Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30"

Transkript

1 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Rev Rev (5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping delar ut sina årliga stipendier till ungdomsföreningar och ungdomsledare i kommunen. Kl inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till kommunledningskontoret senast klockan tisdagen den 12 juni Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. Upprop Val av justerare: förslag: Inez Kapborg (M) och Hans Bergström (S) Dag för justering: förslag: onsdag den 20 juni 2012 Ärenden 1. Delårsbokslut januari 2012 april 2012 med helårsprognås Delårsbokslut för perioden januari godkänns. april 2012 med helårsprognos 2. Förvaltade stiftelsers bokslut Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2011 godkänns. 3. Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av Upplands-Bro kommun Revisionsberättelser för Tauvonska donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands- Bro Sociala stiftelse, Ester Holms Stiftelse, Karl Fagerströms stiftelse och Lindströmska stiftelsen läggs med godkännande till handlingarna.

2 Sida 2 4. Förslag till nytt beslut om bildande samt utvidgande av Lejondals naturreservat i Upplands-Bro kommun Lejondals naturreservat förklaras med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) som ett kommunalt naturreservat och utvidgas med fastigheterna Sveden 1:1 och 1:2. Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogade beslutskarta, bilaga 1 och med de gränser som slutligen märks ut i fält. 2. Syftet med naturreservatet är detsamma som tidigare, nämligen att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och djurvärld, säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. 3. Meddela föreskrifter med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 miljöbalken för att nå syftet med reservatet. Reservatsföreskrifterna redovisas i bilaga 2. Föreskrifterna C (enligt 30 miljöbalken) träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling. 4. Fastställa ny skötselplan, bilaga 3, för Lejondals naturreservat med stöd av 3 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 5. Upplands-Bro kommun (org. nr ) är förvaltare av naturreservatet i enlighet med 2 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och att ansvaret för förvaltningen delegeras till tekniska avdelningen. 6. Beslut om ändringar i skötselplanen för reservatet delegeras till Kommunstyrelsen. 7. Hemställa hos Länsstyrelsen om att Länsstyrelsen upphäver sina tidigare beslut om bildande av Lejondals naturreservat samt ändring av föreskrifter och fastställande av skötselplan. 8. Reservatet utvidgas med de två kommunägda fastigheterna Sveden 1:1 och 1:2, och att fastigheterna Lilla Tingsviken 1:3 och 1:4 utgår ur reservatet 5. Genomförande av byggprojekt ombyggnad av före detta Solgården till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården AB Upplands-Bro Hus får i uppdrag att genomföra ombyggnation av särskilt boende för äldre med 20 platser på tomt Härnevi 1:72 utifrån redovisade förslagshandlingar och kostnadskalkyler. 2. Kommunen tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning sker för AB Upplands-Bro Hus lån om högst 30 mnkr för ombyggnad av före detta Solgården.

3 Sida 3 6. Regler för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnation i Upplands-Bro kommun Regler för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnation i Upplands-Bro kommun antas. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig utsmyckning även i dessa projekt. 7. Motion om att öka demokratin i Upplands-Bro kommun Interpellation får ställa fråga till ordförande och 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och i nämnderna. 2. Motionen anses därmed besvarad. 8. Motion om parklek för barnen Motionen ska anses besvarad med hänvisning till Bildningsnämndens yttrande om att en utökning av Bildningsförvaltningens verksamhet inte ryms inom nuvarande ekonomiska ramar. 9. Medborgarförslag om införande av hemspråksundervisning i förskolan Medborgarförslaget är besvarat i och med Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2012.

4 Sida Medborgarförslag om ett bullerplank vid motorvägen över Kasmo kärr Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. 2. Den bullerinventeringen som är under framtagande av tekniska avdelningen kan komma att visa behov på bullerdämpande åtgärder främst inom kommunala gator och vägar. Tillväxtkontoret föreslår att ev. åtgärder och påtryckningar mot Trafikverket avvaktas tills bullerinventeringen slutförts. 3. Tillväxtkontoret får i uppdrag att presentera ett kostnadsförslag på bullerskydd mellan E 18 och potentiellt bullerstörda områden i Kungsängen för kommande budgetbehandling. Kan definieras som kostnader för olika delar eller uttryckt som kostnader per löpmeter för olika typer av bullerskydd kopplat till vilka längder det kan handla om. 11. Namnbyte Bildningsnämnden Kommunfullmäktige godkänner Bildningsnämndens förslag av byte av namn till Utbildningsnämnden. 12. Plan för hantering av extraordinära händelser i Upplands- Bro kommun Kommunfullmäktige beslutar att anta planen för hantering av extra ordinära händelser. 12.a Interpellation till Socialnämndens ordförande angående kostnad för ensamkommande barn Interpellation till Socialnämndens ordförande angående sjuksköterskor nattetid på kommunens äldreboenden (följdfrågor till interpellation från KF 22 mars) Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas den 3 maj 2012, 33

5 Sida Interpellation till Socialnämndens ordförande om demensvård a Enkel fråga till Bildningsnämndens ordförande Yvonne Stein (FP) angående sommarskola Entledigande av Yonnie Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i Bygg- och miljönämnden Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Yonnie Johansson (MP) Entledigande av Yonnie Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Yonnie Johansson (MP) a Entledigande av Irenè Seth (M) från uppdraget som ledamot i Mälardalsrådet b Val av ny ledamot i Mälardalsrådet efter Irenè Seth (M) Anmälningar Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas den 3 maj 2012, 34 Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunkontorets reception, Furuhällsplan 1 i Kungsängen samt på biblioteken i Bro och Kungsängen. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela detta till kommunstyrelseförvaltningen Birgitta Johansson tel , e-post Anders Åkerlind Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013 Sidan 3 av 94 Ärende 1 Sidan 4 av 94 Sidan 5 av 94 Sidan 6 av 94 Sidan 7 av 94 Ärende 2 Sidan 8 av 94 Sidan 9 av 94 Sidan 10 av 94

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2005-04-13 1(38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl 14.00 17.50 Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer