Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell"

Transkript

1 KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan Kerstin Eliasson, ordförande Ola Asplund p. 46/14-53/14 Lars Ekedahl Kajsa Eliegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Margareta Norell Bergendahl Gunnar Wetterberg Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl Olle Vogel, personalrepresentant Eva Cederbalk Björn Sundell 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Helena Malmqvist utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll 42/14 Föresående mötesprotokoll Protokollet från den 20 maj 2014 godkändes. 4 Jäv Inget jäv anmäldes.

2 5 Ärenden för behandling 43/14 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Madelene Sandström redogjorde för de viktigaste ärendena på kapitalutskottets sammanträde den 29 augusti Styrelsen diskuterade kort de låga räntorna, och ev. nedsideskydd för aktieportföljen. Protokollet var vid sammanträdet ej formellt justerat. I anslutning till denna punkt redogjorde Anders Ahl för förvaltningsresultatet t.o.m. augusti. Den 29 augusti 2014 var marknadsvärdet på kapitalet ca 8,2 miljarder kr. Den totala avkastningen är 7,13 %. 44/14 Strategiska frågor Horizon 2020 Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj 2014 att avvakta utvecklingen vad gäller finansiering från EU direkt till företag inom ramprogrammet. Styrelsen tog nu åter upp diskussionen med anledning av att svenska företag redan nu börjar söka medel från programmet som exv. innebär fullständig finansiering av en doktorand och handledare från företaget. VD konstaterade att för KK-stiftelsen gäller för ändamålet 1 b Forskning vid mindre och medelstora högskolor det som framgår av stadgarna, dvs. att näringslivet ska medfinansiera stiftelsens satsningar med minst lika mycket som stiftelsen. Stiftelsen kan härvidlag inte "konkurrera" med ramprogrammet vad gäller finansiering. Frågan berör i första hand de statliga forskningsfinansiärerna, framför allt Vinnova. Styrelsen uppdrog till VD att kontakta Vinnovas generaldirektör och andra forskningsfinansiärer i ovannämnda fråga. Målgrupp för stiftelsens satsningar Styrelsen påbörjade vid sammanträdet den 20 maj 2014 en diskussion om målgruppen för stiftelsens satsningar. Utgångspunkten för diskussionen var tidigare styrelsers beslut dels om målgrupp för ändamålet 1 b i stadgarna "Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet" dels om att stiftelsens satsningar inom området 1 a "Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringslivet och universitet, högskolor och forskningsinstitut" också ska riktas mot samma målgrupp. Målgruppen utgörs av 4 universitet och 12 högskolor, dock ej de s.k. specialhögskolorna inom utgiftsområde 16 i regeringens budget (Konstfack, Kung. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Försvarshögskolan, GIH). Styrelsen diskuterade huruvida specialhögskolorna skulle ingå i målgruppen för stiftelsens satsningar. För att komma ifråga för stiftelsens stöd fordras för 1 a att lärosätet har examinationsrätt (master, lic- och doktorsnivå) och för 1 b att lärosätet (förutom examinationsrättigheter) samverkar med näringslivet på så sätt att näringslivet bidrar med lika mycket som stiftelsen. Styrelsens bedömning är att specialhögskolorna bör kunna ingå i stiftelsens målgrupp och således inbjudas till utlysningarna av programmen inom 1 a och b samt de satsningar som finansieras inom området IT. Samma kriterier och villkor i programmen som för den övriga målgruppen ska gälla.

3 Styrelsen beslutade att 1. följande lärosäten ska ingå i stiftelsens målgrupp för program inom ändamålen 1 a och b: Blekinge tekniska högskola (BTH) Högskolan Dalarna (Du) Högskolan i Borås (Hb) Högskolan i Gävle (HiG) Högskolan i Halmstad (HH) Högskolan i Jönköping (HJ) Högskolan i Kristianstad (Hkr) Högskolan i Skövde (HiS) Högskolan Väst (Hv) Karlstads universitet (KaU) Linnéuniversitetet (Lnu) Malmö högskola (Mah) Mittuniversitetet (MiUN) Mälardalens högskola (Mdh) Södertörns högskola (Sh) Örebro universitet (OrU) Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan Stockholms konstnärliga högskola Försvarshögskolan GIH 2. frågan om målgruppen för stiftelsens satsningar ska åter tas upp till diskussion om ca ett år utifrån resultat 3. specialhögskolorna ska inbjudas till stiftelsens lansering av höstens utlysningar den 17 september Punkten om målgruppen för stiftelsens satsningar förklarades omedelbart justerad. Definition av näringslivsbegreppet Diskussionen sköts upp till ett kommande möte. Samverkan med näringslivet inom KUB-området För ändamålet 1 a Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringslivet och universitet, högskolor och forskningsinstitut anges att stiftelsen ska "finansiera utbildning på doktors- licentiat- och magisternivå, särskilt sådan som kan ske i samverkan med företag. Hur ska stiftelsen tolka "samverkan med företag"? I nuläget tolkar stiftelsen samverkan som ett spektra från engagemang till motfinansiering. Endast inom programmen Företagsforskarskolor och Lic-skola förekommer kontanta bidrag från näringslivet, då framföra allt som lön till sina egna anställda. Styrelsen diskuterade frågan. Någon ändring av tolkningen av "samverkan med företag" är inte aktuell för närvarande.

4 Användningen av medel inom finansieringsområdet IT En redovisning av nu pågående program inom området var utsänd. Förslag om ytterligare satsningar finns i den preliminära verksamhetsplanen, se p. 46/14. 45/14 Planeringshorisont for stiftelsens verksamhet En del av stiftelsens verksamhet är evig - stöd till forskning vid de lärosäten som omfattas av ändamålet i lb. Övriga områden (kunskapsöverföring (KUB), främjande av informationsteknologi (IT) samt omstrukturering av forskningsinstitut (Fl)) har tidigare styrelser beslutat ska ha en planeringshorisont för verksamheten till De har också beslutat att planeringshorisonten regelbundet ska ses över. Till planeringshorisonten är kopplad en långtidsbudget för projektstöd. En översyn har gjorts av planeringshorisonten. Eva Högström redovisade de gjorda beräkningarna av tillgängligt kapital samt förslag till förlängd planeringshorisont inkl. budget för projektstöd för åren Styrelsen diskuterade behovet av en planeringshorisont samt vad som händer efter det att finansieringen upphört inom de berörda områdena. Styrelsen konstaterade att en planeringshorisont och de olika finansieringsområdena bör ses över regelbundet med hänsyn till tillgängligt kapital och utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljöerna inom de berörda lärosätena. Styrelsen beslutade att 1. planeringshorisonten för finansieringsområdena KUB, Fl och IT ska vara planeringshorisonten regelbundet ska ses över i samband med verksamhetsplaneringen 3. planerad långtidsbudget för beslut om projektstöd totalt för åren ska vara (mnkr): /14 Prel. Verksamhetsplan for En preliminär verksamhetsplan med verksamhetens huvudsakliga inriktning under den kommande treårsperioden var utsänd. VD sammanfattade innehållet i planen. Den övergripande inriktningen av verksamheten ändras inte. Syftet är att bygga upp starka, profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer vid de lärosäten som utgör stiftelsens målgrupp. Det är VD:s uppfattning att lärosätena behöver ha en förutsägbar utlysningsplan med program där de kan planera in ansökningar, upparbeta sina näringslivskontakter, planera rekryteringar m.m. VD föreslår i planen en utökad satsning inom finansieringsområdet IT. För närvarande pågår två program inom området, SIDUS och IT i högre utbildning. VD:s förslag innebär att satsningen på IT i högre utbildning utökas.

5 Styrelsen beslutade att 1. uppdra till VD att ta fram förslag till en utökad satsning på programmet IT i högre utbildning. Förslaget ska presenteras för styrelsen i mars den utökade satsningen ska ligga utanför den ordinarie beslutsbudgeten 3. ställa sig bakom inriktningen i den preliminära verksamhetsplanen 4. uppdra till VD att komplettera avsnittet om KK-stiftelsens roll med en beskrivning av hur stiftelsens program passar in i lärosätenas totala planering av verksamheten (till den slutliga versionen av verksamhetsplanen som beslutas av styrelsen den 8 december 2014), 47/14 VD:s rapport Utöver utsänd rapport informerade VD om att programmet SIDUS är under beredning. Förslag till beslut kommer att föreläggas styrelsen vid mötet den 8 december. VD informerade också om att två lärosäten anmält intresse för att delta i kvalificeringsprocessen för programmet KK-miljö. Kvalificeringsprocessen pågår under ca ett år och lärosätet får då stöd från KK-stiftelsen för att bygga upp sin kvalitetssäkringsprocess. Vad gäller årets budget för beslut om projektstöd bedömer VD att besluten kan komma att gå över den beslutade ramen. År utnyttjades inte hela beslutsramen, detta utrymme bör användas för årets beslut. Den stora utvärderingen av programmen HÖG - forskningsprojekt samt Forskningsprofiler som utförs av DAMVAD AS har nu resulterat i en preliminär beskrivning av den vetenskapliga effekten av satsningarna. Ytterligare analys av effekterna för de deltagande företagen tillkommer. En kort presentation av den hittills genomförda utvärderingen kommer att ske vid 20-års-jubiléet på Moderna muséet den 29 oktober. Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport. 48/14 Nivåändringar i programmen Forskningsprofiler och Företassforskarskolor Programmet Forskningsprofiler har haft samma maximala sökbelopp om 30 mnkr (+ OH) under närmare 20 års tid. En höjning motiveras bl.a. av att lönekostnaderna ökat väsentligt under denna tid. Utlysningarna bör framgent ha ett sökintervall mellan mnkr. Vad gäller programmet Företagsforskarskolor finansierar KK-stiftelsens idag doktoranderna med högst 1,5 mnkr (exkl. OH)/doktorand. Dessa medel används för drift av företagsforskarskolan och för doktorandkostnader i form av lön bl.a. Beloppet innebär att ett företag för en yngre medarbetare som blir doktorand har c:a 50 % medfinansiering. För en doktorand som har haft en längre anställningsperiod (och högre lön) är KK-stiftelsens finansiering ofta betydligt lägre än 50 %. Beloppet per doktorand bör höjas till 1,8 mnkr (exkl. OH). KKstiftelsens bidrag skulle då närma sig 50 %. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de föreslagna nivåförändringarna inom programmen Forskningsprofiler och Företagsforskarskolor. Nivåförändringarna genomförs från och med utlysningen hösten 2014.

6 49/14 Riktlinjer för hållbara investeringar Kapitalutskottet har, enligt beslut av styrelsen, den formella rätten att besluta om stiftelsens riktlinjer för hållbara investeringar. I samband med översynen av samtliga styrdokument inom kapitalförvaltningen har kapitalutskottet diskuterat om det inte bör vara styrelsen som beslutar om dessa riktlinjer. Hållbarhetsfrågorna har fått allt större betydelse och stiftelsen har en hög ambitionsnivå inom området. Kapitalutskottet har fått i uppdrag att se över innehållet i de riktlinjer för hållbara investeringar som beslutades i december Utskottet har bett om längre tid för att komma med förslag till reviderade riktlinjer. Styrelsen konstaterade att frågan om hållbara investeringar är komplex. Det finns flera möjliga investeringsstrategier. Stiftelsen har begränsade resurser för undersökningar av bolag i aktieportföljen m.m. En möjlig strategi skulle kunna vara att avsätta viss del av aktieportföljen efter det att s.k. positiv screening genomförts, d.v.s. en screening där man letar efter bolag som har väl utvecklat hållbarhetsarbete och som tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Styrelsen beslutade att 1. styrelsen fortsättningsvis ska besluta om riktlinjerna för hållbara investeringar 2. ge kapitalutskottet ytterligare tid för översynen av riktlinjerna- 50/14 Rapport ang, kontakt och dialog med lärosätena Styrelsen uppdrog vid sitt förra sammanträde till Lars Ekedahl och Madelene Sandström att lämna förslag till hur kontakterna med högskolorna kunde förbättras (särskilt de som inte söker medel från KK-stiftelsen). Lars Ekedahl redovisade det utförda uppdraget. Hans uppfattning är att KK-stiftelsen har ett väl fungerande system för kontakter och dialoger med lärosätena. Utlysningsplan en är treårig och möjliggör för lärosätena att planera sina ansökningar. Engagemang finns från stiftelsen vad gäller de mer avancerade programmen. Några lärosäten söker i mindre utsträckning medel från stiftelsen då de har en annan inriktning på sin verksamhet än den som vanligen stöds från KK-stiftelsen. Detta är ett val de gjort som ska respekteras. Styrelsen instämde i Lars Ekedahls uppfattning och ansåg att stiftelsens kontakter med lärosätena fungerar bra. KK-stiftelsen ska fortsätta att vara öppen och inkluderande vid kontakter med lärosätena. företagsforskar 51/14 Rapport om KK-stiftelsens företagsforskarskolor Stefan Östholm presenterade rapporten "Det bästa av två världar", om tre skolor som fått stöd av KK-stiftelsen. 52/14 Sammanträdesdatum 2015 Styrelsen beslutade att sammanträdesdatum 2015 ska vara Tisdagen den 24 mars kl Fredagen den 12 juni kl Tisdag - onsdag september från lunch till lunch med besök vid Mittuniversitetet Måndagen den 7 december kl

7 53/14 Uppgifter for de förtroendevalda revisorerna Thomas Östros och Birgit Erngren Wohlin (suppleant) är KK-stiftelsens förtroendevalda revisorer sedan den 1 juli De genomför sitt granskningsarbete tillsammans med den auktoriserade revisorn. Den auktoriserade revisorns arbete (granskning av den löpande förvaltningen, bokslutsgranskningen samt styrelsens förvaltning) genomförs i enlighet med lagar och rekommendationer. I detta arbete finns relativt litet utrymme att granska stiftelsens kärnverksamhet (de utlysta programmen, resultatet av projekten och formerna för det beviljade stödet m.m. i relation till stiftelsens stadgar och stiftelselagen). Styrelsen ansåg att det vore önskvärt att de förtroendevalda revisorerna kunde ägna del av sin tid åt kärnverksamheten och dess relevans givet stadgarnas ändamål (givet att revisorerna alltid har rätt att själva bestämma om granskningens innehåll). Styrelsen beslutade att uppdra till vd att framföra ovannämnda önskemål till de förtroendevalda revisorerna. 6 Övriga frågor Ordföranden efterfrågade synpunkter på det studiebesök vid Högskolan Väst som genomförts innan styrelsemötet. Styrelsen ansåg att det var värdefullt att träffa representanter för de lärosäten som fått stiftelsens stöd och ser gärna ett ytterligare besök vid mötet i september nästa år. En punkt som då bör tas upp är hur KK-stiftelsens program passar in i lärosätets totala verksamhet. Vid protokollet Eva Högström Justeras HeJ^: na Malmqvist

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 25 maj 2010 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Dan Henningson (punkt 1 t.o.m. punkt 13) Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer