Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen"

Transkript

1 Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen Detta har till syfte att belysa grundvattensituationen i de södra delarna av området. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande skrivit: Enligt utredningen ligger grundvattennivån nära markytan i södra delen av området och det krävs här sannolikt en viss sänkning av grundvattennivån. Länsstyrelsen ifrågasätter starkt möjligheten att avsänka grundvattnet i närheten av sjön och kanalen. Det bör därför förtydligas att avsikten inte är att bygga hus så nära, eller på en sådan nivå, att grundvattensituationen blir ett problem. Husen kommer att placeras så att grundvatten, om så behövs kan ledas till sjön med självfall, och då i ringa omfattning som ej kräver dispens från markavvattningsförbudet. För att få kontroll över befintliga grundvattenförhållanden har fem grundvattenrör satts i aktuellt område. Avläsningar har gjorts i anslutning till att grundvattenrören sattes i juni, samt därefter ca en avläsning per månad t.o.m. september. Läge på rören visas i nedanstående figur: Figur: Läge för grundvattenrör 1 (3) pm05s Sweco Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Erik Magnusson Gruppchef, Civilingenjör Telefon direkt Mobil EKMA p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_grundvatten_syd_ docx

2 De värden som erhållits vid avläsningarna i grundvattenrören redovisas nedan. Punkt nr Marknivå (m.ö.h.) Ök rör (m.ö.h.) Nivå ,4 165,9 163,4 163,3 162,8 162,7 162, ,5 164,2 163,5 163,5 163,4 163,4 163, ,5 162,7 161,8 161,7 160,9 160,8 161, , ,9 161,5 161,4 161, ,2 162,5 161, ,6 160,6 160,9 Tabell: Avlästa grundvattennivåer Diagram: Grundvattennivå i förhållande till marknivå för resp. grundvattenrör Grundvattenrör 2 har satts i den sänka som går i nord-sydlig riktning och här är grundvattennivån i princip i marknivå. Här kommer att krävas viss uppfyllning med minst ca m av markens nivå där hus eller väg ska byggas. 2 (3) pm05s EKMA p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_grundvatten_syd_ docx

3 Nivån i Bergundasjön är som högst m. För att kunna avleda dräneringsvattnet från planerade hus bör lägsta golvnivå inte understiga +163 m och i övrigt aldrig ligga lägre än ca 0.3 m över befintlig mark och intilliggande gator. Erik Magnusson Sweco Environment AB, (3) pm05s EKMA p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_grundvatten_syd_ docx

4 Förhandskopia Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. Detta kompletterar VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) Räppe i Växjö kommun samt Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl., Sweco avseende anslutningsmöjligheter för spillvatten samt skötsel av uppsamlingsyta för dagvatten. Anslutning av spillvattenledningar Enligt de uppgifter som finns tillgängliga idag kommer hela området att generera ca 2.9 l/s spillvatten som medelflöde. Maxtim-, maxdygnsflöde uppskattas till ca 11.7 l/s varav ca 7.8 l/s till den norra pumpstationen och 3.9 l/s till den södra. Vid etappvis utbyggnad kan en av pumpstationerna byggas först för att sedan kompletteras med den andra när behov föreligger. Det är dock viktigt att den ledning som blir gemensam för de två pumpstationerna när båda är byggda redan i ett första skedet ges en dimension så att den klarar hela flödet. För anslutning till det kommunala spillvattennätet har två alternativ jämförts: Alternativ 1: Spillvattnet från det planerade området ansluts till befintlig 400 mm ledning i Örbäcksvägen och vidare till Örsleds pumpstation enligt figur nedan. Samförläggning kan göras med vattenledning. Kapaciteten i det befintliga systemet är tidvis något begränsad. En kort beskrivning av kommunens system följer: Från Örsleds pumpstation pumpas vattnet till avloppsreningsverket. Till denna pumpstation kommer även vatten från Öjaby, Räppe, Bergsnäs, Gemla och Öja samt tidvis lakvatten från Häringetorp. Befintliga huvudledningar och större avloppspumpstationer klarar med betryggande säkerhet att avleda de flöden som förekommit i samband med torrväder under den senaste tioårsperioden. Kapacitetsproblem har förekommit i samband med betydande nederbörd. Ett exempel är under juli 2004 då nederbördsrekord noterades (219 mm regn i juli) och Örsleds pumpstation bräddade under några dygn. Om exploatering görs i Öjaby (uppströms aktuellt område) planeras spillvatten från dessa områden att istället ledas till pumpstation Bolet och därmed inte tillföra något vatten till Örsled. Enligt uppgift från kommunen går det dock att ansluta flödet från området till kommunens nät. 1 (4) pm05s Sweco Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Erik Magnusson Gruppchef, Civilingenjör Telefon direkt Mobil EKMA \\sefskna0001\projekt\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_anslutning_och_dammar_ docx

5 Figur: Spillvattenledningar från planerade pumpstationer (röd cirkel). Alternativ 1, heldragen röd linje. Alternativ 2, streckad röd linje. 2 (4) pm05s Förhandskopia EKMA \\sefskna0001\projekt\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_anslutning_och_dammar_ docx

6 Alternativ 2: Det andra anslutningsalternativet är att ansluta pumpstationerna direkt till avloppsreningsverket via en sjöledning, se figur ovan. Sträckan för anslutande ledningar blir längre men kostnaden för att lägga ledningen blir billigare per meter. Jämförelse: En översiktlig kalkyl för att jämföra alternativen visar att kostnaden för de landförlagda ledningarna efter pumpstationerna blir ca 1.4 milj kr och för sjöledningsalternativet ca 1.7 milj kr (inkl. anslutning till avloppsreningsverket). Eftersom kommunen anser att befintligt system med pumpstation Örsled klarar att ta emot spillvattnet och detta dessutom är billigare förordas detta alternativ. Skötsel av uppsamlingsyta för dagvatten Uppsamlingsytorna föreslås utföras med filtervallar, genomsläpplig botten och bräddavlopp enligt nedanstående skiss (se även VA-utredning Bergkvara 6:26 mfl (Bredvik) Räppe i Växjö kommun, Sweco Figur: Principskiss över uppsamlingsyta med filtervall. Bottennivån på dammarna bör inte vara lägre än nivån som är högsta högvattenyta i Bergundasjön. Högsta vattenyta i uppsamlingsytan bör vara en meter högre än bottennivån. Vid drift av uppsamlingsytan bör följande åtgärder utföras: 3 (4) pm05s Förhandskopia EKMA \\sefskna0001\projekt\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_anslutning_och_dammar_ docx

7 Åtgärd Kommentar Tid Röjning/klippning av växtlighet i och kring uppsamlingsytan Kontroll av vattennivå Rensning av ytskikt Inlopp och utlopp Kontroll av oljefilm Kontroll av erosionsskador och andra skador Växtlighet i och kring uppsamlingsytan röjs och transporteras bort. Om man av estetiska skäl vill röja oftare så fungerar även det. Några timmar efter regn upphört kommer det att stå vatten på uppsamlingsytan upp till en nivå av max 1 m över botten. Därefter sjunker vattnet undan och uppsamlingsytan ska vara i princip torr. Skulle en vattenyta stå kvar mer än ca ett dygn efter att ett regn upphört bör rensning övervägas Om vattennivån på uppsamlingsytan inte sjunker rimligt snabbt enligt ovan bör rensning av ytskikt från löv, växtlighet och täta jordarter utföras för att få tillbaka infiltrationsförmågan. Kontrollera att sand, skräp, grenar, löv mm inte hindrar vattenflödet. Om skräp mm finns ska detta tas bort. Även bräddutloppet ska inspekteras. Kontrollera om vattenytan eller ytan på botten och vallar täcks av oljefilm. Upptagning av oljerester vid behov. Kontrollera uppsamlingsytans slänter och kanter. Åtgärdas snarast. 1 ggr/ år 1 ggr/ år Vid behov, (uppskattningsvis vartannat år) 1 ggr/ år 1 ggr/ år 1 ggr/år Om man efter en tid inte anser att infiltrations- och filtreringsfunktionen i uppsamlingsytorna är viktiga och vill undvika rensning av ytskikt kan uppsamlingsytan ändå fortsätta fungera som en mer konventionell damm som dagvattnet passerar innan det når Bergundasjön. Sedimentering av partiklar i dammen kommer att ge en reningseffekt även då. Erik Magnusson Sweco Environment, (4) pm05s Förhandskopia EKMA \\sefskna0001\projekt\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_anslutning_och_dammar_ docx

8 ra01s Kärnhem AB VA-UTREDNING BERGKVARA 6:26 MFL (BREDVIK) RÄPPE I VÄXJÖ KOMMUN Karlskrona SWECO Environment AB Vatten & Miljösystem, Södra Regionen Uppdragsnummer SWECO Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Telefon Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

9 ra01s Bergkvara Innehållsförteckning 1 Bilageförteckning 3 2 Området 4 3 Förslag till dagvattenhantering Befintlig dagvattenledning Dimensionering av uppsamlingsyta Dimensionering av dagvattenledningar Förutsättningar för uppsamlingsyta 8 4 Förslag till spillvattenanslutningar Föreslagna anslutningspunkter Kontroll av befintligt spillvattenät 9 5 Förslag till dricksvattenanslutningar Förslag till anslutningspunkt Bergkvara 2 (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

10 ra01s Bilageförteckning T 1 Ritning plan, VA-principer Bild framsida: översikt området (hitta.se), dagvattenlösningar (foto Sweco) (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

11 ra01s Området Ca 225 småhus, 125 villor, eventuellt 50 lägenheter, skola, förskola och verksamheter planeras i området som är beläget i Bredvik, Räppe, väster om Bergundasjön. Området som planeras består av fyra sammanhängande (I, II, III, V) områden intill Norra Bergundasjön. Figur 1 Området Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik). markerat på karta 1. Figur 2 Skiss bostadsbebyggelse, plan över området som planeras 2. 3 Förslag till dagvattenhantering Områdets jordlager består av organiska jordar med uppmätta mäktigheter på 0,2-0,7 m. Under detta finns morän som är sandigt siltig eller siltigt sandig. Inget berg har påträffats. Uppstickande berg kan dock ej uteslutas. 3 Marken tillåter viss infiltration i stora delar av området. Dock är grundvattennivån hög i 1 Bilaga till planprogram Bergkvara 6:26 mfl (Bredvik) Räppe i Växjö kommun 2 Idéskiss 3 Rapport Bredvik, område 3, Växjö. Uppdragsnummer Översiktlig kartering, , Sweco (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

12 ra01s den södra delen av området och här krävs sannolikt viss sänkning av grundvattennivån. Det vatten som inte infiltrerar i området föreslås ledas till fyra uppsamlingsytor där det huvudsakliga målet är att rena dagvattnet genom sedimentation och filtrering genom en vall. Efter denna behandling rinner vattnet till Norra Bergundasjön. Inga begränsningar finns gällande maximala flöden till sjön. Växjö kommun arbetar med en ny dagvattentaxa. Sannolikt kommer de fastighetsägare som fördröjer en viss del av dagvattnet på tomten att få reducerad dagvattentaxa. För att minska flödena i ledningarna kan vägarna utformas så att fördröjning av vägdagvatten görs (se normalsektion nedan). Figur 3 Möjlig utformning av normalsektion för gata med funktion för fördröjning av dagvatten 4. Det är viktigt att utforma vägar och ytor så att ytligt avrinnande vatten vid kraftiga regn inte kan rinna okontrollerat in i trädgårdar och orsaka skador på egendom. T.ex. kantsten på lämpliga ställen och eventuellt lägre partier på tomtmark som vid extrema regn kan fungera som diken och leda vattnet ner mot sjön kan vara lämpliga åtgärder. I södra delen där bebyggelsen görs glesare och av mer lantlig karaktär kan vara lämpligt med en mer öppen dagvattenhantering med grunda diken längs vägarna. Under dessa diken läggs lämpligen en dräneringsledning. 4 Normalsektion enligt Växjö kommun (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

13 ra01s Området har delats in i fyra delavrinningsområden enligt figur 4. Figur 4 Visar de fyra delavrinningsområdena markerade med lila. För området har andelen hårdgjorda ytor, såsom gator och takytor, samt grönytor beräknats för att få en total bild av avrinningen inom området. För bedömning av erforderlig area för uppsamlingsytorna har en beräkningsmodell använts där ett 2-årsregn (dvs ett regn som statistiskt återkommer en gång vartannat år) använts som grund. Dagvattenledningar ska dimensioneras för regn med 10 års återkomsttid. Växjö kommuns VA karta, idéskiss samt ett utsnitt ur befintlig grundkarta med höjdsättning har använts som underlag i arbetet. 3.1 Befintlig dagvattenledning Det finns idag ingen befintlig dagvattenledning i området. Bergunda kanal ligger söder om området. Väster om väg 23 finns befintligt dagvattensystem. 3.2 Dimensionering av uppsamlingsyta För att ha kapacitet att rena dagvattnet har en uppsamlingsyta för respektive område dimensionerats. Vid upprepat regnande kommer uppsamlingsytorna kontinuerligt vara vattenfyllda men kan vid torrperioder tidvis stå tomma. Uppsamlingsytorna föreslås utföras som en fördjupning av befintlig mark med kringliggande filtervallar uppbyggda så att ett genomflöde möjliggörs. Vid stora regn ges dagvattnet möjlighet att brädda genom en ledning. Denna konstruktion gör att den oljeavskiljande funktionen behålls även vid bräddning. Det är en stor fördel om bottennivån kan läggas högre än grundvattenytan för att undvika stillastående vatten (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

14 ra01s Figur 5 Principskiss över uppsamlingsyta med filtervall. Dimensioneringen av uppsamlingsytan har gjorts för regn med återkomsttiden 2 år och den varaktighet som ger störst volym. En uppskattning av andelen hårdgjord yta har gjorts beroende på hur tät bebyggelse som förväntas i de olika områdena. I det norra området där det eventuellt planeras skola och förskola m.m. har andelen hårdgjord yta antagits till ca 40%. Samma andel hårdgjord yta har använts för beräkningarna i det mellersta området för bostadsbebyggelse av relativt tät karaktär. I den södra delen där bebyggelsen blir glesare och av mer lantlig karaktär har en hårdgörningsgrad på 22% använts. Volymen är dimensionerad för ett utgående flöde av 1,5 l/s per ansluten hektar mark och filtervallarna ska dimensioneras för att klara att släppa igenom motsvarande utgående flöde. Utgående flöde till infiltration och översilning ses i tabell 1, Tabell 1 Flöden från uppsamlingsytorna för de olika delavrinningsområdena vid ett 2-årsregn. Område I Område II Område III Område V 15 l/s 29 l/s 21 l/s 10 l/s De olika uppsamlingsytorna tar emot dagvatten från respektive område. Enligt beräkningsmodellen krävs att uppsamlingsytan har en effektiv volym enligt tabell 2 för att klara 2-årsregn. Tabell 2 Effektiv volym som behövs för de olika uppsamlingsytorna för att klara ett 2-årsregn. Område I Område II Område III Område V 600 m m m m 3 För att illustrera ungefärlig area för uppsamlingsytorna har det i ritning T1 antagits att vattenytan varierar ca 1 m i uppsamlingsytan. 3.3 Dimensionering av dagvattenledningar Dagvattenledningarna i området ska dimensioneras för regn med 10 års återkomsttid (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

15 ra01s Förutsättningar för uppsamlingsyta Uppsamlingsytorna i förslaget har placerats så att dagvattnet i resp. område kan rinna hit med självfall. Se figur 6. Figur 6 Uppsamlingsytor markerade med pil. För att få en god avvattning av tomterna bör höjdsättningen göras så att marken vid hus ligger ca m högre än intilliggande gatunivå. 4 Förslag till spillvattenanslutningar Ca 225 småhus, 125 villor, eventuellt 50 lägenheter, skola, förskola och verksamheter planeras i området. Det krävs två spillvattenpumpstationer i området för att klara avledningen. 4.1 Föreslagna anslutningspunkter Området lutar från väg 23 (+ ca 168 m) mot Norra Bergundasjön (+ ca 161 m). Spillvattnet föreslås rinna med självfall österut till två pumpstationer. Från dessa pumpstationer kan spillvattnet pumpas till befintligt spillvattennät väster om området. För att kunna bygga områden etappvis med olika färdigställandetider för respektive pumpstation dras lämpligen separata tryckledningar från pumpstationer västerut och ansluts i lämpliga punkter på befintligt spillvattennät. I bostadsområdena väster om planerat område ligger mest spillvattenledningar med dimension ca 200 mm. Dock finns en större ledning (400 mm) i Örbäcksvägen och söderut (se ritning T1). Exakta anslutningspunkter bestäms vid detaljprojekteringen i samarbete med Växjö kommun (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

16 ra01s Figur 7 Föreslagen placering pumpstation spillvatten är markerad med pil. 4.2 Kontroll av befintligt spillvattenät Väster om området finns ett befintligt spillvattensystem enligt ritningsunderlaget. Innan utbyggnad sker behöver kapaciteten på detta kontrolleras för att säkerställa att ledningsnätet kan klara den ökade flödesbelastningen i och med utbyggnaden av det nya området. 5 Förslag till dricksvattenanslutningar 5.1 Förslag till anslutningspunkt Väster om området finns befintligt vattenledningsnät. Inga undersökningar angående kapacitet har gjorts. Lämpligen ansluts det nya området i minst två punkter så att ringmatning erhålls. Detta ökar leveranssäkerheten och den hydrauliska kapaciteten. I Målaregatan finns en 110 mm vattenledning och sydväst om detta område ligger en 225 mm vattenledning söderut. I norra delen finns en 200 mm och en 250 mm vattenledning nära västra delen av Solängsvägen (se ritning T1). Exakta anslutningspunkter bestäms vid detaljprojekteringen i samarbete med Växjö kommun. Sweco Environment AB, Vatten- och miljösystem, Karlskrona Upprättad av: Erik Magnusson Caroline Säfström (9) Uppdrag ; p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_räppe_ doc

17 pm05s Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. Detta kompletterar VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik) Räppe i Växjö kommun avseende anslutningsmöjligheter för vatten och spillvatten. Vid etappvis utbyggnad kan område 1 och delar av område 2 (även omr 5) leda spillvatten till den norra pumpstationen som byggs först. I detta skede byggs även tryckledningen upp till bef. S400. Den del av tryckledningen som senare kommer att vara gemensam för båda pumpstationerna byggs direkt med tillräcklig kapacitet, alternativt med två parallella ledningar som samförläggs. När sedan resten av område 2 och övriga områden byggs behövs även den södra pumpstationen och då ansluts den till redan byggd ledning mot bef. S400. Anslutning för vattenledning görs i första hand till befintlig V225 PVC och samförläggs med spillvattenledningen. Möjligheten finns att göra en andra anslutning från befintlig V110 i Målaregränd om två anslutningspunkter önskas. Det interna nätet i planområdet utformas så att god kapacitet och omsättning erhålls. Figur: Anslutande ledningar mellan planområdet och befintligt ledningsnät. Spillvatten (röd) och vatten (blå streckad). Detaljerad utformning och dimensionering av ledningsnätet görs i detaljprojekteringen. 1 (1) Sweco Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Erik Magnusson Gruppchef, Civilingenjör Telefon direkt Mobil EKMA p:\1230\ _bergkvara_6_26_mfl._\000\10 arbetsmtrl_dok\pm_ansl_ledn_ docx

18

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev Teknisk försörjning 1(5) AQUA CANAL Teknisk försörjning 2(5) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Vikefjord där Klevån mynnar. Klevån har de förutsättningar som behövs för att fisk

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Säfsen ski resort, utredningar

Säfsen ski resort, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Falun Datum 2014-11-24 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Lars Jansson Sara Scott Uppdragsledare Handläggare Granskare i Sammanfattning För att lösa VA-försörjningen

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Planprogram för Norra Borstahusen

Planprogram för Norra Borstahusen , Helsingborg Planprogram för Norra Borstahusen 1 Utredning av kapacitet för avloppsnät och anslutnings möjligheter på VA system , Helsingborg Anslutningsförhållenden: Inom Norra Borstahusens planområde

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

RAPPORT. Allarp 2:3 VA-utredning 2010-05-12. Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg

RAPPORT. Allarp 2:3 VA-utredning 2010-05-12. Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg RAPPORT Allarp 2:3 2010-05-12 Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg Uppdragsnr: 1013295 Allarp 2:3 RAPPORT Allarp 2:3 Kund Expendo AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 PM 2(12) Beställare: Carl-Gustaf Nilsson och Sven- Åke Kristiansson Beställarens kontaktperson: Carl-Gustaf Nilsson Författare: Peter Magnusson Uppdragsnamn:

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Härryda kommun Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Göteborg Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Datum 2013-10-28 Uppdragsnummer 13200003328 Utgåva/Status Arbetsmaterial Kjell Norberg Kristoffer Larsson

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilaga E - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Höga havsnivåer Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge

Höga havsnivåer Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge RAPPORT Vellinge kommun Höga havsnivåer Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge Uppdragsnummer 1220063000 Översikt över dagvatten- och dräneringssystem Malmö 2011-07-08 SWECO Environment AB

Läs mer