Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8: Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström (M) Mathias Bohman (S) Lars Valtersson (MP), Sabina Brogård (C) tjg ers. Ibrahim Abdallah (S) tjg ers, 31 Ersättare: Jan Olof Halldén (M) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Emma Rauf-Otworowski, sekreterare Dag Calminder, förhandlingsstrateg Caroline Ankarström, preventionssamordnare, 31 Anders Karlsson, fältare, 31 Maria Lindeberg, omvärldsbevakare, Sara Svanfeldt, enhetschef HR och löner, Torgny Hagelin, direktör med ansvar för Stöd & Process Mathias Bohman (S) Kommunhuset tisdagen den 23 september. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Resultaten från drogvaneundersökningen Stockholmsenkäten 2014 (KS/2014:288) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Under våren 2014 genomförde elever i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet Stockholmsenkäten. Stockholmsenkäten är en drogvaneundersökning som genomförs vartannat år och för Upplands Väsby är det femte gången som vi deltar. Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga drogvanor, skolk, kriminalitet, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Att förse kommuner, stadsdelar och deltagande skolor med lokala data om normbrytande beteenden är också en viktig del samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Undersökningen mäter självrapporterade beteenden och besvaras i form av en pappersenkät. Förutom Upplands Väsby deltar även femton andra kommuner i Stockholms län. Åtta grundskolor och tre gymnasium i kommunen deltog 2014 och svarsfrekvensen var 85 procent. Observera att alla siffror för Upplands Väsby som redovisas gäller elever som bor i Upplands Väsby. Resultat När det gäller tobak så ligger användandet relativt konstant mellan 2012 och 2014 för flickor och pojkar i skolår 2 på gymnasiet. Flickorna ligger strax under 30 procent och pojkarna kring 25 procent. I skolår 9 har pojkarna som röker dagligen eller ibland minskat från 16 procent till 10 procent medan användandet ökat bland flickor från 20 till 24 procent. Upplands Väsby har en större andel flickor i skolår 9 som röker i jämförelse med övriga kommuner. Totalt sett tar allt fler ungdomar avstånd från alkohol både i skolår 9 och gymnasiets skolår 2. Skillnader mellan könen finns och i skolår 9 tar majoriteten (59%) av pojkarna helt avstånd från alkohol vilket kan jämföras med 40 procent av flickorna där siffran sjunkit något sedan Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i skolår nio och skolår 2 på gymnasiet har sedan 2008 halverats. Dock kan man se en ökning av alkoholkonsumtionen bland flickor i skolår 9 från år 2012 till Andelen som får dricka alkohol för sina föräldrar minskar och

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott andelen som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar minskar med undantag för just flickor i skolår 9. Användandet av narkotika ligger totalt sett på ungefär samma nivå som 2012 med förändringar på några enstaka procent. Men fördelningen mellan könen har skiftat rejält. Andelen pojkar som någon gång använt narkotika har minskat rejält både i skolår 9 och gymnasiets skolår 2 medan andelen tjejer som någon gång använt narkotika i skolår 9 och gymnasiets skolår 2 ökat rejält. Tjejerna ligger 2014 på sina högsta nivåer sedan är det lika många tjejer som killar både i skolår 9 och gymnasiets skolår 2 som uppger att de någon gång använt narkotika. I Jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län så har Upplands Väsby en större andel tjejer men en lägre andel pojkar som uppger att de någon gång använt narkotika. Vanligaste narkotikan bland ungdomar är cannabis följt av spice. Oroväckande är att bland de som uppger att de någon gång använt narkotika i skolår 9 så ökar andelen som uppger att de använt det 50 gånger eller mer. Upplands Väsby har en större andel elever i skolår 2 på gymnasiet som uppger att de trivs bra i skolan i jämförelse med övriga kommuner. Kommunen har en större andel flickor som uppger att de har mobbatas eller trakasserats och en större andel ungdomar som skolkat 2-3 heldagar eller mer i jämförelse med övriga kommuner. När det gäller indexet En god psykisk hälsa så ligger det på ungefär samma nivå som tidigare för pojkarna medan det sjunker något för flickorna i skolår 9 och gymnasiets skolår 2. Sammantaget så ses en oroande utveckling bland tjejer i skolår 9 i Upplands Väsby, då de är den grupp som i flest sammanhang (alkoholkonsumtion, droger, livssituation och annan utsatthet) uppvisar en negativ utveckling. Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Omvärldsanalys - september (KS/2013:102) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Maria Lindeberg, processledare för kommunens systematiska omvärldsanalys, informerar om aktuella händelser i omvärlden. Ny EU-förordning EU-parlamentet har med stor majoritet röstat för LIBE-utskottets förslag till ny dataskyddsförordning, men än är det en lång väg kvar till en ny lagstiftning. Om rådet röstar igenom förslaget sent 2014 eller i början av 2015 så skulle det innebära att vi har en ny lag att följa framåt Den nya förordningen ger möjlighet till ekonomiska sanktionsavgifter. Beroende på typ av oriktighet i hanteringen av personuppgifter kan, enligt nuvarande förslag, sanktionsavgifter från till euro utdömas. Google Spain-målet Bakgrunden till domen var att en man hade begärt att Google skulle ta bort länkar i sitt sökindex. Den spanska dataskyddsmyndigheten förelade Google att ta bort länkarna. Beslutet överklagades av Google i spansk domstol som begärde att EUdomstolen skulle tolka det europeiska dataskyddsdirektivet och bland annat avgöra om Google kan anses vara etablerat i Spanien och vilket ansvar Google har för uppgifterna i sitt sökindex. I korthet innebär domen att Google anses etablerat i de länder inom EU där de har dotterbolag som sköter marknadsföring i Google söktjänst och att Google ska följa nationell dataskyddslagstiftning för den hantering av personuppgifter som förekommer i Google Sök. Kan sekretessen upprätthållas i molnet? En myndighet får inte lämna ut allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). En konsult som i sitt uppdrag för myndigheten förvarar sådana allmänna handlingar omfattas emellertid inte som utgångspunkt av OSL och kan därför lämna ut handlingarna utan att drabbas av sanktioner. Av detta skäl är det viktigt att konsulten tecknar ett avtal med myndigheten, enligt vilket konsulten åtar sig att upprätthålla sekretess i samma utsträckning som myndigheten är skyldig enligt OSL. Om ett sådant avtal inte tecknas kan det med fog ifrågasättas om myndigheten får anses ha röjt sekretessbelagda uppgifter i strid med OSL redan genom att lämna ut handlingarna till konsulten.

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bloggar för att nå småföretagarna Via sina blogginlägg informerar Marcus Bäckström leverantörerna om vilka upphandlingar som är på gång inom Simrishamns kommun. Han bloggar för att skapa dialog och säger att han på detta sätt dessutom ger sig själv en möjlighet till reflektion. Fakturor på nätet Vem som helst kan nu enkelt och via webben ta del av länsstyrelsens inkomna fakturor. Som första statliga myndighet publicerar Länsstyrelsen i Örebro inkomna fakturor på webben. Såväl allmänhet som företagare kan informera sig genom att hämta information i vidarebearbetningsbart standardformat. Statligt e-arkiv inom två år Statens servicecenter har fått regeringens uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla ett myndighetsgemensamt e-arkiv. En gemensam tjänst har potential att sänka kostnaden med upp till 80 procent. Syftet med den nya tjänsten är att förenkla och göra det billigare för myndigheter att skaffa ett e-arkiv. Ökad öppenhet och tillgång till information om den statliga förvaltningen är andra mervärden. Kommunarkivarie Karin Pettersson arbetar med att införa e-arkiv i Upplands Väsby kommun. En del i det är att se över informationssäkerheten vad det gäller handlingar i kommunen. Ett arbete som Ronja Krische projektleder. Högsta förvaltningsdomstolen prövar om digital kalender är allmän handling HFD ska pröva om kalendrar i en myndighets datasystem kan anses vara upprättade och därför är allmänna handlingar. Domstolen har begärt att Datainspektionen, Statskontoret och Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet ska yttra sig i målet. Bakgrunden till målet är att tidningen Lundagård begärde ut kopior av kalendrar i Office Outlook för ett antal personer i Lunds universitets ledning. Universitetet vägrade lämna ut kopiorna och tidningen gick vidare till kammarrätten där det blev avslag. Tidningen överklagade sedan till högsta instans. Fler mobilförbud på arbetsplatser En anställd på en förskola kunde inte låta bli mobiltelefonen trots att arbetsuppgiften var att ha fokus på barnen. På ett äldreboende kände man sig tvingad att införa regler om att inte använda mobilen samtidigt som man umgicks med de äldre. Sms:ande i samband med matning var inte längre tillåtet. Frestelserna i mobilen har helt enkelt blivit fler och därmed räcker det sunda förnuftet inte längre till när vissa tar ställning till vad som är okej att göra samtidigt som man utför sina arbetsuppgifter. Arbetsmiljökunskap samlas på webben Nu har det lanserats ett webbaserat uppslagsverk om arbetsmiljö. Det är byggt med Wikipedia som förebild och tanken är att arbetsmiljöexperter i Europa lättare ska kunna dela kunskap med varandra. Det är Europeiska arbetsmiljöbyrån som

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott ligger bakom det nya webbaserade uppslagsverket. Det ska fungera som Wikipedia på så sätt att arbetsmiljöexperter ska kunna dela kunskap med varandra och komplettera med nya forskningsresultat och statistik etc. Tanken är att stötta arbetsgivare, fackförbund och myndigheter som jobbar med arbetsmiljöfrågor. Övervaka sin egen hälsa Telia tar klivet in i vård- och hälsosektorn. Snart ska svenskarna via särskilda abonnemang kunna övervaka sin egen hälsa från hemmet och skicka vidare sina data till vården. Mät din puls, stick dig i fingret och passa på att kolla blodtrycket hemma i soffan. Skicka vidare resultaten till doktorn via din internetuppkoppling och en särskild box från Telia. Det hoppas Telia att svenskarna ska vilja göra, och betala för, från och med någon gång nästa år då abonnemanget lanseras på marknaden. Informationen noteras till protokollet.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott På gång inom HR-området (KS/2014:338) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen till protokollet. Inom HR och Löneenheten sker arbete med att både kvalitetssäkra befintliga processer, i syfte att leva upp till målen i personalstrategin, samt utveckling inom HR & Löneområdet. Följande aktiviteter pågår för tillfället: Frukost-och lunchmöten för chefer APT- material om psykosocial arbetsmiljö Genomlysning av arbetsgivarmärket Digitalisering av personalakter Ny pensionspolicy, både för förtroendevalda och för anställda Upphandling av ny företagshälsovård Utveckling av Insidan ur ett medarbetarperspektiv Lansering av LAS-portal Implementering av KIA arbetsmiljösystem Lönekartläggning/arbetsvärdering Mentorprogram Ytterligare presentation av ovanstående insatser gavs vid sammanträdet. Informationen noteras till protokollet.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information om arbetsmarknadspolitiskt program (KS/2013:363) Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen i protokollet Upplands Väsby kommun är en av 5 kommuner som deltar i ansökan till Europeiska socialfonden, i syfte att arbeta med ungdomar mellan år som varken arbetar eller studerar. Själva ansökan skrivs av Järfälla kommun och deltagande kommuner förutom Järfälla är Sollentuna, Ekerö, Sundbyberg och Upplands Väsby. Om ansökan beviljas från socialfonden, kommer resurserna att läggas till det nystartade samfinansieringsprojektet mellan Vägval Vuxen och Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby, med namnet Vägval Ungdom. Det skulle innebära att mer resurser, nätverk och möjligheter läggs till ovanstående grupp, utan att bygga ytterligare organisation och struktur. Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen i protokollet

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Barnchecklista (KS/2013:413) Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 1. Kommunstyrelsen antar förslag till barnchecklista. På uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på barnchecklista. Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 1. Kommunstyrelsen antar förslag till barnchecklista. Beslutsunderlag Bilaga, förslag till Barnchecklista. Beslutet skickas till: Kontorschefer.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd & Process delårsrapport 2, september 2014 (KS/2014:25) Allmänna utskottet godkänner Stöd & process delårsrapport 2 för Stöd & process andra delårsrapport sammanfattas enklast med att det stora arbete som gjordes i verksamhetsplanen 2014 fortsätter och förstärks i delår 2. Kontinuerlig uppföljning av kontorets resultat sker på alla resultatenheter och följer verksamhetsplan. Många av kontorets nyckeltal redovisas för första gången under Några av dem kan redovisas per tertial men flera av våra nyckeltal är redovisade per helår. Flera av våra nyckeltal följer externa undersökningar så som KKiK. Att veta vad våra kunder behöver och vad de tycker om vårt arbete är viktiga styrverktyg för oss. Därför har mycket tid lagts under delår två till att föra dialog med kund om överenskommelser och interna styrverktyg. En pilot genomförs tillsammans med kontoret för samhällsbyggnad för att vara vägledande gällande överenskommelser med övriga kontor inom koncernen. Det ekonomiska resultatet per augusti är positivt och uppgår till 1,6 mkr. Överskottet avser främst vakanser och föräldraledigheter. Projektmedel förbrukas inte linjärt under året och kostnadsökningar avseende årliga licens- och underhållsavtal för it-driften uppstår under hösten. Ersättningen från våra kunder löper linjärt över året vilket medför att ett överskott på intäktssidan. Resultatet för 2014 prognostiseras till plus 0,5 mkr vilket är 0,5 % av kontorets omsättning. Stöd & process arbetar strategiskt med att kompetensutveckla sin personal för att kunna leverera ett proaktivt och konsultativt stöd till kunderna. Gemensam kompetensutveckling sker inom områden som rör kundrelationer och kundkommunikation samt dialoger som möjliggör intäkts- och kostnadsmedvetenhet vid varje arbetsplats. Under tertial två har Stöd & process tillsammans med alla medarbetare jobbat med programmet tala samma språk. Aktiviteten har varit i form av små workshops runt begreppen professionalitet, kundfokus och tydlighet. Som ett avslut samlades alla enheter i en gemensam workshop. Temat var mycket

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott uppskattat och nästa steg planeras för att genomföras under höst/ vinter. Med enhetlig process och arbetssätt vill vi möjliggöra bättre kvalitet gentemot kund. Allmänna utskottet godkänner Stöd & process delårsrapport 2 för Beslutsunderlag Stöd & process delårsrapport KS/2014:25

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer