Forskningsrapporten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsrapporten 2012"

Transkript

1 Forskningsrapporten 2012 Det senaste inom hjärt-lungforskningen

2 Hjärt-Lungfondens forskningsområden Hjärtinfarkt Stroke Kvinnors hjärtsjukdom KOL Barns hjärtsjukdom Kärlkramp Hjärtsvikt Astma Hjär tr ytmrubbningar Plötsligt hjärtstopp Sömnapné Tbc Vi räddar liv! Över 1 miljon personer i Sverige är drabbade av sjukdomar i hjärta och kärl. Ytterligare 1 miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Vi lever i ett litet land med en stor andel sjuka vilket innebär att de allra flesta av oss känner någon som har insjuknat i hjärtinfarkt, stroke eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. På Hjärt-Lungfonden arbetar vi dagligen med dessa frågor, med de största folksjukdomarna i Sverige. Tack vare alla gåvor kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 200 forskningsprojekt. Vi samlar in och ger forskningspengar till framstående forskare som vill lösa gåtorna bakom sjukdomarnas uppkomst. Tillsammans arbetar vi för en och samma sak, nämligen att bekämpa hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Varje år sänder våra forskare in rapporter om hur deras projekt skrider framåt. I Forskningsrapporten 2012 beskriver vi ett urval av upptäckter och handfasta resultat som gjordes under förra året. Det gör vi eftersom det är så viktigt att visa dig som läser detta att forskningen gör skillnad och att den räddar fler liv. Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer, hur vi bättre ska diagnostisera och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Men vi nöjer oss inte med detta. Vi har uppsatta medicinska forskningsmål som handlar om att ytterligare minska insjuknande och dödlighet. Ett av våra högprioriterade områden är akut hjärtinfarkt och målet är att halvera antalet akuta hjärtinfarkter på tio år avled cirka personer i akut hjärtinfarkt. I dag är antalet dödsfall omkring Trots minskningen 2 Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN 2012

3 Staffan Josephson Hjärt-Lungfondens generalsekreterare. FOTO: ANNA MOlANdER på runt 18 procent är akut hjärtinfarkt fortfarande den absolut vanligaste döds orsaken i Sverige bland både kvinnor och män. Vi anser att det utförs alltför få studier på kvinnors hjärtan som i vissa avseenden skiljer sig från Tillsammans arbetar vi för en och samma sak, nämligen att bekämpa sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. mäns. Kvinnors hjärtsjukdomar är därför ett av Hjärt-Lungfondens högprioriter - ade forskningsområden. Detsamma gäller stroke som drabbar runt personer varje år. Allt fler överlever, men för att minska antalet fall och öka livskvaliteten för de som drabbas krävs mer forskning. KOL är en folksjukdom som ökar i Sverige. Minst en halv miljon människor i Sverige lider av sjukdomen och det är ett forskningsområde vi prioriterar. Barns hjärtsjukdomar ligger oss varmt om hjärtat. Varje år föds cirka barn med hjärtfel och tack vare forskning och god läkarvård överlever majoriteten av barnen. Men fortfarande händer det att spädbarn kommer hem från BB med allvarliga, oupptäckta hjärtfel. Det vill vi råda bot på. Till vår glädje finns alla ni runt om i landet som ger gåvor till forskningen. Det är ni som gör arbetet möjligt. Ett varmt tack riktar jag till var och en av er! Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN

4 Forskningens framsteg Svenska forskare samarbetar allt mer över specialist- och landgränser och man får en klarare bild över mekanismer som samverkar och vilka insatser som krävs för att en sjuk människa ska må bättre. I dag finns bevis för att flera till synes skilda sjukdomstillstånd har klara samband: Diabetes är en riskfaktor för sjukdomar i hjärta och kärl. Hjärtrytmrubbningar som förmaksflimmer kan orsaka stroke. En ny upptäckt är att personer med glutenintolerans, celiaki, tycks vara mer benägna att drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Upptäckter som dessa gör att det som tidigare var forskningsresultat kan omvandlas till förebyggande arbete i mötet mellan patient och läkare. Stort fokus inom forskningen ligger även på studier av människans allra minsta beståndsdelar, det vill säga våra gener, celler, proteiner och molekyler. Med förfinade metoder försöker forskarna påverka och hämma de ämnen som är skadliga, utveckla tester som avslöjar sjukdom och därtill stärka det som håller oss friska vårt eget immunförsvar. Hämning av skadliga ämnen Den viktigaste orsaken till kärlkramp och hjärtinfarkt är åderförfettning i kärlväggen, som i sin tur är kopplad till en kronisk inflammation i blodkärlen. Forskare har upptäckt att ämnet arginas har en negativ effekt på blodgenomströmningen i kärlen samt vid hjärtinfarkt. När ämnet blockeras förbättras blodgenomströmningen och skadan vid en infarkt minskar. Förhoppningen är att hitta en hämmande behandling. Högt blodtryck, hypertoni, är en känd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. 4 Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN 2012

5 Forskarnas samverkan räddar liv Allt fler svenska forskare delar erfar en heter och upptäckter med varandra. Hjärtnätverket Gertrud ger hjärtsjuka barn bättre vård. FOTO: ISTOCKPHOTO STEN JANSIN ANNA MOlANdER ISTOCKPHOTO 30 nya gener som ökar risken för högt blodtryck har identifierats och man har även upptäckt blodtrycksreglerande hormoner som ökar risken för både diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Kost- och livsstilsbehandlingar som kan påverka hormonnivåerna studeras. Hjärnans läkning efter stroke I Sverige drabbas årligen cirka personer av stroke. Vanligast är att blodkärlen till hjärnan täpps till av en blodpropp, i övriga fall beror slaganfal - let på en blödning i hjärnans vävnad. Förmaksflimmer är en vanlig hjärtrytmrubbning och en stor riskfaktor för stroke. I screening av äldre personer har forskare upptäckt att många lider av förmaksflimmer utan att veta om det. Genom att fortsätta undersöka utvalda befolkningsgrupper och erbjuda blodförtunnande läkemedelsbehandling vid tyst förmaksflimmer tror forskarna att sjukvården kan förebygga cirka 800 fall av stroke per år. Efter stroke ökar antalet kärlsammandragande receptorer mycket snabbt i hjärnans blodflöde. Upptäckten kan ha betydelse för hur stor hjärnskadan blir efter ett slaganfall. Förhoppningen är att hitta en behandling som kan hämma de kärlsammandragande receptorerna. Hjärnan har en naturlig förmåga att återhämta sig efter stroke och forskare undersöker om det går att förbättra läkningen ytterligare med hjälp av två olika cellterapier. I båda fallen används kroppsegna stamceller som återtransplanteras eller stimuleras. I experiment har stamcellerna ansamlats i det skade - drabbade området i hjärnan där nybildning av nervceller skett. Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN

6 Livsavgörande insatser Med bättre diagnostik och be hand ling kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för tjugo år sedan. Runt människor i Sverige lider av hjärtsvikt vilket innebär att hjärt - ats pumpförmåga fungerar dåligt. För att förbättra välbefinnandet och kontrollera sjukdomsförloppet studeras bland annat en speciell typ av pacemaker som stimulerar både höger och vänster hjärtkammare samtidigt, så kallad CRT. Man vill även veta om en kombination av andra övervakningsmetoder såsom tryck i hjärtat, vätskeansamling i lungor eller daglig mätning av kropps - vikten ger en bättre hjärtsviktsbehandling. Fokus på svåra hjärtsjukdomar För patienter med svår hjärtsvikt är hjärttransplantation en livräddande behand - ling. I dag råder brist på donerade organ, men en annan begränsande faktor är att endast drygt en tredjedel av de organ som erbjuds kan användas. Forskare har utvecklat en matematisk matchningsmodell som man tror kan öka antalet lämpliga organ och förbättra överlevnaden vid hjärttransplantation. Förhoppningen är att riskbedömningsalgoritmen även leder till kortare väntetider och mindre avstötnings- och infektionsproblem för de hjärttransplanterade patienterna. Kardiomyopatier är allvarliga sjukdomar i hjärtmuskeln och den vanligaste orsaken till hjärttransplantation. En stor del av dessa sjukdomar är ärftliga och därmed medfödda. I dag vet man att två gener orsakar kardiomyopatier och man har hittat mutationer i dem. I en annan studie riktar man in sig på kammararytmier som ökar risken för plötsligt hjärtstopp. Cirka 200 patienter med misstänkt eller säkerställd ARVC, arytmogen högerkammarkardiomyopati, och andra medfödda hjärtsjukdomar har undersökts med genetisk analys och klinisk undersökning. En ny mutation är identifierad och man vill utveckla ett snabbtest som fångar genetiska markörer vid utredning av drabbade patienter och anhöriga. 6 Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN 2012

7 FOTO: HåKAN FlANK ISTOCKPHOTO ANNA MOlANdER SuSANNE KRONHOlM Chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus är ytterst liten om den drabbade inte omgående får hjälp. I flera pilotstudier försöker man öka överlevnaden genom att sprida automat iska hjärtstartare (defibril - latorer) i samhället, utbilda fler yrkesgrupper inom räddningstjänsten i använd - andet av hjärtstartare samt anlita frivilliga SMS-livräddare som snabbt kan ta sig till platsen och hjälpa den som har drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Det visar sig nu att insatserna lönar sig. Fler liv kan räddas, därtill visar allmänheten stort intresse. Under 2011 har antalet livräddare vuxit från till personer. Målet är deltagare. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns hjärt- och kärlhälsa Män har en kraftigt ökad risk att drabbas tidigare i livet av åderförfettning, hjärt- och kärlsjukdom och pulsåderbråck i buken jämfört med kvinnor. En studie kan nu belysa att det finns ett samband mellan könshormonerna och risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Män med lägre nivåer av det manliga könshormonet testosteron löper högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom jämfört med män vars nivåer ligger i det övre skiktet. Sam bandet visar att normala nivåer av hormonet är en markör för god hälsa. Kvinnor har också testosteron och forskarna vill nu undersöka om nivåerna har viktiga effekter på kvinnors hjärta och kärl. Sömnstörningar i form av snarkning och upprepade andningsuppehåll, så kallad sömnapné, kan påverka hjärt- och kärlhälsan negativt. Flera forskare studerar hypoxi, bristande syrgashalt i kroppsvävnaderna, som uppstår vid sömnapné. Nya data hos män visar att hypoxi kan leda till insulinokänslighet, men att användning av den speciella andningsmaskinen CPAP tycks ge skydd mot den negativa utvecklingen. I studier med kvinnor ses ett samband mellan graden av hypoxi och inflammatoriska markörer i blodet, vilket kan påverka Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN

8 SÖKT/BEVILJAT BELOPP Sökt belopp av svenska forskare Beviljade medel av Hjärt-Lungfonden Fler gåvor behövs till forskningen. På så sätt kan vi rädda ett stort antal liv. hjärt- och kärlhälsan negativt. Forskare har även upptäckt ett speciellt protein som byggs upp i blodet vid sömnrubbningar. Det kan bli en möjlig markör som visar i vilken grad hypoxi är kopplad till sömnapné. Kroppens naturliga försvar Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en folksjukdom som ökar i Sverige och den vanligaste bakomliggande orsaken är rökning. Vid KOL finns en kron isk inflammation i luftvägarna, lungvävnaden förstörs och en stor utmaning för forskarna är att förstå vilka mekanismer som startar inflam ma - tionen och vävnadsombildningen. Studier visar att KOL-patienters lungor har en försämrad reparationsför - måga och att lungorna åldras snabbare än hos friska. En obalans mellan antioxidanter, som är en del av kroppens försvar, och oxidativ stress kan vara en bakomliggande orsak. Andra studier visar att kroppsegen antibiotika i lung ans vävnad bryts ned av inflammatoriska bakterier och skadliga enzymer. Inom samtliga studier försöker man finna behandlingsmetoder som stärker immunförsvaret. Patienter med svår astma får inte alltid tillräcklig hjälp av modern inhalationsbehandling. Forskare har upptäckt en dramatisk ökning av mastceller i lungans avlägsna alveolblåsor hos denna patientgrupp. Mastcellerna är dess - 8 Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN 2012

9 Små hjärtan kan också drabbas Lille Fabian Rost mår bra i dag tack vare världsunik teknik och modern kirurgi. FOTO: JONNy lindh utom förändrade och reagerar starkt på allergener. Dagens inhalationsmediciner når inte ut till lungornas perifera delar, men upptäckten har gett ny insikt om hur astma bör behandlas och förhoppningar om nya läkemedel. Under 2011 rapporterades nästan 600 fall av tuberkulos, tbc, i Sverige en minskning med 13 procent jämfört med De senaste åren har antalet fall minskat även globalt, däremot ökar fallen av multiresistent tbc något. Forskare arbetar intensivt med att finna nya tillförlitliga vaccin som stimu - lerar kroppens eget immunförsvar mot tbc. Tre typer av antigener studeras, varav en stärker försvaret särskilt effektivt. I en annan studie har forskare sett att en speciell kost tycks öka kväveoxidbildning (NO) i lungan och skynda på tillfrisknandet hos patienter med aktiv tbc. Resultaten pekar på att konventionell antibiotikabehandling tillsammans med stimulering av den naturliga immunreaktionen kan ha betydelse. Fler framsteg inom forskningen Om du vill veta mer om våra forskares framsteg gå in på vår hemsida Där finns populärvetenskapliga sammanfattningar som beskriver forskarnas upptäckter. Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN

10 Våra forskningsmål Hjärtinfarkt År 2007 dog cirka svenskar i akut hjärtinfarkt. Vårt mål var att halvera döds - talen på tio år. I dag dör cirka svens - kar i akut hjärtinfarkt varje år och vi räddar fler liv om året jämfört med år Stroke Ungefär svenskar drabbas varje år av stroke och hälften avlider eller blir svårt handikappade. Vårt mål är att halvera dessa siffror. Kvinnors hjärtsjukdom År 2007 dog cirka kvinnor i akut hjärtinfarkt. Vårt mål var att halvera döds - talen på tio år och därmed rädda kvinnors liv per år. I dag dör cirka kvinnor i akut hjärtinfarkt varje år och vi räddar fler kvinnor till livet jämfört med år KOL 1 av 12 vuxna svenskar har KOL. År 2007 dog cirka svenskar i KOL. Vårt mål var att halvera dödstalen på tio år. I dag dör cirka i KOL varje år och vi räddar 500 fler liv om året jämfört med år Barns hjärtsjukdom Varje månad skrivs 2 till 3 barn hem från BB med ett allvarligt hjärtfel som inte har uppdagats. Inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel. Kärlkramp Mer än svenskar lider av kärl - kramp. Vårt mål är att ingen ska behöva lida av detta. Hjärtsvikt Runt människor lider av hjärtsvikt. Varje år insjuknar Prognosen för hjärtsvikt är dålig och endast hälften av patienterna lever sex år efter diagnos. Vårt mål är att fördubbla dessa överlevnadsår med fullgod livskvalitet. Astma 1 av 10 svenskar har astma. Vårt mål är att kartlägga sjukdomsorsaken samt hitta ett botemedel. Hjärtrytmrubbningar Många människor lider av olika typer av rytmrubbningar. Enbart förmaksflimmer svarar för drabbade i Sverige. Vårt mål är att halvera sjukligheten i dessa sjukdomar. Plötsligt hjärtstopp Endast 500 av de människor som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp överlever. Vårt mål är att öka antalet överlevande till minst människor. Sömnapné 1 av 30 svenskar lider av andningsuppehåll under sömn. Sömnapné är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Vårt mål är att hitta behandlingsmetoder som minskar symptom och förhindrar sjukdom i hjärta och kärl. Tbc Varje år upptäcks cirka 600 nya fall av tuberkulos i Sverige. Vårt mål är att ta fram metoder för bättre diagnostik och behand - ling samt att utveckla ett nytt vaccin. 10 Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN 2012

11 Vem beslutar om forskningsanslagen? Innan Hjärt-Lungfonden delar ut medel till forskningsprojekt bedöms ansökningarna av fondens Forskningsråd. Personerna är först nominerade av landets medicinska fakulteter samt Svenska Läkaresällskapet, därefter utser Hjärt-Lungfondens styrelse ledamöterna. Forskningsrådet består av tjugo välmeriterade forskare inom hjärt-, kärl och lungområdet, och de är verksamma runt om i Sverige. Ordförande under den aktuella mandatperiod - en är professor Jan Nilsson. Professor Kjell Larsson är vice ordförande. För att bedömningarna ska göras korrekt använder ledamöterna i Forskningsrådet ett speciellt poängsystem och man tillämpar även ett strikt regelverk som är till för att undvika jäv, det vill säga partiskhet. Om du vill läsa mer om bedöm nings - processen, vem som sitter i Hjärt- Lungfondens Forskningsråd och i de olika kommittéerna, se vår hemsida: www hjart-lungfonden.se Via vår hemsida kan du även ge en gåva för att stödja forskningen. Box 5413, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel: Fax: Organisationsnummer: Projektgrupp: Birgit Eriksson, Hjärt-Lungfonden Grafisk form: Ingrid Bärndal, Konkret Skribent: Elisabet Tapio Neuwirth, red.media Tryck: Edita, Västerås 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdom arna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt infor merar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksam heten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg och bg Hjärt-Lungfonden FORSKNINGSRAPPORTEN

12 Forskning är livsviktigt! Tack vare forskningens framsteg kan vi rädda liv, minska lidandet och ge fler friska år. Hjärt-Lungfonden stöder högkvalitativ svensk forskning inom hjärt-, kärloch lungområdet. Vi tycker att det är viktigt att de medicinska resultaten snabbt kommer till praktisk användning inom sjukvården. Med hjälp av alla generösa gåvor från privatpersoner och företag är detta möjligt! FoTo: peter westrup Stöd forskningen ge en gåva Stöd forskningen ge en gåva Hjärt-Lungfonden finansierar i dag huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i sverige delade vi ut rekordbeloppet 167 miljoner kronor till hjärt- och lungforskare i sverige. Det är 7 miljoner mer än året innan. Dessvärre räcker pengarna bara till att stödja cirka 15 procent av sökt belopp. Insamlingskonto pg och bg För mer information och statistik kring Hjärt-Lungfondens forskningsfinansiering, se vår hemsida Tillsammans besegrar vi hjärt-lungsjukdom

Forskningsrapporten 2013

Forskningsrapporten 2013 Forskningsrapporten 2013 Det senaste inom hjärt-lungforskningen Hjärt-Lungfondens forskningsområden Hjärtinfarkt Stroke Kvinnors hjärtsjukdom KOL Barns hjärtsjukdom Kärlkramp Hjärtsvikt Astma Hjär tr ytmrubbningar

Läs mer

Forskningsrapporten 2014

Forskningsrapporten 2014 Forskningsrapporten 2014 Forskning är livsviktigt! FOTO: HA KAN FLANK Tack vare forskningens framsteg kan vi rädda liv, minska lidande och ge fler människor fler friska år. Hjärt-Lungfonden stöder högkvalitativ

Läs mer

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Ökad överlevnad i hjärtinfarkt en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Hjärt-Lungfonden april 2013 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens

Läs mer

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig:

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Effektrapport 2015 Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Innehåll 1 Om Hjärt-Lungfonden... 1 2 Vad vill Hjärt-Lungfonden uppnå?... 1 3

Läs mer

Immunceller avgör behandling. Forskningsrapporten 2015. Jonas Erjefält forskar om KOL. Fler unga drabbas av hjärtsvikt. På väg mot 5 000 undersökta

Immunceller avgör behandling. Forskningsrapporten 2015. Jonas Erjefält forskar om KOL. Fler unga drabbas av hjärtsvikt. På väg mot 5 000 undersökta Forskningsrapporten 2015 Ny studie Fler unga drabbas av hjärtsvikt SCAPIS igång På väg mot 5 000 undersökta Jonas Erjefält forskar om KOL Immunceller avgör behandling Nästan alla är drabbade I Sverige

Läs mer

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Hjärtsjukdom. Vår tids stora folksjukdom. I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom. Fyra av tio

Läs mer

Hjärtinfarkt i Sverige

Hjärtinfarkt i Sverige Hjärtinfarkt i Sverige drabbade och avlidna i akut hjärtinfarkt sedan 1990 Hjärt-Lungfonden November 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Barnen med hjärtfel behöver forskning

Barnen med hjärtfel behöver forskning Barnen med hjärtfel behöver forskning Ledande experter om vården av barn med hjärtfel och vikten av forskning kring medfödda hjärtfel Hjärt-Lungfonden, den 14 februari 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904

Läs mer

Sammanfattning av Dag för genombrott

Sammanfattning av Dag för genombrott Sammanfattning av Dag för genombrott Stockholm 1 juni SÅ MÅR STOCKHOLM SCAPIS GER SVAR I överlag tycker Tomas Jernberg, professor och ansvarig för SCAPIS Stockholm är hälsan är god hos Stockholmarna i

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Hjärt-lungsjukdomarnas många ansikten. Effektrapport 2016

Hjärt-lungsjukdomarnas många ansikten. Effektrapport 2016 Hjärt-lungsjukdomarnas många ansikten Effektrapport 2016 Hjärt-lungsjukdomarnas många ansikten Effektrapport 2016 Effekten av vår forskning Detta är några av hjärt-lungsjukdomarnas många ansikten som tack

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Lär dig mer om stroke och rädda liv!

Lär dig mer om stroke och rädda liv! Sommar i september Vilken sommar vi fick, hörrni! Och än verkar den inte vara slut... Härligt! Vi har haft ett lite väl långt sommaruppehåll från nyhetsbreven men är säkra på att du inte saknat oss förrän

Läs mer

Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden. STROKE en folksjukdom. Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader

Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden. STROKE en folksjukdom. Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader Forskningsföreläsning Hjärt-Lungfonden STROKE en folksjukdom Östersund 2013-02-18 Eva-Lotta Glader Innehåll Vad är stroke? Hur kan vi behandla? Hur går det sen? Forskning Stroke och läkemedelsföljsamhet

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor

Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor Hjärt-Lungfondens bidrag till svensk forskning 2012 Hjärt-Lungfonden December 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Ronnie Willenheimer Docent i kardiologi, Lunds Universitet Medicinsk chef, Hjärtkärl-kliniken Potentiell intressekonflikt: Försörjning huvudsakligen

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

20 år av framgångsrik hjärnforskning

20 år av framgångsrik hjärnforskning 20 år av framgångsrik hjärnforskning Var tredje svensk kommer att drabbas av en hjärnsjukdom Cirka 100 000 människor i Sverige lider idag av Alzheimers sjukdom, var 17:e minut drabbas någon av stroke och

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t.

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Tony Larsson 8p Nils Nyhlin 9p Peter Engfeldt 6p Torbjörn Noren 17p Magnus Johansson 8p Katarina Palm 8p

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND Den medicinska forskningen ligger mig varmt om hjärtat. Du kan stödja detta livsviktiga arbete med att ge en gåva. SVERKER OLOFSSON Samhällsengagerad journalist och hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

Läs mer

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Celler & DNA Vår kropp är uppbyggd av ~100 000 miljarder celler I cellen

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Våra ställningstaganden:

Våra ställningstaganden: SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM 2013-2016 PATIENTENS RÄTT TILL VÅRD OCH REHABILITERING Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas bästa möjliga vård, medicinering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser.

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

STÖD FORSKNING OM STROKE

STÖD FORSKNING OM STROKE STÖD FORSKNING OM STROKE Bestäm själv forskningsområde i samarbete mellan STROKE- SJUKDOMEN Stroke är en folksjukdom. Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige och ca en halv miljon berörs (patienter,

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Handlingsplan vid värmebölja Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Innehåll 1 Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom ordinärt boende, hemsjukvård samt särskilt boende

Läs mer

Gertrud räddade Fabians liv. Forskning för hälsa. rena kärl. Sverige exporterar fysisk aktivitet på recept. Hjärtfelet upptäcktes i tid

Gertrud räddade Fabians liv. Forskning för hälsa. rena kärl. Sverige exporterar fysisk aktivitet på recept. Hjärtfelet upptäcktes i tid 10-ÅRSJUBILEUM! Forskning för hälsa NUMMER 1/2012 TEMA KVINNA OCH BARN Hjärtinfarkt trots rena kärl BETABLOCKERAREN FYLLER 50 ÅR Sverige exporterar fysisk aktivitet på recept Hjärtfelet upptäcktes i tid

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good Öppna Jämförelser 2016 Säker vård FoU-delegationen 2017-01-24 Lars Good Öppna jämförelser av säker vård - Innehåll Ett urval om 52 indikatorer presenteras på landstingsnivå Publiceras 24 januari. 1. Vårdskador

Läs mer

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ZAVEDOS , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (5) ZAVEDOS 9.6.2016, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp

Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Fristående kurs Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp Kurs: M0053H Lärare Moment Fråga Max poäng Dan Lundblad Jonas Millgård

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer