Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv"

Transkript

1 Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv

2 Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern kommunikation 10 Extern kommunikation 11 Massmediarelationer 12 Krisinformation 14 Lagar som reglerar kommunikationsarbetet 15 Varför en kommunikationspolicy? Information från kommunen ska vara lätt att förstå och ta del av. En bra och aktiv information ökar kunskapen hos mottagaren. Kommunikation handlar om att ge och ta emot information, bjuda in till dialog och skapa kommunikation. Genom fler naturliga mötesplatser, tillfälle till dialog och möjlighet att påverka, utvecklar vi demokratin. Detta gäller inte bara vid möten med kommuninvånare utan är lika viktigt i vårt interna kommunikationsarbete. En bra dialog mellan medarbetare och olika delar av vår organisation är en förutsättning för en lyckad extern kommunikation. För att uppnå detta har vi identifierat och formulerat ett visionsvärde som grund för vår kommunikation: Dialog skapar kraft och perspektiv. Policyn ska fungera som ett hjälpmedel för samtliga verksamheter i kommunen. Ett internt uppslagsverk där du som medarbetare får tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med externa och interna kommunikationsfrågor samt profilering. En förutsättning för att policyn ska vara till hjälp i utvecklingen av vårt informationsarbete, är att vi alla arbetar för att omsätta innehållet i den till konkreta handlingar. Kommunikationspolicyn är också ett verktyg för att nå de visioner och strategier som kommunfullmäktige antagit, inom ramen för arbetet med dialogbaserad styrning. Kommunikationspolicyn anger ett antal huvudregler som allt kommunikationsarbete bygger på, men även riktlinjer som är specifika för just vår kommun. Kenth Lindström Kommundirektör Maria Joelsson och Christer Erngren Informationsansvariga 2 Foto: Per-Olof Strandroth

3 Ansvar och organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens information. Detta gäller främst policyfrågor, övergripande politiska beslut och frågor som rör hela organisationen. Nämnderna, förvaltningarna och kommunstyrelsens enheter är alla ansvariga för kommunikationen inom sina respektive områden. De medarbetare inom förvaltningen som har verksamhetsansvar har även kommunikationsansvar. Ytterst ansvarig är förvaltningsrespektive enhetschef. Kommunledningskontoret ska utveckla kommunens kommunikationsstrategi och vara lyhörd för förvaltningarnas behov och önskemål. Kommunens ledningsgrupp har ett särskilt ansvar för att policyn tillämpas och efterlevs. Kommunens bolag har enligt aktiebolagslagen eget ansvar för verksamheten utifrån de direktiv som ägaren anger. Det är mycket viktigt att även bolagen har samma syn på kommunikation som kommunen i övrigt. Varje chef har kommunikationsansvar gentemot sina medarbetare. Varje medarbetare har rätt att få den information som behövs för att kunna sköta sitt arbete på bästa sätt. Varje enskild medarbetare ansvarar ytterst själv för att ta del av den information som krävs för att kunna genomföra ett bra arbete. Det är varje medarbetares skyldighet att aktivt söka och sprida information. Den centrala informationsenheten är en resurs för samtliga förvaltningar. Informationsenheten tar fram övergripande riktlinjer för hur kommunikationsarbetet i kommunen ska fungera och utvecklas. Kommunens infogrupp ska utveckla kommunens totala kommunikationsarbete. Att du som medarbetare är informerad om vad som händer, inte bara på den egna förvaltningen, är ett viktigt led i arbetet med att skapa en helhetsyn och delaktighet kring kommunen. Varje förvaltningschef ska utse en representant till infogruppen. Det är mycket viktigt att denna person är placerad nära förvaltningsledningen. Då kan aktuella kommunikationsfrågor fångas upp och förmedlas till och från infogruppen. Representanten ska även arbeta för ökad prioritet av kommunikationsfrågor på den egna förvaltningen. 3

4 Kommunikationens grunder Kommunikation ger kunskap, skapar dialog och engagemang. Med hjälp av ett strukturerat kommunikationsarbete inom samtliga verksamheter kan vi nå de mål och strategier vi sätter upp både övergripande och på förvaltningsnivå. Detta ställer krav på oss som kommunikatörer, både internt till våra medarbetare och förtroendevalda samt externt gentemot våra kommuninvånare. Här följer nio grundregler som vi alltid utgår ifrån inför varje planerad kommunikationsinsats. 1. Utgå ifrån mottagarens behov Vi ska vi anpassa språk och innehåll i budskapet utifrån mottagarens behov, förkunskaper, värderingar och andra förutsättningar. 2. Skriv enkelt Över 20 procent av Sveriges befolkning har svårt att ta till sig en vanlig text i en dagstidning. Skriv enkelt - korta meningar, undvik fackspråkstermer och förkortningar. På så sätt blir informationen lättare att förstå. 3. Från information till dialog När vi informerar ska vi alltid skriva ut tydlig avsändare och uppge kontaktperson med telefonnummer och även e-postadress där sådan finns. 4. Informera snabbt och korrekt Information är en färskvara som snabbt ska spridas till alla berörda. Detta är särskilt viktigt vid krissituationer då vi måste agera direkt och visa på konstruktiv lösning. Medarbetare och invånare ska kunna lita på att kommunens information är sann. Därför ska vi alltid kontrollera fakta innan vi går ut med information. 4

5 Kommunikation är vårt mål 5. Var öppen, ärlig och saklig Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens anställda och politiker. Genom en öppen och ärlig attityd ska vi bjuda in till dialog. Vi ska uppmuntra till synpunkter av både positiv och negativ karaktär. Är vi ärliga och inte döljer negativa fakta skapar vi förtroende för kommunens verksamhet. 6. Visa på en tydlig identitet En tydlig identitet ger en klar bild av vad vi gör och vad vi vill med vår verksamhet, nu och i framtiden. En förutsättning för detta är att den interna bilden av Lidköpings kommun stämmer med den bild som omgivningen har av oss. En tydlig identitet skapar samhörighet och helhet inom den egna organisationen och stärker förtroendet för kommunen. 8. Följ alltid kommunens grafiska profil Genom att alla alltid följer kommunens grafiska profilprogram visar vi vem som är avsändare, skapar en tydlig helhetsbild av Lidköpings kommun samt bygger upp en vi-känsla bland anställda och förtroendevalda. 9. Samordnad information ger större tyngd Genom att samordna budskap, informationskanal och aktiviteter kan intern och extern kommunikation få större tyngd och genomslagskraft. Vi bör även aktivt leta efter olika former av samordning mellan våra verksamheter. På så sätt kan både tid och pengar sparas. Tänk brett! 7. Informera inåt innan vi informerar utåt Det är viktigt att vi internt känner till de planer och beslut som finns i kommunen innan det når massmedia och kommuninvånare. Tänk därför på att först och främst informera internt innan Du informerar externt. Särskilt viktigt är detta då det handlar om förändringar i vår egen närhet. 5

6 Profilering - vår identitet Ökad konkurrens mellan kommuner om invånare, etableringar och besökare gör profilering till en allt viktigare arbetsuppgift. Profilering är specifika riktlinjer för just vår kommun. Här beskriver vi vår organisations identitet, det vill säja de värden vårt kommunikationsarbete ska bygga på. En egen identitet vars främsta syfte är att ge en tydlig helhetsbild av kommunen genom att alla verksamheter kommunicerar utifrån samma värden. Värden som vi tillsammans arbetat fram och som vi tycker att vår organisation står och ska stå för. Dessa värden är vad vi kallar profilering, identitet eller varumärke. Policyn tar även upp hur dessa värden ska omsättas till konkreta handlingar i våra respektive verksamheter. Här tas inte upp specifika aktiviteter, utan dessa ska arbetas fram inom respektive verksamhet med hjälp av vår policy. Syftet med profileringsarbetet Vårt profileringsarbete syftar till följande: att skapa samhörighet och helhet internt inom den egna organisationen att uttrycka och tydliggöra kommunens identitet som organisation att samla de olika förvaltningarnas insatser mot ett gemensamt profilmål att få en gemensam profileringsbas för samtliga verksamheter att arbeta utifrån när vi planerar, agerar och kommunicerar. Ett tydligt internt profileringsarbete visar inriktningen för hur vi som organisation vill uppfattas och vad som är vår identitet. Profileringen syftar även till att visa vad kommunen vill i framtiden och medverka till att driva utvecklingen framåt. Mål för profilering Att i omvärlden skapa en samlad och entydig bild av Lidköpings kommun som organisation, laddad med positiva värden. Vi ska kommunicera en tydlig, korrekt och särskiljande bild av Lidköpings kommun, för människor såväl i som utanför kommunen. Vad är ett varumärke eller profil? Många sätter likhetstecken mellan logotyp och varumärke. Men logotypen är egentligen bara en bild av något mycket större och har en underordnad betydelse. Logotypen måste laddas med positiva värden för att vara värd något. Ett varumärke eller en profil, är ett löfte till vår omvärld som grundar sig på ett antal unika kärnvärden. Dessa kärnvärden måste omvandlas till visionsvärden som vi sedan kan använda som konkurrensfördelar. Vår logotyp, Rådhuset och vågen, ska laddas med de visionsvärden som vår kommun som organisation står för. Vad är kärnvärden och visionsvärden? I profileringsarbetet arbetar man utifrån tre olika värden: Grundvär ärden: Värden som tillgodoser behov som av 6

7 En välkomnande kommun de flesta betraktas som självklara, god kvalitet och service inom vård och omsorg med mera. Dessa värden är svåra att konkurrera med och har därför inte tagits upp i det här arbetet. Kärn ärnvär ärden: Värden som speglar organisationen som den är idag, ofta förknippade med fysiska företeelser som tid, plats och rum. Ingår som en bas att utgå ifrån. Visionsvärden: För att kunna driva utvecklingen framåt måste kärnvärdena omvandlas till visionsvärden. Detta görs genom att man funderar över hur man kan lyfta kärnvärdena till en högre nivå som man kan arbete efter att uppnå. Våra kärnvärden Representanter från kommunens olika förvaltningar har i grupper diskuterat fram vad Lidköpings kommun står för idag och vad vi vill stå för i morgon. Dessa frågeställningar har legat till grund för arbetet med att ta fram kommunens kärnvärden. Vad gör vi och vilkar är vi Vad är vår verksamhet? Hur uttrycker vi oss? i kontakten med andra. Hur ser vi ut? Bildspråk och grafiskt formspråk. Alla tankar och synpunkter som kom upp sammanfattades under följande sex kärnvärden: 1. närhet/litet samhälle i en stor värld 2. bli sedd och vara delaktig 3. mötesplats 4. framåtanda 5. självsäker och stolt 6. den goda livsmiljön och vår placering vid Vänern För att bli slagkraftig i vårt profileringsarbete måste ett mindre antal kärnvärden väljas ut. Två kärnvärden - mötesplats ts och framå amåtanda - valdes ut därför att de är mest unika för Lidköpings kommun samt bäst beskriver vår identitet. Framåtanda ger nya perspektiv och mötesplats står för dialog. Våra visionsvärden Ur kärnvärdena mötesplats och framåtanda arbetades nedanstående visionsvärde fram: Dialog skapar kraft och perspektiv. Dialog är ett möte där vi lyssnar aktivt. Värdefullt är dialoger och möten som överraskar och utmanar, ger kontraster och lyfter blicken. Detta föder idéer och gör positiva satsningar möjliga. Kraft används för att aktivt utveckla kommunen. Vi nöjer oss inte med att titta på utan går aktivt vidare och driver på oss själva och omvärlden. Perspektiv krävs för att motverka instängdhet. Perspektiv i bemärkelsen öppenhet, att se kontraster och vilja pröva nytt. Det driver synen på demokratiutvecklingen framåt. Exempel är visionen som tagits fram i arbetet med dialogbaserad styrning där Lidköpings ska stå för en välkomnande kommun som står för trygghet, trivsel, delaktighet, utveckling och mångfald. 7

8 Varför Dialog skapar kraft och perspektiv? Begreppet Dialog skapar kraft och perspektiv har en inbjudande ton och är trovärdigt för Lidköpings kommun. Lidköpings kommun tar på detta sätt ett ansvar för att motverka passiv förnöjsamhet i syfte att säkra kommunens överlevnad. Vi arbetar aktivt med omvärldskontakter som stärker vår kraft och skapar nya perspektiv. Dialog är också en förutsättning för att kunna genomföra arbetet med dialogbaserad styrning inom samtliga verksamheter. Dessa visionsvärden kan enkelt omsättas till praktiska handlingar inom kommunens samtliga verksamheter. I allt vårt arbete kan vi planera för bättre dialog, fler mötesplatser och ökad vilja till att prova nya saker. Att skapa förändringar, förbättringar och se nya perspektiv blir ett gemensamt mål inom samtliga verksamheter. Vart vill vi komma? Genom att samtliga av kommunens verksamheter konsekvent och målmedvetet arbetar med en enhetlig profilering utifrån begreppet Dialog skapar kraft och perspektiv skapar vi en samlad, entydig och positiv bild av Lidköpings kommun som organisation, både i och utanför kommunen. Detta kommer i sin tur att leda till att fler människor upptäcker fördelarna med Lidköping och väljer Lidköping som boende-, besök- eller etableringsort. Men för att lyckas med detta krävs att vi internt är övertygade om varför vi ska arbete med profilering och vilka fördelar det innebär för just min verksamhet. Först när visionsvärdena används av alla får profileringen sin verkliga genomslagskraft. Dialog skapar kraft och perspektiv bildar grunden för all kommunikation, oavsett målgrupp. Konkret utformning och budskap styrs däremot av behov och egenskaper hos varje målgrupp. Begreppet används internt, som ett begrepp att utgå ifrån när vi planerar, agerar och kommunicerar. Det är viktigt att understryka att begreppet Dialog skapar kraft och perspektiv inte te ska användas bok- stavligt och inte heller som devis. 8

9 Dialog skapar kraft och perspektiv Grafisk profil Som ett resultat av arbetet med kommunens profilering har även en ny grafisk profil tagits fram. Den grafiska profilen ska laddas med våra visionsvärden. Detta innebär att vi i vårt kommunikationsarbete konsekvent ska arbeta med vår grafiska profil och knyta innehållet i budskapet till kommunikationspolicyn, då detta är möjligt. Alla verksamheter arbetar ytterst för att uppnå kommunens övergripande och gemensamma mål och visioner. Därför måste helheten prioriteras före de enskilda verksamheterna. I kommunens nya grafiska profil ska enbart symbolen Rådhuset och vågen användas tillsammans med texten Lidköpings kommun. Alla företrädare för Lidköpings kommun ska använda den gemensamma profilen för att den ska få verklig genomslagskraft. Syfte Fördelarna med en gemensam grafisk profilen är att: genom ett samlat och professionellt yttre skapa en positiv helhetsbild av vår kommun. stärka samhörigheten internt inom kommunen. Genom att först och främst profilera kommunen framför den egna verksamheten, är målet att skapa en starkare känsla för att man ytterst arbetar för Lidköpings kommun. spara resurser i form av tid och pengar genom att samordna annonser under en gemensam profil. det klart och tydligt framgår vem som är avsändare, vilket ger förtroende för kommunens verksamhet och möjlighet till återkoppling. Hur profilen ska användas i olika sammanhang finns att läsa om i kommunens profilprogram som finns på intranätet, hos informationsansvarig på kommunledningskontoret och hos varje förvaltnings- och enhetschef. Vid tveksamheter som rör den praktiska användningen av profilen, kontakta alltid informationsansvarig på kommunledningskontoret för rådgivning. 9

10 Intern kommunikation Den interna kommunikationen ska gevarje medarbetare goda kunskaper om både den egna verksamheten och de övergripande kommunala målen och strategierna. Intern kommunikationen ska även verka för dialog mellan verksamheter för att öka kunskapen om kommunens totala arbete. På så sätt kan en helhetssyn skapas bland medarbetarna som främjar vi-känslan och gör samtliga medarbetare till goda ambassadörer för kommunen. En välinformerad medarbetare med möjlighet att påverka, känner delaktighet och ansvar, vilket i sin tur ger engagemang och motivation i arbetet. Målgrupper Den interna kommunikationen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda inom Lidköpings kommun. Strategier för intern kommunikationen För att uppnå syftet och målen med kommunens interna kommunikation krävs att man har tydliga strategier. Dessa är att: prioritera muntlig information före skriftlig, då detta ger tillfälle till återkoppling och minimerar risken för missuppfattningar. öka den interna kommunikationen om helheten, vilket ger varje medarbetare större förståelse för sitt bidrag till kommunens totala resultat. Det är viktigt att varje medarbetare har kunskap om kommunens övergripande mål och visioner, för att kunna omvandla detta till konkreta åtgärder i sin egen verksamhet. bygga all extern kommunikation på god intern kommunikation. Det som ska säjas externt måste först förankras och förstås internt bland de egna medarbetarna. Den interna kommunikationen måste därför vara tydlig och enkel för att minimera risken för feltolkningar. arbeta för ökad intern kommunikation mellan verksamheter för att hitta nya samarbetsformer och underlätta redan befintliga. den interna kommunikationen ska arbeta för att främja synpunkter och idéer och uppmuntra oss att dela med oss av kunskaper och erfarenheter. prioritera utbildning för att öka kunskapen om hur vi på bästa sätt kan utnyttja IT-tekniken vid olika kommunikationsinsatser. göra den interna kommunikationen tillgänglig. Det måste alltid finns ett antal kommunikationskanaler som når ut till samtliga medarbetare. 10

11 Ta till vara synpunkter och idéer Extern kommunikation Anställda och förtroendevalda i kommunen verkar för medborgarnas bästa. Det är vår skyldighet att underlätta för medborgarna i kontakten med kommunens verksamheter och vid utnyttjandet av våra tjänster. Med hjälp av god extern kommunikation kan vi sprida kunskap om tillvägagångssätt och möjligheter. Den syftar även till att skapa ett större engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Genom att informera om hur medborgarnas skattepengar används och öka kunskapen om kommunens verksamhet, kan vi skapa större förståelse för kommunens agerande i olika situationer. Målgrupper Kommunens externa kommunikation vänder sig till medborgarna, övrig allmänhet, massmedia, myndigheter, näringslivet, föreningar och övriga organisationer. Strategier för extern kommunikationen För att uppnå målen och syftet med den externa kommunikationen ska vi: arbeta för bättre tillgänglighet. Kommuninvånarna ska uppleva att de snabbt får svar, oavsett om det handlar om kontakt via e-post, brev eller telefon. tillgodose behovet av olika kommunikationskanaler, till exempel annonser, broschyrer och hemsidor, så att samtliga medborgare har tillgång till kommunens information. Dels för att underlätta vid utnyttjandet av kommunens tjänster och dels för att få viktig information om beslut som ska fattas, så att man som kommuninvånare har möjlighet att påverka. söka nya kontaktvägar där vi ger tillfälle till möten och dialog med våra olika målgrupper. anpassa språk och budskap utifrån respektive målgrupps behov och förutsättningar. aktivt arbeta med media. Genom egna initiativ och kontakter med media kan vi på ett naturligt sätt sprida information om kommunen och dess verksamhet. alltid se till så att det klart och tydligt framgår vem som är avsändare. Telefon Den som ringer till Lidköpings kommun ska känna sig väl bemött. Ingen ska behöva ringa till kommunen mer än en gång för att bli omhändertagen. Kan vi inte svara ska besked ges när vi är anträffbara igen och det ska finnas möjlighet att lämna meddelanden. Vi ska så snart som möjligt ringa upp den som sökt oss. Vi ska alltid ge möjlighet till snabb kontakt genom att uppge direktnummer och e-postadress till ansvarig person. E-post E-post ska besvaras så snart som möjligt. Om inte svar kan ges ska besked lämnas om när man kan förväntas få svar samt vem som är ansvarig för frågan. Avsändaren vet då att meddelandet kommit fram och att det är under behandling. Vid planerad frånvaro ska vi se till så att inkomna meddelanden sänds vidare till annan person eller att avsändaren får besked om frånvaron och när vi är tillgängliga. 11

12 Massmediarelationer Massmedia har en mycket viktig roll för en organisation. När det gäller offentliga myndigheter är medias uppgift att granska verksamheten. Media har även en mycket viktig funktion vad gäller det demokratiska arbetet i kommunen. Den bild som tidningar, radio och tv förmedlar har stor betydelse för hur vi som kommun uppfattas. Det är därför mycket viktigt att vi arbetar för goda relationer med massmedia, med målet att ge en så korrekt bild av vår verksamhet som möjligt. Massmediafrågor ska prioriteras i det dagliga arbetet och kontinuerlig massmediaträning ska hjälpa oss att ständigt vara uppdaterade på hur vi bemöter media. Det är viktigt att bygga upp långsiktiga kontakter med journalister, kontakter som sedan kan användas i såväl medgång som motgång. Kriterier för ett gott massmediaarbete Som utgångspunkt för vårt massmediaarbete ska vi arbeta utifrån följande riktlinjer: Ansvar - Vid en planerad, övergripande informationsinsats i kommunen är det informationsansvarig som ansvarar för att rätt metod väljs för hur budskapet ska gå ut, tidpunkt och vinkling av budskapet. Vid ärenden som endast berör en enskild förvaltning/enhet ligger ansvaret på förvaltningschefen att gå ut med information till media. Ansvarig chef bör stämma av med informationsansvarig så att denne är informerad om läget och har möjligheter att ge synpunkter på budskap och metod. Insyn - Vår uppgift är att se till så att journalister har full insyn i våra olika verksamheter, med undantag för sådana som är sekretessbelagda. På webben finns ett pressrum där all pressinformation från kommunen bör samlas. Hög tillgänglighet - Vi ska vara tillgängliga för journalister och villiga att svara på deras frågor. Kan Du inte svara på frågan, be att få återkomma med korrekta uppgifter senare. Hänvisa alltid i första hand till den som ansvarar för den aktuella frågan eller informationsansvarig på kommunen. 12

13 Visa respekt Var aktiv - Massmedia har en oerhörd genomslagskraft. Det är därför viktigt att de har rätt bild av verksamheten. Detta kan vi inom kommunen verka aktivt för. Vänta inte på att medierna skall ta initiativet utan gå själv aktivt ut med inbjudan och information. Bjud in journalister att delta vid informationsmöten och andra aktiviteter som sker inom din verksamhet. På så sätt är vi trovärdiga och minskar risken för rykten och spekulationer. Bygg upp beredskap - Då något utöver det vanliga i kommunen händer är det nödvändigt att ha beredskap för hur man tillgodoser medias behov. Vid en händelse som berör många kräver journalister tillgänglighet även utanför kontorstid. Vid ett sådant tillfälle är det oerhört viktigt att den information som går ut från kommunen är snabb, ärlig och kontinuerlig. Det är informationsansvarigs uppgift att ansvara för att det finns en uppdaterad krisinformationsplan i kommunen. Varje verksamhet behöver även ha funderat över och planerat för hur man hanterar informationen vid en krissituation, i sin respektive verksamhet. Först internt sen externt - Innan vi går ut med information till media bör vi alltid, så långt det är möjligt, se till så att internt berörda alltid är informerade. Om detta inte är möjligt ska ansvarig chef, så snart som möjligt, kommentera och förklara händelsen för berörda medarbetare. Visa respekt - Ta alltid hänsyn till de pressetiska reglerna och försök inte använda media som reklamforum. Berätta om intressanta händelser och aktuella frågor på ett ärligt och trovärdigt sätt. Tänk regionalt, nationellt och globalt! - Då vi inom Lidköpings kommun har en lokaltidning med god bevakning av verksamheten stannar oftast våra mediakontakter vid denna. Tänk längre och fundera över hur stor frågan är och för vilka målgrupper den kan vara intressant. På kommunens webbplats och intranät finns en lista över aktuella media att kontakta. Välj rätt kanal - De viktigaste kanalerna för massmediakontakter är personlig kontakt, pressmeddelanden och presskonferenser. Personlig kontakt är att föredra om det handlar om en nyhet som endast är av intresse för lokal media. Så fort flera media ska kontaktas behövs ett skriftligt pressmeddelande så att budskapet blir enhetligt. Pressmeddelanden ska vara korta och snabbt visa vad det handlar om. Presskonferenser skall användas då frågan är av större vikt eller då frågan är för omfattande för att enbart tas upp i ett pressmeddelande. Kontakta informationsansvarig på kommunledningskontoret för råd vid valet av metod och utformning av pressinformation. 13

14 Krisinformation Från och med 1 januari 2003 finns en ny lag som reglerar kommuners och landstings organisation och befogenheter vid en extraordinär händelse i kommunen. Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, en händelse som kan skapa allvarliga störningar i samhällsfunktionen och som kräver skyndsamma åtgärder. I arbetet med beredskap inför en extraordinär händelse ingår krisinformation som en viktig del. Därför är det varje kommuns skyldighet att upprätta en krisinformationsplan. Planen tar upp hur informationsverksamheten skall fungera och organiseras vid en extraordinär händelse. Ansvarig för krisinformationsplanen är informationsansvarig på kommunledningskontoret. Planen uppdateras årligen. Även vid arbetet med krisinformation bygger vi upp kommunikationen med hjälp av de nio grundreglerna. Främst bygger framgångsrik kriskommunikation på följande: att all vår information utgår från mottagaren. Informerar om sådant som människor önskar få veta och inte främst vad vi själva vill tala om. att det sen tidigare finns en professionellt driven informationsverksamhet med en tydlig kommunikationspolicy. att det finns de tekniska resurser som krävs för att lämna och ta emot information att genom ärlig information skapa hög trovärdighet Informationsverksamhetens uppgift vid en extraordinär händelse är att snabbt och korrekt informera internt om läget och vilka beslut som är fattade, från ledningen och ut till de olika verksamheterna. Viktigt är också att verksamheterna i sin tur informerar ledningen för att rätt beslut ska kunna fattas. Kontinuitet är särskilt viktigt när det gäller krisinformation. Informera regelbundet, med hjälp av befintliga kanaler, allmänhet och grupper utanför verksamheten som behöver information. Särskilt viktigt är även arbetet med snabb, ärlig och fullständig information till media. Informationsansvarig på kommunledningskontoret ansvarar för samordning och information till media i händelse av kris. Se vidare Krisinformationsplan 2003 för Lidköpings kommun. 14

15 Lagar som reglerar kommunikationsarbetet Här följer en kortfattad beskrivning av de viktigaste lagarna som reglerar kommunens kommunikationsarbete. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar, så snart det är möjligt, till den som begär det, såvida inte handlingarna är sekretessbelagda. En handling är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med inkommen menas att handlingen kommit via post, e-post eller på annat vis. Med upprättad menas att handlingen behandlats genom beslut av politiskt organ eller att den skickats till annan myndighet, enskild person eller massmedia. En myndighet kan vägra lämna ut en allmän handling om det finns stöd för detta i sekretesslagen. Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar som ännu inte är allmänna. Yttrandefrihet och meddelarfrihet Yttrandefriheten innebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten kompletterar yttrandefriheten. Den innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedia, i syfte att de ska publiceras. Förbud gäller även att efterforska källan till uppgifterna samt att media inte får avslöja källan om den vill vara anonym. PUL, Personuppgiftslagen Lagen syftar till att värna om den personliga integriteten. PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text som bild, läggs ut på Internet, om inte berörd person gett sitt samtycke skriftligt eller muntligt. Undantag görs för namnuppgifter som publiceras enbart i litterära, konstnärliga eller journalistiska sammanhang. Så kallad harmlös information får också publiceras utan samtycke. Vad som räknas som harmlöst bedöms från fall till fall, men utgångspunkten bör vara att det publicerade inte kan uppfattas som kränkande för den enskilde. Sveriges grundlagar, det vill säga tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, är överordnade PUL. Detta innebär att bestämmelserna i PUL inte gäller om de skulle strida mot en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar, i enlighet med offentlighetsprincipen. Undantag är handlingar som är sekretessbelagda. 15

16 Lidköpings kommun Kommunledningskontoret Telefon: Fax: LIDKÖPING vid Vänern Besök: Skaragtan 8 Internet: E-post:

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 1(8) 2009-06-16 Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 2 (7) 1. Bakgrund Solna stad är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett starkt näringsliv, rikt kultur- och idrottsutbud,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226 Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige, 05-05-, 6 Introduktion Allt vi gör kommunicerar någonting även det vi inte gör och påverkar därför omgivningens syn på oss. Kommunikation är en nödvändig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Inledning... 3 Vaggeryds kommuns vision... 4 Ansvar... 5 Krav på vår kommunikation...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras.

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras. Ersätter Utbytt den Sign 11 Policy "Inget beslut, åtgärd eller förändring är för litet att informera om" INLEDNING Informationsskyldighet för kommunen Kommunen har skyldighet att i olika lagar och förordningar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-25 9. Ersätter KS 14/01 Informationsstrategi. Ansvarig: Informationsenheten. Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation 1 Riktlinjer för kommunikation utgår från den Kommunikations- och profileringspolicy för Eslövs kommun som antagits av kommunfullmäktige 2003-03-31. Producerad av informationsenheten

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer