Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

2

3 Sidan 3 av 229 Ärende 1

4 Sidan 4 av 229

5 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Nämndbudget 2013 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer Kommunledningskontorets och tillväxtkontorets förslag till nämndbudget för driftverksamheten under Kommunstyrelsen fastställer Kommunledningskontorets och tillväxtkontorets förslag till investeringsbudget Kommunstyrelsen fastställer tillväxtkontorets förslag till till driftbudget och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten under Kommunstyrelsen fastställer tillväxtkontorets förslag till driftbudget och investeringsbudget för avfallsverksamheten under Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om budget 2013 för kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den av Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter. Kommunledningskontoret och tillväxtkontoret har upprättat förslag till nämndbudget för Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Tillväxtkontoret har därtill upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Förslaget behandlas i kontorens samverkansgrupp den 14 januari Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december Ärendet Kommunfullmäktige beslutade om budget 2013 för kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den av Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter. Kommunledningskontoret och tillväxtkontoret har upprättat förslag till nämndbudget för Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Tillväxtkontoret har därtill upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

6 2(3) Sidan 6 av 229 I Kommunstyrelsens nämndbudget för 2013 ingår aktiviteter och uppdrag för budgetåret 2013 och under respektive verksamhet anges ansvarsområde, budget samt prestationer och nyckeltal. De verksamheter som budgeteras i Kommunstyrelsens driftbudget är: Nämndverksamhet Övrig politisk verksamhet Folkhälsa Samhällsskydd Arbetsmarknadsåtgärder Allmän kommunadministration Kontorsledning tillväxtkontoret Miljöstrategisk verksamhet Näringslivsverksamhet Mätverksamhet Bygglovsverksamhet Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning Gator och vägar samt parkering Parker Trygghetsåtgärder Bostadsanpassning Kommersiell verksamhet Skrotbilshantering Övergripande planering Tomträttsverksamhet Markreserv Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till tkr. Ramen fördelar sig med tkr för kommunledningskontorets och tkr för tillväxtkontorets verksamheter. Den totala ramen för Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till tkr. Ramen fördelar sig med tkr inom kommunledningskontorets område och tkr inom tillväxtkontorets område. Tillväxtkontoret har upprättat förslag till driftbudget samt investeringsbudget för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Vatten- och avloppsverksamheten har en budgeterad omslutning på tkr. Avfallsverksamheten har en budgeterad omslutning på tkr. Denna omslutning förutsätter en höjning av avfallstaxan. Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till tkr och för avfallsverksamheten till tkr. I Kommunstyrelsens nämndbudget ingår allmän uppräkning av budgeten med 1,7 %. Därutöver har tkr avsatts för finansiering av de uppdrag som ligger inom Kommunstyrelsens budgetram, varav 760 tkr avser kommunledningskontorets verksamheter och tkr avser tillväxtkontorets verksamheter. Förslaget behandlas i kontorens samverkansgrupp den 14 januari KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

7 Sidan 7 av 229 3(3) Bilagor: 1. Förslag till Kommunstyrelsens nämnd- och investeringsbudget Förslag till drift- och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten Förslag till drift- och investeringsbudget för avfallsverksamheten 2013.

8 Sidan 8 av 229

9 Sidan 9 av 229 Bilaga 1 Datum: Dnr: Kommunstyrelsens nämndbudget 2013

10 Sidan 10 av 229 Bilaga 1 2(14) NÄMNDBUDGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2013 Ansvarsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, turistfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunledningskontoret ger Kommunstyrelsen, nämnder och kontor stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. I samarbete med Järfälla kommun biträds också överförmyndaren med administrativa uppgifter. Kommunstyrelsen svarar även för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är även trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare svarar Kommunstyrelsen för kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Mål Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer Skapa ett övergripande systematiskt miljöarbete i kommunen Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Kvaliteten inom välfärden ska ständigt förbättras. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Förbättra integrationen Upplands-Bro kommun ska ständig effektivisera sin verksamhet till största möjliga nytta för och aktsamhet om medborgarnas skattemedel

11 Sidan 11 av 229 Bilaga 1 3(14) DRIFTBUDGET Verksamhet Netto 2012 Kostnader 2013 Intäkter 2013 Netto 2013 Nämndverksamhet Övrig verksamhet Folkhälsa Samhällsskydd Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 Allmän kommunadministration Summa budgetram (KLK) Samhällsbyggnadsutskottet Kontorsledning Miljöstrategisk verksamhet Näringslivsverksamhet Mätverksamhet Bygglovsverksamhet Miljö och hälsoskyddmyndighetsutövning Gator och vägar samt parkering Parker Trygghetsåtgärder Bostadsanpassning Kommersiell verksamhet Skrotbilshantering Övergripande planering Tomträttsverksamhet Markreserv Summa budgetram (TK) Budgetram Kommunstyrelsen *) Exklusive kapitalverksamhet 1 Flyttad till Kommunledningskontoret

12 Aktiviteter och uppdrag Bilaga 1 4(14) - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden med upprustning, asfaltering, blommor och planteringar - Utveckla Kungsängen och Bro centrum. Brohuset etapp ett blir färdig Se över entréerna till våra centrum så de blir välkomnande och attraktiva - Utveckla mötesplatser som parker, lekplatser, kommersiella lokaler och kulturella samlingsplatser - Fördjupad landsbygdsutredning blir färdig 2013 där det klar framgår att vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden. Vi uppmuntrar mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan) - Vi ska fortsätta att erbjuda blandade upplåtelseformer av bostäder i Upplands-Bro kommun. Vi uppmuntrar till byggande av alla typer av bostäder genom eget bolag eller andra aktörer. Det innebär att vi uppmuntrar byggande av t.ex. bostadsrätter, hyresrätter, småhus, ungdomsbostäder, trygghetsboende, seniorboende, äldreboende osv. - Vi fortsätter med vår inventering av bullerutsatta områden i kommunen och ger fortlöpande förslag och medel till konkreta åtgärder - Behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav vid byggnation än i gällande miljöplan ska utredas - Utreda val av miljöledningssystem - Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas för att uppnå god standard - Vi är en grön kommun och resultatet i olika miljörankningar ska noga analyseras - Utreda behovet av nya och utveckling av befintliga naturreservat. - Vi ska arbeta med vår långsiktiga vision och vårt varumärke - Vi ska markera vår närvaro regionalt och på riksnivå i olika frågor av lokal betydelse - Vi fortsätter att öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän - Vi ska se över och förenkla våra regler för företag - Vi ska förbättra våra företagstjänster och korta våra handläggningstider genom analys av o SCB:s servicemätning o Svenskt näringslivs rankning o Samarbetet SBA (Stockholm Business Alliance) o Ökning av antal e-tjänster o Företagarnas och andras servicemätningar o Dialogen med det lokala näringslivet t ex med Damernas Företagsbyrå och Företagarna lokalt - Kommunens verksamheter ska konkurrensutsättas o En konkurrenspolicy antas Sidan 12 av Förvaltning ska årligen redovisa ökning av kvalitet och valfrihet i verksamheterna - Vi ska förbättra utomhusbelysningen och tillgänglighet samt genomföra GC-planen (Gång- och cykelplanen) - Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter - Fortsätta samarbetet med den lokala polisen på flera nivåer

13 - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 % - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög - Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande Bilaga 1 5(14) - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter - Arbetslösheten bland utrikes födda ska vara lika låg som för övrig befolkning - Vi arbetar nära Arbetsförmedlingen och näringslivet för bättre matchning - Upplands-Bro kommun ska genomföra investeringsprojektet IFATT En IT-infrastruktur i Takt med Tiden - Fortsätta att utveckla kundcenter för kundens bästa. Kundcenters resultat ska ständigt mätas - Minska kommunens ekonomiska risk Sidan 13 av En aktiv dialog med medborgarna är själva utgångspunkten för en förankrad politik Vi fortsätter att utveckla dialogmöjligheter som medborgarförslag, Facebook, Mälarnära, utveckling av hemsidan och e-tjänster osv. - Våra taxor ska vara aktuella. Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor, utom maxtaxa inom barnomsorgen, med KPI med bas oktober 2011 eller annat lämpligt index.

14 Sidan 14 av 229 Bilaga 1 6(14) NÄMNDVERKSAMHET Budgeten omfattar års- och sammanträdesarvoden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, valnämnd och stöd till politiska partier. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto ÖVRIG VERKSAMHET Budgeten omfattar administrativt stöd till den politiska verksamheten, medlemsavgifter till kommunförbund och andra intresseorganisationer, borgerliga förrättningar, vänortsutbyte samt överförmyndare som drivs i samarbete med Järfälla kommun. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto FOLKHÄLSA Insatser för att stödja utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommunen. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto SAMHÄLLSSKYDD Kris- och beredskapsplanering vid extraordinära händelser, risk- och sårbarhetsanalys samt förebyggande skade- och säkerhetsarbete. Verksamheten finansieras med statsbidrag. Inom statsbidraget finansieras arbetet som säkerhetssamordnare. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner som medlemmar. Brandkåren Attunda ska tillhandahålla effektiva räddningsinsatser till förbundets medlemskommuner. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto

15 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Bilaga 1 7(14) Det strategiska ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna har Kommunstyrelsen. Socialnämnden bedriver det praktiska arbetet. Anslag för verksamheten budgeteras därför inom Socialnämnden. Ekonomi (tkr) Sidan 15 av 229 Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto 0 0 ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION Kommunledningskontoret arbetar med strategiska och kommungemensamma frågor och ger Kommunstyrelsen, nämnder och övriga kontor stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. I ansvarsområdet ingår: Ärendeberedning, kvalificerade utredningar, juridiska och arkivfrågor Budget, redovisning, uppföljning och bokslut Finans- och kapitalförsörjning Upphandling Personal- och kompetensförsörjning Löner och pensioner samt arbetsrätt Kommunikation, information, och IT-frågor. Kundcenter Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto KONTORSLEDNING, TILLVÄXTKONTORET Budgeten omfattar löne- och personalkostnader för kontorsledning inom Tillväxtkontoret. Tidigare har den rymt gemensamma kostnader för Tillväxtkontorets övriga verksamheter. Dessa kostnader ska nu belasta verksamheten och därför har budgeten fördelats ut på dessa. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto

16 Sidan 16 av 229 Bilaga 1 8(14) MILJÖSTRATEGISK VERKSAMHET Den miljöstrategiska verksamheten innefattas av att driva genomförandet av framtagen miljöplan och strategi för energieffektiviseringar samt att samordna klimat- och energirådgivningen. Verksamheten ska även bidra till att kommunen får en grön profil, bland annat genom att arbeta med strategiska miljöfrågor övergripande i kommunen samt vara med och marknadsföra de miljöprojekt som genomförs i kommunens regi. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal Vi ska förbättra vår placering i Miljöaktuellts årliga kommunranking. Vår placering 2012 är 152 (217) Andelen invånare som varit i kontakt med energi- och klimatrådgivningen (%) ska öka NÄRINGSLIVSVERKSAMHET Näringslivsverksamheten verkar för goda förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande. Nätverk stimuleras genom goda kontakter med företag och relevanta organisationer och myndigheter för att stärka attraktionskraften för kommunen som företagsplats samt genom att skapa mötesplatser för det lokala näringslivet. Näringslivsverksamheten medverkar till att marknadsföra Upplands- Bro som etableringsort, möta företagens behov av arbetskraft, bidra till anpassade yrkesutbildningar och bidra till att lösa mark- och lokalbehov för företag. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal NKI-värde ska uppnå 75 (66) i Stockholm Business Alliances undersökning Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras. Nuvarande placering 121 (159) Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden. Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare var ,6 (7,1) Förbättra vår placering i Företagarnas Ranking. Våra placering 2012 var 58 (244) BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Mätverksamhet Underhåll av kommunens stomnät. Framtagande av primär- och grundkartor. Kommunens byggnads- och adressregister.

17 Sidan 17 av 229 Bilaga 1 9(14) Ekonomi (tkr) Nämnd 2013 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Bygglovsverksamhet Kommunens myndighetsuppgifter enligt Plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering (mål och aktiviteter redovisas under Bygg- och miljönämnden). Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal Lantmäteriarbeten ska genomföras inom 2 månader från dag för beställning eller efter överenskommelse Utstakningar och lägeskontroller ska utföras inom 3-5 arbetsdagar Nybyggnadskartor ska levereras inom 3-6 veckor från dag för beställning Se i övrigt Bygg- och miljönämndens budget. Miljö- och hälsoskydd - myndighetsutövning Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och Smittskyddslagen (mål och aktiviteter redovisas under Bygg- och miljönämnden). Ekonomi (tkr) Nämnd 2013 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Mål, aktiviteter och prestationer/nyckeltal Se Bygg- och miljönämndens budget. TEKNISKA AVDELNINGEN Gator och vägar samt parkering Byggande och förvaltning av gator och vägar, trafikanläggningar samt torg. Svara för parkeringsövervakningen samt parkeringstillstånd.

18 Sidan 18 av 229 Bilaga 1 10(14) Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal 25 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 3 timmar 65 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 7 timmar Ronderingar på gatubelysningens belysningspunkter ska göras minst 2 ggr/år och kompletteras med löpande tillsyn. Vid lampbortfall på mer än 5 lampor i rad påbörjas reparation inom 3 timmar, enstaka trasiga lampor repareras inom 2 veckor Ansökan om parkeringstillstånd behandlas inom tre veckor Parker Byggande och förvaltning av kommunens park- och grönytor. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal Andelen skyddade mark- och vattenområden (%) ska öka Av kommunens skog ska 100 % drivas som miljöcertifierat skogsbruk Trygghetsåtgärder Tekniska avdelningen ansvarar sedan 2012 för grannstödsbilen och jobbar aktivt för en säkrare och tryggare utemiljö. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Bostadsanpassning Ärenden om vård, behandling och service för äldre- och funktionshindrade handläggs enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto

19 Kommersiell verksamhet Förvaltning av kommunens skog och upplåtelse av allmän platsmark. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Prestation/nyckeltal 718 ha skog förvaltas (718 ha 2012). Sidan 19 av 229 Bilaga 1 11(14) SKROTBILSHANTERING Omhändertagande av skrotbilar. Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Myndighetsuppgifter enligt Plan- och bygglagen om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och medverkan i regionplanering. Driva exploateringsprojekt och bevaka kommunens intressen som rör fastighetsförsäljning eller -förvärv, bostadsbyggande och företagsetableringar. Upprätta avtal och se till att exploateringsprojekten vid genomförandet följer de avtal som upprättats. Ha hand om försäljningar av kommunägd industrimark och lämna information om annan ledig industrimark. Prestation/nyckeltal Detaljplan som arbetas fram i kommunens regi ska kunna antas inom 1-2 år. Övergripande planering Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Tomträttsverksamhet Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto

20 Sidan 20 av 229 Bilaga 1 12(14) Markreserv Ekonomi (tkr) Nämnd 2012 Nämnd 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto INVESTERINGSBUDGET (tkr) Benämning 2013 IFATT-projektet, En IT-infrastruktur i Takt med Tiden E-förvaltning och kvalitetsarbete 500 Cirkulationsplats Granhammarsvägen/Konstvägen 200 Trafiksäkerhetsåtgärder enligt plan, hastighetsrevision 800 Tillgänglighetsåtgärder enligt program 800 Gång- och cykelvägar enligt plan inklusive cykelstråk Bro-Bålsta Beläggningar Bullerdämpande åtgärder Belysning, effektbelysning, konstbyggnader, återställande av gator efter VA-renoveringar Upprustning i samband med ombyggnation av Brohuset Grönytor, entréer, parker, stränder, upprustning och nyanläggande, Sätrabäcken promenadstråk, båtramper, ridstigar Skatepark i Bro, Skateramp Ekhammarsskolan 600 Bytesbod, återvinningscentralen 500 Naturreservat Lillsjön/Örnässjön, fasta friluftsanordningar, Lejondals 300 naturreservat Summa IFATT-projektet En IT-infrastruktur i Takt med Tiden Upplands-Bro kommun ska bli en ledande kommun i att använda IT som redskap till nytta för medborgare och företag och fokus på tre huvudmål: - Interaktivitet/Medborgardialog - Effektivitet/Utveckling - Tillgänglighet/Öppenhet För genomförandet kommer investeringsmedel att tillföras under tre år med början 2012 då tkr avsatts i investeringsbudgeten. För 2013 avsätts tkr avsätts och för 2014 ytterligare tkr. De åtgärder som kommer att genomföras parallellt med satsningar på kompetensutveckling av kommunens medarbetare är: - Grundtjänster i infrastrukturen - Identitets- och accesshantering - Klient- (desktop), enhets- och serverhantering - Nätverk och säkerhet - Dataskydd och återställning - Migrering från nuvarande två nät till den nya infrastrukturen

21 Sidan 21 av 229 Bilaga 1 13(14) E-förvaltning och kvalitetsarbete Kommunens invånare och andra intressenter ställer allt högre krav på tillgänglighet, öppenhet och insyn samt att man kan få information och uträtta sina ärenden när man själv vill. Investering i e-förvaltning medför en fortsättning av utveckling av e-tjänster. För att uppnå effektiviseringsvinster behövs även ett aktivt arbete med att utveckla funktionerna för handläggning kopplat till de e-tjänster som införs. Kommunen saknar idag ett gemensamt synsätt vad gäller arbetet med kvalitetsfrågor. Kontoren bedriver ett aktivt arbete med flera goda exempel, men det saknas en kommunövergripande samordning och en gemensam kvalitetsstrategi. Cirkulationsplats Granhammarsvägen/Konstvägen Förfrågningsunderlag och projektering har i stort sett färdigställts under Byggnationen är kostnadsberäknad till 5 miljoner kr. I det fall pengar avsetts för ombyggnation under 2014 kan upphandling av ombyggnation startas i slutet av Trafiksäkerhetsåtgärder enligt plan, hastighetsrevision Programmet uppdateras årligen och beskriver de åtgärder för ökad trafiksäkerhet som planeras de kommande åren. Exempel på åtgärder som ingår är en regional gång- och cykelväg genom Bro samhälle, inventering av kommunens övergångsställen och en gång- och cykelväg längs med Strandvägen i Kungsängen. Tillgänglighetsåtgärder enligt program Programmet uppdateras årligen och beskriver de åtgärder för ökad tillgänglighet som planeras de kommande åren. Kostnaderna bedöms öka under 2013 på grund av stora projekt, såsom tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av övergångsställen. Gång- och cykelvägar enligt plan inklusive cykelstråk Bro-Bålsta Den nya gång- och cykelplanen beslutades i april 2012 och medlen omfattar de gång- och cykelprojekt som kommunen planerar att genomföra de kommande åren. Utifrån programmet genomförs i första hand prioriterade och möjliga projekt. Förutom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet omfattar gång- och cykelplanen regionala cykelstråk, nya cykelparkeringar och beteendepåverkande åtgärder som projektet Säkra skolvägar, vars syfte är att få fler barn att gå och cykla till skolan. För att öka möjligheterna att gå och cykla till grannkommunen Håbo planeras ett regionalt gång- och cykelstråk mellan Bro tätort och Bålsta. Projektet ingår både i Program 2012 trafiksäkerhetsåtgärder och den nya gång- och cykelplanen. Projektet samordnas med EONs utbyggnad av fjärrvärmeledningar till Kungsängen och Håbo kommun. Beläggningar För att upprätthålla säkra gator och gång- och cykelvägar samt för att undvika ett växande underhållsbehov krävs kontinuerliga beläggningsåtgärder. Bullerdämpande åtgärder En bullerutredning på det kommunala vägnätet genomfördes Sedan dess har mycket hänt i kommunen: nya vägar och bostadsområden har byggts, nya företag har etablerat sig, trafikflöden och klagomål på buller har ökat. För att kartlägga bullerproblemen har det genomförts en trafikmätning under Med den som grund kommer en bullerutredning genomföras. Med bullerutredningen som underlag genomförs bullerdämpade åtgärder. Belysning, effektbelysning, konstbyggnader, återställande av gator efter VArenoveringar För att uppnå kostnadseffektivitet vill vi i samband med VA-renoveringar i gator kunna passa på att höja standard och säkerhet i gaturummet, med syftet att upprätthålla en trygg och säker utemiljö gående och cyklister samt driftsäkra och energisnåla belysningsanläggningar. Genom att kontinuerligt arbeta med åtgärder i belysningsanläggningarna skapar vi inte bara trygghet

22 Sidan 22 av 229 Bilaga 1 14(14) utan även vackra och välkommande uterum genom effektbelysning. Ett underhållsprogram med syftet att säkra upp broar, tunnlar m.m. för att undvika olyckor och ett accelererande reinvesteringsbehov finns framtaget. Upprustning i samband med ombyggnation av Brohuset I samband med ombyggnation av Brohuset vill vi utöver de investeringar som de kommunala bolagen avser göra i torgytor i anslutning till Brohuset försköna entréer till centrum, anslutning till omkringliggande parkmiljöer och rusta upp parkeringsplatsen. Grönytor, entréer, parker, stränder, upprustning och nyanläggande, Sätrabäcken promenadstråk, båtramper, ridstigar En satsning på ett vackrare, trivsammare och mer välkomnande Upplands-Bro genom fler parker, blomsterurnor, trädplanteringar, rabatter och böljande lökplanteringar. För friluftsliv utreda båtramper, ridstigar, promenadstråk t ex utmed Sätrabäcken mellan järnvägen och Enköpingsvägen. En fortsättning på gångvägen utmed dagvattendammen i Råby med avsikten att göra närområdet till bäcken till ett attraktivt promenad- och strövområde och samtidigt utgöra en kommunikationslänk till pendeltågstationen i Bro. Skatepark i Bro, Skateramp Ekhammarsskolan Se vidare internbudget för kultur- och fritidsnämnden. Bytesbod, återvinningscentralen I samarbete med socialkontoret tas ett koncept fram för en Bytesbod på en av återvinningscentralerna. Därefter sker en etablering av bytesbod på återvinningscentralen. Naturreservat Lillsjön/Örnässjön, fasta friluftsanordningar, Lejondals naturreservat Genom bildandet av ett nytt tätortsnära naturreservat (Lillsjön/Örnässjön) säkerställs möjligheterna till rekreation. Området är omnämnt redan 2003 i rapporten Nära till naturen från Länsstyrelsen och finns även föreslaget som naturreservat i Översiktsplan Vid 2012 års upprustning av Lejondals naturreservat framkom behovet av ytterligare fasta friluftsanordningar i form av ett anpassat grillhus för rörelsehindrade samt tre nya vindskydd och grillplatser utplacerade vid vackra utsiktsplatser efter stranden. Genomförandet av samtliga åtgärder förutsätter att kommunen erhåller stöd ifrån det så kallade LONA bidraget.

23 Sidan 23 av 229 Bilaga 2 1(2) BUDGET FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 2013 Ansvarsområde Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten. Övergripande mål Upplands-Bro kommun ska: - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till VA-verksamheten - Områden med enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas - VA-nätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt - Ytterligare en dagvattenanläggning ska byggas ut Bro - Införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde - Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten Prestation/nyckeltal - Ingen abonnent ska behöva vara utan vatten mer än 8 timmar. - Vid avlopps- och driftstopp ska åtgärd påbörjas inom 4 timmar. - Alla vattenprov ska vara godkända utan anmärkning. - Ingen abonnent ska preliminärdebiteras mer än 2 år. DRIFTBUDGET (tkr) KF 2012 VA 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto

24 Sidan 24 av 229 2(2) INVESTERINGSBUDGET (tkr) Benämning/ändamål 2012 Plan 2013 Dagvattendamm östra Bro Diverse åtgärder pumpstationer Diverse investeringar i maskiner Reinvestering Målarvägen Styrsystem och larm Tjusta Byte planeringsverktyg 300 Dimensionsökningar Bro Serviser och reinvesteringar Summa Dagvatten östra Bro: Nybyggnad av dagvattendamm för rening av dagvatten. Budgeten är justerad efter byggandet av dagvattendammen vid Strandvägen. Diverse åtgärder pumpstationer Under en 10-årsperiod har standarden på pumpstationerna successivt ökats. Det har medfört att driftsäkerheten är hög idag. Det är viktigt att det arbetet fortgår, så investeringskostnaderna sprids över tid gäller det främst en ny pump i Kungsängens pumpstation, ny styr- och reglerutrustning till pumpstationerna Kabi och Nygård samt ett gångbord som möjliggör manövrering av ventil utan att använda stegar i Kungsängens pumpstation. Diverse investeringar i maskiner En truck och en kompressor för att driva bergborr. Investering 2013: 200 tkr och 2014: 200 tkr. Reinvestering Målarvägen Asfalten är mycket dålig på Målarvägen. Det beror dels på ett stort antal vattenläckor och att behovet av att öka antalet rännstensbrunnar. Dels är det troligt att underbyggnaden av vägbanan är dålig. Styrsystem och larm Tjusta Under 2012 ska Tekniska avdelningen överta VA-anläggningarna i Tjusta. För att öka driftsäkerheten och minska driftkostnaderna behöver det göras en del investeringar. I ett första skede krävs ett nytt styrsystem, larm på viktiga funktioner m.m. Byte planeringsverktyg Tekniska avdelningen har som planeringsverktyg för VA använt VABAS. Uppfattningen är att systemet fungerar bristfälligt. Ett önskemål har varit ett planeringsverktyg från samma tillverkare för alla delar på Tekniska avdelningen. Förhoppningsvis kommer det ske i början av 2013 och kräver en del investeringar i programvara och konvertering. Dimensionsökningar Bro En utredning pågår om vad påverkan blir på VA-systemet vid planerad utbyggnad i Bro. Den ska vara klar november 2012 och ligga till grund för de investeringar som måste göras för att en utbyggnad ska kunna ske. Diskussioner om samarbete sker med en rad olika intressenter t.ex. EON och Norrvatten. Bland annat utreder Norrvatten möjligheten att koppla ihop vattensystemet i Upplands-Bro med Sigtuna kommun. Det skulle ge kommunen en möjlighet, att längst ledningen, koppla in fastigheter. Tekniska avdelningen har för avsikt att lägga med en spillvattenledning parallellt med vattenledningen. Projektet kommer pågå under många år och är idag omöjligt att uppskatta kostnaderna för. Under 2013 kommer ledningar läggas utmed väg 840 vid den nya galoppbanan. Storleken på investeringarna är avhängigt av framtida avtal med Svensk galopp, EON och Norrvatten. Serviser och reinvesteringar Nya serviser och oplanerade reinvesteringsarbeten som upptäcks under budgetperioden.

25 Sidan 25 av 229 Bilaga 3 1(1) BUDGET FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN 2013 Ansvarsområde Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering. Övergripande mål Upplands-Bro kommun ska: - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till Avfallsverksamheten - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska - Insamling av matavfall ska påbörjas - Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall (småhus) och julgranar ska påbörjas - Genomföra upphandling av transport av hushållsavfall till förbränningsanläggning Prestation/nyckeltal - Ca ton hushållsavfall och ton grov-, el- och farligt avfall ska omhändertas från hushåll och företagskunder i Upplands-Bro kommun. (Ca ton hushållsavfall och ton grov- och el-avfall år 2012). - Insamling av matavfall ska ha påbörjats hos av kommunens hushåll. DRIFTBUDGET (tkr) KF 2012 Avfall 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto * 0 *Förutsätter en höjning av avfallstaxan för Upplands-Bro Kommun INVESTERINGSBUDGET (tkr) Benämning/ändamål Inköp av avfallskärl Summa Vid införandet av matavfallsinsamling krävs att ca stycken nya matavfallskärl köps in av kommunen. Inköpen av kärl kommer till största delen ske under 2013 och 2014.

26 Sidan 26 av 229

27 Sidan 27 av 229 Ärende 2

28 Sidan 28 av 229

29 Kommunledningskontoret Sidan 29 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Koncerninterna lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige 1. Skuldebrev mellan Upplands-Bro kommun ( ) och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ( ) för köp av 24 fastigheter enligt Kf:s beslut , köp av fastigheten Brunna 4:669 (förskolan Artisten) enligt Ks:s beslut samt köp av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:473 enligt Kf:s beslut förfaller till betalning i sin helhet senast den I samband med skuldebrevens förfall överförs lån med lånenummer 57646, 47701, 51550, 44805, 47710, i Kommuninvest på totalt kronor från Upplands-Bro kommun till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB genom ett så kallat gäldenärsbyte med oförändrade villkor. 3. Som säkerhet för lånen ställer Upplands-Bro kommun kommunal borgen till Kommuninvest. En borgensavgift på 0,4 % uttas av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. 4. Upplands-Bro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Sammanfattning Mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter har tre reverser avseende finansiering av bolagets förvärv av fastigheter från kommunen utfärdats med en total utestående skuld på kronor. Mot bakgrund av de nya utvidgade reglerna om begränsad avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån som träder ikraft från den 1 jan 2013, s.k. räntesnurror, har Kommunledningskontoret vänt sig till PWC för en bedömning av om räntekostnaden är skattemässigt avdragsgill för Kommunfastigheter. PWC:s slutsats är att räntan på reverserna som Upplands-Bro Kommunfastigheter erlägger till Upplands-Bro kommun inte kommer att vara skattemässigt avdragsgill till den del den belöper på tid efter den 1 januari Detta har främst sin grund i att förvärvet av de aktuella fastigheterna från kommunen finansierats med interna lån vilket enligt förarbetena till lagstiftningen är ett typfall på en sådan omständighet som gör att skuldförhållandet inte kan anses

30 2(4) Sidan 30 av 229 vara affärsmässigt. Till detta kommer också att denna typ av interna överlåtelser sannolikt är en sådan transaktion som hade kunnat finansieras genom ett tillskott från kommunen. PWC rekommenderar därför att bolaget upptar externa lån hos bank eller annat kreditinstitut och löser lånen hos kommunen så snart det är möjligt. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Kommuninvest angående gäldenärsbyte på lån som kommunen har hos Kommuninvest. Lånen som är aktuella för gäldenärsbyte till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB med kommunal borgen som säkerhet är: 57646, 47701, 51550, 44805, 47710, och uppgår till totalt kronor. Kommunledningskontoret föreslår att en borgensavgift på 0,4 % uttas av Upplands-Bro Kommunfastigheter för lånen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 december Ärendet Mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter har tre reverser avseende finansiering av bolagets förvärv av fastigheter från kommunen utfärdats. Mot bakgrund av de nya utvidgade reglerna om begränsad avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån som träder ikraft från den 1 jan 2013, s.k. räntesnurror, har fråga uppkommit om räntan på lånen omfattas av de nya reglerna. Gällande rätt Som ett undantag från huvudregeln att ränteutgifter får dras av, finns sedan 1 januari 2009 vissa begränsningar i avdragsrätten vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag i intressegemenskap. Med företag avses juridiska personer och svenska handelsbolag. Det kan förutom aktiebolag vara fråga om en kommun, staten eller en annan juridisk person. Upplands-Bro kommun och dess helägda bolag Kommunföretag och Kommunföretags tre dotterbolag utgör därmed en intressegemenskap som omfattas av reglerna om räntesnurror. Avdrag medges inte för ränta på koncerninterna lån. Alla interna lån omfattas oavsett vad det interna lånet har använts till. Även gamla lån kommer att omfattas av det nya regelverket. Utgångspunkten för utlåning från en kommun till ett kommunalt bolag är att den kommer att omfattas av de föreslagna reglerna om avdragsbegränsning för ränteutgifter. Från huvudregeln finns för kommuner ett undantag i den s.k. ventilen. Om skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat ska ränteutgifterna dras av. Sedvanlig s.k. cash-poolverksamhet med kortfristig utlåning anses i normalfallet vara affärsmässigt motiverad. När det gäller långfristig utlåning anges i förarbetena att om kommunen har finansierat interna lån med externt lånade medel, ska den omständigheten att en kommun är helt undantagen från skattskyldighet inte ensamt medföra att skuldförhållandet inte anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Förvärv av en fastighet, vilken finansieras med ett internt lån är, enligt förarbetena, ett typfall på en sådan omständighet som gör att skuldförhållandet inte kan anses vara affärsmässigt. Av motiven till den nya lagstiftningen framgår också att det är bl.a. överlåtelser av tillgångar från kommunen som finansierats med interna lån som man vill stoppa. Till detta kommer också att

31 Sidan 31 av 229 3(4) denna typ av interna överlåtelser sannolikt är en sådan transaktion som hade kunnat finansieras genom ett tillskott från kommunen. Räntekostnader på externa lån från bank eller annat kreditinstitut omfattas i normalfallet inte av ränteavdragsbegränsningen vid interna förvärv av materiella anläggningstillgångar. Aktuella skuldebrev Mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter har utfärdats tre reverser med en total utestående skuld på kronor, enligt följande; 1. Köp av 24 fastigheter enligt Kf:s beslut Ursprungs belopp kronor. Nuvarande skuld kronor. Räntan uppgår till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december Köp av fastigheten Brunna 4:669 (förskolan Artisten) enligt Ks:s beslut Belopp kronor. Räntan uppgår till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december Köp av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:473 enligt Kf:s beslut Ursprungligt förvärv avser transportköp från HSB Bostad AB. Belopp kronor. Räntan uppgår till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december Kommunledningskontoret har vänt sig till PWC för en bedömning av om räntekostnaden är skattemässigt avdragsgill för Kommunfastigheter samt om så inte bedöms vara fallet, att PWC lämnar en rekommendation hur kommunen bör förfara. PWC:s slutsats är att räntan på reverserna som Upplands-Bro Kommunfastigheter erlägger till Upplands-Bro kommun inte kommer att vara skattemässigt avdragsgill till den del den belöper på tid efter den 1 januari Detta har främst sin grund i att förvärvet av de aktuella fastigheterna från kommunen finansierats med interna lån vilket enligt förarbetena till lagstiftningen är ett typfall på en sådan omständighet som gör att skuldförhållandet inte kan anses vara affärsmässigt. Till detta kommer också att denna typ av interna överlåtelser sannolikt är en sådan transaktion som hade kunnat finansieras genom ett tillskott från kommunen. PWC rekommenderar därför att bolaget upptar externa lån hos bank eller annat kreditinstitut och löser lånen hos kommunen så snart det är möjligt. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Kommuninvest angående gäldenärsbyte på lån som kommunen har hos Kommuninvest. Lånen som är aktuella för gäldenärsbyte till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB med kommunal borgen som säkerhet är: 57646, 47701, 51550, 44805, 47710, och uppgår till totalt kronor. Upplands-Bro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunledningskontoret föreslår att en borgensavgift på 0,4 % uttas av bolaget för lånen med kommunal borgen som säkerhet. Från och med 2013 föreslås en ny lag om olagligt statsstöd med avsikt att bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. Den föreslagna lagen, tillsammans med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

32 4(4) Sidan 32 av 229 som trädde i kraft den 1 januari 2011, hanterar frågan om borgensavgifter på lån med kommunal borgen som säkerhet. Avsikten med statsstödsreglerna är att undvika att offentliga verksamheter bidrar till att snedvrida konkurrensen inom sektorer där flera aktörer är aktiva på marknadsmässiga villkor. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s styrelse kommer att behandla frågan om ett övertagande av lånen med kommunal borgen som säkerhet på extra styrelsemöte i januari KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: PM från PWC angående Upplands-Bro kommun, koncerninterna lån. Kopia av beslut till: Upplands-Bro Kommunföretag AB Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Kommuninvest AB

33 Sidan 33 av 229 Upplands-Bro kommun, koncerninterna lån 1 Bakgrund Mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (Kommunfastigheter) har tre reverser avseende finansiering av bolagets förvärv av fastigheter från kommunen utfärdats. Kommunfastigheter ingår i Upplands-Bro kommuns bolagskoncern och är dotterbolag till Upplands- Bro Kommunföretag AB (Kommunföretag) som i sin helhet ägs av kommunen. Mot bakgrund av de nya utvidgade reglerna om begränsad avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån som träder ikraft från den 1 jan 2013, s.k. räntesnurror, har fråga uppkommit om räntan på lånen omfattas av de nya reglerna. Ekonomichef Maria Johansson har vänt sig till PwC ( vi/oss ) för en bedömning av om räntekostnaden är skattemässigt avdragsgill för Kommunfastigheter samt om så inte bedöms vara fallet att vi lämnar en rekommendation hur kommunen bör förfara. Vi har tagit del av skuldebrev och beslut i kommunfullmäktige(kf)/kommunstyrelsen (Ks) om bakgrunden till att skuldebreven utfärdats samt kompletterande muntlig information från Maria Johansson. 2 Gällande rätt Som ett undantag från huvudregeln att ränteutgifter får dras av, finns sedan 1 januari 2009 vissa begränsningar i avdragsrätten vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag i intressegemenskap. Avsikten med bestämmelserna är att förhindra skatteupplägg med interna förvärv av delägarrätter inom en intressegemenskap. Reglerna gäller endast för räntebetalningar mellan företag som befinner sig i intressegemenskap med varandra. Med företag avses juridiska personer och svenska handelsbolag. Det kan förutom aktiebolag vara fråga om en kommun, staten eller en annan juridisk person. Upplands-Bro kommun och dess helägda bolag Kommunföretag och Kommunföretags tre dotterbolag utgör därmed en intressegemenskap som omfattas av reglerna om räntesnurror. Kommuninvest hör inte till den kommunala intressegemenskapen efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD mål nr ). Redan vid införandet av de nuvarande reglerna angav regeringen att de avsåg att utvidga reglerna om ränteavdrag om det ansågs vara nödvändigt. De nya reglerna innebär att ett företag som ingår i en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett annat företag i intressegemenskapen. Avdrag medges inte för ränta på koncerninterna lån. Alla interna lån omfattas oavsett vad det interna lånet har använts till. Både interna och externa förvärv av delägarrätter såväl som förvärv av fastigheter, maskiner/inventarier, goodwill m.m. kommer att omfattas om förvärvet finansierats med interna lån. Även gamla lån kommer att omfattas av det nya regelverket. Dock träffas bara ränteutgifter som belöper på tid efter den 31 december Utgångspunkten för utlåning från en kommun till ett kommunalt bolag är att den kommer att omfattas av de föreslagna reglerna om avdragsbegränsning för ränteutgifter.

34 Sidan 34 av 229 Från huvudregeln finns för kommuner ett undantag i den s.k. ventilen. Om skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat ska ränteutgifterna dras av. Den s.k. 10-procentsregeln, som innebär att ränteavdragsbegränsning inte gäller om långivaren betalar minst 10 % i skatt på ränteintäkten, är inte tillämplig på kommunala koncerner där kommunen är långivare eftersom kommuner är frikallade från skattskyldighet. I budgetpropositionen (2012/13:1) har särskilt angivits vissa situationer som kan anses vara affärsmässigt motiverade. Sedvanlig s.k. cash-poolverksamhet med kortfristig utlåning anses i normalfallet vara affärsmässigt motiverad. När det gäller långfristig utlåning anges i förarbetena att om kommunen har finansierat interna lån med externt lånade medel, ska den omständigheten att en kommun är helt undantagen från skattskyldighet inte ensamt medföra att skuldförhållandet inte anses vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Det avgörande är om det kan finnas andra omständigheter som innebär att det inte är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Som exempel på detta anges internt finansierade interna förvärv och om räntenivån som det kommunala bolaget betalar till kommunen är märkbart hög. Förvärv av en fastighet, vilken finansieras med ett internt lån är, enligt förarbetena, ett typfall på en sådan omständighet som gör att skuldförhållandet inte kan anses vara affärsmässigt. Av motiven till den nya lagstiftningen framgår också att det är bl.a. överlåtelser av tillgångar från kommunen som finansierats med interna lån som man vill stoppa. Till detta kommer också att denna typ av interna överlåtelser sannolikt är en sådan transaktion som hade kunnat finansieras genom ett tillskott från kommunen. Räntekostnader på externa lån från bank eller annat kreditinstitut omfattas i normalfallet inte av ränteavdragsbegränsningen vid interna förvärv av materiella anläggningstillgångar. Detta gäller även om kommunen eller annat bolag i intressegemenskapen har fordringar på långivaren, dvs. lånet är ett s.k. back- to- back lån. 3 Aktuella skuldebrev Mellan Upplands-Bro kommun och Kommunfastigheter har utfärdats tre (3) reverser enligt följande; 3.1 Revers 1 Köp av 24 fastigheter enligt Kf: s beslut Belopp kronor. Räntan omprövas årligen och uppgår för närvarande till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december Revers 2 Köp av fastigheten Brunna 4:669 (förskolan Artisten) enligt Ks: s beslut Belopp kronor. Räntan omprövas årligen och uppgår för närvarande till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december av 3

35 Sidan 35 av Revers 3 Köp av fastigheten Kungsängens - Tibble 1:473 enligt Kf: s beslut Ursprungligt förvärv avser transportköp från HSB Bostad AB. Belopp kronor. Räntan omprövas årligen och uppgår för närvarande till 3,7 %. Lånet är amorteringsfritt och förfaller i sin helhet den 31 december Rekommendation Vår slutsats är att räntan på reverserna som Kommunfastigheter erlägger till Upplands-Bro kommun inte kommer att vara skattemässigt avdragsgill till den del den belöper på tid efter den 1 januari Detta har främst sin grund i att förvärvet av de aktuella fastigheterna från kommunen finansierats med interna lån vilket enligt förarbetena till lagstiftningen är ett typfall på en sådan omständighet som gör att skuldförhållandet inte kan anses vara affärsmässigt. Till detta kommer också att denna typ av interna överlåtelser sannolikt är en sådan transaktion som hade kunnat finansieras genom ett tillskott från kommunen. Vi tar inte ställning till om räntesatsen är marknadsmässig eller ej eftersom det enligt vår uppfattning i detta fall saknar betydelse för bedömningen. Vi rekommenderar därför att bolaget upptar externa lån hos bank eller annat kreditinstitut och löser lånen hos kommunen så snart det är möjligt. Stockholm den 10 december 2012 Jan B Svensson Director 3 av 3

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2012 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2012-01-11 Dnr 2012-000002 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013 Sidan 3 av 94 Ärende 1 Sidan 4 av 94 Sidan 5 av 94 Sidan 6 av 94 Sidan 7 av 94 Ärende 2 Sidan 8 av 94 Sidan 9 av 94 Sidan 10 av 94

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 109 Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 Rev. 2014-01-23 Rev. 2014-01-28 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Ärende 1 UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se Datum Vår

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 124 Ärende 1 Sidan 4 av 124 Sidan 5 av 124 Sidan 6 av 124 Sidan 7 av 124 Ärende 2 Sidan 8 av 124 Sidan 9 av 124 Sidan 10

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 3 av 69 Ärende 1 4 av 69 5 av 69 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Evert 2015-01-23 Dnr 2015-008012 Tekniska

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-06-01 KS 2017/0673 0480-45 01 00 Kommunfullmäktige Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar,

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.17 U02 Ersätter 3.4 U01 Gäller fr.o.m. 2016-11-01 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 175, senast reviderad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014 Sidan 3 av 30 Ärende 1 Sidan 4 av 30 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl Öhlander 08-581 69 214 Sidan

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34)

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Ven AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Sammanfning Frågan

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer