Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktigesammanträde 3 14/15"

Transkript

1 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: Tid: Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan F Avstängning av mobiltelefoner F Justering av röstlängd Fullmäktige finner mötet behörigt med 14 närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter F Mötets behöriga utlysande Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst F Godkännande av Föredragningslista Fullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: Att i punkt B stryka -satsen dispositionen av sektionernas resultat beslutas om av respektive stormöte Att i punkt B Ändra -satsen till lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 203/2014, bilaga fumb14-3.2a,d till handlingarna Att lägga till punkt B Förskjutning av datum för val av Uniadens projektledare 15/16 med tillhörande bilaga F Val av två justerare samt justeringsdatum Till justerare väljs Karin Drugge, CS-sektionen, samt Emil Samuelsson, Sigmasektionen, Justeringsdatum sätts till den 17/ F Adjungeringar Fanny Lindeborg, Lars Ekman och Carl Weidenstolpe adjungeras in med närvaro och yttranderätt

2 Sid 2(7) M14-3 MEDDELANDEN Anmärkning M Beslutsuppföljning Inga beslut som kräver uppföljning har tagits M Rapport från kårstyrelsen Bilaga fumm med förändringen på sidan två (2), första stycket, i meningen Tre representanter från kårstyrelsen (Kårordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande samt arbetsmarknadsenhetens ordförande) deltog vid det pre-fum då fullmäktiges ledamöter diskuterade möjligheter inför nästa år genomföra förändringar som kan avlasta utbildningsbevakningsenhetens ordförande. byta ut arbetsmarknadsenhetens ordförande till studiesociala enhetens ordförande M Rapport från enheterna Bilaga fumm14-3.3a-d Notis: Till nästkommande fullmäktigesammanträde kommer uppföljning av verksamhetsplanen ha en egen rubrik i utbildningsbevakningsenhetens bilaga (bilaga a) M Rapport från Fullmäktiges Presidium Bilaga fumm Muntlig rapport: Fullmäktiges presidium avser placera läsexemplar och plockexemplar av handlingar till fullmäktigesammanträden i dokumenthållare utanför NTKs kansli samt fullmäktiges presidiums kontor, detta för underlätta för medlemmar samt ledamöter ta del av materialet och öka transparensen i kåren M Meddelanden från övriga råd och enheter Bilaga fumm14-3.5a M Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden M Remisser Bilaga fumm14-3.7

3 Sid 3(7) M Interpellationer och enkla frågor Bilaga fumm14-3.8, interpellation från Daniel Leonardsson, F-sektionen, har inkommit och besvarats av kårordförande Linn Raninen Notis: Lars Ekman och Carl Weidenstolpe lämnar klockan Notis: Mötet ajourneras för middagspaus klockan Notis: Olof Tingström, Sigmasektionen/DÄR, anländer klockan Notis: Mötet återupptas klockan B14-3 Beslut B Granskning av årsredovisning samt fastställande av disposition av resultatet för räkenskapsåret Bilaga fumb14-3.1a-b Föredragande: Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2013/2014 samt vice kårordförande 2013/2014, Susanne Kadelbach Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013/2014, enligt bilaga fumb14-3.1a och lägga den till handlingarna Protokollsanteckning, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Mycket stora poster i resultatsammanställningen bör benämnas som något annat än övriga kostnader som skett i detta fall Protokollsanteckning, Ludvig Grind, InSekt: Att sätta hyra som en enskild post under kostnader vid sammanställning av intäkter/kostnader i den interna sammanställningen godkänna de interna sammanställningarna till årsredovisningen för verksamhetsåret 2013/2014 enligt bilaga fumb14-3.1b och lägga den till handlingarna i ny räkning överföra kr (definieras i bilagan fumb14-3.1a)

4 Sid 4(7) B Revisionsberättelser samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 Bilaga fumb14-3.2a-d Föredragande: Talman 14/15, Astrid Råberg Notis: Revisorerna, Lars Ekman och Carl Weidenstolpe, informerar om revisionsberättelsen, bilaga fumb14-3.2a, samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 2013/2014, bilaga fumb14-3.2d lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 2013/2014, bilaga fumb14-3.2a,d till handlingarna Yrkande 1, Linn Raninen, Kårordförande 2014/2015: Att lägga till -satsen: följa revisorernas rekommendationer ; samla bokföring hos kåren, för uppfylla kravet på löpande bokföring, förenkla för ekonomiansvarig vid NTK och utöka servicegraden gentemot sektionerna ta fram en ny mall för årsredovisningen som konsekvent behandlar hela kårens resultat och ställning men upplyser om respektive sektion i not eller bilaga, för förenkla för läsaren tydliggöra förslag till resultatdisposition för hela kåren delegeras till kårstyrelsen och uppdra åt kårstyrelsen 14/15 tillse detta verkställs Fullmäktige beslutar bifall till Linn Raninens, Kårordförande 14/15, yrkande (Yrkande 1) Fullmäktige beslutar enligt -sats i Yrkande 1 lägga den interna revisorns revisionsberättelse för 2013/2014, bilaga fumb14-3.2b till handlingarna lägga verksamhetsberättelsen för 2013/2014, bilaga fumb14-3.2c till handlingarna Notis: Olof Tingström lämnar klockan 19.30

5 Sid 5(7) Yrkande 2, Susanne Kadelbach, Sigma/DÄR: Att i bilaga fumb14-3.2c (Verksamhetsberättelse 2013/2014) på sidan 3 under stycket September korrigera antalet inskrivna kårmedlemmar under texten inskrivning till 419 studenter. Detta då nuvarande lydelse 209 studenter är en felskrivning Fullmäktige beslutar bifall till Susanne Kadelbach, Sigmasektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 2) med ändringen i bilaga fumb14-3.2c enligt Yrkande 2 Notis: Linnea Kyrö Stenlund, Sigmasektionen, anländer klockan Yrkande 3, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Att diskutera inrättande av en arbetsgrupp för ser över arbetet med samtalspart nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges presidium är ansvariga för detta tas upp Fullmäktige beslutar bifall till Johan Liedholms, F-sektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 3) Yrkande 4, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Att det planeras in en diskussion i fullmäktige där önskvärda egenskaper hos nästkommande styrelse arbetas fram. Diskussionen bör ske så snart som möjligt. Fullmäktiges presidium ska planera in diskussionen Fullmäktige beslutar bifall till Johan Liedholms, F-sektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 4) Yrkande 5, Viktor Lundström, Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 (CS): Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av fullmäktigeledamöter för ta reda på vilka dokument som är giltiga och upprätta en införsel av en tre-årig verksamhetsplan Fullmäktige beslutar bifall till Viktor Lundström, Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 (CS), yrkande (Yrkande 5) Fullmäktige beslutar enligt -satser i Yrkande 3, 4 och 5 Notis: Viktor Lundström, studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, lämnar rummet klockan Notis: Susanne Kadelbach, Sigmasektionen samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, justeras ut och lämnar rummet klocka Notis: Rasmus Hedensjö, Sigmasektionen, justeras in klockan 20.28

6 Sid 6(7) B Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2013/2014 Föredragande: Talman 14/15, Astrid Råberg I enlighet med den auktoriserade samt interna revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i kårstyrelsen under verksamhetsåret 2013/2014 Notis: Rasmus Hedensjö, Sigmasektionen, justeras ut klockan Notis: Susanne Kadelbach, Sigmasektionen samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, justeras in klockan Notis: Viktor Lundström, studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, återvänder klockan B Förskjutning av datum för val av Uniadens projektledare 15/16 Föredragande: Valberedningens ordförande 14/15, Susanne Kadelbach häva datumet för förordande av Uniadens projektledare enligt valordningen och flytta datumet till den sista januari A14-3 Avslutande formalia Anmärkning A Övriga frågor Övrig fråga 1, Talman Astrid Råberg. Hur ska fullmäktige gå vidare med det som diskuterades på prefum? Punkten diskuteras. Fullmäktige anser det lämpligt tillsätta en arbetsgrupp som kan ta resultatet av prefum, undersöka lösningarnas hållbarhet och diskutera dessa med medlemmar ur de äldres råd. Arbetsgruppen kan tillsättas på ett prefum. Övrig fråga 2, Valberedningens ordförande Susanne Kadelbach. Valberedningen har fått i uppdrag av fullmäktige tillsätta en arbetsgrupp som ska utvärdera möjligheterna med kårens medlemskap i SFS, valberedningen vill veta mer precist vilket uppdrag denna grupp ska ha och vilket datum denna grupp ska tillsättas: Notis: Magnus Lind justeras ut klockan 20.52

7 Sid 7(7) Punkten diskuteras. Fullmäktige delegerar om uppgiften från valberedningen till kårstyrelsen som ska göra affischer för lysa ut posterna. Kårordförande skriver arbetsbeskrivning, kommunikationsenhetens ordförande skapar affischen Övrig fråga 3, Studiesociala enhetens ordförande Viktor Lundström. Fullmäktige har tidigare sagt fullmäktige läser handlingarna noggrant inför varje sammanträde men detta tycks inte stämma då väldigt få har reagerat på meddelandet i rapporten från studiesociala enhetens ordförande (bilaga fumm14-3.3b), hur ser fullmäktige på detta? Punkten diskuteras. Fullmäktige anser det är dåligt av fullmäktige inte läsa handlingarna tillräckligt noga och lovar bättring till kommande fullmäktigesammanträden. Fullmäktige vill poängtera vikten med läsa och förstå samtliga handlingar innan sammanträdet och vid oklarheter kontakta fullmäktiges presidium eller bilageförfaren A Mötets högtidliga avslutande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet avslutat klockan I tjänsten, ort och datum som ovan Astrid Råberg Adam Bonnedahl Talman 2014/2015 Vice Talman 2014/2015 Karin Drugge Justerare Emil Samuelsson Justerare

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia

D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia F14-1 Formalia M14-1 MEDDELANDEN B14-1 Beslut V14-1 Val D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia Förnamn Efternamn Sektion Kårstyrelsen Titel Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar Fullmäktiges presidium

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Ändrade 2001-01-24, 2001-12-06, 2002-11-20, 2003-11-19, 2004-11-17, 2005-11-16, 2006-12-19, 2007-11-22, 2008-11-19, 2009-11-18. Stadgeändringar t.o.m. 2009-11-18

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01.

STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01. STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01. Innehåll 1.Allmänt 2.Organisation 3.Örebro studentkårs Fullmäktige 4.Örebro studentkårs

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Föredragningslista för sektionsmöte 1

Föredragningslista för sektionsmöte 1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 2 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2011-12-07 Tid: 18.30 Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: 2011-12-07 Till: Sektionens medlemmar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer