DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA"

Transkript

1 DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS LECTORIS IUSTOR. FUNGENS E T PETRUS ADRIAN US THENGBERG VESTUOGlOTUS. IN AUDIT. GUSTAV. DIE XIII FEBR. MDCCCXXXIX. H. A. Mv«S. PARS PRIOR U P S A L I A E EXCUDEBANT REGIAE ACADEMIAE TYPOGRAPOI.

2 D en Huldaste Ml o cl e r li e 1 g a cl t af * Sonlig vördnad, kärlek och tacksamhet.»

3 DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTRO G OTI AM INTRODUCE A DISQ UISITIO. Q uæ reniibus nobis, quinam Sveciæ status fuerit tempore, quo nondum Christiana religio erat introducta, Vestrogotia præ ceteris provinciis veteri cultu valuisse videtur. Q u» quidem ejus praestantia pluribus ex rebus orta est. Nam, ut de fertilitate soli ipsius aliisque naturae commodis nihil dicamus, bæcce regio, eo quod mare occidentale adjacet, est etiam invitata ad commercium exercendum cum populis Europæ occidentalis, antiquiori tempore æque ac nostro prater ceteros cultis. Haud procul a Dania et Norvegia sita est in media fere Sveeia, in media via eorum, qui inde in occidentales terras commeant. Turn lacubus regni nostri vastissimis et maximo ejus flumini navigationi aptissimo finitima est, Denique autem bæc nostra regio populi Gotiçi prima et praecipua habitatio fuisse videtur, unde ille postea in alias Sveciæ provincias colonias emisit. Ita judicium omnium VestroGotorum nomen omnium Gotorum retinebat eo etiam tempore, quo jampridtru res nomini respondere desierat, jurisdictione Ostrogutorimi seorsim constituta J). Ita etiam *) t u spâr decaf, ntt Westergütland varit Gütarnes äldsta bostad i Sverige, förekommer ännu i Westgöt alngen, der Weslgölarnes allmänna landsting kallas al d r a göt a (3 in g, d. ä. alla Götars ting, liksom Sveaiuts sllnjäuna ting, enligt Sturlcson, la Ilats [Ding a l l r a Sy i a.

4 magnum illud templum, centum habens idola, antiquis temporibus commemoratum, quod, Thoro sacrum, maximum Gotiæ templuin appellatum e s t2), in Vestrogotia sine dubio situm erat 3), et quidem eo forsilan leno, qui hodie Gttdhem vocatur4). Jani vero, ut comparatio inter judicium omnium Sveonum et judicium omnium Gotorum rei lucem affert, ita et illud ad rem illustrandam confert, si hoc Sedan Östergötland genom kolonier från Westergötland hunnit sâ befolkas, att det kunde bli elt landskap för sig sj< lit, lick det ork sitt särskilda allmänna ting, soin, ålrninstoue i en senare lid, kallades Li on ga in g, och troligen hölls i Linköping (L io n ga k ö p u n g r j; men Weslgölarnes ting bibehöll sitt ursprungliga namn af alla Götars ting, ännu sedan verkligheten ej mera svarade emot namnet. Sc/ilyter, Om Sveriges äldsta indelning i Landskap, p. 6". *) Hann [Hakon Jarl] reeste nn bort [frän Danmark] och ï vägen kom hann innåth Giötland (vid Gautland) och liäriade d ä r. Jarlen sporde om ett gudehuus (eins höfs), huaruti wore hundrade Gudar och war det helgat Thor. Dijlli reestc Jarlen, bröt nijd huset och tog alla egodelarne. Hann röfvade sedan v ijd a Grefwe Otto (Ottar Jarl), som dän t i j den regierade öfver Giötland, bröt hastigt upp gjorde Håkon Jarl Jandzflycklig och skulle han heta Helgedommars röfvare, effter hann hade brutit det Jornainsta d f - guda huus i Giötland (hit æzta hof i Gautlandi). Saga om Old! Tryggvaszon, in linguam Sveticam translata a Reerihjtlrn. Gps i6 g ir p. 5g. *) Nexus ipse narrationis hæc innuere videtur. Præterea per Gautland Islandi plerumque intelligunt ï ' edrogotiam. Vide Sn. Sturles. S. Ol. Tryggas, c. i i 3, 114 ; 6. Ol Hel. c. g6 ; ubi hæc nomina promiscue usurpantur. Cfr Tidgren, Westergöthlands Historia p. 3, ) Hæc ipso nomine indicantur. Neque nobis hic silentio prætereunda est propinquitas campi illius Eckornavallen dicti. Alia etiam argumenta habet Scarin, L)iss. de Monast. Gudh. p. 3 g 45. Sed Dalin Scar ve id situm fuisse vult, nulla tamen causa allata.

5 templum rum Upsaliensi illo contuleris 5). Si autem in Scandinavia antiquiori tempore adoratus est Thor, quam Odium ille, qui cum Sveonibus venit 6), atleoque casu hàud fortuito maximum Gotorum templum Thoro fuit consecratum; neque hæc ipsa res lideni imminuit sententiae eorum, qui de veteri Vestrogotiae cultu loquuntur. Quum historia incipit hujus regionis, Gudhem tenebris obductum est. Sed alia commemorantur Joca, vim quandam et auctoritatem, ut videtur, ex eo consecuta, quod inercaturæ et sacrificiorum causa homines (illuc convenire solebant. Primum Falecopiam invenimus7); sed etiam ad Schedviam, sine dubio tempore, quo ethnicismus valuit, religionis causa convenerunt ); praesertim cum non ita multo post Christianam fidem in regione nostra propagatam hoc oppidum innotuit. Hioviam etiam olim esse conditam, ipse situs ejus indicare videtur *). Praecipuum autem locum \ * V s) Hvad det af Yngve uppbyggda Upsala tempel var for Svearne, det var für Götarne det åt Thor helgade templet i Gudhem. Sihlyter, L. c. p. 6. s) Vide Geijer, Sv. R. H. p. 274, squ. Qua* hao de re dubitat R eutti dahl (Sv. Kyrk. hist. T. i. p. 99), nullis argumentis firmat, Memorandum videtur, plura Vestrogoliæ loca 2'hqrot quam Odino, nomen debere. Ita etiam insutarum, qua? paroeciam Thorsô constituunt, longe majcima illius dei nomen gerit; alia vero, ea quidem multo minor, Odenso appellatur. *) Unus eorum, qui in campo B r aval la pugnabant, ex hoc oppido fuit Geijer, Sy. F. H. T. 1. p ) In litteris veteribus plerumque 6hylhw ij, Shbdw i, Sledu>if cet. est appellata. A Fors&enii Disp. de Schedvia, Vestrog. urbe. ) Här skall redan i hedniska tiden varit handelsplats, luneld, Gfogr. öfr Sver. 8:de Uppl. Per eam forsitan via fuit, quæ antiquis temporibus ab occidentali ad orientalem ;Gotiam duxisse videtur. De

6 4 tenuit Scara, hoc tempore Jarli domicilium et Legiferi provinciae 1 ) ; earlemque primaria sedes, si r< ligioncrn respcxer is ). Forsitan post excidium templi Gudliemcmis hune principatum sibi vindicaverat. Vestrogotia Sveciæ non soîum primævî cultus est domicilium, sed etiam Christian.«religionis stabilitae. Hac vero in provincia novam illam doctrinam antiquioribus jam temporibus propagari coepisse, contendere etiam audemus. Aliter enim intelligere non possumus, quomodo fides Christiana sæculo undecimo ineunte tam cito tot nacta sit sectatores; neque quomodo hoc et sequenti saeculo per totam nostram provinciam non solum pervulgari, sed etiam stabiliri potuerit. Jam vero, Christianos captivos et in alias terras facta itinera Sveciæ incolis primam novae hujus religionis notitiam attulisse, credunt. Historia etiam testatur, majores nostros, vel comparandae prudentiae vel augendas rei causa, adiisse Saxones eo jam tempore, quo hi deos qua qide S. Ol. Hei. c. 78, qö, 96. Ed. Lindenbrog. p. 70. cfr. not. 20. Adam. Bretn. D esitu Dani». * ) Civitas Scarane maxima A d. Breni. II. E. p. 32. }a rida f)eir i kaupsladinn at Skörom, oc uni slraelit fram at gardi Jarl*. S. Ol. Hel. c. 70. Madr er nefrnlr Emiindr af Skaurom: liami var )*r 'lögmadr i Gautlandi vestra. L. c. c. 96. **) IIic sine dubio fuit simulacrum illud Tricconis, de quo A- dam. loquitur: fertur idem vir [Egino] eo tempore, quo in Svedi.mi persecutio magna incanduit, Srarantrmem ecdesiam, celerdsque fideles, eo qnod paste r* carebant, frequenter visilasro. Ibi etiam De Situ opinatissimum h ic e o n is s im u l/erum in frusta concidit. Dan. p. 65. Quam nostram sententiam 7 idgrtri (L. c. p. 3o) minime refellit, dicendo: att denna bild skulle varit i Skara, der Christendomen ifrån lång tid tillbaka haft öfverhanden och flere nitiske Biskopar veuderat, - är icke troligt; nam hoc ipsiun prins erat probandum.

7 paganos colebant 12). Religione igitur horion mutata, manens etiamluin cum eis commercium ad animos Srandorurn mutandos et novae fidei recipiendae praeparandos multum valeret, necesse fuit. Quæ omnia multo magis de Anglia dici possunt, quo et maturius, et saepius, et inajori cum apparatu itinera majorum sunt facta; ubi etiam religio Christiana jam multo ante tempore erat stabilita, et ubi studium hominum hujus doctrinae inter alios populo*; propagandae»najus fuit, quam ulla alia in gente 13). Quæ igitur de Hakonu Adulsteinii alumno, de Olavo Tryggvii filio 14) et S. Rotvido i5) narrantur, ea de prioribus etiam temporibus testari possunt; et ex numero illo doctorum haud exiguo ex Anglia egressorum, qui saeculo undecimo Christianam fidem in patria nostra propagarunt, colligere licet, ejnsmodi homines etiam antea huc accessisse. Jam vero quæ de cultu Vestrogotorum antea diximus, ea testari videntur, eosdem ceteris Svecanis nequaquam cessisse in eis, quæ ad expeditiones maritimas, vel praedandi vel mercandi causa susceptas, pertineant. Itaque in provincia etiam nostra multa novae fidei semina sensim sparsa fuisse videntur, de quibus tamen non nisi multis annis praeterlapsis aliquid comperimus. T a lis saltem rerum ratio inter Sveones fuisse videtur, cum 1a) VitechincTum, ducein illum S axonum, cum Carolo magiro bellum gereutem, ex Svecia adjutum esse, narrat ôrnjijû/rti (ilist. Sv. et Gol h. Ecries, p. 4); ex quo, antea eliam inter lias gentes cominercimn fuisse, conjicere licet. 13) De commercio Svrcornin cam Anglis, æqae ac ceteris gentibus Germanicis, cfr. Strinnholm, Sv. F. fi. T. 2. c. 6. *4) bterqne in Anglia religionem Christianam primum professus <*t. S. Har. Harf, c. 43. S. Of. Trgvs. c. 32. l5) ln Angliam mercatur* causa profectu», Christo initiatus revorsus est Svr. Her, Svcc, Vita S, Hot vidi.

8 Ansgarius primum ad eos iret 16); talis Birr«*, ut apparet ex oratione senis illius in conventu publlo habita, cum a- postolus ille iterum hanc urbem inviseret17). La etiam res sese postea habuit in Viken, regione tam prope a Vestrogotia sita, tantoque commercio cum ea conjuncta 18). Sed nihil sententiam nostram melius probaret, quam si vera esset opinio eorum, qui volunt, Ansgarium, cum primum 13ircam proficisceretur, Vestrogotiam permeasse. Et quidem fatemur, nisi hæc largiaris, nos ad liquidum perducere non posse multa, quæ de hoc itinere narrantur 19); cum e eou*- 16) Legatos Sveonum ad Ludovicum venisse, qui - innotuerunt, esse uinltos in gente sua, qui Christianas religionis cultum suscipere desiderarent. Scr. Rer. 6ver. V ita Arisgarii. c. 8. Multi etiam apud eos captivi habebentur Christiani, qui gaudebant, jam tandem se mysteriis divinis posse participare. L. c.,c. jo.,7 ) De cultura istius Dei pluribus nostrum bene jam est cognitum, quod in se sperantibus magnum posset præslare subsidium Aliquando nempe quidam,ex nobis (Dorstadum adeuntes, hujus religionis normam profuturam sibi sentientes, spontanea voluntate suscipiebant.. Quod ergo tam longe positum prius sollicite quaerebamus, liic nobis modo oblatum quare non suscipimus? Vita Ansgarii c. 24. *8) Olafr konungr let bioda um Vikina krislin lög med samma hælti sem nordr i landi: oc geck vel fram, }iat Vikveriom voro mikla kunnari kristnir sidir, enn mönnom nordr i laudi, }vi J)ar var bædi vetr oc surnar fiölmennt af kaupinönnom, biedi Danskom oc Saxneskom; Vikveriar böfdoz oc miök i kauplerdom till Englands oc Saxlands, edr Fiæmingialands eder Danmerker: enn 6umir voro i viking, oc haufdo velrseto a kristnom laundom. S. Ol. Hel. c. 62. I3) Jntrepidus athleta Christi Ansgarius gaudens pervenit in Daniam. ;Ubi relinquens Gislemarum Haraldo, ipse cum Vitbmaro in Sveouiam transfretavit. A d. B r. H. E. p. g. Dum in medio fere esseht itinere, in piratas offenderunt, ab iisdem superati sunt, ita ut ipsi vix pedibus ad terram fugientes evaserint. «Cum gravi itaque difficultate pedibus hic per longissimam viam incedentes, et, ubi ingruebat, interjacentia maria navigio transeuntes, tandem

9 trario, hac opinione probata, omnia facile intelliguntur, et praeterea cum eis bene congruunt, quae Adamus Bremensis de via terrestri eo tempore a Scania Bircam ducente scribit 20). Unno etiam, qui, cum multis interjectis annis hanc urbem visitaret, tum vestigia Ansgarii secutus esse narratur, eodem, ut videtur, itinere ivit21). Si vero Yestrogotiam transivit Ansgarius, sine dubio hic etiam religionem disseminare studuit, cujus erat apostolus; praesertim cum hujus regionis homines ad eam recipiendam quodammodo praeparati luisse videntur. Et commercium, quod per saeculum nonum decimumque Bremensi ecclesiae fuit cum Birca, vix potuit non eandem rem juvare. E contrario mirandum sane esset, si duorum saeculorum studia, Christianae religionis in at! portum r**gni ipsorum, qui Byrca dicitur, pervenerunt.* V ita A r g. c 9, 10 De his Reutet cia/il (L. c. p. 201): uttrycken visa, att berättaren icke liaft nâgon speciei kunskap oin vägen. Quæ vero liis eliain verbis ipsius narratoris refutare volumus: in qua legatione quanta quamque gravia [Ansgarius] perpessus sit mala, melius ipse, qui interfuit, praedictus Yilhmarus intimare poterit. Ivobis hoc tantum narrasse sufficiat, quod & L. c. c. 9. Quum Ansgarius iteruin Bircam venisset, concilio ibi de re ejus habito, narratur "rex plenam licentiam ei concedere posse, donec in alio placito, quod erat in altera parte regni sui futurum, id ipsum populis ibi positis nuntiaret. V ita Ansg. c. 24. Hic Gutiam esse inlelligendam quidain volunt. Cfr. piælerea not. 21. xo) Si per terram eas a Sconia per Gothorum populos, et civitatem Scaranen, Telgas et Bircam, completo mense pervenies Sictonam. H. E. p. 70. a *) Oœnes Danorum insulas penetravit. Deinde vestigia secutus magni prædicatoris Ansgarii, mare Balticum navigans, gravi labore venit ad Bircam. Ad. Br. H. E. p. 18. Sveones et Gotlii a S. Ansgario primum in fide p'antati ilerumque relapsi ad paganismum, a S. patre Unni sunt revocati. Sveones et Gothi propter barbarie» excursionis tem pora religionis Christianas penitus obliti, haud facile [per Cimonem] poterant ad fidem persuaderi L. c. p. 19.

10 s patria nostra propagandae, finibus unius urbis fuissent circumscripta. Quod vero antea diximus, Unnonem transiisse Vestrogotiam, id eo minus a vero abhorrere videtur, quod secundus hujus provinciae episcopus eodem nomine nomina - tur, et ea, quae de utroque narrantur, si inter se comparantur, haud omnino discrepant22). Quæ quidem similitudo, si non idem sit vir, inde exorta nobis videtur, quoi Bremensis ille Arehiepiscopus aliquando nostram provinciam visitaverit 23). Iiis omnibus denique addamus, multa fidei Christianae semina ex Dania in nostram provinciam dispersa videri; multa etiam ex Norvegia, et hoc quidem eo rnagu, quod Norvegis vix cum ulla alia Sveciae provincia commercium medio ævo fuit frequentius. Jam vero tempora et res appropinquant, quce magis cognita habemus. Quæ igitur de Erici Segersall in Dania baptismo narrantur et doctoribus cum eo in Sveciam missis24), ea rei multum lucis afferrent, si cum cis c o n ju n g e rentur, quæ a veteribus sunt tradita, eundem regnn id en tidem in Vestrogotia habitasse. At his dictis non omnino acquiescere audemus; multo antem majorera habemus fidrm zz) Cod. Jur. Vestrog. ed. Schifter et Cullin p. 3-o5. Ad. Dr. M. E. p. 19. z3) Unno, quem et ora1» Vestrogothormn visitasse, lttculeni*r pa^ tet ex Catalogo Episcoporum, Codici VV. Gothico subnexo, «orrigendo, qttod Unnonem S. Sigfrido postponat, id quod facile tkri potuit, ubi reruin gestarum memoria, non scriptis, sed ornii tradition* sola propagaretur. Ol. Rabenius, De Antiquis Weslrogothiæ Eeoife_ ris dissertatio p. 23. Cum quo etiam sentit Spegel, inv. Kyrkhdiist. T. 2. p. 5g. Cfr. Reuterdahl, L. c. p. 33o, 332. z4) Hericus igitur Sveonum rex in Dania conversus ad Christianitatem, ibi baptizatus est. Qua occasione praedicatores a Dania i«svediam transeuntes, fiducialiter agebant, in nomine Domini. A d Br. JJ. E. p. 28. %

11 ^. ' narrationi de his rebus et temporibus a Sturlonide acceptas,' ex qua in nostræ etiam ecclesiae historia conjugia principum magni sunt momenti. Cum enim fine saeculi decimi R agvaldus, Jarlus Vestrogotiæ, sororem Olavi Tryggvii filii ambiret, optatum consequi nequivit, nisi ea conditione, ut ipse veram reciperet fidem, et ad eam recipiendam impelleret populum, cui imperitabat. Ipse igitur cum sociis itineris sacris aquis est perfusus, et, cum datuum reverteretur, cum eo ab Olavo missi sunt quidam doctores, qui populum Vestrogotiæ Christo initiarent bonosque docerent mores 25). Quorum opera certe pro voto cessit, et ita religio Christiana in Vestrogotia sponte et libere egit radices seque expandit, priusquam ullo alio Sveciæ loco radicibus firmari posset; semina enim antea Bircae sparsa jampridem nullius fere momenti erant 26). Ita intelligere possumus quæ de Olavo Skotkonung Adamus narrat: is subditos sibi populos ad Christianam volens convertere fidem, magno laboravit studio, ut teinplum idolorum Ubsola, quod in medio Sveoniæ situm est, destrueretur. Cujus intentionem pagani metuentes, placitum cum rege constituerunt, ut si ipse Christianus esse vellet, optimam Svediæ regionem, quam vellet, suo jure teneret, in qua ecclesiam et Christianitatem constituens, nemini de populo vim recedendi a cultura deorum inferret, nisi qui sponte ad Christum vellet converti. Hujusmodi rex placito gavisus, mox in occidentali Gothia, quæ Danit proxima est vtl Nordmannit, ecclesiam Deo sedem que fundavit episcopalem *7). V. V. Î Olavus postea in Vestrogotia, ubi plurimi erant Chri- 15) S Ol. Irgvs, c. i i 3, n 4. a s) lidgren, L. c. p, 167. H. E. p. 3a.

12 stiani, sæpius versatus esse narratur. Inter omnes etiam convenit, eum in hac provincia sacris aquis esse perfusum; quo vero anna et a qtto episcopo hocjfactum sit, de ea re variæ sunt sententiæ. Has quæstiones, de quibus doctissimi adhuc dissentiunt viri, derruo in medium proferre, nobis arroganter factum videretur, nisi potius vitio nobis merito verteretur, rem, tam arcte conjunctam cum materia nostrae disquisitionis, silentio praeterire. Constat praecipuam causam, cur hæ res ita sint difficiles explicatu, eam esse, quod qua? de Sigfrido et eis, qua» in Svecia ille effecit, narrant veteres Islandorum, fabulæ 28) et Legenda in nostra patria nata 29), ea sibi invicem contra^ dicunt. Notum quoque est, quosdam nostri aevi historiae conditores solos Islandos approbasse; perinde ac veteres Historicos ex domesticis fontibus solummodo hausisse, quandoquidem Islandica eo tempore in occulto essent. Hodie duo prodiere scriptores, quorum alter alteram harum sententiarum diligenter et acnte defendit 30). Quæ horum uterque attulit ad suam sententiam probandam, ea, hac de re ulteriu» commentaturi, examinare volumus. Jam vero, ut de anno, quo Olavus sit Christo initiatus, primum agamus, Hallenberg id ante annum millesimum e*se factum statuit. Sed a veri similitudine hujus sententiae %B) Saga Olafs Tryggvasonar. Prentud i Skalholle Saga om K. Oloff Tryggvaszon af Odde Monck, cum versione Reenhjehnii. Upsalæ i 3 ) Scr. Rer. Svec. Historia Sancti Sigfridi, et Vita S. Sigfridi. 3 ) 7. Hallenberg, Anmärkningar öf ver första delen af S. Lagerbrings Sv. Rikes Hist. T. 2. p Reuterdahl, Svenska Kyrk an* hisloria T. x. p. 3o Eadem antea proposuit in Skandia, T. 1. p squ. ft

13 mu'! I* mi detrahunt ea, quæ inter alia Strinnhûlm attulit31), ila Sigfridum, qui sine dubio ultra medium saîculum undecimum vixit, ad ætatem justo provectiorem venisse. Neque omnino rejicienda, quæ opposuit Reuterdahl, Anglicum illum doctorem in Sveciarn invitatum ab Olavo, nondum ad ætatem adultam provecto 32), et præterea subjecto matris imperio, fidem a versantis Christianam. Probata Hallenbergii sententia, mirandum etiam silentium Sturlonidis, qui, cum de nuptiis inter Ragvaldurn et sororem Olavi Tryggvii filii conciliatis loquitur, nullo verbo prodit, fidem Christianam in Vestrogotia publico nomine antea fuisse probatam 33). His accedit, quod auctor noster, qnæ hac de re sentit, ea Adami narratione in primis probare studet. Adainus vero in de&criptione temporum non semel erravit34), et quidem in illa re, de qua jam disquirimus, ex fontibus mere historicis non hausisse videtur 35). Quum denique quæ Islandi de Sigurdo narrant, ea Hallenberg omnino negligat, ratione idonea ducti, eo impelli videmur, ut Olavum post annum millesium sacro fonte tinctum statuamus., ipsum tamen annum indigitari non posse credentes. 3l) Sv. F. Hist. T. 2. p. 657, not. 3a) De anno natali Olavi cfr. R ühs, Sv. R. Hist. T. 1. p ) Ex bis verbis : feck konungr Jarli kennimenn, at kristna folk a Gaullandi, oc kenna }vi retta sido (S. 01. Trgvs, c. 114) contrariam sententiam potius colligere licet. 34) Id quidem Ôrnhjâlm, Lib. cit. pluribus locis ostendere conatur. 3 *) Olof Skötkonungs öden berättas af Adam [af Bremen] i sammanhang med Swen Tveskäggs, och anordningen af berättelsen om denne* regering är tydligen bygd pâ en a priori antagen sats: om Guds förföljande hämnd, sfi längd han förföljde de Christna, och1en återvändande lycka, sedan han återvändt sig till den sanne *Gudens tjenst. B Iky Sr. Litt. Fören. Tidn. i 836. p. 520.

14 Porro Hallenberg baud temere probavit, historiam S. Sigfridi, in nostra patria oriam, non ita esse rejiciendam, ut quidam aliquando voluere. Cum vero operam dedit, ut eam omni vi et ratione veram esse ostenderet, nos quidem fatemur, nobis argumentis hujus hac de re non esse persuasum. Nam primum ejusmodi Legendorum veritatem non omnino probavit. Deinde hac etiam in causa justo majorem auctoritatem dictis conciliavit Adami ; cui tamen exiguam fuisse rei cognitionem, vel inde patet, quod breviter et non satis perspicue narrat, neque ullo verbo de baptismo Olavi loquitur, quamquam et uxorem et filios ejus a Thurgote saero fonte tinctos esse commemorat. Imo, verba Adami potius sententiae Hallenbergii contraria videntur, quoniam ex eis ea sententia facillime eruitur, Sifridum per Noruegiant in Sveciain venisse36). Ex verbis illis Codicis Juris Vestrogotici, quibus auctor noster praeterea utitur ad opinionem suam defendendam, eadem sequi videntur37); quare etiam Reuterdahl. iisdein utens, pro sua contraria sententia pugnat. Si denique Sigfridus etiam Normannis Christianam doctrinam tradidit 38), vix intelligi potest, cur Legenda, in 36) Habuit (Of. Haraldi) secnm Episcopos et Presbyteros multo* ab Anglia. Ex quibus clari doctrina «t virtutibus erant Sigafrid, Grimkil, Rodulf et Bernard. Hi jussu Regis ad Svediam et G othiam accedentes, Barbaris verbum Dei et regnum Jesu Christi evangelizabant. H. E. p. 32. In Nordmanniam primus ab Anglia venit quidam Johannes Episcopus. Tertio loeo advenit ille Sigafridus, qui et apud Svedos et Nordmannos juxta praedicavit. Isque duravit usque ad nostram ætalem. De S. Dan, p. 71, 72. De Sigfrido præterea in Verendia versato, et religione Christiana in hac regione propagata, Adamus nullo verbo loquitur. Cfr. not ) Sighfridaer war fyrsti byscupser suin hær com cristiiu.a. han ffor aff asnglandi oc hingæt. oc for si^æn.i. wærænd oc com haer cristiiu.a. oc lill sitt at rættum dodæ oc.j. wexyö hrrilæ* beu Man*. Cod. Jur. Vestrog. p. 3o4. 3t) Id quidem coucedit HalLenbtrg, Lib. c. p. 338.

15 ceteris prolixiora, hanc rem omnino neglexerint. Gravissimum autem alterius partis argumentum est, quod Hailenberg O nullam iere Islandorum habuit rationem. Omnia, quæ, præter jam allata, ad minuendam Legendorum lidem, æque ac Islandorum de Sigurdo narrationem commendandam pertineant, ea jam diligenter et accurate attulit Reuterdahl; quare ad eum Lectores hac in re delegamus. Neque vero hæc nos impellere possunt, ut credamus, Sigfridum non alium, quam Episcopum illum Norvegiae fuisse. Primum enim non omnia refutavit Reuterdahl, quæ pro veritate Legendorum afferri possunt; imo, ne ipse quidem auctor satis magna cum fide et fiducia suis fontibus acquiescere videtur 39). Quod autem Adamum omnino reprobat40), in eum justo severius agit. Jam vero magnam auctoritatem ei conciliat rei, quod Legenda, in iis praesertim, quæ de Ansgarii invitatione, de negotio suscepto, de itinere etc. narrantur, ad imaginem Vitae Ansgarii conscripta esse videntur; hæc vero, ut nobis saltim videtur, non nisi ut ita dicamus vestimenta rei attingunt, re ipsa salva et inconcussa. Memoratu præterea dignum est, quod inter omnes convenit, Sigfridum in Verendia ultimam et praecipuam operam rei Christianae navasse 41). Nonne hoc ipsum indicat, eum hæcce loca majori quodam esse amplexum amore, inde forsitan orto, quod, Sveciam advectus, hic primum doctrinam Qiiaj innuunt verba ejus : Det inset alltså liuru desse man [Odd och G un lög] kunna vara någorlunda tillförlitliga sagesman angående Sigurd. L. c. p Emedlertid torde saken ännu icke vara [genom Hallenberg och Ulg. af Scr. Ror. Sv.] fullkomligen afgjord L. c. p. 5ao. De Isländske berättelserna hvila på någorlunda till~ for It t/ig historisk grund. L. c. p. 3aa. 4o) Adanms meddelar endatt lösa och obestämda uppgifter. L.» p f «4 1 ) Hæc Reuterdahl ipse concedit. L. c. p. 33o, 334.

16 tradidisset Christianam? Qui vero Sigurdum illum in Verendia et praecipue operatum et mortuum esse concedit, is intelligere vix potest, eundem eodem iere tempore in aula Olavi Crassi versatum fuisse42) Jam vero in concione, quam Sigimlus Sigtunæ habuisse narratur, cædes illa Vexionensis commemoratur,,ita quidem, ut Legendorum hujus rei narratio confirmetur, cæde tamen nullo modo connixa cum opera Sigurdi in Svecia navata 43). Denique praetereunda non sunt, Sturlonidem nullo verbo indicare, Sigurdum ita in SveÇia vixisse ibique fidem tradidisse Christianam. Quæ cjini ita sint, hæc res vix alio modo ad liquidum perduci potest, nisi viam ingrediendo, quam jamjarn Dalin est ingressus et Celse amplius demonstravit 44), Strinnholm nutem hodie bene et prospere.ivit 45). Ilie igitur de duo- 42) Sigurd, episcopus Olavi Tryggvii filii, sin dubio nullus alius fuit nisi ille/ qui, ejusdem nominis et dignitatis, çum Olavo Crasso fuisse narratur. Ita etiam Celse Sturlonidem interpretatur. Apparatus ad Hist. Svçogolh. Sec. 3:a, de Sanctis Sveogothias. Mscr. in biblioth. lteg. Gymn Scarens. 4 Î) Imo videmini vestro relapsu jioc mifii portendere, ut nreae quoque vitas periculum immineat, atque ut id jam milii apud vos eveniat, quod haud ita pridem in urbe Wexiö aliis fecistis Christi servis, quos vita privastis. S> 01, Trgvs. Editio Skalh. p Ex versione latina tov Cehe. 44) Itaque existim, Olavum R. Sv. haud longe post annum millesimum a Jona Sigurdo baptizatum. Annum 1008 exprimere videtur Diarium Minoritarum. Paulo serius ad Svecos accessit S, Sigfridus ;»ed quo praecise anno, non constat. Si Legendis credimus, venisse oportet ante a. 1016, quo obiit Ethelredus. Celse L. c. Aïj Ex omnibus ad rem pertinentibus colligit: i:o) Att Olof Tr,yggvasops Hoibiskop Sigurd i sjelfva verket är den, som döpt Olof Skotkonung ; 2:0) att Sigfrid från England öfverkommit under sednare hälften af Olof Skötkonungs regering; 3:o) såsom denne Sigfrid under en lång. Ufn#»tid var.it mycket verksam i arbetet för Chnstendo- «

17 bus viris agitur, quorum fata sunt permixta, ita quidem, ut et Islandorum fabulae et Legenda Svecorum in suum qüæque congesserint omnia, quæ ad alterius etiam operam pertinuere. Ita enim utraque narratio optime componitur;; ita etiam utriusque origo facillime evolvitur; ita ea rerum ratio exsistit, quæ sola Adami narrationi conciliari posse viädetur; hunc denique rei considerandae modum confirmare videntur ea, quæ diversa ratione narrantur de ipso fonte, in quo Olavus Christo initiatus sit. Omnes quidem narrant;, ad Husaby Vestrogotiæ hoc factum esse, sed fons ipse non nisi uno loco commemoratur, ubi Birgittæ nomen fert 46). Jam vero in Husaby fons, non dudum ita vulgo nominatus, prope a parietinis veteris domus episcopalis situs est 47). mens framgång i vårt land, här ifven slutat sina dagar, och många minnen således vid honom varit fastade, mångä sägn*r om honom fortplantat sig, hvaremot den Norrske Fföfbiskopen Sigurd, som blott tidtals och kort uppehållit sig i S verige, nr Svenska folksägnen alldeles försvunnit; så hafva traditionerna om den helige Sigfrid äfven tillegnat honom Olof Skölkonuugs dop. Och sålunda kunna den Isländska sagans och Svenska legendens till utseendet stridiga uppgifter förklaras, förenas och sammanslå med uppgifterna hos Adam af Bremen och hos legenderne om S:t Eskil och S:t David. Det följer bäraf 4:o) att Olof Skötkonung blifvit-döpt icke före, utan efter slaget vid Svolld. Sv. F. H. T. u. p. 65$, ) han [Olawær] war döpfser.i. kyældd }err& wid hosæby liggser. oc heter byrghittæ. Cod. Jur. Vestrog. p. u98. 47) Wid Husaby äro två källor* de«enakauaa S. Brigitte», 3träx nedanom det Kongeliga (Biskops) huset. Den andra & Sigfrids, son» visas öster om kyrkian. S. BiigitUe är en stor och skiön åderkälla; som hela byen liar sitt vatn af; Men Si Sigfrids en liten källa, oftat torr om sommaren, ligger - afsides; och hars intet annat vatn,* än defc af backen utrinner oeb!är gansk-a» ringan Palttisiiold. citi in Digeliù Dissert, de Husaby. p. a8. Fons S. Birgittæ hodie B isgâ rds källan vocatur. Eundem aliquando is. Olavi fontem esae appellatum, haife testari videntur: S. Olofs kjälla, '.sam andre skrifva om, lärei

18 In hoc igilur Olavum sacro lavacro perfusum credimus, et forsitan ratione hujus rei habita domus illa hunc prope exstructa erat 48). Nulla saltem adest ratio, cur veterem illam annotationem irritam habeamus. Quod enim opponunt, eam esse rejiciendam, quum fonti nomen Birgittæ imponit, antequam sancta illa femina vixerat49), opinamur, aliam ejusdem nominis Svecis antea fuisse cognitam 50). Quae quidem opinio eo minus a vero abhorrere videtur, quod alia scripta Svecana idem habent nomen, ante tempora nostræ Birgittæ 51). Jam vero in S. Sigfridi fonte, vara then, som ligger vid Huseby uti Biskopsgårds gata, när intill vägen, vester om Huseby kyrkio. Ullenius, Hendecapolis Visigolhica. Mscr. (circa a conscr.j in collect. Lectoris Carl/nark. 48) Thet stora stenhuset, som ännu en mur står quar efter vid Huseby, lät Bisk. Bryrfgel d. III. Gerlakssou, vid slutet af sec. XV, i stället efter en liten tråkyrkio ther stod, uppbyggia TJllenius, L. c. 49) Lindskog, Beskrifning om Skara Stift. T. 2. p. 55. cfr. Ser. Rer. Sv. T. 1. Sec. I. p ) Alter [fou*], Birgitt*, non Wastenensi, sed antiquiori cuidam, fortassis Scotica;, vocabulum debet. Celse, L. c. Byrghilta, en qvinna, troligen den i Skottland i 6:te århundradet lefvande S. Brigitta, efter hvilken en källa i Husaby blifvit benämnd. Cod. Jur. Veslrg. p x) Biskop Pedher i Forsenn kyrckeherre war, Hann war i sinn aaker snell och klar. Sancte Brigitta prebenda funderadhe hann. Bisk. Bryn. Rim chr. in Mon. Benz. Prœbenda Birgittæ, quam instituisse fertur, non honori ac memoria; &petfiicce nostratis Birgittæ, quae nondum inclarescere coeperat, dicata fuit, verum alleriu» Senensis. Benz. adnot. in hunc locum. Man nennt einen grossen IJaqflen heiliger Schüler und Schülerinnen, welche er (Patricius, -f inter anu. 455 et 4q3) daselbst (in Irland) gezogen haben soll, unter welchen die heilige Brigida in der ganzen abendländischen Kirche so berühmt geworden, und lange die vornehmste Schüzheilige in der Insel nach der Jungfrau Maria gewesen ist. Schröckh, Christi. Kirchengesch, 1. *6. p Cfr. W a lch, Biblioth. TheoL Sel. T. 3. p. 663.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi.

JOH GUsT., scandianorun. NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN. speciminis ACADEMICI OTH1NO, In schola Cathedrae!! die II Aprilis mdcccvi. speciminis ACADEMICI OTH1NO scandianorun PARTEM PRIOREM Cons. Ampl. Fac. Philos. in Reg. Acad. Aboensi Publico examini modeste osserunt JOH GUsT. Pliilosophice Magister REsPONDENs NICOLAUs EPHRA1MUs RANCKEN

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter PN A075 av Staffan Edmar, 2007 Under 1940-talet tillkom ett stort antal valspråk på latin för flygflottiljer, regementen och marina enheter.

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Axelssönernas släktskap med Bondeätten

Axelssönernas släktskap med Bondeätten SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 3 Axelssönernas släktskap med Bondeätten Sammandrag: En utredning av Axelssönernas släktsskap med Bondesläkte, ursprunligen publicerad i Personhistorisk

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1, delkurs 2: 7,5 poäng

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1, delkurs 2: 7,5 poäng Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1, delkurs 2: 7,5 poäng Skriftligt prov Fredagen den 4 november 2011 Examinator: Professor Hans Aili Skrivtid 4

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014 Ericus Olai och Adam av Bremen Andrej Scheglov Ryska vetenskapsakademien, Moskva I denna uppsats behandlas den svenska 1400-talshistorikern Ericus Olais beroende

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Latin. (Svenska används vid Tekniska högskolan och vid de andra fakulteterna om promotor så anser lämpligt.) Herr universitetskansler!

Latin. (Svenska används vid Tekniska högskolan och vid de andra fakulteterna om promotor så anser lämpligt.) Herr universitetskansler! 1(5) Promotionsritual vid Linköpings Universitet Promoverings- och installationsceremonin på Linköpings Universitet inleds med ett tal av rektor, som sedan övergår till att installera nya professorer samt

Läs mer

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36

Ansiktet utåt. www.t.lst.se. En handbok i Länsstyrelsens profil. Foto: Roger Lundberg. Publ.nr. 2005:36 Ansiktet utåt www.t.lst.se En handbok i Länsstyrelsens profil Foto: Roger Lundberg Publ.nr. 2005:36 Innehåll Ansiktet utåt... 3 En handbok i Länsstyrelsens profil Länshuset... 4 Personligt uppträdande...

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Luckor bland svenska historiker henrik ågren* Högskolan i Gävle Den nyutkomna antologin Svenska historiker: från medeltid till våra dagar är ett imponerande verk.

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum]

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Luleå gymnasieskola Rapportens namn [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Sammanfattning Sammanfattningen skall ge en översikt över rapportens viktigaste delar, och skapa ett intresse att läsa den.

Läs mer

Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i "Sverkerskapellet" vid Alvastra Härje, Karl Albert Fornvännen 14,

Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i Sverkerskapellet vid Alvastra Härje, Karl Albert Fornvännen 14, Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i "Sverkerskapellet" vid Alvastra Härje, Karl Albert Fornvännen 14, 103-106 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_103 Ingår i: samla.raa.se Blyrullen

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

DROTTNINGENs HEMLIGHET

DROTTNINGENs HEMLIGHET DROTTNINGENs HEMLIGHET EN EPISOD UR DE SVENSKA KONUNGA DYNASTIERNAS HISTORIA Av professor SVEN TUNBERG DET är till»sverkrarna» och»erikarna» våra tankar gå vid detta tillfälle. Vad med»sverkrar» och»erikar»

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS,

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, PROVIDENTIA DEI CIRCA EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM ADMODUM CONSPICUA, Cujus Partern Posteriorem, Cottjenfu Ampliff. Fac. Phil. iti Reg. adauram Academia %

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

FLERDAGARS- RESOR. inkl bussresa, bro- och färjöverfarter, tre nätter med del i dubbelrun och frukost (exkl. dryck)

FLERDAGARS- RESOR. inkl bussresa, bro- och färjöverfarter, tre nätter med del i dubbelrun och frukost (exkl. dryck) FLERDAGARS- RESOR Goslar 13-20 september Bremun (på latin Brema) 787 AD då Karl den store upprättade ett biskopsstift där. 1186 utfärdades det första kejserliga privilegiet för staden, och 1246 fastställdes

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

TREDJE AVDELNINGEN Caesars väg till makten. Hans död

TREDJE AVDELNINGEN Caesars väg till makten. Hans död TREDJE AVDELNINGEN Caesars väg till makten. Hans död Gnaeus Pompejus, romersk fältherre och statsman, slog år 71 f. Kr. tillsammans med Crassus ned ett farligt slavuppror, som leddes av gladiatorn Spártacus.

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius ÖVERSÄTTNING STABAT MATER 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius Modern stod så djupt bedrövad bredvid korset, tårbedövad, medan sonen hängde där. 2 Cuius animam gementem contristatam

Läs mer

GÖRA PÅ SPORTLOVET? maximinctias consequ iatiund itatio. Nequi ipid enis modit etur?

GÖRA PÅ SPORTLOVET? maximinctias consequ iatiund itatio. Nequi ipid enis modit etur? labores moloreium apelluptatia ipiciat inumqui dit, cus sed quas debitiaspiet ullenes vellam a consequis excerunte nihicationem vendus. Tio conecte exerrum, quidi con corento inctatibus aut que eatur,

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting Jämtlands läns landsting Grafisk lathund Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt, som ska ge en enhetlig bild av Jämtlands läns landsting. Det ska tydligt framgå att alla de olika verksamheterna inom

Läs mer

Forskning inom humaniora

Forskning inom humaniora Högskolan i Gävle 2014 Forskning inom humaniora Möten med forskare på avdelningen för humaiora som berättar om sina forskningsområden. Kavita Thomas Hur det lilla ordet men används i samtal Fokus i Kavitas

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

B R A II E BENEDICTUS IGNATIUS, BRODERUS ABRAHAMUS MIODH, VITA et MERITIS. h. p, m. s. ABOiE, Typis Frenckelljanjs.. CUJUS PARTEM SECUNDAM

B R A II E BENEDICTUS IGNATIUS, BRODERUS ABRAHAMUS MIODH, VITA et MERITIS. h. p, m. s. ABOiE, Typis Frenckelljanjs.. CUJUS PARTEM SECUNDAM DE VITA et MERITIS P E T R I B R A II E COMITIS de VISINGSBORG, LIBERI BARONIS pe CAJANA, DOMINE be RTDBOHOLM, LINDHOLMEN, BRAHELINNA et BOGESUND,, REGNI SVECIvE ARCHIDAPIFERI et SENATORIS, SUPREMI DICA-

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott I detta nummer Ledaren 2 UPPSNAPPAT 3 Profilen 4 Reportaget 6 Intervjun 7 Platsen 8 Vi frågar 10 blandat 11 På gång 12 Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Läs mer