Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan 8.30 10.10"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdag den 16 oktober 2012, klockan Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Per-Erik Kanström (M) Eila Bromme (FP) tjg. ers. Leif Berglund (S), Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) tjg. ers. för Leif Berglund 38 Ersättare: Ibrahim Abdallah (S) Ulla Blücher (V) Övriga deltagande Utses att justera Christine Hanefalk (M), adjungerad Maria Stellinger Ernblad, SP Ulrica Berglöf, VV, Helene Hagberg, VV, Siv Helzén, KLK, Torgny Hagelin, KLK Lars Björkvall, SP, Björn Eklundh, KLK Linda Nordberg, SP Lars Valtersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, torsdag den 18 oktober 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process, plan 6, kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Drogvaneundersökning Stockholmsenkäten 2012 (KS/2012:207) Ärendebeskrivning Under våren 2012 genomfördes Stockholmsenkäten i 18 av 26 kommuner i Stockholm. Stockholmsenkäten är en drogvaneundersökning som genomförs vartannat år i Stockholm, med fokus på frågor rörande bland annat alkohol- och narkotikakonsumtion, trivsel i skolan, trygghet i bostadsområdet, familj och vänner. Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga drogvanor, skolk, kriminalitet, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Att förse kommuner, stadsdelar och deltagande skolor med lokala data om normbrytande data är också en viktig uppgift med denna undersökning. I år var det fjärde gången som Upplands Väsby deltog med sex skolor, fem grundskolor och en gymnasieskola. Enkäten besvarades av elever i årskurs 9 samt åk 2 på gymnasiet. Undersökningen är en totalundersökning i de berörda skolåren och har genomförts som en pappersenkät. 321 av Upplands Väsbys elever i skolår 9 och 247 elever i åk 2 på gymnasiet besvarade enkäten. Observera att alla siffror för Upplands Väsby som redovisas gäller elever som bor i Upplands Väsby samt att siffrorna vid jämförelser mellan åren vad gäller gymnasieskola är delvis missvisande, då det i år endast är en gymnasieskola och föregående år har det varit flera. Tobak, alkohol och droger Rökningen tenderar att variera från år till år men vid en jämförelse mellan siffrorna för tjejer i årskurs 9 från år 2008 och 2012 så har en markant minskning skett, från 26 procent till 20 procent. Dock har det skett en ökning bland både pojkar och flickor sedan Pojkarna i årskurs 9 ligger lägre än tjejerna i samma årskurs som en trend 2008, 2010 och Upplands Väsby ligger över snittet för resterande Stockholm vad gäller elever som röker och/eller snusar dagligen eller ibland i årskurs 9. Vad gäller eleverna i årskurs 2 på gymnasiet så visar det en stor skillnad hos flickorna, 2010 var det 46 procent av flickorna som rökte dagligen eller ibland och procent. Pojkarna skiljer sig inte från föregående enkätomgång. Alkoholdebuten bland de yngre i Väsby sker oftast när individen är år men en positiv trend är att det är alltfler som väljer att avstå från att dricka alkohol.

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Detta gäller både i Upplands Väsby likväl som hela Stockholm, oavsett årskurs. Denna trend följs även vad gäller ungdomar som varit berusad under de senaste fyra veckorna, vilket är ett mått för att mäta missbruk bland unga. Både för pojkar och flickor, årskurs 9 likväl som år 2 på gymnasiet, så är det vanligast att få tag på alkohol via kamrater och kamraters syskon. Vad gäller narkotika så ligger Upplands Väsby, tillsammans med Vaxholm, högst i länet bland pojkar i årskurs 9 som någon gång provat narkotika med 14 procent jämfört med det totala Stockholmssnittet på 10 procent. Flickorna däremot ligger under snittet, som är 7 procent för flickor, med sina 4 procent. Även i årskurs 2 på gymnasiet så ligger pojkarna högre än flickorna med 30 procent jämfört med 13 procent av flickorna. Ser man tillbaka på 2008 och jämför med 2012 så är det något som har skett för ökningen är markant, främst bland pojkar var det 8 procent av pojkarna i niondeklass som någon gång provat och 22 procent av pojkarna i år 2. Cannabis är för många den självklara drogen att debutera med men även andra droger så som amfetamin och morfin brukas. Bland tjejer sker en markant ökning av nyttjandet av sömn-/lugnande medel från nionde klass till år 2. Utsatthet för brott och trygghet I Upplands Väsby är det fler pojkar än flickor som känner sig trygga ensam sent en kväll i sitt område än vad det totala Stockholmsresultatet indikerar. Detta förändras på gymnasiet då det är färre tjejer och killar som känner sig trygga jämfört med det totala Stockholmsresultatet. Jämfört med 2010 så har siffrorna för huruvida man känner sig trygg i sitt område ökat för både niondeklassare så som för gymnasieelever, oberoende kön. Bland elever som blivit rånade de senaste månaderna så ligger vi under det totala Stockholmssnittet för våra niondeklassare men detta förändras när eleverna kommer till gymnasiet och då främst bland pojkarna. Psykisk hälsa I årskurs 9 är det 42 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna som tycker det är riktigt härligt att leva. Jämförs dessa siffror med gymnasiets så är det där fler flickor som uppskattar livet med 33 procent, medan pojkarnas uppfattning förändras till 40 procent. I en indexjämförelse där frågor kring hur ofta eleven har haft huvudvärk under läsåret, hur ofta har man upplevt magen som nervös och orolig samt hur många gånger det har varit svårt att somna så visar jämförelserna mellan åren att det har skett en ökning för respektive år hos gymnasieeleverna och relativt konstant bland årskurs 9.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanfattande slutsatser och förslag Vi ser olika trender vad gäller tobak, alkohol och narkotika, både vad gäller statistikens siffror men också vad verkligheten påvisar. För att möta de olika trenderna bör vi i Upplands Väsby lyfta något/några områden, förslagsvis tobak och cannabis, för att arbeta fokuserat, gemensamt och konsekvent för att vid nästa Stockholmsenkät kunna se resultat av vårat arbete. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner rapporten med de förslag till åtgärder som anges ovan. 2. Återrapportering till kommunstyrelsens allmänna utskott ska se i maj Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner rapporten med de förslag till åtgärder som anges ovan. 2. Allmänna utskottet överlämnar informationen till samtliga grundskolor i Upplands Väsby och önskar en återkoppling i mars Allmänna utskottet överlämnar rapporten till utbildningsnämnden och kundvalskontoret för att bygga in som en del i utförarträffarna. 4. Återrapportering till kommunstyrelsens allmänna utskott ska se i maj Beslutet skickas till: Utbildningsnämnden Kundvalskontoret Preventionssamordnaren

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Verksamhetsplan med budget (KS/2012:351) Ärendebeskrivning Stöd & Process har tagit fram en verksamhetsplan med budget för Enligt Stöd & Process ägardirektiv ska affärsmässighet råda för ersättningsmodellerna. Prissättningen ska bygga på självkostnadskalkyl i och priset ska säkrandet för långsiktig kompetensutveckling ingå. Ett hinder för en ekonomi i balans är att det sker stora förändringar i den löne- och prisbild som finns vid överenskommelsernas ingående. En ytterligare risk är de eftersläpningar som sker vid en minskad volym i beställningarna som är så stor att Stöd & Process behöver minska sin personalstyrka. Under våren 2013 kommer Stöd & Process att gå igenom samtliga uppdrag för att säkerställa rätt prisnivå och ytterligare kvalitetssäkra kunddebiteringen. Till grund för arbetet ligger en omfattande tidsredovisning som genomfört under En viktig verksamhetsfråga under år 2013 är att implementera de verksamheter som kvarstår i Väsby Direkt. Stöd & Process förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner Stöd & Process förslag till verksamhetsplan 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Allmänna utskottets beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner Stöd & Process förslag till verksamhetsplan 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Muntlig rapport internkontroll Stöd & Process (KS/2012:323) Ärendebeskrivning Chefen för Stöd och Process rapporterar om kontorets åtgärder med anledning av resultatet av internkontrollen i delårsrapport 2. Bakgrund Stöd & Process internkontroll i delårsrapporten visade på följande brister: 52 procent av fakturorna som avsåg representation saknade syfte eller deltagarförteckning (en faktura hade därutöver felaktigt momsavdrag). 4 av 27 fakturor som avsåg representation var felaktigt attesterade av budgetansvarig istället för närmaste chef. Kvitton saknades och syfte var ej angivet i fem av 15 fakturor som avsåg kortköp Vidtagna och planerade åtgärder Vid Stöd & Process ledningsgrupp på eftermiddagen den 19 september redogjorde kontorschefen för resultatet av internkontrollen och chefen för ekonomienheten redogjorde för regelverket för representation och kortköp. Kontorschefen uppmanade alla att kontakta ekonomienheten vid osäkerhet om hur fakturor ska hanteras. Ledningsgruppen fattade beslut om en gemensam ekonomiutbildning för cheferna inom Stöd & Process. Utbildningen ska innehålla övergripande begrepp och system inom ekonomihantering och utgå från kommunens ekonomihandbok. Utbildningen förläggs till en förlängd ledningsgrupp den 24 oktober Stöd & Process förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner redogörelsen.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Allmänna utskottets beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner redogörelsen.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Folkhälsoprogram (KS/2011:81) Upplands Väsby kommun har sedan 2006 haft ett folkhälsoprogram. Det gällande programmet ska nu revideras. En workshop med syfte att ta fram målområden för det nya folkhälsoprogrammet har ägt rum i september Utifrån workshopen har sex stycken mål har valts ut utifrån de nationella målområdena: Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Trygga och goda uppväxtvillkor Ökad fysisk aktivitet Goda matvanor och säkra livsmedel Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande På sammanträdet i mars 2012 har kommunstyrelsens allmänna utskott beslutat att förslaget till det nya folkhälsoprogrammet skulle sändas ut på remiss till flera olika remissinstanser. Det är viktigt att många remissinstanser får möjlighet att yttra sig, för att programmet får stor genomslagskraft. I augusti 2012 beslöts att förlänga tiden för remissyttrandena då ingen representant från de privata aktörerna eller föreningslivet hade lämnat något yttrande. I september hade remissyttranden inkommit från social- och äldrenämnden, produktionsstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, teknik och fastighetsutskottet, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. Samtliga av de remissinstanser som yttrat sig, välkomnar ett reviderat folkhälsoprogram. Synpunkter som inkommit är bland annat: Det bör vara tydligare koppling mellan målområdena till respektive nämnds verksamhetsplanering Folkhälsoarbetet kräver gemensamt ansvarstagande i alla kommunens verksamheter. För att kunna omsätta programmet i praktiken och i konkreta åtgärder måste nämnder och utskotts uppdrag tydliggöras samt förtydliga övergripande mål, handlingsplaner och nyckeltal/mätmetoder utformas.

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Flera remissinstanser anser att det behövs en större tydlighet beträffande kommunens folkhälsoorganisation. Kommunala pensionärsrådet önskar att äldreperspektivet skall genomsyra respektive målområde. En särskild samordnare inrättas för de äldres frågor. Folkhälsoprogrammet är nu reviderat med hänsyn till de inkomna yttrandena. Beslut i ärendet ska fattas av kommunstyrelsens allmänna utskott och slutligen i kommunfullmäktige. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår att kommunfullmäktige antar folkhälsoprogrammet för Upplands Väsby kommun Programmet gäller från och med 1 januari Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att efter redaktionell ändring anta folkhälsoprogrammet för Upplands Väsby kommun Programmet gäller från och med 1 januari Revidering av folkhälsoprogrammet sker vid årsskiftet 2013/2014 i anpassning efter arbetet med projektet Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Arkivering av personalakter (KS/2012:359) Ärendebeskrivning I april 2011 initierades ett förbättringsprojekt gällande personalakterna i kommunen. Projektet har innehållet flera olika delar bland annat rumsmässig placering av arkivet, systematisk sortering av handlingar, att säkerställa personalakternas innehåll, dokumentplan och rutiner för anställningsbeslut och handlingar. Projektet har medfört att rutiner tagits fram som bidrar till en kvalitetssäkring av personalakterna och att ett nytt arbete startar med uppdrag att tillskapa ett e arkiv. En redovisning av rapporten lämnas vid mötet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Allmänna utskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Pågående upphandlingar (KS/2012:360) Ärendebeskrivning För närvarande är två upphandlingar aktuella inom personalområdet, upphandling av företagshälsovård och upphandling av friskvårdscheck. För företagshälsovårdupphandlingen har förfrågningsunderlag tagits fram och upphandlingen är annonserad. Sista anbudsdag är den 15 november. Förfrågningsunderlaget togs upp med de fackliga organisationerna den 20 september. Enligt den preliminär tidplanen för upphandlingen ska ett nytt avtal gälla fr.o.m. den 1 januari En upphandling av leverantör av friskvårdcheckar är påbörjad och arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag pågår. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Allmänna utskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Lyckta dörrar Ärendebeskrivning Allmänna utskottet stänger dörrarna för behandling av sekretessärende.

13 Kommunstyrelsens allmänna utskott Upphandling av städtjänster (KS/2012:148) Ärendebeskrivning Nuvarande avtal avseende måltider och städning som upphandlats gemensamt löper ut den 31 januari Inför ny avtalsperiod har upphandling av måltider respektive städtjänster genomförts som separata upphandlingar. Måltidsupphandlingen administreras av Väsby Välfärd. Städtjänster administreras av kommunledningskontoret eftersom den omfattar alla verksamheter i kommunen. Upphandlingen av städtjänster har skett genom ett öppet förfarande enligt Lag om offentlig Upphandling ( LOU ) med en andra konkurrensutsättning. Fokus vid val av leverantörer har varit kvalitet, erfarenhet, miljö och referenser. En närmare beskrivning av upphandlingen, inkomna anbud, kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud framgår av bilaga. Utvärderingsrapport daterad den När verksamheten ska välja vilken ramavtalsleverantör man ska beställa från kommer en andra konkurrensutsättning att tillämpas. Antagna leverantörer inom ramavtalet får lämna anbud baserat på städfrekvens, städinstruktion och volym. Det är varje beställande enhet som tar fram det underlag som leverantörerna ska lämna anbud på. Med detta förfarande får enheterna/kontoren en större möjlighet att själva påverka kostnader och kvalitet för städningen i de egna lokalerna.. Ramavtal avses att tecknas perioden 1 februari 2013 till den sista januari 2016 med möjlighet till ett års förlängning, dock längst t.o.m. den 31 januari Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen allmänna utskott antar nedanstående anbudsgivare som leverantörer i denna upphandling Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 7 Rengörare Näslund Kajsa Städservice PMI Clean Sodexho Renextra

14 Kommunstyrelsens allmänna utskott Nr 9 Nr 10 Lassila & Tikanoja Samhall Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut Kommunstyrelsen allmänna utskott antar nedanstående anbudsgivare som leverantörer i denna upphandling Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 7 Nr 9 Nr 10 Rengörare Näslund Kajsa Städservice PMI Clean Sodexho Renextra Lassila & Tikanoja Samhall Denna paragraf justerades omedelbart. Kristina Klempt (FP) Ordförande Lars Valtersson (MP) Utsedd att justera Beslutet skickas till: Samtliga anbudsgivare

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-20 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP)

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn Kommunstyrelsen 2010-03-08 1 Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M)

Läs mer

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2013-01-14 Socialnämnden Tid 2013-01-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2012. - för ökad kunskap om hälsa och välfärd

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2012. - för ökad kunskap om hälsa och välfärd VÄLFÄRDSBOKSLUT - för ökad kunskap om hälsa och välfärd 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Förord 5-8 Sammanfattning 9-11 Bakgrund 12-33 Stadsdelsnämnden Norr 34-51 Stadsdelsnämnden Väster 52-77 Stadsdelsnämnden

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer