Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

2

3 Sidan 3 av 94 Ärende 1

4 Sidan 4 av 94

5 Sidan 5 av 94

6 Sidan 6 av 94

7 Sidan 7 av 94 Ärende 2

8 Sidan 8 av 94

9 Sidan 9 av 94

10 Sidan 10 av 94

11 Sidan 11 av 94 Ärende 3

12 Sidan 12 av 94

13 Sidan 13 av 94

14 Sidan 14 av 94

15 Sidan 15 av 94 Ärende 4

16 Sidan 16 av 94

17 Sidan 17 av 94

18 Sidan 18 av 94

19 Sidan 19 av 94 Ärende 4.b

20 Sidan 20 av 94

21 Sidan 21 av 94 2 Bostadsrättsföreningen PROSTEN Medborgarförslag Vi boende i Brf Prosten anser att kommunen bör se över parkeringsbestämmelserna i gamla Bro. Mycket av gångtrafiken till Bro IP samt Bro Station sker längs med Målarvägen samt Byggmästarvägen. De gående måste i dagsläget gå långt ut i vägbanan, speciellt då det oftast står bilar parkerade längs med de aktuella gatorna. Ett p-förbud längs med de aktuella gatorna skulle förbättra säkerheten för de gående. Bifogar bilder på hur det ser ut idag. Målarvägen C:\Users\Brf Prosten\Documents\BRF PROSTEN\Brf\Fredrik\Medborgarförslag.docx Lantmätarvägen Bro BG orgnr

22 Sidan 22 av 94 2 Bostadsrättsföreningen PROSTEN Byggmästarvägen Med vänlig hälsning Fredrik Molund Representant för de boende i Brf Prosten C:\Users\Brf Prosten\Documents\BRF PROSTEN\Brf\Fredrik\Medborgarförslag.docx Lantmätarvägen Bro BG orgnr

23 Sidan 23 av 94 Ärende 5

24 Sidan 24 av 94

25 Sidan 25 av 94 Tillväxtkontoret Handläggare Datum Vår beteckning Lena Jande Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark Förslag till beslut Medborgarförslag om ny- och omplanteringar av bärbuskar och fruktträd på kommunal mark avslås med motiveringen att markägaren, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, bedömer att skötselkostnaden skulle öka om dessa nyom omplanteringar genomfördes på ett sätt som bolaget inte klarar med nuvarande ramar. Sammanfattning Jeanethe Karlsson Ekestam inkom den 13 september 2012 med ett medborgarförslag om att alla ny- och omplanteringar på kommunal mark, främst i anslutning till förskolor, grundskolor, gymnasium samt äldreomsorg, till största möjliga del ska utgöras av bärbuskar och fruktträd eller annan nyttoväxt. Medborgarens motivering till förslaget är att det är nyttigt för barn att plocka bär och frukter, såväl under raster som under en del lektionstillfällen inom relevanta ämnen. Vidare menar medborgaren att dennes förslag är samhällsekonomiskt försvarbart då bärbuskar och fruktträd skulle ersätta annan växtlighet såsom taggiga rosenbuskar som ofta bär bladlöss och enligt medborgaren inte är vackra. Den mark som finns i anslutning till förskolor, grundskolor, gymnasier och äldreomsorg ägs i Upplands-Bro kommun av Kommunfastigheter AB, och bolaget ansvarar för skötsel och nyplanteringar på sin mark. Upplands-Bro kommun har haft dialog med Kommunfastigheter kring medborgarförslaget och fått deras bedömning av möjligheten att ny- och omplantera bärbuskar och fruktträd istället för annan växtlighet på denna mark. Bolagets bedömning är, med motiveringen att fruktträd och bärbuskar måste skötas på ett visst sätt för att fortsätta vara fina och ge frukt och bär, att skötselkostnaderna skulle öka och det är inte möjligt med dagens snäva budget utan att det skjuts till medel. Principen idag är att när omplaneringar görs väljs lättskötta växter som inte ökar kostnaderna för hyresgästerna eller skattekollektivet. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 13 september Kommunfullmäktige den 27 september 2012, Kf 89 Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013.

26 Sidan 26 av 94 Barnperspektiv Trots att medborgarförslaget till viss del ser till barns lärande bör hälsoaspekten med barn som äter exempelvis omogna eller maskätna bär och frukter beaktas. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtschef Ida Mattfolk Teknisk chef Bilagor: Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark.

27 Sidan 27 av 94

28 Sidan 28 av 94

29 Sidan 29 av 94 Ärende 6

30 Sidan 30 av 94

31 Tillväxtkontoret Sidan 31 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jonas Rundlöf Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 1. Som yttrande över medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro överlämnas Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Medborgarförslaget anses vara besvarat genom att plantering av barnens träd i Bro järnvägspark skett samt att det ska finnas med i planeringen för Kungsängens torg Sammanfattning Siv Holm inkom den 21 februari 2013 med ett medborgarförslag om att plantera ett barnens träd i Kungsängen respektive Bro. Förslagsställaren menar att en plantering av dessa träd skulle vara en fin symbol som visar att Upplands-Bro kommun värnar om barn och deras rättigheter i samhället. Tillväxtkontoret bedömer det rimligt att ta med ett barnens träd i utredningen för Kungsängens torg som planeras i samband med det att Kulturhuset byggs. Ett Barnens träd är också redan planterat och ska invigas i Bro Järnvägspark den 27 aug Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 21 februari Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2013, Kf 27. Medborgarförslag om att plantera ett barnens träd i Kungsängen respektive Bro. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013.

32 2(2) Sidan 32 av 94 Barnperspektiv Förslaget ses som positivt ur ett barnkonsekvensperspektiv då det relaterar till barnens rättigheter och bidrar till en grönare miljö. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Ida Mattfolk Jonas Rundlöf Tillväxtschef Teknisk chef Parkingenjör Bilagor: Medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro.

33 Sidan 33 av 94

34 Sidan 34 av 94

35 Sidan 35 av 94 Ärende 7

36 Sidan 36 av 94

37 Tillväxtkontoret Sidan 37 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Sandra Lundberg Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 1. Som yttrande över medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan överlämnas Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan bifalles att åtgärdas med motiveringen att det redan är med som en prioriterad åtgärd i kommunens Tillgänglighetsprogram reviderad version 28 februari 2013; åtgärd nr 12 övergångställe Enköpingsvägen. Sammanfattning Toril Myrtveit inkom den 6 mars 2013 med ett medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid Bergaskolan. Då situationen är den att många föräldrar väljer att lämna sina barn med bil vid Bergaskolan på vardagsmorgnarna blir trafiken intensiv. Detta innebär enligt Myrtveit en risk främst för de barn som kommer från området söder om järnvägen då de korsar Enköpingsvägen vid tunneln under pendeltåget. Myrtveit föreslår att en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten är att förse detta obevakade övergångsställe med trafikljus alternativt ett blinkande gult ljus (liknande det som idag finns vid övergången på Kungsvägen). Detta skulle dels innebära en tryggare skolväg för barnen, dels en tryggare passage för de som bor i området Österhöjden och ska till pendeltåget. Tillväxtkontoret arbetar efter det framtagna Tillgänglighetsprogrammet som beslutades av Samhällsbyggnadsutskottet 6 mars 2013 och som finns på kommunens hemsida. Under hösten 2013 kommer säkerheten att förbättras genom planerad siktröjning samt belysning vid området för övergångsstället på Enköpingsvägen för att förstärka säkerheten för gångtrafikanter.

38 2(2) Sidan 38 av 94 Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 6 mars Kommunfullmäktige den 20 mars 2013, Kf 28 Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Barnperspektiv Tillväxtkontoret anser att medborgarförslaget om förbättrad trafiksäkerhet vid Bergaskolan är viktigt ur ett barnkonsekvensperspektiv då många barn dagligen passerar vid detta övergångsställe. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Ida Mattfolk Sandra Lundberg Tillväxtschef Teknisk chef Projektingenjörsassistent Bilagor: Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan.

39 Sidan 39 av 94

40 Sidan 40 av 94

41 Sidan 41 av 94 Ärende 8

42 Sidan 42 av 94

43 Sidan 43 av 94 Kommunledningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm Dnr Kommunstyrelsen Motion om att införa ett tionde skolår i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tionde frivilligt skolår för elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Sammanfattning Anders Eklöf (FP) har i en motion föreslagit att Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att införa ett frivilligt tionde skolår för de elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande över motionen hur detta skulle kunna fungera och vilka frågeställningar som måste besvaras innan ett tionde skolår införs. Nämnden tillstyrker att en utredning genomförs. Beslutsunderlag Motion från Naval AL-Ibrahim daterad den 13 mars 2013 Utbildningsnämndens yttrande daterat 4 juni 2013, 46 Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 11 augusti Ärendet Anders Eklöf (FP) har i en motion föreslagit att Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att införa ett frivilligt tionde skolår för de elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Motionären pekar på att cirka 30 elever per år saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan efter avslutad grundkola. De flesta går därför ett introduktionsprogram i gymnasiet för att sedan gå in på ett nationellt program. Av de som senare hoppar av gymnasieskolan har många gått i introduktionsprogrammet. Motionären pekar på lyckade exempel från andra kommuner som istället erbjuder ett tionde skolår för att med gott stöd lyckats bättre i gymnasieskolan. Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande över motionen hur detta skulle kunna fungera och vilka frågeställningar som måste besvaras innan ett tionde skolår införs. Nämnden tillstyrker att en utredning genomförs. Eftersom det finns goda exempel och att vi bör undersöka all möjligheter att ge våra ungdomar bra förutsättningar för en fortsatt utbildning efter grundskolan tillstyrker vi att Utbildningsnämnden får utreda förslaget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör

44 Sidan 44 av 94

45 Sidan 45 av 94 Ärende 9

46 Sidan 46 av 94

47 Sidan 47 av 94 Kommunledningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm Dnr Kommunstyrelsen Motion om en köttfri dag i skolan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsnämndens redovisning av hur de arbetar med att öka elevernas medvetande om kostens klimatpåverkan samt andelen vegetariska inslag under hela skoltiden. Sammanfattning Naval Al-Ibrahim (FP) har i en motion föreslagit att en köttfri måndag ska införas i kommunens skolor och förskolor. Anledningen är att uppförningen av slaktdjur står för nästan en femtedel av växthusgasutsläppen i världen och att köttkonsumtionen i Sverige ökar. Utbildningsnämnden, som ansvara för kostverksamheten i kommunen, har redovisat hur de arbetar för att med upplysning och uppmuntran ska få eleverna att välja av de vegetariska alternativ som serveras. Redan idag är onsdagarna köttfria genom att enbart fisk serveras. Beslutsunderlag Motion från Naval AL-Ibrahim daterad den 13 mars 2013 Utbildningsnämndens yttrande daterat 4 juni 2013, 45 Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 11 augusti Ärendet Naval Al-Ibrahim (FP) har i en motion föreslagit att en köttfri måndag ska införas i kommunens skolor och förskolor. Anledningen är att uppförningen av slaktdjur står för nästan en femtedel av växthusgasutsläppen i världen och att köttkonsumtionen i Sverige ökar. Av den klimatpåverkan som en köttbit har så står transporterna för en mycket liten andel. Detta gör att det inte räcker med att servera närproducerat kött ur ett globalt perspektiv. Enligt motionären svara ett kilo kött en klimatpåvekan som 25 mils bilkörning. Utbildningsnämnden, som ansvara för kostverksamheten i kommunen, har redovisat hur de arbetar för att med upplysning och uppmuntran ska få eleverna att välja av de vegetariska alternativ som serveras. Till exempel serveras alltid en riklig salladsbuffé innan eleverna får möjlighet att kompletteras portionen med animaliska produkter. Redan idag är onsdagarna köttfria genom att enbart fisk serveras. Kommunfullmäktige antog i oktober 2012 en kostpolicy som bland annat säger följande angående näring: Lunchen i skolan ska bestå av två huvudrätter, varav en vegetarisk. Till lunchen i skolan serveras även grönsaker, bröd, smörgåsfet och mjölk/vatten.

48 Sidan 48 av 94 Samt angående hållbar utveckling: En strävan ska vara att minska klimatpåverkan från maten genom att öka utbudet av vegetariska alternativa rätter samt minimera matsvinnet. Med utgångspunkt från inriktningen i kommunens kostpolicy och utbildningskontorets strävan att få eleverna att göra medvetna val i samband med måltiderna föreslår kommunledningskontoret att motionen anses besvarad med nämnden redovisning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör

49 Sidan 49 av 94

50 Sidan 50 av 94

51 Sidan 51 av 94 Ärende 10

52 Sidan 52 av 94

53 Kommunledningskontoret Sidan 53 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Kommunal borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunen, att såsom för egen skuld, ingår borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. En årlig borgensavgift på 0,4 % uttas på det utestående kreditbeloppet. Sammanfattning Kommuninvest som är den huvudsakliga långivaren både till kommunen och till kommunens dotterbolag har påtalat behovet av att Kommunfullmäktige fattar ett beslut om borgen (s.k. borgenstak) för Upplands-Bro Kommunfastigheters samtliga lån. Anledningen är att detta förenklar Kommuninvest interna administration av lånen, bl.a. genom att inte behöva härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten då lånen omsätts. Detta är i likhet med det beslut som finns om borgenstak till AB Upplands- Brohus låneförpliktelser med kommunal borgen som säkerhet (kf 91, ). Totalt omfattar beslutet om borgenstak för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s samtliga låneförpliktelser kronor. Kommunledningskontoret föreslår att i likhet med tidigare beslut utta en borgensavgift på 0,4 % av bolaget för lånen med kommunal borgen som säkerhet. Anledningen till att borgensavgift uttas är att från och med 2013 gäller lag om olagligt statsstöd med avsikt att bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 85 den 25 september 2008 Kommunfullmäktiges beslut 143 den 24 november 2011 Kommunfullmäktiges beslut 8, den 13 februari 2013 Kommunfullmäktiges beslut 9, den 13 februari 2013 Kommunfullmäktiges beslut 52, den 6 maj 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2013.

54 2(3) Sidan 54 av 94 Ärendet Kommuninvest som är den huvudsakliga långivaren både till kommunen och till kommunens dotterbolag har påtalat behovet av att Kommunfullmäktige fattar ett beslut om borgen (s.k. borgenstak) för Upplands-Bro Kommunfastigheters samtliga lån och har lämnat förslag till beslutformulering för kommunens beslut om borgen. Anledningen är att detta förenklar Kommuninvest interna administration av lånen, bl.a. genom att inte behöva härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten då lånen omsätts. Detta är i likhet med det beslut som finns om borgenstak till AB Upplands- Brohus låneförpliktelser med kommunal borgen som säkerhet (kf 91, ). Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet Kommunfullmäktige. Fullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om fullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Vid årsskiftet 2013 trädde de nya utvidgade reglerna om begränsad avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån, s.k. räntesnurror, ikraft. Med anledning av detta fattade Kommunfullmäktige beslut om att genomföra ett s.k. gäldenärsbyte på lån med oförändrade villkor för de reverser som fanns mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter avseende finansiering av bolagets förvärv av fastigheter från kommunen på totalt kr. Som säkerhet för lånen beslutades att ingå borgen såsom för egen skuld för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till lånebelopp om kronor till Kommuninvest (kf 8 den 13 februari 2013). I februari 2013 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till kronor för uppförande av kulturhus samt förvärv av kommunhuset i Kungsängen (kf 9 den 13 februari 203). I maj 2013 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till kronor för ombyggnad av Brohuset (kf 52 den 6 maj 2013). Borgensbesluten innebär att en borgensavgift på 0,4 % uttas. För närvarande vidareförmedlar Upplands-Bro kommun lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB på oförändrade villkor från Kommuninvest på totalt kronor utöver ovanstående borgensbeslut. De avser beslut om utbyggnad av förskolor samt byggnation av nya Härneviskolan (kf 85 den 25 september 2008 samt kf 143 den 24 november 2011). Lånen är uppdelade på 6 olika lån med varierande förfallotidpunkter. I samband med lånens förfallotidpunkter är det lämpligt att även dessa lån övergår till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB med kommunal borgen som säkerhet i likhet med de redan nu fattade borgensbesluten. Totalt omfattar beslutet om borgenstak för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s samtliga låneförpliktelser kronor.

55 Sidan 55 av 94 3(3) Specifikation över nuvarande och tillkommande borgensförpliktelser för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB: Beskrivning Beslut Belopp, kronor Borgensbeslut finns Koncernintern lån Kf 8, Ja Uppförande kulturhus Kf 9, Ja Ombyggnad av Brohuset Kf 52, Ja Nybyggnation Härneviskolan Kf 143, Nej Utbyggnad förskolor Kf 85, Nej Kommunledningskontoret föreslår att i likhet med tidigare beslut utta en borgensavgift på 0,4 % av bolaget för lånen med kommunal borgen som säkerhet. Anledningen till att borgensavgift uttas är att från och med 2013 gäller lag om olagligt statsstöd med avsikt att bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Kopia av beslut till: Upplands-Bro Kommunföretag AB Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Kommuninvest AB

56 Sidan 56 av 94

57 Sidan 57 av 94 Ärende 11

58 Sidan 58 av 94

59 Sidan 59 av 94

60 Sidan 60 av 94

61 Sidan 61 av 94 Ärende 12

62 Sidan 62 av 94

63 Sidan 63 av 94 Ärende 13

64 Sidan 64 av 94

65 Sidan 65 av 94 Ärende 14

66 Sidan 66 av 94

67 Sidan 67 av 94 Ärende 15

68 Sidan 68 av 94

69 Sidan 69 av 94 Ärende 16

70 Sidan 70 av 94

71 Sidan 71 av 94 Ärende 17

72 Sidan 72 av 94

73 Sidan 73 av 94 Ärende 18

74 Sidan 74 av 94

75 Sidan 75 av 94 Ärende 19

76 Sidan 76 av 94

77 Sidan 77 av 94 Ärende 20

78 Sidan 78 av 94

79 Sidan 79 av 94 Ärende 21

80 Sidan 80 av 94

81 Sidan 81 av 94 Ärende 22

82 Sidan 82 av 94

83 Sidan 83 av 94 Ärende 23

84 Sidan 84 av 94

85 Sidan 85 av 94 Ärende 24

86 Sidan 86 av 94

87 Sidan 87 av 94 Ärende 25

88 Sidan 88 av 94

89 Sidan 89 av 94 Ärende 26

90 Sidan 90 av 94

91 Sidan 87 av 90 Ärende 27

92 Sidan 88 av 90

93 Sidan 89 av 90 Ärende 28

94 Sidan 90 av 90

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 Ettårsplan 2015 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen 32 Avsteg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 15:00-20.10 Beslutande Vid sammanträdets inledning framför Henrik Öhrn (MP) dikten Invandrarna av Bosse Parnevik. Lennart

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer