Af». FRICO M. FANT, HISTOR. PROF. REG. ET ORD. S. R. S. M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Af». FRICO M. FANT, HISTOR. PROF. REG. ET ORD. S. R. S. M."

Transkript

1 tf - r D. D. D ISSERTATIO HISTORICA SISTENS EXAM EN SENTENTIÆ CAPITALIS IN IV REGNI SENATORES, LINCOPIÆ ANNO M D C i QUAM, Venia A mpliss. O rd. P hilos. Ups. PRÆSIDE Af». FRICO M. FANT, HISTOR. PROF. REG. ET ORD. S. R. S. M. PUBLICÆ PROPONIT CENSURÆ JOHANNES MAGNUS BEHM, JEMTLANDUS. IN AUDICT. GEST. MAJ. D. XIV. JUN. MDCCXCI. H. A. M. S,. U P S A L I Æ, LITTERIS VIDUÆ DIRECT. J O IIA N. E D M A K.

2 KONGL. HÅFPREDIKANTEN o c h PROSTEN ÔFVER OVIKENS, MYSSJÔ OCH HACKAS FÖRSAMLINGAR, HÔGÀREEÙRD1GE o ch HÖGLÅRDE HERR MAGISTER SAMT i HÔ6ÂDLA FRU eœwmm&srji %&mm, FÔDD S M IN E H U L D A S T E E d e r tilågnas des/a blad ehuru ringa, an- [en dem dock fåfom et p r o f a f den lifligaße erkunfla fo r all E d e r ofparda godhet. M itt u pfât, at ftådfe gor a mig E d e r karlek vår d igy förknippadt med oupphörliga fackar fo r E d e r välgång och få llh e t, åro: de enda återfiånker, ja g år mågtig at gifva. M ed vördnad framhärdar E D E R Lydig fl e fon JOH. MAGN. BEHM.

3 EXAMEN SENTENTIÆ CAPITALIS IN IV REGNI SENATORES LINCOPIÆ itfoo.. L Dum privata in civitate crimina, ubi deteguntur atque teftimoniis probari posfunt exitum Temper habent eundem, quem legis di&amina definiunt; publica contra, feu quæ mutationes regiminum Tpettant, plerumque a rerum eventu pendent, & c x ejus diverfitate dverfum etjam fortiuntur judicium. Quum B r u t u s fuperbos reges exigeret, ftatuas & civicas coronas promeruit; quum M æ liu s M a n l ju s- que in fuperbis confulibus idem tentarent, dedecus & Gemoniæ fcalæ merces fuerunt a). Sed licet a fiipremo his in terris tribunali, cujus causia vi&rix, declaratis fontibus apellare non liceat; refervata tamen efl hifloriæ & pofteritati adhuc fuperior judicandi facultas, quæ ab ira & ftudio libera omni etiam exceptione eft major. Hiftoria patriæ ut, fi quae alia, ferax cfi: revolutionum; ita etjam tragicos e- ventus vi&imasque publicas offert quam plurimas. F o l k u n g o r u m f am ilia antiquiori ævo illas abunde fuppeditabat, utpote ex qua H ö l t in g ; r u m an. 1248, J o h a n n e m, B ï r g e r u m, PeiLipPUMque de Runby an , T h o r c h il l u m C a n u t i, fi de eadem, ut quo- rondam lententia fert, fuerit, Duces E r ic u m & W a l - A 2 DEa ) Ih re in Memoria G v l l e n b o r g i a n a, p ag. 27.

4 d e m a r u m an > nec non principem fuccesforem MAGNUM B ir g e r i an capitali (upplicio vitam finiisfe novimus. Lanienam Stockholmienfem an , trucidatos (ub R. G u st a v o I. Epifcopos P e t r u m S u n n a n v å d e r, & Magiftrum C a n u t u m an. 1525, Regni Senatores N ic o l a u m O l a i W in g e & M a g n u m B r y n t o n is L il je h ô k an. I529, cædem S t u - r ia n a m Upfaliæ 1567 pera&am, C a r o l i M o r n æ i (ub R. J o h a n n e III (upplicium quis ignorat? Nobis vero, fub inteftinis inter S ig is m u n d u m & C a r o- l u m motibus, in primis digna vifa eft causfa Senatorum, Lincopiae an capitales pœnas luentium, quæ, port ducentorum annorum intercapedinem, liberius jam examinaretur, quod licct argumentum validioribus magis convenisfe ingeniis non diffiteamur; veritatis tamen amore illamque vindicandi Audio nemini nos cesfuros profiteri posfumus.. II. Sententia ipfa capitalis, a judicio C L V I virorum lata & a regni Ordinibus approbata, & (eparatim typis edita eft & appendicis inftar, cum aliis adtis hanc causfam fpe&antibus, Hiftoriæ S ig ism u n d i & C aroli a W e r w in g elaboratae fubjun&a. In illa nobis primum obvenit, quod plures conlanguinitatis vinculo cum accufatis fenatoribus jun&i judices compareant. Comites E r i c u s, a b r a h a m u s & m a g n u s B r a h e E r ic i spa r r e erant affines; germanam quippe eorum E bbam B r a h e thori habuit fociam. Liber Baro Jo h a n n e s de MORNAi ejusdem erat confobrinus

5 &, ut ex commercio illorum epiftolari patet, amicus intimus. Bjelk io s Possiosque plures invenimus hujus judicii asfesfores, (anguine fontibus propinquos. Hi quin libenter eos abfolvisfent, non efl: dubitandum, nifi vim C aroli metuisfent. Nihil in fui defenfionem attulerunt, praeter exceptionem fori, quod vel a Rege conftitucum, vel ab exterorum principum commisfariis compofitum voluerunt. Ceterum clementiam Ducis implorarunt in iis, ejns quæ in perfo«nam contumeliofe fcripferant, eam potisfimum ob causfam, quod literis ad uxores atque amicos familiaribus haec tantum infperfa fuerant. Neque multum valere exiftimamus Ducis ad hæc refponfionem, quæ tacenda forent, committi non debere fidei mulierum. Probabilior certe efl: Ducis asfcrtio, fe, ni legitimam causiae cognitionem præoptasfet, jure belli in eos agere potuisfe, cum triduo ante pacificationem cum Rege Lincopiæ initam, adeoque fine omni illis pa&a fecuritate, in manus ipfius traditi fuisfent; fed maluisfe fe legis eos permittere arbitrio ex confesfu virorum diflando, quos ab omni in fe facramenti vinculo laxaverat, quosque, fi cuidam partium faverent, Senatoribus fuis cognatis atque amicis bene cupere ad fidem erat pronius.. iii. Primum, quod illis objiciebatur, crimen fuit, quod vivo R. J o h a n n e Principis S ig is m u n d i in Catholica religione inftitunonem atque Liturgicum opus A 3 non

6 non impediverant. Ad illud quod attinet, connabium Regis cum C a t h a r in a J a g e l l o n ic a, quæque illud lvalerant, rationes politicæ ejus potislimum causia fuere. Quid S ig is m u n d o, in fpem utriusque regni educando, luis opponere poruislent dislvafionibus, incertum, cum ipli regrii ordines, pluries fnb hoc tempore congregati, (ilentio hanc rem involvi liverint. Et fub temporibus D yncjiia Wafeœ proprie lie diftæ, a tributis imponendis li difcesleris, exiguos admodum limites agnovit regia poteltas. Exculationem tamen vix inveniet idoneam T uro B ielk e. quod legationem ad Pontificem Romanum in fc fufceperat; neque omni culpa caruerunt H o g e n sk il- d u s B ie l k e, E ricus G u s t a v i S t e n b o c k & E ricus S p a r r e, qui minis atque blanditiis Licurgicum fœtum Clero & plebi, quisque lua in dit one, obtrudere conati fuere. Hæc vero acculationis pars Clero Comitiali deferebatur, qui ab ipfo judicio, ut capitali. veniam impetrarat. Paullo ille 2nte latam Tentent am declaravit, veram religionem in discrimine veriatam fuisle, li ad Stegebw guin vicisfet S ig is m u n - b u s. Nefcio vero ex ( uo fonce Erapofitus Curlshamnteiifis E r a sm u s T r à g â r d in comitiis an fua haulerit. Denna gången ( år 1600) lât pråjicfiàndet fig bfvertala, at bifalla dbdsdomen, den Ri derfkapet och adeln fü r ßn del g illa t, då de 2:ne andra fa n d e n %fo m Ina på Pråfteftåndets farnvstsgrannbet, (tra x t fblgde dem efter ; men da dämmen genaß bief innorn några tirnm ar exfequerad«ge nom ôfvcrflen Sk o t t e, fern med Öß-Gbtherna ryckte tn t /laden ån-

7 ångrade fedan vårt fiånd detta blodbadet b ). Contra inter omnes convenit Hiftoricos, latam fuifle lentendam d. 17. & d. 20. Martii exfecutioni datam. $ IV. Quod S ig is m u n d i ele&ionem in regem Polonia promoverant confiliisque patris de illo Revaita in patriam reducendo (e opofuerant, alterum fuit accufationis momentum. Neque in hoc pun&o omnino innoxium E ricup*i S par re pronunciare posfumus, qui contra infixu&ionem Sveciæ jus in Efthoniam, magno (anguinis & fumtuuin difpendio acquifitum, Volonis in Comitiis Yfarsoviensibus detulerat. Parum a veritate abefl, Senatores haud invitis animis Sig is m u n d i ab hereditario imperio abfentiam refpexis- (e, quo illis neccsfario foret major au&oritas. Belli cum Polonia evitandi causfa reducendi S i g im u n d u m conatus fe impedivisfe dicebant. At ejusmodi fugam, ab Henrico Valejio paullo ante fufccptam, patienter admodum tulisfe Polonos, in recenti adhuc memoria erat. Certe modus, quo impediebatur, tumultui & rebellioni fimillimus erat. Quum enim perfvafionibus nihil proficerent, praefe&is militaribus, circa perfonas regias excubias agentibus audfores fuere, copias contraherent vcxillaque illarum ante regum cubicula deponerent, addito (aeramento, (e numquam pro illis dimicaturos, ubi hoc confilium effe&ui daretur. $ V. Tertium, quod illis crimini vertebatur, erat, quod Du- - 1 *-t b) Gôrwels Stzts Journal, April 8768, pag. 41,

8 D ucem C arolum, regis patruum proxim um que coronae poft ftirpem R. Job annis heredem, conftanter a regni moderamine exclufum voluerint. Nemo quidem jure illum hoc po(tulas(e negare poterit, liquidem, ut verba iplius (onant, ban var tn m an når m are, ån de, til riket. Nihilo tamen minus non tantum in conftitutione Latina, de regni fub abfentia S ig ism u n - d i moderamine ab E r ic o S p a r e an confcripta; verum etjam in forma regiminis, abiturienti Regi an. IJ94 ab illis propofita, locus quidem inter tiegentes Duci tribuitur, fed non praeeminentia quadam vel titulo infignis, adeoque a quodam confiliariorum ejus occupandus. Contra D ux perfonam regiam (olus reprælentare Senatorumque opera conlultando tantum uti voluit. Ejus poftulatis cedere regnique moderatorem illum agnofcere coafti funt in comitiis Sudercopenftbus an Quod vero eorum decreto, nominibus fuis firmato, poftea im morigeros fe ges(erant, quartnm illis objiciebatur. Cum enim D ux ad exfecutionem Decreti Comitiatis Sudercopenfis an copias contrahere vellet atque armata vi Finlandiam adoriri, Gubernatorerque a Re?e conftitutos, C l a u d i u m F l e m m i n g ejusque affines S t e n b o c k i os (ubigere ; non tantum ipfi le ODpo(uerunt, fed & regni ordinibus Stockholrniæ congregatis, ut idem evitandi belli inteftini calisfa facerent, fvalerunt. Qua inopinata refiftenda irritatus Dux regni gubernatione fe abdicavit; mox vero, cum lie fuæ (ecuritati haud fatis profpe&um crederet, imperii habenas refumfit cumque iilas non nifi in

9 in minibus regni ordinum deponere fe posfe profitebatur, illos iterum Airbogiom convocavit. Contra hac comitia a Duce, poftquum imperium exuerat, convocata Senatores proteftabantur & Aiho^iam non accedebant; led unus poft alterum e regno profugi ad Regem in Poloma confugiebant. Si Regis causia vifrrix fuisfet, heroicum procul dubio reputatum fuerat hoc facinus, capitale jam & non nili morte expiandum, poftquam ille aufis exciderat, judicatum.. VI. Çuod patrise inimica intulerant arma Regique, ut peregrino milite ftipatus Sveciam viluaret, fvafores fuerant, quintum in illos fuit gravamen, cui applicabatur locus Legum provincialium, Hogmala Balken Lap. IX. N ti ån man leder å foßetlatid (in utland {kuii bär och lå r ajvogan {köld ernot {inom råtta Herra ocb har je r fitt eget foßerland, utan han JU je r d en, fo/ti ratt kommen år til riket, dä bafver han och alla de med kenotn voro, fu r^jo it lade lif och gods wider kronan til everdcliga ägor Manifeftam autem excubationem habebant fenatores in exceptione: utan han följer den, jo m få tt kommen år til rik e t, qnod de Rege nemo negare potuit. Convicia in Ducem fparfa ultimum formant accufationis momentum. Neque diffitendum, infenfisfimos haec illi animos prodere; bed extra privata litterarum commercia non prodierunt, quae teftimcnium in jure dicere vetat inter homines fuftinenda focietas & mutua confidentia. B. VII.

10 VII. Nobis res h xc tempora circumflantes e longinquo fpe&antibus atque cogitantibus, quid C arolus in prælio Stegeburgeiifi ad incitas fere reda&us clementiae Regis S ig ism u n d i debuerat, probabile quidem videri poterit, illum mitius cum clientibus Eus agere debuisfe. Sed for castis hoc debitum fua ad Stongebro moderatione folutum exiflimavit atque nullam fufpicatus efl imperio futuram quietem, quamdiu, qui eidem inimicos adeo fe exhibuerant, vita fruerentur Senatores. Certe non melius fatum manlisfe C a r o l u m videtur, (i illis ex voto res cecidisfent adeoque jure talionis leges fuam in illos exfere* re vim voluit, quae facile aliam applicationem nancilci potuerant, ubi alius belli exitus fuisfet. Sed manum de tabula.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &.

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &. 6~y d. d. IN ACTA APOSTOLORUM Exercitatio P CONS. QVAM, AMPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REG. ACADEMIA UPSAL., PR^SIDE viro celeberrimo, MAG. JOHANNE J. AMNELL, Grjec. Lit. PROFESSORE Reg. et Ord. IN ACROAT.

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

Vlri l/i^ li_ /;", v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad.

Vlri l/i^ li_ /;, v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad. /. AT. J. DISSERTATIO HISTÖRICO - POLITICA Oe Vlri l/i^ li_ /;", v F M'. H ss? F"^ 'I >' «- Aä IMPERIUM (^U2M Iridulgente Jmpfiff Frtcult. /'S.'/s/' /l,?-. Asad. jlhoenffs PRASIDE HENRICO HASSEL Eloq.

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS,

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, PROVIDENTIA DEI CIRCA EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM ADMODUM CONSPICUA, Cujus Partern Posteriorem, Cottjenfu Ampliff. Fac. Phil. iti Reg. adauram Academia %

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

JUSTITIA DEI VINDICATIVA,

JUSTITIA DEI VINDICATIVA, Q. F. F. Q. S. DISSERTATIO THEOLOGICA, De JUSTITIA DEI VINDICATIVA, QUAM, consent. max. vener. facult. theol. IN REGIO ATHENVEO UPSALIENSI, Sub PRjESIDIO Dn laurentii benzelstierna, S. Theol. DOCT. ac

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi.

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi. speciminis ACADEMICI OTH1NO scandianorun PARTEM PRIOREM Cons. Ampl. Fac. Philos. in Reg. Acad. Aboensi Publico examini modeste osserunt JOH GUsT. Pliilosophice Magister REsPONDENs NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN

Läs mer

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ y> N D. 0. M. Dijfeftatio Hiftorica De Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ Cujus Partem Priorem Confenfu Ampliffi. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenfi y Mag. Praefide JOHANNE BILMARK,

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr. D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS,

CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS, DE CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS, - Ta QUAM CONS. A MP L ISS. FAC ULT. P H ILO S. UPS. PRÆSIDE M ao. ERIC. M. FANT, HIST. PROF. REG. ET ORD. SOC. REG.

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter PN A075 av Staffan Edmar, 2007 Under 1940-talet tillkom ett stort antal valspråk på latin för flygflottiljer, regementen och marina enheter.

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Välkommen till Nya Hovås

Välkommen till Nya Hovås NYA HOVÅS Välkommen till Nya Hovås Vårt område ligger vid Brottkärrsmotet med naturen direkt inpå knuten i ett kuperat landskap. Här bidrar vi med nära ca 1 300 nya lägenheter, cirka 600 nya arbetsplatser

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE _* _'* '_-_! INTRICATUM PRIMAE SEDU- CTIONIS,, EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE VIRO Max. Rever. Atque Am^lifmo

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

B R A II E BENEDICTUS IGNATIUS, BRODERUS ABRAHAMUS MIODH, VITA et MERITIS. h. p, m. s. ABOiE, Typis Frenckelljanjs.. CUJUS PARTEM SECUNDAM

B R A II E BENEDICTUS IGNATIUS, BRODERUS ABRAHAMUS MIODH, VITA et MERITIS. h. p, m. s. ABOiE, Typis Frenckelljanjs.. CUJUS PARTEM SECUNDAM DE VITA et MERITIS P E T R I B R A II E COMITIS de VISINGSBORG, LIBERI BARONIS pe CAJANA, DOMINE be RTDBOHOLM, LINDHOLMEN, BRAHELINNA et BOGESUND,, REGNI SVECIvE ARCHIDAPIFERI et SENATORIS, SUPREMI DICA-

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^ WMMO /miuvame NUMINti, DISSERTATiO PHILOSOPHICA SISTENS ANEMOMETRVM NO V VM, Q.U A I^ CONSENTIENTE CELEBERRIMA F ACULTATE PHiLOSOPHICA IN REG I UIn 1 IVERSITATE 4URAIC Ä Sub MODERAMINE, VIRI MAXIME EiVBRhNBt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER GRAFISK MANUAL INTRODUKTION GRAFISK MANUAL KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER Det här är vår grafiska manual en beskrivning av hur Hälsinglands Utbildningsförbund ska se ut för att signalera de värden vi vill

Läs mer

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting Jämtlands läns landsting Grafisk lathund Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt, som ska ge en enhetlig bild av Jämtlands läns landsting. Det ska tydligt framgå att alla de olika verksamheterna inom

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Tidaholms-Guiden ökar!

Tidaholms-Guiden ökar! 21 NFORMON K NYHEER UGVNNGCHEM PRER idaholms-guiden ökar! +43% under de senaste fem åren eller +132% under de senaste tio åren Nyheter 2014: idaholms-tipset Fastighet & bostad nför valet Baktips idaholms-guiden

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS

RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS DISSERI' ATIO DE RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS R E G. A C A D EM IÆ U PSA L. CUJUS TARTEM PRIOREM VENTIA A M PLISS. O R D IN. P H IL. P R Æ S I D E D o ct. e r i c o m. f a n t REG. ORD. DE STELLA POLARI

Läs mer

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm PROLEGOM ENA IM Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm METAPHYSICO-ANTHROPOLOGICA. QUORUM SPECIME NPR IM UM Confi. Far.. Philof. in Acad AboUnfi r Publieo extxminifiubmittunt FRANCISC. MICH. FRANZÉN, Hift

Läs mer