Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj."

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. ersättare Ersättare: Övriga deltagande Anette Jansson Kvinnojouren Klara, 10 Emmy Öhman Kvinnojouren Klara, 10, Linda Nordberg, projektkoordinator, S&P, Helene Hagberg, folkhälsosamordnare, S&P Maria Lindeberg, projektkoordinator Leif Berglund Utses att justera Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 24 mars 2014 Torgny Hagelin, chef S&P, 17 Dag Calminder, förhandlingsstrateg, KLK Emma Kaumheimer, sekr. S&P Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information från Kvinnojouren Klara Kvinnojouren Klara presenterar sin verksamhet i Upplands Väsby. Kvinnojouren startades upp i februari 2013 och stödjer och hjälper kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Föreningen finns även till för kvinnornas barn och hjälpen är tillgänglig även för boende utanför Upplands Väsby.

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bidrag till kvinnojouren (KS/2014:81) Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att bevilja kronor i verksamhetsstöd till Kvinnojouren Klara. Finansiering sker inom kommunstyrelsen ram. Under våren 2013 fanns ingen aktiv kvinnojour i Väsby. Därför beslöt kommunstyrelsens allmänna utskott på sitt möte den 21 maj 2013 ( 29) att öronmärka kronor till en eventuell kvinnojoursverksamhet. Under hösten 2013 bildades en kvinnojour, Kvinnojouren Klara. Den 25 november 2013 inkom föreningen med en ansökan om bidrag. Den 11 december 2013 ( 49) beviljade kommunstyrelsens allmänna utskott ett bidrag, ett uppstartsstöd, på kronor till föreningen för 2013 samt ett löfte om verksamhetsstöd under förutsättning att verksamheten bedrivs i samarbete med socialtjänsten. Kvinnojouren Klara är en ideell förening som kommer att verka i Upplands Väsby. Föreningens ändamål är att bekämpa alla former av våld och förtryck mot kvinnor och barn. Arbetet ska vara opinionsbildande genom att påvisa det våld som finns, samt skapa debatt. Föreningen ska verka för att ge stöd till utsatta kvinnor och barn. Eftersom föreningen är tämligen nybildad är dess mål att få tillgång till ett jourboende samt att succesivt kunna utöka telefonrådgivningen. Föreningen fyller en viktig roll som kompletterar det kommunala arbetet för våldsutsatta kvinnor och barn. Det är väsentligt att föreningen ges ekonomisk möjlighet att bedriva en verksamhet som är kontinuerlig och som kan garantera både stöd och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Under förutsättning att verksamheten bedrivs i samarbete med socialtjänsten föreslår kommunledningskontoret därför att föreningen beviljas ett verksamhetsstöd på kronor. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att bevilja kronor i verksamhetsstöd till Kvinnojouren Klara. Finansiering sker inom kommunstyrelsen ram.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Beslutet skickas till: Kvinnojouren Klara

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Verksamhetsplan och budget finskt förvaltningsområde (KS/2014:22) Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för 2014 för det finska förvaltningsområdet. Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Upplands Väsby kommun har nu i fyra år tillhört det finska förvaltningsområdet. Detta innebär att det finska språket ska främjas och skyddas i kommunen och att Väsbybor har rätt att använda finska i kontakter med kommunen. Kommunen får ett statsbidrag för de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen och för att stödja användningen av finska och den finska kulturen. Statsbidraget består av ett grundbelopp som regeringen beslutar om varje år får Upplands Väsby kommun kronor i grundbelopp, samma belopp som I dokumentet Verksamhetsplan och budget 2014 finskt förvaltningsområde redovisas planen för Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för 2014 för det finska förvaltningsområdet.

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Folkhälsoprogram (KS/2013:349) Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar folkhälsoprogrammet för Upplands Väsby kommun Programmet gäller från och med 1 maj 2014 till och med 31 december Sedan 2007 har det funnits folkhälsoprogram i Upplands Väsby. Det gällande programmet ska revideras enligt beslut fattat av Kommunfullmäktige i oktober I beslutet framgår att folkhälsoprogrammet ska anpassas efter rekommendationer från arbetet med Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa. Under åren , deltog Upplands Väsby kommun i projektet Samling för social hållbarhet, minska skillnader i hälsa. Vår kommun, tillsammans med 19 andra kommuner, landsting, regioner och SKL (Sveriges kommuner och landsting) tog fram fem rekommendationer och 23 åtgärder, för att minska skillnader i hälsa. I kommunens nya folkhälsoprogram arbetar vi med folkhälsan utifrån ett socialt hållbart perspektiv samt med intentioner att minska skillnader i ohälsa. Begreppet folkhälsa är ett vitt begrepp och omfattar många delar i kommunens arbete. I Upplands Väsby sker satsningar inom området för barn och unga. I kommunen pågår sedan flera år olika föräldrastödssatsningar. För att undvika framtida psykisk ohälsa, erbjuder kommunen stöd i olika stödgrupper för barn och unga. Inom ANDT området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) arbetar kommunen fram en ny strategi. Upplands Väsby arbetar också för att invånarna ska bli medvetna om vikten av god kvalitet på matprodukter antogs ett måltidspolitiskt program som skall bidra bland annat till att höja och säkerställa matkvalitet och matmiljöer. Till folkhälsoprogrammet kopplas en handlingsplan. I handlingsplanen ska tydligt framgå ansvar, aktivitet, nyckeltal och uppföljning. Handlingsplanen ska årligen följas upp i samband med verksamhetsuppföljningen och i ett folkhälsobokslut. I augusti 2013 samlades politiker, tjänstemän och personer från föreningar i en workshop. Syftet var att titta över målområdena och samtidigt göra en anpassning av programmet efter rekommendationer från vårt deltagande i projektet Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Sex målområden har valts ut: Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Trygga och goda uppväxtvillkor Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet Fysisk aktivitet och goda matvanor Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande Utifrån förslagen från workshopen och beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott i oktober 2013, genomfördes en remissrunda. Den 31 januari 2014 har synpunkter inkommit från social- och äldrenämnden, styrelsen för Väsby välfärd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljö-och hälsoskyddsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. MVC/Praktikertjänst samt Hälsolotsen (FHS Future Health Sweden) har lämnat synpunkter. Samtliga remissinstanser som yttrat sig, välkomnar ett reviderat folkhälsoprogram. Synpunkter som inkommit har skrivits in i folkhälsoprogrammet. - I det nya målet Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet har social- och äldrenämnden haft flera synpunkter som infogats i strategierna. - Även inom målen delaktighet och inflytande och minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande, har det inkommit synpunkter som lagts till strategierna. Nämnderna har också haft synpunkter på organisation och ansvar. - Folkhälsomålen och strategierna ska knytas ihop med nämndernas olika ansvarsområden - Folkhälsoarbetet/folkhälsomålen ska inkluderas i kommunens ordinarie arbete med verksamhetsplanering och flerårsplaningering - Handlingsplanen som följer med folkhälsoprogrammet upprättas i enlighet med nämnders beslut i sin verksamhetsplanering. Folkhälsoprogrammet är nu reviderat med hänsyn till de inkomna yttrandena. 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår att kommunfullmäktige antar folkhälsoprogrammet för Upplands Väsby kommun Programmet gäller från och med 1 maj 2014 till och med 31 december 2017.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Beslutsunderlag Måltidspolitiskt program ANDT-strategi Vision Väsby stad 2040 Ett lärande Väsby projektplan Kommunens flerårsplan med budget Nationella folkhälsomål

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bemanningen på kanslienheten - nämndsekreterartjänsterna (KS/2014:113) Vid allmänna utskottets sammanträde den 19 mars 2014 lämnar kanslichefen en kort information om bemanningen på kanslienheten och då speciellt vad gäller nämndsekreterartjänsterna.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information från Arbetsmarknadsforum om yrkesintroduktionsanställning (KS/2013:363) På senaste Arbetsmarknadsforum gav Arbetsförmedlingens chef, Susanne Wickström, information om regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar. Satsningen avser ungdomar mellan 15 tom 24 år och syftet är att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden. Anställningarna är mellan sex till tolv månader långa. Parterna avser att arbeta fram en projektansökan där kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen anställer en ungdomscoach, med placering på Vägval Vuxen. Förslaget förutsätter en gemensam finansiering och att varje part söker/säkrar medel inom den egna organisationen. När ansökan är klar återkommer förhandlingsstrategen till kommunstyrelsen via allmänna utskottet. Coachen behöver arbeta heltid och programmet beräknas omfatta 15 ungdomar i behov av stort stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Målgruppen är hemmasittare utan koppling till skola eller arbetsliv. För att nå intresserade arbetsgivare kommer samarbetet med Upplands Väsby Promotionen (UVP) intensifieras.

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Omvärldsanalys - mars (KS/2013:102) Maria Lindeberg, omvärldanalyskoordinator, informerar om aktuella händelser i omvärlden. Äldreomsorg i Saltsjöbaden personer med funktionsnedsättning har sin arbetsplats på ett äldreboende I Saltsjöbadens gamla anrika badanstalt utanför Stockholm pågår en verksamhet där alla inblandade är vinnare. Funktionshindrade får sysselsättning genom att hjälpa de gamla på äldreboendet strax intill. I den gamla badanstalten har 13 funktionsnedsatta sin dagliga verksamhet i en lokal som ligger vägg i vägg med ett äldreboende. De funktionsnedsatta behöver meningsfull sysselsättning och de boende på äldreboendet behöver gemenskap och hjälp med ett och annat. Verksamheten har pågått i tio år och alla inblandade tycker det fungerar. Genussmarta fritidsgårdar i Kalmar Funkabo är Kalmars första genussmarta fritidsgård. Efter satsning på jämställdhet har det totala antalet besökare fördubblats och tjejernas andel har ökat till över 40 procent. Socialt ansvar i upphandling i Helsingborgs stad Helsingborgs stad arbetar nu aktivt med sociala krav vid upphandling. I nuläget finns socialt ansvarstagande med som grund för bedömningen när staden upphandlar lokalvård, grönyteskötsel och fastighetsskötsel. Att ta socialt ansvar i ett företag är att till exempel ta emot praktikanter. Företagen får vidgade vyer och får in kompetens. Samtidigt gör de en samhällsinsats och parallellt stärks varumärket. Helsingborgs stad sätter stort värde i hur de kan utveckla relationen med sina leverantörer och samarbetspartners även i sociala frågor, det kan leda till att fler helsingborgare får jobb

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Sommarjobb i Nynäshamn alla ungdomar ska få sommarjobb, ca 800 ungdomar Om du går i nionde klass eller på gymnasiet i Nynäshamns kommun är du garanterad ett jobb i sommar. En framgångsfaktor till att Nynäshamns kommun har lyckats skapa så många jobb är att företagarna i kommunen är så pass positiva till satsningen. Posten i Hallsberg nytt urval när de anställer nya medarbetare Nästan arbetslösa i Sverige saknar gymnasieutbildning. Ofta beskrivs de som de mest utsatta och svåraste att få i arbete. För de flesta arbetsgivare är gymnasieutbildning ett av de viktigaste kraven när det kommer till en anställning. När Posten skulle rekrytera till sin nya terminal i Hallsberg valde man att tänka om. Posten vände sig till Arbetsförmedlingen och den kommunala SFI-utbildningen. De tre aktörerna startade ett projekt tillsammans där personer som saknar gymnasieutbildning, som nyanlända och ungdomar, får möjlighet att gå en utbildning på 15 veckor inklusive två veckors praktik. Det har resulterat i att arbetssökande som vanligtvis sållas bort vid första gallringen fick en chans till ett jobb. Nyanlända elevers skolgång Tolv kommuner med stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever kommer att erbjuda sina erfarenheter för att förbättra andra kommuners mottagande. Detta är starten på en satsning på ett förbättrat mottagande av nyanlända elever som SKL och Skolverket gör tillsammans.

13 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd & Process månadsrapport februari 2014 (KS/2014:23) Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapport för februari. Resultatet per februari är positivt och uppgår till 1,4 miljoner kronor. Resultatet uppkommer främst beroende av att kostnader som avser lönerevision 2014, och semesterersättning uppkommer senare under året, 0,5 miljoner kronor. Oförbrukade projektmedel motsvarar 0,5 miljoner kronor efter februari. Intäkterna ligger också något högre än budgeterat. Prognosen för helåret beräknas bli 0,5 miljoner kronor främst avseende beräknat överskott för IT-arbetsplatser. Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapport för februari.

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer