KKstiftelsen ) <( PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum KK-stiftelsen. Plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KKstiftelsen ) <( PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum 2014-03-25. KK-stiftelsen. Plats"

Transkript

1 KKstiftelsen ) <( Sammanträdesdatum PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Personalrepresentant KK-stiftelsen Kerstin Eliasson, ordförande Ola Asplund Eva Cederbalk Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Margareta Norell Bergendahl Björn Sundell Gunnar Wetterberg Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Ulf Hall Anders Ahl Benny Johander p. 3/14 Linda Gustavsson p. 4/14 Anders Jörnesten p. 5/14 Ulrika Granholm Dahl p 3/14 Anders Forsberg p. 3/14 Sture Nordhp. 3/14 Björn Tudep. 12/14 Olle Vogel 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Kajsa Ellegård utsågs att, jämte ordförande och vd, justera dagens protokoll.

2 3 Föregående mötesprotokoll 2/14 Protokollen från den 13 december 2013 och från per capsulammötet den 30 januari 2014 godkändes. 4 Jäv Margareta Norell Bergendahl och Helena Malmqvist anmälde jäv avseende 5 p. 5/14 beslutspunkt 2. Lars Ekedahl anmälde jäv avseende 5 p. 5/14 beslutspunkt 5. Ola Asplund, Margareta Norell Bergendahl och Gunnar Wetterberg anmälde jäv avseende 5 p. 6/14. 5 Ärenden för behandling 3/14 Årsredovisning. 2013, dnr Eva Högström redogjorde kort för årsredovisningen för 2013 inkl. vad som är utmärkande för en årsredovisning i en stiftelse. KK-stiftelsens revisor, Ulrika Granholm Dahl samt förtroendevald revisor Anders Forsberg med suppleant Sture Nordh redogjorde för sina iakttagelser i granskningen av 2013 års räkenskaper och förvaltning. Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2013 i enlighet med bilaga. 4/14 Vd:s rapport Utöver utsänd rapport informerade vd om att seminarium om utvärderingen av programmet IEC (Institute Excellence Centers) äger rum den 21 maj. Samtliga i styrelsen inbjudes till seminariet. Mer information skickas ut senare. Vd informerade också om att företaget DAMVAD A/S vunnit upphandlingen om utvärderingstjänster. Ett uppdrag har lämnats till DAMVAD avseende mätningar och analyser av resultat och effekter av KK-stiftelsens samlade forsknings- och kompetensutvecklingsinsatser. Linda Gustavsson rapporterade om programmet Lic-skola för specialister. Efter styrelsens beslut om stöd till ett pilotprojekt i december 2013 (medel till ledning av projektet på KTH, se protokoll p. 69/13) har nu ansökningar inkommit från Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet. Från KTH kommer fem forskarstuderande och från BTH och Örebro planeras fyra forskarstuderande från resp. lärosäte. Planerad projektstart (efter rekrytering) är den 1 oktober Kajsa Ellegård påpekade att det är viktig att lägga ner resurser på lärande i anslutning till utvecklingen av ett nytt program. Övriga i styrelsen instämde. Stefan Östholm redovisade uppgifter om de nya lärosätenas aktiva projekt uppdelat på stiftelsen områden för resp. högskola:

3 Forska Kompetensutveckla på avancerad nivå Förstärka forskargrupper Forskarutbilda Bygga forskningsmiljöer Utveckla forskningsintensiva lärosäten Samtliga uppgifter kommer att ingå i nästa vd-rapport (som är uppdelad per lärosäte och tas fram till styrelsemötet den 20 maj) Vd redogjorde även för de dialoger hon haft med ledningarna för ett antal lärosäten (dialoger genomförs regelbundet med samtliga rektorer). Styrelsen konstaterade att kontakten med lärosätena är mycket viktig för stiftelsen och kopplade detta till de av Stefan Ostholm presenterade uppgifterna om lärosätenas deltagande i stiftelsens program. Vid styrelsemötet i september bör, som en strategisk fråga, tas upp hur stiftelsen bör agera för att stiftelsens program ska bli kända hos alla de nya lärosätena, att fler ansökningar av hög kvalitet ska komma in m.m. Vd informerade om att kansliet planerar att anordna ett seminarium i Almedalen den 1 juli om företagsforskarskolor. Ordföranden påminde styrelsen om att frågor som ledamöterna önskar ta upp vid strategidiskussionen i september ska lämnas till henne innan styrelsemötet den 20 maj (då en kort inledande diskussion om de strategiska frågorna bör äga rum). Styrelsen beslutade att godkänna vd:s rapport. 5/14 Beslut om stöd till forskningsprofiler Anders Jörnesten redogjorde för programmet Forskningsprofiler, dess uppbyggnad, villkor i den aktuella utlysningen och bedömningsprocessen. Han presenterade också bedömargruppens ledamöter samt gjorde en kort beskrivning av de inkomna sex ansökningarna. Bedömargruppen rekommenderar tillstyrkande för fyra av de sex inkomna ansökningarna (se protokoll , dnr ). Vd instämmer i bedömargruppens rekommendation. Styrelsen beslutade att 1. avslå ansökan SymBioRegion, Högskolan i Gävle 2. avslå ansökan EnergyWiser, Mittuniversitetet 3. avsätta högst 36 miljoner kr (inkl OH) till ansökan Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder, Blekinge tekniska högskola från den ekonomiska ramen Forskningsprofiler (HÖG) 4. avsätta högst 36 miljoner kr (inkl OH) till ansökan , Semantiska robotar, Örebro universitet från den ekonomiska ramen Forskningsprofiler (HÖG) under förutsättning av att förtydliganden enligt bedömningsprotokollet inkommit och godkänts av vd 5. avsätta högst 36 miljoner kr (inkl OH) till ansökan , The Internet of Things and People, Malmö högskola från den ekonomiska ramen Forskningsprofiler (HÖG)

4 6. avsätta högst 36 miljoner kr (inkl OH) till ansökan Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, Karlstads universitet från den ekonomiska ramen Forskningsprofiler (HÖG) 7. uppdra till vd att inleda förhandlingar och avtalsskrivning med respektive lärosäte. Margareta Norell Bergendahl och Helena Malmqvist deltog inte i beslutet avseende beslutspunkt 2. Lars Ekedahl deltog inte i beslutet avseende beslutspunkt 5. Punkten förklarades omedelbart justerad. 6/14 Ansökan från IVA om stöd till projektet "Innovation för attraktivitet" IVA har inkommit med en ansökan om bidrag med 4,5 mnkr till projektet Innovation för attraktivitet. Styrelsen beslutade att avslå ansökan från IVA. Ola Asplund, Margareta Norell Bergendahl och Gunnar Wetterberg deltog inte i beslutet. 7/14 Anmälan om protokoll från kapitalutskottet Eva Cederbalk, ordförande i kapitalutskottet, anmälde protokoll från kapitalutskottets möten den 31 januari resp. 5 mars samt redogjorde kort för de viktigaste ärendena som varit uppe på dagordningarna. Bl.a. har utskottet behandlat den s.k. bufferten inom kapitalförvaltningen (räntetillgångar, hedgefonder och kassa). Utskottet fastställde också fem styrdokument gällande kapitalförvaltningen. Styrdokumenten finns som bilagor till protokollet från den 5 mars. Ett ytterligare styrdokument var uppe till diskussion, "Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar". Detta dokument beslutades i december Utskottet konstaterade att detta dokument är av en annan karaktär än övriga som är av mer formell och administrativ art. Frågor om hållbara investeringar är komplicerade, riktlinjerna behöver diskuteras ytterligare och ev. kompletteras med hanteringsanvisningar för hur aktieinnehav ska hanteras i olika situationer där hållbarheten är ifrågasatt. Det är tänkbart att beslut om dokumentet ska lyftas upp till styrelsenivå igen. I anslutning till denna punkt delades ut den årsrapport för 2013 som riskkontrollfunktionen tagit fram. 8/14 Beslut om placeringspolicy för kapitalförvaltningen Kapitalutskottet har tagit fram ett förslag till reviderad placeringspolicy för kapitalförvaltningen. Förslagen innebär: en oförändrad referensportfölj med 58 % aktier, 22 % räntebärande placeringar, 15 % alternativa investeringar, 5 % kassa tillåtet innehav i alternativa investeringar bör permanentas till 0-20 procent

5 referensindex fastställs av kapitalutskottet att den nedre gränsen för räntebärande tillgångar justeras till 20 procent från nuvarande 25 procent. Intervallet för räntebärande placeringar föreslås därmed bli lägst 20 procent och högst 55 procent. att definitionen av den finansiella bufferten ska vara oförändrad och att bufferten inte ska regleras till ett angivet värde i kronor. Formuleringen i placeringspolicyn angående buffertens storlek föreslås vara "Bufferten ska alltid vara större än de planerade utbetalningarna för fem år framåt". ändringar avseende benämningar på fonder och marknadsplatser med anledning av regulatoriska förändringar. de tabeller som tidigare fanns i bilaga 1 (avkastningskrav och avkastnings analys) tagits bort. Dessa beräkningar om avkastning och planerade utbetalningar kommer att återfinnas i verksamhetsplanen. Styrelsen beslutade att fastställa placeringspolicy för kapitalförvaltningen i enlighet med bilaga. 9/14 Ändring av instruktionen för kapitalförvaltningen Efter diskussion i kapitalutskottet bl.a. om utskottets roll när det gäller allokeringen av tillgångarna m.m. har utskottet föreslagit några ändringar av sin instruktion. Styrelsen beslutade att fastställa instruktion för kapitalutskottet i enlighet med bilaga. 10/14 Beslut om styrelsearvoden Styrelsen beslutade att fastställa arvoden enligt nedan Styrelsen Årsarvode Per sammanträde Ordförande Vice ordförande Ledamot Kapitalutskottet Ordförande samt ledamot från KK-stiftelsens styrelse: Övriga externa ledamöter: Expertledamot: Ledamöter som är anställda vid KK-stiftelsen: kr/sammanträde kr/sammanträde kr/år inget arvode Beslutet gäller från den 1 januari Samtliga arvoden är oförändrade.

6 11/14 Fräsa om förtroendevald revisor Förordnandena för den förtroendevalda revisorn Anders Forsberg och suppleanten Sture Nordh går ut den 30 juni Styrelseordföranden och vd har tillfrågat två personer om de, på förfrågan, skulle ha möjlighet att ta på sig uppdraget som förtroendevald revisor resp. suppleant såsom efterträdare till nuvarande revisor och suppleant. Styrelsen beslutade att de ovannämnda personerna ska tillfrågas om uppdraget. Beslut om förordnanden sker vid styrelsens sammanträde den 20 maj /14 Beslut om firmateckning Styrelsen tillsatte den 13 december 2013 en arbetsgrupp med uppgift att gå igenom de löpande förvaltningsbesluten och styrelsebesluten och därefter lämna förslag till firmatecknare m.m. till styrelsen. Styrelsen beslutade att 1. KK-stiftelsens finna tecknas av styrelseordföranden Kerstin Eliasson i förening med envar av styrelseledamöterna Ola Asplund, Eva Cederbalk, Lars Ekedahl, Kajsa Ellegård, Bengt Lennartson, Helena Malmqvist, Margareta Norell Bergendahl, Björn Sundell, Gunnar Wetterberg samt av styrelseordföranden Kerstin Eliasson i förening med verkställande direktören Madelene Sandström. Förteckning över beslut inom KK-stiftelsen framgår av bilaga befiillmäktiga KK-stiftelsens verkställande direktör Madelene Sandström att teckna firma avseende de löpande förvaltningsåtgärder som förtecknats i Förteckning över löpande förvaltningsåtgärder vid KK-stiftelsen, bilaga Förteckningen enligt bilaga 2 och fullmakten enligt bilaga 3 intas som bilagor till detta protokoll 4. uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att teckna KK-stiftelsens firma på fullmakten för verkställande direktören Madelene Sandström 5. att fastställa dokumentet "Ansvar och arbetsordning för styrelsen" i enlighet med bilaga 4 6. fastställa dokumentet "Styrelsens instruktion till verkställande direktören för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling" i enlighet med bilaga 5. 13/14 Anmälan om lönerevision för vd Ordföranden anmälde att lönerevision per den 1 januari 2014 genomförts för vd. Styrelsen beslutade att godkänna lönerevisionen för vd.

7 14/14 Studieresa for styrelsen Styrelsen har uttryckt önskemål om att få besöka någon av högskolorna, gärna i anslutning till ett styrelsemöte. Styrelsen diskuterade olika mål för en studieresa samt uppdrog till vd att kontakta några av högskolorna för att efterhöra om det är möjligt att komma på besök och få en presentation av den verksamhet som stöds av stiftelsen samt att genomföra ett styrelsemöte inkl. strategidiskussion i anslutning till besöket. Tidpunkt är den september /14 Beslut om stöd till projektet Lean Innovation - Agricultural Business Development inom ramen för KK-miljön vid Högskolan i Halmstad, dnr Styrelsen beslutade den 13 december 2013 om stöd till projektet Lean Innovation inom KKmiljön vid Högskolan i Halmstad. Styrelsen beslutade samtidigt att projektet skulle genomgå en särskild granskning innan stödet slutligt fastställdes. Motiveringen var att projektet innehöll delar som hör hemma i något av stiftelsens kompetensutvecklingsprogram. En sådan granskning har genomförts av ordförande i KK-stiftelsens bedömningsgrupp för programmet HÖG- forskningsprojekt vid nya lärosäten, professor Erik Höglund. KKstiftelsen har även haft tillgång till de bedömningar som gjorts av vetenskaplig kvalitet och samproduktion av externa experter i högskolans eget kvalitetssäkringssystem. Den sammanvägda bedömningen är att projektet bör beviljas stöd. Vd:s uppfattning är att medlen bör villkoras av att högskolan inkommer med ansökan om medel i KK-stiftelsens höstutlysning av programmet Expertkompetens för innovation. Styrelsen beslutade att 1. bekräfta att medel avsätts till finansiering av insatsen "Lean Innovation", dnr , i enlighet med styrelsens beslut villkora finansieringen med att Högskolan i Halmstad ska inkomma med ansökan avseende projektet GAIN (Green Agricultural Innovation) i utlysningen av programmet Expertkompetens för innovation (hösten 2014) 3. fastställa att det avsatta beloppet får uppgå till högst kr (inkl. OH) ur den ekonomiska ramen uppdra till vd att skriva avtal med Högskolan i Halmstad som finansiering och genomförande av insatsen.

8 6 Övriga frågor Delades ut KVA:s granskning av Ostersjöstiftelsen. Motsvarande granskning av KK-stiftelsen äger mm våren Granskningens inriktning m.m. kommer att tas upp i styrelsen under hösten Vid protokollet Eva Högétröm Justeras Kerstin Eliasson lene Sandström

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 1(5) Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 Närvarande: Ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande Bert Allard Maria Anvret Lars Björck Lars Börjesson Kristina

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer