna Svensson Janna Hempel Malcolm Granberg Kårordförande Vice Kårordförande Husansvarig 7 av 7

13 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Rapport till FuM05 från Utbildningsenheten Utfört kalendarium 4-15 november Utbildningsenheten arrangerar Utbildningsveckorna tillsammans med studienämnder och studerandearbetsmiljöombuden (SAMOs) 13 november vuo och UO på möte med läsårsgruppen för mottagningen och omtentor 20 november UO deltar på prefektgruppens konferens 21 november vuo anordnar IntU2 tillsammans med SO november vuo sjukskriven 25 november UO arrangerar workshop för studienämnderna tillsammans med vuo12/13 2 december Utbildningsenheten anordnar UU december vuo och AO anordnar Pluggkvällar december UO på konferens med Grundutbildningens ledningsgrupp 2-7 januari UO och vuo lediga 15 januari Utbildningsenheten deltar på KUL-konferensen 16 januari vuo deltar på CDIO-konferens på Chalmers 27 januari Utbildningsenheten anordnar UU5 Reflektioner Utbildningsenhetens ordförande (UO) Efter en välbehövlig julledighet drog året igång i full fart med stadgeremissvarsskrivande till Sveriges Förenade Studentkårer trots att jag hade hoppats på att få en lugnare period med tid att planera upp våren. Efter inlämningen av svaret har arbetet lugnat ner sig lite och jag har fått lite av den tid jag hade velat ha precis i början för att planera och starta upp vårens arbete och det känns kul att få arbeta för att ro i land alla projekt som ska genomföras i vår. Utbildningsenhetens vice ordförande (vuo) Efter att ha varit borta mycket från kontoret i samband med sjukskrivning och ledighet så känns det väldigt kul att få vara tillbaka och fokusera på arbetet igen. Särskilt roligt kommer det bli att få fortsätta utveckla Utbildningsveckorna samt att hålla uppstartsmöten med studienämnderna för att fånga upp eventuella problem och stötta dem i arbetet. 1 av 8

14 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Inom kåren Utskott och forum Under perioden har två möten med Utbildningsutskottet (UU) ägt rum. Under mötet innan jul, UU4, behandlades studentliv och utveckling av Utbildningsveckorna. När det gäller studentliv ansåg deltagarna att det är viktigt att det finns en bredd och variaton i studentlivet som erbjuds av kåren. När det gäller studentliv i relation till utbildning ville deltagarna att man i studentlivet skulle tydliggöra att och på vilket sätt det går att påverka. På mötet utvärderades även de fyra första mötena med UU. Det framkom att deltagarna vill ha fler diskussionsfrågor direkt kopplade till sin egen verksamhet, vilket Utbildningsenheten har jobbat med att få in på agendan när vårens UU-möten har detaljplanerats. Efter jul har UU5 ägt rum som innehöll diskussioner kring studienämndernas verksamhet under våren och hur utbildningsbevakningen på mastersnivå kan förbättras. Det var mycket uppskattat med längre diskussion kring studienämndernas verksamhet. Internationella utskottet (IntU) finns till för att utveckla kårens arbete med internationaliseringsfrågor. Utskottet ledamöter består av SO, vuo samt en representant med ansvar för internationaliseringsfrågor från vardera sektion. Verksamhetsårets andra IntU arrangerades med temat Sektionens arrangemang. Ur diskussionerna framkom att på många av sektionernas arrangemang spelar det ingen roll vilket språk som talas och de kan därmed riktas även till sektionens internationella medlemmar. Nästa IntU kommer att vara en gemensam workshop med Informationsutskottet (InfU). Temat för workshopen är Kommunikation till alla sektionens medlemmar med fokus på internationella studenter. Tanken är att mötet genom gruppdiskussioner och case ska kunna komma fram till konkreta sätt att förbättra sin kommunikation till internationella studenter. Studentrepresentanter Anställningskommittén En fjärde studentrepresentant har valts in till Anställningskommittén av Kårstyrelsen och därmed är studentrepresentantplatserna i Anställningskommittéen fyllda. Under perioden har dels ett kombinerat avstämnings- och uppstartsmöte hållits och en diskussion kring pedagogik. Syftet med diskussionen var att försöka skapa en samsyn mellan vad gruppen och vad kåren anser bör vara en mininivå inom pedagogik för att bli tillsvidareanställd på Chalmers. För att bli tillsvidareanställd inom Chalmers måste personen i fråga ha 15 högskolepoäng pedagogik eller motsvarande. Det är dock inte definierat vad som menas med motsvarande. Genom att förtydliga detta skulle studentrepresentanternas arbete kunna underlättas. Det bestämdes under diskussionen att studentrepresentanterna i Anställningskommittéen ska studera kursmålen för den kurs inom pedagogik som högskolan håller för att lättare kunna jämföra vad en god pedagog ska kunna oavsett om den har läst kursen eller inte. Institutionsrådsrepresentanter Under Kårstyrelsemöte 7 valdes 26 institutionsrådsrepresentanter in. Prefekterna för respektive institution samt invalda studenter har informerats. Tre av de invalda kommer dock behöva ersättas av andra studenter, varför totalt elva representanter till institutionsråden fortfarande behöver rekryteras till de totalt 34 platserna som finns. Utbildningsenheten kommer under läsperiod tre arrangera en gemensam utbildning för institutionsråd och programråd. Utbildningen kommer bland annat att 2 av 8

15 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten innehålla pass om kåren och högskolans struktur samt mötesteknik. En workshop för institutionsråden planeras till läsperiod fyra. Masteransvariga Två avstämningar med masteransvariga har hållits. De mastersansvariga är ansvariga för utbildningsbevakningen på mastersnivå och sitter vanligtvis i studienämnderna. Syftet med avstämningarna var att diskutera masteransvarigs roll samt identifiera eventuella problem i arbetet. Många masteransvariga upplever att det är svårt att rekrytera de masterstudentrepresentanter som ska representera respektive masterprogram och hålla kontakt med masteransvarig i studienämnden. Informationsmaterial om utbildningsbevakning på masternivå delades ut under mötet då de flesta studienämnderna just nu befinner sig i uppstart av arbetet. Under våren kommer avstämningar med masteransvarig hållas varje läsperiod. Studienämnder En workshop har ordnats för studienämnderna. Deltagare från hälften av studienämnderna kom och diskuterade olika situationer som studienämnder träffar på och hur de regler som finns inom högskolan kan användas för att lösa situationerna. Diskussionerna mynnade ut i att studienämnderna själva gjorde en handbok som alla studienämnder fått ta del av. Terminens uppstartsmöten med studienämnderna har påbörjats. Uppstartsmöten är till för att skapa en närmre kontakt med Utbildningsenheten samt för att alla i studienämnden ska få en chans att lyfta aktuella problem eller funderingar. Vårens kickoff för studienämnder och SAMO är planerad och kommer att arrangeras i kårhuset. Kickoffen kommer att bestå av gemensamma diskussionspass som rör hur det är att arbeta som representant för sektionens medlemmar och hur olika problem som inkommer från teknologer kan lösas samt tid för att lära känna varandra bättre. Dessutom planeras en studienämndsutbildning för att utbilda de nypåstigna studienämnderna om kåren och högskolans organisation och om hur en studienämnd kan arbeta på bästa sätt med olika frågor. Utbildningsområdesrepresentanter En avstämning har hållits med utbildningsområdesrepresentanterna. På mötet diskuterades främst omförordnanden av programansvariga som har varit en stor fråga inom alla utbildningsområden och där de utbildningsområdesansvariga har varit involverade för att ta in åsikter från sektionerna. Det konstaterades att det främst varit problem där studenter framfört kritik mot programansvarig, då det varit oklart från högskolans sida hur kritiken ska tas till vara. Mer om kårens arbete med omförordnanden finns att läsa under rubriken Grundutbildning. Interna projekt Pluggkvällarna Syftet med pluggkvällarna är att skapa fler studieplatser i tentatider samt att bjuda studenterna på mat och fika. Under läsperiod två arrangerades pluggkvällarna två dagar på Johanneberg och en dag på Lindholmen. Sen marknadsföring bidrog till att färre studenter kom till eventet jämfört med i läsperiod ett. Rutinerna inför arrangemanget har setts över för att eventet ska få högre antal besökare under läsperiod tre och fokus kommer särkilt ligga på markandsföringen. Under våren kommer AO och vuo fortsätta att hålla eventet som tidigare men formerna för hur eventet ska arrangeras kommande år kommer att utredas under våren. 3 av 8

16 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Utbildningsveckorna Varje termin arrangeras Utbildningsveckorna med alla studienämnder och sektionernas studerandearbetsmiljöombud(samo) för att synliggöra deras arbete. Temat för höstens utbildningsveckor var Hur kan du påverka din utbildning? och hade som syfte att öka medvetenheten om hur studenterna själva kan påverka sin studiesituation. En representant från Utbildningsenheten, studienämnden och SAMO från varje sektion deltog under eventet hos respektive sektion. Under eventet fick teknologerna lära sig om vad SAMO arbetar med och tycka till om vilka problem de tycker att studienämnden ska fokusera på i kurserna. Teknologerna fick även chans att ställa frågor som rörde allt från arbetsmiljö till kursinnehåll. En utförligare rapport av höstens veckor ligger till KS08. Höstens Utbildningsveckor har utvärderats av studienämnder, studerandearbetsmiljöombud (SAMO), Kommunikationsavdelningen och inblandade från Kårledningen. Från utvärderingarna har det framkommit att eventets igenkänningsfaktor är låg, namnet känns irrelevant och att eventet därmed blivit svårt att marknadsföra. Däremot har eventet känts bra för att synliggöra studienämnderna och SAMOs arbete. Dessa aspekter har tagits hänsyn till när vårens Utbildningsveckor började planeras innan jul. För att öka igenkänningsfaktorn är det tänkt att temat varje gång ska vara påverkansarbete istället för att byta tema varje termin. Ett namnbyte är planerat och nytt namn samt exakt upplägg har bollats under Sektionsstyrelseutbildningen, Utbildningsutskottet samt Sociala utskottet och kommer implementeras under vårens veckor. Tanken är att det nya konceptet ska samordnas med kommunikationsplanspunkt e) Ta fram metoder för att kommunicera kårens påverkansarbete. Högskolan Grundutbildning Under perioden har grundutbildningens ledningsgrupp (GRULG) diskuterat hur beställarutförarorganisationen kan utvärderas och förbättras. Beställar-utförarorganisationen syftar till den organisation som högskolan har för utbildning, där program beställer och betalar för kurser som institutioner genomför. Diskussionen inleddes som en reaktion på departementsmedelsfördelningsprojektet där delar av högskolan vill förändra hur pengarna från staten fördelas och på så sätt förändra beställar-utförarorganisationen. Då kåren under en längre tid efterfrågat en sådan diskussion är det välkommet, men än så länge har inte diskussionen lett till några resultat. Dessutom har dimensionering av utbildningsplatser på Chalmers varit mycket aktuellt. Chalmers får varje år ett visst maxantal utbildningsplatser som staten betalar. Har högskolan fler personer som studerar samtidigt än det tilldelade maxantalet utbildningsplatser får högskolan inga pengar för de studenter som är över maxantalet. Under läsåret 13/14 prognostiseras antalet studenter till fler än maxantalet, vilket gör att högskolan behöver dra ner på antalet intagna hösten 2014 för att under 14/15 inte gå över maxantalet studenter ännu mer. En tidsplan har sedan tagits fram för att ta beslut om vilka program som får en mindre antagning. Neddragningen kommer göras utifrån kriterierna: förstahandssökande per utbildningsplats, behörig sökande per antagen, betyg för sista antagen, resultat i utvärdering samt storlek på program. Dessutom ska det ske en reflektion från utbildningsområdesansvariga kring hur arbetsmarknaden för programmet ser ut. Målet är att till hösten 2014 dra ned 100 platser totalt fördelat på 3- och 5 åriga program samt basår. Slutgiltigt beslut kommer tas på GRULG den 24 februari. Då kåren hela tiden tryckt på att det är viktigt att högskolan 4 av 8

17 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten drar ner platser på ett genomtänkt sätt anser kårens representanter att det är positivt att en tydlig plan har tagits fram. Under hösten har det tagits beslut om att om- och nyförordna Programansvariga (PA) till nästan alla program då PA tillsätts för perioder på tre år och senaste perioden slutade vid jul. Under processen för att om- och nyförordna har sektioner kunnat inkomma med synpunkter på hur samarbetet med deras PA fungerat till högskolan genom utbildningsområdesrepresentanterna. Däremot har det under processen varit otydligt hur högskolan tagit hänsyn till synpunkterna i beslut om att om- eller nyförordna PA. Kåren anser att sektionernas synpunkter måste tas hänsyn till när det gäller PA vilket har framförts av kårens representant på GRULG. I framtida processer där högskolan tar in synpunkter är det viktigt att kåren ser till att högskolan redan från början ha en plan för hur synpunkter ska hanteras och tas hänsyn till. Chalmers organisation och anställda Forsknings och Utbildningsnämnden är det organ som leder forskarutbildningen på Chalmers och består av representanter från de olika institutionerna och representanter från Doktorandsektionen och vicerektor för forskning. Under båda de senaste mötena har en eventuell förändring i arbetsordningen som reglerar doktorandstudenters villkor diskuterats. I den står det idag att doktorander har rätt att byta handledare, men högskolan föreslår att det istället ska stå att doktorander har rätt att få handledarbyte prövat. Kåren ställer sig mycket tveksam till en sådan förändring då den riskerar att försämra rättsäkerheten för doktorander. När frågan var uppe tidigare under hösten utlovades det att Doktorandsektionen skulle få vara delaktiga i utformandet av ett nytt utkast på arbetsordning, men så har tyvärr inte skett. Under det senaste mötet utlovades återigen att Doktorandsektionen skulle få vara delaktiga vilket kommer följas upp av Utbildningsenheten inför nästa möte med Forsknings och Utbildningsnämnden. På både Prefektmötet och Fakultetsrådet har projektet för omfördelning av departementmedel diskuterats. Projektet för omfördelning av departementmedel handlar om hur högskolan fördelar de pengar som högskolan får från staten mellan forskning och utbildning. Det som framkom på Fakultetsrådet var att de ansåg det är svårt att hitta en fördelningsmodell som passar alla institutioner, eftersom det varierar väldigt mycket hur stor del av institutionen som finansieras av grundutbildning, externa eller statliga forskningsmedel. Samma sak har även kåren lyft som ett problem i att hitta en modell som passar alla. Pedagogik Högskolan har för fjärde året i rad anordnat Konferensen för Undervisning och Lärande på Chalmers (KUL). Utbildningsenheten höll tillsammans med Utbildningsenheten 12/13 workshopen Pedagogiska modeller ur ett studentperspektiv vilket gav möjlighet för lärare att diskutera hur de utifrån vad studenterna tycker skulle kunna implementera pedagogiska modeller i sin kurs. Detta var en del i arbetet med punkten 2) Kommunicera och implementera den pedagogiska verktygslådan i verksamhetsplanen. Det som Utbildningsenheten tar med sig från konferensen i övrigt är vikten för högskolan att hitta de sätt som motiverar lärare på Chalmers till pedagogisk utveckling. Dessutom fanns det en rad konkreta exempel på lyckade sätt att arbeta för bättre lärande, exempelvis en mer strukturerad form av mittmöte under kurs där studenter kan ge feedback och läraren får hjälp av en utomstående i att ta till sig feedbacken och förändra kursen. Ett annat exempel som kom upp när diskussion fördes kring vad som högskolan tar med sig från arbetet med Universitetskanslerämbetets utvärderingar är en 5 av 8

18 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten checklista för exjobb som en institution infört för att förbättra kvaliteten på exjobb och göra bedömningen av dem mer rättvis. Högskolan arrangerade ett tvådagars CDIO-möte med deltagare från olika universitet runt om i Europa. CDIO är en pedagogisk modell för utformning av ingenjörsprogram som fokuserar på att utveckla egenskaper hos studenterna i sammanhanget tänka ut Concieve (konstruera), Design, Implement(implementera) och Operate (använda). vuo deltog endast på presentationerna på eftermiddagen under dag 1. Temat på presentationen var Showcase Chalmers, där Chalmers berättade bland annat om Maskinteknik. Maskinteknik visade på hur de tillämpat konceptet CDIO genom olika typer av projekt som integrerats i kurserna för att studenterna lättare ska ta till sig kunskapen och att det varit lyckat för att öka motivationen och intresset för matematikkurser. Utbildningsenheten kommer att fortsätta arbeta med att få högskolan att satsa på CDIO och att fler program ska inom högskolan ska använda sig av CDIO-konceptet på ett medvetet sätt. Projekt med högskolan Resultat från Universitetskanslerämbetets utvärderingar Under 2012/2013 har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärderat alla tekniska utbildningar (civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar) samt alla arkitekturutbildningar i Sverige. Utvärderingarna har syftat på att utvärdera hur resultatet av utbildningen uppnår de nationellt uppsatta examensmålen, bland annat genom att utvärdera examensarbeten. Sedan senaste fullmäktigerapportering har resultaten från UKÄs utvärderingar av arkitekturutbildningar inkommit. Alla arkitekturutbildningar på Chalmers har fått hög kvalitet. Detta innebär att Chalmers alla yrkesexamina som hittills blivit utvärderade fått godkänt. Framöver är det viktigt för kåren att säkerställa att högskolan inte slår sig till ro med resultaten av utvärderingarna utan fortsätter arbeta proaktivt med kvalitetsutveckling av utbildningen. Eftersom det är kvaliteten på examen som har mätts i utvärderingen, inte kvaliteten på undervisningen eller kurserna, är det också viktigt att se till att högskolan förstår vad som har mätts och fortsätter utveckla kvaliteten på undervisningen. Genom bland annat diskussioner om vad som Chalmers tar med sig från arbetet med utvärderingarna för att fortsätta förbättra som fördes på Konferensen för undervisning och lärande har högskolan visat på en vilja att använda utvärderingarna som ett sätt att kvalitetsutveckla utbildning. Externt Samarbeten RefTeC RefTeCs utbildnings- och internationaliseringskommitté (RUBIK) har sedan senaste fullmäktige rapporteringen endast haft ett möte. Det planerade mötet i Umeå blev inställt på grund av omständigheter som gjorde att Umeå inte kunde arrangera. Det möte som ägt rum januari Luleå kunde Utbildningsenheten inte delta på då det krockade med Sektionsstyrelseutbildning och Fullmäktigekickoff. 6 av 8

19 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Ett möte har genomförts med SFS ordförande för att diskutera det remissvar som SFS lämnat i frågan om högskolestiftelser. I SFS remissvar är Chalmers Studentkår som enda enskild medlemskår omnämnd, på ett sätt där Chalmers Studentkårs åsikter misstolkas och som antyder att kåren tycker saker som kåren inte anser, exempelvis att samarbetet med Chalmers tekniska högskola inte fungerar. Under mötet diskuterades misstolkningen av Chalmers Studentkårs åsikter och hur SFS skulle kunna ställa det till rätta. En överenskommelse nåddes om att SFS ska publicera ett blogginlägg där SFS förklarar att formuleringen var felaktig. Något sådant blogginlägg har ännu inte publicerats trots upprepade påminnelser. Under november hölls ett möte med personer ur tidigare kårledningar som arbetat med SFS för att diskutera hur kårens arbete med SFS kan utvecklas. Ur mötet kom det fram att en beredningsgrupp bör startas under Kårstyrelsen för att arbeta med nationell politik och SFS och på det sättet vara ett stöd för SFS-samordnaren. En sådan beredningsgrupp valdes in på det senaste Kårstyrelsemötet. Gruppen består av intresserade fullmäktigeledamöter och personer ur tidigare Kårledningar som jobbat mycket med SFS. Under perioden har det också arbete pågått rörande två remissanmodanden från SFS. Det första handlade om SFS stadga och kom ut 9 december med sista svarstid den 17 januari. Chalmers Studentkårs svar berörde i huvudsak att tiden för remiss var kort, att det i stadgan bör regleras att fullmäktige beslutar om åsiktsprogram samt mål och strategier och att det bör finnas möjlighet för styrelsen att entlediga eller stänga av en förtroendevald som agerar på ett sätt som inte är förenligt med SFS verksamhet. Båda dessa saker finns i dagens stadga men saknas i förslaget som gick ut på remiss. Den andra remissen berör SFS åsiktprogram och kom ut 15 januari och har sista svarsdag 5 februari. Åsiktsprogrammet harreviderats och omarbetats till ett principprogram utan attsatser. Arbetet pågår just nu i att formulera ett remissvar som på grund av kort remisstid ej har kunnat tas upp på ordinarie Kårstyrelsemöte eller på Fullmäktige. De huvudsakliga åsikterna i svaret är att remisstiden återigen är för kort för att kunna leverera ett utförligt svar samt att principprogrammet måste innehålla tydliga politiska målsättningar så att inte det kan tolkas på olika sätt av olika personer vilket förslaget kan göras. Kårerna har också fått rösta om ämne för vårens medlemsmöte i SFS och beroende på vad ämnet blir kommer antingen UO eller SO delta från Chalmers Studentkår. Externa projekt Årets teknolog Varje år delar Tekniska Samfundet ut stipendiet Årets teknolog till en student som anses gjort något anmärkningsvärt för att utveckla högskolan eller kårens verksamhet. Priset är ett resestipendium på kr och delas ut på Kårens dag. Kåren ansvarar för marknadsföring, ta in nomineringar och att priset delas ut. I juryn för stipendiet finns representanter från kåren, högskolan och Tekniska Samfundet. 7 av 8

20 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Kommande kalendarium 29 januari Workshop med IntU och InfU 9 februari Kickoff med SO för studienämnder och SAMOs 12 februari Utbildningsenheten arrangerar studienämndsutbildning 17 februari Utbildningsenheten arrangerar institutionsråds- och programrådsrepresentantutbildning 19 februari UO på forsknings och utbildningsnämnden 24 februari Utbildningsenheten arrangerar UU februari SFS medlemsmöte 4-6 mars vuo arrangerar Pluggkvällar tillsammans med AO 17 mars Utbildningsenheten arrangerar UU7 25 mars Utbildningsenheten anordnar workshop för institutionsrådsrepresentanterna Frågor på rapporten ställs till, Cecilia Svennberg Utbildningsenhetens ordförande Sofia Andersson Utbildningsenhetens vice ordförande 8 av 8

21 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Rapport till FuM5 från Sociala Enheten Utfört kalendarium 13 november SO väljs in på FuM november SO har överlämning 3 december SO på möte om läsårsindelningen 3 december SO på beredningsmöte inför AJK 5 december SO arrangerar SU4 tillsammans med vuo 12 november vso arrangerar Nöjeslivsutskottsmöte 3 14 november vso och VO arrangerar Kommittéordförandeträff 2 19 november vso sjuk 3 december vso och VO arrangerar Kommittéordförandeträff 3 12 december vso arrangerar Nöjeslivsutskottsmöte 4 16 december SO på möte om mottagningen med PA tillsammans med KO, VO och vuo 17 december SO på AJK 18 december SO på möte om ny biblioteksentré 21 december vso hjälper FestU arrangera Julkalaset 2-3 januari SO ledig 2-3, 7-10 januari vso ledig 13 januari SO och VO arrangerar utbildning för CIRC, vso och HA medverkar 15 januari SO på GFS styrelsemöte nr 6 16 januari SO på GFS möte om ägarutskottet 18 januari SO och MK arrangerar kickoff för alla NollK 18 januari vso och GasqueK arrangerar Gasquekick-off för sexmästerier 20 januari vso arrangerar Pubforum 3 23 januari vso hjälper arrangörer med Pubrundan samt arrangerar kårvärdar 23 januari SO på möte om ny biblioteksentré 28 januari SO håller i SAMO-utbildning tillsammans med studiesociala nätverket 28 januari vso arrangerar NU5 Reflektioner Sociala enhetens ordförande (SO) Sedan FuM3 har mycket hänt eftersom det var då jag blev invald som SO. Efter överlämning, inläsning och uppstart av det löpande arbetet blev det plötsligt jullov. Efter julledigheten har fokus legat på att starta upp mina verksamhetsplanspunkter samt utbildningsdagar och sätta mig in i arbetet med GFS. 1 av 7

22 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Allt känns väldigt roligt och inspirerande och jag ser verkligen fram emot allt som våren innebär, även om jag fruktar att den kommer gå allt för fort. Sociala enhetens vice ordförande (vso) Hösten 2013 har varit oerhört lärorik, både om Chalmers Studentkår och ledningsarbete men också om hur den egna personen fungerar i olika situationer. Efter byte av enhetsordförande och stundvis stora utmaningar med olika projekt så känner jag att höstterminen avslutades on top med den sprakande Julmiddagen, ett oerhört kul FestU-kalas och ett färdigt koncept för pubrundans gästpass. Nu är vi tillbaka efter det vitaliserande jullovet med nyfunna krafter och det ser ut att bli en späckad, produktiv och rolig vårtermin. Inom kåren Nöjeslivsverksamhet November innehöll många arrangemang och så även inom Mat&Kalas. Arrangemangen bestod främst i aspningsarrangemang där t.ex. sexmästerier lär upp de nya i att arrangera gasque. December bestod i stället av fler julbord och lugnare arrangemang och FestUs julbord och julkalas avslutade terminen. Efter juluppehållet arrangerades den en Gasquekickoff av vso och GasqueK för alla sexmästerier. Innehållet i utbildningen sågs över av vso och GasqueK till i år, då det under hösten varit en del problem med serverings-, kassa- och incidentrutiner hos arrangörer. Målet var att ge tydlig information och utbildning till arrangörer för att förbättra samarbetet. En utvärderingsenkät är nu ute hos deltagarna för att utvärdera ändringarna i utbildningen. Läsvecka 1 inleddes med gasquer åtta dagar i rad och som en del i detta arrangerades pubrundan för läsperiod 3. Nytt för denna pubrunda var införandet av gästpasset för icke-chalmerister, som det står mer att läsa om under Interna projekt i denna rapport. Förutom CHARM-bankett och tillhörande eftermingel väntar inga särskilt stora arrangemang förrän PUs konsert i kårhuset med Hoffmaestro. I början av läsperiod 4 ligger både pubrundan och FestUs Spring Break. Utskott och forum Två sociala utskott (SU3 och SU4) har arrangerats. Under det första mötet diskuterades användningen av det studiesociala nätverket och Erik Eliasson, säkerhetssamordnare, var på besök och berättade om sitt arbete. Även arbetsmiljöronderna diskuterades. Under det andra mötet berättade kurator Mikael Carlsson om hur han kan hjälpa till vid incidenthantering, mötet behandlade även utvecklingen av utbildningsveckorna samt en diskussion kring vad som är okej och inte ur ett jämlikhetsperspektiv och hur SAMO kan arbeta för en bättre kultur på sin sektion. Diskussionerna gav input till verksamhetsplanspunkten g) Utveckla kårens rutiner för arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete gentemot högskolan eftersom indikationer till vilket stöd SAMO behöver i sitt arbete visades. Verksamhetsplanspunkten kommer lyftas tydligare på nästa SU som även kommer behandla likabehandling och diskrimineringsgrunderna med hjälp av jämställdhetskoordinator Bruno Rudström. Nöjeslivsutskottet (NU) har sammanträtt den och den. På dessa möten har framförallt input samlats till verksamhetsplans-/kommunikationsprojekten om engelsk ordlista, rikt studentliv och kårens hemsida. Uppföljning av diskussioner om satsningar för en sund alkoholattityd har också diskuterats inför den nya workshop som kommer att hållas med sektionsrepresentanter i vår. Representanterna i 2 av 7

23 ENHETSRAPPORT Sociala enheten NU önskade få ut konkreta verktyg för att arbeta med traditioner och alkoholkultur, samt att det skulle hållas väldigt fokuserat på just Chalmers kultur, snarare än studenter i allmänhet. Detta tas vidare i arbetet inför en workshop med sektionsstyrelser senare i vår. Två stycken Kommittéordförandeträff (KoT) har arrangerats. En punkt på agendan var kommittélokaler och på ämnet diskuterades och förtydligades mycket av vad kommittéaktiva har för rättigheter och skyldigheter i sina lokaler. Lindholmen togs även upp för att prata om hur kommittéer jobbar med två campus idag och vad som kan utvecklas. Många ser svårigheter i att huvudsakliga verksamheten är på Johanneberg och även det logistiska problemet med avståndet till Lindholmen. Det önskades främst mer information om lokaler och resurser på Lindholmen för kommittéer för att veta hur verksamheten kan utvecklas där. Studentrepresentanter En utbildning för SAMO och en kickoff för SAMOs tillsammans med studienämnder är planerad i början av läsperioden. Under utbildningen kommer delar av det studiesociala nätverket hålla i information och diskussion medan kickoffen är tänkt att främja samarbetet mellan SAMO och studienämnd på respektive sektion genom gemensamma diskussioner och reflektionsövningar för att på så sätt få ett effektivare påverkansarbete på sektionerna. Interna projekt Pubrundans gästpass (f.d. Pubrundepasset) Under 2013 utarbetades pubrundans Gästpass för icke-chalmerister på pubrundan av Nöjeslivsutskottet, Pubforum, Kårledningen och Kommunikationsavdelningen. I december 2013 fastställdes teknisk implementation och kommunikation utgick från såväl centrala kommunikationskanaler som lokalt på sektioner genom kommunikationspaket till pubarrangörer. Gästpasset infördes till pubrundan läsperiod 3 och veckan därpå kommer ett extrainsatt Pubforum arrangeras för att direkt lyfta alla arrangörers erfarenhet av hur det fungerat, både vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Det kommer även att diskuteras vad intäkten från gästpassen skall gå till, då överskottet skall komma alla pubrundearrangörer till nytta. Målet är sedan att behålla gästpasset även till pubrundan läsperiod 4 för att på ett fullständigt sätt analysera hur det fungerar i längden och hur informationen når ut. Då kommer det även utvärderas och beslutas av arrangörer om gästpasset skall behållas till nästa verksamhetsår eller inte. Mottagningen En kickoff för alla NollK arrangerades av SO tillsammans med Mottagningskommittén, MK, där SO bidrog med utbildningsmaterial samt planering och Mottagningskommittén genomförde kickoffen. Syftet var att tidigt ge NollK möjlighet att reflektera över sin roll som NollK och mottagningens syfte, innan större delen av planeringen inför mottagningen sätts. Kickoffen innehöll även föredrag om mottagningens historia och en introduktion till likabehandling som båda hölls av SO 11/12. Senare i vår kommer reflektionerna från kickoffen följas upp med en workshop som behandlar situationer som kan uppkomma under mottagningen, relaterat till de grundtankar som diskuterades under kickoffen. Mottagningen av internationella studenter Vårmottagningen startade i mitten av januari med arrangemanget Welcome day, vilket är ett samarbete mellan högskolan och kåren där all viktig information presenteras för de nya studenterna. 3 av 7

24 ENHETSRAPPORT Sociala enheten KO höll en presentation om vad kåren är och har att erbjuda. Dagen efter visades de nya studenterna runt på arrangemanget Campus day, när studenterna kom till kårhuset presenterades kåren och kårhuset och vad dem båda har att erbjuda. Strax innan mottagningen arrangerades en utbildning för CIRC, Chalmers International Reception Commitee, för att ge dem möjlighet att kunna genomföra en bra mottagning. Utbildningen innehöll pass om kårens organisation, effektivt kommittéarbete, kårens lokaler, alkohollagen, företagskontakt och avslutande reflektion. Högskolan Mottagningen Utbildningen av sektionernas NollK och av sektionen utvalda phaddrar som hålls under vårterminen behövde 2013 upphandlas på nytt då kontraktet löpte ut. vso och Mottagningskommitténs ordförande 2013 satt med i upphandlingsgruppen för NollK- och phadderutbildning med representanter från högskolan. Upphandlingen blev klar i början av januari och tillföll företaget GMI. Nästa steg i ett säkerställande av en bra utbildning är att tillsammans med högskolan formulera kårens önskemål på utbildningarnas upplägg samt hålla ett uppstartsmöte med GMI. Mottagningsmöte med programansvariga I slutet av hösttreminen hölls ett möte för alla programansvariga lett av vice rektor för grundutbildningen och alla utbildningsområdesledare samt KO, VO, SO och vuo. Mötet syftade till att programansvariga gemensamt skulle få tillfälle att träffas och prata om sina tankar kring mottagningen då diskussion kring mottagningen lyfts under planeringen av mottagningen 2013 och under utredningen av hur mottagningen ska anpassas till den nya läsårsindelningen. De tankar och idéer som lyftes dokumenterades och kommer tas vidare i kårledningens generella arbete med mottagningen. Många av de tankar som lyftes, tillexempel svårigheten i balans mellan sociala aktiviteter och studier, är även gemensamma med kårens och arbetas därför redan med. Studiesocialt Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén (AJK) Årets sista AJK hade en mycket varierad dagordning. En punkt som berör studenterna positivt är att Chalmers tagit fram ett utbildningsmaterial i härskartekniker som ska användas för att utbilda personal. Representanter från West pride berättade varför och hur Chalmers kan vara med och sponsra eventet, en arbetsgrupp som ska titta på vilka sponsormöjligheter som vore passande för Chalmers utsågs. Andra punkter som diskuterades var problem med rökning vid entréer, papperskorgar, cykelställ och duschmöjligheter. Under nästa AJK kommer kåren att vara representerad av SO 12/13 då mötet sammanfaller med Kårledningens teambuildning. Projekt med högskolan Studentliv 2020 Studentliv 2020 är en grupp som har som uppdrag att skapa en gemensam målbild mellan kåren och högskolan av vad ett rikt studentliv innebär. Under senaste mötet diskuterades bland annat konkreta åtgärder på vad projektet ska mynna ut i och hur det ska leda till en samförståelse mellan högskolan och kåren. Förhoppningen är att kunna använda detta som en del av den utbildning som planeras för 4 av 7

25 ENHETSRAPPORT Sociala enheten programansvariga, när och om denna blir av är dock i dagsläget oklart. Steget efter detta är att förhoppningsvis låta programansvarige träffa sektionsordföranden för att diskutera gemensamma mål för studentlivet. Läsårsindelningsgruppen för mottagningen och omtentor Läsårsindelningsgruppen är den grupp inom högskolan som ska titta på vilka omtentor som ska ligga var och hur mottagningen ska se ut i den nya läsårsindelningen. Under perioden har gruppen diskuterat hur mottagningen ska se ut i och med den nya läsårsindelningen. Beslutet Förutsättningar för introduktion av nyantagna studenter (C ) togs strax innan jul och avslutar därmed gruppen som utreder hur högskolans mottagning kan påverkas med den nya läsårsindelningen. Beslutet innebär att första dagen ska vara obligatorisk och ske två veckor innan ordinarie terminsstart och att det under dessa två veckor ska finnas introduktionskurser från programmen. Dessa kommer dock inte vara obligatoriska, men starkt rekommenderade. Mottagningen kommer alltså endast påverkas i och med att det är större sannolikhet att fler studenter inte dyker upp första dagen och behöver introduceras till kårens verksamhet vid terminsstart istället. Kåren tycker det är viktigt att högskolan informerar studenterna under våren om att förändringen ska ske och exakt hur det påverkar varje student. Ny biblioteksentré Som en del av projektet naturvetargården, som även omfattar ombyggnationen i fysik- och kemihuset, och en funktionsnedsättningsanpassning har en ny huvudentré till biblioteket på Johanneberg planerats att byggas under hösten Förslaget innebär att huvudentrén flyttas till kemigården där nuvarande personalingång ligger och att dagens entré endast blir café med anslutning till biblioteket. Kåren ställer sig positiva till att huvudentrén blir tillgänglig för alla. Externt Samarbeten Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) Sedan senaste rapporteringen till fullmäktige har tre styrelsemöten hållits. De frågor som har diskuterats har främst varit ägarutskottet, som ska hantera GFS bolagsfrågor, och utredningen av vilken funktion GFS har relaterat till GUS (Göteborgs Universitets Studentkårer, vilket inkluderar alla kårer förutom Chalmers). Båda dessa frågor har fått var sin arbetsgrupp som behandlar frågorna. Efter senaste styrelsemötet hölls ett möte med representanter från kårerna för att diskutera ägarutskottet. Under mötet diskuterades olika rollers ansvar i GFS organisation, vilka problem som finns idag och hur ägarutskottet ska arbeta samt vilket ansvar och mandat utskottet har. Ett möte där ägarutskottets arbetsordning, och tolkningen av den, diskuteras ska hållas innan nästa styrelsemöte. RefTeC Andra STORK-sammanträdet, med fokus på påverkan inom jämlikhet, arbetsmiljö och politik, arrangerades på LinTek i Linköping mot slutet av terminen. På grund av överlämning för nya SO kunde inte Chalmers Studentkår representeras på detta sammanträde. Det tredje STORKsammanträdet kommer hållas i Lund på TLTH med fokus på mottagning, traditioner och alkohol. SO kommer delta båda dagarna och vso den andra dagen. Även Mottagningskommitténs ordförande 5 av 7

26 ENHETSRAPPORT Sociala enheten kommer delta då träffen arrangeras tillsammans med MARK MottagningsAnsvarigas RådsKonferens. Studentforum Studentforum ämnar vara en kontaktyta mellan politikerna i Göteborg, studentkårerna, universiteten och Göteborgs stad för att kunna diskutera politiska frågor rörande studenterna. På senaste mötet diskuterades västlänken och hur den kan komma att påverka studenterna i Göteborg. Samtliga studentrepresentanter var överrens om att det är viktigt att fortsätta bygga studentbostäder i centrala Göteborg även om pendlingsmöjligheterna förbättras. Politikerna förstod kårernas åsikter och tog till sig dessa. Studenter Utveckling Samverkan (SUS) Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering SUS-utbildningen i januari arrangerades av utbildningsansvarig på GFS. vso kommer som vanligt att hålla ett kort pass på utbildningen om policyer och rutiner för arrangemang inom Chalmers Studentkår.. För att planering av framtida SUS-utbildningar ska ta hänsyn till arrangörers studier, inval och arrangemang så har behoven kartlagts på såväl Göteborgs Universitet som på Chalmers Studentkår. Materialet samlades in från NU i december och håller nu på att sammanställas. 6 av 7

27 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Kommande kalendarium 29 januari vso arrangerar extrainsatt Pubforum för utvärdering av gästpasset 29 januari vso håller pass på SUS-utbildning om arrangemang inom Chalmers Studentkår 30 januari vso arrangerar restaurangutbildning för arrangörer inom Mat&Kalas januari SO på STORK 31 januari vso på STORK 3 februari SO arrangerar SU 6 februari SO på möte om GFS ägarutskott 12 februari vso och VO arrangerar KoT4 17 februari SO på GFS styrelsemöte 18 februari SO på Studentforum 19 februari vso arrangerar NU4 20 februari SO på beredningsmöte inför AJK 24 februari SO arrangerar SU 7 mars SO 12/13 på AJK 15 mars vso hjälper PU arrangera konsert i kårhuset 17 mars SO arrangerar SU 20 mars vso hjälper arrangörer med Pubrundan samt arrangerar kårvärdar 22 mars vso hjälper FestU arrangera Spring Break-kalaset mars SO ledig Frågor på rapporten ställs till Lena Mårtensson Sociala enhetens ordförande Anton Olbers Sociala enhetens vice ordförande 7 av 7

28 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Rapport till FuM 5 från Arbetsmarknadsenheten Utfört kalendarium 7 november AO på möte med Ascom om samarbetsavtal 11 november AO på styrelsemöte ChS Promotion 12 november Mässarrangörsmöte 3 14 november ArmU 3 17 december AO på Styrelsemöte med Drivhuset 19 december AO möte med Sveriges Ingenjörer om förnyande av avtal 19 december AO möte med ABB och högskolan om samverkan under november vao i Stockholm för att besöka ARMADA och delta på ARG 4 3 december ArmU december AO och vuo anordnar tentapluggkvällar 14 januari AO på extrainsatt nationell stämma med Drivhuset 20 januari vao håller presentation för de nya föreningarna och kommittéerna på IT 23 januari vao arrangerar Katalogsläpp tillsammans med CHARMkommittén 24 januari vao arrangerar Värdkickoff tillsammans med CHARMkommittén 30 januari ArmU 5 Skapat: Z:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Enhetsrapport - A.docx Reflektioner Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) Sedan senaste rapporteringen har en del ändrats, ChS Promotion är nu en självgående skuta vilket lett till att jag kunnat fokusera på att istället driva verksamhetsplansprojekt framåt. Det har också hunnit vara en julledighet och det ska nu bli roligt att ta sig an vårens utmaningar och stora projekt så som att skriva nästa års verksamhetsplan. 1 av 4

29 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vao) Det känns lite paradoxalt att ju närmre CHARM det är desto mindre finns det för mig som projektledare att göra. Det mesta ansvaret är överlämnat till mässgeneralen och jag ska framförallt njuta av mässan och frukten av den tid som jag och kommittén lagt ner i projektet. För min del gäller det dock att blicka framåt och se vad som händer efter mässan och se till de övriga projekt som ligger inom mitt ansvar att göra. Det var otroligt skönt med lite rejält ledigt och med tid för att reflektera över uppdragets bredd och vad jag vill genomföra under våren. Inom kåren CHARM Sedan föregående rapportering har arbetet med CHARM framförallt handlat om att hinna färdigt med alla beställningar och all information från utställare som måste komma in innan jul. Efter jul har fokus legat på att genomföra och slutföra allt praktiskt inför mässan. I huvudsak är det logistiken kring och under mässan som skall koordineras. Katalogen är släppt och värdarna har fått ännu mer information om vad som förväntas av dem under mässan. CHARM kommer i år att ha 161 ordinarie utställare, det vill säga något lägre än förra året, samt ett våningsplan i volvofoajén dedikerat till småföretag och entreprenörskap. Detta är en utveckling av entreprenörkonceptet som var i två mindre rum under CHARM Under veckorna innan CHARM kommer ett par casekvällar och lunchföreläsningar att genomföras för att förbereda och locka studenterna till mässan. CHARMalumn, mingelkvällen för alumner dagen innan CHARM, kommer att förläggas till Lindholmen i år med 23 utställare och drygt 300 föranmälda alumner. Anledningen att det i år förläggs till Lindholmen är delvis för att visa upp våra lokaler där för våra alumner samt att visa de konferensmöjligheter som finns för företagen. För projektledaren föreligger nu planering av tiden efter CHARM, framförallt utvärdering, och hur CHARM kommer att utvecklas i framtiden. Skapat: Z:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Enhetsrapport - A.docx Utskott och forum Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) finns för att skapa kontakt och kunskapsutbyte mellan sektionernas arbetsmarknadsgrupper (xarm). Det syftar även till att ge dem stöttning från arbetsmarknadsenheten och samla in åsikter kring aktuella frågor för Arbetsmarknadsenheten. Under höstens sista möten diskuterades xarms syn på studentliv, hur xarm kan dra nytta av högskolans styrkeområden samt samverkan mellan arbetsmarknadsgrupperna. Gruppen kom fram till att det finns flera sätt att anknyta till styrkeområdena, speciellt i samverkan med varandra till exempel genom att använda styrkeområdena som säljargument i sitt arbete. Ur diskussionen växte också fram att de deltagande xarm vill diskutera hur de kan skapa ett bättre samarbete med högkolan för att kunna komplettera varandras arbete inom employeer branding och arbetsintegrerat lärande. xarm var också intresserade av en utbildning/workshop, om bland annat grunder så som prissättning, produkten och hur man säljer denna, för hela grupperna under tidig vår och detta kommer därför genomföras. Planering för vårens ArmUmötesdatum är genomförd. Agenda för alla möten är ännu inte satt, dock kommer första ArmU handla om relation och samarbete med högskolan på sektions- och programnivå. 2 av 4

30 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Mentorskapsforum är ett diskussionsforum för att lyfta frågor kring sektionernas mentorskapsprogram. De olika sektionerna är i väldigt olika steg i processen med att starta upp eller fortsätta driva sina program och forumet har som huvudsyfte att medlemmarna skall lära av varandra. Mentorskapsforum 3 handlade om samarbeten och vilket stöd sektionerna vill få från kårledningen. Årscykel för mentorskapsprogrammen och hur man säljer in sektionernas program till mentorer lyftes också. Mentorskapsforum 4 ställdes in på grund av sjukdom. Mässarrangörsforum är till för alla arbetsmarknadsmässansvariga på sektionerna. Forumet lyfter problem och fungerar som ett stöd för nya ansvariga för att komma in i arbetet. Agendan sätts beroende på var de olika mässorna är inom sina projekt. Mässarrangörsforum 4 ställdes in på grund av lågt intresse och arbete har istället lagts på att utveckla forumen inför våren med teman förankrade i hur de olika projekten ligger till. Externt Näringslivssamarbeten Kåren har ett avtal med Ascom rörande de interntelefoner som används i restaurang- och arrangemangsverksamheten på Johanneberg. Avtalet löpte ut under hösten och skrevs därför om på nytt för en treårsperiod. Avtalet ser ut som tidigare, att hålla nuvarande hårdvara i gott skick genom att till exempel byta ut telefoner då de går sönder, då kårens interntelefonsystem går via högskolans telefonväxlar och dessa ska snart uppdateras. Om kåren innan dess uppdaterar sin hårdvara är risken att fastna med ett system som inte är kompatibelt med högskolans nya. Ascom är dock öppna för att förhandla om avtalet om en uppdatering av växlar skulle bli klar innan avtalets utgång. Kåren har i flera år haft ett samarbetsavtal med Sveriges Ingenjörer detta avtal omförhandlas varje år. En målsättning är att samarbetsavtalet ska vävas ihop med det avtal som varje år skrivs mellan Mottagningskommittén och Sveriges Ingenjörer rörande mottagningen för att skapa ett avtal istället för två separata. Skapat: Z:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Enhetsrapport - A.docx Samarbeten RefTeC Under november låg ARGmötet under Armada, Tekniska högskolans studentkårs (THS) arbetsmarknadsmässa. vao åkte upp tillsammans med CHARMkommittén med fokus att få idéer och erfarenheter inför CHARM. Övriga kårer inom samarbetet hade också med sina mässarrangerande kommittéer och ett stormöte, kallat ARGageddon, hölls för att utbyta erfarenheter ytterligare. ARGmötet i december prioriterades ner då det krockade med Fullmäktigemöte 4 och agendan inte kändes tillräckligt relevant för Chalmers Studentkår. Nästa ARGmöte kommer att ligga under CHARM. Drivhuset På grund av att AO var den enda styrelsemedlemen i Drivhuset Göteborg med möjlighet att åka på Drivhuset Sveriges nationella extrastämma i Stockholm gjordes detta. Under stämman röstades nya styrmedel för den ordinarie stämman i april igenom i form av beslut att börja använda motioner och propositioner som förslags- och beslutsmedel. De ändringarna kräver stadgaändring vilket i sin tur 3 av 4

31 ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten kräver två på varandra följande stämmobeslut, det var på grund av detta en extrastämma kallades in med kort varsel. Beslutet förväntas stärka beslutsgången i Drivhuset och därmed också organisationen. Externa projekt Arbetsmarknadsenkät med Tekniska Högskolans Studentkår(THS) Förra året gjordes en arbetsmarknadsenkät i samarbete med THS och enkäten kommer att distribueras även i år. Fokus på enkäten är hur väl teknologerna känner till och önskar arbeta på olika företag samt hur de tar del av information kring dessa företag under sin studietid. Enkäten har döpts till A-tec och skickades ut cirka en vecka efter att kårens medlemsmätning stängde för att inte krocka med denna, enkäten kommer sedan vara öppen i två veckor. Marknadsföring är planerad tillsammans med Kommunikationsavdelningen för att sprida information kring vad A-tec är och varför medlemmarna ska deltaga. När enkäten stängs kommer data sammanställas för att sedan presenteras cirka en månad senare. Planer finns också på att hålla en presentation för arbetsmarknadsgrupperna av resultatet och hur den kan användas. Presentationen syftar till att stärka enkätens ställning som säljverktyg och motivera arbetsmarknadsgrupperna till att aktivt använda denna så att den inte blir en pappersprodukt, en liknande presentation gjordes förra året och tanken är att bygga på denna för att återkoppla. Kommande kalendarium 30 januari ArmU 5 29 januari Mattläggning inför CHARM påbörjas 3 februari CHARMalumn 4-5 februari CHARM 5 februari AO på möte med Sveriges Ingenjörer om förnyande av avtal Skapat: Z:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Enhetsrapport - A.docx 25 februari AO på styrelsemöte med Drivhuset 25 februari ArmU 6 Frågor på rapporten ställs till, Karin Hill Magnus Hallgårde Arbetsmarknadsenhetens ordförande Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande 4 av 4

32 RAPPORT KÅRSTYRELSEN Statusrapport Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplanspunkter a) Utvärdera och effektivisera kårens kommunikationskanaler Idag finns en uppsjö kanaler där kvaliteten varierar och där det ibland är oklart vilket genomslag en kanal har. Målet är att kunna arbeta mer effektivt med kommunikationskanalerna genom att utvärdera och därmed utveckla dem löpande. Arbetet har gjort genom att lista alla kanaler och genom olika mätvärden gett betyg och kommentarer. Arbetet är i princip slutfört och kommer att avrapporteras till nästkommande Kårstyrelsemöte. b) Ta fram och implementera riktlinjer för kommunikation för fullmäktige Kommunikationen om vad fullmäktige är och de beslut som fullmäktige tar är bristfällig, vilket resulterar i att kårens medlemmar saknar nog med information för att kunna påverka och för att kunna vara medvetna väljare. Arbetsgruppen som tillsattes under fullmäktigemöte 2 för att ta fram riktlinjerna levererade ett utkast till fullmäktigemöte 4 för att få återkoppling i arbetet. Förslaget har reviderats efter att fått in fullmäktiges åsikter och en motion om att fastställa dessa är därmed lagd till fullmäktigemöte 5. Om fullmäktige beslutar att bifalla de lagda riktlinjerna kommer punkten anses avklarad. c) Ta fram och implementera riktlinjer för kommunikation på engelska Det är svårt för den relativt stora del av kårens medlemmar som är engelskspråkiga att nyttja kårens verksamhet då större delen av informationen bara kommuniceras på svenska. Målet med punkten är att ta fram riktlinjer för hur kåren ska kommunicera på engelska. Under hösten undersöktes högskolans nya språkpolicy och språkföreskrifter för att ta reda på hur de resonerar kring kommunikation kring engelska. Dessutom genomfördes ett möte med ordförande för CIRC för att diskutera vad kommittéens åsikt är kring vad en engelskspråkig student behöver för information från kåren. Nästa steg är nu att sammanställa de tankar som finns kring vad kåren bör kommunicera på engelska för att sedan kunna omforma dessa tankar till riktlinjer med hjälp av bland annat kommittéer. d) Hitta metoder för att samla in och ta tillvara på medlemmarnas idéer Idag sker kommunikation mest utåt och att det saknas ett bra sätt att ta in medlemmars feedback och förslag. Målet med punkten är att fylla detta gap och göra det enklare för medlemmar att uttrycka förslag för verksamheten i både det stora och det lilla. Den fokusgrupp som tillsatts för att representera gemene teknolog har presenterat sina tankar och slutsatsen var att rikta arbetet mot en webbaserad lösning. Nästa steg är att lyfta fokusgruppens idéer i KU och InfU under februari för att få ytterligare feedback på insamlingsmetod och hur idéer ska tillvaratas innan fokusgruppen går vidare. e) Ta fram metoder för att kommunicera kårens påverkansarbete I medlemsmätningen 2012 framkom att teknologerna tycker att en av de viktigaste uppgifterna för kåren är att vara studenternas röst mot högskolan. Dock har kåren idag inte några kommunikationskanaler för att kommunicera det dagliga påverkansarbetet. Målet är att ta fram ett koncept innefattandes tydliga kommunikationskanaler för att nå ut med det påverkansarbete som 1 av 3

33 RAPPORT KÅRSTYRELSEN kårens studentrepresentanter dagligen bedriver. Planering för konceptet inklusive guider till de personer inom kårens som ska arbeta med påverkanskommunikation är klart. I nuläget arbetas med att färdigställa grafiskt uttryck samt tryckmaterial. Nästa steg är att färdigställa pågående arbete samt att lansera konceptet på Kårens dag. f) Ta fram koncept för att kommunicera och diskutera aktuella frågor Många medlemmar har inte tillräcklig information om vad som görs inom kåren för att kunna motivera sitt medlemskap. Aktuella frågor är i många fall ett bra sätt att få gemene teknolog att koppla sin vardag till kårens arbete. Punkten har planerats om för att snarare handla om att samordna dagens kommunikation än att skapa ytterligare kommunikationsprojekt. Projektet kommer därför att innefatta ett kontinuitetsdokument för hur Kårledningen säkerställer kommunikation av olika typer av frågor i sitt dagliga arbete. Bland annat genom ett verktyg i form av en överskådlig matris. Kategorier av vilken typ av frågor som finns i det dagliga arbetet samt vilka kommunikationskanaler vi använder har påbörjats och kommer i nästa steg att gå på remissrunda hos Kårledningen och kommunikationsavdelningen. g) Ta fram och implementera metoder för att lyfta fram medlemsnytta företagsgruppen skapar En del av de uppdrag som kåren är ålagda av fullmäktige uppfylls helt eller delvis genom den företagsgrupp som kåren äger. Det är därför viktigt att denna medlemsnytta kommuniceras till medlemmarna. Målet är att ta fram hur företagsgruppen ska marknadsföras och av vem kommunikation ska göras. Det har tagits fram idéer och budskap med både bolagen samt teknologledamöter. Nästa steg är att sammanställa material över de problem som finns idag med kommunikation samt hur och vem som ska arbeta med detta. Att göra punkter 1) Genomför turné där kårledningen möter nya studenter För att alla nyantagna ska bli medvetna om Kårledningens arbete och få ett ansikte på sina representanter ska Kårledningen besöka alla klasser. Målet är att alla nya studenter skall veta vart de kan vända sig samt känna sig välkomna att engagera sig i kåren. Turnén genomfördes under hösten och alla klasser har besökts. Utvärdering gjordes även i Medlemsmätningen där totalt 5% av ettorna inte visste vilka Kårledningen var. Punkten avapporterades till Kårstyrelsemöte 7. 2) Ta fram en engelsk ordlista för kårens kommunikation Kårens kommunikation på engelska skulle underlättas och förtydligas om det fanns entydiga översättningar av alla de speciella begrepp och termer som kåren och högskolan använder. Målet är därför att ta fram en ordlista med entydiga översättningar och distribuera den till kårens delar. En insamling av ord att översätta är genomförd genom utskott och Kårledningen. Ett översättningsarbete är påbörjat för att ta fram olika engelska översättningar, i översättningsarbetet tas hänsyn till hur högskolan översätter engelska termer. Därefter ska beslut fattas om vilka översättningar som ska användas inom kåren och ordlistan distribueras. 3) Ta fram grundläggande tryckmaterial på engelska I dagsläget saknas grundläggande tryckmaterial på engelska vilket medför att internationella studenter riskerar att få bristfällig information. Målet är att ta fram skräddarsydd informationen till internationella studenter som anpassas till vad internationella studenter behöver veta och inte är 2 av 3

34 RAPPORT KÅRSTYRELSEN direktöversatt från svenska. Beslut om Informationen som ska vara med i trycksaken är taget. Nästa steg är att sammanställa informationen på engelska. 4) Säkerställ att relevanta dokument finns tillgängliga via kårens hemsida Den nya hemsidan har inte uppdaterats med dokument som är relevanta för att medlemmarna ska kunna förstå och följa kårens verksamhet. Målet är att uppdatera hemsidan med relevanta dokument samt ta fram riktlinjer för hur dokument ska uppdateras. Hittills har en sammanställning över kategorier av dokument, författare och ansvarig för uppladdning gjorts Utöver finns även en manual för hur laddar upp filer laddas upp på hemsidan att tillgå. Nästa steg är att Kårstyrelsen på nästkommande styrelsemöte i februari ska ta beslut om riktlinjerna. 5) Samla information till aktiva i kåren på hemsidan För att underlätta för kårens aktiva och minska arbetsbelastningen för Kårledningen skall allmän information om hur lokaler, arrangemang och tillställningar i kårens regi planeras och rapporteras finnas tillgängligt på en ny del av kårens hemsida. En struktur för den nya delen av hemsidan är satt och under våren kommer material till de ämnen som skall finnas med produceras och läggas upp på hemsidan under maj månad. 6) Uppmärksamma teknologutbildningarnas krav på förbättring av studiemedelssystemet Kåren anser att studiemedelssystemet måste förbättras och att satsningar behöver göras under verksamhetsåret för att uppmärksamma detta krav. Detta arbete bygger på att kommunicera det som fastställs i verksamhetsplanspunkt 1) Ta fram en handlingsplan för kårens politiska påverkan i studiemedelsfrågan. Arbetet är just nu nedprioriterat och kommer preliminärt att återupptas efter årsskiftet. 7) Visualisera medlemsavgiften för att kommunicera hur medlemsavgiften används Nivån på medlemsavgiften har diskuterats de senaste åren men legat oförändrad. Genom att på ett överskådligt sätt visulisera vad kåravgiften går till ska det underlätta en motivering av nivån, men även öka intresset och medvetenheten hos medlemmarna om vad avgiften bekostar. Efter att arbetet har varit vilande en längre period håller nu kårens centrala budget på att ses över för att kartlägga vilka utgifter medlemsavgiften täcker. För att kunna göra analysen håller det på att sammanställas vilka poster i budgeten som medlemsavgiften faktiskt bekostar. När sammanställning är färdig ska det skapas diagram som på ett enkelt sätt visar fördelningen. Följ upp i) Följ upp arbetet med skyltning i kårhuset Arbetet följs upp. ii) Följ upp Fråga Kåren Live Pubrunda samt turné på teknologsektionerna Kårledningen har deltagit med Fråga kåren Live på alla pubrundor hittills. Turné på Teknologsektionen ersattes under hösten med att Kårledningen besökte nya medlemmar. Under våren ska syftet med turné på teknologsektionerna ses över med mål att utreda hur det kompletterar annan verksamhet.. 3 av 3

35 RAPPORT KÅRSTYRELSEN Statusrapport Verksamhetsplan 13/14 Verksamhetsplanspunkter a) Arbeta för att skapa mervärde för teknologer genom högskolans styrkeområden Högskolans styrkeområden har funnits under sen 2009 men är fortfarande otydliga och okända för de flesta teknologer. Arbetet syftar till att genom samverkan med styrkeområdena skapa mervärde för teknologerna och på så sätt förtydliga styrkeområdena. Därför skall förslag tas fram på hur samverkan mellan teknologer och styrkeområden kan ske. För att kunna ta fram idéer har vad styrkeområdena gör för teknologer och utbildning kartlagts. Därefter har workshops genomförts på UU och ArmU för att ta fram idéer på samverkan mellan styrkeområden och teknologer. Dessa idéer har sammanställts och nästa steg är att förfina idéerna till mer konkreta förslag som går att presentera för högskolan som direkt genomförbara. b) Kartlägg kårens arbete med utresande samt internationella studenter Arbetet grundar sig i att det inte finns tillräcklig kunskap inom kåren om vad högskolan och kåren gör för internationella och utresande studenter. Målet är att kartlägga vad kåren och högskolan gör i det praktiska arbetet med internationella och utresande studenter. Tidsplanen för punkten har lagts om för att punkten ska hinnas med. Kartläggningen kommer att bestå av två delar, kåren och högskolans arbete i frågan. Som en del av att kartlägga högskolans arbete i frågan har en enkät med frågor om Chalmers International Mobility groups (CIM) verksamhet kring inresande och utresandestudenter frågor skickats till CIMs anställda. CIM arbetar med internationella studentutbyten och hanterar både in och utresande studenter. Nästa steg i kartläggningen av högskolans arbete i frågan är att analysera svaren från CIM, följa upp svaren med ett möte med CIM samt skicka ut enkätfrågor till studievägledare och studiesekreterare. I kartläggningen av kårens arbete i frågan är nästa steg att ta fram och skicka ut en enkät till kårens kommittéer och föreningar. c) Stärk sektionernas interna påverkansstruktur Under 12/13 gjordes ett arbete för att stärka strukturen för studentrepresentanter som väljs in av Kårstyrelsen. För att de studentrepresentanter som finns på sektionsnivå ska passa in i denna struktur behöver även sektionernas påverkansstruktur stärkas. Målet med arbetet är att ta fram förslag på strukturer, anpassade till olika typer av sektioner, för hur studienämnder, studerandearbetsmiljöombud (SAMO) och programrådsrepresentanter kan organiseras. Arbetet med punkten har påbörjats och diskussioner har förts på en studienämndskickoff. Arbetet prioriterades sedan ner under hösten och det finns därför inga möjligheter att kunna implementera förändringar under detta verksamhetsår. Av denna anledning ligger det en proposition till Fullmäktige med förslag om att stryka punkten ur verksamhetsplanen. d) Utred former för att samordna arbetsmarknadsarbetet med högskolan Kåren och högskolan har i dagsläget inte tillräckligt bra insyn i varandras verksamheter inom arbetsmarknadsfrågor, det riskerar att leda till minskad nytta för teknologerna då arbete ibland görs dubbelt eller inte alls. För att förebygga detta ska kåren kartlägga högskolans organisation inom området samt se var kårens och högskolans arbete korsar i dagsläget. Därefter kan den informationen användas för att finna områden att samarbeta kring. Under hösten gjordes en kartläggning, denna kommer i nästa skede att sammanställas som ett kontinuitetsdokument i Kårledningen som främst 1 av 7

36 RAPPORT KÅRSTYRELSEN handlar om vilka personer inom högskolan som jobbar med vilka arbetsmarknadsfrågor. Därefter ska det ses över hur vi kan ta vidare de samverkanspunkter som hittats. Nästa skede är planerat till mitt/slut februari. e) Utveckla interna strukturer för samordning av kontakt med näringslivet För att ha möjlighet att utveckla sin samordnande roll inom arbetsmarknadsfrågor behöver Arbetsmarknadsenheten kartlägga vilka parter inom Chalmers Studentkår som har näringslivskontakt samt vilket stöd de behöver. Målet är att skapa en plan för hur de delar som arbetar med näringslivskontakt kan få stöttning och hur Kårledningen i framtiden kan vara ett nav i detta arbete. En kartläggning av de organ inom kåren som har näringslivskontakt är påbörjad och nästan klar, nästa steg kommer vara att färdigställa samt sortera in dessa i behovskategorier för att kunna föreslå stötfunktioner. Projektet är planerat att fortsätta i mitten av februari och kommer fram till dess ligga vilande. f) Utred hur kåren kan främja entreprenörskap Många teknologer på Chalmers får inte någon kunskap inom verksamhetsorganisation och ekonomi vilket gör att steget från en potentiell affärsidé till att starta företag är stort. Kåren ska därför utreda hur entreprenörskap kan främjas och hur processen att starta eget företag ska underlättas för teknologer. Utredningen skall mynna ut i vilka områden som kåren kan arbeta med för att ge medlemmarna stöd och uppmuntran inom entreprenörskap. Punkten har under hösten varit nedprioriterad men kommer att uppstartas på riktigt igen efter CHARM. Huvudfokus ligger i nuläget på att ta in åsikter och tankar under CHARM från besökare av CHIVEs del av mässan och sedan se hur man kan gå vidare med den respons man får. g) Utveckla kårens rutiner för arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet gentemot högskolan Då punkten varit nedprioriterad hela hösten omplanerades den i slutet av höstterminen. En utredning av vilket stöd SAMO behöver skall göras vilket ska resultera i en plan för hur SO bör arbeta med SAMO. Arbetet är påbörjat genom möten med SO emeritus samt några gamla SAMO:s. Frågan kommer även lyftas på nästa SU med uppmaning till sittande SAMO:s att även diskutera med sina företrädare innan mötet. Därefter kommer sätt att förbättra SAMO:s situation ses över och jämföras med studienämndernas situation och stöd. h) Utarbeta satsningar för att konkretisera det långsiktiga arbetet med alkoholkulturen Alkoholkulturen på Chalmers är en aktuell fråga inom kårens arbete och frågan har arbetats med vid många tillfällen. Idag finns dock få satsningar utöver utbildningar för att långsiktigt förbättra kulturen kring alkohol. Målet med detta projekt är att ta fram tre prioriterade konkreta satsningar för en sund alkoholattityd och genomföra dessa under Workshop har hållits i KU, NU och med Kårledningen för att få fram idéer och som en del i projektet så har två möten hållits med representanter från Systembolagets dotterbolag IQ, som nu har en stor studentkårsatsning på gång med Chalmers Studentkår under Chalmers Studentkår har tidigt engagerat sig för att delta i den alkoholkultursenkät som skall utgå i februari/mars. Denna enkät skiljer sig från högskolans alkoholvaneenkäten genom att fokus ligger på kultur, snarare konsumtion. Nästa steg är att tekniskt och kommunikativt lansera IQs enkät till kårens medlemmar. Utöver IQs studentsatsning har workshop med sektionsstyrelser samt synliggöra alkoholfria alternativ lyfts fram som två övriga prioriterade satsningar som skall påbörjas senare under våren. 2 av 7

37 RAPPORT KÅRSTYRELSEN i) Undersök och kartlägg hur engagemang bidrar till personlig utveckling För att kunna underbygga argument kring vikten av engagemang mot högskolan och extern part kommer kåren att ta fram en rapport kring personlig utveckling av just engagemang. En rapport som belyser hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till individens personliga utveckling ska därför skrivas. Projektet innefattar en enkät som ska gå ut till alumner för att undersöka hur de ser på sitt engagemang under studietiden. Ett utkast är skrivet och har diskuterats av Kårstyrelsen, detta kommer i nästa skede gå ut för en andra feedbackrunda till bland andra tidigare kårledningsledamöter. Därefter ska enkäten distribueras, vilket förväntas ske i början av februari. j) Utveckla och förstärk samarbetet inom 3C Kåren, högskolan och CING träffas i forumet 3C som genom åren har haft varierande syfte. Målet med arbetet är att få forumet att fungera samt kartlägga vilka frågor som forumet hanterar och diskuterar. Arbetet i punkten har ändrats då det initialt handlade om att träffas i 3C och identifiera gemensamma frågor rörande alumniverksamhet. Då högskolan har påbörjat ett arbete att se över de event som finns innan, under och efter varje chalmerists studietid kommer det arbetet att vara grunden i punkten. Målet är att se över de event som görs samt hur ett mer strukturerat samarbete kan åstadkommas inom de parter som idag ingår i 3C. Nästa steg är att diskutera materialet på möte med högskolan och CING. k) Utforma och tillsätt projektledaruppdrag till projekt inom kåren Kårmedlemmar väljer ibland bort att engagera sig då det kan vara svårt att binda sig till ett uppdrag under ett års tid, vilket många uppdrag idag kräver. Genom att utforma projektledaruppdrag möjliggörs andra typer av engagemang med kortare och intensivare uppdrag. Punkten är ännu nedprioriterad för fortsatt arbete senare under våren. l) Utred kårens framtida målbild för ett rikt studentliv Kåren arbetar för att teknologerna på Chalmers ska ha en så bra studietid som möjligt dock finns det inte aktuell bild av vad teknologerna anser vara ett rikt studentliv. Arbetet ska resultera i en rapport som beskriver teknologernas syn på studentliv. Denna rapport ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbetet inom kåren och mot högskolan. Det har genomförts en kvalitativ undersökning genom utskott under senare delen av hösten och en kvantitativ undersökning med enkäten om Lindholmen samt Medlemsmätningen. Nästa steg är att analysera resultaten från undersökningarna. m) Utred hur mottagningen ska anpassas till den nya läsårsindelningen Under hösten 2014 kommer en ny läsårsindelning att träda i kraft. För att bibehålla mottagningens kvalité och syften så behöver det utredas hur kårens mottagning skall anpassas till de nya läsårstiderna och vilka konsekvenser som det anpassade formatet medför. Beslutet om hur mottagningen kommer se ut skrevs på strax innan julledigheten. Diskussioner om detta kommer att föras med mottagningskommittén, sektionsstyrelserna och sektionernas NollKn för att alla skall vara medvetna om situationen och kunna arbeta för att förbättra den. Även de tankar som lyftes på mötet om mottagningen med programansvarige kommer tas vidare av kårledningen enligt sociala enhetens enhetsrapport. n) Ta fram en strategi för hur kårens verksamhet på campus Lindholmen skall utvecklas Fram till verksamhetsåret 11/12 hade kåren en tydlig åsikt om campus Lindholmen. Åsikten revs dock upp 11/12 och sedan dess har inte en tydlig riktning för kårens arbete med campus Lindholmen funnits. Målet med arbetet är att undersöka vilka behov det finns från medlemmarna på campus 3 av 7

38 RAPPORT KÅRSTYRELSEN Lindholmen och utifrån det skapa en konkret handlingsplan för utveckling av kårens verksamhet på campus Lindholmen. Målen är uppnådda och punkten anses därför som avslutad och avrapporterades till Kårstyrelsemöte 7. En rapport om arbetet och handlingsplanen det resulterade i ligger till Fullmäktigemöte 5. o) Utred kårens lokaler Föregående år började lokalanvändningen att utredas genom att göra en översyn gällande de ytor som disponeras av aktiva inom kåren. Därför skall en handlingsplan för kårhusets utveckling tas fram som tar hänsyn till de behov som finns från brukarna. I Medlemsmätningen som precis avslutats fanns det frågor som kommer användas till denna punkt, då frågades medlemmarna vad de vill kunna göra med sitt kårhus och vad som fungerar bra idag. På Fullmäktigekickoffen den 26 januari diskuterades frågan om vilket syfte kårhuset har och vilka behov som skall uppfyllas för medlemmarna. Detta underlag skall senare sammanställas till ett syfte för kårhuset som skall leda till en handlingsplanen för kårhusets utveckling. p) Ta fram alternativ till kontanter på campus På campus finns idag kontanthantering i mycket stor utsträckning vilket innebär en säkerhetsrisk och omkostnader för kontanthanteringen. Eftersom kontanter i allt större omfattning fasas ut i samhället behöver det, i samråd med restaurangbolaget, kommittéer och andra kontanthanterare, tas fram goda alternativ till dagens kontanthantering. Detta projekt är just nu nedprioriterat och kommer troligtvis påbörjas i mars. q) Ett inkluderande rektorsval Högskolan kommer till sommaren 2015 att byta rektor tillika VD då mandatet för Karin Markides går ut. Kåren har enligt bolagsordningen för Chalmers AB en representant i den valberedning som utser rektor. Målet med verksamhetsplanspunkten är att säkerställa att kårens arbete i samband med rektorsvalet är inkluderande och transparent för att säkerställa ett öppet rektorsval. Allt förarbete som kan göras är klart och arbetet är vilande tills valberedningens arbete påbörjas. Processen kommer tidigast påbörjas under årsstämman i april. Att göra punkter 1. Ta fram en handlingsplan för kårens politiska påverkan i studiemedelsfrågan Kåren anser att teknologers ekonomiska förutsättningar behöver bli bättre och en extra satsning att driva kårens åsikter kring studiemedelsfrågan på nationell nivå bör göras. Målet för arbetet är att ta fram en handlingsplan som slår fast vilka argument kåren vill trycka på i studiemedelsfrågan och vilka parter som ska nås med respektive argument. Punkten kommer att vara vilande till senare i vår. 2. Kommunicera och implementera den pedagogiska verktygslådan Den pedagogiska verktygslådan är en samling av pedagogiska modeller som togs fram under 12/13 med syfte att öka interaktion mellan student och lärare. För att det arbetet ska få effekt behöver den pedagogiska verktygslådan kommuniceras och implementeras. Målet är dels att utbilda studienämnderna i argument för pedagogiska modeller så att de kan argumentera för det på kursnivå, dels att ta fram underlag och argument för att kunna diskutera frågan med högskolan på central nivå. Studienämnderna har utbildats under hösten och sedan genomfört intervjuer bland studenter på sina program om vad de tycker om de pedagogiska modellerna. Dessa intervjuer har sammanställts, generellt tyckte studenterna om att lärare använder modellerna då det visar på engagemang från 4 av 7

39 RAPPORT KÅRSTYRELSEN läraren. Studenternas åsikter har presenterats för högskolan tillsammans med de pedagogiska modellerna på en workshop under Konferensen för undervisning och lärande. Det sista steget i arbetet är att sammanfatta resultatet från intervjuerna till ett kortare underlag om vad studenter tycker om de pedagogiska modellerna i den pedagogiska verktygslådan. 3. Implementera och utvärdera funktionärsregistret I dagsläget finns det inget lätt sätt att samla information om aktiva och tidigare aktiva inom kåren. Under verksamhetsåret 11/12 påbörjades ett arbete med att ta fram ett digitalt funktionärsregister i samarbete med kårkommittén G.U.D. Den person som utformat systemet har dock utexaminerats och därmed har det funnits svårigheter med att jobba vidare med systemet, då det är oklart om någon annan kan slutföra projektet. Ett möte har hållits med Montania som handhar kårens medlemssystem och även har ett system för funktionärer, där det i dagsläget undersöks i om detta är något som kan användas inom Chalmers Studentkår. Montainas funktionärsregistret har testats för att se om det uppfyller de krav som kåren har på systemet och en offert på de önskade justeringarna har leverats från Montania. 4. Genomför satsningar för ökad kommunikation i kårens påverkansstruktur Under verksamhetsåret 12/13 genomfördes ett arbete för att stärka kårens påverkansstruktur när det gäller centralt valda studentrepresentanter. För att effektivisera arbetet behövs en bättre kommunikation inom påverkansstrukturen. Målet är att ta fram och implementera ett koncept för att förbättra kommunikationen inom strukturen. Under hösten har arbetet i punkten inte kunnat prioriteras och inga förändringar kommer kunna implementeras i år. Det ligger därför en proposition till Fullmäktige med förslag om att stryka punkten. Under resten av året kommer arbetet med att få strukturen från 12/13 att fungera prioriteras. 5. Omfördela arbetsuppgifterna inom Mat&Kalas Mat&Kalas möjliggör en stor och växande del av det nöjesliv som idag erbjuds på campus. Den ökande verksamheten inom Mat&Kalas har dock lett till en hög arbetsbelastning för förtroendevalda. För att göra arbetssituationen mer hållbar för alla parter behöver arbetsuppgifterna omfördelas. En utredning av dagens arbetsuppgifter och fördelning har gjorts och tidskrävande och omständlig lagerhantering, föråldrat bokningssystem och informationsbrist till arrangörer framhävdes som stora problem. På förslag av VD ChSRAB beslutades, av GasqueK och sittande samt två tidigare års vso, att helt lägga ned mycket av de system för bokning och lagerhantering som används idag. I stället skall ett nytt lagerhanteringssystem för Gasquen samt bättre rutiner för bokning leda till ett mer hållbart, strukturerat och effektivt arbetssätt inom Mat&Kalas för såväl arrangör som GasqueK och vso. Nästa steg är att lägga upp en tidsplan för införandet och målet är att innan 15 mars ha det nya systemet i drift. 6. Genomför ledarskapsutbildning för förtroendevalda Kåren har många aktiva som genom sitt engagemang är ledare. Att ge engagerade utbildning i ledarskap och därmed bidra till personlig utveckling och kompetenshöjning är till nytta både för individen och för organisationen. Målet är att genomföra den ledarskapsutbildning som togs fram som koncept under verksamhetsåret 12/13 med kåren som utförare i samarbete med andra företag. Ett pilotprojekt kommer i år att bli en utbildning för sektionsordförande samt de centrala kårkommittéernas ordförande. Konceptet är spikat och kontakt med intressanta föreläsare har upprättats, därefter kommer konceptet säljas in till företag i samarbete med CHARMkommittén och Chalmers Studentkår Promotion. 5 av 7

40 RAPPORT KÅRSTYRELSEN 7. Ta fram sponsringsguide för kårens organisation Det är många olika kårkommittéer och kårföreningar som söker sponsring i Chalmers Studentkårs namn. För att bibehålla det värde varumärket har är det viktigt att arbetet med att söka sponsring sköts professionellt. En sponsringsguide kan fungera som ett stöd i arbetet för förtroendevalda som söker sponsring och samtidigt samordna och förbättra kontakt med externa organisationer. Den tidigare satta deadlinen till FuM 2 är reviderad på grund av att punkten prioriterats ner. Material är insamlat och ett första utkast av beräknas vara färdigt till FuM 6. Ett möte med Chalmers Teknologkonsulter är inplanerat för att samla ännu mer tankar och material från parter inom kåren som har mycket extern företagskontakt. Mötet hanns tyvärr inte med under hösten utan är planerat att läggas snarast efter CHARM. 8. Ta fram underlag för att skriva strategiska avtal Kåren behöver en tydlig riktning i sitt arbete kring att söka efter och skapa strategiska avtal. Det behöver också bli tydligare vad kåren vill ha samt kan erbjuda i motprestation, för att förenkla arbetet att lokalisera rätt typ av samarbetspartners. Målen är nu uppnådda, punkten anses därför avslutad. Avrapportering gjordes på Kårstyrelsemöte Uppdatera och implementera riktlinjer för bokningar i kårens lokaler Punkten grundar sig i att det i dagsläget inte finns tydliga och genomtänkta riktlinjer för vem som får boka vilka av kårens speciellt exponerande lokalytor. Målet är att ta fram riktlinjer för alla kårens delar och sedan skapa tydliga och enkla informationsblad som skickas ut till de parter inom kåren som berörs av riktlinjerna. Arbetet är i slutet med att lägga till de nya resurserna och skriva om de idag befintliga riktlinjerna för bokning i kårhuset. När förslaget är klart kommer det skickas på remiss till Kårledningen, sedan kommer riktlinjerna läggas till Kårstyrelsen för godkännande. 10. Arrangera forum där teknologsektionerna diskuterar sök- och invalsprocesser I en undersökning som teknologsektionerna fick delta i under verksamhetsåret 12/13 framkom att teknologsektionerna saknar forum där idéer och erfarenheter kring sök- och invalsprocesser kan utbytas. Forumet, bestående av tre möten med olika fokus, är planerat och förhoppningen är att genomföra dessa under våren och sedan utvärdera dem inför hösten. Efter input från KU är nästa steg att väga in åsikterna som lyftes där i forumets upplägg samt träffa valberedningen innan datum för forumet bokas in. 11. Uppdatera och implementera Chalmers Studentkårs miljöpolicy Målet med arbetet är att ta fram användbara riktlinjer för miljöarbetet genom att uppdatera miljöpolicyn. Arbetet har planerats om efter ha varit vilande och för att se till att arbetet blir genomfört är planen att undersöka om Chalmers Students for Sustainability (CSS) kan bidra i arbetet. En första kontakt har tagits med CSS för att se om de är intresserade av att delta i arbetet. Planen är att CSS, om det finns intresse hos föreningen i stort, ska hjälpa till att inventera miljöarbetet inom kårens verksamhet på central nivå samt ge förslag på uppdaterad miljöpolicy. Nästa steg är att om det finns intresse från CSS tillsammans sätta tydligare ramar för hur samarbetet ska gå till. 6 av 7

41 RAPPORT KÅRSTYRELSEN Bevaka och följ upp b-i) Säkerställ studentinflytandet i detaljplansprocessen för Campus Johanneberg Bevakas, inget nytt att rapportera. b-ii) Bevaka att kursutvärderingsprocessen implementeras Kursutvärderingsprocessen har implementerats från läsperiod ett. Därför bevakas just nu vilka problem som uppkommer i och med implementeringen för att kunna hjälpa högskolan att komma tillrätta med dem. b-iii) Följ upp implementeringen utav rättsäkerhetsdokumentet Bevakas, inget nytt att rapportera. b-iv) Följ upp arbetet med resultatet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar Det bevakas hur högskolan tar tillvara på resultaten från utvärderingen av civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitekturprogram. Under Konferensen för Undervisning och Lärande diskuterades det vad högskolan tar med sig från processen med UKÄ s utvärderingarna. Det viktigaste som högskolan ansåg var utvärderingarna hade lyft vikten av att tydligare jobba mot examensmålen inom alla program. Arbetet bevakas fortsatt. b-v) Säkerställ ett starkt studentinflytande Studentinflytandedokumentet klubbades under november. Planen är nu att riktlinjerna ska ligga i ledningsgruppens årscykel och då klubbas inför varje ny mandatperiod, föreslagsvis i maj. b-vi) Bevaka Chalmers lärandecentrums nya uppdrag Ett nytt uppdrag är beslutat för Chalmers lärandecentrum. Uppdraget innebär att centrummet blir mer av ett nätverk med en samordnare som ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan lärare. b-vii) Delta i konsekvensanalysen av en förändrad läsårsindelning Beslut är taget om de exakta läsårstiderna för läsåret 14/15. Ett rambeslut är taget för mottagningen som innebär att upprop kommer ske två veckor innan ordinarie terminsstart och är obligatoriskt samt att högskolan ska ge introduktionskurser för de nyantagna studenterna under de två veckor som följer på uppropet. Vad konsekvenserna blir för mottagningen bevakas fortsatt. b-viii) Följ upp fortsatt arbete med arrangemangslokaler på campus Bevakas, inget nytt att rapportera. b-ix) Följ upp distributionen av utbildningspaket till teknologsektionerna Bevakas, inget nytt att rapportera. 7 av 7

42 Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Rapportering Lindholmen_vf.docx RAPPORT Kårstyrelsen Rapport: Arbetet med campus Lindholmen Syftet med rapporten är att beskriva det arbete som gjorts inom n) Ta fram en handlingsplan för hur kårens verksamhet på campus Lindholmen skall utvecklas i verksamhetsplanen samt den Handlingsplan för campus Lindholmen som arbetet resulterat i. Handlingsplanen antogs av Kårstyrelsen på Kårstyrelsemöte 7 då även punkten avrapporterades som avklarad. Bakgrund År 1994 inrättade Chalmers campuset på Lindholmen dit alla Sjö- och Högskoleingenjörsutbildningar lokaliserades, idag studerar drygt 2000 kårens medlemmar på Lindholmen. Chalmers Studentkår har länge arbetat med att öka kårens närvaro på campus Lindholmen. Under många år hade kåren tydliga åsikter kring campus Lindholmen men sedan Fullmäktigemöte 7 verksamhetsår 2011/2012 har kåren inte längre en åsikt. Åsikten var att kåren ansåg att all utbildning borde flyttas från campus Lindholmen, vilket gjorde att det inte var prioriterat att satsa på ett långsiktigt sätt på campuset. Att det efter åsikten revs upp saknats åsikter om campuset har gjort att det saknats en utgångspunkt för arbetet med att utveckla kårens verksamhet på campus Lindholmen. Det finns i dagsläget ingen tydlig åsikt inom Chalmers Studentkår om campus Lindholmen som campus för utbildning, men för att medlemmarna som studerar där ska trivas och utvecklas har en handlingsplan tagits fram för att stärka kårens arbete på campus Lindholmen. Det har inte heller funnits någon tydlig uppfattning om vad medlemmarna på Lindholmen har för behov vilket har gjort det svårt att peka ut en riktning för utveckling av verksamheten. För att ta reda på medlemmarnas behov har kårledningen under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning som gått ut till alla studerande på Lindholmen, där 500 personer svarade, denna undersökning kommer i detta dokument kallas Lindholmenundersökningen. Dessutom har möten genomförts med sektionsstyrelserna för H och Sjö för att komplettera bilden av behoven hos medlemmarnapå Lindholmen. Utifrån Lindholmenundersökningen samt möten med sektionsstyrelserna har behoven hos medlemmarnapå Lindholmen analyserats och Handlingsplan för campus Lindholmen tagits fram. Sammanfattning av handlingsplanen Syfte och mål med handlingsplanen Handlingsplanen specificerar de åtgärder som Chalmers Studentkår ska arbeta med för att utveckla kårens arbete på campus Lindholmen de närmsta åren. Åtgärderna ska leda till att de behov som kårens medlemmar på Lindholmen har uttryckt uppfylls bättre än i dagsläget. Åtgärderna är begränsade till att utveckla det arbete som kåren på central nivå bedriver campus Lindholmen. Handlingsplanen ska vara genomförd vid slutet av verksamhetsåret 2015/2016. De områden som finns i handlingsplanen speglar de områden där störst behov har identifierats bland medlemmarna på Lindholmen och där det är möjligt för kåren på central nivå att utveckla sitt arbete. 1 av 3

43 Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Rapportering Lindholmen_vf.docx RAPPORT Kårstyrelsen Områden Möjlighet till måltider på eller i närheten av campus I tidigare medlemsmätningar anser medlemmarna på campus Lindholmen i betydligt lägre grad än medlemmarna på campus Johanneberg att det finns möjlighet att äta en prisvärd måltid på eller i närheten av campus I Lindholmenundersökningen framkom det att medlemmarna framförallt prioriterar möjlighet till prisvärda måltider på vardagar, vilket anses saknas under kvällstid. Det som dessutom framkom är att få medlemmar vistas på campus på helgerna, men ändå prioriterar tillgång till fika på helger högt. För att lösa dessa problem handlar det till en början om att undersöka om någon av kårens restaurangbolags caféer eller restauranger skulle kunna ha öppet kvällstid och se om det finns möjlighet att placera en fikaautomat i Kårhuset på Lindholmen. Aktiviteter och engagemang Medlemsmätningen 12/13 visade på att graden av ideellt engagemang inom kåren är lägre bland medlemmarna på Lindholmen. Lindholmenundersökningen visade att många vet vad olika arrangemang och aktiviteter på central nivå innebär men att få deltar. Medlemmarna uttrycker att de främst saknar olika sport- och kulturaktiviteter på Lindholmen, därför kommer Kårledningen arbeta för att stödja kommittéer i att arrangera på Lindholmen. För att öka kontakten mellan kårkommittéer och kårföreningar, vilket främst styrelserna på sektionerna utrycker som ett problem, kommer det undersökas om det finns möjlighet att hitta lokaler till de som saknar rum på campus Johanneberg på Lindholmen. För att göra sportaktiviteter mer tillgängligt för våra medlemmar på Lindholmen ska Kårledningen arbeta med att ta fram avtal med gymföretag som finns i närområdet för förmånliga medlemspriser på träningskort. Kårhus Dagens kårhus på campus Lindholmen är byggt som ett provisorium och färdigställdes Kårhuset är en inglasad gränd där det är högt i tak, golvet består av betongplattor och det blir mycket högljutt. Medlemmarna på Lindholmen använder sig av kårhuset Lindholmen, fler än 80 % använder sig av det oftare än en gång i veckan, däremot är de inte nöjda med hur kårhuset fungerar. Medlemmarna uttrycker att de vill kunna plugga, umgås, äta och fika i kårhuset men tycker idag att det är för högljutt, medlemmarna anser inte heller lokalerna inbjudande eller trevliga att vistas i. Kårledningen kommer arbeta föra att utreda möjligheterna att antingen förbättra nuvarande kårhus, eller hitta nya lokaler för ett kårhus tillsammans med högskolan. Kontakt med Kårledning och Kårexpedition Merparten av medlemmarna på Lindholmen föredrar att ha kontakt med Kårexpedition och Kårledning över mail. När det gäller Kårexpeditionen vill nära hälften ha kontakt personligen, men över hälften vet inte vart Kårexpeditionen ligger, därför vill Kårstyrelsen förbättra skyltningen till Kårexpeditionen. När det gäller Kårledningen vill upp till en fjärdedel ha kontakt genom ett personligt möte. Kårledningen kommer därför alltid bemanna kontoret på Lindholmen på onsdagar och skylta tydligt om vilka tider vi finns på kontoret. 2 av 3

44 Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\FuM5 - Rapportering Lindholmen_vf.docx RAPPORT Kårstyrelsen Framtid Under arbetet med handlingsplanen bör högskolans arbete med campus Lindholmen bevakas för att kunna se över arbetet med handlingsplanen om högskolans inställning till utbildning på campus Lindholmen skulle ändras. När handlingsplanen löper 2016 ut ska arbetet med handlingsplanen utvärderas för att se vilket resultat aktiviteterna har gett, därefter behöver beslut fattas för hur Chalmers Studentkår ska gå vidare med arbetet på campus Lindholmen. Frågor på rapporten ställs med fördel till: Cecilia Svennberg Utbildningsenhetens ordförande 2013/ av 3

45 RAPPORT Kårstyrelsen Rapport Medlemsmätning 2013 Sammanfattning Under verksamhetsåret 2010/2011 återinfördes medlemsmätningarna och det planerades då att dessa återigen skulle bli årligt återkommande. Medlemsmätningen har därför genomförts i liknande format under 2011, 2012 och nu Syftet med medlemsmätningen 2013 är att 1) att kunna jämföra kårens arbete mellan åren samt 2) skapa underlag för arbete i verksamhetsplanen 13/14. Arbetet med medlemsmätningen utgick från medlemsmätningen 2012 för att uppnå kontinuitet mellan åren och för att kunna jämföra svaren. Enkäten skickades ut via e- post till 9886 medlemmar, det vill säga till alla medlemmar som kåren har e-postadresser till. Enkäten var öppen för svar mellan den 18 december 2013 och den 20 januari Sammanlagt svarade 2450 medlemmar på enkäten, varav 2166 svar var fullständiga. Enkäten innehöll 23 frågor, dessa var flervalsfrågor, matrisfrågor och rankingfrågor. Resultatet från medlemsmätningen visar bland annat att medlemmarna fortsatt anser att kårens främsta uppgift är att föra fram studenternas åsikter gentemot högskolan. Av medlemmarna känner 57 % att kåren representerar deras åsikter i hög grad eller i viss mån. Över 51 % av medlemmarna vill eller har engagerat sig ideellt i kårens verksamhet och över 65 % har under hösten medvetet tagit del av kårens verksamhet. Antalet medlemmar som frivilligt skulle vara medlem i Chalmers Studentkår ligger kvar på 74 % likt mätningen Vid analys av resultatet från medlemsmätningen uppkommer ett antal intressanta delar. Bland annat skiljer sig resultatet inom grundläggande frågor så som kårens främsta uppgift mellan de som svarat på svenska och de som svarat på engelska Det skiljer sig också mycket i kunskap och intresse om kåren mellan teknologsektionerna. Någonting positivt som framkom är att de senaste årens kommunikationssatsningar verkar ha gett utslag i form av större medvetenhet kring tillexempel vilka arrangemang kåren är huvudman för. Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Några rekommendationer görs i rapporten, dessa innefattar att fortsätta öka kommunikationen kring påverkansarbete, att ta tillvara på resultaten från de engelskspråkiga svaren i arbete med kårens kommunikation på engelska, att skapa riktade satsningar på sektionsnivå samt att till medlemsmätningen 2014 utvärdera syfte och tidpunkt för utskick. 1 av 16

46 RAPPORT Kårstyrelsen Bakgrund och syfte Under verksamhetsåret 2010/2011 återinfördes medlemsmätningarna som en del av verksamhetsplanen och det planerades då att dessa återigen skulle bli årligt återkommande. Medlemsmätningen har därför genomförts i liknande format under 2011, 2012 och nu Under 2012 användes medlemsmätningen för att mäta hur väl kåren uppfyller sina delmål, då det i år pågår en grundlig revidering av mål- och visionsdokumentet har detta inte varit fokus under Syftet med medlemsmätningen för 2013 är 1) att kunna jämföra kårens arbete mellan åren samt 2) skapa underlag för arbete i projekt inom verksamhetsplanen 13/14. Det första delsyftet skall fungera som en kontinuerlig uppföljning som visar hur kårens dagliga arbete och olika händelser påverkar medlemmarnas åsikter om kåren. Det andra delsyftet möjliggör att ta reda på medlemmarnas åsikter i frågor aktuella i årets verksamhetsplan utan att skapa ytterligare enkäter, dessa svar kommer att behandlas separat och inte presenteras i denna rapport. Metod För att kunna uppfylla de båda delsyften som Medlemsmätningen 2013 har, utgick arbetet från Medlemsmätningen Detta för att uppnå kontinuitet mellan åren och kunna jämföra svaren. Dock gjordes vissa justeringar för att få svar på frågeställningar som fanns från verksamhetsplansprojekt samt att delar togs bort då de inte längre var relevanta för arbetet. Enkäten skickades ut via e-post till 9886 medlemmar, det vill säga till alla medlemmar som kåren har e-postadresser till. Totalt hade kåren betalande medlemmar hösten Länken var personlig och varje medlem kunde därför endast svara en gång. Enkäten var öppen för svar mellan den 18 december 2013 och den 20 januari Förutom ett inledande e-postmeddelande skickades också två påminnelser ut till de medlemmar som inte redan hade svarat. Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Enkäten innehöll 23 frågor, dessa var flervalsfrågor, matrisfrågor och rankingfrågor se Appendix A: Enkätfrågor med svarsalternativ. Inga frågor bestod av fritextssvar däremot så fanns det i slutet av enkäten möjlighet att dela med sig av sina åsikter. Resultat Presentationen av resultatet är uppdelad i Demografi för att beskriva de medlemmar som svarade på enkäten samt Medlemskap, Påverkansarbete, Kommunikation och Engagemang som presenterar svaren på frågor rörande kårens övergripande verksamheten. Totalt antal svar för 2013 var 2450, varav 2166 var fullständiga. Medlemsmätningen 2012 baserades på 3388 fullständiga svar och för 2011 var antalet 2869 fullständiga svar. Under skickades enkäten ut till samtliga medlemmar i medlemsregistret. Detta ger 2013 års enkät en svarsfrekvens på 22 %, att jämföra med 34 % år 2012 och 30 % år Demografi Resultatet från enkäten har analyserats utifrån antal svar i olika grupper och dessa diagram presenteras nedan. Den informationen används sedan i analys av svaren på 2 av 16

47 RAPPORT Kårstyrelsen övriga frågor för att se skillnader utifrån vilket språk medlemmarna valt att svara på, inskrivningsår samt teknologsektion. Av de svarande studerade 85 % huvudsakligen på campus Johanneberg och 15 % studerade på Lindholmen. Det var 89 % av de svarande som fyllde i den svenska enkäten och 11 % som fyllde i den engelska. Se figur 1 för fördelning av campus och språk. 11% Språk 15% Huvudcampus 89% Svenska English 85% Johanneberg Lindholmen Fig 1: Antal svarande efter språk (1a) och efter huvudsakligt campus (1b) Den största svarsgruppen på nästan 23 % var medlemmar inskrivna 2012, därefter följde medlemmar inskrivna 2011 med nästan 19 %. De medlemmar som enbart gått på Chalmers cirka 5 månader innan medlemsmätningen gick ut utgjorde knappt 18 % av de svarande, noterbart kan vara att denna grupp både kan bestå av förstaårs studenter så väl som nya chalmerister i form av masterstudenter. Se figur 2 för inskrivningsår. Inskrivning på Chalmers Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 2006 eller tidigare ,9% 3,9% 6,2% 12,4% 11,6% 18,6% 17,8% 22,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Fig 2: Inskrivningsår för de som svarade på Medlemsmätningen 3 av 16

48 RAPPORT Kårstyrelsen Det var stor spridning på svarfrekvens från de olika teknologsektionerna vilket är naturligt då antal medlemmar varierar mellan dessa. Se figur 3a för att utläsa hur teknologsektionerna fördelade sig på de 2450 svar som inkom. Den teknologsektion som hade högst svarsfrekvens var Fysiksektionen med 25,5 % svarande medlemmar. Sjösektionen var den sektion med lägst svarsfrekvens, där svarade 13,2 % av medlemmarna, se figur 3b. Teknologsektionsfördelning K 5% IT 6% KfKb 6% I 7% Tekniskt basår 1% H 7% M 11% F 10% Sjö 5% E 6% TD 2% V 11% DS 7% D 5% Figur 3a: Fördelning av svar från teknologsektionerna. Z 6% A 4% Vet ej 1% AE 1% Svarsfrekvens per teknologsektion Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Läser tekniska basår Z V TD Sjö M KfKb K IT I H F E DS D AE A 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 3b: Andel svarande medlemmar i förhållande till totalt antal per teknologsektion 4 av 16

49 RAPPORT Kårstyrelsen Medlemskap På frågan om vilken som är Chalmers Studentkårs främsta uppgift svarade 36 % att kåren ska arbeta med att föra fram kårens åsikter gentemot högskolan och 21 % svarade att kårens främsta uppgift är att granska utbildningen för att den ska hålla hög kvalitet. På denna fråga kunde endast ett svarsalternativ väljas för att det skulle bli så tydligt som möjligt vad medlemmarna tycker att Chalmers Studentkårs främsta uppgift är, se fig 4a. Resultatet från 2013 har stora likheter med resultaten från de senaste två årens mätningar. Däremot skiljer sig resultaten för de som valt att svara på engelska gentemot övriga, både Att verka för studenternas trygghet och rättsäkerhet och Att arrangera sociala tillställningar där studenter får möjlighet att träffas ansågs av fler viktigare än att granska utbildningen för att den ska hålla hög kvalitet i denna svarsgrupp, se Fig 4b. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Chalmers Studentkårs främsta uppgift Att föra fram studenternas åsikter gentemot högskolan. Att granska och bevaka alla kurser så att de håller en hög kvalitet. Att verka för studenternas trygghet och rättsäkerhet. Att arrangera sociala tillställningar där studenter får möjlighet att träffas. Att erbjuda mötesplatser mellan studenter och näringsliv. Att bedriva studentpolitiskt påverkansarbete. Att hitta sponsorer för att delfinansiera studentkårens verksamhet. Att kommunicera till studenter om studentkårens verksamhet. Figur 4a: Studentkårens främsta uppgift från mätningen Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Chalmers Studentkårs främsta uppgift, engelska svar 40,0% Att föra fram studenternas åsikter gentemot högskolan. 35,0% Att granska och bevaka alla kurser så att de håller en hög kvalitet. 30,0% Att verka för studenternas trygghet och 25,0% rättsäkerhet. Att arrangera sociala tillställningar där 20,0% studenter får möjlighet att träffas. Att erbjuda mötesplatser mellan studenter 15,0% och näringsliv. Att bedriva studentpolitiskt 10,0% påverkansarbete. Att hitta sponsorer för att delfinansiera 5,0% studentkårens verksamhet. Att kommunicera till studenter om 0,0% studentkårens verksamhet Figur 4b: Studentkårens främsta uppgift från endast svar på engelska. 5 av 16

50 RAPPORT Kårstyrelsen Andelen medlemmar vilka anger att de frivilligt skulle välja att vara medlemmar i Chalmers Studentkår är 74 % vilket är identiskt med 2012 och en marginell ökning från de två tidigare åren frågan ställts, se figur 5. Andelen som frivilligt skulle vara medlemmar ökar stadigt ju tidigare en medlem är inskriven från inskrivningsår 2013 till inskrivna 2007, därefter sjunker siffran något för de inskrivna 2006 eller tidigare. Resultatet skiljer sig mellan de som svarat på svenska, där 75 % skulle välja att vara medlemmar, medan samma siffra för svaranden på engelska är 62 %. Teknologsektionerna Z, KfKb, Kemi samt Teknisk fysik har flest medlemmar (80 %) som anger att de skulle vara medlemmar även om det var frivilligt, att jämföra med Sjösektionen där 57 % skulle varit medlemmar frivilligt. 100% 80% Frivilligt medlemskap 16% 17% 18% 15% 10% 9% 10% 15% 60% 40% 20% 0% 74% 74% 72% 70% Vet ej Nej Ja Figur 5: Andel av kårens medlemmar som frivilligt skulle vara medlemmar i kåren Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 6 av 16

51 RAPPORT Kårstyrelsen Påverkansarbete Resultaten om huruvida kåren representerar medlemmarnas åsikter eller inte har tidigare förändrats en del, se figur 6, men årets resultat är likt det för I mätningen 2013 tyckte 57 % att kåren representerade deras åsikter i viss mån eller mer och denna andel har ökat sedan Av de svarande på engelska anser bara 47 % att deras åsikter är representerade. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Representation av åsikter 3% 6% 25% 27% 22% 3% 28% 6% 3% 6% 6% 7% 10% 10% 11% 15% 37% 38% 36% 26% 20% 16% 15% 23% 38% 42% 40% 5% 8% 10% 14% 17% 7% 11% 16% 16% 28% 23% 21% 4% 4% 7% /07 05/06 04/05 Ingen uppfattning Nej, inte alls Nej, bara delvis Varken eller Ja, i viss mån Ja, i hög grad Fig 6: I vilken utsträckning kåren representerar medlemmarnas åsikter I mätningen 2013 har 54 % av kårens medlemmar svarat att de anser sig känna till ett organ inom kåren där de kan uttrycka sina åsikter. Denna siffra har ökat stadigt med 4-5 % de senaste två åren, se figur 7. Dock är siffran kraftigt lägre för de medlemmar som valt att svara på engelska där bara 30 % uppger att de känner till ett organ för att uttrycka sina åsikter. Teknologsektionerna varierar från knappt 50 % medvetenhet till knappt 70 %. Även i svaren på denna fråga ökar medvetenheten ju fler år en medlem varit inskriven. Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Organ för åsikter 100% 17% 20% 20% 80% 60% 30% 30% 35% 40% Vet ej 54% 50% 20% 45% Nej 0% Ja Fig 7: Andel av medlemmarna som känner till organ inom kåren för att uttrycka åsikter 7 av 16

52 RAPPORT Kårstyrelsen Kommunikation För att ta reda på vilka av kårens kommunikationskanaler som medlemmarna använder ställdes en fråga kring regelbundenhet. De kanaler som är knutna till verksamheten centralt är specificerade och jämförda med resultat från 2011 och 2012 i Figur 8. Enligt mätningen 2013 används fem av kårens centrala kanaler regelbundet av över 30 % av medlemmarna; hemsida, nyhetsbrev, anslagstavlor, Facebook och Core-TV. Det är en kanal mer än under mätning Anmärkningsvärt är att Core-TV sedan 2012 ökat med över 20%. En jämförelse med resultatet från de som svarat på engelska visar att de i mycket lägre grad tar del av alla kanaler utom hemsidan. De flesta kanalerna fluktuerar också beroende på sektion. Nyhetsbrevet varierar till exempel från 39 % som regelbundet tar del på Elektroteknologsektionen jämfört med 51 % på Kemiteknologsektionen. 60% Kårens kanaler 50% 40% 30% % % Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 0% Tofsen Hemsida Facebook NyhetsbrevAnslagstavlor Twitter Den Lilla Gröna Core-TV Fig 8: Procent av medlemmarna som använder kommunikationskanalerna regelbundet 8 av 16

53 RAPPORT Kårstyrelsen För att undersöka om medlemmarna vet vad kåren arrangerar för aktiviteter så ställs en fråga där kårens aktiviteter presenteras med aktiviteter som arrangeras av högskolan eller annan part, exempelvis Way out West. I figur 9 kan ses att de sju arrangemang som anordnas av kåren fick flest Ja svar. För sex av dessa aktiviteter visste mer än tre fjärdedelar av medlemmarna att kåren var arrangör, en ökning med över 10 % från Resultatet visar också att kåren lätt förknippas med projekt och aktiviteter som andra aktörer, exempelvis högskolan, arrangerar. Huvudman för aktiviteter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 81% 77% 77% 80% 78% 44% 43% 29% 32% 25% 19% 11% 3% Vet ej Nej Ja Figur 9: Medlemmarnas kunskap om huvudman för kårens återkommande arrangemang Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 9 av 16

54 RAPPORT Kårstyrelsen Engagemang Generellt var resultatet att 51 % av medlemmarna har eller vill engagera sig ideellt i kårens verksamhet, vilket är en ökning med nästan 10 % från 2012, medan 33 % inte vill det och 16 % inte vet. Överlag kan utläsas att antalet medlemmar som har eller vill engagera sig stadigt ökar för varje år de är inskrivna på Chalmers, vilket illustreras i figur 10. Nämnvärt är också att bara 12 % av de som valde att svara på engelska har engagerat sig i kåren men över 27 % vill. Engagerat sig ideellt i kåren 33% 16% 13% 24% 14% Har Vill Har och vill Nej Engagemang baserat på inskrivningsår Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vet ej Figur 10: Övre bild: Andel av medlemmar som har eller vill engagera sig ideellt i kåren Nedre bild: Andel av medlemmar som har eller vill engagera sig ideellt i kåren sorterat på inskrivningsår. Nej Vill Har och Vill Har 10 av 16

55 RAPPORT Kårstyrelsen En fråga undersökte huruvida medlemmarna under det senaste halvåret har tagit del av kårens verksamhet och där svarar 65 % att de har gjort det, en ökning med 7 % från 2012, se figur 11. Bland dem som har svarat på engelska är det 20 % fler som inte har tagit del av verksamheten jämfört med de som svarat på svenska, dock har bara 6 % svarat vet ej. Andelen medlemmar som vet huruvida de deltagit eller ej stiger stadigt ju längre de varit inskrivna på Chalmers. Det är också stor skillnad mellan till exempel Teknisk Design som till 79 % tog del av kårens verksamhet och Sjösektionen där samma andel var 52 %. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tagit del av Kårens verksamhet 14% 14% 21% 29% 65% 58% Vet ej Nej Ja Fig 11: Andel av medlemmar som under senaste halvåret tagit del av kårens verksamhet Resultatet från frågan om medlemmarna anser att de har de förutsättningar som krävs vid val av exempelvis arbete svarar mer än hälften att de inte vet. och Så var det även vid mätningen 2012 och 2011, se figur 12. Det är stor skillnad mellan de olika teknologsektionerna, exempelvis anser 50 % på Teknologsektionen Affärsutveckling och entreprenörskap att de har rätt förutsättningar samtidigt som samma siffra är 14 % på Doktorandsektionen. Skillnaden mellan sektionerna var mycket stor även under 2011 och Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Medvetna val 100% 18% 12% 12% 80% 42% 52% 52% 54% Vet ej 60% 44% 53% 43% I viss mån 28% Nej 40% 19% 19% 17% 8% 15% 16% 14% Ja 20% 29% 29% 29% 30% 15% 18% 19% 0% /07 05/06 04/05 Figur 12: Andel av medlemmar som anser att de kan göra medvetna val vid näringslivsval. 11 av 16

56 RAPPORT Kårstyrelsen Diskussion Vid analys av resultatet från medlemsmätningen uppkommer ett antal intressanta diskussionspunkter. Dessa presenteras och diskuteras kort nedan. Arbetet kring ökad kommunikation av påverkansarbete bör fortsätta I frågan om vad kårens främsta uppgift är så svarade 36 % av medlemmarna att påverkan mot högskolan är främsta uppgift. Det är därför viktigt att det arbete som utförs inom området kommuniceras till medlemmarna. De senaste två åren har även antalet medlemmar som vet hur de kan påverka stadigt ökat, vilket kan vara ett resultat av det ökade arbetet med kommunikation i påverkansfrågor. Detta påpekades redan förra året i medlemsmätningsrapporten och flera åtgärder vidtogs, till exempel i form av att en kommunikationsplanspunkt skapades. Det är därför av vikt att kåren följer upp effekten av dessa kommunikationssatsningar för att säkerställa att fler medlemmar känner till vad som görs, åsikter samt hur de kan påverka. Engelskspråkiga generellt mindre informerade Mätningen bekräftar det organisationen identifierat rörande brister i kommunikationen på engelska. I många av frågorna sticker svaren från de som valt att svara på engelska ut, dessa kan dels antas vara internationella studenter men framförallt tillhöra den grupp kåren bör kommunicera på engelska med. Endast 30 % av dessa medlemmar känner till ett organ där de kan påverka, 27 % vill engagera sig medan bara 6 % har engagerat sig vilket tyder på att de har svårare att ta del av det ideella engagemanget på kåren. Dessa svaranden har också en annorlunda bild av vad kårens främsta roll är då 7 %, samma siffra för svaranden på svenska är knappt 2 %, svarat att den viktigaste rollen är att kommunicera verksamheten vilket kan ses som en bekräftelse på att kommunikationen idag är bristfällig. Sammantaget tyder detta på att de satsningar som görs inom hur och vad kåren ska kommunicera på engelska i verksamhetsplan och kommunikationsplan behövs och fortsatt bör prioriteras. Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Tidpunkt för utskick gör att många är nya Både under 2013 och 2012 har nästan 20 % av de medlemmar som svarar på enkäten enbart gått på Chalmers i drygt 4 månader vilket påverkar resultatet. I många frågor tycker medlemmar som varit inskrivna i några år relativt lika men nya medlemmar har ofta svårt att ha koll på kårens verksamhet vilket gör att många svarar att de inte vet. Vilket observerades även förra året. Det bör därför till 2014/2015 övervägas när enkäten ska skickas ut, om de nyantagna kan antas vara ett bra referensvärde eller om man istället bör skicka ut enkäten senare under läsåret eller bara till medlemmar som läst minst ett år. En nackdel om enkäten skickas ut senare är att det då inte går att använda resultatet som input i skapandet av verksamhetsplanen. Stor skillnad i kunskap och uppfattning mellan teknologsektionerna Resultat från alla frågor har analyserats per teknologsektion precis som för Dessa visar att det i åtskilliga frågor är stor skillnad mellan teknologsektionerna och hur de uppfattar kåren. Eftersom resultaten övergripande står ganska oförändrade sedan förra året kan punktinsatser på sektionsnivå vara ett sätt att öka kunskap och intresse för kåren. 12 av 16

57 RAPPORT Kårstyrelsen Kommunikation och frivilligt medlemskap Kommunikationssatsningarna är viktiga och det kan bevisas med dessa tre resultat; att medvetenheten kring vilka arrangemang kåren är huvudman för har ökat markant, precis som andelen medlemmar som regelbundet tar del av kårens största kommunikationskanaler samt medvetet har deltagit i ett arrangemang inom kåren de senaste 6 månaderna. Alla dessa kan gå att spåra tillbaka till de kommunikationssatsningar som gjorts och att dessa börjar ge utslag. Att ta med sig är också att andelen medlemmar som skulle vara medlem i kåren även om inte kårobligatoriet hade funnits på Chalmers fortsatt ligger på 74 %, vilket inte fortsätter den ökande trenden som varit de senaste åren men väl behåller en hög nivå. Rekommendation Syftet med medlemsmätningen 2013 var dels att följa upp verksamheten men också att hitta in utvecklingsområden till verksamhetsplanen. På grund av djuprevidering och formatändring av kårens mål- och visionsdokument gjordes ingen måluppföljning. Resultat rörande verksamhetsplansprojekt kommer att rapporteras och tas vidare separat, dock rekommenderas utifrån denna rapport att: Fortsatt jobba med den ökade kommunikationen kring påverkansarbete, både på grund av att påverkan anses vara kårens främsta uppgift men också för att kunskapen bland medlemmarna, om än ökad, fortfarande är låg rörande vilka åsikter kåren har. I arbete med verksamhetsplansprojekt och kommunikationsplan under 13/14 rörande kommunikation på engelska ta i beaktning att resultat skiljer sig mellan de som svarat på engelska och svenska, för att säkerställa att de engelskspråkiga studenterna nås av den information som är mest relevant för dem. Skillnaderna mellan Teknologsektionernas resultat bör följas upp och diskuteras för att få mer kunskap kring de kvalitativa resultaten och därefter kunna fortsätta arbetet. Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx Till nästkommande år se över syfte med enkäten, samt utefter det reviderade mål- och visionsdokumentet åter använda mätningen för uppföljning. Frågor på rapporten ställs med fördel till: Karin Hill Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2013/ av 16

58 RAPPORT Kårstyrelsen Appendix Appendix A: Enkätfrågor med svarsalternativ 1. Språk/Language Engelska/Svenska 2. Kön Man/Kvinna/Föredrar att inte svara 3. Hur gammal är du? 18 år eller yngre/18-21 år/22-25 år/26-30 år/31-40 år/41 år eller äldre 4. Vilken teknologsektion tillhör du? [Teknologsektionerna] 5. Vilket började du på Chalmers? 2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006 eller tidigare 6. Till vilket campus är huvuddelen av din utbildning förlagd? Johanneberg/Lindholmen 7. Om det var frivilligt att vara medlem i Chalmers Studentkår och den var utformad som idag, skulle du då välja att vara medlem? Ja/Nej/Vet ej 8. Känner du till något organ inom Chalmers Studentkår där du kan uttrycka dina åsikter som rör studentkårens verksamhet? Ja/Nej/Vet ej 9. Känner du att Chalmers Studentkår representerar dina åsikter? Nej, inte alls/nej, bara delvis/varken eller/ja, i viss mån/ja, i hög grad/ingen uppfattning Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 10. Vilken uppgift tycker du främst att Chalmers Studentkår ska arbeta med? Att kommunicera till studenter om studentkårens verksamhet/ Att erbjuda mötesplatser mellan studenter och näringsliv/ Att verka för studenternas trygghet och rättsäkerhet/ Att arrangera sociala tillställningar där studenter får möjlighet att träffas/ Att föra fram studenternas åsikter mot högskolan/ Att hitta sponsorer för att delfinansiera studentkårens verksamhet/ Att granska och bevaka alla kurser så att de håller en hög kvalitet/ Att bedriva studentpolitiskt arbete 11. Tar du regelbundet del av... [Ja/Nej] Kårtidningen Tofsen/ Chalmers Studentkårs hemsida/ Chalmers Studentkårs facebooksida/ Chalmers Studentkårs Nyhetsbrev/ Information på Chalmers Studentkårs anslagstavlor/ 14 av 16

59 RAPPORT Kårstyrelsen Chalmers Studentkårs Twitter, #ChSKår/ Din egen teknologsektionshemsida/ Din egen teknologsektions nyhetsbrev/ Din egen teknologsektions facebooksida/ Den Lilla Gröna, Chalmers Studentkårs medlemskatalog/ CoreTV, Chalmers Studentkårs informationsskärmar runt om på campus/ Fråga Kåren Live, Kårledningen svarar på frågor under pubrundan 12. Hur Skulle du vilja få information? Hemsida/Webbportaler/ Facebook/ Twitter/ Nyhetsbrev/ Tryckt material vid ex. föreläsningssalar/ Affischer/ Tidningar/brev som skickas hem/ Personligt möte med representanter från kåren 13. Hur vill du ha kontakt med Kårledningen? Genom mejl/ Genom telefon/ Genom personligt möte/ Jag vet inte vilka kårledningen är/ Jag vet inte i vilka ärenden jag ska kontakta kårledningen/ 14. Har du under det senaste halvåret tagit del av Chalmers Studentkårs verksamhet? Ja/Nej/Vet ej Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 15. Tycker du att Chalmers Studentkår ger dig förutsättningar att göra medvetna val när det gäller att söka arbete, examensarbete eller praktik? Ja/Nej/Vet ej 16. Under din studietid på Chalmers, har eller vill du engagera dig ideellt i Chalmers Studentkårs verksamhet? Jag har engagerat mig/ Jag vill engagera mig/ Jag har och vill fortsätta engagera mig/ Nej/ Vet ej 17. Hur viktiga tycker du följande parametrar är för ett rikt studentliv? Mycket viktig/viktig/neutral/obetydlig Bra Studiemiljö/ Möjlighet att kombinera samt ha bra balans mellan studier & socialt liv/ Brett utbud av aktiviteter/ Bra möjligheter till prisvärda måltider & fika dygnet runt/ Att kunna umgås med vänner/ Ett väl fungerande föreningsliv/ Att skapa kontakter/ Att det bidrar till aktiviteter och engagemang som är utvecklande och 15 av 16

60 RAPPORT Kårstyrelsen motiverande/ Annat (vänligen specificera) 18. Hur väl tycker du att följande stämmer in på dig som student på Chalmers? Mycket viktig/viktig/neutral/obetydlig Bra Studiemiljö/ Möjlighet att kombinera samt ha bra balans mellan studier & socialt liv/ Brett utbud av aktiviteter/ Bra möjligheter till prisvärda måltider & fika dygnet runt/ Att kunna umgås med vänner/ Ett väl fungerande föreningsliv/ Att skapa kontakter/ Att det bidrar till aktiviteter och engagemang som är utvecklande och motiverande/ 19. Hur ofta vistas du i Kårhuset Varje dag/ett par gånger i veckan/några gånger per läsperiod/några gånger per termin/aldrig/vet ej var kårhuset ligger Johanneberg? Lindholmen? 20. Vad brukar du göra i kårhuset Plugga/Äta lunch/middag/fika/ha gruppmöte/koppla av/ Delta i eller arrangera aktiviteter inom kåren/umgås/annat (vänligen specificera) Johanneberg? Lindholmen? 21. Rangordna vad du vill kunna göra i Kårhuset Johanneberg. Plugga/Äta lunch/middag/fika/ha gruppmöte/koppla av/ Delta i eller arrangera aktiviteter inom kåren/umgås Skapat: L:\FuM\Rapporter\1314\FuM5\Arbetsdokument\Rapport Medlemsmätning 2013_vf.docx 22. Rangordna vad du vill kunna göra i Kårhuset Lindholmen. Plugga/Äta lunch/middag/fika/ha gruppmöte/koppla av/ Delta i eller arrangera aktiviteter inom kåren/umgås 23. Vilka av följande är en del av eller arrangeras av Chalmers Studentkår... [Ja/Nej] CHARM / Cortégen / FestU kalas / Mottagningen / Student Göteborg / Chalmers Hållbarhetsdag / Studentportalen / Studentcentrum / Pubrundan / Cremona / L s kitchen / Kuggen på Lindholmen / Way out west / Göteborgs filmfestival 16 av 16

61 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM 5 Arbetsgruppen för Mål och vision tillsattes på FuM 2 med uppdraget att revidera Chalmers Studentkårs mål och visonsdokument med fokus på målen. Arbetsgruppen lämnade en interpellation till FuM 3 och tolkade efterföljande diskussion att arbetsgruppens uppdrag kunde vidgas till att inkludera strukturen och uppdragen i mål- och visionsdokumentet. Arbetsgruppen har därför inte bara reviderat målen utan att även utmanat dokumentets upplägg och struktur för att bättre fylla en fungerande roll. Den här översynen ligger bra i tiden med det aktuella arbete som pågår inom kårens organisation med att se över kårledningens struktur, varpå kontakten med både kårstyrelse och KLs-utredningsgrupp varit viktig. Arbetsgruppen har samlat in feedback från personer som har arbetat nära Mål- och visionsdokumentet, så som KS Emeriti men också kollat på goda exempel utanför den egna organisationen. Nedan följer dels en beskrivning av den nya strukturen, dels förslag på uppdaterade uppdrag och dess innehåll. Innehållet i uppdragen är ett första utkast som utredningsgruppen vill ha feedback på. Under FuM 5 kommer mötet ajourneras för torgdiskussioner kring innehållet i uppdragen. Vi uppmanar alla att i förväg tänka igenom innehållet och formulera egna förslag. Vid frågor uppmuntrar arbetsgruppen starkt att ni tar kontakt med oss. Under FuM 6 kommer beslut fattas om att anta ett nytt visionsdokument. Uppdragen inklusive dess beskrivningar och indikatorer kan ses i bilaga. Torgmötets innehåll Torgmötet kommer vara i ungefär 30 minuter och bestå av två delar som löper parallellt och man kommer kunna delta i båda. Den ena delen består i att FuM-ledamöterna kommer erbjudas möjlighet att kommentera på uppdragen, brödtexten till uppdragen samt indikatorerna. Detta kommer ske med hjälp av post-it-lappar där man kan skriva upp idéer, kritik med mera. Andra delen består i att samla in förslag på prioriterad verksamhetsutveckling. Den här delen kommer vara den delen av Mål- och visionsdokumentet som kommer innehålla Kårens strategi på lite längre sikt och skall arbetas med flera år efter varandra genom verksamhetsplaner. Förslag kan bestå av allt ifrån väldigt välformulerade sådana om exakt vad det är vi skall sikta in oss på och varför till mindre formulerade diton så som höj valdeltagandet i fum!. Det här är en ypperlig chans för FuM-ledamoten att påverka kårens utveckling framgent. Identifierade problem med nuvarande struktur Nedan följer en lista på några av de problem som arbetsgruppen arbetet utifrån. Målen försöker vara SMARTa mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbestämt) vilket har visat sig vara svårt inom alla uppdrag. Det är svårt att göra en VP utifrån dagens mål då viss verksamhet inte täcks in av målen, exempelvis utbildningskvalité. Glappet mellan uppdragen och målen känns stort då målen enbart täcker in delar av verksamheten och är specifika satsningar Kåren löpande verksamhet beskrivs enbart genom uppdragen och konkretiserats inte noggrannare, vilket har saknats av vissa. Kommunikationsplanen (KP:en) har gjort att arbetsbelastningen har ökat för KL och det har funnits önskemål att inkludera KP:n i VP:n för att få en helhetssyn Det är svårt för FuM att få en uppfattning om KS:s och i förlängningen KL:s totala arbetsbelastning då mycket fokus ligger på VP. 1 av 7

62 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision Målen i dagens struktur blir aldrig avklarade utan deadline förlängs istället, vissa mål har funnits i 11 år, istället för max 5 år vilket som har varit grundtanken. En del mål har karaktären av att egentligen aldrig vilja bli uppnådda, tex vill vi alltid att rättsäkerheten för teknologer på Chalmers generellt sett är bättre än för övriga studenter i Sverige. Strukturförändringar i Mål-och Visionsdokumentet Mål- och visionsdokumentet har genomgått ett antal strukturförändringar, som presenteras nedanför. Strukturen kommer utifrån lösningar på de identifierade problemen, men också för att skapa ett mer användbart dokument, både för FuM och KL. Tanken är också att den nya strukturen kan bidra med långsiktigt kontinuitet. Vision och Värdegrund Visionen är det som hela dokumentet utgår ifrån. Alla medlemmar ska trivas och utvecklas under hela sin chalmerstid. Den tidigare verksamhetsidén är dock borttagen och istället inbyggd i den mer robusta strukturen kring uppdragen. Verksamhetsidén skapades för att berätta vad Chalmers Studentkår alltid gör, då dagen uppdrag var utformade som mål i tidigare versioner av dokumentet. Då målen istället har blivit uppdrag (i den förra revideringen som gjordes 11/12) och i och med att uppdragen i den här revideringen gjorts än mer beständiga blir verksamhetsidén överflödig. Istället föreslås Chalmers studentkårs värdegrund inkluderas i måloch visionsdokumentet. Den kommer att beskriva vad Chalmers Studentkår som organisation står för. På FuM 8 12/13 tillsattes en arbetsgrupp som separat kommer att lämna förslag på detta. Uppdragen med uppdragsbeskrivning och indikatorer Istället för att försöka göra alla mål mätbara eller alltför omfattande har det under varje uppdrag etablerats en uppdragsbeskrivning som lite mer utförligt berättar vad uppdraget betyder; alltså det som vi ständigt vill uppnå med uppdraget. Under uppdraget utvecklas sedan ett antal indikationer, som mäter att vi uppnår det vi vill. På detta sätt kan vi arbeta skarpt med verksamhet inom ramen för uppdragen och samtidigt säkerställa att vi uppnår 2 av 7

63 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision dem. Indikatorerna under ett uppdrag ger tillsammans en bild över hur hela uppdraget uppfylls, men därigenom bör inte verksamheten utformas för att uppnå enskilda indikatorer men skall ses som ett sammanhang. För att ha en rimlig mängd indikatorer ser arbetsgruppen en gräns på max fyra indikatorer inom ett uppdrag som rimligt. Prioriterad verksamhetsutveckling PVU Ur uppdragen tas en prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) fram. Den bestämmer de satsningar som ska göras under en period som sträcker sig längre än den ettåriga VP:n. Dessa sträcker sig mellan 2-5 år med ett bestämt slutdatum och beskriver inriktningar som organisationen ska arbeta med under de mer beständiga och omfattande uppdragen. VP är sedan uppbyggd utifrån PVUns innehåll. Verksamhetsplan (VP) inklusive Kommunikationsplan (KP) Från PVU:n tas en verksamhetsplan fram årligen. Då KS genomför beredningsprocessen under våren finns redan en tydlig prioritering från FuM, genom PVU:n, vilka områden som bör fokuseras på. Kommunikationsplanen (KP) som idag är separat föreslås inkluderas i VP:n. Detta genom att uppdraget om kommunikation vidgas och uppdragen ur dagens kommunikationsstrategi inkluderas i uppdrag 11. På det sättet kan PVU:n och i förlängningen VP:en innehålla satsningar inom kommunikation och på så vis är det inte längre aktuellt att ha en KP. Hur detta påverkar kommunikationsstrategin är inget som arbetsgruppen kommer ta ställning till. Förslag på nya och uppdaterade uppdrag Slutligen föreslås en uppdatering av uppdragen. Förändringarna är gjorda för att uppdragen bättre skall spegla Studentkårens verksamhet och att alla uppdragen skall innefatta en ungefär lika stor del av verksamheten. Ändringarna är av karaktären hopslagningar och omskrivningar. Nedan följer en sammanfattning av tanken bakom de olika förändringarna, under den ligger de gamla uppdragen och förslaget vi lägger på nya uppdrag. De gamla och vårt förslag på nya uppdrag kan ses nedan. Uppdrag 2 i förslaget är nytt. Vi föreslår det tillägget då det är en så pass stor del av kårens verksamhet och därför riskerar att försvinna om det ligger utspritt på de övriga punkterna. Gamla uppdrag 4 & 5 har slagits ihop till nya uppdraget 5. Detta för att ge en bredare syn på vilken service kåren (främst genom företagsgruppen) kan erbjuda. Gamla uppdrag 6 är omskrivet. Jämför man med namnen på de andra uppdragen ser man att det är mer passande att ha beskrivningen av vad trygghet kan innebära som brödtext under förslaget snarare än i själva namnet på uppdraget. Gamla uppdrag 9 & 10 har slagits ihop. Det två handlar båda om grundförutsättningar för kårens verksamhet och gjordes om till ett gemensamt uppdrag. Gamla uppdrag 12 är omskrivet till nya uppdrag 11 för att bättre passa ihop med kommunikationsstrategin. De gamla uppdragen Alla medlemmar skall 1. kunna tillgodogöra sig sin utbildning (Skapat 2002) 2. vara väl förberedda för arbetslivet kapat 3. ha tillgång till bostad under sin Chalmerstid (Skapat 2002) 4. kunna köpa kursmateriel vid behov till låga priser kapat, reviderat 5. kunna äta en prisvärd måltid på eller i omedelbar närhet till campus (Skapat 2002) 6. vara socialt, rättsligt, ekonomiskt och fysiskt trygga under sin Chalmerstid (Skapat 2002) 7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna kapat 8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner i halmers tudentkår kapat 2002) Chalme 9. vara en trygg arbetsgivare med nöjda medarbetare kapat 10. ha stabil ekonomi och stark integritet (Skapat 2002) 3 av 7

64 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision 11. representera medlemmarnas åsikter kapat 12. kommunicera med medlemmarna och marknadsföra sin verksamhet kapat Uppdragen som föreslås Alla medlemmar skall 1. kunna tillgodogöra sig sin utbildning 2. ha möjlighet att påverka sin utbildning och sin studiesituation 3. vara väl förberedda inför arbetslivet 4. ha tillgång till bostad under sin chalmerstid 5. ha tillgång till relevant service 6. vara trygga under sin chalmerstid 7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna 8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner i Chalmers Studentkår Chalmers Studentkår skall 9. ha en stabil organisation 10. representera medlemmarnas åsikter 11. aktivt kommunicera med medlemmar och andra grupper Risker med förslaget Några risker arbetsgruppen har identifierat med förslaget är att det med den mer utvecklingsfokuserade VP:n, som är nedbruten från PVU:n, kan inte all verksamhet som kåren ska satsa på under året rymmas i VP:n. VP:n blir mer fokuserad men det kan bli så att åtgärder/satsningar inte täcks av PVU:n och därmed inte kan vara med i VP:n. Arbetsgruppen anser att KS ska kunna agera på oförutsedda, plötsliga händelser som inträffar i omvärlden eller i den interna organisationen eller på andra åtgärder som behöver prioriteras. Detta tror vi kan lösas genom att skapa en bra balans mellan förväntad arbetstid för VP:n och det löpande arbetet, som beskrivs i arbetsbeskrivningarna för KS. Arbetsgruppen rekommenderar utredningsgruppen för kårledningens struktur att formulera arbetsbeskrivningar som ger KS frihet och ansvaret att verka för uppdragen i stort, även fast allt under den perioden inte är nedbrutet i PVU:n eller VP:n. Arbetsgruppen för Mål och Vision Josefin Bertilsson, Erik Hansson, Björn Mattsson, Amanda Stehn, 4 av 7

65 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision Chalmers Studentkårs uppdrag 1. Alla medlemmar skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning Chalmers Studentkårs medlemmar skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning på Chalmers genom att programmen och kurserna är av högsta kvalitet, bygger på förståelse och lärandeaktiviteterna är anpassade till såväl ämnet som studenterna. Lärarna på Chalmers skall ha en hög pedagogisk skicklighet. Indikatorer Medelbetyget bland studenterna på samtliga av Chalmers kurser som kursutvärderas. Antal lärare som meriteras på pedagogisk grund. Chalmers ranking på ledande rankinglistor. Antal terminer det tar att genomföra utbildningen. 2. Alla medlemmar skall ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation Alla studenter har rätt att påverka sin utbildning och ha reellt inflytande i högskolans organ. Detta kan ske på olika sätt inom de olika delarna av utbildningen som kurser, program och Chalmers utbildning i stort. Kåren ska ha en central roll i påverkansarbetet genom samordning utav studentrepresentanter, studienämnder eller sektionsutbildningsutskott. Det är centralt att studenterna är medvetna om vilka möjligheter de har att påverka sin utbildning. Alla studenter ska ha möjlighet att ha kontakt med lärare och ansvariga för program och kurser som denne läser. Indikatorer Svarsfrekvens på kursutvärderingar Hur bra medlemmarna känner att de kan påverka sin utbildning Andel teknologsektioner med en ändamålsenlig studienämnd eller sektionsutbildningsutskott Hur bra kontakt med lärarna medlemmarna känner att de har. 3. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför arbetslivet Både moment inom utbildningen på Chalmers och verksamhet erbjuden av studentkåren utvecklar färdigheter och mognad hos kårens medlemmar. Möjligheter att aktivt undersöka sin framtida yrkesroll är en viktig del i förberedelserna Indikatorer Hur väl förberedda sista års studenter känner att de är inför arbetslivet. Hur väl kontakt medlemmarna känner att de har med alumner. Antal aktiviteter i kårens regi som genomförts i syfte att stärka kopplingen mellan medlemmar och arbetsliv. 4. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin chalmerstid Chalmers Studentkårs medlemmar skall inte uppleva att frågan om bostad är något som hindrar dem från att studera på Chalmers eller delta i Kårens aktiviteter. Studentbostaden bidrar positivt till medlemmarnas liv. Indikatorer Hur nöjda medlemmarna är med sin restid till och från campus. Andel av medlemmarna som tycker att tillgång till bostad har varit ett problem för dem under de senaste 12 månaderna. Nöjd kund index (NKI) hos Chalmers Studentbostäder (SCB) och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) Kortaste kötid till studentbostad i Göteborgsregionen. 5 av 7

66 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision 5. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service Chalmers Studentkår ska tillhandahålla ett brett utbud av service till medlemmarna. Servicen ska vara utformad efter teknologen med avseende på medlemmens plånbok, tid och möjlighet till transport. Servicen kan bestå av tillgång till studiematerial, måltider, mat, fika, nöjen, lokaler, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter och transportmöjligheter. Indikatorer Hur nöjda medlemmarna är med utbudet i kårens service. Hur nöjda medlemmarna är med kostanden för kårens service. Hur nöjda medlemmarna är med öppettider och närhet till kårens service. 6. Alla medlemmar skall vara trygga under sin chalmerstid Chalmers Studentkårs medlemmar skall vara psykosocialt, rättsligt, ekonomiskt, och fysiskt trygga under sin chalmerstid. Medlemmarna skall trivas både i sin studiemiljö och övrig spenderad tid på campus. Alla medlemmar skall behandlas lika. Indikatorer Hur psykosocialt trygga medlemmarna känner sig. Hur rättsligt trygga medlemmarna känner sig. Hur ekonomiskt trygga medlemmarna känner att de är. Hur trygga medlemmarnas känner att de är på campus. 7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna Chalmers Studentkårs medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling och fritid vid sidan av studierna, erbjuden från såväl kåren som extern part. På så sätt kan medlemmarna ägna tid åt fritidsintressen, ha roligt, skapa nätverk och/eller förbereda sig för arbetslivet. Indikatorer Andel av medlemmarna som någon gång under sin Chalmerstid engagerar sig inom Chalmers Studentkår. Hur väl medlemmarna känner att kåren har bidragit till personlig utveckling. Andel av medlemmarna som säger sig ha möjlighet till en aktiv fritid vid sidan av studierna. 8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner i Chalmers Studentkår Chalmers Studentkår ska erbjuda ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och tillhandahålla lokaler och ytor för att möta dessa. Kårens faciliteter ska finnas till för medlemmen och utformas med medlemmen i fokus för att möta den heterogena grupp kårens medlemmar är. Indikatorer Andel av medlemmarna som på fritiden tar del av kårens verksamhet. Bokningsgrad av kårens lokaler och faciliteter. Andel medlemmar som är nöjda med kårens utbud av sociala aktiviteter. Andel medlemmar som är nöjda med kårens utbud av lokaler och utrustning. 6 av 7

67 Skapat: C:\Users\sysop\Documents\Chalmers\FUM\1314\Målrevidering\Rapport från arbetsgruppen för Mål och Vision till FuM5.docx RAPPORT Utredningsgruppen Mål och Vision 9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation Chalmers studentkår är en organisation med stark integretet och stabil ekonomi. Såväl engagerade, arvoderade som anställda är trygga, mår bra och nöjda, samt vill fortsätta inom kåren. Indikatorer Hur nöjda engagerade och arvoderade är med sitt arbete inom kåren. Hur arvoderade inom kåren upplever sin arbetsbelastning. Antal år Chalmers Studentkår klarar sig utan inkomst (Eget kapital/omsättning) Medarbetarnöjdhet hos Chalmers studentkårs anställda. 10. Chalmers Studentkår skall representera medlemmarnas åsikter Chalmers Studentkår skall, i egenskap av en medlemsorganisation, representera sina medlemmars åsikter. Det skall ske gentemot, för medlemmarna, relevanta organ och organisationer såväl internt, lokalt, regionalt som nationellt. Indikatorer Andel av medlemmarna som känner sig representerade av studentkåren i studentpolitiska frågor. Andel av Chalmers beslutande och beredande organ som studentkåren har representanter i. Valdeltagande i Fullmäktigevalet. Andelen av medlemmarna som vet hur de kan påverka kårens verksamhet. 11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med medlemmar och andra grupper Chalmers Studentkår skall uppfattas som ödmjuk och tillgänglig. Kårens medlemmar skall känna till det rika utbud av aktiviteter som kåren erbjuder och själva kunna ta ställning till om och hur man vill engagera sig. Engagemang i studentkåren skall kännas värdefullt. Kåren ska lyfta fram resultaten av kårens påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt samt den medlemsnytta företagsgruppen skapar. Alla medlemmar skall känna att det är bra att kåren finns och lätt kunna ta del av resultaten av kårens arbete. Indikatorer Andel teknologer som är medvetna om att kåren är huvudman för stora årligen återkommande aktiviteter så som CHARM, mottagningen, FestU-kalas, pubrundan och Cortègen. Andel teknologer som vill vara medlemmar i kåren oavsett om kårobligatoriet råder eller ej. Andel teknologer som känner till den service som kåren erbjuder genom dess bolag. Andel medlemmar som är medvetna om hur kåren styrs och vilka beslut som tas. 7 av 7

68 NOMINERING Valberedningen Nominering: Suppleant till Stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse Valberedningen nominerar Martin Everbring, ae13, till suppleant i Stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse. Martin visar på stort intresse och passion för bostadsfrågor och hans mål och visioner med uppdraget går i linje med vad stiftelsen efterfrågar. Martin har god insikt i vad som krävs som studentrepresentant och anses vara lyhörd för studenternas åsikter. Valberedningen anser att det inte ligger någon problematik i att Martin går sitt första år på Chalmers då han visat på tidigare företagsamhet och engagemang. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar valberedningen att Martin Everbring skall väljas till suppleant i Stiftelsen Chalmers studenthems styrelse. Valberedningen genom Skapat: \\WILLIAM\FuM\Nomineringar\1314\FuM5\Nominering_CSB_Martin_Everbring.docx Alexander Lydh 1 av 1

69 PROPOSITION Kårstyrelsen Proposition 15. Ändra Tofsens åligganden Bakgrund Kårtidningen Tofsen har under hösten arbetat med hur tidningen kan utvecklas och därigenom förbättra kvaliteten på tidningen. Tofsen har genom åren haft ekonomiska problem då det har varit svårt att sälja tillräckligt med annonser för att täcka de kostnader som finns för att exempelvis trycka tidningen. Under året 2011/2012 instiftades en annonsförsäljare men under verksamhetsåret 2012/2013 tog Chalmers Studentkår Promotion över uppgiften att sälja annonser i Tofsen. Försäljning av annonser är dock något Promotion inte har haft möjlighet att prioritera, då företagets verksamhet har varit svår att få igång, och därmed har Tofsens ekonomiska resultat varit negativt under året. Förslag För att säkerställa högre kvalitet har Tofsens redaktion låtit utreda vad kårens medlemmar vill ha av tidningen, samt föreslagit en sänkning av det antal nummer som ges ut från tre till två nummer per termin. Det är denna sänkning av antalet nummer som Kårstyrelsen föreslår ska ändras i reglementet. En sänkning av antalet skulle innebära en möjlighet att göra mer genomtänkt och välarbetat material till tidningen. Genom att ge ut två nummer per termin möjliggörs även att ge ut tidningen vid ett fast tillfälle under respektive läsperiod och därmed underlätta marknadsföringen inför tidningssläpp. Ytterligare en fördel är den ekonomiska vinningen med ett färre antal nummer. Annonsutrymmet i tidningen anpassas efter det antal annonser som säljs, ett oförändrat antal annonser men en lägre tryckkostnad skulle därmed ge ett bättre resultat. Tofsens redaktion har även för avsikt att ändra det material som används vid tryck av Tofsen för att få ned kostnaden ytterligare och därmed säkerställa en stabilare ekonomi. Kårtidningen Tofsen 15:4t Kårtidningen Tofsen är ett granskande organ för medlemmarna i Chalmers Studentkår. Kårtidningen Tofsens redaktion åligger att: ge service till medlemmarna. vara ett led i ChS information till medlemmarna. initiera och uppmana till debatter, främst av teknologintresse. bevaka medlemmarnas intressen. granska studentkårens arbete. roa, ge impulser och visa på världen utanför Chalmers. utkomma med minst tre två nummer per termin. Dokumentera kårens aktiviteter och förehavanden för eftervärlden. I samband med val till fullmäktige skall Tofsen utkomma med valinformation enligt stadgan 7:27. Överskott av Tofsens verksamhet tillfaller Tofsenfonden. 1 av 2

70 PROPOSITION Kårstyrelsen Redaktionen består av chefredaktör, annonssamordnare och de övriga ledamöter som erfordras. Chefredaktör och annonsansvarig väljs av fullmäktige. Övriga ledamöter utses av kårstyrelsen. Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara myndig. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Kårstyrelsen att under kårkommitttén Kårtidningen Tofsens åligganden i kapitel 15:4t i reglementet ändra utkomma med minst tre nummer per termin till utkomma med minst två nummer per termin. Kårstyrelsen genom, Janna Hempel Vice Kårordförande 13/14 2 av 2

71 PROPOSITION Kårstyrelsen Proposition 16. Konsekvensändring av reglementet Bakgrund Kårföreningarna Chalmers Motorklubb och Chalmers Tekniska Big Band har under en längre tid inte uppfyllt det krav som finns i reglementet som säger att större delen av kårföreningars medlemmar skall vara medlemmar i Chalmers Studentkår. En diskussion har pågått med de båda föreningarna sedan föregående verksamhet, där de i samråd med Kårledningen diskuterat hur problemet kan lösas. Båda föreningar har skrivit handlingsplaner över hur de ska öka sitt medlemsantal, dock är det inget som har förbättrats hos någon av de aktuella föreningarna. Då varken Chalmers Motorklubb eller Chalmers Tekniska Big Band uppnått kravet beslutade Kårstyrelsen att upphäva kårföreningsstatus för båda föreningar. Förslag Då kårföreningar betecknas i kårens reglemente, måste detta konsekvensändras efter att fullmäktige fastställt Kårstyrelsens beslut. Detta innebär att fullmäktige ska besluta att stryka Chalmers Motorklubb och Chalmers Tekniska Big Band ur reglementet. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Kårstyrelsen att under kapitel 17:1 i reglementet stryka Chalmers Motorklubb ( ) att under kapitel 17:1 i reglementet stryka Chalmers Tekniska Big Band ( ) Kårstyrelsen genom, Janna Hempel Vice Kårordförande 13/14 1 av 1

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen MOTION Motion 5 Ny struktur för Kårledningen Bakgrund Denna motion är skriven på uppdrag av fullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag grundar sig i beslut 150 från fullmäktigemöte 6 2013/2014 som lyder: att

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 4

Kallelse Kårstyrelsemöte 4 KALLELSE 2014-09-19 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 23 september 2014 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Kallelse Fullmäktigesammanträde 5

Kallelse Fullmäktigesammanträde 5 KALLELSE FUM 5 15/16 Talmannapresidiet Kallelse Fullmäktigesammanträde 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigesammanträde verksamhetsåret 15/16 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen onsdagen den 3 februari

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

KALLELSE FUM 2 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Kårrestaurangen, Johanneberg Tid: Onsdagen den 9:e oktober 2013, kl:18.00

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Slutgiltig föredragningslista FuM 3

Slutgiltig föredragningslista FuM 3 FÖREDRAGNINGSLISTA FUM 3 13/14 Talmannapresidiet Slutgiltig föredragningslista FuM 3 Till Chalmers Studentkårs tredje fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 13:e

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Denna rapport är den andra till fullmäktige från arbetsgruppen för fortsatt utredning av kårledningens struktur och kommer att behandla tre av

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia KALLELSE VO Kallelse KS04 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 1 oktober 2013 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 Styrelsen 15/16 Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Torsdagen den 25 februari 17:15 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda sektionsaktiva

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Slutgiltig föredragningslista FuM 4

Slutgiltig föredragningslista FuM 4 KALLELSE FUM 4 13/14 2013-11-27 Talmannapresidiet Slutgiltig föredragningslista FuM 4 Till Chalmers Studentkårs fjärde fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Palmstedtsalen, Johanneberg Onsdagen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå

Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå Datum: 2015-04-15 Tid: 13.00 15.15 Plats: Konsistorierummet, Vasaparken Närvarande: Företrädare för studenter: Frånvarande: Boo Johansson, ordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

KALLELSE -10-26 VO Kallelse kårstyrelsemöte 5 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 oktober klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer