NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2013"

Transkript

1 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 213

2 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 2 Kommunchefen har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Året i bilder...7 Organisation... 8 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 1 Kassaflödesanalys...11 Redovisningsprinciper...12 Nothänvisningar Ekonomiska mål... 2 Budgetjämförelse kommunen Verksamhetens nettokostnad kommunen Investeringsredovisning kommunen Fem år i sammandrag Personalberättelse Kommunstyrelse kommunledning Kommunstyrelse samhällsbyggnadsutskott Barn- och utbildningsnämnd...35 Socialnämnd Vatten- och avloppsverksamheten NordmalingsHus AB Begreppsförklaringar... 45

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 213 års verksamhet har präglats av besparingar i den kommunala verksamheten. Kommunens nämnder har brottats med problemet att kunna lägga in hela sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige angivna budgetramen. Nordmalings kommun har liksom de flesta småkommuner i länet svårt att få debet och kredit att balansera. Politikerna har tvingats ta svåra beslut som exempelvis barn- och utbildningsnämndens beslut om att centralisera samtliga byaskolor till tätorten. Ett beslut som delade de politiska partierna i två block och som innebar ett flertal avhopp från bland annat Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige återremitterade detta ärende två gånger vilket bidrog till en försening av budgetbeslutet i nämnden. Kommunstyrelsen har under året påbörjat ett nytt byggprojekt på Notholmens strand. Kommunen behöver fler invånare och då måste ett bostadsbyggande till i första hand på tätorten där efterfrågan finns. Beslutet om Industrispår till Rundvik är inskickat och beslut väntas tas under 215 när de nya EU-programmen är aktuella. Genom nya bostadsbyggnationer och nya satsningar på näringslivet hoppas jag att Nordmalings kommun skall klättra upp i alla jämförelser och ge medborgare och anställda framtidstro. Tack till alla anställda och politiska företrädare. Januari 214 Ulla-Maj Andersson Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen har ordet Under 213 togs beslut om och påbörjades en utredning om en översyn av politiker- och tjänstemannaorganisationen. Beslut kommer att fattas i början av 214 och införande fullt ut från 215. Det förslag som diskuteras är att ersätta verksamhetsnämnderna med utskott i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska kompletteras med två beredningar. Med den nya organisationen kommer fullmäktiges roll att stärkas och vitaliseras. Med utskott under kommunstyrelsen uppnås större styrning och samsyn. Tjänstemannaorganisationen ska anpassas till politikerorganisationen. Det visionsarbete som föregående år ledde fram till visionen Nordmalings kommun den attraktiva platsen mellan städerna, med ett hållbart boende och unik livsmiljö, har under 213 lett fram till att ett samarbetsprojekt med PEAB inletts med målet att bygga kooperativa hyresrätter vid Notholmens strand. Under 213 har också ett ny handlingsplan för näringslivsutveckling arbetats fram. Planen kommer politiskt att fastställas i början på 214. I planen ingår att samla allt utvecklingsarbete i en enhet under kommunstyrelsen. En påtaglig förändring blir att införa funktionen En dörr in (företagslots) som service till kommunens företag. Funktionen innebär att företag kan vända sig till en och samma person vad än ärendet gäller. Vad avser EU-projekt löper innevarande programperiod ut 31/ för de flesta projekt. Vissa projekt som har medel kvar har fått möjlighet att avsluta projekten under första halvåret 214. Förhandlingarna för nästa programperiod är inte slutförda, vilket innebär att nya kommunala projekt torde först komma igång på senhösten 214. Samarbetet i Umeåregionen har utvidgats genom att Örnsköldsvik nu också ingår i det regionala samarbetet. Ett förslag till gemensam överförmyndarnämnd har arbetats fram med införande från och med 1/ Arbete har också påbörjats med att ta fram underlag för samverkan med lönehanteringen. Kurt-Allan Egelby T.f Kommunchef Ulla-Maj Andersson och Kurt-Allan Egelby Årsredovisning 213 2

4 Förvaltningsberättelse Årets resultat Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi planeras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i budget som i bokslut. För att konkretisera ekonomistyrningen har kommunfullmäktige i Nordmalings kommun fastställt en ekonomistyrningspolicy som lyfter fram ett antal ekonomiska mål som alla syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. I budget 213 fastställde fullmäktige ett resultat på 1 Mkr och avvek därmed från resultatmålet enligt ekonomistyrningspolicyn. Resultatet för 213 uppgår till -,6 Mkr och avvikelsen från fastställd budget är - 1,6 Mkr. Resultatutveckling Fig 1 Resultatutveckling Nordmalings kommun , Mkr 213 Redan vid tertial 1 pekade prognosen på ett underskott på 6 Mkr, i den prognosen ingick inte FORA-intäkten som en upplupen intäkt. Vid delårsbokslutet, tertial 2, var prognosen ett underskott på,6 Mkr, FORA-intäkten medräknad, en prognos som höll hela året ut. Under hela 213 har ett besparingsarbete pågått med utgångspunkt i 212 års stora underskott, därmed har arbetet med att uppnå årets resultat hamnat i skymundan. Resultatutvecklingen under de senaste tio åren visar stora svängningar mellan åren varav fjolårets resultat var det sämsta. Under fem av de tio senaste åren har resultatmålet uppnåtts. Intäkter och kostnader En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att styra ekonomin så det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att titta på utvecklingen av verksamhetens nettokostnad i jämförelse med skatteintäkter och statsbidrag, där intäktsökningen bör vara minst i nivå med kostnadsutvecklingen. Det är inte långsiktigt hållbart att nettokostnaden har en högre ökningstakt än skatteintäkter och statsbidrag. Kostnads- och intäktsutveckling 5 Verksamhetens nettkostnad Skatteintäkter och statsbidrag Fig 2 Kostnads- och intäktsutveckling , procentuell förändring Figuren ovan visar att verksamhetens nettokostnader är oförändrade gentemot föregående år samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökat med 1 %. Om den jämförelsestörande FORA-intäkten elimineras så visar verksamhetens nettokostnad för år 213 på samma procentuella förändring, det vill säga 1 % som skatteintäkter och statsbidrag. Uppbromsningen under året tyder på att de av fullmäktige beslutade besparingsåtgärderna under årets andra halva har börjat ge effekt. Skiftet mellan de två storheterna ligger helt i linje med den ekonomistyrning som eftersträvats. Verksamhetens nettokostnader består av intäkter och kostnader. Totalt minskar verksamhetsintäkterna med 1,8 %. Verksamhetskostnaderna minskar med,4 %. Av kommunens totala bruttokostnader utgör personalkostnaderna 2/3. Under 213 har personalkostnaderna minskat med 4 %, underhållskostnader har ökat med 8 % och övriga kostnader har ökat med 3 %, varav köp av tjänst står för den största delen av ökningen. Kommunen och balanskravet Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär i korthet att kommuner och landsting inte får budgetera ett negativt resultat, och uppstår ett sådant resultat ska det återställas under de närmaste följande tre åren. I förvaltningsberättelsen ska förklaringar till hur ett negativt resultat kommer att regleras anges. Under år 211 visade Nordmalings kommun ett negativt reslutat, det negativa resultatet balanserades med en öronmärkning som skett år 21. Därmed var det öronmärkta överskottet förbrukat. Tyvärr var stora delar av de kostnader som matchades mot den öronmärkningen inte engångssatsningar utan bidrog till 212 års stora underskott på 7,1 Mkr. Under året har ingen återställning av det negativa resultatet 212 verkställts. 3 Årsredovisning 213

5 Årets resultat -6 - samtliga realisationsvinster Balanskravsresultat -6 synnerliga skäl sänkning diskonteringsränta 154 avsättning Balanskravsresultat att återställa -446 Ingående balans balanskravsresultat att återställa Årets balanskravsresultat -446 Utgående balans balanskravsresultat att återställa Årets samt fjolårets balanskravsresultat kommer att återarbetas genom att i budget åren 214 och 215 lägga resultatmål motsvarande minst 2 % av tilldelade skattemedel. Därefter ska resultatmålet endast kunna avvika från 1 2 % av tilldelade skattemedel enstaka år. Nämndernas åtgärdsplaner för att återställa de negativa resultaten som uppstått under åren fastställdes av kommunfullmäktige i samband med verksamhetsplan 214. Nämndernas resultat medan kommunstyrelsen avviker positivt. Kommunstyrelsen totalt 1, Mkr (-,7 Mkr föregående år), barn- och utbildningsnämnden -4,4 Mkr (-6,6 Mkr föregående år) och socialnämnden -3,5 Mkr (-6,4 Mkr föregående år). Kommunstyrelsens kommunledningskontor visar ett marginellt underskott på,1 Mkr som vägs upp av samhällsbyggnadsutskottets resultat på +1,1 Mkr. Samhällsbyggnadsutskottets positiva resultat härrör framförallt till ej tillsatta tjänster samt en för driften gynnsam förvinter. Barn- och utbildningsnämndens resultat på -4,4 Mkr hänger till stor del ihop med ökade köp av förskole-/utbildningsplatser. Socialnämndens resultat på -3,5 Mkr beror till största delen på ökat köp av tjänst, exempelvis avgift för medicinskt färdigbehandlade samt köp av institutionsvård barn och unga och för vuxna missbrukare. Investeringar Kommunen har relativt stor andel anläggningstillgångar. Tillgångar som ska underhållas för att dess värde inte ska urholkas. Den pågående utvecklingen i kommunen skapar nya behov av ändamålsanpassade lokaler. Med detta följer också att frågeställningen om avyttring av lokaler som inte är rationella att användas i den kommunala verksamheten. Årets investeringsnivå, 14,1 Mkr, är lägre än föregående års nivå, 2,7 Mkr, på grund av den omstrukturering som pågått under året. Även på koncernnivå ser vi en minskad investeringsnivå, 19 Mkr (29 Mkr föregående år) KS-KL KS-SBu BU Fig 3 Nämndsresultat , Mkr Soc Koncernredovisning I koncernen resultat ingår förutom Nordmalings kommun det helägda dotterbolaget Nordmalingshus AB, VA-verksamhete samt renhållningsverksamheten. Koncernresultatet för 212 är -,4 Mkr (-7, Mkr föregående år). Till skillnad från kommunen och VA-verksamheten har Nordmalinghus AB och renhållningsverksamheten positiva resultat. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet om det ekonomiska läget har funnits i hela kommunens organisation. Nämndernas avvikelse pekade redan efter tertial 1 på en avvikelse mot budget med -9,6 Mkr. I samband med delårsbokslutet var prognosen att nämnderna skulle avvika -1,9 Mkr från budget. En förbättring inom framförallt samhällsbyggnadsutskottets och socialnämndens ansvarsområden ledde till att nämndernas budgetavvikelse landar på -6,9 Mkr. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden visar på negativa resultat i förhållande till tilldelade skattemedel Sett ur ett långivarperspektiv har kommunkoncernen ett relativt högt riskvärde baserat på resultaten till och med år 212. Nordmalings kommunkoncern har under de fyra senaste åren försämrat sitt riskvärde från 3,5 till dagens 7. Resultat, befolkningsutveckling, nettokostnad per invånare, kommunalskatt och vakansgrad bidrar alla negativt till det riskvärdet. Under år 213 har fullmäktige beslutat att sänka borgenslöftet till Nordmalingshus AB från 1 Mkr kronor till nuvarande lånenivå 8 Mkr för att minska riskexponeringen och ge en förbättrad möjlighet att uppnå fullmäktiges soliditetsmål. Årsredovisning 213 4

6 Soliditet 6 Koncernen Kommunen Fig 4 Soliditet Nordmalings kommun samt koncern Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen äger själva. För att förbättra soliditeten ska amortering göras och/eller positiva resulat uppnås. Kommunen redovisar en negativ soliditet på 19,9 % (föregående år 18,3 %) om ansvarsförbindelsen för pensionsskulden före 1998 räknas in, och trenden är sjunkande. Exkluderas den del av pensionsskulden som uppstått före 1998 så uppgår kommunens soliditet till 38,1 % (föregående år 37, %). Trenden för koncernen är en marginellt förbättrad soliditet under de senaste 1 åren. Likviditet Under året har stora amorteringar kunnat genomföras samtidigt som kassaflödet stärkts. Under år 211 lånades 18 Mkr upp till drift och investering. I och med årets amortering har den upplåningen återbetalts. Vi ser även att en minskning av kortfristiga fordringar i kombination med ökning av kortfristiga skulder gett en starkt positiv effekt under året. Likvididetskurva Förutsättning för god likviditetsplanering för en kommun i Nordmalings storlek som bland annat köper alla gymnasieplatser försvåras av långa eftersläp med bidragsutbetalning från Migrationsverket samt långa debiteringsperioder när det gäller exempelvis mellankommunala gymnasieköp och tjänstepension. Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser Vid utgången av 213 var de totala borgensåtagandena 76,1 Mkr (föregående år 72,1 Mkr). Ökningen beror på att kommunen gått in med borgen för lån tagna av Nordmalings Hus på 8 Mkr. Av kommunens borgensåtaganden utgör 99 % borgen för Nordmalingshus AB:s lån. Den riskbedömning som görs är att storleken på de långa lånen fördelat per invånare är medelhög. Nordmalings kommun har sedan 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Ett stort åtagande som kommunen har är de pensioner som har intjänats och som senare ska betalas ut. Pensionsåtagande som intjänats före 1998 redovisas enligt blandmodellen, det vill säga större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och uppgår i bokslutet till 212,8 Mkr (föregående år 21,4 Mkr). Största anledningen till den ökade skulden härrör till sänkt diskonteringsränta. Under 212 fattade kommunstyrelsen beslut att använda återbetalning av det årets FORA-medel till en partiell inlösen av pensioner. Syftet var att FORA-återbetalningen skulle användas till att sänka kostnaden för pensionsutbetalningar flera år framöver. Då den aktuella återbetalningen är en del av de arbetsgivaravgifter som kommunen betalar och har en gång redovisats som kostnader för vår personal, blev ändamålet i någon mån densamma med en partiell inlösen av pensioner. För årets återbetalning av FORA-medel bedömdes utrymmet inte finnas att öka kostnaderna över resultatet utan i stället användes medlen till amortering av långfristiga lån. 5 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Fig 5 Medelsaldo likviditet 213, Mkr 5 Årsredovisning 213

7 Målstyrning Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp sin målstyrning. En grundidé i ett styrkortarbete är att arbeta med ständiga förbättringar. Uppföljningen som nu pågått i två år bör utvecklas för att visa trend. Utgångspunkt för nämndernas styrkort är kommunfullmäktiges vision samt fastställda verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra områden. Medborgare och ekonomi avser kommunens externa relationer. De perspektiven rör hur medborgarna upplever kommunens kvaliet och hur förvaltningen av skattebetalarnas pengar fungerar. Processer/utveckling samt medarbetare avser kommunens interna relationer. De perspektiven rör förbättringspotetial i arbetssätt och hur vi på bästa sätt ger rätt förutsättningar till vår personalen att utföra nämndernas uppdrag. Analyser görs under respektive förvaltnings avsnitt. Framåtblick BNP-tillväxt, inflation, sysselsättning, löne- och befolkningsutveckling är faktorer som påverkar en kommuns ekonomi då de är avgörande för beräkning av skatteunderlaget. Men det finns även andra faktorer, mer närliggande som påverkar vår ekonomi. En sådan faktor är kommunens pensionsskuld som förr eller senare ska betalas. Då kommunallagen säger att den så kallade blandmodellen ska tilllämpas, det vill säga skulden ligger utanför balansräkningen, skjuts fullfinansieringen på framtiden. Den ekonomiska belasningen av pensioner under kommande år kommer successivt att öka och nå full effekt år 225. Budget för 214 är beslutad utifrån att intäkterna ska överstiga kostnaderna med 9,5 Mkr, det motsvarar 2,3 % av tilldelade skattemedel. Budget 214 i förhållande till budget 213 motsvarar en nettokostnadsökning med 2,5 %. I förhållande till utfall 213 innebär budgeten en oförändrad nettokostnad mellan åren vilket verkställts med besparingsåtgärder i verksamheten. Årets befolkningsminskning på 33 personer (föregående år 9 personer) är något sämre än prognos. Flyttningsnettot uppgår till 7 personer (föregående år 14 personer) och födelsenettot till -4 personer (föregående år -23 personer). Nordmalings kommun har fortsatt ett positivt inflyttningsnetto, fler flyttar in än vad som flyttar ut. Under den kommande tioårsperioden prognosticeras Nordmalings befolkning att minska med 188 personer. Minskningstakten under kommande år ligger på cirka 17 personer per år. Minskningstakten ökar i den senare delen av prognosen. Förhoppningen är att de 1 tomter som ska delas ut ska leda till ett ytterligare uppsving i inflyttningen. Skolavslutning för årskurs nio. Årsredovisning 213 6

8 Året i bilder Fall Int - fallförebyggande information. Artediskolans arbetsmarknadsdagar. Motorcykelparad på nationaldagen. Bussresa för nyinflyttade kommunmedborgare. 7 Årsredovisning 213

9 Organisation Överförmyndarnämnd Myndighetsnämnd Valnämnd Revision Kommunalt bolag/dotterbolag Nordmalingshus AB Barn- och utbildningsnämnd Barn- & utbildningsförvaltning Kommunstyrelse Kommunledning Samhällsbyggnadsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Arbetsutskott Arbetsutskott Arbetsutskott Personalutskott Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskott Årsredovisning 213 8

10 Resultaträkning Löpande prisnivå, tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunen Kommunkoncern Not Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 213

11 Balansräkning Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd m m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Övrigt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning pensioner och liknande Övriga avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Årsredovisning 213 1

12 Kassaflödesanalys Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för ianspråktagna/gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkan Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Ökn (-)/minskn (+) varulager Ökn (-)/minskn (+) kortfristiga fordringar Ökn (+)/minskn (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av långfristig skuld Ökning långfristig fordran Ökning av övriga långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL STAT- LIG INFRASTRUKTUR Bidrag resecentrum Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Årsredovisning 213

13 Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar i allt väsentligt den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningen har skett enligt god redovisningssed. Avvikelser och förtydliganden kommenteras nedan. Förändrade redovisningsprinciper Från och med 211 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter, vilket innebär att erhållna statsbidrag till anläggningstillgångar periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Vid tidigare hantering har investeringsbidrag reducerat anskaffningsvärdet. Förändringen innebär ökade intäkter och avskrivningar med,6 Mkr, resultatet påverkas dock inte. De 1 tomter som Nordmalings kommun beslutat skänka bort har från och med 213 omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. Koncernredovisning I den kommunala koncernen ingår bolag där kommunen har minst 2 procent inflytande. Detta innebär att Nordmalings- Hus AB ingår i kommunens koncernredovisning. I koncernredovisningen visas dessutom öppet de balanserade resultaten för VA- verksamhete och renhållningsverksamhet. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Intäkter och kostnader Intäkter och kostnader som avser redovisningsåret har i huvudsak tillgodoräknats respektive belastat årets redovisning. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Nytt för året är att schablonersättning avseende flyktingverksamhet har periodiserats. Det har även skett förändring när det gäller redovisning av aktuell skuld till personalen. Från och med år 213 ingår aktuell uppehålls- och ferielönskuld i kortfristiga skulder. Tidigare år har denna skuld till personal inte skuldförts. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Följande avskrivning tillämpas främst: Maskiner och inventarier 3, 5 och 1 år Fastigheter och anläggningar 2, 25, 33 och 5 år Mark Ingen avskrivning Aktier, andelar etc Ingen avskrivning Kommunen tillämpar ej komponentavskrivning men har för avsikt att inleda en omställning under de närmaste åren. Tillgångar Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. För att en aktivering ska ske, ska värdet uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och den förväntade livslängden överstiger tre år. Nordmalings kommun avviker när det gäller redovisning av exploateringstillgångar som är bokförda under materiella anläggningstillgångar och ej som omsättningstillgång. Kommunen har för avsikt att korrigera denna redovisning 214. Pensioner Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunens pensionsåtagande i övrig redovisas i på skuldsidan i balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS7. Årsredovisning

14 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Kommunen Kommunkoncernen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Exploateringsintäkter Realisationsvinster Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Bränsle, energi och vatten Köp av huvudverksamhet Lokal och markhyror Övriga tjänster Lämnade bidrag Realisationsförluster och utrangeringar Bolagsskatt Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar byggnader och anläggningar Avskrivning maskiner och inventarier Nedskrivningar Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Effekt skatteväxling hemsjukvården Summa skatteintäkter Skatteväxling verkställd , verksamhetsövergång Årsredovisning 213

15 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Bidrag för LSS-utjämning Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Effekt skatteväxling hemsjukvården Kommunen Kommunkoncernen Summa generella statsbidrag Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 8 Jämförelsestörande poster Återbetalning FORA medel Inlösen försäkring IPR Summa jämförelsestörande poster Årsredovisning

16 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Omklassificering Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar Övriga materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Mark, byggnader och tekniska anläggningar Redovisat värde vid årets början Investeringar Omklassificering Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Maskiner och inventarier Redovisat värde vid årets början Investeringar Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Övriga materiella anläggningstillgångar Redovisat värde vid årets början Investeringar Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Årsredovisning 213

17 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Not 1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Nordmalings Hus Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening Övriga långfristiga fordringar Kommunen Kommunkoncernen Redovisat värde vid årets slut Not 11 Förråd m m Tomtmark för försäljning, (omklassificering not 9) Varulager Redovisat värde vid årets slut Not 12 Fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 13 Kortfristiga placeringar Aktieindexobligationer 5 5 Redovisat värde vid årets slut 5 5 Not 14 Kassa bank Bank Redovisat värde vid årets slut Kommunen har en checkkredit på 1 miljoner kronor som ej var utnyttjat vid bokslutstillfället Not 15 Eget kapital Balanserat eget kapital Utdelning Återföring nedskrivna kundfordringar Förändring obeskattade reserver Årets resultat Redovisat värde vid årets slut Årsredovisning

18 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande Specifikation Avsatt till Pensioner Särskild avtalspension PA-KL Pensionsbehållning Förmånsbestämd/kompl pension Ålderspension Pension till efterlevande Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Avsatt till pensioner Ingående avsättning Nya förpliktelser under året, varav Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkning Sänkning av diskonteringsräntan Övrig post Årets utbetalning Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 % 96 % 17 Årsredovisning 213

19 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 17 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Varav kortfristig del Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag Återstående antal år Anslutningsavgifter Återstående antal år Leasingskuld Återstående antal år Övriga förutbetalda intäkter Summa förutbetalda intäkter Investeringsbidrag, gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Övriga förutbetalda intäkter avser balanserad vinst för avfallsverksamheten Kommunen Kommunkoncernen Uppgifter och lån i banker och kreditinstitut Genomsnittlig ränta 2,7 % 2,99 % 2,58% i.u. Genomsnittlig räntebindningstid 1,89 år i.u. 1,72 år i.u. Lån som förfaller inom -1 år 39 % 33 % 42% i.u. 1-3 år 36 % 44 % 34% i.u. 3-6 år 25 % 23 % 24% i.u. Årsredovisning

20 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 18 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och punktskatt Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Not 19 Panter o ansvarsförbindelser Panter Fastighetsinteckningar Pensionsförpliktelse som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Övriga poster Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt Utgående ansvarsförbindelse Förpliktelsen minskad via IPR försäkring inklusive löneskatt Överskottsmedel i försäkringen Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Nordmalings Hus AB Nordmalings Ridklubb Friluftsfrämjandet Förlustgaranti bostadslån SBAB Swedbank AB Balken Finans/Venantius AB Statens bostadskreditnämnd Övrigt Diverse Summa panter och ansvarsförbindelser Årsredovisning 213

21 Ekonomiska mål Ekonomiska mål Resultat Resultatets andel av skatteintäkter och Resultat -,1 % -1,8 % -,5 % statsbidrag ska uppgå till minst 2 %. Nämndernas resultatavvikelse -6,9-13,4-6,7 Nämndernas resultatavvikelse ska vara >. (Mkr) Soliditet Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 38,1 % 37, % 39,6 % 4 %. Soliditet inkl pensionsförpliktelse ska årligen förbättras och långsiktigt uppgå till Soliditet inkl pensionsförpliktelse -2,2 % -18,3 % -17,3 % minst 1 %. Nettolåneskuld Nettolåneskulden ska inte öka, det vill säga Nettolåneskuldsförändring -7, % -4,6% 24,9 % kommunens investeringar ska finansieras med egna medel för att i första hand amortera på den kommunala låneskulden. Måluppfyllelse I december 213 fastställde kommunfullmäktige en reviderad ekonomistyrningspolicy. De finansiella målen har skärpts och numera ingår även verksamhetsmålen som följs upp i form av styrkort i policyn. Under år 213 uppfylls endast ett av de fem ekonomiska målen och det gäller nettolåneskuldens förändring. Det har pågått ett målmedvetet arbete de senaste två åren att arbeta ned den höga nettolåneskulden. De övriga fyra målen vad gäller resultat och soliditet har inte uppnåtts under år De är starkt sammankopplade då goda resultat leder till förbättrad soliditet. Kommunen har under hela år 213 arbetat med att minska sina kostnader, för att möjliggöra målupfyllelse även när det gäller resultat och soliditet. Åtgärdsplaner har fastställts och budget lagts med stora möjligheter att uppfylla målen under år 214. För att lyckas med det trendbrottet är det viktigt att uthålligt styra mot de uppställda skärpta målen. Årsredovisning 213 2

22 Budgetjämförelse kommunen Löpande prisnivå, tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad Avskrivningar Utfall 213 Budget 213 Utfall VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extra ordinära poster Årets resultat Kommentar till budgetjämförelse Årets resultat Resultatet för 213 uppgår till -,6 Mkr att jämföra med budgeterat resultat på 1 Mkr. Budgetavvikelsen på 1,6 Mkr beror framförallt på ökade kostnader för köp av huvudverksamhet som ökat med närmare 8 % sedan föregående år. Årets resultat rensat från jämförelsestörande intäkt är -7,7 Mkr och är därmed i nivå med 212 års resultat. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad uppgår till 392,7 Mkr vilket är 5,2 Mkr högre utfall än budget. Det motsvarar 1,3 %. Jämfört med föregående års utfall på 393, Mkr har nettokostnaderna sjunkit. Det beror framförallt på att den jämförelsestörande FORA-intäkten användes till inlösen av pensionskostnader föregående år, se jämförelsestörande kostnad, medans årets jämförelsestörande FORA-intäkt inte använts till nya kostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag Utfall vad gäller skatteintäkter och statsbidrag är 1,6 Mkr högre än vad som antogs i budget inklusive skatteväxlingseffekt avseende hemsjukvården. Avvikelsen är störst för skatteintäkter som beror på en mer optimistisk slutavräkningsprognos för 213. I förhållande till utfall 212 är det framförallt ökat inkomstutjämningsbidrag som lett till ökade skatteintäkter mellan åren. Finansiella intäkter och kostnader Den positiva avvikelsen för finansnettot på 2 Mkr härrör framförallt till genomförd amortering av långfristigt lån under året på 17,6 Mkr. Jämfört med föregående år motsvarar minskningen 15 %. 21 Årsredovisning 213

23 Verksamhetens nettokostnad kommunen Löpande prisnivå, tkr Utfall 213 Budget 213 Avvikelse mot budget Kommunstyrelse Därav kommunledning Därav samhällsbyggnadsutskott VA- och renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansförvaltning Verksamhetens nettokostnader Kommentarer till verksamhetens nettokostnad Sammanställningen visar att verksamheternas nettokostnader avviker mot budget med -5,2 Mkr. Barn- och utbildningsnämnden avviker mest både procentuellt i jämförelse med tilldelade skattemedel, 2,7 % och i kronor räknat -4,4 Mkr (-6,6 år 212). Socialnämnden avviker -3,5 Mkr (-6,4 år 212) vilket motsvarar 2,1 % från tilldelade skattemedel. Kommunstyrelsen avviker +1, Mkr (-,7 år 212) vilket motsvarar 1,6 % från tilldelade skattemedel. Nämndernas avvikelser analyseras närmare under respektive verksamhetsberättelse. Under finansförvaltning återfinns framförallt kapitalintäkter samt extraordinära intäkter. Årsredovisning

24 Investeringsredovisning kommunen Nämnd Löpande prisnivå, tkr Utfall 213 Budget 213 samt ombudgeterade medel Avvikelse 213 Utfall 212 Budget 212 samt ombudgeterade medel Avvikelse 212 KS - Kommunledning KS - Samhällsbyggnadsutskott Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Bredband Totalt Större investeringar Utfall 213 Budget 213 Ventilation Tallbacken Kök Tallbacken Bågvägen Rundvik Klövervägen Nordmaling Årets investeringar Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beviljats ombudgetering av 1 Mkr av det överskott som uppstått under år 213. Projektemedel som flyttats fram avser VA-verksamheten, vattenverket i Floxen. Tallbergsbroarna i höstskrud. 23 Årsredovisning 213

25 Fem år i sammandrag Koncernen Resultat tkr Resultat per invånare kr Investeringar tkr Eget kapital tkr Anläggningstillgångar tkr Anläggningstillgångar per invånare kr Låneskuld tkr Låneskuld per invånare kr Soliditet % Likviditet tkr , , , Kommunen Antal invånare Skattesats % -varav kommunalskatt % 35,5 23,25 34,9 23,5 34,9 23,5 34,85 23,5 34,45 22,65 Resultat tkr Resultat per invånare kr Investeringar Nettokostnader- andel av skatteintäkter i % Resultat före extraordinära poster i % av skatteintäkterna Eget kapital Eget kapital, tkr inkl p-skuld f 9811 Anläggningstillgångar tkr Anläggningstillgångar per invånare kr 1,2 -, ,8-1, ,5 -, ,7 1, ,4 2, Låneskuld tkr Låneskuld per invånare kr Soliditet % Likviditet tkr , , , , Årsredovisning

26 Personalberättelse Arbetad tid och frånvaro Antal anställda Nordmalings kommun hade 64 tillsvidareanställda den 31 december 213. Av dessa är 87 % kvinnor och 13 % män. Årsarbetare M K Totalt M K Totalt Soc 22,9 319, 341,8 24, 316,5 34,4 BU 3,7 175,4 26,1 33,8 188,2 222, KS-KL 8,5 17,6 26, 9,5 16,4 25,9 KS-SBU 28,2 25,7 54, 29,4 28,5 57,9 TOTAL 9,3 537,7 627,9 96,7 549,6 646,3 Tabell 1. Anställda under AB (huvudavtal). Avtalad sysselsättningsgrad omräknat till antal heltider. Alla anställningsformer. Tabellen omfattar samtliga anställningsformer inom AB (Allmänna bestämmelser) som tillsvidareanställda, vikariat, och allmän visstidsanställning. Antal årsarbetare har minskat sedan 212, främst beroende på åtgärder som genomförts inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Åldersfördelning Medelåldern bland tillsvidareanställda var , 5 år för män och 49 år för kvinnor. 6,2 % av de tillsvidareanställda var över 5 år. Sysselsättningsgrad Medelsysselsättningsgraden var , 94,9 % för män och 86 % för kvinnor. Arbetad tid utöver ordinarie arbetstid Timmar Kostnad Timmar Kostnad SOC BU KS-KL KS-SBU TOTAL Tabell 2. Fyllnadstid, enkel och kvaificerad övertid som inarbetats under 213. Innan en anställd arbetar tid över ordinarie arbetstid skall det vara överenskommet med närmaste chef, såvida det inte är en akut och ej planerad händelse som måste åtgärdas. Tiden ersätts i första hand med pengar och i andra hand med tid, enligt avtal. Ej uttagen semester Dagar Summa Dagar Summa SOC BU KS-KL KS-SBU TOTAL Tabell 3. Antal sparade och ej uttagna semesterdagar exkl. arbetsgivaravgifter. Semesterlöneskulden har minskat från föregående år. Från och med 213 redovisas uppgifterna per förvaltning. Observera att denna tabell endast avser semesterlöneskuld, enligt semesterlagen. I skuldredovisningen ingår även ferie- och uppehållslöneskuld, varför där redovisas ett högre belopp. Sjukfrånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning skall sjukfrånvaro efter den 1 juli 23 redovisas på detta sätt och i kommunens årsredovisning. Sammanställningen omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar oavsett anställningsform. Även timavlönade, så kallade springvikarier ingår i beräkningen. Med tillgänglig arbetstid avses den arbetade tiden samt tid med tjänstledigheter med bibehållen lön enligt avtal eller annan av arbetsgivaren avlönad ledighet. Övriga tjänstledigheter som studieledigheter, vård av barn, pröva annat arbete, starta företag med mera ingår ej. Med sjukfrånvaro avses tid där arbetstagare inte kan arbeta: 1. Till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada. 2. Genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering och då får sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring (AFL). 3. Genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning enligt AFL utges. Definition sjukfrånvaro är hämtad ur Allmänna bestämmelser 12, (AB 12).Under sjukfrånvaron har den anställde rätt till någon av följande sjukförsäkringsförmåner: 25 Årsredovisning 213

27 Sjuklön från arbetsgivaren Sjukpenning från Försäkringskassan Sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller Rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro fördelat på kön Kvinnor 5,8 4,3 4,2 4,2 Män 4,3 4,1 3,9 3,2 Kommunen 5,5 4,3 4,2 4, Tabell 4. Sjukfrånvaro i % av den arbetade tiden, fördelat på kön. Sjukfrånvaron har ökat markant jämfört med föregående år, särskilt inom gruppen kvinnor. Sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp < 29 år 3,8 2,4 1,9 3, år 4,8 3,8 4,4 3,6 5 år > 6,8 5,4 4,9 4,5 Kommunen 5,5 4,3 4,2 4, Tabell 5. Sjukfrånvaro i % av den arbetade tiden, fördelat på åldersgrupp. Sjukfrånvaron har ökat markant jämfört med föregående år inom samtliga ålderskategorier. Sveriges kommuner och Landsting skriver i augusti 213 och refererar till Försäkringskassan, att sjukfrånvaron ökar i hela landet. Det är främst kvinnors sjukskrivningar och psykiska diagnoser som ökar mest. Ökningen har skett samtidigt och inom samtliga sektorer i hela landet. Kompetensförsörjning Beräknade pensionsavgångar SOC BU KS - KL 2 1 KS-SBU Kommunen Tabell 6. Antal pensionsavgångar per förvaltning och år. Beräknat på avgång vid 65 år. Observera att pensionsavgångar i förtid och begäran om att kvarstå i anställning efter fyllda 65 år kan inte beräknas. Detta innebär till exempel att det i årsredovisningen 211 beräknades att 2 individer skulle uppnå 65 års ålder och gå i pension under 214. På grund av förtida pensionsavgång och personalrörlighet är årets beräkning för individer. Dock visar tabellen att en ökning vad gäller pensionsavgångar kan förväntas omkring år 218, med särskild inverkan på socialförvaltningens verksamheter. Pensionsavgångar fördelat på befattning Befattning Antal Undersköterska 19 Vårdbiträde 8 Förskollärare 7 Personlig assistent 5 Städare 4 Lärare åk Lågst. 4 Köksbiträde 4 Dagbarnvårdare 4 Boendehandledare 4 Barnskötare 4 Lärare åk Mellanstadiet 3 Lärare Specped 3 Tabell 7. Antal pensionsavgångar per befattning Befattningar med minst tre pensionsavgångar. Beräknat på avgång vid 65 år. Tabellen indikerar stora kommande rekryteringsbehov. Enligt tabellen finns de kommande rekryteringsbehoven bland undersköterskor och förskollärare. Inte minst eftersom befattningarna vårdbiträde i möjligaste mån kommer att ersättas av undersköterskor och barnskötare av förskollärare för att öka kvaliteten på verksamheten. Uppgiften skall dock användas med försiktighet när det gäller att beräkna framtida rekryteringsbehov. Vid sådan beräkning bör hänsyn tas till kommunens demografi samt övrig personalrörlighet. Rekrytering Under 213 har Nordmalings kommun anslagit 66 platsannonser. Flera annonser representerar flera vakanser. Exempelvis samordnades all vikarieanskaffning av omvårdnadspersonal inför sommaren 213 genom en gemensam annons. Publicering har i huvudsak skett på kommunens hemsida, Arbetsförmedlingens hemsida och i dagspress. Från och med 213 utannonseras kommunens lediga jobb även via Årsredovisning

28 sociala medier: Facebook och Twitter. Ansökningarna har till övervägande del kommit från kvinnliga sökande. Allra tydligast när det gäller undersköterskor och socialsekreterare. Befattningar som under året krävt återannonsering på grund av att kvalificerade kandidater saknats är bland annat sjuksköterska och förskollärare. Bland de tjänster där antalet sökande överstigit 3 sökande per ledig tjänst märks bibliotekarie och socialsekreterare. Utveckling och arbetsmiljö Pensionspolicy Arbetsgivaren och KPA Pension utarbetat en pensionspolicy för Nordmalings kommun. Policyn är utarbetad för att underlätta generationsväxling och kompetensöverföring. Reglerna i pensionspolicyn ska följas och därmed säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. Pensionspolicy kommer att hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari 214. Arbetsmiljö Översyn samverkansavtal Under 213 har personalavdelningen påbörjat en översyn av samverkansavtalet. I september träffades arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna för diskussion. Under mötet bestämdes att nuvarande samverkansavtal ska revideras. Företagshälsovård Nordmalings kommun har avtal med Previa AB, för företagshälsovård. Under 213 har behovet av företagshälsovård ökat. Det är särskilt efterfrågan av psykolog- och beteendevetarkompetenser som har ökat. Under 213 märks även en ökning av alkohol- och drogrelaterade ärenden. Jämställdhet Projekt Normstorm avslutades i april 213. Under projekttiden har projektledarna tillsammans med Umeåregionens jämställdhetsgrupp utarbetat en utbildning i jämställdhet. Utbildningen är webbaserad och vänder sig till alla anställda och ger en grundläggande utbildning i begrepp och metoder för jämställdhet i arbetslivet. I samband med projektavslutningen genomförde Nordmalings kommun en föreläsning för tjänstemän och förtroendevalda. Retorikexperten Elaine Ekswärd föreläste under temat Jämställdhet. Personalhandläggaren och en förtroendevald har deltagit i distansutbildning Genus, makt och kön via Umeå Universitet. Båda har avslutat utbildningen under 213. Under 213 har personalavdelningen påbörjat en översyn av jämställdhetsplanen. Ledardagar Enligt verksamhetsplanen ska fyra ledardagar med olika teman ske under året. Kommunen har haft tre olika kom- Räddningstjänstens uppvisning, Nordmalings sommarmarknad. 27 Årsredovisning 213

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer