Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Gröndalsvägen 20 Tel Org.nr Bankgiro

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Om verksamheten... 5 Beskrivning av kvalitetsarbetet... 8 Uppföljning verksamheten Individens behov och förutsättningar Kunskaper Bedömning och betyg Normer och värden Ansvar och inflytande Utbildningsval arbete och samhällsliv Utveckling av verksamheten Bilagor [33]

3 Sammanfattning Denna kvalitetsredovisning ger en övergripande bild av kvaliteten och måluppfyllelsen inom de verksamheterna Botkyrka vuxenutbildning ansvarade för under Under året ökade antalet kvälls, helg och distans elever för sfi. Även antalet årsstudieplatser för grundläggande samt gymnasial utbildning har ökat, där fler sökt sig till yrkesinriktad utbildning. Förklaring till ökningen kan vara rådande konjunkturläge som gör det svårare att få jobb. Kvalitetsarbetet har bedrivits på flera sätt. Genom brukarenkät och fokusgrupper har likabehandling, delaktighet och inflytande i verksamheten följts upp. Studieresultat, antal elever och avbrott har följts kontinuerligt. Lektionsbesök samt uppföljningsbesök hos externa utbildningsanordnare har genomförts regelbundet. Resultat och slutsatser inför framtiden Som vi tidigare lyft upp har studerande inom vuxenutbildningen familj och försörjning att ta hänsyn till på ett särskilt sätt, vilket resulterar i en högre andel studieavbrott än inom andra skolformer. Majoriteten av eleverna som gjort avbrott har uppgett att de arbetar eller är i vidare studier. Svenskundervisning för invandrare (sfi) Vi har fortsatt erbjudit möjligheter att kombinera studier med arbete genom kvälls-, helgoch distanskurser. Vi når målet om att 35 procent var i arbete sex månader efter avslutade studier med betyg. Skillnaden är dock stor mellan kvinnor och män, där kvinnor i större utsträckning var föräldralediga eller arbetslösa. Under året har en medveten satsning gjorts med extra stöd till elever på sfi studieväg 1 som resulterat i att fler har tagit betyg. Samverkan mellan sfi och grundläggande har ökat under 2012 med syfte att underlätta för elever att gå vidare från sfi till grundläggande utbildning. Flera initiativ har gjorts under året för att öka sambedömningen och förbättra den allsidiga bedömningen av kunskaper. Vi försöker hela tiden hitta fler kanaler för eleverna att uttrycka sin åsikt eller ge förslag på förbättringar. Likabehandlingsplanen har tagits upp i klassrummen och eleverna har beskrivit i fokusgrupper att de behandlats lika och att ingen diskriminerats. Grundläggande utbildning Avbrotten för grundläggande utbildning har minskat senaste åren tack vare ökade elevuppföljningar och stödåtgärder. En något lägre andel har fått godkänt betyg i svenska som andraspråk, vilket bland annat kan förklaras i att några har valt kurs med för hög studietakt. Majoriteten av de som tagit betyg uppgav att de har arbete eller var i vidare studier sex månader senare. Vi når våra mål vad gäller stöd till eleverna och att lärarna berättat vad som krävs för att nå betyg. Färre än önskat uppger att de kan rekommendera skolan till andra, 77 % ansåg 3 [33]

4 att de kunde det. 85 % av eleverna var nöjda med det inflytande de haft över utbildningen. Likabehandling är ett utvecklingsområde med ett hundraprocentigt mål. Resultaten visar att 85 % upplevde att de behandlades väl av lärare och andra studerande. Vi fortsätter dialogen med personalen och eleverna kring detta. 8 av 10 ansåg att de fått de stöd och hjälp som de behövde från vägledningscenter. De önskade större tillgänglighet och ökade öppettider för spontana besök. Vägledningscenter är från 2013 en oberoende enhet. Gymnasial utbildning Avbrotten för gymnasiala kurser sjönk när vi upphandlade utbildningarna som gav ett ökat kursutbud. Betygsresultaten för matematik var betydligt sämre än för andra ämnen. Ett gemensamt arbete mellan huvudmän och utbildningsanordnare har påbörjats för att förbättra resultaten. Avbrottsfrekvensen var lägre för yrkesinriktad utbildning, där var också andelen godkända högre i jämförelse med teoretisk utbildning. Vi når vår målsättning att 90 % av eleverna kan rekommendera skolan. Vi når också våra mål vad gäller stöd till eleverna, att lärarna berättat vad som krävs för att få betyg och att eleverna uppger att de behandlas på ett positivt sätt av lärare. Däremot var det färre som uppgav att de behandlades väl av andra elever. Nästan 9 av 10 var nöjda med det inflytande de hade över utbildningen. 9 av 10 av de som varit i kontakt med vägledning ansåg att de var nöjda med det stöd och den hjälp som de behövde. Vägledning för gymnasiala elever erbjuds av utbildningsanordaren. 4 [33]

5 Om verksamheten Denna kvalitetsredovisning ger en övergripande bild av kvaliteten och måluppfyllelsen inom de verksamheter Botkyrka vuxenutbildning ansvarade för under Svenskundervisning för invandrare (sfi) Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, för personer som inte har svenska som modersmål. Utbildningen är uppdelad i tre olika studievägar utifrån elevernas bakgrund och studieförutsättningar. Sfi bedrivs i egen regi, men vissa elever läser sfi i andra kommuner. Det gäller de som vill gå en särskild yrkesinriktad sfi (Sfx) eller som arbetar i en annan kommun och som därför inte har möjlighet att läsa sfi i Botkyrka. Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning ger vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Verksamheten bedrivs i egen regi. Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning ger vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar utbildning i gymnasieskolan. Botkyrka vuxenutbildning upphandlar den gymnasiala vuxenutbildningen tillsammans med sju andra kommuner i länet. Särskild utbildning för vuxna (särvux) Särskild utbildning för vuxna är kurser för vuxna personer med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Kurserna ger kunskaper som motsvarar grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Kurserna bedrivs i egen regi. Särvux bedriver även lärlingsutbildning och erbjuder praktikplatser. Vägledningscenter Vägledningscenter ansvarar för studie- och yrkesvägledning till vuxna Botkyrkabor. Det innefattar information om kurser och utbildningar, prövningar, behörigheter till högre utbildningar, validering och studiestöd. Gymnasiala utbildningsanordnare har i uppdrag att ge vägledning till sina studerande. Samhällsorientering Samhällsorientering är en utbildning för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Botkyrka vuxenutbildning upphandlar samhällsorienteringen gemensamt med 24 andra kommuner i länet. Utbildningarna samordnas av den gemensamma resursen Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Introduktion för nyanlända Introduktionsenheten ansvarar för introduktion av nyanlända flyktingar som mottogs senast 30 november Den 1 december 2010 flyttades introduktionsansvaret för nyanlända över till Arbetsförmedlingen. Detta innebär att kommunens introduktionsenhet 5 [33]

6 avvecklades den 30 november Under sista halvåret fanns det två personer inom verksamheten. Volymer Tabellen nedan visar nyckeltal för studerande inom Botkyrka vuxenutbildning. Verksamhetsområde, årsstudieplatser Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Sfi Särvux Introduktion Grundläggande vux Gymnasial vux Fler läser sfi på kväll, helg eller distans, detta förklarar det lägre antal helårselever 1. Dock har antalet deltagare ökat. En svag arbetsmarknad och en ökad anhöriginvandring bidrar till ökningen. Fler personer som har arbete vill också läsa sfi vilket ställer krav på att kunna upprätthålla en flexibel verksamhet, med exempelvis fler kvälls- och helgkurser. Vid utgången av 2012 studerade 36 % av eleverna på kväll, helg eller distans, 16 % studerade inom ett yrkesspår (inklusive Svenska för företagare), 100 elever studerade i annan kommun, varav 35 studerade Sfx. Antal årsstudieplatser på grundläggande har ökat senaste året förändrades antalet poäng för svenska som andraspråk vilket gav färre årsstudieplatser mellan åren 2010 och Kurserna har också förkortats. De största kurserna hos Botkyrka vuxenutbildning är svenska som andraspråk, engelska och matematik. De gymnasiala platserna är styrda av budgetanslag och statsbidrag. De vanligaste yrkesutbildningarna är omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. En dryg tredjedel av eleverna på yrkesutbildning är män, för dessa är yrkesprogram inom byggsektorn vanligast. Tabellen nedan visar antal ansökningar för gymnasial vuxenutbildning 2012 (2011 års siffror inom parentes). Gymnasiala kurser Ansökningar Beviljade Ej beviljade Teoretiska kurser 5356 (5715) 3009 (4124) 2347 (1591) Yrkesutbildningar 1366 (557) 469 (251) 897 (306) En person kan söka flera kurser, och därför är antalet kursansökningar inte synonymt med antalet personer. Däremot speglar antalet ansökningar på yrkesutbildningar exakt antal personer. I jämförelse med 2011 har antalet ansökningar till yrkesutbildningar mer än dubblerats. Detta är konjunktursbundet och personer med lägst utbildning som mister arbetet först söker sig till gymnasiala yrkesutbildningar. Antalet beviljade har ökat för yrkesutbildningar och minskat för teoretiska kurser. Statsbidraget för 2012 var lägre än 1 En kvälls-, helg- eller distanselev beräknas som 20 % av en dagelev. 6 [33]

7 föregående år, vi kunde dock ända bevilja fler yrkesutbildningar med periodiserade medel samt omprioriteringar inom förvaltningen. Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i särskild ordning, ges till sökande som har kort tidigare utbildning. 2 2 Enligt Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap 7 [33]

8 Beskrivning av kvalitetsarbetet Botkyrka vuxenutbildning styrs av nationella mål i skollag, förordning, läroplan och kursplan, samt av kommunala mål fattade i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Botkyrka kommun 3. Denna kvalitetsredovisning är ett komplement till verksamhetens årsredovisning som framför allt följer upp de kommunala målen. Kvalitetsredovisningen syftar till att främja det egna kvalitetsarbetet och därmed måluppfyllelsen inom varje skolform. Från och med 2012 upphörde kravet på kvalitetsredovisning i och med ny skollag. Krav på systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation kvarstår dock. En analys av vilka utvecklingsområden som ska prioriteras samt hur ökad måluppfyllelse kan uppnås görs innan verksamheten planeras. Arbetet genomförs tillsammans med personalen och uppföljning sker tre gånger per år. Med regelbundna analyser ges skolledningen förutsättningar att kontinuerligt stämma av verksamhetens resultat och vidta nödvändiga åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. Processen kan illustreras som bilden nedan. 3 Ny läroplan trädde i kraft juli Målbeskrivningarna i denna kvalitetsredovisning utgår ifrån Skollagen samt Läroplanen Lpf 94, som gällde när målbeskrivningarna för 2012 fastställdes. 8 [33]

9 Resultatet följs med hjälp av dessa metoder: Studieresultat Skolledningen följer betyg och avbrott inom alla skolformer och därutöver aktuellt elevantal inom sfi. Ansvarig rektor går igenom resultaten tillsammans med berörda arbetslag samt med externa utbildningsanordnare. Eventuella åtgärder dokumenteras. Brukarenkät Från och med 2012 genomför alla kommuner i Stockholms län gemensamt en webbenkätundersökning till elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Fokus ligger på läroplanens mål. Resultatet som redovisas i denna kvalitetsredovisning bygger på svaren från Botkyrkabor. Då frågorna är omformulerade och graderingen förändrad i jämförelse med 2011 års enkät är resultaten inte jämförbara mellan åren. Särskilda rapporter har utformats för att närmare analysera resultaten av brukarenkäten för grundläggande och gymnasiala utbildningar. Brukarenkäten för grundläggande har följts upp med fokusgrupper. Fokusgrupper För att fånga upp elevernas synpunkter, främst inom sfi, gör ledningsgruppen regelbundet intervjuer i fokusgrupper om 4-5 personer. Även här ligger fokus på läroplanens mål; uppnådda kunskaper, likabehandling, delaktighet och inflytande. Fokusgrupperna dokumenteras och resultaten gås igenom tillsammans med berörda lärare. Fokusgrupperna förenklar kontakten med eleverna och ger dem en möjlighet att uttrycka sin åsikt. Det tycks dessutom bidra till en ökad känsla av trygghet och trivsel. Uppföljningar hos externa anordnare Rektorerna inom det kommunala samarbetet Vuxåtta (upphandling av gymnasiala utbildningar) samarbetar kring tillsynsbesöken. Besöken handlar om att säkerställa utförarens uppdrag gentemot våra elever och att vi som huvudman säkrar kvaliteten i den tjänst vi köper. När rektorerna är ute på besök svarar de för hela kommungruppen. Utöver dessa besök görs även akuta besök, ofta föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov och behöver hjälp i sin kontakt med utbildningsanordnaren. Klagomålen följs upp och vid behov upprättas handlingsplaner. Rektor för Botkyrka vuxenutbildning intervjuar alltid ett antal Botkyrkaelever vid tillsynsbesök och med det som underlag diskuterar verksamheten med ansvariga på plats. Lektionsbesök Lärarna gör lektionsbesök hos varandra. Syftet är att lära av varandra. Dessa besök har lett till ökad reflektion kring lektionerna, såväl hos besökande som undervisande lärare och pedagogiska diskussioner äger rum efter besöken. Även rektor samt biträdande rektorer gör lektionsbesök. Fokus för dessa är pedagogik, elevinflytande och stämning i klassrummet. Samtalet återkopplas till läraren om både sådant som är bra och sådant som kan förbättras. Dessa besök gör att rektor får mer inblick i verksamheten och de är dessutom en ovärderlig källa till kontakt med elever. Punktinsatser Utöver de regelbundna uppföljningarna utförs särskilda uppföljningar och utredningar vid behov. Under 2012 har förvaltningskontoret initierat och genomfört en utredning om ny 9 [33]

10 vägledningsfunktion, vuxenutbildningen har följt upp och beslutat om fortsatt arbete kring specialpedagogik, en andra uppföljning av Svenska för företagare har genomförts och Skolinspektionen har genomfört inspektion under december Vi har också särskilt följt upp avbrottsorsaker. Förbättringsarbete Under 2012 har organisationen för vuxenutbildningen anpassats i syfte att skapa en tydligare inriktning mot yrke och stöd till elever utifrån deras studiebakgrund och yrkesmål. All yrkesinriktad undervisning är samlat i ett arbetslag, ett arbetslag samlar särskild utbildning för vuxna och sfi kurs A och B, det tredje arbetslaget ansvarar för sfi kurs C och D samt grundläggande utbildning. De tre arbetslagsledarna är en del av ledningsgruppen vilket underlättar informationsflödet och dialogen mellan personal och ledning. Utveckling av kvalitetsarbetet Under de senaste åren har kvalitetsarbetet utvecklats och systematiserats. Det gäller både kunskapsuppföljning och uppföljning av nämndens mål. Idag följer vi regelbundet upp effekten av utbildningen genom att ta reda på vad eleven har för sysselsättning efter avslutade studier. Vuxenutbildningen har idag ett kvalitetsarbete med varierade mätmetoder. Vi måste samtidigt arbeta vidare med att analyser av resultaten kopplas till handlingsplaner och uppföljningar. Rutiner för detta finns och arbetet påbörjades under hösten Från och med 2013 har samtliga kommuner i länet tillsatt en gemensam resurs för utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Denna funktion syftar till att ytterligare stärka och samordna det gemensamma kvalitetsarbetet, bland annat genom utvärderingsbesök hos varje utbildningsanordnare för grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Idag samverkar 18 kommuner med i princip samma villkor för den upphandlade verksamheten inom vuxenutbildningen. En arbetsgrupp har bland annat utarbetat ett gemensamt kvalitetssystem och en annan grupp ska arbeta med en procedurhandbok för anordnarna. Den gemensamma brukarenkäten är upphandlad till att gälla i tre år framöver och kommer även att inkludera sfi. 10 [33]

11 Uppföljning verksamheten 2012 Nedan följer en beskrivning av mål, mätetal och resultat samt slutsatser för framtiden. Beskrivningen är uppdelad efter målområdena i Botkyrka vuxenutbildnings handlingsplan Individens behov och förutsättningar Mål Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete. Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras. Mätetal och Resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa. Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Botkyrkabor som deltagit i Svenska för företagare som stödjer och stimulerar entreprenörskap Särvuxelever som har lärlingsplatser och har därmed tagit ytterligare ett steg mot arbetslivet Minst 90 % av våra studerande uppger att de kan rekommendera skolan till andra (grundläggande) Minst 90 % av våra studerande uppger att de kan rekommendera skolan till andra (gymnasialt). 11 [33]

12 Svenskundervisning för invandrare Vi har haft färre elever på Svenska för företagare än målsättningen. Marknadsföringen av yrkesinriktningen behöver intensifieras och bland annat riktas till andra kommuners vägledningsfunktion. Uppföljningen av Svenska för företagare, där vi frågade studerande som har avslutat utbildningen vad de gör 6 månader senare, visade att 66 % av eleverna arbetade eller drev eget företag (3 av 10 elever drev eget företag). Därutöver var det 27 % som studerat vidare. Endast 3 % var arbetssökande. Entreprenöriellt lärande har genomsyrat mer av undervisningen för flera sfi inriktningar och grundläggande kurser. Inom sfi har temaarbete använts som metod, med möjlighet till olika former av redovisningar. Syftet har varit att skapa förutsättningar för eleverna att bli mer självständiga och hitta nya sätt att lösa uppgifter. Lärlingsplatser för elever på särvux har överträffat målet och samarbetet med arbetsgivare har fungerat väl. Lärlingstiden är två år och ingen har ännu avslutat lärlingsutbildningen. Däremot har de allra flesta tagit stora steg mot en anställning. De har idag större möjligheter att få jobb inom det område de utbildar sig inom. Flera har dock bytt företag eller bransch när man kommit till insikter om sig själv och vad man vill, vilket i sig bidragit till personlig utveckling. I fokusgrupper med sfi elever framkom det att elever har rekommenderat skolan till andra och i jämförelse med andra skolor har eleverna uppskattat Botkyrka vuxenutbildning. Grundläggande utbildning Inom grundläggande utbildning har lärarna arbetat utifrån individens förutsättningar att klara kursen. Det har inneburit ett kortare eller längre kurstid än kursens ursprungliga längd beroende på när eleven nått målen med kursen. Det innebär att lärarna har skapat individuella lösningar och fokuserat undervisningen på det eleven behövt öva på. I den sista modulen för svenska som andraspråk har ett självständigt arbete kopplat till elevens yrkesintresse gjorts. För grundläggande utbildning ser vi en skillnad mellan män och kvinnor om man kan rekommendera skolan, där kvinnor i högre utsträckning instämde i påståendet. Andelen är dock lägre än målsättningen. I fokusgrupper med elever har det inte framkommit en lägre benägenhet att rekommendera skolan. Vi kommer att följa utvecklingen över tid för att ta reda på om vi ytterligare behöver vidta åtgärder. 12 [33]

13 Gymnasial utbildning Tabellen nedan visar andel elever per gymnasial utbildningsanordnare som uppgett att de kan rekommendera skolan till andra. 4 Alla de gymnasiala utbildningsanordnarna ligger på en hög eller en godtagbar andel positiva Andel elever, i %, som uppger att de kan rekommendera skolan till andra Avbrott Som vi tidigare lyft upp har studerande inom vuxenutbildningen familj och försörjning att ta hänsyn till på ett särskilt sätt, vilket resulterar i en högre andel studieavbrott än inom andra skolformer. Studieavbrott beror på såväl positiva som negativa orsaker, exempelvis arbete, föräldraledighet, sjukdom eller bristande kvalitet i undervisningen. Många av de studerande kombinerar studier med arbete på hel- eller deltid. Majoriteten av eleverna som gjort avbrott har uppgett att de arbetat eller var i vidare studier sex månader senare, se bilaga 1 och 2. Tabellen nedan visar andel kursdeltagare som avbrutit sin kurs inom respektive skolform. Avbrott Sfi Grundl. Gymn % 29% 15% % 25% 14% % 24% 14% 4 Tabellen visar resultatet från brukarenkät 2012 per utbildningsanordnare där Botkyrkabor studerar och med över 20 svarande. 5 Stadmissionen har endast 20 svarande på enkäten och svaren ska därför analyseras med försiktighet. 13 [33]

14 Svenskundervisning för invandrare Andelen avbrott inom sfi är i nivå med föregående år, något lägre. Detta kan dels förklaras med färre avbrott för studieväg 1. Undervisningen inom sfi är uppdelad i grupper utifrån förkunskaper och behov. På så vis har individualiseringen och flexibiliteten inarbetats som en del av organiseringen av verksamheten. Under 2012 har fler yrkesinriktningar startats samt en inriktning särskilt för akademiker. Akademikerspåret har i syfte att minska studie- och valideringstid samt skapa ökade möjligheter för eleven att få arbete utifrån sin kompetens. En utmaning i verksamheten var de studerande som med kort varsel lämnat sin kurs för annan åtgärd hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Samarbetet med båda myndigheterna för att hitta åtgärder för att kombinera arbete med studier har fortsatt under året. Elever som gjort avbrott återkommer inte sällan i studier inom ett halvår och vi kan därför anta att det inte är ovanligt med visstids- eller behovsanställningar. Vi har därför erbjudit möjligheter för dessa elever att kombinera studier med arbete genom kvälls-, helg- och distanskurser. Grundläggande utbildning Avbrottsfrekvensen har senaste åren sjunkit inom grundläggande utbildning. En orsak till minskningen på grundläggande är det senaste årens arbete med studerandeuppföljningar, samtal och stödåtgärder. Det har säkerligen lett till att studerande hellre stannat kvar på kursen än gjort avbrott. Gymnasial utbildning Avbrotten för gymnasiala kurser sjönk när vi upphandlade utbildningarna. Det utökade utbudet för gymnasiala utbildningar har bidragit till att eleven kan utbilda sig inom sitt intresseområde eller vidareutbilda sig inom sitt tidigare utbildningsområde. Avbrotten är högre för elever som läser teoretiska kurser, se bilaga 3. En orsak kan vara det högre tempo och färre lektionstimmar som de teoretiska ämnena erbjuder, vilket gjort det svårare för eleverna att klara kurserna. För yrkesutbildningarna är målsättningen tydligare och kan också bidra till högre motivation. Kommunernas gemensamma utvärderingssamordnare har gjort en pilotutvärdering av Medlearn. Där framkom det att utbildningsanordnaren har en tydlig ambition att ge alla elever stöd för att få godkänt betyg. Det kan handla om att eleven har getts fler möjligheter att skriva om prov. Då antalet Botkyrkabor är relativt få påverkas andelen i högre utsträckning. Det är därför intressant att framöver även titta på avbrottsstatistik för utbildningsanordnaren som helhet. 14 [33]

15 Slutsatser inför framtiden Lärdomarna och de goda resultaten från Svenska för företagare tillvaratar vi inom andra sfi yrkesinriktningar. Kursen Svenska för företagare är väl tillgodosedd beträffande resurser och vi vill därför se över hur en effektivisering kan möjliggöras. Vi fortsätter vår samverkan med näringsliv och företagarföreningar. Det är viktigt att fortsatt utveckla möjligheterna för elever att kunna arbeta parallellt med studierna. Det ligger ett stort ansvar på läraren att fånga upp elever och ge dem möjlighet att fortsätta sina studier även med förändrade förutsättningar. Vi analyserar vidare vilka nya yrkesinriktningar som är relevanta att starta inom sfi. Vi vill samtidigt komplettera nuvarande undervisningsformer med nya lösningar såsom yrkesinriktad undervisning för flera elevgrupper och yrkesspår samtidigt. Idag är det främst i klassen, i det specifika yrkesspåret som undervisningen sker. Vi kommer fortsatt följa upp avbrottsorsaker och analysera dessa. Resultaten för de gymnasiala utbildningarna kommer att delas med den gemensamma utvärderingsfunktionen för att samordna slutsatser och åtgärder. I samverkan med Arbets- och kompetenscenter anordnas praktikplatser för de elever som vill kombinera sin sfi med praktik. Vår ambition är att öka antalet praktikplatser under Vi upplever att möjlighet till praktik ger den värdefulla kontakten med arbetsgivare som behövs den dagen studierna är klara. Vi märker att fler arbetsgivare uppmanar sina anställda att läsa sfi på kvällstid för att förbättra sina språkkunskaper. Kontakter med arbetslivet i kombination med god språkutveckling leder till att fler får arbete. 15 [33]

16 Kunskaper Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Förvärvade språkkompetenser ger Botkyrkabor arbete. Mätetal och Resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa. Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Mer än 35% av de som lämnat sfi med godkänt betyg på C- eller D-kurs är i arbete eller studier sex månader senare. Minst 90 % av de studerande tycker att de får den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sina studier (grundläggande). Minst 90 % av de studerande tycker att de får den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sina studier (gymnasialt). Svenskundervisning för invandrare Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare som har avslutat sfi-kurs med godkänt betyg (av de elever som avslutat kurs; fått betyg eller gjort avbrott). Betyg svenska för invandrare 1A 1B 2B 2C 3C 3D % 7% 52% 59% 41% 67% % 14% 32% 50% 46% 63% % 41% 33% 40% 41% 63% års siffror grundar sig på egen statistik, då skolverkets statistik för året ännu inte finns tillgänglig. 16 [33]

17 Under året har en medveten satsning gjorts för elever på studieväg 1 som resulterat i att fler har tagit betyg. Lärarna har kompetensutvecklats bland annat genom studiebesök hos norska kollegor. Eleverna har fått ökat studiestöd och förberedelse inför prov. Eleverna som klarat kurs 1B går vidare till 2C. Där ser vi att eleverna får det svårare att klara kursen och behöver fortsatt extra stöd. För 2C visar resultatet för 2012 att färre tagit betyg, fler har fortsatt kursen eller gjort avbrott. Skillnaden i andelen kvinnor och män som avslutat sfi C- eller D-kurs med betyg och som sex månader senare var i arbete är markant. De som uppgav att de var föräldralediga var uteslutande kvinnor. Kvinnor uppgav också i högre utsträckning än män att de var arbetslösa. I fokusgrupper med sfi elever framkom att eleverna upplevde att det fått de stöd de behövde och att stödet var individuellt anpassat utifrån vilka behov eleven haft. Antal deltagare på särvux teoretiska kurser har sjunkit, vilket beror på att många redan har läst de kurser vi erbjuder. Under 2012 sattes endast ett fåtal betyg. De senaste åren har alla som fått betyg blivit godkända. Det har skett strukturomvandling inom särvux i riktning mot yrkesrelaterad utbildning. Under 2012 har verksamheten med en speciallärare och en specialpedagog fortsatt. Med hjälp av olika testmetoder har eventuella behov av särskilt stöd kartlagts och förslag på åtgärder getts. Verksamheten har följts upp och analyserats under hösten och fortsatt verksamhet planeras. Rekommendationerna är att behålla ett specialpedagogiskt team, men att förändra inriktningen av verksamheten till att även ge stöd i grupp som kan komma fler elever till del samt arbeta mer med kompetensutveckling av lärare. Grundläggande utbildning Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare på grundläggande utbildning med godkänt betyg. Betyg grundläggande utbildning SAS ENG MA Totalt % 86% 97% 87% % 82% 100% 84% % 88% 100% 86% Färre elever har uppnått godkänt betyg i svenska som andraspråk i jämförelse med tidigare år. Detta kan bero på att vi har färre avbrott från kurserna och behållit studerande som behöver längre tid för sin inlärning. Ett antal studerande har också valt kursen med för hög studietakt, och därmed fått underkänt. Vi har en bemannad studiehall där eleverna studerat och fått hjälp av en lärare. Samverkan mellan sfi och grundläggande har ökat under 2012 med syfte att underlätta för elever att gå vidare från sfi till grundläggande utbildning. Svenska som andraspråk kan även läsas för Svenska för företagare samt års siffror grundar sig på egen statistik, då skolverkets statistik för året ännu inte finns tillgänglig. 17 [33]

18 inriktning mot vård. Samverkan mellan ämnena har ökat för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av alla kurser. Det hundraprocentiga resultatet för matematik grundar sig i att alla elever har getts möjlighet att fortsätta tills att de tagit betyg, så länge de haft en progression. Det har också funnits en mindre andel som avbrutit sina studier istället för att få underkänt. Vi kommer att titta vidare på detta och säkerställa rutiner för avbrott och betygsättning för att få en mer rättvis betygsstatistik. Rekommendationerna från den utvärdering av grundläggande utbildning som gjordes under hösten 2011 har implementeras i verksamheten. Förbättringsområdena var att eleverna i högre utsträckning behöver informeras om vilka mål som gäller för kursen och att fokus på exempelvis yrke behövde stärkas. Majoriteten av elever som tagit betyg var i arbete eller vidare studier sex månader senare, se bilaga 4. Gymnasial utbildning Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare på gymnasial utbildning med godkänt betyg för respektive ämne. Betyg gymnasial utbildning Sv. som andraspråk ENG MA % 76% 88% % 75% 89% % 82% 62% Andelen godkända på yrkeskurser är högre än på teoretiska kurser. De är dock likvärdiga med 2011 års betygsresultat. Det totala resultatet på 82 % är ett godtagbart resultat, se bilaga 5. Matematiken skiljer ut sig från övriga resultat. Detta gäller generellt för studerande över hela länet och ett arbete pågår mellan huvudmän och utbildningsanordnare för att förbättra resultaten. Stockholm stad har gjort en analys över hur kursens längd och studieform påverkat resultaten. Där framkom det att elever som studerat på distans hade sämre resultat, det gällde särskilt elever med kortare studiebakgrund. 18 [33]

19 Slutsatser inför framtiden Vi kommer att arbeta vidare med att hitta åtgärder som leder till att öka andelen kvinnor som får arbete efter avslutade studier. Väl medvetna om att andra faktorer utanför studierna påverkar detta. Förvärvsfrekvensen för kvinnor i Botkyrka är för alla åldrar lägre än för män. Vi arbetar bland annat med att erbjuda föräldralediga att fortsätta sina studier på distans, med möjlighet till lärarlett stöd i skolans lokaler i form av drop-in. De goda resultaten från studieväg 1 kommer vi dra lärdom av och sprida till andra delar av verksamheten. I nuläget är det angeläget att fortsätta ge stöd till eleverna som klarat kursen på studieväg 1 att klara nästföljande kurs på studieväg 2. Vi kommer fortsatt arbeta med lärlingsplatser och göra en kvalitetsuppföljning av verksamheten. För grundläggande utbildning kommer vi att fortsätta med studerandeuppföljningar och utifrån analys av resultaten ge stöd till eleverna. Kursutbudet kommer fortsatt utvecklas för att anpassas till elevernas behov och ökad tillgänglighet. Vi planerar att utveckla distanskurs i svenska som andraspråk som ett komplement för de elever som läst sfi på distans. Den gymnasiala utbildningen följs upp och analyseras gemensamt med alla kommuner i länet. Utifrån resultat från brukarenkät, betygsresultat och tillsynsbesök görs handlingsplaner och åtgärdsplaner. Denna samverkan forsätter att utvecklas och den nya utvärderingsfunktionen kommer ge viktig information för en fortsatt dialog mellan huvudmännen och utbildningsanordnarna. 19 [33]

20 Bedömning och betyg Mål Läraren skall vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Läraren skall göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. Mätetal och resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män % av tillsvidareanställda ska ha genomgått skolverkets information kring nya kursmål och kunskapskrav. 90 % av eleverna anser att lärarna berättar vad som krävs för att nå betyg (grundläggande). 90 % av eleverna anser att lärarna berättar vad som krävs för att nå betyg (gymnasialt). I fokusgrupper med sfi elever framkom att eleverna har en dialog med läraren om vad som krävs för att klara kursen. Detta sker i regel var femte vecka. Examination sker på olika sätt med återkoppling från läraren till eleven. Uppdateringarna av elevernas studieplaner har bidragit till en mer allsidig bedömning då kännedomen om elevens kunskaper regelbundet stämts av. Både för sfi och grundläggande utbildning har återkommande möten och aktiviteter för ökad samsyn och likvärdig bedömning lett till en mer allsidig bedömning av elevens kunskaper. För grundläggande har även arbetet kring samsyn mellan ämnen påbörjats. Det finns ett gemensamt nätverk för kommunerna i Södertörn där lärarna samverkar kring bland annat sambedömning. Vid olika träffar har bedömning och betygsättning diskuterats. Detta har bidragit till en mer rättvis bedömning för eleven och personlig utveckling för läraren i sitt arbete. 20 [33]

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer