CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,"

Transkript

1 S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O r d, S. R. S. M. IN AUDITORIO. CAROL. MAJ. D IE /^JU N H MDCCLXIV. E X A M I N A N D A M S I S T I T A L U M N U S S T IE G L E R IA N U S, ER IC US HJRTIVICH, H ol M le N SIS; S T O C K H O L M S, Typ is P E T R I H E SSE L B E R G.

2 KONGT.. MAJ:Ts T ro-tjenare,. L ie u t e n a n t. Vi». Des.. Am i r a l i tr t. HÖGÄßLF. HERR. CARL. G U STAV. E KE B E RG. C a p i t a i n e. V i d. ö s t i n d i s k a. C o m p a g n ie t» O c h * L e d a m o t. Af. KongL Vetenlkaps. Academien. GÜNSTIGE.. GFNNARE E t. Utmärkt. Snille: Sållfynt. Arbete. Och. Nit. För. Sveriges* Båtnad. Och. Heder;. Gagnande. Påfund. Lång. Förfarenhet. Samlad. Under. L.mgftvåga. Refor* Göra. Eder. Infigt. Ovanlig. Och. Vidflråkt, Edra. Förtjenffer. Stora. Edart. Namn. Åhkadt* Och. Vårderadt, Tillåt. Mig* Som. Hedras. Af. Eder* Godhet* För. Eder. Be.tyga. Vördfammaffe. Högaktning. Och. Af. Hjertaf. Önfka. Eder. Möda. Belönad. Eder. Sallhet. Fullkomlig* Fortfar. I. Ynneft. För. Er. Ödmjuke. Tjenare. E* H a r t w i c h.

3 .<âmt >N^ VT; * ta Fere inter hom ines vita agitur, nt qnifm præclara ubique ilnaruræ orbem -diftorquere taquam mamtelta ratio faudear, ament multi, non in taedia m odo, fed in damna quoque & -multiplicis culpae referta opprobria. Mira haec videri pollet & vix credibilis perverfiras, nili moliris iplorum in animis portaremus.finguli fomitem & inftigatorcm tam pertinacis m ali, & nifi.vel optimo cuilibet indefefla lolliciri^dine effet c o n fl i ôta n d u m cum hoftibus, qui quo habitant propiofes ; eo' ceffant rarius inferta re. N os eo nunc memoram us conliiio, ur caulfam invqftigem us, cur etiam remedia ipfa ; bonæ videlicet litter*- ac difeiplinæ, quarum facultatem & amorem indita nortro generi prae ceteris animantibus excellentia infpirat, non modo vahiirte par-um cenfeantur qtiibusdam, ad veram ftahilemque ruendam felicitatem, fed & uocuilfe, fi quidem generarim fpcftctur hominum fociçtas, occafionem fuggerendo e- jusm odi vitiis, in quae rudis ignorantia vix credatur dilapfura. N e- que enim deterioris inde éxirtimarionis ulla fu{picio in honertifiimarum difciplinarum cultum derivari reftc porer.it, nedum inferre illud, quod fibi fidens arregantia intulerit, fore fcilicet ex humanae finibus conjunctionis ejiciendas cunfrtas, faciendumque, ut ad primam, quae putetur, nafcentis humanitatis anguftiam, ftudia & negotia, qui nunc vivim u s, hominum, revocentur omnia» Nam que huic adeo proper* conclufioni quantum fubiit inverecun- )( àx

4 dæ fallaciae, faris fuperque patcbir, dmutac liquida accuratione Philofophus incommoda ct vitia, quæ exftftifle quidem palam intuem ur, podquam traclari fcientiae arresque cœperunt, cum his com paraverit, in quæ naturalis (lupor & protervitas nullis coercita limitibus erumpat neced'c e ft, multoque hæc frequenriora, crudeliora fcedioraque fore totus perfenferit«attamen quia confeda res e tl, non habuide humani ingenii eruditionem & induftriam, quoad fummatim confideretur, vim eam omnem, quam polliceatur utraque, ad veræ probitatis, & innocenriæ amplificandum im perium, orraque fuiife in exculto fcienriis arribusque orbe dedecora, quæ in imperito adhuc & indofko forte non aderant, hæc licet abominenrur & damnent, ipiæ illæ feientiæ arresque; (cquitur, ut in ejusmodi aberratione aliqua (ita culpa (it, qua reflo a tramite poslinr deflefli, non quod per fe ullo modo illuc inclinent, aut im pellant, fed quod humani animi labes & petulantia, etiam in rebus natura optimis libenter arripiat, quidquid cogi fe pariatur in fpeciem (îmulatæ bonitatis & prætcndi ad regem dam eo fecurius & veluti decentius malitiam, quæ aperta (i progrederetur facie, fuis fe mox aufis obrueret, turbâsque concitaret aufloribus funedidimas. Arbitramur, nullam non elfe fcientiam artemque, humani ingenii viribus perviam, vario licet dillent (ingulæ a fe invicem dilcrimine, in qua non offendant cultores, animum (i regere non ante didicerint, dimulos quosdam & colores, & qvandam veluti opulentiam, qua abuti podint ad vita, non habitura locum, nili anrecefitdet cognitio & exercitatio hujus illiusve difeiplinæ, quæque proinde cavenda eo magis habeantur ejusdem dilciplinæ (tudiods, quo his viciniora immineant. Speflent earum ceteras, ab hac parte, alii. Po'éfin nunc examinabimus * ut dignofeamus & definire conemur breviter, in quæ prolabi noxia diverticula hos oporteat, quæ irreverentius habuerint, dmulque odendamus, nullo inde, per fe innocentem artem onerandam crimine, fed quo laedi queat frequentius, eo follicitiori cura & (ludio eorum, quorum inrered, vindicandam. Tibi

5 T ibi vero, Leftor Candide, propterea non difplicirura fperamu* tenuia conamina, quod illuc tendant, quo referri T u velis omnia, ad bonæ videlicet menti iervandam integritatem acuendamque diligentiam. f IL Habet libi projto litum Poëlis, ut placeat ; Unum illud quaerit proxime ut oblectet; quæ utilia docentur alibi, ira informat & modulatur, ut lentiantur inluper jucuridisfima, nec attingi poslint line iniignitiori voluptate animi. At quia faltidiri jam olim c a pra e ll, inexhaulta litet amcenitatum fcaturigo, honeftas & lapientis virtus animi, accidit, ut qui Poetce aucupari laudem lluduerinr, nunc plebifcribenres, aut paterniori in ceteris multitudini hominum, procaces turpesque in jocos le fubmitterent ; nunc blandienres potentiorum perlonis, magna geftarum rerum gloria circumfulgentib u s, inepta adulatione comminifcerentur ab humanitatis lenlu aliena, nunc, quo libi potislimum unis placerent, fuorum ipforum fordes animorum & pudenda deliria in carmen effunderent. Ac fi temperantiores non nihil exilent alii, haud raro deprehenduntur tamen res agirafle leviculas & lulus cxllruxilfe, quibus magnopere capi haud poslint, qui ne ingeniola quidem, digna hom ine, exiftimanr, nili meliorem fecerint. N on procul arcelfenda exempla; non fuscitanda G racia, aut inllaurandum Lntium, quo reperiantur. Effet fupervacuum, live Ciceronem allegare, qui molliunt, ait animos Poëtce, Ef virtutis nervos omnes eliciunt, live. Augullinum, cui Homerus ipfe clulcisfime vanus arguitur. Illam ipfam in lucem, qua nollrum gloriatur ævum, provolarunt hinc illincque Poëræ, qui parum fe vilum iri ingenuos îcrediderunt, nili mox profiterentur lalciviam, aut infolcnriam, quæ humana Divinaque jura dicaci faftu elevat, aut crepundia, otiolæ modo inertique opportuna Ibultitiæ. Videntur hi nec carminum argumenta ejusmodi felefturi, nili prævidifîent fore, ut avide legerentur ab illis, quibus deftinabantur, nec feripturi carmine, nili artis vi jam ante perlpe& i, illius libi facultatem comparalfenr talem, quali pro- )( 3 v0*

6 * ^ J s * ; vocarentur dcliderati plaufus. E Pnefi igitur depromlerunt fticyin, quo placerent enixius, haüd fme quod ipfa pjrrexer.it, fed quod fuis illi abrepti furoribus, in PoeTi dem jnr lvpcnebanr pulcritudifwm, cujus (ub involucro luerent fubdoli, nec aniitiidverterentur, jiift ab his, qui diftingvere didiceriinr tjaidquid Poetice prbpriura cfl artis et elegantia, ab iis, quîerràüin cu r,yreruni ipfit'urti causiis & confeftariisu r:-.; r' : ' r*. $. IIE Quum autem.placare.efficacius nofiris animis ea præfçrtitn inveniunturx qua- noya funt, quæ non vifa audirave antea / q u a non tam contineri viflgaris intra natura, ambitum putentur, quam fpeflanda. offerri nupero aliquo artificio nofiro & fecretioris vekiti ope mâchmæj datum illud, prima jam inde ab origine, PocV fi, ut 'fin daty ut rçruna lpcciçs* noftri in officina cufas ingenii prodire jubeat & fecuui invieçm committar, non abfonas quidem aut mendaces, fed tamen foliris pulcriores, fortiores, propiores, quin immo ut diciionem jpfam & verba & fyllabarum xonos componat ordinetque quem.adqiodum probent aures? fi quidem familiaris ultra fermonis confuemdinem placui lie fibi numeros fatebuntur. N on vera; motjo $ confcntanca jubetur in fcenam du.ccre P ochs, fed, &.çomtjj fieftiva, acuta, ipleiiffida; non fi udet modo ut.int.c]figari;r, ur periuadeat, led ut lertiibus impleat, quibus, velint r.pjint, audientes capiantur, ut aures pariter atque animos intima fu a vitate occupet, ne obfequi grave usquam aut importunum vereantur. Atque in his quam. lapfu$: facilis! quam lubrica contentio 1 Quam rar.v felicitatis & immense prope cautionis, non allucdtriir fub opei;e, in quod luo fi propofko fitisfacict, confpircnt omnia oporteat, quæ lumma p æfiari posfint huiiianæ mentis viribus, tum rerum in dele&u & fenfibus, tum in conformatione orationis. Ingeniisne evenire p o terit vel ferrilisfimis, ut bulliente imaginandi im petu, pro veris intercurrant falfa, pro appofitis & decoris inrempeftiva & jeju-

7 ? Erimc in verbis proclive, non tenere lriodum,. inque partem alterutram nunc abundantia, nunc defeidu peccare? Maxima pars varum] Decipimur fpeoie rcfvi. Brevis efle laboro* Oblcurus fio, lecbanrem levia-, nervi Deficiunt anifnjjjue, profdfus grandia turget, Serpit humi tutus nimium timidusque procellae. Immo vere re ipfa accidific' lioc nonnullis edebratisfim#- rum Poetarum* tum antiquiorum tum recenriorum decent Critir eorum libri; ne minutioris ordinis pcrccnfeamus ceteros, in quibus trequenriorn occurrunt five' portenta five frigora. Namque ubi perpetuo nifiir intcndeildus animus fi lrici iwa fedulitate, qu,* et rerum determinandam copiant verfar, & difilionis, qua exprimentur, habitum, pronunv c r ir lo n g iu s nomiunquam fejungi a fimplici natune exemplari cupida, nimium confctlationc effingendarum ac poliendarum, quibus cartrtcir conlfcituetuiy imaginum* ante metam faiifccre. Poliulat Ars quidem * ur judicandi nusquam remiila Separatione* quidquid aulit ingenium concitatiori1 feftinwione fua, renfiiébemr &. expendatur* antequam inferi car» mini aut jam ante iuferrum tolerari debeat. Sed quia ubique tamen aderit ct in omnibus fe eaderer animofior fpirirus, qui rerum formas ipfe conftiruit et in partem omnem carminis dilpcm fit', fui hic firpe non dominus* obvia habebit monfha, quie fabricari pdlfc jam diu vidit Poeticus Orbis, quoties promtkis & feracius ingenium, placida? moderationis five deftituranr fuerit fententi*, five uti noluerit/ f n c.... Quunr porro humanis oblc landis animis natura Poëfin deflfitfavt univerfam, quidquid haze finxerit,, finget ifa* ut moveri fc illi febriant 5: volup rate donari, verae quam* proxima. At iin r uffeffrbus animo voluptas nulla ; ne tum quidem, ubi tranquilla maxime paco viger, fjmmaque & verisfimn voluptate per4- fruitur, adeo fibi eximie placeret, nifi major em fentiret, quam

8 t in ftatu quovis alio, cupiditatem & firmius propofitum non de* fererdæ Ibrris Puæ. In depingendis igitur & excitandis com m o tionibus quibuscunque animorum & propenfionibus, nunc bonis nunc malis, ita ponet operam, qui carmen dabit abfolutius, ut Vcrfificatorem inter & Poetam illud denique intercedere diterim eu cogitet, quod affectus hic varios moveat legentibus, m e rum alter moveat faftidium. Adquirat fibi oportet dexteritatem, eamque promtisfimani, qua Puo ipfius informet animo & carmine vivide exprimat, modo presfius modo elatius virtutes & vitia omnis generis, animi impetus truculcnrisfimos æque ac Pedatiores, His occupetur, his exerceatur, ab his ut initructisfiinus fit necefie eft, quippe qui lectores vel auditores ut iisdem imbuantur, iisdem inflammentur, fine mora, fine difficultate, præihbit. Locam hoc in omnibus carminum generibus obtinet, præcipue autem in epico et dramatico, ubi perponarum characteres longe diverfisfime inducendi, earumque alienisfima ingenia, disjuntti m ores, probitas, improbitas adumbranda. Tum fibi quoque quam intenfisfime, qnaii ippe ageret, rcpraefentabit, modo furibundum, modo placidum, modo Pccleramm, modo pium, modo invidum, prodigum, avarum & ceteros ; ludet, amabit, jocabitur, queretur, irapcetur, milcrebitur, infaniet, inftar erit omnium. Requirit exatia horum pictura incredibilem agilitatem tamque flexiles vices idearum & PenPuum, ut mirum videri debeat, fi tot patens eafibus animus fibi confliterit. Dabit operam fictor > ut rerum iflarum omnium ipfisfimæ imagines in una illius menre eluceant. His vero implici tus dev.nctusquc a Pcveriore conporrione & obedientia imperantis rationis ne divellatur, quam erit difficulter providendum? FluPluanti ingenio tot incumbentibus turbis rapi animus & agitari videtur in omnem non fingendi m odo licentiam Ped et eorum, qu.e imitatur viliorum.contagionem donec eorum fenfim tyrannidi Pubjiciatur, atque adeo Pua Pe induftria in moralem Pcrvitutem projiciar. <2.uin & non deerunt, qui PuPpicentur haud procul inde abefle furorem illum et silu m quem celebrari no-, vi-

9 mm vim us Poërici ingenii ft fine quo perennaturum carmen nec conditum olinv, nec iri poil hac conditum, ars ipla pernegat. > V. Intulerint cerre, qui in Litteraria legunt hifioria tot infelices paffim hom ines, haud caftifiîmis ufos moribus, Poetarum falutari titulo, arti quam profitebantur, debuille miferos non deplorandam lortem modo fed & folutiorem viræ conluerudinem. Quamquam enim nec CorneliusAgrippa pervicerit, nectanaquillus Faber, degener hac laltem in parte filius cognominis parris, plurimis undique cumulatis conviciis, ut improbitatis denique omnis magifira Poëfis arguatur, tamen dubitabunt multi, an futurum fuifier, ut iftnm in ealamiratem, prolabercntur cultores, qui memorantu r Poëfeos, fi, «thus fe & verecundioris in fcholam difciplinæ mature conniliffent. Probi forte ft fibi aliisque non graves vixiffent v ir i, Si nec poemata legi fient unquam, nec fumfilfent fibi ut luo ex ingenio componerent. Quid cxfpefhndum felicitatis hominib u s, qui perinde judicabant, bonisnc an malis placuilfent, m o do fam am, nefeio quam, captarent verfibus, aut hamatis horum muneribus, ditiora fibi contra elicerent ; qui, veris. Divi- T u m humanarumque rerum caufiis neglectis ignoratisque, toticrant in fingendis lulibus ridicularum turpiumque imaginum ; quibus haud ccnfebarur immodefium, numerandis Fyliabis & locandis Vocibus otium eonfumere, nuneque integros tres dies tribus impendere verfibus, quod de Euripide percrebuit, nunc per viginri annos usque in unico Poemate^, nec illo qui magnæ molis laborar e, uti laborafie terunt Sannazarium & Capellanum, quique v ir tutis & magnanimitatis laudem fi forte celebrarent languidi ft, quafi rem egifient alienam, adfiriftifiimi ingrediebantur, flagitià vero, five fua, five aliorum, ubi cantarent, aut corruptarum mentium illecebras, aut inanes nugas, tum denique lepidi & arguti & felices plaudebant fibi plaufurosque pollicebantur plures. N am quod nollem us, dici pofle ita, ut refelli non pofiit, certum e fi, fi computentur & exigantur ad fe invicem Poemata, quotquot legenda ft examinanda fuperfunt hodie, vix centefirnum quodlibet liberatum penitus iri ab aceufatione violatæ plus minus- X X VC

10 ye probitatis, fique adco ex fpec-imi nibus & monimcnris artis-* quæ dederunt illius ftudiofi, judicanda ipfr e ile t, non polie non propiorem locari caulïîs & incitamentis, quæ mores corruperint} quam, quas lobrkrm perfeftamque virtutem juvent, adminiculis.. V L Sed vero, quod iniquum judicaretur in cenfu difciplinarum, reliquarum, eodem judicetur m odo, fas e f l, ubi de Poefi dicenda lententia. Quis L ogicam, aut Phylleam, aut morum difciplinam aut ceteras metiretur five libellis, quibus tradita variis temporibus illarum praecepta feruntur,, aut hinc facta ab lingulis, qui difciplinas illas coluerunt, ad vitam regendam fuam aliorumque, applicatione? Quis ubique non animadvertirnasvos & lapfus, non imputandos nifi vitiatæ femel turbatilïïm aeque conditioni noffræ, qua dum laboramus, nc optima quidem fine periculo trafbri poliunt, quaque fit, ut malorum iplh confuetudo follicitet fuoque fecum gyro auferat quæcumque opponenda lint aut injicienda retinacula. Ac Poclis tamen fi pu tetur, faciliori & crebriori, quam difciplinas alias, flexu poflfe inverti, ut noceat, ultro fatebimur, commune hoc effe illi cum artibus omnibus, quibus non tam neceffaria utilitas, quam elegantior commoditas & oble&atio quaeritur* Sunt hae fere, quibus fubjungere flultitiam folent hom ines, ubi rædio fui fuæque inanitatis obruti dicata virtuti ejusque amantibus folatia & fom enta in rem vertere fuam conantur, & ab his furari, quae horridae turpitudini apponant velamina. Atqui reddendum poftremo fuum cuique. Servit captiva Poëlis ; ubi blandimenti* cogitur fua ineptiis permittere. Dolet ipfi 3c obnititur & multo efl:, quam effe per fe p oslit, efficax m iiv s, ubi ver lari fè fentit ab ingeniis, non quaerentibus, nili ut, tedia in nequitia rideant. N am quæ unice ftudet, ut placeat, iuiiminiftrando animis noftris pabula jucundillima, ubinam per naturam rerum omnen decerpit fortiora, ditiora & conftantiorem fecum afferentia voluptatem, quam fi uriliflimarum atque adeo honefliflimarum rerum in ditione circumtulerit oculos, nihilque felegerit, nifi quod placere etiam his p olfit, qui honefta nec ignorant nec defpiciunt? Exami-

11 läiném us fcriptores, qui aut fibi aut aliis placituros fe putarunt, ubi carmine meditarentur inimica bonis moribus dicteria. Audiemus fæpe lamejitantes fortem tuam, excufantes crimina & nihil non prætexentcs candoris, ut errore parius, quam deliberato videantur animo peceafle. N u n c juvenilia, nunc aperte nugas appellant, nunc excidifie fibi non cogitantibus, & furrepta invitis, fairem fimulant. Tanta vis elt honcilatis, ut & line fpecie illitis quali demnmcumque, fperare non aufint, qui ab ea recedunt, ut multis -magnopere fe 'in fi nuent. Iri leftoribus aurem li qui avido {ludio impudicis verlibus inhiant, quam brevis quies, quam angutla fvavitas! U t primum defaevierit impetus, limulae intervenierte perditi otii confcienria, fibi le prodere coguntur & domitrici veritati cedere, quam ne fordern illa-it pfa, quae adeo arridebant nuper, quamne fentmrrtur invalida ut interrumpant & infringant vocem damnantis modefliæ? N ec dubitem us, inter caulfas ceteras, quibus accidit,-ut e veteri Graecia & Latio, modico numero, nunc fwperfint Poemata, quum ex- 'ftitiffc innumera prope telletur H illoria, eam referre pariter, quae auflorum continebatur effreni licentia, usque eo jam olim difplicente, ut exfciiprores aut paucos aut nullos credantur iiv veniffe. Poëtis autem, qui carminibus fic ftuduerunt placeres ut feriberent potilfimum., quibus adularentur & audaciöres laudes devoverent, quam contigerit raro, ut voti damnarentur^ quantoque adeo intervallo a proximo mox Poëfeos fine aberraverint, vel ex eo colligatur, quod non hodie primum -fpreti & nullius habeantur nominis, quin & Poetarum titulum ex hac quidem part e, non gerant aliter, quam quod optafie videantur fibi, non meruiffe judicentur aliis. Itaque fi placere fatis nullo tempore carmina potuere, quibus intulerint auflores ab honeflatis legibus remotos fenfus fique imperat Poefis inviolabili au&oritate, quidquid argumento cuilibet vim indere fummam obleflandi posfit, tantum abcfl, ut noxæ quidpiam adferre fecum {ludium illud creandae lc&oribus voluptatis queat, ut potius refla via, praeclarifiimo inflituto ad nitidum fplertdorem properet & perducat veritatis, innocentiae virtutumque reliquarum, extra quas in- X X ve-

12 venitur omnino nihil, quod placeat ita ur non: difpliccat dein eo violentius. VII. Eft autem honcftaris regnum adeo amplum ramque Ppatiofas in provincias extenditur, ut ingenio» quale Pocfis requirit, afiuofiflim o, hoc elt quod lu a fibi. finget omnia, abundantiifime Pufficiat. Paret illi rerum natura univcrla, quidquid luis hæc finibus comphfiftirur, quidquid hujus oriatur & peragatur viribus, in corporum at-que ac animorum orbe perpequirur ita,& diferiminar, ut nihil usquam improbet aut fugiat, praeter h o minum aula, quibus ftarutum natura ordinem modumque violaverint. Porninum rerum omnium & fupremum gubernaro-.rem ubique fpeetandum oftendir, amandum in eo celebrat pulcjitudinis fontem omnis., colendum Patrem perfcâiftimæ beatitatis, adorandum vindicem operis fimientiflimi. Quanta hinc quamque lublimis exfurgit copia cogitationum & 1'enfuum? C^uam dives aperitur bonæ frugis campus, quam abundans hortus fragrantiflimis floribus! Quis c æ c u s adeo aut lui incuriolus, ut reilifdo hoc tam exquifitæ venuflatis armario ad putidam diverteret penuriam malletque humi repere, larvatos inter errones, quam illuc eniti, quo purifiimarum vocat deliciarum gloria. Cui pon cordi foret, quidquid mortalitati fubfit corruptionis, Pollicita cura arcere & dilpellere ab arte, quam fibi proximam miniftram, naturæ totius pars formoliflima fibi deflin^vir. Ubi fingit P oelis, id agit, ut amœniores naturæ noflrisque fenlibus propinquiores vultus, extra honeftaris pomeeria nusquam con- Ppiciendos, æmuletur. Præcipit ipfi igitur & hortatur lui ftudiofos, ut nihil concipiant animis, raut calamis committant, quod verecundiarii olpendat honefli imbutam guftu & familiaritate, mc- tuantque in præcipitia divagari, quæ vitiorum quaelibet molimina 2 tranquilla lede viffricis temperantiae Pej ungunt. Quoniam iivgenio cultorum tum maxime diffidit, ubi videantur ubertate Ic fecundiflima invehere, illam tanquam Pupremam legem Panxit, ut honeftatis ubique revereantur jura & julpa deament. Namque hæc denique eft, cui tutilfima Pe fiducia credat Poetae ingenium Picque obpeq.uatqr, ut nec falpus arguatur usquam, nec indecor - / rus,

13 S i rüs. Nititur bæc naturali conditurronc rertim, id eft veritati, quam incile ili pre mus voluit Conditor poliris Ungularum terminis & nexibus mutuis, ita quidem ut naturæ quidquid repugnaverit, idem etiam inhoneftuiu iit & deform e,. & contra, quidquid honedatis tantum Ck inde oriundæ elegantiæ odenderit 0 - mni cx parte, quantum natura rei capiat, non poilit non naturali veritati congruere, iummumque m fadigium, quod Poeticae patet arti, aditum, recludere. Imitari naturam ingenio & decentiiîimæ orationis fimilitudine exprimere, ingenium linguamque moderari ut fodato opere ad propofitum decus tendant a- liud ed. nihil r quam horieaati nuncium nusquam rem ittere, in que re adeo omni,, ante cetera, viciniam illi conjun&iffimamex~ quirere. Arris ipfius ex ore & tribunali promulgatum Boileavianum illud putemus: Aim ez donc la v e rtu, nourrisfez - en votre aine. Sit virtutis amor, mentem qui nutriat omnem. VIIC Quorfuin igitur affectuum illa ncceflaria commotio, illa fervoribus quibuslibet humanarum mentium obiequiofa indudria? Difpari opera, uno licet eodem que confilio, officio hoc Poelis defungitur. In bonis quidquid intuetur alacritatis & condamne effingit eo intenfiori ftudio, quo propior accedere tum poffit bonedati, illiusque amabilitatem & divitias & aeterna decora contingere. Praedabit ea in re ingenuis moribus tanto certius miuid eriu m, quanto conducit m agis, ut inflammentur acrioribus exemplis torpefeentes alias animi & moneantur continue profpiccrc, ne defatigentur fenfim aut penitus frigefeant. Pulcros & utiles & tem pedivos adettus non expingit modo, fed & concitare Audet & perennes, ii p oted, legentium animis infundere. Pravos vero & vitiorum five genitores, five comites nusquam im itatur, nili quoad fieri debeat, ut turpitudinis cauflæ & characteres & efletta odendantur. Quem in finem neccile quidem ed, ira informare & exponere, ut agnoicantur tales a fpettantibus, quales fint ipfo opere, utque iecerni poflinr tum a ic invicem, tum ab oppofitis & virtuti inlerviçntibus. Minimo vero aut poilulat A r s, aut perm ittit, ut conditutio univerfa viti«-

14 tiof* m entis, quae ejusmodi agitatur perturbationibus, cum adju n gis horroribus fingulis, in Poema immittatur, eftque proinde falfisfimum, fore opus, ut antequam retie affequatur Puera, aeque fceleltus fit turbarusque anim o, ac moribus & vita deprehenduntur illi, quorum infanos tumultus exprimet. Cognofcit morum do lor, animadvertit Legum lator vitia qudibet, erjam atrocisfima ; nihil in his ira reconditum, ut prastereat alterutrum, nihil adeo turpe & noxium, ut non perfpiciat urerque & deferibere p osfa, & verisfimis indiciis aliorum in confpe um ducere. Eritne autem propterea verendum, ne vitiorum veluti in perpetuo examine quia verfari necefie fît, contagione laedantur ulla? lm m o vero fiqui honeftati ingenua (em d fide nomen profesfi fuum fuerint, eo fient deditiores ar&iusque devin& i, quo accuratius vitiorum omnis generis faeditatem & plenius perviderint. Attamen uti & morum Do&ores & ceteri, quorum eft vitia hominum traflare, &, quoad licuerit, corrigere, prudentia utuntur e a, ut non nulla ne nominent quidem, in aliis verborum verecundia tetram faciem conentur tantifper abfcondere, ita & Poëfis non modo non concedit, fed & aperte prohibet, loquacitatem ejusmodi & male fedulam imitationem affe tuum,qua ignota vitia in vulgus diffeminentur, aut cognita erjam exhibeantur in modum eu m, qui exftimulet magis fpeftanres, quam deterrear. Fugiendorum affe&uum nullum Poëfîs effingit alium aut aliter quam ut lentiatur turpis & deteflabilis, utque adao majori trepidatione evitetur ab omnibus. N eque enim aut placere alia refle posfet, aut pulcritudini, quam confetlabitur, fatisfacere; eritque proinde nec Poëtæ injunftum, immoderatiores affccius alia menfura & vi in carmen admittere, quam artis ex prælcripto fequitur, ut carmen indigeat. Ac furoris fi quem nomen offendat, quo ufi multi funt ad concitatioris ingenii vividam defignandam facultatem, in vero Poeta omnino neceflariam, libenter patiemur, ut vocem mutet, fi rem fervaverit. N cc disfimulabimus, nomine eo abulos fæpe hos fuilfe, qui videri voluerunt ipfius artis fequi inftinftum, quum tamen licentia raperentur, quam tota improbat & a fuis abefle cultoribus perpetua feveritate jubet. $ IX.

15 Itaque magnus^ itle numerus infelicium, qui dicuntur, Poetarum r quorumque nec carmina turpiusfcula ncc diflbltitos mores ulla ex parte cxculim us, vix alios com plebetur, quam qui nomen (ibi vindicarim, quod perfebo illis jure an tribui poslit, ars ipta videtur addubitare. Nam quod opibus & titulis & fortunte muneribus ceteris caruerint Poetarum haud pauci, in nullo (juidem ponendum artis vitio. Placidam potius & Philofophicam aequabilitatem anim i, ii cetera non deerant tam raræ virttuis documenta, modica res familiaris, aut nulla potius, mon- (Iraverit. In illis autem, qui duriorem fortem reaple promeruerin t, plurescencurrifle eauffæ potuere, ita ut vel propterea injiiftum foret in unam Poeticam, quam præ fe ferebant, follertiam, culpam rejicere. Ex probabilioribus erit illa forte, quod perverlæ adeo imitationi veterum Græcorum Latinorumque inhaererent, ut errores tantum non omnes antiquioris aevi adoptarent, aut certe (imularcm adoptalfe, quum Poeticam Linguam & numeros modo debuilfent confebari* neque adeo aut naturae exemplar confulere, aut mentem inllruerc aliarum fcientiarum cultu magnopere (luderent, Accesfit in multis corrupti jam ante propenlio animi, quam ad carmina fe ejusmodi conferrent, in quibus, rerum (i fpebentur argumenta, bona erant quaedam, quaedam mediocria, plura pesiima; qualiumque frequentiori u(u haud mirum erit fi contaminentur, qui proba inditutione ad veræ fapientiae normam animos nunquam exegerunt. N im i rum etfi vetufta e Graecia & Italia quæ accepimus Poeticae artis grandia fpecimina eo omnino loco habenda funt, quem confentiens temporum aeftimatio jam diu e(l tuita, fervetur juxta tamen cautio, qnarn in illis fe prodens multarum & gravislimarum rerum ignorantia neceifariam facit hodie legentibus, neque nunc aut Hom erus aut Virgilius aut ceteri exemplo nobis efle poterunr, nili in h is, quæ ingenuæ honeftati optmiisque moribus congruerint. Jungenda. Poefis difciplinis cetcyis ; his ita proficiat, ut earum carere luce & præceptis nunquam velit. Tradunt iliæ rerum copiam ; hanc ita complebatur ipfi propriamquo libi tribuat

16 at, ut gratisfima dein rependat amsnitarem & elegantiam per humante eruditionis & viræ partes omnes commodisfimam. N ec Theologum quidem, nec M edicum, nec Geometram, nec Oeconomum fola fecerit, at his tarnen & ceteris fi virtutis amorem infpiraverit aut confirm averit, h Formam veluti & faciem innocentiae amabilisfimam expinxerit, fi Fenfum eorum officiorumque vim acuerit, quae humanitatem animabunt omnem & prohibebunt ne llerilefcere fcienriarum ulla posfit; præftabit haud dubie, ut vivacioris ingenii facultatem, haud frnftra conceffam noftro gener i a Ccelelti patre fentiamus omnes. Quem admodum vero difciplinæ artesque in univerfum, fi cultoribus teque ac humanae foeierati emolumento erunt & quantum fieri posfit, utilitatis adferenr, Divinioris ope luminis regantur» oportet, ita Poefis quoque non nili mente tali colenda erit, qualem fan tior religio docet donatque. H u ic quia per fe obeirc nequit fuavitas, qua renidet illa.., facundiae, eo fiet certius, ut in ufus patentisfimos fe rantæ alumna D o minae diffindar. Inveniat modo letfos & confummatos cultorer. Arceantur hinc imperiti Bavii, illinc ingenioli nugatores, arceatur lubdola lafcivientium audacia. TraFlent Poëtæ materiam, facram profanamque, lætam trifiemque, facilem & arduam, do hm Si indo&am: praedicent Divini gloriam nom inis, naturae miracula, hominis excellentiam, periturae licet vitæ necefiaria tamen inftrumenra atque commoda. Hominum pcrvefligent indolem, affe* Öus imitentur, poliant, emendent. Fingant quæcunque re&e placuerim, ingenii opes, Si lufus etjam liberali induftria impera tiant, modo non oblivifeantur, arti fe operam navare, quam immerita onerabunt injuria, nili innoxio cultu, prolequanrur. Tantum.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm PROLEGOM ENA IM Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm METAPHYSICO-ANTHROPOLOGICA. QUORUM SPECIME NPR IM UM Confi. Far.. Philof. in Acad AboUnfi r Publieo extxminifiubmittunt FRANCISC. MICH. FRANZÉN, Hift

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord.

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord. D. D. DISSERTATIO GRADUALIS, />_s PERVERSO EAK.A 8TUl)I()-' Quam Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. tn Regia Academta Aboenfi. 3u» P R_ S 1 DIO

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige ANNONSBILAGA I DAGENS INDUSTRI FRÅN SCANDIREC Sid. 29 Rekrytering inom Chefspositioner, Ledare & Specialister - Sverige se - Skandinavisk Rekrytering Sverige Issu e I Ve r.ta b l oi d Sv e ri ge Rekrytering

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER

KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER GRAFISK MANUAL INTRODUKTION GRAFISK MANUAL KUNSKAP UTVECKLING MÖJLIGHETER Det här är vår grafiska manual en beskrivning av hur Hälsinglands Utbildningsförbund ska se ut för att signalera de värden vi vill

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

Ett nätverk av betongkunskap. Grafisk manual

Ett nätverk av betongkunskap. Grafisk manual Ett nätverk av betongkunskap Grafisk manual Version juli 2007 2 Inledning Logotypen skall vara en spegling av Betongföreningen varför det är viktigt hur vi använder den. Sköter vi oss bra och använder

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya kursplaner Ämnesforum Samråd Samråd Samråd Samråd Samordnings grupp Ämnesarbets grupper Referensgrupper Kursplan Kursplan utkast Referensgrupper Remiss W E B B Kursplane -förslag

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

Universitetens Magna Charta

Universitetens Magna Charta Universitetens Magna Charta Bologna 1988 Sveriges Universitets & Högskoleförbund December 1999 December 1999 FÖRORD Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^ WMMO /miuvame NUMINti, DISSERTATiO PHILOSOPHICA SISTENS ANEMOMETRVM NO V VM, Q.U A I^ CONSENTIENTE CELEBERRIMA F ACULTATE PHiLOSOPHICA IN REG I UIn 1 IVERSITATE 4URAIC Ä Sub MODERAMINE, VIRI MAXIME EiVBRhNBt

Läs mer

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter PN A075 av Staffan Edmar, 2007 Under 1940-talet tillkom ett stort antal valspråk på latin för flygflottiljer, regementen och marina enheter.

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

RESTAURANG PARAPETEN

RESTAURANG PARAPETEN MAGASIN 2016 MALL ÖLANDS TURISM TURISTGUIDE 12 ÄTA RESTAURANG PARAPETEN 15 ERIDU FADOS 12 RESTAURANG PARAPETEN 13 LOREM IPSUM 14 EMILON FIN DION 16 ESMA PEN DUA 16 ESMA PEN DUA 34 TURISTGUIDE ÖLANDS TURISM

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Bikupa Varför finns svenska och svenska som andraspråk som skolämnen? Utgångspunkter Samma språk Olika förutsättningar Rätten

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient GRAFISK IDENT ITET INNEHÅLL INLEDNING 3 LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline Typografi 9 Rubrik, brödtext Färger 11 Färgpalett, gradient GRAFISK ELEMENt 14 L:et, bruten rubrik, flygplansritning

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

JOH. HENR.. FATTENBORG,

JOH. HENR.. FATTENBORG, DISSEHTATIO ACADEMICA; OBåDLI YATICINIUM SUETHICE VERSUM NQTISQTJE EXPLICATUM SIST ENS, CtTJUS PAKT EM IViTAM, CotfSEivsu AmplisSo FaCo Philos. m Acad. Ånoexs. FKMSIDE JOH. HENR.. FATTENBORG, Litttrat,.

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr. D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 MOZART REQUIEM Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 Medverkande: Sala Kammarkör, sångsolister och musiker från Mälardalens Högskolas Kammarmusikutbildning, Kamus stråkorkester m fl musiker.

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13 Jag önskar göra det lä0are för användarna genom a0 markera vissa delar med en annan färg? HTML är bra, men det är inte så snyggt? TDDD52 - CSS CSS regler och selectors gör a0 jag kan styla min HTML precis

Läs mer

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Planera smidiga utskick Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Väl planerat är hälften skickat Kom ihåg att beakta Postis krav på maskinell hantering när du planerar en försändelse, till

Läs mer

Vlri l/i^ li_ /;", v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad.

Vlri l/i^ li_ /;, v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad. /. AT. J. DISSERTATIO HISTÖRICO - POLITICA Oe Vlri l/i^ li_ /;", v F M'. H ss? F"^ 'I >' «- Aä IMPERIUM (^U2M Iridulgente Jmpfiff Frtcult. /'S.'/s/' /l,?-. Asad. jlhoenffs PRASIDE HENRICO HASSEL Eloq.

Läs mer

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting Jämtlands läns landsting Grafisk lathund Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt, som ska ge en enhetlig bild av Jämtlands läns landsting. Det ska tydligt framgå att alla de olika verksamheterna inom

Läs mer

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum]

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Luleå gymnasieskola Rapportens namn [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Sammanfattning Sammanfattningen skall ge en översikt över rapportens viktigaste delar, och skapa ett intresse att läsa den.

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

guide till centerpartiets nya profilering

guide till centerpartiets nya profilering guide till centerpartiets nya profilering ett hållbart val Varför finns Centerpartiet? För oss som är aktiva inom partiet är svaret förstås självklart. Men för många väljare är det tyvärr inte det. Inte

Läs mer