Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2013

2

3 Sidan 3 av 94 Ärende 1

4 Sidan 4 av 94

5 Sidan 5 av 94

6 Sidan 6 av 94

7 Sidan 7 av 94 Ärende 2

8 Sidan 8 av 94

9 Sidan 9 av 94

10 Sidan 10 av 94

11 Sidan 11 av 94 Ärende 3

12 Sidan 12 av 94

13 Sidan 13 av 94

14 Sidan 14 av 94

15 Sidan 15 av 94 Ärende 4

16 Sidan 16 av 94

17 Sidan 17 av 94

18 Sidan 18 av 94

19 Sidan 19 av 94 Ärende 4.b

20 Sidan 20 av 94

21 Sidan 21 av 94 2 Bostadsrättsföreningen PROSTEN Medborgarförslag Vi boende i Brf Prosten anser att kommunen bör se över parkeringsbestämmelserna i gamla Bro. Mycket av gångtrafiken till Bro IP samt Bro Station sker längs med Målarvägen samt Byggmästarvägen. De gående måste i dagsläget gå långt ut i vägbanan, speciellt då det oftast står bilar parkerade längs med de aktuella gatorna. Ett p-förbud längs med de aktuella gatorna skulle förbättra säkerheten för de gående. Bifogar bilder på hur det ser ut idag. Målarvägen C:\Users\Brf Prosten\Documents\BRF PROSTEN\Brf\Fredrik\Medborgarförslag.docx Lantmätarvägen Bro BG orgnr

22 Sidan 22 av 94 2 Bostadsrättsföreningen PROSTEN Byggmästarvägen Med vänlig hälsning Fredrik Molund Representant för de boende i Brf Prosten C:\Users\Brf Prosten\Documents\BRF PROSTEN\Brf\Fredrik\Medborgarförslag.docx Lantmätarvägen Bro BG orgnr

23 Sidan 23 av 94 Ärende 5

24 Sidan 24 av 94

25 Sidan 25 av 94 Tillväxtkontoret Handläggare Datum Vår beteckning Lena Jande Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark Förslag till beslut Medborgarförslag om ny- och omplanteringar av bärbuskar och fruktträd på kommunal mark avslås med motiveringen att markägaren, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, bedömer att skötselkostnaden skulle öka om dessa nyom omplanteringar genomfördes på ett sätt som bolaget inte klarar med nuvarande ramar. Sammanfattning Jeanethe Karlsson Ekestam inkom den 13 september 2012 med ett medborgarförslag om att alla ny- och omplanteringar på kommunal mark, främst i anslutning till förskolor, grundskolor, gymnasium samt äldreomsorg, till största möjliga del ska utgöras av bärbuskar och fruktträd eller annan nyttoväxt. Medborgarens motivering till förslaget är att det är nyttigt för barn att plocka bär och frukter, såväl under raster som under en del lektionstillfällen inom relevanta ämnen. Vidare menar medborgaren att dennes förslag är samhällsekonomiskt försvarbart då bärbuskar och fruktträd skulle ersätta annan växtlighet såsom taggiga rosenbuskar som ofta bär bladlöss och enligt medborgaren inte är vackra. Den mark som finns i anslutning till förskolor, grundskolor, gymnasier och äldreomsorg ägs i Upplands-Bro kommun av Kommunfastigheter AB, och bolaget ansvarar för skötsel och nyplanteringar på sin mark. Upplands-Bro kommun har haft dialog med Kommunfastigheter kring medborgarförslaget och fått deras bedömning av möjligheten att ny- och omplantera bärbuskar och fruktträd istället för annan växtlighet på denna mark. Bolagets bedömning är, med motiveringen att fruktträd och bärbuskar måste skötas på ett visst sätt för att fortsätta vara fina och ge frukt och bär, att skötselkostnaderna skulle öka och det är inte möjligt med dagens snäva budget utan att det skjuts till medel. Principen idag är att när omplaneringar görs väljs lättskötta växter som inte ökar kostnaderna för hyresgästerna eller skattekollektivet. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 13 september Kommunfullmäktige den 27 september 2012, Kf 89 Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013.

26 Sidan 26 av 94 Barnperspektiv Trots att medborgarförslaget till viss del ser till barns lärande bör hälsoaspekten med barn som äter exempelvis omogna eller maskätna bär och frukter beaktas. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtschef Ida Mattfolk Teknisk chef Bilagor: Medborgarförslag om ny- och omplanteringar på kommunal mark.

27 Sidan 27 av 94

28 Sidan 28 av 94

29 Sidan 29 av 94 Ärende 6

30 Sidan 30 av 94

31 Tillväxtkontoret Sidan 31 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jonas Rundlöf Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 1. Som yttrande över medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro överlämnas Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Medborgarförslaget anses vara besvarat genom att plantering av barnens träd i Bro järnvägspark skett samt att det ska finnas med i planeringen för Kungsängens torg Sammanfattning Siv Holm inkom den 21 februari 2013 med ett medborgarförslag om att plantera ett barnens träd i Kungsängen respektive Bro. Förslagsställaren menar att en plantering av dessa träd skulle vara en fin symbol som visar att Upplands-Bro kommun värnar om barn och deras rättigheter i samhället. Tillväxtkontoret bedömer det rimligt att ta med ett barnens träd i utredningen för Kungsängens torg som planeras i samband med det att Kulturhuset byggs. Ett Barnens träd är också redan planterat och ska invigas i Bro Järnvägspark den 27 aug Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 21 februari Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2013, Kf 27. Medborgarförslag om att plantera ett barnens träd i Kungsängen respektive Bro. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013.

32 2(2) Sidan 32 av 94 Barnperspektiv Förslaget ses som positivt ur ett barnkonsekvensperspektiv då det relaterar till barnens rättigheter och bidrar till en grönare miljö. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Ida Mattfolk Jonas Rundlöf Tillväxtschef Teknisk chef Parkingenjör Bilagor: Medborgarförslag om plantering av barnens träd i Kungsängen respektive Bro.

33 Sidan 33 av 94

34 Sidan 34 av 94

35 Sidan 35 av 94 Ärende 7

36 Sidan 36 av 94

37 Tillväxtkontoret Sidan 37 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Sandra Lundberg Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 1. Som yttrande över medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan överlämnas Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan bifalles att åtgärdas med motiveringen att det redan är med som en prioriterad åtgärd i kommunens Tillgänglighetsprogram reviderad version 28 februari 2013; åtgärd nr 12 övergångställe Enköpingsvägen. Sammanfattning Toril Myrtveit inkom den 6 mars 2013 med ett medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid Bergaskolan. Då situationen är den att många föräldrar väljer att lämna sina barn med bil vid Bergaskolan på vardagsmorgnarna blir trafiken intensiv. Detta innebär enligt Myrtveit en risk främst för de barn som kommer från området söder om järnvägen då de korsar Enköpingsvägen vid tunneln under pendeltåget. Myrtveit föreslår att en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten är att förse detta obevakade övergångsställe med trafikljus alternativt ett blinkande gult ljus (liknande det som idag finns vid övergången på Kungsvägen). Detta skulle dels innebära en tryggare skolväg för barnen, dels en tryggare passage för de som bor i området Österhöjden och ska till pendeltåget. Tillväxtkontoret arbetar efter det framtagna Tillgänglighetsprogrammet som beslutades av Samhällsbyggnadsutskottet 6 mars 2013 och som finns på kommunens hemsida. Under hösten 2013 kommer säkerheten att förbättras genom planerad siktröjning samt belysning vid området för övergångsstället på Enköpingsvägen för att förstärka säkerheten för gångtrafikanter.

38 2(2) Sidan 38 av 94 Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 6 mars Kommunfullmäktige den 20 mars 2013, Kf 28 Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan. Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti Barnperspektiv Tillväxtkontoret anser att medborgarförslaget om förbättrad trafiksäkerhet vid Bergaskolan är viktigt ur ett barnkonsekvensperspektiv då många barn dagligen passerar vid detta övergångsställe. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Ida Mattfolk Sandra Lundberg Tillväxtschef Teknisk chef Projektingenjörsassistent Bilagor: Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid Bergaskolan.

39 Sidan 39 av 94

40 Sidan 40 av 94

41 Sidan 41 av 94 Ärende 8

42 Sidan 42 av 94

43 Sidan 43 av 94 Kommunledningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm Dnr Kommunstyrelsen Motion om att införa ett tionde skolår i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tionde frivilligt skolår för elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Sammanfattning Anders Eklöf (FP) har i en motion föreslagit att Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att införa ett frivilligt tionde skolår för de elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande över motionen hur detta skulle kunna fungera och vilka frågeställningar som måste besvaras innan ett tionde skolår införs. Nämnden tillstyrker att en utredning genomförs. Beslutsunderlag Motion från Naval AL-Ibrahim daterad den 13 mars 2013 Utbildningsnämndens yttrande daterat 4 juni 2013, 46 Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 11 augusti Ärendet Anders Eklöf (FP) har i en motion föreslagit att Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att införa ett frivilligt tionde skolår för de elever som saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Motionären pekar på att cirka 30 elever per år saknar behörighet till nationella program i gymnasieskolan efter avslutad grundkola. De flesta går därför ett introduktionsprogram i gymnasiet för att sedan gå in på ett nationellt program. Av de som senare hoppar av gymnasieskolan har många gått i introduktionsprogrammet. Motionären pekar på lyckade exempel från andra kommuner som istället erbjuder ett tionde skolår för att med gott stöd lyckats bättre i gymnasieskolan. Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande över motionen hur detta skulle kunna fungera och vilka frågeställningar som måste besvaras innan ett tionde skolår införs. Nämnden tillstyrker att en utredning genomförs. Eftersom det finns goda exempel och att vi bör undersöka all möjligheter att ge våra ungdomar bra förutsättningar för en fortsatt utbildning efter grundskolan tillstyrker vi att Utbildningsnämnden får utreda förslaget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör

44 Sidan 44 av 94

45 Sidan 45 av 94 Ärende 9

46 Sidan 46 av 94

47 Sidan 47 av 94 Kommunledningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm Dnr Kommunstyrelsen Motion om en köttfri dag i skolan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Motionen anses besvarad med hänvisning till Utbildningsnämndens redovisning av hur de arbetar med att öka elevernas medvetande om kostens klimatpåverkan samt andelen vegetariska inslag under hela skoltiden. Sammanfattning Naval Al-Ibrahim (FP) har i en motion föreslagit att en köttfri måndag ska införas i kommunens skolor och förskolor. Anledningen är att uppförningen av slaktdjur står för nästan en femtedel av växthusgasutsläppen i världen och att köttkonsumtionen i Sverige ökar. Utbildningsnämnden, som ansvara för kostverksamheten i kommunen, har redovisat hur de arbetar för att med upplysning och uppmuntran ska få eleverna att välja av de vegetariska alternativ som serveras. Redan idag är onsdagarna köttfria genom att enbart fisk serveras. Beslutsunderlag Motion från Naval AL-Ibrahim daterad den 13 mars 2013 Utbildningsnämndens yttrande daterat 4 juni 2013, 45 Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 11 augusti Ärendet Naval Al-Ibrahim (FP) har i en motion föreslagit att en köttfri måndag ska införas i kommunens skolor och förskolor. Anledningen är att uppförningen av slaktdjur står för nästan en femtedel av växthusgasutsläppen i världen och att köttkonsumtionen i Sverige ökar. Av den klimatpåverkan som en köttbit har så står transporterna för en mycket liten andel. Detta gör att det inte räcker med att servera närproducerat kött ur ett globalt perspektiv. Enligt motionären svara ett kilo kött en klimatpåvekan som 25 mils bilkörning. Utbildningsnämnden, som ansvara för kostverksamheten i kommunen, har redovisat hur de arbetar för att med upplysning och uppmuntran ska få eleverna att välja av de vegetariska alternativ som serveras. Till exempel serveras alltid en riklig salladsbuffé innan eleverna får möjlighet att kompletteras portionen med animaliska produkter. Redan idag är onsdagarna köttfria genom att enbart fisk serveras. Kommunfullmäktige antog i oktober 2012 en kostpolicy som bland annat säger följande angående näring: Lunchen i skolan ska bestå av två huvudrätter, varav en vegetarisk. Till lunchen i skolan serveras även grönsaker, bröd, smörgåsfet och mjölk/vatten.

48 Sidan 48 av 94 Samt angående hållbar utveckling: En strävan ska vara att minska klimatpåverkan från maten genom att öka utbudet av vegetariska alternativa rätter samt minimera matsvinnet. Med utgångspunkt från inriktningen i kommunens kostpolicy och utbildningskontorets strävan att få eleverna att göra medvetna val i samband med måltiderna föreslår kommunledningskontoret att motionen anses besvarad med nämnden redovisning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör

49 Sidan 49 av 94

50 Sidan 50 av 94

51 Sidan 51 av 94 Ärende 10

52 Sidan 52 av 94

53 Kommunledningskontoret Sidan 53 av 94 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Kommunal borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunen, att såsom för egen skuld, ingår borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. En årlig borgensavgift på 0,4 % uttas på det utestående kreditbeloppet. Sammanfattning Kommuninvest som är den huvudsakliga långivaren både till kommunen och till kommunens dotterbolag har påtalat behovet av att Kommunfullmäktige fattar ett beslut om borgen (s.k. borgenstak) för Upplands-Bro Kommunfastigheters samtliga lån. Anledningen är att detta förenklar Kommuninvest interna administration av lånen, bl.a. genom att inte behöva härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten då lånen omsätts. Detta är i likhet med det beslut som finns om borgenstak till AB Upplands- Brohus låneförpliktelser med kommunal borgen som säkerhet (kf 91, ). Totalt omfattar beslutet om borgenstak för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s samtliga låneförpliktelser kronor. Kommunledningskontoret föreslår att i likhet med tidigare beslut utta en borgensavgift på 0,4 % av bolaget för lånen med kommunal borgen som säkerhet. Anledningen till att borgensavgift uttas är att från och med 2013 gäller lag om olagligt statsstöd med avsikt att bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 85 den 25 september 2008 Kommunfullmäktiges beslut 143 den 24 november 2011 Kommunfullmäktiges beslut 8, den 13 februari 2013 Kommunfullmäktiges beslut 9, den 13 februari 2013 Kommunfullmäktiges beslut 52, den 6 maj 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2013.

54 2(3) Sidan 54 av 94 Ärendet Kommuninvest som är den huvudsakliga långivaren både till kommunen och till kommunens dotterbolag har påtalat behovet av att Kommunfullmäktige fattar ett beslut om borgen (s.k. borgenstak) för Upplands-Bro Kommunfastigheters samtliga lån och har lämnat förslag till beslutformulering för kommunens beslut om borgen. Anledningen är att detta förenklar Kommuninvest interna administration av lånen, bl.a. genom att inte behöva härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten då lånen omsätts. Detta är i likhet med det beslut som finns om borgenstak till AB Upplands- Brohus låneförpliktelser med kommunal borgen som säkerhet (kf 91, ). Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet Kommunfullmäktige. Fullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om fullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Vid årsskiftet 2013 trädde de nya utvidgade reglerna om begränsad avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån, s.k. räntesnurror, ikraft. Med anledning av detta fattade Kommunfullmäktige beslut om att genomföra ett s.k. gäldenärsbyte på lån med oförändrade villkor för de reverser som fanns mellan Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter avseende finansiering av bolagets förvärv av fastigheter från kommunen på totalt kr. Som säkerhet för lånen beslutades att ingå borgen såsom för egen skuld för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till lånebelopp om kronor till Kommuninvest (kf 8 den 13 februari 2013). I februari 2013 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till kronor för uppförande av kulturhus samt förvärv av kommunhuset i Kungsängen (kf 9 den 13 februari 203). I maj 2013 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå borgen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån upp till kronor för ombyggnad av Brohuset (kf 52 den 6 maj 2013). Borgensbesluten innebär att en borgensavgift på 0,4 % uttas. För närvarande vidareförmedlar Upplands-Bro kommun lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB på oförändrade villkor från Kommuninvest på totalt kronor utöver ovanstående borgensbeslut. De avser beslut om utbyggnad av förskolor samt byggnation av nya Härneviskolan (kf 85 den 25 september 2008 samt kf 143 den 24 november 2011). Lånen är uppdelade på 6 olika lån med varierande förfallotidpunkter. I samband med lånens förfallotidpunkter är det lämpligt att även dessa lån övergår till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB med kommunal borgen som säkerhet i likhet med de redan nu fattade borgensbesluten. Totalt omfattar beslutet om borgenstak för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s samtliga låneförpliktelser kronor.

55 Sidan 55 av 94 3(3) Specifikation över nuvarande och tillkommande borgensförpliktelser för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB: Beskrivning Beslut Belopp, kronor Borgensbeslut finns Koncernintern lån Kf 8, Ja Uppförande kulturhus Kf 9, Ja Ombyggnad av Brohuset Kf 52, Ja Nybyggnation Härneviskolan Kf 143, Nej Utbyggnad förskolor Kf 85, Nej Kommunledningskontoret föreslår att i likhet med tidigare beslut utta en borgensavgift på 0,4 % av bolaget för lånen med kommunal borgen som säkerhet. Anledningen till att borgensavgift uttas är att från och med 2013 gäller lag om olagligt statsstöd med avsikt att bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Kopia av beslut till: Upplands-Bro Kommunföretag AB Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Kommuninvest AB

56 Sidan 56 av 94

57 Sidan 57 av 94 Ärende 11

58 Sidan 58 av 94

59 Sidan 59 av 94

60 Sidan 60 av 94

61 Sidan 61 av 94 Ärende 12

62 Sidan 62 av 94

63 Sidan 63 av 94 Ärende 13

64 Sidan 64 av 94

65 Sidan 65 av 94 Ärende 14

66 Sidan 66 av 94

67 Sidan 67 av 94 Ärende 15

68 Sidan 68 av 94

69 Sidan 69 av 94 Ärende 16

70 Sidan 70 av 94

71 Sidan 71 av 94 Ärende 17

72 Sidan 72 av 94

73 Sidan 73 av 94 Ärende 18

74 Sidan 74 av 94

75 Sidan 75 av 94 Ärende 19

76 Sidan 76 av 94

77 Sidan 77 av 94 Ärende 20

78 Sidan 78 av 94

79 Sidan 79 av 94 Ärende 21

80 Sidan 80 av 94

81 Sidan 81 av 94 Ärende 22

82 Sidan 82 av 94

83 Sidan 83 av 94 Ärende 23

84 Sidan 84 av 94

85 Sidan 85 av 94 Ärende 24

86 Sidan 86 av 94

87 Sidan 87 av 94 Ärende 25

88 Sidan 88 av 94

89 Sidan 89 av 94 Ärende 26

90 Sidan 90 av 94

91 Sidan 87 av 90 Ärende 27

92 Sidan 88 av 90

93 Sidan 89 av 90 Ärende 28

94 Sidan 90 av 90

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013 Sidan 3 av 102 Ärende 1 Sidan 4 av 102 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 102 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 42 Ärende 1 Sidan 4 av 42 Sidan 5 av 42 Kommunledningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Maria Johansson 2013-09-10

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212

Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 210 Motion om att servera klimatsmart mat. (AU 236) KS 2014-212 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor Ärende 24 Dnr KS-2011-555 Dpl06 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Petter Falk, 0545408024 petter. falk@karlstad.se Medborgarförslag - Värmländsk

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 236 Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014 Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Ärende 4 Ärende 5 Ärende 6 Ärende 7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Tillväxtkontoret Handläggare Datum Diarienummer

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 maj 2011, klockan 08.00 09.45. Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 maj 2011, klockan 08.00 09.45. Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 maj 2011, klockan 08.00 09.45 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer