NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014"

Transkript

1 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214

2 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11 Nothänvisningar...13 Finansiella mål... 2 Budgetjämförelse kommunen Verksamhetens nettokostnad kommunen Investeringsredovisning kommunen Fem år i sammandrag Personalberättelse Kommunledningskontor Samhällsbyggnadskontor Barn och utbildning...35 Socialtjänsten Vatten- och avloppsverksamheten Avfallsverksamheten...43 Nordmalingshus AB dotterbolag...44 Begreppsförklaringar... 46

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Åven i år har verksamheterna präglats av besparingar och kommunens nämnder har brottats med problemet att kunna lägga in hela sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige angivna budgetramen. Nordmalings kommun har liksom de flesta småkommuner i länet svårt att få debet och kredit att balansera. Det börjar dock se ljusare ut och vi har ett positivt resultat för 214. Under 214 har vi blivit 79 personer fler i kommunen och jag hoppas innerligt att detta är det trendbrott som vi har väntat på. Nu behöver vi bostäder för att kommunen ska kunna växa och där blir byggnationerna på Notholmen viktiga. I september 214 var det val både i kommun, landsting och riksdag och Nordmaling fick en ny politisk majoritet. Nu måste vi tillsammans förändra bilden av vår kommun, fler måste förstå hur fantastisk vår kommun är. Prioriterade frågor är bostadsbyggande, skola, integration och näringsliv. Tack till alla anställda, alla som bor och verkar i kommunen samt alla politiska företrädare. Januari 215 Madelaine Jakobsson Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen har ordet Efter flera år med underskott redovisar Nordmalings kommun ett positivt resultat år 214. Överskottet kan härledas till ökade skatteintäkter på grund av positiv effekt av skatteutjämningssystemet och besparingseffekter i verksamheterna. I samband med nya mandatperioden infördes den nya politiska organisationen med en påbörjan av anpassning av tjänstemannaorganisationen som bland annat innebär att all verksamhet samlas i en enda förvaltning. I den nya politiska organisationen har facknämnderna avskaffats och ersatts av en utökad kommunstyrelse med tre utskott med sakområdesuppdelning. Kommunfullmäktige har kompletterats med två beredningar - fast och tillfällig. Den fasta beredningen ska arbeta med demokratifrågor och tillfälliga beredningar ska arbeta med specifika sakfrågor. Med den nya organisationen finns möjligheter att skapa en kostnadseffektiv organisation med ett helhetstänkande och koncernperspektiv, få bättre styrning och ledning med förbättrad kontroll på ekonomin. Kommunfullmäktige får förutsättningar att arbeta mer med mål, utveckling och uppföljning. Under 214 har kommunfullmäktige beslutat om en ny handlingsplan för näringslivsutveckling. I planen ingår bland annat att samla allt utvecklingsarbete i en enhet under kommunstyrelsen. Vidare skall företagare vid kontakter med kommunen endast behöva vända sig till en person, en så kallad företagslots. Under 214 har kommunen samarbetat med stiftelsen Navet i näringslivsutvecklingsfrågor bland annat med företagsträffar och företagsbesök. När det gäller EU-projekt har inga nya startats under 214. Däremot har samtliga från föregående programperiod avslutats. Ett arbetsmarknadsprojekt mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen har konstaterat att Nordmalings kommun är den kommun i hela Norrland som har flest arbetstillfällen inom pendlingsavstånd, över 1 jobb. Under 214 har också tagits beslut om att från och med 1/1 215 ingå i en gemensam Överförmyndarnämnd tillsammans med Umeåregionens kommuner. Kurt-Allan Egelby T.f Kommunchef Årsredovisning 214 2

4 Förvaltningsberättelse Årets resultat För Nordmalings kommun innebär god ekonomisk hushållning bland annat att uppnå resultat motsvarande minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. I budget 214 fastställde kommunfullmäktige ett resultat på 9,5 Mkr och la därmed grunden till resultatmålet. Nordmalings kommun visar för 214 ett resultat på 8,3 Mkr vilket motsvarar 2 %. Avvikelse från fastställd budget är -1,2 Mkr. Resultatutveckling Figur 1 Resultatutveckling Nordmalings kommun , Mkr Redan vid tertial 1 pekade prognosen på ett överskott på 11,5 Mkr. Vid delårsbokslutet/tertial 2 hade prognosen förbättrats till 17,9 Mkr. I samband med den prognosen beslutade kommunfullmäktige att göra en partiell inlösen av pensioner på 7 Mkr. Med hänsyn tagen till det beslutet är utfallet 2,6 Mkr sämre än prognosen. Denna försämring finns framförallt inom verksamhetens nettokostnad. Kommunen och balanskravet Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär i korthet att kommuner och landsting inte får budgetera ett negativt resultat. Uppstår ett sådant resultat ska det återställas under de närmaste följande tre åren. I förvaltningsberättelsen ska förklaringar anges till hur ett negativt resultat ska regleras. Under år 211 visade Nordmalings kommun ett negativt resultat, det negativa resultatet balanserades med en öronmärkning som skett år 21. Därmed var det öronmärkta överskottet förbrukat. Tyvärr var stora delar av de kostnader som matchades mot den öronmärkningen inte engångssatsningar utan bidrog till 212 års stora underskott på 7,1 Mkr. 213 års resultat ökade på det negativa balanskravet och kommunfullmäktige fastställde i samband med årsredovisning 213 att återställning av underskottet ska återarbetas genom att faktiskt budgetera med minst 2 %-iga resultatmål åren 214 och 215. Nämndernas verksamhetsplaner 214 för att verkställa återställandet av underskottet fastställdes i december 213. Årets balanskravsresultat innebär att kommunen återställt underskottet i sin helhet. Årets resultat samtliga realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjustering 826 synnerliga skäl, återföring 213 sänkning diskonteringsränta -154 Årets balanskravsresultat 8 16 Ingående balans balanskravsresultat Årets balanskravsresultat 8 16 Utgående balans balanskravsresultat 53 Intäkter och kostnader En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att styra ekonomin så att intäkter överskrider kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att jämföra med utvecklingen av verksamhetens nettokostnad, skatteintäkter och statsbidrag. Det är inte god ekonomisk hushållning eller långsiktigt hållbart att nettokostnaden har en högre ökningstakt än skatteintäkter och statsbidrag. Kostnads- och intäktsutveckling Figur 2 Kostnads- och intäktsutveckling , procentuell förändring Verksamhetens nettkostnad Skatteintäkter och statsbidrag Figuren ovan visar att verksamhetens nettokostnader har ökat med drygt 2 % i jämförelse med föregående år, samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökat med drygt 4 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beror till största delen på effekten av förändrat skatteutjämningssystem. Ökningen av verksamhetens nettokostnader med 2 % blir, om de jämförelsestörande intäkterna och kostnaderna plockas bort, en minskning med 1,3 %. Skiftet mellan de två storheterna ligger helt i linje med den ekonomistyrning som eftersträvas. Verksamhetens nettokostnader består av intäkter och kostnader. Totalt minskar intäkterna med 11 %. Kostnaderna minskar med 2 %. Största minskningen återfinns inom personalkostnader som minskar med 6 %. Nämndernas budgetutfall Figue 3 Nämndsresultat , Mkr 3 Årsredovisning 214

5 Koncernredovisning I koncernen resultat ingår förutom Nordmalings kommun det helägda dotterbolaget Nordmalingshus AB. Dotterbolaget redovisar ett resultat på -5,4 Mkr. Koncernresultatet för 214 är 2,8 Mkr (-,4 Mkr föregående år). Det stora underskottet i dotterbolaget beror på genomförda nedskrivningar av fastigheter Samhällsbyggnad Kommunledning Barn och utbildning Socialtjänst Nämnderna, som ansvarat för ekonomin under större delen av året, överlämnar på sina håll ackumulerade underskott för kommunfullmäktige att ta ställning till. En förutsättning för god ekonomiska hushållning är god budgetföljsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet om det ekonomiska läget har funnits i hela kommunens organisation. Månadsuppföljning och tertialuppföljning har redovisats löpande under året från nämnderna. Nämndernas avvikelse pekade redan efter tertial 1 på en positiv avvikelse mot budget med,7 Mkr. I samband med delårsbokslutet var prognosen att nämnderna skulle avvika positivt med 1,5 Mkr. En försämring inom socialtjänstens och barn och utbildnings ansvarsområden ledde till att nämndernas budgetavvikelse landar på -1,6 Mkr. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden visar på negativa resultat i förhållande till tilldelade skattemedel medan kommunstyrelsen avviker positivt. Kommunstyrelsen totalt 3,9 Mkr (1, Mkr föregående år), barn- och utbildningsnämnden -2,2 Mkr (-4,4 Mkr föregående år) och socialnämnden -3,3 Mkr (-3,5 Mkr föregående år). Kommunstyrelsens kommunledningskontor visar ett överskott på 3,3 Mkr och samhällsbyggnadskontorets överskott är,6 Mkr. Kommunledningskontorets positiva resultat härrör framförallt till ej tillsatta tjänster samt sjunkande kostnader för Länstrafiken och arbetsmarknadsåtgärder. Barn- och utbildningsnämndens resultat på -2,2 Mkr hänger till stor del ihop med köp av förskole- och utbildningsplatser. Socialnämndens resultat på -3,3 Mkr beror till största delen på kostnader utöver budget för placeringar på institutionshem både för vuxna och barn. 213 beslutade kommunfullmäktige att sänka borgenslöftet till Nordmalingshus AB från 1 Mkr kronor till 8 Mkr för att minska riskexponeringen och ge en förbättrad möjlighet att uppnå kommunfullmäktiges soliditetsmål. Investeringar Kommunens anläggningstillgångar består till största delen av fastigheter. Tillgångar som ska underhållas för att dess värde inte ska urholkas. Den pågående utvecklingen i kommunen skapar nya behov av ändamålsanpassade lokaler. Med detta följer också frågeställningen om kommunen bör avyttra lokaler som inte är rationella att användas i den kommunala verksamheten. Årets investeringsnivå är något lägre än 213 års nivå 13 Mkr (14 Mkr föregående år). Även på koncernnivå ser vi en minskad investeringstakt, 17 Mkr (19 Mkr föregående år). Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen äger själva. För att förbättra soliditeten ska amortering göras och/eller positiva resultat uppnås. Figur 4 Soliditet Nordmalings kommun samt koncern Kommunen redovisar en negativ soliditet på -17,3 % (föregående 5 Koncernen Kommunen år -21,9 %) om ansvarsförbindelsen för pensionsskulden före 1998 räknas in. Det är cirka 1 % sämre än snittet för övriga glesbygdskommuner i landet. Exkluderas den del av pensionsskulden som uppstått före 1998 så uppgår kommunens soliditet till 4,5 % (föregående år 38,1 %). För koncernens del innebär årets resultat att soliditeten är tillbaka på 29 års nivå. Likviditet Under året har stora amorteringar kunnat genomföras samtidigt som kassaflödet stärkts. Vi ser även att en minskning av kortfristiga fordringar i kombination med ökning av kortfristiga skulder gett en positiv effekt på kassaflödet under året. Årsredovisning 214 4

6 Kommunens kassalikviditet, som är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga har stärkts under året och ligger på 91 %. Kassalikviditeten bör ligga på minst 1 %. Är kassalikviditeten lägre än 1 % kan kommunen behöva göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta lån för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Förutsättning för god likviditetsplanering för en kommun i Nordmalings storlek som bland annat köper alla gymnasieplatser försvåras av långa eftersläp med bidragsutbetalning från Migrationsverket samt långa debiteringsperioder när det gäller exempelvis mellankommunala gymnasieköp och tjänstepension. Finansiering För att begränsa refinansieringsrisken fastställer kommunens finanspolicy att inte mer än 5 % av lånestocken får förfalla inom en rullande 12-månaders period. 36 % av koncernens kreditförfall sker inom närmaste året. Den genomsnittliga kapitalbindningen bör ej heller understiga 2 år. Snittkredittiden på koncernens låneportfölj är i dagsläget 2,22 år. I syfte att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska maximalt 5 % av räntebindningen förfalla inom 12 månader. 36 % av ränteförfallen sker inom närmaste året. En ytterligare avgränsning är att den genomsnittligt volymvägda räntebindningstiden bör vara 2 år - 4 år. Snitträntebindningen på totala portföljen är idag 2,2 år. Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser Vid utgången av 214 var de totala borgensåtagandena 71,6 Mkr (föregående år 76,1 Mkr). Minskningen beror på att Nordmalingshus AB har amorterat på sin låneskuld. Av kommunens borgensåtaganden utgör 99 % borgen för Nordmalingshus AB:s lån. Den riskbedömning som görs är att storleken på de långa lånen fördelat per invånare är medelhög. Ett stort åtagande som kommunen har är de pensioner som har intjänats och som senare ska betalas ut. Pensionsåtagande som intjänats före 1998 redovisas enligt blandmodellen, det vill säga större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och uppgår i bokslutet till 25,6 Mkr (föregående år 212,7 Mkr). Kommunfullmäktige beslutade i december att genomföra en partiell inlösen av pensioner. Framåtblick BNP-tillväxt, inflation, sysselsättning, löne- och befolkningsutveckling är faktorer som påverkar en kommuns ekonomi då de är avgörande för beräkning av skatteunderlaget. Det finns dock andra mer närliggande faktorer som påverkar kommunens ekonomi. En sådan faktor är kommunens pensionsskuld som förr eller senare ska betalas. Då kommunallagen säger att den så kallade blandmodellen ska tillämpas, det vill säga skulden ligger utanför balansräkningen, skjuts fullfinansieringen på framtiden. Den ekonomiska belasningen av pensioner under kommande år kommer successivt att öka och nå full effekt år 225. Genomförda prognoser pekar på hur befolkningsstrukturen i Nordmaling kommer att förändras. Liksom stor del av Sveriges övriga kommuner har Nordmaling en åldrande befolkning. Baserat på detta står kommunen inför ökade behov inom socialtjänstens område och minskande behov inom barn och utbildning. Dessutom pekar prognosen till skillnad från årets utfall på en fortsatt minskad befolkning. Ett effektiviseringsarbete har pågått de senaste åren med utgångspunkt i genomförda nyckeltalsanalyser. Nyckeltalsjämförelser av strukturjusterade standardkostnader pekar tydligt ut var besparingar bör sättas in för att kommunens resurser ska räcka till och utan att kommunen ska ge avkall på resultatmål och god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige kommer att erbjudas nyckeltalsutbildning under våren 215. Målstyrning Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp sina verksamhetsmål. En grundidé i ett styrkortarbete är att arbeta med ständiga förbättringar. Uppföljningen som nu pågått i två år bör utvecklas för att visa trend. Utgångspunkt för nämndernas styrkort är kommunfullmäktiges mål. Verksamhetsmålen i styrkorten är uppdelade i fyra områden. Medborgare och ekonomi avser kommunens externa relationer. De perspektiven rör hur medborgarna upplever kommunens kvalitet och hur förvaltningen av skattebetalarnas pengar fungerar. Processer/utveckling samt medarbetare avser kommunens interna relationer. De perspektiven rör förbättringspotetial i arbetssätt och hur vi på bästa sätt ger rätt förutsättningar till vår personalen att utföra sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges övergripande styrkort visar att de målområden som bör prioriteras att förbättra resultaten i berör kostnadseffektivitet, tillväxt, ledarskap samt kompetens. 5 Årsredovisning 214

7 Måluppföljning Perspektiv Mål Bedömning Yttre I de kommunjämförelser som görs ska värdena kvalitet/ förbättras jämfört med föregående år. Medborgare Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Ekonomi Processer/ Utveckling Inre kvalitet/ medborgare Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att det ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 2 % av tilldelade skattemedel. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. Nordmaling växer med 75 personer per år. Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens Förbättring från plats 278 till 267 i Svenskt Näringslivs totalranking. Mätningar genomförda inom några verksamheter. Negativ soliditet med -17 % när ansvarsförbindelsen för pensionsskulden räknas in. Resultatet uppnås under år 214. Avvikelser från strukturjusterad standardkostnad finns framförallt inom äldreomsorg (19 %) och grundskola (1 %). Försämring delbetyget för företagsklimat från plats 266 till 272 i Svenskt Näringslivs ranking. Ökning med 79 personer år 214, motsvarar 1,1 %. Verksamhetsplaner ännu ej implementerade som verktyg i alla verksamheter. Oförändrat personalindex med sjunkande tendens. Sjunkande personalindex. Sjunkande personalindex. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål fastställda i budget 214 sker i form av styrkort. Bedömning görs utifrån följande färgkodning: = målet uppfyllt = målet delvis uppfyllt = målet ej uppfyllt Årsredovisning 214 6

8 Organisation Ny organisation från och med Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd* Myndighetsnämnd Valnämnd Revision Kommunalt bolag/dotterbolag Nordmalingshus AB Kommunstyrelse Barn- och utbildningsutskott Socialt utskott Allmänt utskott *Från och med gemensam nämnd tillsammans med Umeåregionens kommuner Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Bjurholm. 7 Årsredovisning 214

9 Resultaträkning Löpande prisnivå, tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunen Kommunkoncern Not Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 214 8

10 Balansräkning Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd med mera Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Övrigt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning pensioner och liknande Övriga avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Årsredovisning 214

11 Kassaflödesanalys Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för ianspråktagna/gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkan Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av långfristig skuld Ökning långfristig fordran Ökning av övriga långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL STAT- LIG INFRASTRUKTUR Bidrag resecentrum Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Årsredovisning 214 1

12 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. Förändrade redovisningsprinciper Från och med 211 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att erhållna statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Vid tidigare hantering har investeringsbidrag reducerat anskaffningsvärdet. Förändringen innebär ökade intäkter och avskrivningar med,6 Mkr. Resultatet påverkas dock inte. Enligt RKR:s Redovisning av kommunal exploatering, en praktiskt vägledning har syftet med innehavet av de iordningsställda tomterna på Rödviksberget lett till en omklassificering från anläggningstillgång till omsättningstillgång till ett värde av 3 Mkr. Från och med år 213 ingår aktuell uppehålls- och ferielönskuld i kortfristiga skulder. Tidigare år har denna skuld till personal inte skuldförts. Från och med år 213 periodieras schablonersättning avseende flyktingverksamhet fullt ut. Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår bolag där kommunen har minst 2 procent inflytande. Detta innebär att Nordmalingshus AB ingår i kommunens sammanställda redovisning. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas i separat not. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 Mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas från och med 21 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen. Kostnader Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider Följande avskrivning tillämpas främst: Maskiner och inventarier 3, 5 och 1 år Fastigheter och anläggningar 2, 25, 33 och 5 år Mark Ingen avskrivning Aktier, andelar etc Ingen avskrivning De 74 återstående tomterna av totalt 1 som kommunfullmäktige beslutat skänka bort har skrivits ned i sin helhet under året. Resultatet påverkas negativt med 98 tkr. Enligt RKR 19 har den återföring av nedskrivning av fastighet som redovisats i dotterbolaget år 25 och därefter överförts till kommunen för avveckling redovisats över resultaträkningen. Det redovisade värdet 51 tkr understiger vad som skulle ha redovisats efter avskrivningar om ingen nedskrivning gjorts. Fastigheten har försålts till dotterbolaget för bokfört värde. Kommunen tillämpar ej komponentavskrivning men har för avsikt att inleda en omställning under de närmaste åren. Finansiella tillgångar Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun beslutade om nyemission i Nordmalingshus AB om totalt 9 tkr, där 1 tkr skulle tillföras aktiekapitalet och tkr överkursfond. Något beslut om emission har dock 11 Årsredovisning 214

13 inte tagits i bolaget och registrering av emission har inte genomförts. I bolaget har emissionen bokförts som eget kapital och i kommunen som aktier i dotterbolag. I bokslut 214 har motsvarande belopp omklassificerats och bokförts som långfristig skuld i Nordmalingshus AB och som långfristig fordran på dotterbolag i kommunen. Avsikten i dotterbolaget är att under 215 genomföra en kvittningsemission om 9 tkr där 1 tkr hänförs aktiekapitalet och tkr överkursfond. Även de ingående värdena har justerats. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. För att en aktivering ska ske, ska värdet uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och den förväntade livslängden överstiga 3 år. Pensioner Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunens pensionsåtagande i övrig redovisas på skuldsidan i balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtangden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS7. I ansvarsförbindelsen bruttoredovisas pensionsförpliktelsen i sin helhet. Den minskning av förpliktelsen som verkställts via IPR försäkring uppgår i bokslutet till 13,7 Mkr och redovisas endast i not 19. Föreläsning om sociala medier och kränkningar Informationsmöte om byggprojektet Notholmen. Utställningen Mitt Drömhem på biblioteket i Nordmaling. Finalen i årets upplaga av Uppfinnarskolan. Årsredovisning

14 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Kommunen Kommunkoncernen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Exploateringsintäkter Realisationsvinster Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Bränsle, energi och vatten Köp av huvudverksamhet Lokal och markhyror Övriga tjänster Lämnade bidrag Realisationsförluster och utrangeringar Bolagsskatt Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar byggnader och anläggningar Avskrivning maskiner och inventarier Ned- och uppskrivningar Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Effekt skatteväxling hemsjukvården Summa skatteintäkter Skatteväxling verkställd , verksamhetsövergång Årsredovisning 214

15 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Bidrag för LSS-utjämning Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Effekt skatteväxling hemsjukvården Kommunen Kommunkoncernen Summa generella statsbidrag Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 8 Jämförelsestörande poster Återbetalning FORA medel Inlösen försäkring IPR Summa jämförelsestörande poster Årsredovisning

16 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Omklassificering Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar Övriga materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivningstider, år Mark, byggnader och tekniska anläggningar Redovisat värde vid årets början Investeringar Omklassificering Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Maskiner och inventarier Redovisat värde vid årets början Investeringar Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Övriga materiella anläggningstillgångar Redovisat värde vid årets början Investeringar Avyttringar, utrangeringar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Årsredovisning 214

17 Nothänvisningar Löpande prisnivå, tkr Not 1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Nordmalings Hus Långfristig fordran dotterbolag Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening Övriga långfristiga fordringar Kommunen Kommunkoncernen Redovisat värde vid årets slut Not 11 Förråd m m Tomtmark m.m. Exploateringsfastigheter (omklassificering not 9) Varulager Redovisat värde vid årets slut Not 12 Fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 13 Kortfristiga placeringar Aktieindexobligationer Räntefond 2 2 Redovisat värde vid årets slut Not 14 Kassa bank Bank Redovisat värde vid årets slut Kommunen har en checkkredit på 1 miljoner kronor som ej var utnyttjat vid bokslutstillfället Not 15 Eget kapital Balanserat eget kapital Utdelning Återföring nedskrivna kundfordringar Uppskrivningsfond Förändring obeskattade reserver Årets resultat Redovisat värde vid årets slut Årsredovisning

18 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande Specifikation Avsatt till Pensioner PA-KL Särskild avtalspension Pensionsbehållning Förmånsbestämd/kompl pension Ålderspension Pension till efterlevande Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Avsatt till pensioner Ingående avsättning Nya förpliktelser under året, varav Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkning Sänkning av diskonteringsräntan Övrig post Årets utbetalning Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 % 96 % 17 Årsredovisning 214

19 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 17 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Varav kortfristig del Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag Återstående antal år Anslutningsavgifter Återstående antal år Leasingskuld Återstående antal år Övriga förutbetalda intäkter Summa förutbetalda intäkter Investeringsbidrag, gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Övriga förutbetalda intäkter avser balanserad vinst för avfallsverksamheten. Kommunen Kommunkoncernen Uppgifter och lån i banker och kreditinstitut Genomsnittlig ränta Genomsnittlig räntebindningstid Lån som förfaller inom -1 år 1-3 år 3-6 år 2,34 % 1,7 år 42 % 41 % 17 % 2,7 % 1,89 år 39 % 36 % 25 % 2, 24 % 2, 2 år 36 % 33 % 31 % 2,58% 1,72 år 42% 34% 24% Not 18 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och punktskatt Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Årsredovisning

20 Nothänvisningar Kommunen Kommunkoncernen Löpande prisnivå, tkr Not 19 Panter o ansvarsförbindelser Panter Fastighetsinteckningar Pensionsförpliktelse som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Övriga poster Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt Utgående ansvarsförbindelse Förpliktelsen minskad via IPR försäkring inklusive löneskatt Överskottsmedel i försäkringen Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Nordmalings Hus AB Friluftsfrämjandet Förlustgaranti bostadslån SBAB Övrigt Diverse 4 4 Summa panter och ansvarsförbindelser Kommunen har sedan 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid förpliktelser. Samtliga 28 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållandetill storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid bokslut uppgick kommunens andel av förpliktelserna tkr och andelen av de totala tillgångarna tkr. 19 Årsredovisning 214

21 Finansiella mål Finansiella mål Resultat Resultatets andel av skatteintäkter och Resultat 2, % -,1 % -1,8 % statsbidrag ska uppgå till minst 2 %. Nämndernas resultatavvikelse -1,6-6,9-13,4 Nämndernas resultatavvikelse ska vara >. (Mkr) Soliditet Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 4,5 % 38,1 % 37 % 4 %. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska Soliditet inklusive pensionsförpliktelse -17,3 % -2,2 % -18,3 % årligen förbättras och långsiktigt uppgå till minst 1 %. Nettolåneskuld Nettolåneskulden ska inte öka, det vill säga Nettolåneskuldsförändring -4,% -7, % -4,6 % kommunens investeringar ska finansieras med egna medel för att i första hand amortera på den kommunala låneskulden. Måluppfyllelse I december 213 fastställde kommunfullmäktige en reviderad ekonomistyrningspolicy. Där ingår de finansiella mål som för Nordmalings kommun innebär god ekonomisk hushållning. De finansiella målen har skärpts och numer ingår även verksamhetsmålen som följs upp i form av styrkort i policyn. Under år 214 uppfylls fyra av de fem finansiella målen och det gäller resultat, soliditet, soliditet inklusive pensionsförpliktelse och nettolåneskuldsförändring. Ett omfattande budgetarbete inför budget 214, besparingsbeslut, regelbunden uppföljning samt den nya kommunalekonomiska utjämningen har bidragit till att resultatmålet uppfylls i år. Det har pågått ett målmedvetet arbete de senaste åren att arbeta ned den ökning av nettolåneskulden som beslutades under 211. Nettolåneskuld per invånare på koncernnivå är per bokslut i nivå med 21 års nettolåneskuld. Det goda resultatet i kombination med genomför amortering av låneskulden har lett till att soliditeten stärkts och numera ligger den strax över 4 %. Soliditeten på koncernnivå är 35 %. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse har förbättrats och därmed har målet uppfyllts för år 214. Det är en stor utmaning för Nordmalings kommun att arbeta för en minskning av detta mått och därmed närma sig genomsnittet i glesbygdkommuner i Sverige och länets genomsnitt. Nämndernas resultatavvikelse är fortfarande negativ men närmar sig målet. Årsredovisning 214 2

22 Budgetjämförelse kommunen Löpande prisnivå, tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad Avskrivningar Utfall 214 Budget 214 Utfall VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extra ordinära poster Årets resultat Kommentar till budgetjämförelse Årets resultat Resultatet för 214 uppgår till 8,3 Mkr att jämföra med budgeterat resultat på 9,5 Mkr. Budgetavvikelsen på 1,2 Mkr beror framförallt på kostnader utöver budget för köp av institutionsvård samt förskole- och utbildningsplatser. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad uppgår till 41,7 Mkr vilket är 5,7 Mkr högre utfall än budget. Det motsvarar 1,4 %. Jämfört med föregående års utfall på 392,7 Mkr har nettokostnaderna ökat. Om de båda årens nettokostnader rensas från jämförelsestörande intäkter och kostnader så minskar nettokostnaderna mellan åren med drygt 5 Mkr, vilket motsvarar 1,3 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag Utfall vad gäller skatteintäkter och statsbidrag är 1,3 Mkr högre än vad som antogs i budget. Avvikelsen är störst för inkomstutjämning och reglering av fastighetsavgiften. Finansiella intäkter och kostnader Den positiva avvikelsen för finansnettot på 3,1 Mkr härrör bland annat till retroaktiv redovisning av ränteintäkt på,3 Mkr, låga räntekostnader och genomförd amortering av långfristigt lån under året på 18 Mkr. 21 Årsredovisning 214

23 Verksamhetens nettokostnad kommunen Löpande prisnivå, tkr Utfall 214 Budget 214 Avvikelse mot budget Kommunledningskontor Samhällsbyggnadskontor Barn- och utbildning Socialtjänst Finansförvaltning Buffert Verksamhetens nettokostnader Kommentarer till verksamhetens nettokostnad Sammanställningen visar att verksamhetens nettokostnader avviker mot budget med -5,7 Mkr. Socialtjänsten avviker 1,9 % och i kronor räknat -3,3 Mkr (-3,5 Mkr år 213). Barn och utbildning avviker -2,2 Mkr (-4,4 Mkr år 213) vilket motsvarar 1,4 % från tilldelade skattemedel. Samhällsbyggnadskontoret avviker,6 Mkr (1,1 år 213) vilket motsvarar 1,7 % från tilldelade skattemedel och kommunledningskontoret avviker 3,3 Mkr (-,1 Mkr år 213) vilket motsvarar 1,1 % Finansförvaltningens minus härrör till nedskrivning av bortskänkta tomter. Buffert och det prognostiserade överskottet på finansnettot matchas mot den partiella inlösen av pensioner. Det vill säga underskott för buffert har motsvarande överskott på finansnettot 3,1 Mkr. Nämndernas avvikelser analyseras närmare under respektive verksamhetsberättelse. Årsredovisning

24 Investeringsredovisning kommunen Nämnd Löpande prisnivå, tkr Utfall 214 Budget 214 samt ombudgeterade medel Avvikelse 214 Utfall 213 Budget 213 samt ombudgeterade medel Avvikelse 213 KS - Kommunledningkontor SAN, Servrar Uppdatering Microsoft-licenser Diverse IT-system Ärendehanteringssystem Diverse inventarier KS - Samhällsbyggnadskontor Gator Fatigheter Produktion av bostadsområde Räddningstjänst Socialnämnd Diverse inventarier Barn- och utbildningsnämnd Diverse IT-system Diverse inventarier Affärsverksamhet VA Totalt Årets investeringar Årets investeringar inom samhällsbyggnad och affärsverksamheten har hanterats i ett 2-tal objekt, bland annat etapp II av ventilationsombyggnad Tallbacken och upprustning av Storgatan i Nordmaling. Större delen av skolornas datorbestånd har varit mycket gamla och fick inte användas i kommunen nätverk efter april 214. Förvaltningen har använt större delen av investeringsbudgeten för att förnya datorbeståndet. Kommunledningen har under året rustat upp en ålderdomlig och ur säkerhetssynpunkt sårbar IT utrustning. 23 Årsredovisning 214

25 Fem år i sammandrag Koncern Resultat tkr Resultat per invånare kr Investeringar tkr Eget kapital tkr Anläggningstillgångar tkr Anläggningstillgångar per invånare kr Låneskuld tkr Låneskuld per invånare kr Soliditet % Kassalikviditet % , 9, ,1 89, , , Kommunen Antal invånare Skattesats % - varav kommunalskatt % 35,5 23,25 35,5 23,25 34,9 23,5 34,9 23,5 34,85 23,5 Resultat tkr Resultat per invånare kr Investeringar Nettokostnader-andel av skatteintäkter i % Resultat före extraordinära poster i % av skatteintäkterna Eget kapital Eget kapital, inklusive pensionsskuld före 1998, tkr Anläggningstillgångar tkr Anläggningstillgångar per invånare kr 97,4 2, ,2 -, ,8-1, ,5 -, ,7 1, Låneskuld tkr Låneskuld per invånare kr Soliditet % Kassalikviditet % ,5 9, ,1 85, , , ,4 Årsredovisning

26 Personalberättelse Arbetad tid och frånvaro Årsarbetare Soc BU KS-KL 3 3 KS-SBU TOTAL Tabell 1. Arbetad tid omräknat till antal heltider. Avtal AB och BEA. Alla anställningsformer. Antal årsarbetare har minskat med 46 sedan 213. Som huvudorsak kan nämnas övergången av personlig assistans till privat utförare samt nedläggningen av byskolorna. En mindre förändring i beräkningssättet för årsarbetare har skett som i viss omfattning kan påverka jämförbarheten mellan åren. Anställda per anställnings- och avlöningsform och kön Män Kvinnor Totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timavlönade TOTAL Tabell 2. Antal anställda per anställnings-/avlöningsform. Avtal AB och BEA. Alla anställningsformer. Avser december 214. Åldersfördelning Medelåldern bland tillsvidareanställda var , 5 år för män och 49 år för kvinnor. 49,8 % av de tillsvidareanställda var över 5 år. Sysselsättningsgrad Medelsysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda var 94,3 % för män och 85,6 % för kvinnor, per Arbetad tid utöver ordinarie arbetstid Timmar Kostnad (kr) Timmar Kostnad (kr) SOC BU KS-KL KS-SHBK TOTAL Tabell 3. Fyllnadstid, enkel och kvalificerad övertid som inarbetats under respektive helår. Samtliga anställda. Arbetad tid utöver ordinarie arbetstid har minskat från föregående år, främst inom socialtjänsten till följd av att personlig assistans övergått till privat entreprenör. En ökning kan dock noteras inom barn och utbildning samt inom kommunledningskontoret. Okompenserad mer- och övertid Timmar Skuld (kr) Timmar Skuld (kr) Tabell 4. Okompenserad mer- och övertid per 31 december. Den totala skulden för okompenserad mer- och övertid har ökat från föregående år, både avseende skuldens storlek och vad gäller antal okompenserade timmar. Ej uttagen semester Dagar Skuld (kr) Dagar Skuld (kr) Tabell 5. Sparade och ej uttagna semesterdagar per 31 december. Den totala semesterlöneskulden har ökat från föregående år, både avseende skuldens storlek och vad gäller antal outtagna semesterdagar. Sjukfrånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning skall sjukfrånvaro efter den 1 juli 23 redovisas på detta sätt och i kommunens årsredovisning. Sammanställningen omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar oavsett anställningsform. Även timavlönade, så kallade springvikarier ingår i beräkningen. Med tillgänglig arbetstid avses den arbetade tiden samt tid med tjänstledigheter med bibehållen lön enligt avtal eller annan av arbetsgivaren avlönad ledighet. Övriga tjänstledigheter som studieledigheter, vård av barn, pröva annat arbete, starta företag och så vidare ingår ej. Sjukfrånvaro fördelat på kön Kvinnor 6,8 5,8 Män 4,5 4,3 Kommunen 6,5 5,5 Tabell 6. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, fördelat per kön. Avtal AB, BEA. 25 Årsredovisning 214

27 Sjukfrånvaron har ökat markant jämfört med föregående år, särskilt inom gruppen kvinnor. Sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp Tabell 7. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, fördelat per < 29 år 4,1 3, år 5,5 4,8 5 år > 8, 6,8 Kommunen 6,5 5,5 åldersgrupp. Avtal AB, BEA. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersgrupper jämfört med föregående år, men allra mest bland äldre arbetstagare. Långtidssjukfrånvaro ,5 % 45,2 % Tabell 8. Sjukfrånvaro 6 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro. Avtal AB, BEA. Långidssjukfrånvaron har ökat som andel av total sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Kompetensförsörjning Beräknade pensionsavgångar Kommunadministration Infrastruktur, skydd m.m. Kultur och fritid 1 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser 2 1 Affärsverksamhet 1 1 Kommunen Tabell 9. Antal pensionsavgångar per program och år. Beräknat på avgång vid 65 år. Beräkningen visar att en ökning vad gäller pensionsavgångar kan förväntas omkring år 218, med särskild inverkan på vård och omsorg. 214 avgick 18 anställda med anledning av uttag av tjänstepension. Observera att pensionsavgångar i förtid och rätten att kvarstå i anställning till och med 67 år inte kan prognostiseras. Pensionsavgångar fördelat på befattning Tabell 1. Antal pensionsavgångar per befattning Befattningar med minst tre pensionsavgångar. Beräknat på avgång Befattning Antal Undersköterska 21 Vårdbiträde 13 Lärare 8 Förskollärare 6 Städare 6 Boendehandledare 5 Köksbiträde 5 Barnskötare 4 Dagbarnvårdare 4 Lärare Specialpedagogik 3 Sjuksköterska 3 Vaktmästare 3 vid 65 år. Tabellen indikerar stora kommande rekryteringsbehov. Enligt tabellen finns de största kommande rekryteringsbehoven bland undersköterskor, förskollärare och lärare. Inte minst eftersom befattningarna vårdbiträde i möjligaste mån kommer att ersättas av undersköterskor och barnskötare av förskollärare för att öka kvaliteten på verksamheten. Uppgiften ska dock användas med försiktighet när det gäller att beräkna framtida rekryteringsbehov. Vid sådan beräkning bör hänsyn tas till kommunens demografi samt övrig personalrörlighet. Rekrytering Under 214 har Nordmalings kommun publicerat 93 platsannonser. Vissa annonser representerar flera vakanser. Exempelvis samordnades all vikarieanskaffning av omvårdnadspersonal inför sommaren 214 genom en gemensam annons. Externa platsannonser har publicerats på kommunens hemsida, Arbetsförmedlingens hemsida och vid behov i dagspress och vissa andra digitala annonsplatser. I allmänhet har kommunens lediga jobb även marknadsförts via social media genom kommunens sidor/konton på Facebook och Twitter. Årsredovisning

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2013

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2013 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 213 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 2 Kommunchefen har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Året i bilder...7 Organisation... 8 Resultaträkning...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2015

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2015 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2015 Struktur Innehåll Förvaltningsberättelse Här presenteras hur kommunen styr mot god ekonomisk hushållning. Avsnittet inleds med att kommunstyrelsens ordförande och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer