Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Gröndalsvägen 20 Tel Org.nr Bankgiro

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Om verksamheten... 5 Beskrivning av kvalitetsarbetet... 8 Uppföljning verksamheten Individens behov och förutsättningar Kunskaper Bedömning och betyg Normer och värden Ansvar och inflytande Utbildningsval arbete och samhällsliv Utveckling av verksamheten Bilagor [33]

3 Sammanfattning Denna kvalitetsredovisning ger en övergripande bild av kvaliteten och måluppfyllelsen inom de verksamheterna Botkyrka vuxenutbildning ansvarade för under Under året ökade antalet kvälls, helg och distans elever för sfi. Även antalet årsstudieplatser för grundläggande samt gymnasial utbildning har ökat, där fler sökt sig till yrkesinriktad utbildning. Förklaring till ökningen kan vara rådande konjunkturläge som gör det svårare att få jobb. Kvalitetsarbetet har bedrivits på flera sätt. Genom brukarenkät och fokusgrupper har likabehandling, delaktighet och inflytande i verksamheten följts upp. Studieresultat, antal elever och avbrott har följts kontinuerligt. Lektionsbesök samt uppföljningsbesök hos externa utbildningsanordnare har genomförts regelbundet. Resultat och slutsatser inför framtiden Som vi tidigare lyft upp har studerande inom vuxenutbildningen familj och försörjning att ta hänsyn till på ett särskilt sätt, vilket resulterar i en högre andel studieavbrott än inom andra skolformer. Majoriteten av eleverna som gjort avbrott har uppgett att de arbetar eller är i vidare studier. Svenskundervisning för invandrare (sfi) Vi har fortsatt erbjudit möjligheter att kombinera studier med arbete genom kvälls-, helgoch distanskurser. Vi når målet om att 35 procent var i arbete sex månader efter avslutade studier med betyg. Skillnaden är dock stor mellan kvinnor och män, där kvinnor i större utsträckning var föräldralediga eller arbetslösa. Under året har en medveten satsning gjorts med extra stöd till elever på sfi studieväg 1 som resulterat i att fler har tagit betyg. Samverkan mellan sfi och grundläggande har ökat under 2012 med syfte att underlätta för elever att gå vidare från sfi till grundläggande utbildning. Flera initiativ har gjorts under året för att öka sambedömningen och förbättra den allsidiga bedömningen av kunskaper. Vi försöker hela tiden hitta fler kanaler för eleverna att uttrycka sin åsikt eller ge förslag på förbättringar. Likabehandlingsplanen har tagits upp i klassrummen och eleverna har beskrivit i fokusgrupper att de behandlats lika och att ingen diskriminerats. Grundläggande utbildning Avbrotten för grundläggande utbildning har minskat senaste åren tack vare ökade elevuppföljningar och stödåtgärder. En något lägre andel har fått godkänt betyg i svenska som andraspråk, vilket bland annat kan förklaras i att några har valt kurs med för hög studietakt. Majoriteten av de som tagit betyg uppgav att de har arbete eller var i vidare studier sex månader senare. Vi når våra mål vad gäller stöd till eleverna och att lärarna berättat vad som krävs för att nå betyg. Färre än önskat uppger att de kan rekommendera skolan till andra, 77 % ansåg 3 [33]

4 att de kunde det. 85 % av eleverna var nöjda med det inflytande de haft över utbildningen. Likabehandling är ett utvecklingsområde med ett hundraprocentigt mål. Resultaten visar att 85 % upplevde att de behandlades väl av lärare och andra studerande. Vi fortsätter dialogen med personalen och eleverna kring detta. 8 av 10 ansåg att de fått de stöd och hjälp som de behövde från vägledningscenter. De önskade större tillgänglighet och ökade öppettider för spontana besök. Vägledningscenter är från 2013 en oberoende enhet. Gymnasial utbildning Avbrotten för gymnasiala kurser sjönk när vi upphandlade utbildningarna som gav ett ökat kursutbud. Betygsresultaten för matematik var betydligt sämre än för andra ämnen. Ett gemensamt arbete mellan huvudmän och utbildningsanordnare har påbörjats för att förbättra resultaten. Avbrottsfrekvensen var lägre för yrkesinriktad utbildning, där var också andelen godkända högre i jämförelse med teoretisk utbildning. Vi når vår målsättning att 90 % av eleverna kan rekommendera skolan. Vi når också våra mål vad gäller stöd till eleverna, att lärarna berättat vad som krävs för att få betyg och att eleverna uppger att de behandlas på ett positivt sätt av lärare. Däremot var det färre som uppgav att de behandlades väl av andra elever. Nästan 9 av 10 var nöjda med det inflytande de hade över utbildningen. 9 av 10 av de som varit i kontakt med vägledning ansåg att de var nöjda med det stöd och den hjälp som de behövde. Vägledning för gymnasiala elever erbjuds av utbildningsanordaren. 4 [33]

5 Om verksamheten Denna kvalitetsredovisning ger en övergripande bild av kvaliteten och måluppfyllelsen inom de verksamheter Botkyrka vuxenutbildning ansvarade för under Svenskundervisning för invandrare (sfi) Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, för personer som inte har svenska som modersmål. Utbildningen är uppdelad i tre olika studievägar utifrån elevernas bakgrund och studieförutsättningar. Sfi bedrivs i egen regi, men vissa elever läser sfi i andra kommuner. Det gäller de som vill gå en särskild yrkesinriktad sfi (Sfx) eller som arbetar i en annan kommun och som därför inte har möjlighet att läsa sfi i Botkyrka. Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning ger vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Verksamheten bedrivs i egen regi. Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning ger vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar utbildning i gymnasieskolan. Botkyrka vuxenutbildning upphandlar den gymnasiala vuxenutbildningen tillsammans med sju andra kommuner i länet. Särskild utbildning för vuxna (särvux) Särskild utbildning för vuxna är kurser för vuxna personer med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Kurserna ger kunskaper som motsvarar grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Kurserna bedrivs i egen regi. Särvux bedriver även lärlingsutbildning och erbjuder praktikplatser. Vägledningscenter Vägledningscenter ansvarar för studie- och yrkesvägledning till vuxna Botkyrkabor. Det innefattar information om kurser och utbildningar, prövningar, behörigheter till högre utbildningar, validering och studiestöd. Gymnasiala utbildningsanordnare har i uppdrag att ge vägledning till sina studerande. Samhällsorientering Samhällsorientering är en utbildning för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Botkyrka vuxenutbildning upphandlar samhällsorienteringen gemensamt med 24 andra kommuner i länet. Utbildningarna samordnas av den gemensamma resursen Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Introduktion för nyanlända Introduktionsenheten ansvarar för introduktion av nyanlända flyktingar som mottogs senast 30 november Den 1 december 2010 flyttades introduktionsansvaret för nyanlända över till Arbetsförmedlingen. Detta innebär att kommunens introduktionsenhet 5 [33]

6 avvecklades den 30 november Under sista halvåret fanns det två personer inom verksamheten. Volymer Tabellen nedan visar nyckeltal för studerande inom Botkyrka vuxenutbildning. Verksamhetsområde, årsstudieplatser Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Sfi Särvux Introduktion Grundläggande vux Gymnasial vux Fler läser sfi på kväll, helg eller distans, detta förklarar det lägre antal helårselever 1. Dock har antalet deltagare ökat. En svag arbetsmarknad och en ökad anhöriginvandring bidrar till ökningen. Fler personer som har arbete vill också läsa sfi vilket ställer krav på att kunna upprätthålla en flexibel verksamhet, med exempelvis fler kvälls- och helgkurser. Vid utgången av 2012 studerade 36 % av eleverna på kväll, helg eller distans, 16 % studerade inom ett yrkesspår (inklusive Svenska för företagare), 100 elever studerade i annan kommun, varav 35 studerade Sfx. Antal årsstudieplatser på grundläggande har ökat senaste året förändrades antalet poäng för svenska som andraspråk vilket gav färre årsstudieplatser mellan åren 2010 och Kurserna har också förkortats. De största kurserna hos Botkyrka vuxenutbildning är svenska som andraspråk, engelska och matematik. De gymnasiala platserna är styrda av budgetanslag och statsbidrag. De vanligaste yrkesutbildningarna är omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. En dryg tredjedel av eleverna på yrkesutbildning är män, för dessa är yrkesprogram inom byggsektorn vanligast. Tabellen nedan visar antal ansökningar för gymnasial vuxenutbildning 2012 (2011 års siffror inom parentes). Gymnasiala kurser Ansökningar Beviljade Ej beviljade Teoretiska kurser 5356 (5715) 3009 (4124) 2347 (1591) Yrkesutbildningar 1366 (557) 469 (251) 897 (306) En person kan söka flera kurser, och därför är antalet kursansökningar inte synonymt med antalet personer. Däremot speglar antalet ansökningar på yrkesutbildningar exakt antal personer. I jämförelse med 2011 har antalet ansökningar till yrkesutbildningar mer än dubblerats. Detta är konjunktursbundet och personer med lägst utbildning som mister arbetet först söker sig till gymnasiala yrkesutbildningar. Antalet beviljade har ökat för yrkesutbildningar och minskat för teoretiska kurser. Statsbidraget för 2012 var lägre än 1 En kvälls-, helg- eller distanselev beräknas som 20 % av en dagelev. 6 [33]

7 föregående år, vi kunde dock ända bevilja fler yrkesutbildningar med periodiserade medel samt omprioriteringar inom förvaltningen. Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i särskild ordning, ges till sökande som har kort tidigare utbildning. 2 2 Enligt Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap 7 [33]

8 Beskrivning av kvalitetsarbetet Botkyrka vuxenutbildning styrs av nationella mål i skollag, förordning, läroplan och kursplan, samt av kommunala mål fattade i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Botkyrka kommun 3. Denna kvalitetsredovisning är ett komplement till verksamhetens årsredovisning som framför allt följer upp de kommunala målen. Kvalitetsredovisningen syftar till att främja det egna kvalitetsarbetet och därmed måluppfyllelsen inom varje skolform. Från och med 2012 upphörde kravet på kvalitetsredovisning i och med ny skollag. Krav på systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation kvarstår dock. En analys av vilka utvecklingsområden som ska prioriteras samt hur ökad måluppfyllelse kan uppnås görs innan verksamheten planeras. Arbetet genomförs tillsammans med personalen och uppföljning sker tre gånger per år. Med regelbundna analyser ges skolledningen förutsättningar att kontinuerligt stämma av verksamhetens resultat och vidta nödvändiga åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. Processen kan illustreras som bilden nedan. 3 Ny läroplan trädde i kraft juli Målbeskrivningarna i denna kvalitetsredovisning utgår ifrån Skollagen samt Läroplanen Lpf 94, som gällde när målbeskrivningarna för 2012 fastställdes. 8 [33]

9 Resultatet följs med hjälp av dessa metoder: Studieresultat Skolledningen följer betyg och avbrott inom alla skolformer och därutöver aktuellt elevantal inom sfi. Ansvarig rektor går igenom resultaten tillsammans med berörda arbetslag samt med externa utbildningsanordnare. Eventuella åtgärder dokumenteras. Brukarenkät Från och med 2012 genomför alla kommuner i Stockholms län gemensamt en webbenkätundersökning till elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Fokus ligger på läroplanens mål. Resultatet som redovisas i denna kvalitetsredovisning bygger på svaren från Botkyrkabor. Då frågorna är omformulerade och graderingen förändrad i jämförelse med 2011 års enkät är resultaten inte jämförbara mellan åren. Särskilda rapporter har utformats för att närmare analysera resultaten av brukarenkäten för grundläggande och gymnasiala utbildningar. Brukarenkäten för grundläggande har följts upp med fokusgrupper. Fokusgrupper För att fånga upp elevernas synpunkter, främst inom sfi, gör ledningsgruppen regelbundet intervjuer i fokusgrupper om 4-5 personer. Även här ligger fokus på läroplanens mål; uppnådda kunskaper, likabehandling, delaktighet och inflytande. Fokusgrupperna dokumenteras och resultaten gås igenom tillsammans med berörda lärare. Fokusgrupperna förenklar kontakten med eleverna och ger dem en möjlighet att uttrycka sin åsikt. Det tycks dessutom bidra till en ökad känsla av trygghet och trivsel. Uppföljningar hos externa anordnare Rektorerna inom det kommunala samarbetet Vuxåtta (upphandling av gymnasiala utbildningar) samarbetar kring tillsynsbesöken. Besöken handlar om att säkerställa utförarens uppdrag gentemot våra elever och att vi som huvudman säkrar kvaliteten i den tjänst vi köper. När rektorerna är ute på besök svarar de för hela kommungruppen. Utöver dessa besök görs även akuta besök, ofta föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov och behöver hjälp i sin kontakt med utbildningsanordnaren. Klagomålen följs upp och vid behov upprättas handlingsplaner. Rektor för Botkyrka vuxenutbildning intervjuar alltid ett antal Botkyrkaelever vid tillsynsbesök och med det som underlag diskuterar verksamheten med ansvariga på plats. Lektionsbesök Lärarna gör lektionsbesök hos varandra. Syftet är att lära av varandra. Dessa besök har lett till ökad reflektion kring lektionerna, såväl hos besökande som undervisande lärare och pedagogiska diskussioner äger rum efter besöken. Även rektor samt biträdande rektorer gör lektionsbesök. Fokus för dessa är pedagogik, elevinflytande och stämning i klassrummet. Samtalet återkopplas till läraren om både sådant som är bra och sådant som kan förbättras. Dessa besök gör att rektor får mer inblick i verksamheten och de är dessutom en ovärderlig källa till kontakt med elever. Punktinsatser Utöver de regelbundna uppföljningarna utförs särskilda uppföljningar och utredningar vid behov. Under 2012 har förvaltningskontoret initierat och genomfört en utredning om ny 9 [33]

10 vägledningsfunktion, vuxenutbildningen har följt upp och beslutat om fortsatt arbete kring specialpedagogik, en andra uppföljning av Svenska för företagare har genomförts och Skolinspektionen har genomfört inspektion under december Vi har också särskilt följt upp avbrottsorsaker. Förbättringsarbete Under 2012 har organisationen för vuxenutbildningen anpassats i syfte att skapa en tydligare inriktning mot yrke och stöd till elever utifrån deras studiebakgrund och yrkesmål. All yrkesinriktad undervisning är samlat i ett arbetslag, ett arbetslag samlar särskild utbildning för vuxna och sfi kurs A och B, det tredje arbetslaget ansvarar för sfi kurs C och D samt grundläggande utbildning. De tre arbetslagsledarna är en del av ledningsgruppen vilket underlättar informationsflödet och dialogen mellan personal och ledning. Utveckling av kvalitetsarbetet Under de senaste åren har kvalitetsarbetet utvecklats och systematiserats. Det gäller både kunskapsuppföljning och uppföljning av nämndens mål. Idag följer vi regelbundet upp effekten av utbildningen genom att ta reda på vad eleven har för sysselsättning efter avslutade studier. Vuxenutbildningen har idag ett kvalitetsarbete med varierade mätmetoder. Vi måste samtidigt arbeta vidare med att analyser av resultaten kopplas till handlingsplaner och uppföljningar. Rutiner för detta finns och arbetet påbörjades under hösten Från och med 2013 har samtliga kommuner i länet tillsatt en gemensam resurs för utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Denna funktion syftar till att ytterligare stärka och samordna det gemensamma kvalitetsarbetet, bland annat genom utvärderingsbesök hos varje utbildningsanordnare för grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Idag samverkar 18 kommuner med i princip samma villkor för den upphandlade verksamheten inom vuxenutbildningen. En arbetsgrupp har bland annat utarbetat ett gemensamt kvalitetssystem och en annan grupp ska arbeta med en procedurhandbok för anordnarna. Den gemensamma brukarenkäten är upphandlad till att gälla i tre år framöver och kommer även att inkludera sfi. 10 [33]

11 Uppföljning verksamheten 2012 Nedan följer en beskrivning av mål, mätetal och resultat samt slutsatser för framtiden. Beskrivningen är uppdelad efter målområdena i Botkyrka vuxenutbildnings handlingsplan Individens behov och förutsättningar Mål Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete. Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras. Mätetal och Resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa. Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Botkyrkabor som deltagit i Svenska för företagare som stödjer och stimulerar entreprenörskap Särvuxelever som har lärlingsplatser och har därmed tagit ytterligare ett steg mot arbetslivet Minst 90 % av våra studerande uppger att de kan rekommendera skolan till andra (grundläggande) Minst 90 % av våra studerande uppger att de kan rekommendera skolan till andra (gymnasialt). 11 [33]

12 Svenskundervisning för invandrare Vi har haft färre elever på Svenska för företagare än målsättningen. Marknadsföringen av yrkesinriktningen behöver intensifieras och bland annat riktas till andra kommuners vägledningsfunktion. Uppföljningen av Svenska för företagare, där vi frågade studerande som har avslutat utbildningen vad de gör 6 månader senare, visade att 66 % av eleverna arbetade eller drev eget företag (3 av 10 elever drev eget företag). Därutöver var det 27 % som studerat vidare. Endast 3 % var arbetssökande. Entreprenöriellt lärande har genomsyrat mer av undervisningen för flera sfi inriktningar och grundläggande kurser. Inom sfi har temaarbete använts som metod, med möjlighet till olika former av redovisningar. Syftet har varit att skapa förutsättningar för eleverna att bli mer självständiga och hitta nya sätt att lösa uppgifter. Lärlingsplatser för elever på särvux har överträffat målet och samarbetet med arbetsgivare har fungerat väl. Lärlingstiden är två år och ingen har ännu avslutat lärlingsutbildningen. Däremot har de allra flesta tagit stora steg mot en anställning. De har idag större möjligheter att få jobb inom det område de utbildar sig inom. Flera har dock bytt företag eller bransch när man kommit till insikter om sig själv och vad man vill, vilket i sig bidragit till personlig utveckling. I fokusgrupper med sfi elever framkom det att elever har rekommenderat skolan till andra och i jämförelse med andra skolor har eleverna uppskattat Botkyrka vuxenutbildning. Grundläggande utbildning Inom grundläggande utbildning har lärarna arbetat utifrån individens förutsättningar att klara kursen. Det har inneburit ett kortare eller längre kurstid än kursens ursprungliga längd beroende på när eleven nått målen med kursen. Det innebär att lärarna har skapat individuella lösningar och fokuserat undervisningen på det eleven behövt öva på. I den sista modulen för svenska som andraspråk har ett självständigt arbete kopplat till elevens yrkesintresse gjorts. För grundläggande utbildning ser vi en skillnad mellan män och kvinnor om man kan rekommendera skolan, där kvinnor i högre utsträckning instämde i påståendet. Andelen är dock lägre än målsättningen. I fokusgrupper med elever har det inte framkommit en lägre benägenhet att rekommendera skolan. Vi kommer att följa utvecklingen över tid för att ta reda på om vi ytterligare behöver vidta åtgärder. 12 [33]

13 Gymnasial utbildning Tabellen nedan visar andel elever per gymnasial utbildningsanordnare som uppgett att de kan rekommendera skolan till andra. 4 Alla de gymnasiala utbildningsanordnarna ligger på en hög eller en godtagbar andel positiva Andel elever, i %, som uppger att de kan rekommendera skolan till andra Avbrott Som vi tidigare lyft upp har studerande inom vuxenutbildningen familj och försörjning att ta hänsyn till på ett särskilt sätt, vilket resulterar i en högre andel studieavbrott än inom andra skolformer. Studieavbrott beror på såväl positiva som negativa orsaker, exempelvis arbete, föräldraledighet, sjukdom eller bristande kvalitet i undervisningen. Många av de studerande kombinerar studier med arbete på hel- eller deltid. Majoriteten av eleverna som gjort avbrott har uppgett att de arbetat eller var i vidare studier sex månader senare, se bilaga 1 och 2. Tabellen nedan visar andel kursdeltagare som avbrutit sin kurs inom respektive skolform. Avbrott Sfi Grundl. Gymn % 29% 15% % 25% 14% % 24% 14% 4 Tabellen visar resultatet från brukarenkät 2012 per utbildningsanordnare där Botkyrkabor studerar och med över 20 svarande. 5 Stadmissionen har endast 20 svarande på enkäten och svaren ska därför analyseras med försiktighet. 13 [33]

14 Svenskundervisning för invandrare Andelen avbrott inom sfi är i nivå med föregående år, något lägre. Detta kan dels förklaras med färre avbrott för studieväg 1. Undervisningen inom sfi är uppdelad i grupper utifrån förkunskaper och behov. På så vis har individualiseringen och flexibiliteten inarbetats som en del av organiseringen av verksamheten. Under 2012 har fler yrkesinriktningar startats samt en inriktning särskilt för akademiker. Akademikerspåret har i syfte att minska studie- och valideringstid samt skapa ökade möjligheter för eleven att få arbete utifrån sin kompetens. En utmaning i verksamheten var de studerande som med kort varsel lämnat sin kurs för annan åtgärd hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Samarbetet med båda myndigheterna för att hitta åtgärder för att kombinera arbete med studier har fortsatt under året. Elever som gjort avbrott återkommer inte sällan i studier inom ett halvår och vi kan därför anta att det inte är ovanligt med visstids- eller behovsanställningar. Vi har därför erbjudit möjligheter för dessa elever att kombinera studier med arbete genom kvälls-, helg- och distanskurser. Grundläggande utbildning Avbrottsfrekvensen har senaste åren sjunkit inom grundläggande utbildning. En orsak till minskningen på grundläggande är det senaste årens arbete med studerandeuppföljningar, samtal och stödåtgärder. Det har säkerligen lett till att studerande hellre stannat kvar på kursen än gjort avbrott. Gymnasial utbildning Avbrotten för gymnasiala kurser sjönk när vi upphandlade utbildningarna. Det utökade utbudet för gymnasiala utbildningar har bidragit till att eleven kan utbilda sig inom sitt intresseområde eller vidareutbilda sig inom sitt tidigare utbildningsområde. Avbrotten är högre för elever som läser teoretiska kurser, se bilaga 3. En orsak kan vara det högre tempo och färre lektionstimmar som de teoretiska ämnena erbjuder, vilket gjort det svårare för eleverna att klara kurserna. För yrkesutbildningarna är målsättningen tydligare och kan också bidra till högre motivation. Kommunernas gemensamma utvärderingssamordnare har gjort en pilotutvärdering av Medlearn. Där framkom det att utbildningsanordnaren har en tydlig ambition att ge alla elever stöd för att få godkänt betyg. Det kan handla om att eleven har getts fler möjligheter att skriva om prov. Då antalet Botkyrkabor är relativt få påverkas andelen i högre utsträckning. Det är därför intressant att framöver även titta på avbrottsstatistik för utbildningsanordnaren som helhet. 14 [33]

15 Slutsatser inför framtiden Lärdomarna och de goda resultaten från Svenska för företagare tillvaratar vi inom andra sfi yrkesinriktningar. Kursen Svenska för företagare är väl tillgodosedd beträffande resurser och vi vill därför se över hur en effektivisering kan möjliggöras. Vi fortsätter vår samverkan med näringsliv och företagarföreningar. Det är viktigt att fortsatt utveckla möjligheterna för elever att kunna arbeta parallellt med studierna. Det ligger ett stort ansvar på läraren att fånga upp elever och ge dem möjlighet att fortsätta sina studier även med förändrade förutsättningar. Vi analyserar vidare vilka nya yrkesinriktningar som är relevanta att starta inom sfi. Vi vill samtidigt komplettera nuvarande undervisningsformer med nya lösningar såsom yrkesinriktad undervisning för flera elevgrupper och yrkesspår samtidigt. Idag är det främst i klassen, i det specifika yrkesspåret som undervisningen sker. Vi kommer fortsatt följa upp avbrottsorsaker och analysera dessa. Resultaten för de gymnasiala utbildningarna kommer att delas med den gemensamma utvärderingsfunktionen för att samordna slutsatser och åtgärder. I samverkan med Arbets- och kompetenscenter anordnas praktikplatser för de elever som vill kombinera sin sfi med praktik. Vår ambition är att öka antalet praktikplatser under Vi upplever att möjlighet till praktik ger den värdefulla kontakten med arbetsgivare som behövs den dagen studierna är klara. Vi märker att fler arbetsgivare uppmanar sina anställda att läsa sfi på kvällstid för att förbättra sina språkkunskaper. Kontakter med arbetslivet i kombination med god språkutveckling leder till att fler får arbete. 15 [33]

16 Kunskaper Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Förvärvade språkkompetenser ger Botkyrkabor arbete. Mätetal och Resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa. Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Mer än 35% av de som lämnat sfi med godkänt betyg på C- eller D-kurs är i arbete eller studier sex månader senare. Minst 90 % av de studerande tycker att de får den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sina studier (grundläggande). Minst 90 % av de studerande tycker att de får den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sina studier (gymnasialt). Svenskundervisning för invandrare Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare som har avslutat sfi-kurs med godkänt betyg (av de elever som avslutat kurs; fått betyg eller gjort avbrott). Betyg svenska för invandrare 1A 1B 2B 2C 3C 3D % 7% 52% 59% 41% 67% % 14% 32% 50% 46% 63% % 41% 33% 40% 41% 63% års siffror grundar sig på egen statistik, då skolverkets statistik för året ännu inte finns tillgänglig. 16 [33]

17 Under året har en medveten satsning gjorts för elever på studieväg 1 som resulterat i att fler har tagit betyg. Lärarna har kompetensutvecklats bland annat genom studiebesök hos norska kollegor. Eleverna har fått ökat studiestöd och förberedelse inför prov. Eleverna som klarat kurs 1B går vidare till 2C. Där ser vi att eleverna får det svårare att klara kursen och behöver fortsatt extra stöd. För 2C visar resultatet för 2012 att färre tagit betyg, fler har fortsatt kursen eller gjort avbrott. Skillnaden i andelen kvinnor och män som avslutat sfi C- eller D-kurs med betyg och som sex månader senare var i arbete är markant. De som uppgav att de var föräldralediga var uteslutande kvinnor. Kvinnor uppgav också i högre utsträckning än män att de var arbetslösa. I fokusgrupper med sfi elever framkom att eleverna upplevde att det fått de stöd de behövde och att stödet var individuellt anpassat utifrån vilka behov eleven haft. Antal deltagare på särvux teoretiska kurser har sjunkit, vilket beror på att många redan har läst de kurser vi erbjuder. Under 2012 sattes endast ett fåtal betyg. De senaste åren har alla som fått betyg blivit godkända. Det har skett strukturomvandling inom särvux i riktning mot yrkesrelaterad utbildning. Under 2012 har verksamheten med en speciallärare och en specialpedagog fortsatt. Med hjälp av olika testmetoder har eventuella behov av särskilt stöd kartlagts och förslag på åtgärder getts. Verksamheten har följts upp och analyserats under hösten och fortsatt verksamhet planeras. Rekommendationerna är att behålla ett specialpedagogiskt team, men att förändra inriktningen av verksamheten till att även ge stöd i grupp som kan komma fler elever till del samt arbeta mer med kompetensutveckling av lärare. Grundläggande utbildning Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare på grundläggande utbildning med godkänt betyg. Betyg grundläggande utbildning SAS ENG MA Totalt % 86% 97% 87% % 82% 100% 84% % 88% 100% 86% Färre elever har uppnått godkänt betyg i svenska som andraspråk i jämförelse med tidigare år. Detta kan bero på att vi har färre avbrott från kurserna och behållit studerande som behöver längre tid för sin inlärning. Ett antal studerande har också valt kursen med för hög studietakt, och därmed fått underkänt. Vi har en bemannad studiehall där eleverna studerat och fått hjälp av en lärare. Samverkan mellan sfi och grundläggande har ökat under 2012 med syfte att underlätta för elever att gå vidare från sfi till grundläggande utbildning. Svenska som andraspråk kan även läsas för Svenska för företagare samt års siffror grundar sig på egen statistik, då skolverkets statistik för året ännu inte finns tillgänglig. 17 [33]

18 inriktning mot vård. Samverkan mellan ämnena har ökat för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av alla kurser. Det hundraprocentiga resultatet för matematik grundar sig i att alla elever har getts möjlighet att fortsätta tills att de tagit betyg, så länge de haft en progression. Det har också funnits en mindre andel som avbrutit sina studier istället för att få underkänt. Vi kommer att titta vidare på detta och säkerställa rutiner för avbrott och betygsättning för att få en mer rättvis betygsstatistik. Rekommendationerna från den utvärdering av grundläggande utbildning som gjordes under hösten 2011 har implementeras i verksamheten. Förbättringsområdena var att eleverna i högre utsträckning behöver informeras om vilka mål som gäller för kursen och att fokus på exempelvis yrke behövde stärkas. Majoriteten av elever som tagit betyg var i arbete eller vidare studier sex månader senare, se bilaga 4. Gymnasial utbildning Tabellen nedan visar andelen kursdeltagare på gymnasial utbildning med godkänt betyg för respektive ämne. Betyg gymnasial utbildning Sv. som andraspråk ENG MA % 76% 88% % 75% 89% % 82% 62% Andelen godkända på yrkeskurser är högre än på teoretiska kurser. De är dock likvärdiga med 2011 års betygsresultat. Det totala resultatet på 82 % är ett godtagbart resultat, se bilaga 5. Matematiken skiljer ut sig från övriga resultat. Detta gäller generellt för studerande över hela länet och ett arbete pågår mellan huvudmän och utbildningsanordnare för att förbättra resultaten. Stockholm stad har gjort en analys över hur kursens längd och studieform påverkat resultaten. Där framkom det att elever som studerat på distans hade sämre resultat, det gällde särskilt elever med kortare studiebakgrund. 18 [33]

19 Slutsatser inför framtiden Vi kommer att arbeta vidare med att hitta åtgärder som leder till att öka andelen kvinnor som får arbete efter avslutade studier. Väl medvetna om att andra faktorer utanför studierna påverkar detta. Förvärvsfrekvensen för kvinnor i Botkyrka är för alla åldrar lägre än för män. Vi arbetar bland annat med att erbjuda föräldralediga att fortsätta sina studier på distans, med möjlighet till lärarlett stöd i skolans lokaler i form av drop-in. De goda resultaten från studieväg 1 kommer vi dra lärdom av och sprida till andra delar av verksamheten. I nuläget är det angeläget att fortsätta ge stöd till eleverna som klarat kursen på studieväg 1 att klara nästföljande kurs på studieväg 2. Vi kommer fortsatt arbeta med lärlingsplatser och göra en kvalitetsuppföljning av verksamheten. För grundläggande utbildning kommer vi att fortsätta med studerandeuppföljningar och utifrån analys av resultaten ge stöd till eleverna. Kursutbudet kommer fortsatt utvecklas för att anpassas till elevernas behov och ökad tillgänglighet. Vi planerar att utveckla distanskurs i svenska som andraspråk som ett komplement för de elever som läst sfi på distans. Den gymnasiala utbildningen följs upp och analyseras gemensamt med alla kommuner i länet. Utifrån resultat från brukarenkät, betygsresultat och tillsynsbesök görs handlingsplaner och åtgärdsplaner. Denna samverkan forsätter att utvecklas och den nya utvärderingsfunktionen kommer ge viktig information för en fortsatt dialog mellan huvudmännen och utbildningsanordnarna. 19 [33]

20 Bedömning och betyg Mål Läraren skall vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Läraren skall göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. Mätetal och resultat Diagrammet visar mätetalen och resultaten av dessa Mätetal Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män % av tillsvidareanställda ska ha genomgått skolverkets information kring nya kursmål och kunskapskrav. 90 % av eleverna anser att lärarna berättar vad som krävs för att nå betyg (grundläggande). 90 % av eleverna anser att lärarna berättar vad som krävs för att nå betyg (gymnasialt). I fokusgrupper med sfi elever framkom att eleverna har en dialog med läraren om vad som krävs för att klara kursen. Detta sker i regel var femte vecka. Examination sker på olika sätt med återkoppling från läraren till eleven. Uppdateringarna av elevernas studieplaner har bidragit till en mer allsidig bedömning då kännedomen om elevens kunskaper regelbundet stämts av. Både för sfi och grundläggande utbildning har återkommande möten och aktiviteter för ökad samsyn och likvärdig bedömning lett till en mer allsidig bedömning av elevens kunskaper. För grundläggande har även arbetet kring samsyn mellan ämnen påbörjats. Det finns ett gemensamt nätverk för kommunerna i Södertörn där lärarna samverkar kring bland annat sambedömning. Vid olika träffar har bedömning och betygsättning diskuterats. Detta har bidragit till en mer rättvis bedömning för eleven och personlig utveckling för läraren i sitt arbete. 20 [33]

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer