Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

2 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning, noter Sammanställning budgetavvikelse Sammanställning investeringsredovisning 30 Revisionsberättelse Redovisningsprinciper 33 Adress: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, Fagersta Telefon: Fax: Hemsida:

3 Förvaltningsberättelse Förbundsdirektionen och förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, org.nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden , kommunalförbundets elfte verksamhetsår. Förbundets ledning Förbundsdirektion Direktionen, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Shiro Biranvand (V) ordförande Gunilla Persson (S) vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Ersättare Hans-Åke Berglin (V) Peter Lind (MP) Thomas Esterblom (V) Robert Berggren (S) Rolf Rantala (FP) Michael Ladman (S) Kjell Sundvall (M) Revisorer Ordinarie Anders Bäckman (S) Ann-Marie Andersson (FP) Christina Pernäng (M) med biträde av PwC. Förbundschef Harold Nilsson Organisationsanslutningar Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta, branschorganisationen Svenskt Vatten och föreningen Vatten. Förbundet är genom medlemskommunerna med i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Kolbäcksåns Vattenförbund och HBV (Husbyggnadsvaror Ek för UPA). Ändamål m.m. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området teknik i enlighet med vad som åvilar var och en av medlemskommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter allmännyttiga bostäder kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark idrotts- och fritidsanläggningar gator och vägar parker och lekplatser vatten och avloppsanläggningar för det fall inte annat särskilt beslutats, svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet it-service och bredbandsutbyggnad samordnade städverksamhet samt administrerar och verkställer uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv energiplanering kommunikationer Förbundet är även trafiknämnd samt har fr.o.m. den 1 januari 2006 från Fagersta kommun dessutom övertagit ekologens och Agenda 21-samordnarens uppgifter. Fr.o.m. hösten 2011 svarar förbundet även för administration och samordning av arbetet med genomförande av medlemskommunernas energi- och klimatstrategier. Medlemmar Fagersta och Norbergs kommuner. -1-

4 Årets händelser Årets händelser Analys av förra bokslutet och revidering av årets budget En djupgående analys har gjorts av 2013 års bokslut. Denna tillsammans med förändrade förutsättningar har medfört att förbundsdirektionen i februari innevarande år beslutat om en slutjustering av budgeten för att få en så aktuell budget att den kan fungera för styrning av verksamheten. Revidering av mål En genomgång och revidering av målen för NVK:s verksamheter har skett inför budget Effektmålen har i stort sett anpassats till beslutade budgetramar och kvalitetsmålen har, där ekonomin så medgett, utformats till att motsvara det som gäller i en genomsnittskommun. I några fall har det inte bedömts som möjligt att sänka målen till den nivå resurserna medger. I dessa fall framgår det av budgeten att man inte kommer att leva upp till målen. Förlängning av ramavtal har skett för maskinsopningstjänster, analystjänster, konsulttjänster inom bygg, el och VVS samt markanläggningstjänster avseende grävmaskiner, andra maskiner och personal. Upphandling av TV och bredband till medlemskommunernas bostäder har avbrutits då ingen anbudsgivare uppfyllde förfrågningsunderlaget. NVK har haft överläggningar med medlemskommunerna om hur man ska gå vidare. Gatubelysning där Trafikverket är väghållare Direktionen har beslutat att på obestämd tid senarelägga genomförandet av att släcka ner vägbelysningen längs de vägar där Trafikverket är väghållare i Fagersta och Norberg. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa konsekvenserna av ett utökat statligt ansvar för vägbelysningen där Trafikverket är väghållare. Utredningen är klar och överlämnad till Regeringen. Trafikverket har meddelat att de inte har för avsikt att ingå några nya avtal förrän eventuellt nya centrala riktlinjer tagits. Trafiksäkerhetsarbete Ny ledningspersonal Både ny gatuchef och fastighetschef har anställts. Tjänsten som städchef/personalhandläggare har varit vakant sedan halvårsskiftet i avvaktan på att vissa organisatoriska förändringar genomförts. Tjänsten har nu renodlats till en städchefstjänst och kommer att tillsättas så snart som möjligt. Effektivisering av verksamheten Arbetet med att effektivisera verksamheten har i år främst inriktats mot att analysera driften och dess kostnader samt vidta förändringar där det visat sig motiverat. Energieffektivisering I NVK:s femåriga energieffektiviseringsprogram ( ) har utlovats att den del av energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler som NVK förvaltar och kan påverka, d.v.s. exklusive verksamhetsel, normalårskorrigerad och mätt i kwh per ytenhet, ska minska med 8 % i Fagersta och med 13 % i Norberg jämfört med år När kontrollåret 2014 nu är slut har energiförbrukningen totalt och normalårskorrigerad inkluderad verksamhetselen minskat med 15,9 % i Fagersta och 24,2 % i Norberg. Upphandling av ramavtal Nya ramavtal har under året upphandlats för elarbeten och servicearbeten vitvaror, besiktning av hissar, vissa motordrivna anordningar och tryckkärl samt hisservice och storköksservice. Vidare har målning, plattsättning, bränslepellets, arbetskläder (städ), va-material, och stationstankning liksom snöröjningstjänster, företagshälsovård, entrémattor, kontorsmöbler samt kem och mjukpapper inom lokalvårdsavdelningen upphandlats. Upphöjt övergångsställe på Engelbrektsgatan I båda medlemskommunerna pågår arbetet med framtagandet av ett förslag till reviderad trafikplan för respektive kommun. Kundenkäter NVK tycker det är viktigt att lyssna på sina kunder och resultaten från olika kundundersökningar är viktiga underlag för styrning av verksamheten. NVK genomför vart tredje år en kundenkät avseende den kommunaltekniska verksamheten. Enkäten syftar i första hand till att ge svar på hur medborgarna uppfattar att NVK sköter verksamheten. -2-

5 Lekplatsen i Vilhelminaparken I 2013 års enkät får NVK högre betyg än vid något av de tidigare mättillfällena, både i Fagersta och i Norberg. I Fagersta ges högre betyg än tre år tidigare avseende snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt samt standarden på gator och cykelvägar. Vidare är fler nöjda med trafiksäkerheten, skötseln av parker och lekplatser, hämtningen av hushållsavfall, möjligheten att bli av med farligt avfall samt lämna förpackningar och tidningar. Sämre betyg än för tre år sedan erhålls avseende störningar i vattenförsörjningen och nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt på gatorna, standarden på gator, vägar och cykelvägar, belysningen, lättheten att hitta parkeringar i centrum, trafiksäkerheten, parkskötseln, skötseln av lekplatserna, vattenkvaliteten, störningar i vattenförsörjningen, möjligheten att bli av med grovsopor, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Endast nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga får lägre betyg i Fagersta än i genomsnittskommunen. NVK får dock högre betyg i Norberg på samma fråga. I 2013 års enkät i Norberg tycker fler än tre år tidigare att snöröjning och halkbekämpning sköts bra, att det är rent och snyggt på gatorna, att standarden på gator, vägar och cykelvägar är bra, att parkerna sköts bra, att trafiksäkerheten är bra, att sophämtningen fungerar bra. Vidare har nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga ökat. Tyvärr är färre än för tre år sedan nöjda när det gäller störningar i vattenförsörjningen och med återvinningscentralen. Vidare uppger färre att det är lätt att hitta en ledig p-plats i centrum. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller att hitta en ledig p- plats i centrum, rent och snyggt på gatorna, belysningen, skötseln av parker och lekplatser, sophämtningen och möjligheten att bli av med farligt avfall. Lättheten att hitta parkeringar i centrum, snöröjning och halkbekämpning, standarden på gator och cykelvägar, skötseln av lekplatser, återvinningscentralen, vattenkvaliteten och störningar i vattenförsörjningen får lägre betyg än i genomsnittskommunen. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast under NVK deltog i rikstäckande Branschindex och fick i undersökningen ett högt betyg med ett branschindex på 84,8 %, vilket innebär att NVK tillhör de 25 % av fastighetsförvaltarna med högst index i landet oavsett om de är allmännyttor eller privata. Hyresgästföreningen genomförde i år en egen kundundersökning där man bl.a. kan se betyg kommunvis för hyresvärdarna när det gäller boendet i sammanfattning, lägenhetens standard respektive felanmälan och hyresvärdens service. I Norberg fick kommunen i år genom NVK näst högsta betyg när det gäller boendet i sammanfattning och lägenhetens standard samt överlägset högsta betyg när det gäller felanmälan och hyresvärdens service. Norbergs kommun genom NVK rankas som 59 av 241 bedömda hyresvärdar i landet. I Fagersta betygsattes inte kommunen i årets undersökning, beroende på för få svar. I Fagersta fick kommunen vid 2012 års undersökning genom NVK:s förvaltning högsta betyg såväl när det gäller boendet i sammanfattning, lägenhetens standard som felanmälan och hyresvärdens service. Nils Holgersson-undersökningen och Svenskt Vattens taxestatistik Avgiftsgruppen, som företräder de största branschorganisationerna bland fastighetsägarna, utger årligen en jämförelse av de taxebundna kostnaderna för ett definierat flerfamiljshus i landets kommuner. Avfall samt vatten och avlopp svarar NVK för. Årets blommor på plats vid Industrigatan i Norberg Årets Nils Holgerssonundersökning jämförd med året innan visar för avfall i Fagersta en årskostnad som är 15 % lägre och i Norberg 8 % lägre än medelvärdet i länet. Norberg och Fagersta lägger en större andel av kostnaderna för återbruket på villaägarna, än i många andra kommuner, vilket man menar mer speglar de verkliga kostnaderna. -3-

6 För vatten och avlopp är motsvarande kostnader i Fagersta 1 % högre och i Norberg 44 % högre än medelvärdet i länet. För en villa visar Svenskt Vattens taxestatistik ranking 117 (föregående år 116) för Fagersta och 284 (föregående år 290) för Norberg. För ett hyreshus visar Svenskt Vattens taxestatistik ranking 131 för Fagersta och 255 för Norberg. Kostnaden för vattnet i Norberg är hög beroende på att det köps i Avesta och leds till Norberg via en lång överföringsledning. Dessutom har både Norbergs och Fagersta kommun en annan fördelning av avgifterna än många andra kommuner, där man mer försöker fördela kostnaderna efter skälig och rättvis grund, vilket missgynnar villorna på grund av ett stort ledningsnät. Kravverksamheten Betalningsviljan/förmågan hos va- och renhållningskunder har påtagligt försämrats de senaste åren. Rutinerna för strypning/avstängning av vatten har därför skärpts så långt lagstiftningen medger. Även antalet ärenden som går vidare till kronofogdemyndigheten och i vissa fall tingsrätten eller Statens va-nämnd har ökat. De mål som under året prövats i högre instans har samtliga gett utslag till NVK:s fördel. Kravverksamheten kommer fr.o.m. den 1 januari 2015 att till stor del köpas externt. NVK har tillsammans med medlemskommunerna deltagit i en samordnad upphandling tillsammans med många andra kommuner. Va-taxan Många synpunkter har inkommit på va-taxans utformning, från främst småföretagare i Fagersta. Fyra företagare i Fagersta har drivit ärenden som prövats i såväl vanämnden som hovrätten till NVK:s fördel. Högsta domstolen har inte lämnat prövningstillstånd. I Norberg har ett mål prövats i domstol varvid NVK fått en tredskodom till sin fördel. Sophämtning Problem och klagomål med sophämtningen har fortsatt även i år. Problemen avser främst utebliven hämtning. I Fagersta och Norberg har på NVK:s förslag renhållningstaxan 2014 sänkts med i genomsnitt 10 respektive 5 %, där villorna fått en sänkning med 15 respektive 4 %. Utvecklad regional samverkan avseende renhållning En utredning har föreslagit att det regionala avfallsbolaget Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund och att medlemskommunerna överlåter till förbundet att svara för hela den verksamhet som omfattas av renhållningsmonopolet jämte omhändertagande av sådant verksamhetsavfall som respektive medlemskommun bedömer att förbundet bör ta omhand. För NVK innebär det att ansvaret för den strategiska planeringen, upprättande av förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan liksom insamling av sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet (hushållssopor, slam och latrin) upphör från preliminärt årsskiftet 2014/2015. Genomförandet har senarelagts beroende på att en medlemskommun inte tillstyrkt förslaget. Avsikten är att det nya kommunalförbundet under en övergångsperiod överlåter till NVK att svara för kundadministrationen för det nya förbundets räkning, både för att kunna tillgodogöra sig den lokalkännedom som finns och underlätta verksamhetsövergången genom naturlig avgång. Regresskrav Försäkringsbolag har framfört regresskrav mot kommunen i tre fall av halkolyckor, två i Norberg och ett i Fagersta. NVK har inte bedömts ha varit försumlig med halkbekämpningen i något av fallen. I ett fall med avloppsstopp i Norberg har NVK blivit ersättningsskyldig. Säkerhetshöjande åtgärder I Norberg pågår arbetet med ytterligare en vattenmatning till Kärrgruvan. I båda kommunerna pågår förbättring av skalskyddet vid flera anläggningar. Vidare har vattenpåfyllningsstationer iordningställts varefter tankning via brandposter förbjudits. Utredningar NVK har utfört en egen utredning om avtal och debitering för avlopp från Sänkmossens avfallsanläggning samt för diskussioner med ägaren till deponin om detta. Soptömning med sidlastare Utöver de utredningar som utförts inom NVK:s egen kommunaltekniska verksamhet har flera utredningar, främst inom fastighetsområdet, utförts åt olika kommunala nämnder och förvaltningar. NVK har biträtt kommunerna med att få till avtal om utbyggnad av bredband i Fagersta och Norbergs tätort. Vidare har NVK för kommunernas räkning handlagt olika remisser främst från centrala myndigheter. -4-

7 Revision Upphandlingsverksamheten har granskats i en revision. NVK har tagit intryck av framförda synpunkter och fastställt en upphandlingspolicy samt rutiner och ansvarsgränser vid upphandling inom NVK. Utvärdering av NVK:s verksamhet NVK har funnits i tio år och NVK har låtit PwC göra en oberoende utvärdering av verksamheten. Enligt utredningen har de förväntningar som uttrycktes i beslutsunderlaget inför bildandet av NVK uppnåtts. Medlemmarna är mycket nöjda med hur samverkan fungerar och de har ett mycket högt förtroende för kommunalförbundets direktion och ledning. Kommunledningarna och de företrädare för kommunala verksamheter som kommit till tals uppfattar att de kommunaltekniska verksamheterna bedrivs effektivt och den analys av hur kostnader och intäkter utvecklats stärker den bilden. Utredarens bedömning är att NVK uppnår utlovad kvalitet och att utvecklingen i detta avseende varit positiv. Fagersta Överprövning enligt LOU Överprövning av tilldelningsbeslut för ombyggnad av skola, som nu är klar, försenade byggstarten med ca ett år. Exploateringsområde vid Sjöhagen Ejalunden Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 1,3 till 0,0 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till noll mot två vid samma tidpunkt förra året. I det särskilda boendet har vakanserna ökat från 0,7 till 2,7 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till fyra mot en vid samma tidpunkt förra året. Trafiksäkerhet NVK har i samråd med kommunen i yttrande till Trafikverket varit positiv till att förhandla om ett tidigare träffat avtal om kostnadsfördelning vid ombyggnad av korsningen väg 66/68 vid Oti i syfte att få till den sedan tidigare planerade cirkulationsplatsen istället för det förslag till enklare ombyggnad Trafikverket nu tagit fram av besparingsskäl och som enligt NVK:s uppfattning inte blir bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket menar att avtalet inte längre gäller och har inte nappat på erbjudandet. NVK har meddelat Trafikverket att kommunens inställning är att avtalet gäller oavsett vilken teknisk lösning Trafikverket planerar att genomföra. Trygghetsfrågor På uppdrag av Fagersta kommun genomför NVK trygghetsåtgärder i form av ny gång- och cykelbana samt slyröjning mellan centrum och tågstationen Fagersta norra. Norra Sjöhagen, iordningställande av villatomter i sjönära läge Arbetet med exploatering av ett nytt bostadsområde med 26 sjönära tomter vid norra Sjöhagen är inne i sitt slutskede. Vägar, vatten och avlopp har dragits fram och grovplanering har utförts så långt massorna inom området medgett. Inom exploateringsområdet men utanför tomterna har fornlämningar upptäckts, både en järnframställningsplats och en stenåldersboplats, som försenat färdigställandet av den allmänna platsmarken. Vakanser Omprövning av gemensamhetsanläggningar inom f.d. lasarettsområdet NVK har drivit frågan om omprövning av förrättningsbeslutet avseende gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp med fasta andelstal inom f.d. lasarettsområdet. Enligt det nya förrättningsbeslutet ska varje fastighetsägare fortsättningsvis svara för sin respektive rörliga förbrukning. Tvist om markarrende NVK har haft en tvist med Svenska Kyrkan om ett arrende som har fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Bredband på landsbygden NVK har upprättat avtalsförslag och medverkat till att kommunen träffat avtal med en förening om avtal för -5-

8 bredbandsutbyggnad på landsbygden i Åvestbo med omnejd. Trygghetsboende Det som inte kunde hända har hänt En entreprenör till Vattenfall har placerat en kraftledningsstolpe på kommunens huvudvattenledning fastän NVK lämnat ledningsvisning och vattenledningen är utmärkt med målade järnrör i terrängen. Norberg Ändrade förutsättningar Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har fr.o.m avsatt 2,0 Mkr per år i sin flerårsbudget för eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. Några år har NVK dock p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen inte fått ta medlen i anspråk. I flerårsbudgeten beslutade kommunfullmäktige att anvisa 2,0 Mkr per år. Härefter har NVK fått ytterligare en miljon i år. Ny lekplats i centrumnära läge Utomhusmiljön vid nya trygghetsboendet Norbergs kommun har träffat ett avtal med Statens Bostadsomvandling (Sbo) om att kommunen till Sbo säljer ett hus i kvarteret Resedan för 1 kr, att Sbo under kommunens byggledning bygger om huset till trygghetsboende för ca 29 Mkr och att kommunen hyr tillbaka huset under en 15- årsperiod och i sin tur hyr ut det till boende. NVK har för Sbo:s räkning genomfört ombyggnaden. Alla 24 lägenheterna förutom en är nu uthyrda. Miljö Tillståndspliktiga anläggningar Verksamhet bedrivs vid två anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, avloppsreningsverket i Fagersta respektive Norbergs tätort. Ny multisportarena vid lekplatsen i kvarteret Stockrosen NVK har föreslagit kommunen och fått ja till att satsa på en ny större lekplats i centralt läge istället för att fördela anslaget på underhåll av alla små lekplatser i kommunen. I Fagersta har en sådan satsning gjorts och kundnöjdheten med lekplatserna i Fagersta är betydligt högre än i Norberg, fastän den totala satsningen i Fagersta är mindre än i Norberg i förhållande till kommunens storlek. Arbetet med att iordningställa en första etapp har färdigställts i år. Vakanser Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 10,6 till 4,8 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till 15 mot 33 vid samma tidpunkt förra året. Utveckling av miljöarbetet Miljöarbetet inom den kommunaltekniska verksamheten utvecklas för varje år. En miljöpolicy är antagen, ansvarsfrågor har setts över och dokumenterats. Vidare ska miljöhänsyn vägas in i alla beslutsprocesser. Arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter, va-verk och gatubelysningen har intensifierats genom det energieffektiviseringsprogram som nu i princip är avslutat. Arbetet med lönsamma energieffektiviseringar fortsätter fastän projektet är avslutat. NVK har under slutet av 2014 införskaffat styrutrustning för att kunna optimera gatubelysningen i Fagersta. Avfallsplanen för respektive kommun innehåller ett handlingsprogram för bl.a. NVK:s arbete inom avfallsområdet för den närmaste tioårsperioden. -6-

9 Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen år (%) Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) ,82 1,50 2,15 2,15 3,70 3,70 Antal sjukdagar per person och år 8,80 12,82 varav korttidsfrånvaro 1-14 dgr 2,50 4,76 varav långtidsfrånvaro >14 dgr 6,30 8,06 Återvunnen krossad asfalt All under året uppbruten asfalt återvinns eller läggs på hög för senare återvinning. Sopsand används för att jämna till promenadstigar och andra ändamål. Miljöbränsle används till alla handredskap och små gräsklippare. Vid anläggningsarbeten återanvänds bättre schaktmassor, beroende på kvalitet utan eller efter siktning. All snöbortforsling i Fagersta sker till miljöprövade tillfälliga upplagsplatser. Personal Antal anställda Den 31 december 2014 hade NVK 120 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda > 3 mån, totalt 126 personer omräknat till 125,5 årsarbetare. Under barmarkssäsong tillkommer ett antal säsongsanställda främst inom park och yttre fastighetsskötsel. Personalstyrkan under de fem senaste åren framgår av tabellen nedan Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa % av NVK:s anställda är kvinnor. Personalkostnaderna (lön+po) uppgår till 57,1 Mkr (föregående år 57,5 Mkr). Redovisning av sjukfrånvaro Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning för helåret 2014 jämförd med året innan framgår av nedanstående tabell Tillgänglig arbetstid (tim) Total sjukfrånvarotid (tim) Total sjukfrånvarotid (%) 3,04 3,57 Summa tid med långtidsfrånvaro (%) 6,30 20,13 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,23 5,04 (%) Summa sjukfrånvarotid för män (%) 2,18 2,49 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år inom respektive verksamhetsområde framgår av nedanstående tabell. Vht-område Fagersta Norberg Totalt Fastighetsavd 5,34 6,73 5,60 14,84 5,4 9,93 Gatuavd 10,86 15,46 12,37 6,80 11,5 13,03 Lokalvårdsavd 14,92 19,09 25,13 26,77 17,8 21,08 Gem adm 3,99 5,52 3,99 5,52 Övriga 1,58 1,76 1,0 2,00 1,43 1,56 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år har totalt ökat med 46 % under 2014 jämfört med år 2013 från 8,80 till 12,82 dagar. Både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron har ökat från låga nivåer. Samtliga anställda erbjuds att fritt besöka Fagerstahallens simhall och gym. All personal har i presumtivt syfte erbjudits minst två massagebehandlingar. Arbetsgivaren stimulerar dessutom till friskvårdsaktiviteter på fritiden genom att ge ekonomiskt bidrag till sådana aktiviteter. Ekonomisk översikt och analys Resultat per den 31 december 2014 Årets verksamhet uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 31,8 Mkr. Efter avsättning till resultatutjämnings- /investeringsfond för va respektive resultatutjämningsfond för renhållning i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till 24,7 Mkr. Genom återbetalning av medlemsbidrag med 17,9 Mkr till Fagersta kommun och 6,7 Mkr till Norbergs kommun uppgår resultatet till 0. Budgetavvikelsen på NVK:s verksamheter exklusive finansförvaltning uppgår till 30,7 Mkr, varav 21,2 och 9,4 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 1,2 Mkr, varav 0,9 och 0,3 Mkr härrör från förvaltningen åt Fagersta respektive Norbergs kommun. God ekonomisk hushållning NVK har en budget i balans, både i år och så långt flerårsplanen sträcker sig fram till och med 2016, om man tar hänsyn till en medveten planering med ianspråktagande av de -7-

10 balanserade överskotten inom va och renhållning. Verksamheten har i början av året styrts i syfte att ge ett mindre positivt resultat. Under sensommaren såg NVK och medlemskommunerna en möjlig överenskommelse med en bredbandsleverantör om snabb utbyggnad av en fiberbaserad infrastruktur i båda kommunernas huvudtätort. Från denna tidpunkt har styrningen ändrats så att beläggningsunderhåll har bromsats så mycket det gått. NVK har ett föreläggande om att under 2015 till tillsynsmyndigheten redovisa förnyelseplaner för va-ledningsnäten i Fagersta och Norberg. Dessa är under utarbetande och kommer till stor del att finansieras via tidigare års balanserade resultat. I Fagersta har dessutom anläggningstaxan höjts med 8 % för att uppnå en bättre kostnadstäckning och för att dessutom minska trycket från medborgare att kommunen ska bygga ut allmän va-anläggning till områden som ännu inte har detta. Vidare fortsätter arbetet med ny vattenmatning i Kärrgruvan och säkerhetshöjande åtgärder vid produktionsanläggningarna. Den löpande verksamheten (driften) i Fagersta Budgetavvikelsen uppgår totalt till plus 21,2 Mkr. Förbundsdirektionen och centraladministrationen Förbundsdirektionen och centraladministrationen ger ett överskott på 3,3 Mkr. Anvisade medel för oförutsett på 1,5 Mkr har inte tagits i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttats från den anslagsfinansierade verksamheten till verksamheter med underskott. Vidare har igångsättningsmedgivanden medgetts för projekt inom den anslagsfinansierade verksamheten för 1,8 Mkr mindre än vad som finns anvisat i budgeten. Administrationen kostar i enlighet med budget. Utförarenheterna Inom renhållningsverksamheten har renhållningstaxan sänkts fr.o.m och för 2015 har en mindre höjning skett i Fagersta med en procent och i Norberg gäller oförändrade avgifter. Verksamheten planeras ge årliga underskott tills de balanserade överskotten är förbrukade. Genom den beslutade ombildningen av Vafab Miljö till kommunalförbund kommer renhållningsverksamheten genom verksamhetsövergång att övergå till Vafab och fonderingarna kommer att regleras mellan NVK och det nya förbundet. Fagersta kommun har bestämt att tillämpa samma principer när det gäller internräntans påverkan på internhyran inom den koncerninterna fastighetsförvaltningen som man gör sedan tidigare i Norberg. Det innebär att NVK årligen ska justera internhyran motsvarande förändringen av internräntan. Härigenom behöver NVK inom internhyressystemet inte ha någon buffert för att klara högre internräntor. NVK har meddelat Fagersta kommun att det nu inom internhyressystemet finns mer medel än vad som behövs för fastighetsunderhåll och driftanpassningar de närmaste åren. Kommunen har valt att i budget 2014 lägga ett tillfälligt sparbeting på NVK:s förvaltning av verksamhetslokaler på 4,3 Mkr genom att tillfälligt sänka internhyrorna med samma belopp. NVK har meddelat kommunen att motsvarande utrymme för 2015 och 2016 är 2,7 respektive 1,1 Mkr. Kommunen har beslutat att utnyttja utrymmet för Ett omfattande flerårigt underhållsprogram för att åtgärda fuktskador vid Per Olsskolan är i och med årets åtgärder nu avslutat. Ett omfattande underhållsprogram vid Mariaskolan är påbörjat men försenat p.g.a. överklagande av upphandlingen och beräknas fortgå till en bit in på Genom återbetalning eller utökat medlemsbidrag uppgår alltid resultatet till 0. Balanskravet är uppfyllt. Omhändertagande av snö på upplag Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 1,5 Mkr. Fastigheterna Fastigheterna ger 8,1 Mkr i överskott mot budget. Fastighetsavdelningen har varit hårt belastad av flera stora projekt i både Fagersta och Norberg som kommit in sent i tiden och varit prioriterade. Även våra ramavtalskonsulter har tvingats prioritera dessa framför underhållsåtgärder enligt underhållsplanen, vilket inneburit att dessa blivit försenade. I några fall har ramavtalsentreprenörerna inte hunnit med sina åtaganden. Vidare har upprustningen av Risbroskolan för i storleksordningen 3 Mkr stoppats för att åtgärden inte tidsmässigt har passat brukarna. Den interna fastighetsverksamheten (verksamhetsfastigheterna) ger ett överskott på 7,9 Mkr, varav lägre planerat underhåll svarar för 3,1 Mkr och mindre reparationer för 2,0 Mkr. Driften kostar 3,0 Mkr mindre, varav el och värme svarar för 2,1 Mkr, lägre internt fördelade kostnader för 0,8 Mkr och fastighetsskötseln för 0,4 Mkr. Kapitalkostnaderna blev 0,1 Mkr högre. Antalet graddagar för -8-

11 helåret motsvarade 85 % av ett normalår. Detta tillsammans med en snöfattig vinter bidrog starkt till resultatet. Markreserven ger 0,1 Mkr i överskott. Bostäderna ger ett överskott på 0,2 Mkr. vilket är ett nollresultat mot budget. Det planerade underhållet och reparationerna är 0,3 Mkr högre respektive 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Driften kostar 0,6 Mkr mindre beroende på lägre kostnader för el, värme och fastighetsskötsel. kkr Värmekostnader Fagersta Mkr i överskott. Kostnader för hundlatrin särredovisas i år och kostar 0,5 Mkr. kkr Vinterväghållningen i Fagersta snöröjn snöbortf halkbek Planerat fastighetsunderhåll inklusive driftanpassningar har utförts för 38,2 Mkr (föregående år 33,9 Mkr). Större enskilda projekt är ombyggnad efter fuktskada och anpassningar vid Per Olsskolan för 6,1 Mkr, underhållsåtgärder vid Mariaskolan och i Pastejen för 9,0 respektive 1,4 Mkr, markåtgärder vid Risbroskolan för 1,6 Mkr samt utbyte av ventilationsaggregat i Alfaskolan för 1,2 Mkr. Asfaltering på Cactusvägen Skötsel av enskilda vägar NVK har tidigare överlämnat skötseln av ett antal enskilda vägar inklusive gatubelysningsanläggningar, där kommunen tidigare har haft ett åtagande, till vägföreningar. NVK lämnar i stället driftbidrag efter enhetliga regler inom kommunen. Parker och lekplatser Iordningställande av Per Olsskolan efter fuktskada Reparationer belastar resultatet med 4,7 Mkr (föregående år 6,1 Mkr) varav stöld och skadegörelse svarar för 0,2 Mkr (lika som föregående år). Försäkringsskadorna kostar 0,3 Mkr mot 1,4 Mkr föregående år. Gator och vägar Gatuverksamheten kostar 16,1 Mkr (föregående år 20,1 Mkr) och ger 3,7 Mkr i överskott mot budget. Vinterväghållningen ger 2,2 Mkr i överskott. Beläggningsunderhåll och andra underhållsåtgärder ger plus 1,1 Mkr. Gatubelysningen ger 0,2 Mkr i överskott på el men 0,3 Mkr i underskott på förändringsåtgärder. Maskinsopningen ger 0,4 Vilhelminaparken -9-

12 Skötseln av parker och lekplatser kostar 4,4 Mkr (föregående år 3,5 Mkr) och går plus 0,1 Mkr mot budget. Miljö, hälsa och hållbar utveckling Centraladministrationen ger ett överskott på 0,1 Mkr. Vattenproduktion och avloppsrening ger överskott på 0,5 respektive 0,2 Mkr. Drift och underhåll av ledningsnäten ger ett överskott mot budget på 2,4 Mkr. Saneringar på vanätet har utförts för 8,6 Mkr (föregående år 6,6 Mkr) där allt belastar resultatet. Vidare har 0,5 Mkr satsats på att upprätta förbindelsepunkter för dagvatten i syfte att tvinga fram separeringar på fastigheterna och en minskad dagvattenbelastning på avloppsreningsverket. Utsikt från Högbyn Handläggningen av energi- och klimatfrågor och naturvård kostar 0,4 Mkr och ger tillsammans ett överskott på 0,2 Mkr mot budget. Skötseln av brandposterna har inte redovisats som tänkt inom räddningstjänst utan som tidigare inom va-verksamheten. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA-verksamhet och sommarjobb kostar tillsammans 0,7 Mkr och ger ett överskott mot budget med 0,1 Mkr. Näringsliv Skogen ger en nettointäkt på 1,1 Mkr, vilket är 0,3 Mkr lägre än det långsiktiga avkastningskravet. Avverkningen uppgår till skkbm. Den lägre avverkningen är en medveten åtgärd med hänsyn till det samlade resultatet. Ledningssanering på Slaggvägen Arbetet med en vattenpåfyllningsstation är klar vilket har möjliggjort ett beslut om att tankning via brandposter förbjudits. Härigenom har en riskkälla för förorening av dricksvattnet eliminerats. Ett inträffat haveri på en av intagsskruvarna i avloppsreningsverket beräknas kosta ca 1,2 Mkr att åtgärda. En ny skruv är beställd men leverenstiden är flera månader. Skogsavverkning Industrifastigheterna ger en nettokostnad på 0,1 Mkr, vilket är ett nollresultat mot budget. Va-verksamheten Va-verksamheten ger ett överskott på 3,6 Mkr. Intäkterna är 0,2 Mkr lägre än budgeterat. Havererad skruvpump vid intaget i avloppsreningsverket Avfallshanteringen Avfallshanteringen ger ett överskott på 0,6 Mkr mot ett kalkylerat underskott på 0,1 Mkr. Intäkterna har blivit 0,3 Mkr högre. Renhållningsentreprenaden för hushållssopor blev 0,1 Mkr lägre och återvunna kundförluster översteg nya med 0,1 Mkr. -10-

13 Den löpande verksamheten (driften) i Norberg Budgetavvikelsen uppgår till plus 9,4 Mkr. I hela fastighetsbeståndet har planerat fastighetsunderhåll utförts för 19,6 Mkr (föregående år 20,0 Mkr). Förbundsdirektionen och centraladministrationen Anvisade medel för oförutsett på 0,5 Mkr har inte tagits i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttas från den anslagsfinansierade verksamheten till verksamheter med underskott. Utfallet för centraladministrationen i övrigt följer budget. Utförarenheterna Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 0,9 Mkr. Fastighetsskötarorganisationen och lokalvårdsavdelningen ger ett överskott på 0,1 respektive 0,7 Mkr. Itavdelningen och gatuavdelningens utförarorganisation visar ett nollresultat. Fastigheterna Fastighetsförvaltningen, exklusive utförarenheten, ger 2,1 Mkr i överskott mot budget. Den totala verksamheten har styrts så att verksamhetsfastigheterna och bostäderna medgetts mer underhållsåtgärder än vad budgeten för dessa verksamheter medger. Verksamhetsfastigheterna ger 2,2 Mkr i överskott, mot budget plus 2,7 Mkr genom att kommunen anvisat 0,5 Mkr för extra underhåll. Hyresintäkterna är 0,1 Mkr högre än vad som budgeterats. Planerat underhåll har medgetts för 1,4 Mkr mindre än som anvisats i budgeten. Projekt stoppades tidigare under året när prognosen pekade mot underskott och det gick inte sent på året att kompensera detta. Vidare har en ramavtalsleverantör inte hunnit med att helt utföra gjorda beställningar. Bl.a. återstår omläggning av tak vid Granbacken för 0,9 Mkr. Reparationer har utförts för 0,1 Mkr mer än budgeterat. Driftkostnaderna är 0,6 Mkr lägre än budget. December månad var mycket mild och antalet graddagar för helåret motsvarade 85 % av ett normalår. Detta tillsammans med en snöfattig vinter bidrog starkt till resultatet. Kostnaderna för el och värme har minskat med 0,1 Mkr respektive 0,6 Mkr mot budget. Markreserven ger ett underskott på 0,1 Mkr. Näringslivsverksamheten ger ett underskott på 0,1 Mkr, vilket är i enlighet med budget. Bostäderna ger 1,1 Mkr i underskott, vilket är 0,6 Mkr sämre än budget. Intäkterna överensstämmer med budget. Det planerade underhållet är 1,9 Mkr högre än budgeterat och reparationer kostar 0,4 Mkr mindre än budgeterat. Driften kostar 0,5 Mkr mindre än budgeterat. Fastighetsskötseln kostar 0,2 Mkr mer emedan el och värme går 0,1 respektive 0,4 Mkr plus. Administrationen går 0,2 Mkr plus. Nya fönster och balkongdörrar vid kvarteret Syrenen Större åtgärder är fönsterbyte i kvarteret Syrenen för 2,1 Mkr och renoveringar i Centralskolan för 3,9 Mkr. Vidare utförs byte av tak etapp 2 vid Granbacken för i år 0,7 Mkr, invändig upprustning i Källskolan för 1,0 Mkr och fönsterbyte i förskolan Treklövern för 0,4 Mkr. Ombyggnad av Björkängens kök har fram till årsskiftet belastat resultatet med 0,6 Mkr. Källskolan invändigt nyrustad Behoven av underhållsåtgärder är stora inom i första hand skolfastigheterna och bostäderna. Reparationer belastar resultatet med 3,4 Mkr (föregående år 3,6 Mkr), vilket är 0,3 Mkr mindre än budgeterat. Stöld och skadegörelse svarar för 0,3 Mkr (föregående år 0,2 Mkr). Försäkringsskadorna kostar 0,7 Mkr (föregående år 1,3). Övriga reparationer har skett för 2,4 Mkr (föregående år 2,0 Mkr) -11-

14 Gator och vägar Va-verksamheten Va-verksamheten ger ett överskott på 2,6 Mkr. Administrationen ger ett överskott på 0,3 Mkr. Vattenproduktionen ger 0,1 Mkr i överskott. Intäkterna från va-försäljningen är 0,4 Mkr högre än budgeterat. Köpet av vatten kostar 0,1 Mkr mindre än budgeterat. Driften i övrigt kostar 0,2 Mkr mindre och det löpande underhållet 0,6 Mkr mindre. Gatorna kostar netto 5,1 Mkr (föregående år 7,1 Mkr), ett överskott mot budget med 2,8 Mkr. Snöröjning och snöbortforsling ger 0,5 respektive 0,2 Mkr i överskott mot budget. Halkbekämpningen ger ett överskott på 0,3 Mkr och sandupptagningen ett underskott på 0,1 Mkr. Beläggningsunderhållet, som normalt är regleringsposten för att nå överensstämmelse med budget, stoppades först med 0,8 Mkr för att medge mer underhåll på bostäderna och efter sommaren så mycket det gått eftersom kommunen träffade ett avtal om utbyggnad av fiber i främst villabebyggelsen i Norbergs tätort. 1,2 Mkr av ordinarie konto har inte förbrukats och inte heller överskottet på vinterväghållningen med 1,0 Mkr. Elkostnaden till gatubelysningen ger 0,2 Mkr i överskott. Va-sanering i Hagavägen Saneringar på va-nätet har utförts för 2,2 Mkr, allt via resultaträkningen. Pågående va-saneringar ger vid årsskiftet ett överskott på 0,9 Mkr. Parker och lekplatser Flytt av överföringsledningen mellan Avesta och Norberg för att möjliggöra utvidgning av industriområde Multisportarenan vid lekplatsen i kvarteret Stockrosen Parker och lekplatser kostar totalt 2,2 Mkr (föregående år 2,6 Mkr), vilket är 0,3 Mkr plus mot budget. Parkerna ger ett överskott på 0,1 Mkr och lekplatserna 0,2 Mkr. Miljö, hälsa och hållbar utveckling Handläggningen av energi- och klimatfrågor ger ett överskott på 0,1 Mkr, beroende på att tjänsten varit vakant halva året. Att ordna brandvattenförsörjningen i Karbenning kostar 0,3 Mkr mer än det anslag som erhölls. Avfallshanteringen Avfallshanteringen ger ett överskott på 0,4 Mkr mot kalkylerade 0,1 Mkr. Intäkterna blev 0,1 Mkr högre. Sophämtningsentreprenaden och inköpet av papperspåsar blev vardera 0,1 Mkr billigare. Finansieringen Finansieringen ger ett överskott mot budget på 1,2 Mkr, rätteligen 0,0 Mkr då ett beräknat budgetöverskott inom finansieringen på 1,2 Mkr budgeterats som en kostnad med samma belopp under extraordinära intäkter för att få en total budget i överensstämmelse med medlemsbidra- -12-

15 gen och övriga poster i finansieringen så rätt budgeterade som möjligt. Finansieringen uppdelad per medlemskommun ger följande avvikelser mot budget. Finansieringen i Fagersta ger ett överskott mot budget på 0,1 Mkr, exklusive det budgeterade överskottet på 0,8 Mkr. Ränteintäkterna är 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Semesterlöneskulden har minskat med 0,2 Mkr. En avvikelse mellan NVK:s budgeterade medlemsbidrag och utfall med 25,3 tkr beror på att kommunen inte utbetalat ett mindre beslutat tilläggsanslag och en mindre differens vid avräkning av AFA/FORA. Avvikelsen regleras i återbetalningen av överskottet Finansieringen i Norberg ger ett underskott mot budget på 0,1 Mkr, exklusive det budgeterade överskottet på 0,4 Mkr. Det utbetalda kommunbidraget är 95,4 tkr lägre än den beslutade budgeten och beror på att kommunen inte utbetalat ett driftbidrag för skötsel av brandposter med 113 tkr, samt en mindre differens vid avräkning AFA/FORA. Avvikelsen regleras i återbetalningen av överskottet Semesterlöneskulden har minskat med 0,1 Mkr och ränteintäkterna är 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Investeringar Egna investeringar är budgeterade för 0,3 Mkr. Inga egna investeringar har gjorts under året. NVK är entreprenör för investeringar i Fagersta respektive Norbergs kommuns fastigheter, gator, ledningar, va-verk och andra anläggningar. Fagersta kommun har budgeterat att NVK skall utföra investeringar för 89,0 Mkr åt kommunen (59,3 Mkr i ursprungsbudget och 29,8 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Utfallet vid årsskiftet uppgår till 51,0 Mkr. Avvikelsen uppgår således till 38,0 Mkr. Utfallet för avslutade projekt eller pågående projekt med underskott uppgår till plus 1,3 Mkr. De största investeringarna i år är etapp 2 vid Mariaskolan för i år anvisade 43,3 Mkr där 21,2 Mkr upparbetas i år, ny förskola vid Aspelinvägen för 11,1 Mkr där 10,8 Mkr upparbetats till årsskiftet, tillbyggnad av Alfaskolan för 9,6 Mkr där 9,1 Mkr upparbetats i år och ny ventilation i förskolan Ugglan för 4,1 Mkr. Ny förskola på Aspelinvägen Genom omfördelningar i innevarande års budget har 2,6 Mkr och 2,1 Mkr förskotterats från andra investeringar till delfinansiering av den nya förskolans nybyggnad respektive Alfaskolans tillbyggnad under För pågående eller ej startade projekt som planeras genomföras föreslås i enlighet med tidigare tillämpade principer 36,8 Mkr överföras till Norbergs kommun har budgeterat att NVK ska utföra investeringar för 21,1 Mkr åt kommunen (10,0 Mkr i ursprungsbudget och 11,1 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Utfallet vid årsskiftet uppgår till 13,4 Mkr. Avvikelsen uppgår således till 7,6 Mkr. Utfallet för avslutade projekt eller pågående projekt med underskott uppgår till minus 0,2 Mkr. För pågående eller ej startade projekt som planeras genomföras föreslås i enlighet med tidigare tillämpade principer kvarvarande investeringsmedel på 7,6 Mkr överföras till Ombyggnad av ventilation i Kärrgruvans skola har stoppats då den långsiktiga användningen av skolan inte varit klar. Medlen har istället använts för att tidigarelägga ny ventilation i kvarteret Syrenen. De största investeringarna är ombyggnad av ventilation i Centralskolan för i år 5,9 Mkr samt i Källskolan och i Björkängen för 2,2 Mkr vardera. Vidare byggs ventilationen om i kvarteret Syrenen för i år 1,9 Mkr. Gatubelysningen har byggts om för 0,7 Mkr. Ny idrottshall vid Mariaskolan -13-

16 NVK:s avsättning till pensionsförpliktelser uppgår till 0,3 Mkr. Avsättningar Ändamål (Kkr) Avsättning Disponering Pensioner Res.utj.fond va Fag Res.utj.fond renh. Fag Res.utj.fond va Nbg Res.utj.fond renh. Nbg Summa Nytt ventilationsaggregat till Centralskolan Resultatdisposition Resultatet efter pensionsavsättning och justering av resultatutjämningsfonderna för renhållning samt resultatutjämnings-/investeringsfonden för va inom de avgränsade affärsverksamheterna renhållning respektive va i Fagersta och Norberg, skall bli noll. Medlemsbidragen justeras därefter. Fonderna tillsammans beskriver NVK:s skuld/fordran till va- respektive renhållningskollektivet. En ny Lag om vattentjänster trädde i kraft den 1 januari Lagen ger ett uttalat krav på särredovisning av vaverksamheten och ur redovisningen ska det även genom tilläggsupplysningar framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter är fördelade. Svenskt Vatten har givit ut en vägledning till ekonomisk redovisning för vaverksamheten. I denna föreslås resultatutjämningsfond användas för att utjämna överuttag eller underskott av tillfällig karaktär mellan åren. Investeringsfond föreslås användas för en avsiktlig fondering med en fastställd plan för användning. Kommunfullmäktige i Norberg har tagit ett principbeslut om att under ett antal år framåt höja va-taxan med en procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att skapa ett ekonomiskt utrymme att åtgärda eftersatt underhåll via resultatet. I Fagersta togs för många år sedan ett motsvarande beslut. Före besluten gjordes en utredning om det eftersatta underhållets storlek. För verksamheten i Fagersta har syftet med den fond som tidigare benämnts resultatutjämningsfond främst varit att fondera medel till eftersatt underhåll, dvs. mer i linje med det som nu benämns investeringsfond. NVK har ännu inte tagit ställning till eventuell uppdelning av fonden och kallar den därför i årets bokslut, liksom förra året för resultatutjämnings- /investeringsfond. NVK gör bedömningen att vaverksamhetens ekonomi i Fagersta är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närmaste planperioden. Brukningstaxan föreslås därför inte höjas med mer än kostnadsutvecklingen under perioden Den särredovisade va-verksamheten beskrivs nedan under särskild rubrik samt separat i siffersammanställningen. Lån Inga lån har upptagits för verksamheten. Likviditet De likvida medlen var per den 31 december ,3 Mkr (31 december föregående år 54,5 Mkr). Särredovisning av va-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun Organisation och omfattning av tjänster Va-verksamheten är organiserad på så sätt att respektive kommun äger anläggningstillgångarna, såsom ledningar och va-verk. NVK, som är ett av kommunerna gemensamägt kommunalförbund, svarar mot respektive kommun för dess kostnader, dvs försäkringskostnader, räntor och avskrivningar samt utför på uppdrag av kommunen investeringar på kommunens anläggningar. NVK svarar dessutom för drift och underhåll av hela va-verksamheten samt uppbär ersättning för hela va-verksamhetens kostnader genom uttag av avgifter från va-abonnenterna enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Över- eller underskott mellan åren fonderas i en resultatutjämnings- /investeringsfond. Samordning mellan intern- och externredovisning NVK utgår ifrån Kommun-BAS, den normalkontoplan som utformats för kommuner som hanterar kontoklass 1-8. För att hantera kostnaderna internt på olika objekt (id:n) använder man sig av kontoklass 9, där intäkter och kostnader redovisas på de av NVK definierade objekten i objektplanen, som utformats efter hur NVK är organiserat och vill redovisa verksamheten. Finansförvaltning Va-verksamheten har inget eget post- eller bankgirokonto som hanterar den samlade va-verksamheten. Intäkts- och kostnadsräntor som härrör sig från va-verksamheten beräknas genom att från årsresultatet dra ränteintäkter och härefter beräkna räntan mot genomsnittlig inlånings- -14-

17 respektive kostnadsränta för hela NVK. Den räntesats som används är NVK:s genomsnittliga inlåningsränta för perioden. Ränta härrörande från resultatutjämningsfonderna beräknas på motsvarande sätt. Fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet Va-verksamheten använder sig av olika tjänster hos Fagersta kommun, Norbergs kommun och inom NVK för sin verksamhet. Dessa kostnader belastar va-verksamheten på olika sätt. NVK redovisar alla kostnader som har varit relevanta och fördelningsnycklarna samt deras motiv framgår av sammanställningen nedan. Kostnad Nyckel Motiv Kommunstyrelse, Ingen Försumbar Kommunfullmäktige kostnad perso- Kommunens nalavdelning löne- Kommunens avdelning Kommunens handlingsavd vakt- Kommunens mästeri eko- Kommunens nomiavdelning Orsakslogik Schablon nyttjandegrad Schablon nyttjandegrad Orsakslogik Orsakslogik upp- Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter antalet anställda Efter antalet anställda Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va Orsakslogik Orsakslogik Orsakslogik Orsakslogik Företagshälsovård Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Facklig tid Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Personalvård Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Avd.ch VA Efter kommunstorlek Schablon nyttjandegrad NVK:s egen övrig Tid nedlagd på va Orsakslogik personal med omkostnader Beredskap VA-avd Per bemannat va-verk Orsakslogik Beredskap övrigt Tid nedlagd på va Orsakslogik Pensionsavsättning Procentuellt PO-påslag Schablon Telefonväxel Per abonnemang Orsakslogik Försäkringspremier Försäkringsvärdet inom va Orsakslogik Allmänna datakostnader Verksamh.specifika datakostnader Per användare Schablon nyttjandegrad Schablon nyttjandegrad Mellan respektive kommun i första hand i % mot verksamhetens nyttjandegrad i andra hand efter kommunstorlek Lokalkostnader Per kvm Nyttjandegrad Ränteintäkter/ Genomsnittlig inlå- Schablon kostnader nings- resp kostnadsränta för NVK och årsresultatet för va periodiserat i tolftedelar Avskrivningar och räntor Fagersta respektive Norbergs kommun tillämpar sedan tidigare Sveriges Kommuners och Landstings indelning av anläggningstillgångar och gör avskrivningar efter den kortaste av ekonomisk och teknisk livslängd. Vid installation i befintlig byggnad tillämpas komponentavskrivning där även hänsyn tas till byggnadens kvarvarande tekniska livslängd och kända nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Följande avskrivningstider och avskrivningsprocent har normalt tillämpats. Materiella anläggningstillgångar År % Va-ledningar 50 2 Byggnader, verk och brunnar 25 4 Vattenmätare, maskiner Inventarier, fordon Dessutom används Sveriges Kommuners och Landstings förslag till internränta vid ränteberäkningar. NVK och medlemskommunerna har under året haft överläggningar om riktlinjer för komponentredovisning. Under innevarande år rekommenderar NVK medlemskommunerna att tillämpa komponentavskrivningar även för nybyggnader och har börjat med att lämna sådant underlag inför aktiveringar. Första året sätts en minsta gräns för komponentindelning vid åtgärder >1,0 Mkr. För befintliga tillgångar som inte tidigare varit uppdelade på komponenter har NVK inte tagit fram något förslag till sådan uppdelning. För nya investeringar används i tillämpliga delar SKL:s publikation Komponentavskrivning i kommuner och landsting. Under 2015 kommer mallar för detaljerad komponentindelning att tas fram för typexempel på kommunala anläggningsinvesteringar. Va-verksamhetens resultat i Fagersta respektive Norberg Resultaträkning för den särredovisade va-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun finns på sidorna i denna årsredovisning. -15-

18 Måluppfyllelse När det gäller kvalitetsmålen genomförde NVK under 2013 de kvalitetsmätningar inom kommunaltekniken som genomförs vart tredje år. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast Hyresgästföreningen genomförde 2014 en egen kundenkät hos sina medlemmar. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen uppfylls. För tre år sedan gjorde NVK för första gången en kundenkät hos hyresgäster i kommunernas verksamhetslokaler jämte lokaler för extern uthyrning. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen uppfylls. Framtiden Det sedan år 2004 för Fagersta och Norberg gemensamma kommunalteknikförbundet ger förutsättningar för att samordna och driftoptimera verksamheterna. Vidare skapas bättre förutsättningar för backup och att stärka kompetensen genom mer specialisering. Den gemensamma administrationen och de gemensamma specialisterna/ handläggarna kostar år 2014 ca 4 Mkr mindre än vad de vid samgåendet år 2004 motsvarande funktionerna skulle ha kostat i dag. De sänkta gemensamma kostnaderna har kunnat disponeras för att klara nya besparingskrav och även medge kvalitetshöjningar inom den anslagsfinansierade verksamheten. Ekonomiskt finns inte mycket mer att hämta inom den samordnade administrationen. Dock finns en viss potential att uppnå kvalitetshöjningar. Flertalet mål uppnås. I Fagersta klaras inte målet för inläckage på avloppsledningsnätet eller nöjda kunder avseende sophämtning. Vidare är färre än i medelkommunen nöjda med den senaste kontakten med NVK i ett kommunaltekniskt ärende inom gata och trafik, vatten och avlopp eller sophämtning. Tjälskador på Stigaregatan Vattenläcka I Norberg klaras inte uppsatta mål för hur medborgarna uppfattar standarden på kommunens gatunät eller skötseln av lekplatser. Vidare klaras nästan målen när det gäller vinterväghållningen och att begränsa störningarna i vattenförsörjningen. Lokaler för skola och förskola samt bostäder i Norberg har eftersatt underhåll, varför de inte kan hållas i önskvärt skick. Detta syns också på kundnöjdheten på utbudet av bostäder. På sidorna i internbokslutet anges samtliga mål jämte en bedömning av om de uppfyllts eller ej. För det fall att minst 75 % av delmålen uppfylls anges att det övergripande målet är uppfyllt. I internbokslutet redovisas också på sidorna ett stort antal nyckeltal för verksamheten. Båda medlemskommunerna har träffat en avsiktsförklaring med en bredbandsleverantör om utbyggnad av fiber i villaområdena i Fagersta och Norbergs tätort. Det har inte gått att nå ett avtal på marknadsmässiga villkor som innebär att kommunen står skadeslös. En utbyggnad enligt avtalet förutsätter att kommunen ställer lägre krav på återställning än vad gällande markavtal medger. Underhållet av gator är eftersatt i båda kommunerna, dock inte mer än i många andra kommuner. Avtalet om bredbandsutbyggnad innebär att beläggningsunderhållet bromsas till bredbandsutbyggnaden är gjord och ledningsägaren kompenserar inte kommunen för den ytterligare försämring som bredbandsutbyggnaden medför. Underhållet av va-ledningar är eftersatt i främst Norberg. Inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennäten är oroande i båda kommunerna. Underhållet av Fagersta kommuns verksamhetsfastigheter och bostäder är bra, medan det finns ett betydande eftersatt underhåll i skolor och förskolor samt bostadsfastigheter i Norberg. Effektivisering av verksamheten och inom vissa områden en sänkning av ambitionsnivån har medgett att allt mer resurser kunnat omfördelas till planerat underhåll inom fastigheterna i Norberg. -16-

19 I investeringsbudgeten har under den senaste femårsperioden avsatts medel för att kunna genomföra lönsamma energibesparingar. Härigenom har det skapats utrymme att omfördela vissa medel till underhåll. Den senaste tiden har det dock blivit allt svårare att hitta lönsamma sådana åtgärder. Det är inte möjligt att enbart genom hyreshöjningar åtgärda det eftersatta underhållet. ROT-åtgärder inom större delen av allmännyttans bostadsbestånd i Norberg har aktualiserats och NVK har på uppdrag av kommunen tagit fram ett förslag till framtida strategi för bostäderna. Förslaget har varit ute på remiss till de politiska organisationerna och kommunfullmäktige har beslutat fastställa ett bostadspolitiskt program som till stor del är en strategi för bostäderna i allmännyttan. Kommunen har också beslutat om en viljeinriktning för det fall statliga bidrag aktualiseras. NVK bedömer utsikterna att på sikt fylla de tomma lägenheterna som goda om beståndet rustas. Kommunen sålde 2012 ett hyreshus till Sbo, som efter ombyggnad innehåller 24 trygghetsbostäder. Tillskottet av attraktiva lägenheter är positivt för kommunen. Samarbetet med Sbo har gett kommunen lite andrum med det egna beståndet, eftersom NVK bedömt att det är en fördel med en lugn upprustningstakt, som marknaden kan hantera. Härigenom underlättas även NVK:s långsiktiga planering. Hyresbortfallet p.g.a. tomhyror i allmännyttan i Norberg blev ca 1,8 Mkr mot 2,0 Mkr året innan. Många lägenheter är i så dålig skick att de först måste rustas innan de kan hyras ut. NVK har i år prioriterat att rusta några lägenheter och måste arbeta vidare med att ta marknadsandelar. Arbetet med att optimera lokalanvändningen i respektive medlemskommun har prioriterats under flera år. Det finns mer att göra, främst i Fagersta, genom en konsekvent långsiktig lokalplanering. Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Även försäkringsbolagen ställer högre krav, främst på skalskydd och på egenkontroll. Utrymme saknas att i det korta perspektivet finansiera dessa åtgärder på annat sätt än att skjuta på planerat underhåll. Inom den icke anslagsfinansierade verksamheten måste hyror/avgifter tas ut som långsiktigt täcker självkostnaden. Vattenförbrukningen har minskat betydligt under senare år. Långsiktigt bedöms vattenförbrukningen minska ytterligare. Inom va-verksamheten kan det komma att krävas stora taxehöjningar i ett längre tidsperspektiv p.g.a. behovet av ledningssaneringar. Principbeslut har tagits i både Fagersta och Norbergs kommun att va-verksamheten skall stärkas genom att under några år årligen höja va-taxan med en procentenhet mer än kostnadsökningen. I Fagersta har man uppnått en sådan reinvesteringsvolym inom driftbudgeten för ledningssaneringar att va-taxan på detta sätt inte behöver stärkas under de närmaste tre åren. NVK gjorde förra året på uppdrag av kommunen en ny utredning om eventuell ytterligare höjning av avgifterna i va-taxan i Norberg för att inom taxans ram finansiera ett större ledningsunderhåll än idag. Kommunfullmäktige beslutade att tillsvidare fortsätta tillämpa den strategi för taxejustering som gällt under några år. I både Karbenning och Ängelsberg innebär den begränsade vattenkapaciteten störningar även vid små läckor, då behov av bevattning föreligger och vid fyllning av badpooler, som blivit alltmer populära. I både Karbenning och Ängelsberg har fluoridfilter installerats de senaste åren, vilket ger bättre kvalitet men lägre kapacitet och högre driftkostnader. Ängelsberg har också kompetterats med nya borrhål för att öka kapaciteten. Någon kapacitetsförbättring har dock inte uppnåtts. I va-verken har åtgärder vidtagits för att optimera driften. I år och de närmaste åren kommer en ökad säkerhet inom va-verksamheten att ha hög prioritet. Renhållningsverksamheten har genomgått stora förändringar under senare år. Balanserade överskott gör att NVK föreslagit och kommunerna beslutat om sänkta renhållningstaxor 2014 och i stort sett oförändrade avgifter 2015 för hushållssopor i båda medlemskommunerna. En utredning har föreslagit att renhållningsverksamheten inom hela länet på sikt ska övertas av ett kommunalförbund och att det är upp till medlemskommunerna att besluta när och i vilken omfattning det ska ske. Beslutsprocessen pågår. Både Fagersta och Norbergs kommun har beslutat att så snart kommunalförbundet är bildat överlåta sin renhållningsverksamhet till det nya kommunalförbundet och att det i sin tur under en femårsperiod köper kundadministrationen i Fagersta och Norberg av NVK. Överlåtelsen sker i praktiken genom en verksamhetsövergång från NVK. Övergången har senarelagts p.g.a. att en kommun velat dra sig ur samarbetet. Förändringen är nu planerad att ske under första kvartalet 2015, men några avtalsförslag inför övergången är ännu inte framtagna. NVK har idag problem att rekrytera yrkeskunnig personal, inom vissa områden p.g.a. löneläget, inom andra områden p.g.a. brist på lämplig arbetskraft. Att kunna behålla och rekrytera rätt personal är långsiktigt viktigt. NVK:s nu gällande organisation framgår nedan. -17-

20 Organisationsschema NVK Direktion Förb.ch Gatuavd Fast.avd It-avd Lokalvård Adm Energi/klimat Utförarenhet Fag Fast.sk. org Fag Fast.sk. org Nbg Lokalvård Fag Lokalvård Nbg Utförarenhet Nbg Fast.adm Drifttekn Gemensam resurs Va-enheten -18-

Delårsrapport 2014-08-31. samt. Resultatprognos 2014-12-31

Delårsrapport 2014-08-31. samt. Resultatprognos 2014-12-31 Delårsrapport 2014-08-31 samt Resultatprognos 2014-12-31 Naturbild en lugn höstdag Foto: Ulla-Britt Ljung Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Delårsrapport 2014-08-31 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Det nyrenoverade Tingshuset i Norberg Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2012 Det nyrenoverade Tingshuset i Norberg Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2012 Det nyrenoverade Tingshuset i Norberg Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 16 Resultaträkning,

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) 2014-02-27 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Arne Pettersson (S) Sven Bergman

Läs mer

Årsredovisning 2010 Vinterbild från Kyrkbron i Västanfors Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2010 Vinterbild från Kyrkbron i Västanfors Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2010 Vinterbild från Kyrkbron i Västanfors Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 14 Resultaträkning,

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) 2014-10-30 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Arne Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) 2014-01-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Delårsrapport samt. Resultatprognos

Delårsrapport samt. Resultatprognos Delårsrapport 2015-08-31 samt Resultatprognos 2015-12-31 Naturbild en lugn höstdag Foto: Ulla-Britt Ljung Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Delårsrapport 2015-08-31 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Stig Bergman (V) Ordförande Sten Nordström (S) Lars Persson (PNF) Gustav el Rachidi (S)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Stig Bergman (V) Ordförande Sten Nordström (S) Lars Persson (PNF) Gustav el Rachidi (S) 2015-05-28 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Stig Bergman (V) Ordförande Sten Nordström (S) Lars Persson (PNF) Gustav el Rachidi (S) Vice ordförande,

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer