Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60"

Transkript

1 KK-stiftelsen > <( Sammanträdesdatum PROTOKOLL Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60 Christina Ullenius, ordförande Ola Asplund 1-4 samt 5 p 21/13-29/13, 31/13, 6 Lena Blomberg Eva Cederbalk Bengt-Olof Elfström 5 p 21/13-31/13, 6 Maria Khorsand Leif Larsson 1-4 samt 5 p 21/13-26/13, 28/13-31/13, 6 Britta Lundgren Margareta Norell Bergendahl 1-4 samt 5 p 21/13-26/13, 28/13-29/13, 31/13, 6 Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Anders Ahl 5 p 21/13-26/13, 28/13-31/13 Stefan Östholm 5 p 21/13, 24/13-27/13 Mats Waltré 5 p 26/13 Gunnar Hesse, Styrelseakademien 5 p 31/13 Anders Jörnesten, personalrepresentant 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Britta Lundgren utsågs att, jämte ordförande och vd, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll Protokollen från mötet den 25 mars 2013 resp. 7 maj 2013 (per capsulam) godkändes.

2 4 Jäv Leif Larsson anmälde jäv avseende 5 p. 27/13 11, dm , dnr , dnr Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende 5 p. 27/13 dnr Ola Asplund och Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende 5 p. 30/13. 5 Ärenden för behandling 21/13 Vd-rapport Utöver utsänd rapport informerade vd om att programmet Institute Excellence Centers (som drivits tillsammans med Vinnova m.fl.) ska utvärderas. Åtta center har verkat i sex år med gemensam finansiering, deltagare har varit forskningsinstitut och företag. Ämnesområdena har varit skilda. Programmet har nu avslutats. I samband med detta nämnde vd att hon kommer att skicka rapporten "Measuring the Economic Effects of Companies Collaborating with the University of Copenhagen" samt en sammanfattning av Vinnovas utvärdering av kompetenscentra till styrelsen. Styrelsen konstaterade att ett lärosäte, Mälardalens högskola, varit särskilt framgångsrikt när det gäller att få projektstödsmedel beviljade från KK-stiftelsen. Styrelsen diskuterade kort vad som kan göras för att andra nya lärosäten också ska kunna förbättra sina ansökningar och använda stiftelsens utlysningar på ett strategiskt sätt. Vd nämnde att KK-stiftelsens ledning regelbundet har dialoger med lärosätenas ledningar, att alla lärosäten bjuds in till två årliga lanseringar av utlysningar samt att medarbetare på KK-stiftelsen åker ut och informerar om programmen. Stefan Östholm rapporterade om det utvecklingsarbete som genomförs i kansliet avseende området Avancerad kompetensutveckling. Arbetet påbörjades i september 2012 efter beslut i styrelsen. Arbetet syftar till att förbättra och utveckla programutbudet så att de bättre kan användas i högskolornas strategiska planering. Avancerad kompetensutveckling hänger starkt samman utvecklingen av forskningen inom definierat område. I vd-rapporten på sid 5 visas de olika programformerna. Anders Ahl rapporterade om marknadsvärdet på stiftelsens kapital den 31 maj Värdet uppgick till ca 7,5 miljarder kr. Sedan årsskiftet har värdet ökat med drygt 500 mnkr. Avkastningen är 9,3 %. Under juni månad har marknadsvärdet minskat något. Sedan årets start har aktier nettosålts för ca 180 mnkr. En fråga hade ställts från styrelsen om hur neddragningar av personal på kansliet påverkat arbetssituationen för kvarvarande personal. Vd redogjorde för detta i vd-rapporten samt redovisade de två dokumenten Arbetsmiljöpolicy resp. Mångfaldsplan. att godkänna vd-rapporten och dokumenten Arbetsmiljöpolicy resp. Mångfaldsplan

3 22/13 Anmälan av protokoll från Kapitalutskottet Protokollet från kapital utskottets sammanträde den 21 maj 2013 anmäldes. 23/13 Anmälan av beslut av kapitalutskottet om undantag från placerinsspolicyn Kapitalutskottet har beslutat att göra ett undantag från placeringspolicyn och tillåta att andelen alternativa investeringar (hedgefonder) får uppgå till högst 20 % av det totalt förvaltade kapitalet (f. n. 15 %). Motivering till beslutet framgår av protokoll från utskottets sammanträde den 21 maj 2013, se p. 22/13 ovan. 24/13 Anmälan av beslut om OH till projekt inom Expertkompetens för innovation Genom ett förbiseende hade inte till påslag för OH-kostnader inkluderats i det per capsulam beslut som styrelsen fattade avseende rubricerade projekt den 7 maj Styrelseordföranden fattade ett tilläggsbeslut om täckande av OH-kostnader. att godkänna ordförandens beslut om tillägg för OH-kostnader, kr, till projektet PROMPT - Professionell masterutbildning i programvaruteknik dnr /13 Beslut om stöd till Gjutmagistern 3.0 vid Högskolan i Jönköping Jönköpings tekniska högskola har inkommit med två ansökningar, en inom programmet Expertkompetens för innovation och en inom IT i högre utbildning. Ett överlapp finns mellan ansökningarna. Efter dialog med högskolan har en reviderad projektplan inkommit, baserad på de två ansökningarna. Bedömargrupperna för resp. program har uttalat sig positivt om båda de ursprungliga ansökningarna. I den reviderade projektplanen har synpunkter från bedömargrupperna tagits om hand. Vd rekommenderar stöd till projektet Gjutmagistera 3.0 och avslag (formellt) till ansökan Gjutet 3.0, dnr avsätta högst kr ur den ekonomiska ramen Expertkompetens för innovation, (KUB) till projektet Gjutmagistern 3.0, dnr vid Jönköpings tekniska högskola 2. avslå ansökan Gjutet 3.0, dnr uppdra till vd att inleda förhandling med Jönköpings tekniska högskola om stödet till projektet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 26/13 Beslut om stöd till Forskarskola ITS-EASY+ vid Mälardalens högskola I stiftelsens verksamhetsplan för finns angivet att arbete ska påbörjas inom programformen Företagsforskarskolor. Inom ramen för arbetet har ett förslag tagits fram att befintliga företagsforskarskolor som startade 2011 ska kunna ta in ytterligare en grupp doktorander. Forskarskolor som startade 2012 har redan den möjligheten. Aktuella företagsforskarskolor från 2011 är ITS EASY vid Mälardalens högskola och Vipp vid Karlstads universitet. Ansökningar har inkommit från båda lärosätena. Efter hearing gick

4 ITS EASY:s ansökan (som avser 9 doktorander) vidare till bedömning av bedömargruppens ordförande Kyösti Tuutti. Forskarskolan som helhet är bedömd vid den ursprungliga ansökan. Kyösti Tuutti rekommenderar stöd till ansökan och vd instämmer i hans bedömning. 1. avsätta högst kr ur den ekonomiska ramen Företagsforskarskolor (KUB) till projektet ITS-EASY+ vid Mälardalens högskola, dnr uppdra till vd att inleda förhandlingar med Mälardalens högskola om stödet till projektet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 27/13 Beslut om stöd till projekt inom programmet SIDUS Programmet SIDUS syftar till att stödja forskning som genomförs tillsammans av nya lärosäten och forskningsinstitut. Finansieringen av programmet hämtas från stiftelsens område IT- Främjande av informationsteknologi. Forskningen ska behandla frågor som gemensamt formulerats av de sökande parterna och frågorna ska ha relevans för näringslivets långsiktiga kunskapsbehov. Utlysningen av programmet var riktad till de fem sökanden som beviljats planeringsbidrag under Ansökningarna har bedömts såväl genom peer review som av den utsedda bedömargruppen. Bedömargruppen har rekommenderat avslag till ansökningarna , och samt rekommenderat stöd till och Vd instämmer i bedömargruppens rekommendationer. 1. avslå ansökningarna effektiv vård och omsorg via semantisk interoperabilitet vid Örebro universitet, Pålitliga virtuella mjukvarusystem vid Swedish Institute of computer Science AB samt Internet of Sports - Prestation och Upplevelse vid Swedish Institute of Computer Science AB 2. avsätta kr inkl. OH kr till projektet "TOCSYC: Testning av kritiska egenskaper i komplexa system" vid Mälardalens högskola, dnr , ur den ekonomiska ramen SIDUS (IT) 3. avsätta kr inkl. OH till projektet" READY - Forskningsmiljö för Internet med låg fördröjning" vid Swedish Institute of Computer Science AB, dnr ur den ekonomiska ramen SIDUS (IT). 4. uppdra till vd att inleda förhandlingar om stödet till projekten med Mälardalens högskola resp. Swedish Institute of Computer Science AB. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Leif Larsson deltog inte i besluten avseende dnr , dnr , dnr Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet avseende

5 28/13 Beslut om förordnanden för förtroendevalda revisorer Enligt 15 i stiftelsens stadgar ska stiftelsen ha två revisorer varav en ska vara auktoriserad. Stiftelsen har PwC som revisionsbyrå och auktoriserade revisorn Ulrika Granholm Dahl som huvudrevisor. Avtalet med PwC gäller t.o.m. 24 augusti Förre riksdagsdirektören Anders Forsberg har varit förtroendevald revisor på KK-stiftelsen sedan 1990-talet och förre ordföranden i TCO Sture Nordh hans suppleant sedan Båda är förordnade t.o.m. 30 juni 2013 och föreslås nu få förlängt förordnande under ett år. 1. utse Anders Forsberg till revisor för KK-stiftelsen under tiden 1 juli juni utse Sture Nordh till suppleant för Anders Forsberg under tiden 1 juli juni arvode ska utgå till revisor resp. revisorssuppleant med kr vardera. 29/13 Information om regeringens beslut om ledamöter i KK-stiftelsens styrelse från den 1 juli 2013 Det konstaterades att regeringen ännu inte fattat beslut om att utse ledamöter till KKstiftelsens styrelse. 30/13 Beslut om ledamöter i KK-stiftelsens styrelse från den 1 juli 2013 I enlighet med 5 i stiftelsens stadgar har förslag till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse lämnats, via KV A, från de organisationer/motsv. som har att föreslå sju ledamöter till styrelsen. Förslaget är: Föreslagen av Namn Titel Akademierna (IVA och Ola Asplund Utredningschef IF Metall KVA) Akademierna (IVA och KVA) Björn Sundell FoU konsult, tidigare vd Stiftelsen Lantbruksforskning Akademierna (IVA och KVA) SUHF (Sveriges universitet och högskolor) SUHF (Sveriges universitet och högskolor) Samordningsgruppen (myndighetschefer VR, FAS, FORMAS, VINNOVA) Gunnar Wetterberg Kajsa Eliegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Lars Ekedahl Historiker, författare, f.d. samhällspolitisk chef SACO Professor i Teknik och social förändring, Linköpings universitet Professor i Automation, Chalmers tekniska högskola Samordnare extern forskning, ABB Professor kemisk ytfysik, f d rektor Högskolan Väst

6 Från nuvarande styrelse har inkommit förslag att utse Margareta Norell Bergendahl, professor i Integrerad produktutveckling, vice rektor, Kungliga tekniska högskolan, till ledamot i KKstiftelsens styrelse från den 1 juli Samtliga förslag avser tiden 1 juli juni till ledamöter i KK-stiftelsen styrelse utse Ola Asplund (förlängning) Björn Sundell Gunnar Wetterberg Kajsa Ellegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Lars Ekedahl Margareta Norell Bergendahl (förlängning) samtliga för perioden 1 juli juni kalla de nya styrelseledamöterna till ett konstituerande möte torsdagen den 27 juni kl på KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan om regeringen utser ledamöter till styrelsen v.25 kalla även dessa till det konstituerande mötet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ola Asplund och Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet i p 1. 31/13 Utvärdering av styrelsearbetet Gunnar Hesse från Styrelseakademien föredrog den genomförda utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelsen diskuterade utvärderingen och ansåg att följande skulle föras vidare till den nya styrelsen: arbeta mer med omvärldsanalys (utöver högskolorna) lägga in tid för reflektion över arbetet i styrelsen i slutet på varje möte på sikt utarbeta form för utvärdering av vd:s arbete 6 Mötets avslutande Ordföranden tackade ledamöterna för deras insatser i styrelsen under den gångna mandatperioden. Ett tack riktades också till vd och kansliet. Vid protokollet: Eva Högström

7 Justeras: Christina Ullenius Britta Lundgren

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer